valstiečių laikraštis 2014 07 02

Download Valstiečių laikraštis 2014 07 02

Post on 31-Mar-2016

223 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2014 07 02

TRANSCRIPT

 • 6IDA4AVORIEN6,URNALIST

  %UROPOS 3JUNGOJE LAUKIA-MAREKORDINIORAPSIRGAUSES-NIOUPERNYKTGRDDERLIAUS,IETUVOSAUGINTOJAIPROGNOZUO-JAKADMSALYJEBUSVIDUTI-

  NISDERLIUS4AIAUJIEMSNERIMKELIADABARTINSRAPSIRGRDSUPIRKIMOKAINOS0ASAKEM-DIRBIJEIJOSNEPADIDSJAVA-PJTSMETUAUGINTOJAIYPATIEKURIEMSTEKOATSTIIALU-SIUSIEMKENIUSIEMETPATIRSNUOSTOLI

  Kainos nevilioja

  iemet kovo viduryje Linas Agro surengtoje ems kio konfe-rencijoje, kurioje svarstytos 2014-j grd derliaus kain prognozs, buvo minta, kad u ton kviei kinin-kai gali tiktis nuo 700 iki 750 lit.

  Dabar kviei kaina nusiritusi apie imt lit emyn. Prajusi sa-vait tarptautinse birose sudarant ateities sandorius kviei tona kai-navo 640650 lit, paarini kvie-i 565580 lit, raps tona 1 2001 220 lit.

  'IEDR3ANKAUSKAIT

  6ASAROSSEZONUISIBGJANTNERETASDARTIKPRADEDASUKTIGAL-VKURGERIAUPRALEISTIISVAJOTASATOSTOGAS4IEMSKURIEATOSTO-

  GAUTIKETINA,IETUVOJETIKRAIYRAIKORINKTIS$EJAKOLKASDARNETAIPPAPRASTARASTIVISREIKIAMINFORMACIJAPIETAI

  MLIEPOSDTREIADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T

  m$AUGUMADIRBAMOSEMS,IETUVOJE SKIRTINGAINEI KITOSE%3ALYSENUALINTATODLKININ-KAMSBTINAKUOSKUBIAUSIKLAU-SYTIMOKSLININKPATARIMUS

  m 0RAJUSISAVAIT5KMERGSRAJONEVYKUSIAME TRADICINIAMEKONKURSE a'ERIAUSI MELJAIVARSIATUONIDALYVIAI2ENGI-NYJEGERIAUSIAIPASIRODIRANTRUSMETUSNUGALTOJATAPO!UDRON+AZLAUSKIENI0ETRONIKAIMO

  m!RNUSTEBTUTE IGIRDKAD6ILNIUJEDURISATVRVIETANETU-RINTIANALOGNETIK"ALTIJOSALY-SEBETIRVISOJE%UROPOJE6AIKRESTORANASTEATRASa+UKU-UKUkJAUPERPIRMGYVAVIMOTRIMESTRPELNAIBSOSTINSGYVENTOJLIAUPSI

  m6ASARAnNUOSTABUSMETLAI-KASKAIGALIMEMGAUTISNETIKSODODAROBETIRMIKOGRYBMISPA-GARDINTIPATIEKALUSAROMATINGOMISUOGOMISIRVAISIAIS*IENETIKGRAIAIATRODOBETIRPRATURTINAMSORGA-NIZMVERTINGAISVITAMINAIS

  IANDIENSKAITYKITE

  -/4%230!3!5,)3 p. f

  -/4%230!3!5,)3 p. f

  +).).+).)/3 p. f

  +).).+).)/3 p. f

  ETADIEN6,SUPRIEDAISSodybaetadienisSveikata

  1O

  *QGAHP= p. f

  *QGAHP=2 p. f

  .ORSNETYLAKALBOSKADLIETUVIAIMIELIAUATOS-TOGAUJAUSIENYJEVISDAUGIAUJRENKASIPOIL-S,IETUVOJE

  'RIVASTEREOTIPAITURIZMOSEKTORIUJE

  Raimundo uikos nuotrauka

  alloverpress.ee nuotrauka

  ,AUKIAMAGRDGAUSAKIENINEPRIPILDYS

 • 2 MLIEPOSDmNr. 53 (9381) 6ALSTIEILAIKRATIS

  Lietuvoje grd ir raps supirk-jai emdirbius ragina bsim derli parduoti dar emesnmis kainomis. Stambesni supirkjai nurodo, kad, atsivelgiant klas, bsim kviei derli dabar supirkt u 500590 lit u ton, mieius u 445460 lit u ton, o u raps ton mok-t 1 0901 100 lit.

  Augintoj tokios kainos nevilioja. Jiems rpi pigiau nupirkti, o mums brangiau parduoti. U raps ton 1 100 lit bet kada gausi, o u kvie-ius, manau, per javapjt ar ruden turt mokti panaiai kaip pernai vidutinikai apie 650 lit. Jei moks 10 ar 20 lit maiau ar daugiau, di-dels bdos nebus, sak Anyki rajono augalininkysts kio savinin-kas Romualdas Kubaitis.

  kininko manymu, auginto-jai negali daryti jokios takos su-pirkimo kainoms, todl ir jaudintis i anksto nevertt. Dideli poky-i pasaulio rinkose, atrodo, nra, tad kainos neturt kristi perpus ar tredaliu. O jei sumas keliasde-imia lit, igyvensime, kain pokyi nedramatizavo anyktnas.

  Vos atsipirks savikaina

  Lietuvos kinink sjungos (LS) vadovas Jonas Talmantas sitikins, kad iemet augalininkysts ki paja-mos nediugins: kai kam vos atsipirks gamybos snaudos, o kai kam metai gali baigtis nuostolingai.

  Europoje derliaus prognozs geros, bet supirkimo kainos dabar maos. Ir ms derlius gali bti ne-blogas, taiau reiks nemaai papil-dom snaud jam paruoti. Orai drgni, tad visus grdus teks dio-vinti. Dar daugiau grd paruoi-mas kainuos tiems augintojams, ku-rie neturi savo diovykl. Dl sauls stokos daug grd gali tikti tik pa-arui, sak LS lyderis.

  Dar pavasar grd ir raps augin-tojai bdojo, kad laukia nelengvi me-tai. Ne vienam kininkui teko atsti ialusius iemkenius. Nemaai pas-li nukentjo ir nuo pavasarini aln.

  Bt gerai, jei u rapsus mokt 1 2001 300 lit, bet gali tiek ir ne-siekti. Kaina u maistinius kvieius gali suktis apie 600 lit, u paari-nius grdus maesn. Kai kam to-kios kainos tik savikain padengs, samprotavo J.Talmantas.

  .ORIDAUGIAUUDIRBTI

  Agrokoncerno moni grups prezidentas Ramnas Karbaus-kis taip pat netryko optimizmu dl bsimo derliaus kain: Der-lius auga gana geras: drgms pa-kanka, tik reikt daugiau ilumos. Bet dabartins kainos po nekelia. Reikia tiktis, kad praradimus dl maesni kain kompensuos gau-sesnis derlius.

  Jis pabr, kad Lietuvoje iaugi-namas derlius nedaro jokios takos grd kainoms. Grdais prekiauja-ma tarptautinse birose, kur ir nu-statomos kainos. Ms rinkoje tik remiamasi jomis. Reikia laukti, ko-kie derliai bus Amerikoje, Kanado-je, Australijoje, Rusijoje, tada paai-ks ir kainos. tai Rusijoje laukiama rekordinio grd derliaus, tad kain kilimas maai tiktinas, sampro-tavo R.Karbauskis.

  Akmens rajono kininkas Vilius uolas sak, kad grd kainos tarp-tautinse birose ir ms rinkoje ne-retai gana rykiai skiriasi. Taip, ms alyje silomos kainos u grdus yra susijusios su pasaulinmis. Taiau kar-tais stebimas ir nemaas atotrkis tarp j, ypa per javapjt. Pas mus tokiu metu kainos daniausiai sumaja, nes daug kinink neturi diovykl ir padori sandli, todl skuba gr-dus parduoti. Suprantama, kad eks-portuojant susidaro transportavimo ir kitos ilaidos. Taiau susidaro spdis, kad ms supirkjai nori daugiau u-dirbti. Pavyzdiui, vokieiai kininkai sako, kad toki tendencij savo alyje nepastebi, savo pastebjimais pasi-dalijo grd ir raps augintojas.

  R.Karbauskis tikino, kad supir-kimo mons grdais nespekuliuoja. Su kininku ateities sandoryje u-fiksavus kain, grdai t pai dien parduodami eksportui. Prisipirk-ti grd ir laukti geresni kain bt didel rizika. Kainoms kritus, eksportuotojai neivengt didiuli nuostoli, aikino Agrokoncer-no moni grups vadovas.

  Europa laukia gausaus derliaus

  Tarptautin grd taryba prog-nozuoja, kad pasaulio kviei der-lius 20142015 sudarys 696,3 mln. ton beveik 2 proc. maiau nei prie metus. O bsimas pasaulio raps derlius gali sumati iki be-

  veik 4 proc ir sudaryti 68,642 mln. t. O tai Europos Sjungoje laukia-ma 2,3 proc. gausesnio u pernyk-t grd derliaus ir rekordinio rap-s derliaus 22,18 mln. ton (4,2 proc. didesnio nei pernyktis).

  ES emdirbi organizacija Co-pa-Cogeca skelbia, kad derlius 28 ES alyse narse turt sudary-ti daugiau nei 304 mln. ton. O kviei 28-iose ES valstybse tu-rt bti prikulta apie 145,9 mln. ton beveik 1 mln. ton viryti Europos Komisijos lkesius. Pro-gnozuojama, kad 20142015 m. ES gali aplenkti JAV ir tapti didiau-sia pasaulyje kviei eksportuotoja.

  Apie rekordin grd derli kal-bama ir Rusijoje. Naujien agentra RIA Novosti skelbia, kad tikimasi prikulti apie 100 mln. ton grd. Rusai prognozuoja, kad eksportuos 25 mln. t grd 3 mln. daugiau nei pernai.

  Pasak kinink, kol grdai neat-sidr sandliuose, pasikliauti der-liaus prognozmis ir skaiiuoti pa-jamas neverta. Augintojai tiktsi panai pernyktes grd supirki-

  mo kainas, bet ekspertai skaiiuoja, kad jos sumas deimtadaliu. Anot j, sunku tiktis, kad treius metus i eils ir derlius bt gausus, ir su-pirkimo kainos auktos.

  3UMAJOIANKSTINISUTARI

  iemet kur kas maiau Lietu-vos grd augintoj rizikavo pasi-rayti iankstines bsimo derliaus pardavimo sutartis. Tie, kurie su-dar ateities sandorius, dabar tyliai digauja.

  Madaug prie du mnesius pa-arini miei kaina buvo 550560 lit u ton. U tiek ir pardaviau dal derliaus. Dabar kaina sumajo 100 lit. Panaiai atpigo ir kvieiai, sak kasmet rizik iskaidantis ir apie tre-dal derliaus i anksto parduodantis V.uolas.

  R.Karbauskis pastebjo, kad ie-met triskart maiau pasirayta i-ankstini sutari nei ankstesniais metais. Ateities sandoriuose ufik-suotos kainos, palyginti su dabarti-nmis, labai geros beveik 700 lit

  u pirmos klass kviei ton. Deja, kainos pradjo ristis emyn, ap-gailestavo Agrokoncerno moni grups vadovas.

  R.Kubaitis iankstinmis sutarti-mis nesusigund. Buvo momentas, kai kainos kylo auktyn. Kas susp-jo jas ufiksuoti, galbt ir diaugsis. Bet a ne visada pataikau tem, todl, kol grd nenukuliu, sutar-i nesudarinju, teig kininkas.

  LS pirmininkas ramiai vertino tai, kad grd ir raps augintojai ne-sudar daug iankstini derliaus par-davimo sutari. Ne vienas yra nude-gs ir net atsidrs teisme, todl dabar atsargiai elgiasi. Kiekvienas kininkas pats turt nusprsti: reikia jam atei-ties sandori ar ne. Patarimai ia ne-reikalingi, sak J.Talmantas.

  4ROSIRSKLAUGRDUS

  Iankstines derliaus pardavimo sutartis pasira kininkai danai gauna kreditus i grd ir raps supirkj. Tokia bendradarbiavimo praktika jau seniai sieja emdirbius ir jiems tras, cheminius prepara-tus, skl tiekianias bei derli i j superkanias bendroves.

  kininkai nra tokie turtingi, kad per darbymet isiverst be apy-vartini l. Danas naudojasi gr-d supirkj teikiamais kreditais. Toks bdas yra patogesnis, nors ir brangesnis. I bank skolintis bt pigiau, taiau ne visi gali tai pada-ryti, aikino V.uolas.

  Ilgamete partneryste su grd ir raps supirkjais nesiskund anyk-tnas R.Kubaitis. Anot jo, i bank skolintis bt pigiau, bet greiiau ir paprasiau iuos reikalus galima susitvarkyti su supirkjais. Papras-tai bendradarbiaujama tokiu bdu: pavasar kininkai gauna tras, che-minius preparatus, skl, o ruden u tai atiduoda dal grd. Kokia dalis prikult grd ir raps tokiu bdu subyra supirkj aruodus, priklauso nuo derlingumo ir kultros.

  Augintojai skaiiuoja, kad vie-nam hektarui pasli paprastai rei-kia per 1 000 lit troms, chemi-niams preparatams. Jei, pavyzdiui, kviei i ha prikuliama 5 t, o kaina siekia 600 lit, tredal pajam i hektaro tekt atiduoti tr ir che-mini preparat tiekjui.

  J.Talmantas sitikins, kad ki-ninkams bt parankiau atsiribo-ti nuo grd supirkj teikiam kredit ir kreiptis bankus. Dabar bankai apyvartinms loms skolina gana palankiomis slygomis. Aiku, kai kam bna palanku imti kredi-tus i moni. Taiau jei aug