Valstiečių laikraštis 2011 09 14

Download Valstiečių laikraštis 2011 09 14

Post on 25-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2011 09 14

TRANSCRIPT

 • kinink inios Vis diskutuojama apie ems

  pardavimo usienieiams apribo-jimus, o Lietuvos kininkai skun-diasi didjania konkurencija dl dirbam ems plot, kuriuos yra sigij turtingi usienieiai.

  Lietuvoje kanapes auginti draudiama, taiau panorjus j skl bet kada galima legaliai nusipirkti parduotuvje.

  Ekosistemoje svarbu pa-laikyti biologin pusiausvyr tarp jos grandi nenualinta ir nai dirvaderlingi ir sveiki augalaigeros kokybs maistas ir neuterta aplinka. Kaip i tiksl siekti?

  Moters pasaulis Val kaimo (Vilniaus r.) gyven-

  toja nevaisto laiko veltui. Ji ne tik dirba bibliotekoje, rpinasi namo aplinka, bet ir pieia ant ilko bei kuria iskirtines interjero lles.

  2011 m. rugsjo 14 d., treiadienis Nr. 73 (9092) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt

  iandien VL su priedais:

  kio savininkas buvo priverstas skubiai nutraukti vienag usienyje ir narplioti kaip reta aibik ir keist Valstybins maisto ir veterinarijos tarnybos reakcij anonimin skund.

  Albinas aplikas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Valstybin mokesi inspekcija (VMI) sulaukia nemaai gyventoj

  praneim apie mokestinius darb-davi paeidimus, tarp kuri bene didiausi dal sudaro neapskaity-tas darbo umokesio mokjimas, paprasiau dar vadinamas atlygi-

  nimu vokeliuose. Taiau VMI pri-pasta, kad j darbuotojams vis sunkiau nustatyti konkreius toki atlyginim mokjimo atvejus.

  Nukelta 3 p. f

  Ar galima teisti u neteising politik?

  Pasaulio politikai neseniai i Islandijos igirdo netikt ini. Prie teism stojo buvs Islan-dijos premjeras Geiras Hard, kuris kaltinamas savo veiksmais ar neveikimu sukls bank kriz alyje.

  Melagingi policijos ikvietimai ala visiems

  Pastaruoju metu mons vis daniau kvieia policij dl prob-lem, kurios turt bti spren-diamos be pareign sikiimo.Nepagrsti policijos ikvietimai vis mokesi moktoj pinig vaistymas.

  Apie tai 4 p. f Apie tai 19 p. f

  Susidariau spd, kad tikrintojai k atvyko turdami galutin nuomon, sak ems kio bendrovs Pirmasis kis savininkas G.Alksninis.Autoriaus nuotrauka

  Pirmj k atakuoja anonimai ir uols tikrintojai

  etadien VL su priedais:etadienisSodybaSveikata

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  Per pusmet Vilniaus AVMI nustat 0,7 mln. Lt vokeliuose imokt at-lyginim. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Valstybin mokesi inspekcija pastebi, kad pastaruoju metu nesiningi verslininkai, vengdami mokesi, bando naudoti naujus neapskaityto atlyginimo mokjimo bdus.

  Iradingumui, kaip apgauti savo valstyb, rib nra

 • 2 2011 m. rugsjo 14 d. Nr. 73 (9092)Valstiei laikratisAktualijos

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  usien trumpam ivykus K-daini rajone veikianios ems kio bendrovs Pirmasis kis savinink kaip perknas i giedro dangaus pasivijo inia: Kdaini valstybins maisto ir veterinari-jos tarnybos (VMVT) pareignai jo kyje aptiko iaurs Korjos lopi-nl kyje badauja gyvuliai, jie grivaniuose tvartuose krinta, o aldytuvuose rgsta pienas. Taiau vyko stebuklas per kelias paras tarnybos atstov pareikti trku-mai staiga igaravo, suliesj gy-vuliai nutuko, o pienas veicar ir vokiei monei vl tiekiamas.

  Kontrolieriai skubiai pakeit ivadas

  VMVT savo tinklalapyje vieai pa-skelb, kad Pirmajame kyje laiko-mi gyvuliai suliesj, tvarte guli krits verelis, mlas nevalomas, dalis gy-vuli neenklinti, negydomi. VMVT atstovai udraud kyje primeliam pien tiekti rink, sustabd galvij judjim k ir i jo. Taigi kiekvienas sveiko proto mogus turjo nustebti perskaits toki ini.

  Atsitiktinai ar ne, taiau vos tik Valstiei laikraiui pradjus do-mtis ia istorija t pai dien VMVT tinklalapyje pasirod jau kita informacija. Joje teigiama, kad buvo atliktas pakartotinis patikrinimas ir sitikinta, jog ems kio bendrovs atsakingi asmenys tinkamai vykd Kdaini VMVT kontrolieri nu-rodymus. Patikrinimo metu sitikin-ta, kad per kelias dienas padtis ky-je pasikeit i esms. Taip badaujanti iaurs Korja per kelias dienas pa-virto gerai tvarkoma Piet Korja, o gyvuliai tuoj pat nutuko.

  Kdaini VMVT virininkas, vals-tybinis veterinarijos inspektorius Al-fonsas Genys VL sak, kad Pirmasis kis paalino trkumus, todl drau-dimas tiekti pien panaikintas. Labai greitai. O gal tiek trkum net nebu-vo? Apskritai, ar VMVT darbuotojai nevirijo savo galiojim?

  Piktinosi lietaus balomis

  Pasak Pirmojo kio vadovo ir sa-vininko Gintauto Alksninio, VMVT atstovai siver kio teritorij be jokio perspjimo ir elgsi kaip savo namuose.

  Jie nepateik jokio raytinio savo vadovybs dokumento, kad atlieka pa-

  tikrinim. Be to, jo metu nedalyvavo atsakingas kio darbuotojas ir galiau-siai trkumai turjo bti ufi ksuoti vietoje, o ne vliau ir neinia kur. O tiekti pien buvo jau udrausta, nors toks dokumentas buvo paraytas tik dienos pabaigoje, VMVT atstov paeidimus vardija G.Alksninis.

  Be kita ko, kio vadovas apstulbo, kai bendrovs darbuotojai pasakojo apie pirmsias VMVT atstov pa-reiktas pastabas.

  Susidariau spd, kad jie k at-vyko turdami galutin nuomon, pa-vyzdiui, jie piktinosi, jog fermos kie-me yra bal. Tai k man daryti? Taip jau yra, kad rugsjo mnes Lietuvo-je lyja lietus. Gaila, kad kyje nebuvo mans a biau juos pastats vie-t, piktinasi VMVT atstov veiks-mais Pirmojo kio vadovas.

  Priekaitai ir pasiteisinimai

  Nra sutarties su veterinaru, vis mnes gyvuli niekas negyd?

  Netiesa. Sutarties nebuvo, taiau yra dokumentai, kad u darbus buvo sumokta konkreiam veterinarui. A juk ne u graias akis jam mok-jau. Tiesiog buvo sureng-tas visuotinis puolimas, tai mogus gal ir isi-gando pratsti sutart, aikina G.Alksninis.

  Krits verelis?Taip, krito nakt. Ar

  tik mano kyje krinta? Be to, mes patys kritu-si nenaikiname, tu-rime sutart su Rieta-vo mone, aikina G.Alksninis.

  Vieai pateikta in-formacija apie aldymo talpykloje laikyt sugedus pien.

  Turime net tris aldytuvus. Kol kas utenka vieno, todl dviej ne-naudoju, o ne atvirkiai, kaip teigia-ma. Vienoje i nenaudojam talpykl ir buvo saugomas sugeds pienas. Su-gedo, nes vienas darbuotojas sukly-do paspaud ne t jungikl. Tai mums nuostolis. Taiau a laikausi taisykli negaliu jo ipilti kana-lizacij. O gal tai ir tikjosi nustaty-ti VMVT kontrolieriai? Nepavyko. Dal to pieno pardavme kiaulinin-kysts kiui, aikina G.Alksninis.

  kio vadovas pasiruos paneigti beveik visus VMVT priekaitus. Kita vertus, i kio pien perkanti veica-r ir vokiei kapitalo mon MGL Baltija nesiskundia kio tiekiamu pienu. Per atuonerius veiklos metus Pirmasis kis visada tiek tik koky-bik pien, niekada nebuvo n men-kiausio sutrikimo.

  Amerikonikas kis

  G.Alksninis tikrai yra neprastas bendrovs vadovas. tai daugelis ki-ninkauja remdamiesi ES parama, o Pirmasis kis gyvena amerikieti-k gyvenim. Tiesa, kart G.Alksninis band pasinaudoti ES parama ir vos sveik kail ine. Dabar iame ky-je vyrauja amerikietika technika ir technologija.

  Juokauju, kad mano technika gali dalyvauti rinkimuose, nes jai yra dau-giau nei 18 met, taiau ji patikima, kokybika ir gerokai pigesn nei pa-

  gaminta Europoje. Vis rang si-gijau aukcionuose JAV, pasakoja G.Alksninis.

  G.Alksninio ryiai su JAV neatsi-tiktiniai. Jo dd Kstutis Alksninis (Kaya Andrus), lietuvi kilms ameri-kietis, yra garsus pienininkysts profe-sorius. Pirmaisiais nepriklausomybs metais is mogus pagelbjo daugeliui Lietuvos pieno gamintoj ir perdir-bj. Buvs Rokikio srio vado-vas Antanas Trumpa yra saks, kad bendraudamas su K.Alksniniu i es-ms pakeit savo kaip pieno perdir-bjo mstym.

  Neprasta ir Pirmojo kio kar-vi banda. 2006-aisiais Pirmasis kis tarp 301400 meliam kar-vi turini ki Lietuvos galvij veisj asociacijos vertintas kaip tu-rintis produktyviausi band alyje. Apskritai amerikonas G.Alksninis nusipirko k 2002 m. Tada fermose tebuvo lik 40 meliam karvi, da-bar j yra per 300, nors prie kriz bta ir 600 galvij.

  Anoniminio skundo kilm

  Bendrovs vadovas tik uuo-lankomis kalba apie tai, kas gal-jo sukurpti nepagrst anonimin skund. Beje, VMVT patvirtino, kad patikrinimas atliktas remiantis anoniminiu skundu. Ar tikrai ano-niminiu?

  A.Genys VL teig sulauks skambuio telefonu. I balso nepa-ino mogaus, kuris prisistat kio darbuotoju. Taigi sulauk anonimi-nio skundo ir aibikai sureagavo? I kur toks operatyvumas?

  Nemgstu intrig, bet tuo u-siima vienas i buvusi darbuotoj. Jis turjo palikti darb bendrovje. Kakada iuo mogumi labai pasi-tikjau. Taiau jis pats pareik nor pasitraukti, jaut, kad nebesugeba dirbti. Vliau i darbo ijo ir ne-vengiantys ilenkti taurel jo gimi-naiiai. A j neatleidau jie patys paliko darb. tai po to per mnes bendrov aplank tiek kontroliuo-jani institucij, kiek iki tol ne-apsilankydavo per metus. O juk a inau apie i darbo pasitraukusiojo ir vienos i kontroliuojani insti-tucij darbuotojos glaudius asme-ninius ryius. tai ir atsakymas, sako G.Alksninis.

  Tikisi ger met

  Tiesiog stebuklai: per kelias pa-ras Kdaini VMVT atstov pa-reikti trkumai igaravo, suliesj gyvuliai staiga nutuko, veicar ir vokiei monei vl tiekiamas pui-

  kus pienas. Naudos gavo ir VMVT specialis-tai. Nuo iol jie jau nesistebs, kad karvi guoliavietse gali bti ne tik iaud, bet ir pa-prasiausio smlio.

  Kaip maiems vai-kams tenka aikinti ele-mentarius dalykus, pa-vyzdiui, kad smlis yra pats geriausias kraikas, nes jame nesiveisia mik-robai. Papilkite smlio, o alia pakratykite iaud ir

  labai greitai pamatysite, ku-ri guoliaviet pasirinks gyvulys, sako G.Alksninis.

  G.Alksninis i patirt atsive i JAV, kur is bdas yra labai po-puliarus.

  Galiausiai is nuotykis bus nau-dingas ir Pirmajam kiui. Yra k patvarkyti, kaip ir kiekviename ky-je. Pavyzdiui, grieiau kontroliuo-ti paalini moni patekim kio teritorij.

  Patyriau moralini nuostoli. Galjau patirti ir fi nansini nuos-toli, jeigu nebiau turjs dideli pieno aldymo talpykl. K toliau darysiu? Dirbsiu. unys loja, o ka-ravanas toliau ygiuoja. Kukurzai kaip niekada anksiau geri. Bus geri ir metai. Atsigausime, o pavyduoliai ir tinginiai tegul iri ir gailisi, sako G.Alksninis.

  Stebuklai: per kelias paras Kdaini valstybins maisto ir veterinarijos tarnybos atstov pareikti trkumai igaravo, suliesj gyvuliai staiga nutuko, veicar ir vokiei monei vl tiekiamas puikus pienas.

  Pilnatis.Saul teka 6.49, leidiasi 19.40.

  Rytojiandien

  iandien nakt oras suils iki 13 laipsni, lietaus nenumatoma. Dien tradicikai palynos, termometrai rodys 18 laipsni. Ketvirtadien orai nesikeis. iluma auktu-m nepasieks, o ir lietus mus aplankys. Vyraus pietvakari vjas. Nakt be krituli, oras suils iki 1113 laipsni. Dien iluma sieks 17 laipsni, galimas nedidelis lietus. Penktadien orai truput pagers. Daniau vies saul, bet gali ir negausiai palyti. Ps vakar krypties vjas. Nakt dangus bus giedras, oras suils iki 911 laipsni. Dienos metu pasirodys vienas kitas lietaus debesis, suils iki 17 laipsni.

  PorytDien: +15 +18o

  Nakt: +11 +13o

  Dien: +14 +17o Dien: +14 +17o

  Nakt: +9 +11oNakt: +11 +13o

  VL, gismeteo.lt inf.

  Pirmj k atakuoja anonimai ir uols tikrintojai

  Gintautas Alksninis su ypsena vertina itin greit VMVT kontrolieri reakcij tikrinti k nedalyvaujat jo vadovams.Autoriaus nuotraukos

  is skelbimas, kakada kabjs amerikiei sekto-riuje Berlyne, pridrus vertim lietu-vi kalb, bus pritaikytas Pirmajame kyje priminti kontrolieriams, kad ia jie yra sveiai, o ne eimininkai.

 • 32011 m. rugsjo 14 d. Nr. 73 (9092)Valstiei laikratis Aktualijos

  Vengia darbo sutari

  Akivaizdu, kad formuojasi naujos atlyginim slpimo tendencijos.

  Pavyzdiui, kiekvien kart atly-ginimai vokeliuose mokami vis ki-toje vietoje ir net darbuotojai neino, kada ir kur tai bus daroma. Kai mums pavyksta nustatyti ir tokius atvejus, darbdaviai pateikia iniaraius, kad mokamas ne atlyginimas, bet pre-mijos ar kitokie mokjimai, sak VMI virininko pavaduotojas Art-ras Klerauskas.

  iemet vis daniau nustatoma, kai dal darbo umokesio mons vado-vas darbuotojams perveda i savo as-menins sskaitos.

  Pasak A.Klerausko, VMI inspek-toriai taip pat vis daniau nustato atvejus, kai nedarbinti darbuotojai nurodo dirbantys tik pirm dien ir tai kaip tyia nutinka operatyvaus patikrinimo dien. moni vadovai skuba gudrauti suinoj apie patik-rinim, t pai dien pateikia prane-imus Sodrai, es darbuotojai kaip tik iandien pradeda dirbti.

  Vienas i neapskaityto darbo u-mokesio mokjimo bd yra dar-buotojo forminimas 0,5 etato (4 val. per dien), nors realiai darbuotojas dirba vis darbo dien.

  iuo atveju ofi cialiai darbuotojui mokama u 4 val., o u kit realiai dirbt laik atlyginim jis gauna jau vokelyje, sako A.Klerauskas.

  Apskritai daugja atvej, kai, pa-vyzdiui, kininkai ir individualia veik-la usiimantys asmenys, vengia sudary-ti su darbuotojais darbo sutartis.

  Nutvr u rankos

  Vieojo maitinimo sektorius ilieka vienas rizikingiausi pajam slpimo ir atlyginimo vokeliuose mokjimo poiriu. tai Vilniaus apskrities vals-tybins mokesi inspekcijos (AVMI) inspektoriai patikrino vienos kavins

  elektronin kasos aparat ir nustat, kad mon tik daliai klient iduo-davo fi skalinius kvitus, kitus anuliuo-davo darbo dienos pabaigoje. Taip per mnes susidarydavo apie 35 tkst. Lt neapskaityt pajam. I i buhalte-rin apskait netraukt l per pus met trims darbuotojams mon vo-keliuose imokjo apie 4,5 tkst. Lt. mon tariama per septynis mnesius nuslpusi apie 342 tkst. Lt neapskai-tyt pajam.

  Per pusmet Vilniaus AVMI nu-stat 0,7 mln. Lt vokeliuose imo-kt atlyginim.

  Klaipdos AVMI vienos bendro-vs biure aptiko nema sum pini-

  g, skirt ofi cialiam darbo umokes-iui mokti ir vokeliams, bei mons alg mokjimo juodraius. Neofi ci-aliuose algalapiuose ufi ksuota, kad mon vien per pastaruosius du m-nesius darbuotojams imokjo apie 50 tkst. Lt, skaitant ir vokelius. Atly-ginimas vokeliuose buvo mokamas ir ofi cialiai monje nedarbintiems asmenims. Patikrinimo metu rastos grynj pinig sumos nebuvo trauk-tos apskait.

  Neapskaityt darbo umokest mokjusi bendrovi vadovams gresia administracin atsakomyb jiems gali bti skirta iki 20 tkst. Lt bauda. Gana grieta atsakomyb numatyta ir u nelegalius darbuotojus u kiek-vien nelegal darbuotoj gresia nuo 3 iki 10 tkst. Lt bauda.

  Kaip pasirenkami taikiniai?

  2010 m. sumajo VMI pasiti-kjimo telefonu 1882 gaunam pra-neim apie nelegalius atlyginimus, todl VMI darbuotojams buvo vis sunkiau nustatyti imokjimo vo-keliuose atvejus. Tada VMI specia-listai iek tiek pakeit taktik ir savo dmes nukreip moni buhalte-

  rinje apskaitoje neapskaitytas paja-mas galim mokjim vokeliuose altin. Mokesi administratorius atliko kruopi vis moni rodikli analiz ir atrinko pajam neapskai-tymo bei darbo umokesio mok-jimo vokeliuose poiriu rizikin-giausias mones.

  Atlik analiz vienoms monms isiuntme praymus paaikinti tari-mus kelianius veiklos rodiklius, kit moni atstovus pakvietme atvykti ir kartu inagrinti kilusius klausimus, o rizikingiausios mons sulauk patik-rinim, pasakoja A.Klerauskas.

  Mokesi administratoriui pa-prastai kyla abejoni mons skai-drumu ir tais atvejais, kai mons veikla kelet met i eils yra nuos-tolinga, mon neva kredituojama sa-vinink lomis, taiau jie skelbia ke-tinantys pltoti tok versl.

  Prevencijos priemons buvo veiksmingos

  Net 37,5 proc. juridini asmen, kuriems VMI nusiunt praneimus ar pasikviet pokalbio, padidino de-klaruojam pardavim vidutinikai 38 proc. Bendra i moni dekla-ruojama pardavimo suma iaugo nuo 2,27 mlrd. Lt iki 3,14 mlrd. Lt. Be kita ko, 33 proc. toki moni viduti...