Valstiečių laikraštis 2013 01 09

Download Valstiečių laikraštis 2013 01 09

Post on 20-Mar-2016

223 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2013 01 09

TRANSCRIPT

<ul><li><p> Buvusi valdanij naktins mokesi reformos pasekmes po keleri met pajuto ir susikoope-rav jav augintojai.</p><p> Daugelyje ki pareliai nu-junkomi 45, o stambiuose pra-monins kiaulininkysts kiuose ir kompleksuose 2830 d. am-iaus. Kad pareliai augt sveiki, btina juos tinkamai priirti.</p><p> Prajusieji metai mados pa-sauliui pateik ne vien nauj ten-dencij. Kai kurios mums buvo prie irdies, nuo kai kuri pavargome, o prie kit taip ir nespjome priprasti. </p><p> Rups miltai yra labai naudin-gas produktas ne tik dl lengvai pasisavinam angliavandeni, bet ir dl nauding maistini skaidul, vitamin ir mineralini mediag. </p><p>iandien skaitykite:</p><p>etadien VL su priedais:etadienisSodybaSveikata</p><p>Didmiesiu vadinamas toks miestas, kuriame gyvena daugiau nei 100 tkst. gyventoj. Penktas pagal dyd alies miestas Panevys jau ne didmiestis. iuo metu jame gyvena 98 tkst. moni. </p><p>Gudeli eerui tiesiog akyse pradjus sekti, netrukus paaikjo, kad utvankos achtos one atsivr kiaurym, pro kuri m tekti vanduo Kruojos up, o vandens lygis ikart krito beveik metru. </p><p>Apie tai 4 p. Apie tai 8 p. </p><p>Neabejojama, kad kur kas grietesn atsakomyb sumains brakonieriavimo mast. Raimundo uikos nuotrauka</p><p>KiNiNK iNios, 9 p. </p><p>2013 m. sausio 9 d., treiadienis Nr. 2 (9227) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt</p><p>moters PasauLis, 15 p. </p><p>KiNiNK iNios, 9 p. </p><p>Nutvertiems brakonieriams teks pakratyti kienes</p><p>Ileisti pinigus nebus vargoEkspertai tikina, kad dl kain pasikeitimo vidaus rinkoje dideli pokyi nepatirsime.</p><p>Albinas aplikasVL urnalistas</p><p>Nuo i met pradios vienos preks ir paslaugos pabrango, o kitos iek tiek atpigo. Vartotojams nelengva numatyti pasekmes, nes kai kuriems turs takos ir mini-malaus mnesio atlyginimo padi-djimas, o daugeliui bus svarbus euro, taigi ir lito, sustiprjimas JaV dolerio atvilgiu. </p><p>Dyzelino akcizas pasiek numatyt rib</p><p>Baigsi pereinamasis laikotar-pis dl ES direktyvos didinti akci-z dyzelinui. Taiau naudojantieji dyzelin gali diaugtis, nes Lietu-va savo iniciatyva akciz benzinui nustat net 21 proc. didesn, nei reikalauja Briuselis. </p><p>Nukelta 3 p. Dyzelino akcizas padidintas iki minimalios reikalaujamos ribos ir dabar jis siekia 97 Lt u ton, todl per metus valstybs biudet turt patekti apie 94 mln. Lt. </p><p>fotodiena.lt nuotrauka</p><p>moters PasauLis, 16 p. </p><p>Gediminas StaniauskasVL urnalistas</p><p>Jau kit savait Lietuvoje si-galios aplinkos ministro saky-mas, kuriuo 10 kart grietina-ma brakonieri atsakomyb u gyvajai gamtai padaryt al. Nuo vasario grieiau bus bau-diami ir brakonieriaujantys ve-jai. taiau geri norai didina ir ky-ininkavimo rizik, o j paalinti bent i dalies padt gamtosau-gos inspektori skatinimo fondas.</p><p>Baudos sieks deimtis tkstani lit</p><p>Nuo sausio 15 d. alyje sigalios aplinkos ministro sakymas, kuriuo u padaryt al laukini gyvn r-ims ir j buveinms bus baudiama 10 kart grieiau. Grietesnes baus-mes brakonieriams pasil dabartinis aplinkos ministras Valentinas Ma-zuronis.</p><p>Po vyki iauli rajone papra-iau specialist paaikinti, kokia yra brakonieri atsakomyb, ir, ties sa-kant, mane okiravo tai, kad labiau apsimoka brakonieriauti, nei pirkti ms prekybos centre, baisjosi V.Mazuronis. </p><p>Nukelta 2 p. </p></li><li><p>2 2013 m. sausio 9 d. Nr. 2 (9227) Valstiei laikratis</p><p> Atkelta i 1 p. </p><p>Vien todl ministras pareigo-jo skubiai parengti sakym, kuriuo baudos brakonieriams u gamtai pa-daryt al bt gerokai padidintos.</p><p>Taip baudos u neteistai sume-diot bried, taurj elni ir danieli padidintos nuo 1 750 iki 17 500 Lt. U i induoli patel ar jaunikl nuo 1 050 iki 10 500 Lt. Ypa grietos bausms nusipelnys brakonieriai, jei jie sunaikins, pavyzdiui, vaiking danie-liaus patel arba t patel, kuri vedioja-si (maitina) jaunikl. Tokiu atveju bauda siekt net iki 21 tkst. Lt. U nuau-t ern ir stirn teks pakloti 5 000 Lt (buvo 500 Lt), u i vri jauniklius 3 000 Lt (buvo 300 Lt).</p><p>Deimt kart padidinti kai-niai u neteistai sumediot vilk (iki 3 000 Lt), barsuk (iki 3 000 Lt), bebr ir pilkj kik (iki 1 000 Lt). U kitus sunaikintus induolius, i-skyrus pelinius grauikus ir tuos, kurie traukti Invazini ri sra, nuo iol teks mokti nebe 50, o 500 Lt.</p><p>vykis pakeit nuomon</p><p>Ne tik ministr, bet ir aplinko-saugininkus sukrt 2012 m. gruo-dio 1213 d. vykiai iauli rajone. Tada trys iaulieiai neteistai nuov 11 taurij elni (2 pateles ir 9 jauni-klius) ir 3 stirnas.</p><p>Gyvnijos itekliams padary-ta daugiau kaip 13 tkst. Lt alos. I paeidj paimti 8 mediokliniai autuvai. U nusikaltim gresia ne tik administracin, bet ir baudia-moji atsakomyb. iuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas.</p><p>Labiausiai mus sukrt tai, kad brakonieriav asmenys priklaus mediotoj breliui, taiau elg-si nusikalstamai, sak Aplinkos apsaugos agentros Gyvnijos nau-dojimo kontrols skyriaus vedjas Kstutis Motiekaitis.</p><p>Panekovas apgailestavo, kad mi-ntiems brakonieriams nebus pri-taikyta grietesn atsakomyb. sa-kymas atgaline data negalioja, bet viliuosi, kad piktavaliai sulauks dera-mos bausms, tikino K.Motiekaitis.</p><p>Prajusiais metais aplinkosaugi-ninkai, Aplinkos apsaugos agent-ros (AAA) duomenimis, iaikino arti 4 tkst. gyvnijos itekli nau-dojimo reikalavim paeidim 27 proc. daugiau negu 2011 m. ie paeidimai susij tiek su neteista mediokle, tiek su neteista vejyba.</p><p>Neteks ir automobili</p><p>Daugiausia paeidim 2012 m. iaikino Klaipdos regiono aplin-kos apsaugos departamentas net 1 072. Kit region departamen-tuose paeidim nustatyta nuo 203 iki 574.</p><p>Nieko stebtino, kad pirmauja Klaipda, nes ten yra ne tik uvin-gos Kuri marios, bet ir Nemuno emupys, kuris irgi yra uvingiausias Lietuvoje, aikino K.Motiekaitis.</p><p>Pernai paeidjams buvo skir-ta beveik perpus (47 proc.) dau-giau administracini baud negu 2011 m. per 650 tkst. Lt. Dau-giau kaip tredaliu (37 proc.) iaugo ir pateikt civilini iekini u gy-vnijai padaryt al suma. Ji buvo daugiau kaip 400 tkst. Lt. Pareig-nai i paeidj konfiskavo per tks-tant tinklini ne mgjikos vejy-bos ranki, 75 vandens transporto priemones, 32 autuvus.</p><p>Paklaustas, kodl nebuvo grie-tinama atsakomyb ir neteis-tai vejybai, aplinkos ministras V.Mazuronis pasil iek tiek pa-laukti. Per artimiausias dvi savaites toks sakymas irgi bus pasiraytas, tikino V.Mazuronis. Tiesa, atsa-komyb griets ne taip drastikai, kaip dl neteistos mediokls, ta-iau ta atsakomyb griets nuo 3 iki 5 kart.</p><p>Jau rengiamas sakymas, kuriuo bus gerokai apribota ir prekyba tinklais.</p><p>Juos gals sigyti tik versline ve-jyba usiimantys asmenys, gav i ministerijai pavaldios Aplinkos ap-saugos agentros special leidim, planus atskleid V.Mazuronis.</p><p>Aplinkos ministras taip pat pa-br, kad artimiausiu metu bus </p><p>rengiami teiss aktai, kuriais vado-vaujantis i brakonieri bus galima konfiskuoti ne tik nusikaltimo ran-kius, bet ir automobilius, kuriais jie vyko brakonieriauti.</p><p>Iki iol automobiliai nebuvo laikomi nusikaltimo rankiais. Bra-konierius galdavo atvykti brako-nieriavimo viet, bet nusikaltimo rankiais bdavo laikomos tik bra-konieriavimo priemons kilpos, tinklai, eberklai, elektros ranga, aikino V.Mazuronis.</p><p>Aplinkos ministras n kiek ne-abejoja, kad grietesn atsakomyb sumains brakonieriavimo mastus.</p><p>Suljo naujieji brakonieriai</p><p>Prisieks mediotojas ir kaimo turizmo sodybos Mediotoj sosti-n savininkas Vidas Silvestraviius tikina, kad vien didesnmis baudo-mis su brakonieriais nepakovosi.</p><p>I esms visi sutinka, kad baudos buvo per maos, bet ar duos naudos j padidinimas greiiausiai tik trum-pai, neabejojo V.Silvestraviius. Vliau prie baud priprantama.</p><p>Mediokls entuziastas tikina, kad kyininkavimas tarp aplinkosauginin-k iliks. Jis yra, buvo ir bus, taiau tai yra kiekvieno gamtosaugininko si-ns reikalas , sak V.Silvestraviius. Pastu daug sining gamtos apsau-gos inspektori, dirbani i idjos. Tokius is ministro sakymas kvps, nes pastaruoju metu buvo dings en-tuziazmas pagauna brakonieri, o jis vos ne su malonumu t baud sumo-ka ir vl mik. Pasak mediotojo, pastaruoju metu suljo naujieji brakonieriai, turintys nauj visurei-gi, naujausios termovizins ir nak-tinio matymo rangos, puiki gin-kl ir daug draug, kurie padeda pakliuvus bd. V.Silvestraviius neabejoja, kad gamtosauginink skatinimas premijomis u sugau-tus paeidjus bt efektyvus, nors visikai kyininkavimas neinykt.</p><p>Galiausiai pareignai daniau vyks reidus, nes darbas turs pras-m sulaikytam paeidjui tai brangiai kainuos bet kuriuo atveju ir pavykus susitarti, ir sumokjus baud bei papildius valstybs biu-det, kalbjo V.Silvestraviius.</p><p>Jis atkreip dmes ir kit mi-nistro sakymo detal. Visi ie kai-niai padidinti u gamtai padaryt al, o baudos u administracin paeidim nesikeiia. Manau, po pirm gin teisme bus pakeitim, nes briedis per nakt nepabrango 10 kart, sak V.Silvestraviius.</p><p>Kyininkavimo grsm</p><p>Padidjus baudoms u gyvnijai padaryt al, specialistai bgtauja, jog didja rizika, kad tarp gamtosau-gos inspektori iplis kyininkavimas. </p><p>Tokios rizikos ities yra, todl bt gerai, jei inspektoriams paska-tinti bt sukurtas fondas, sak Aplinkos apsaugos agentros Gy-vnijos naudojimo kontrols sky-riaus vedjas K.Motiekaitis. Juk anksiau toks fondas buvo, ir pa-reignai gaudavo iki 30 proc. prie-d nuo surinkt baud. Tiesa, is fondas buvo panaikintas 1995 m.</p><p>K.Motiekaitis sitikins, kad, atsi-velgiant baud dyd, inspektoriams pakakt skirti iki 10 proc. premijas.</p><p>Valstybs institucijos neino, kiek brakonieriai sumedioja ir suvejoja gyvn, bet pabria, kad populia-riausi vej brakonieri rankiai tinklai ir eberklai.</p><p>Elektros prietaisais brakonieriai paprastai jau nedauo uvies, nes u tok brakonieriavim nuo 2005 m. numatyta baudiamoji atsakomyb, be to, toks brakonieriavimo bdas kur kas sudtingesnis nei vejyba tinklais, aikino K.Motiekaitis. Pasak jo, vejyba elektra utrunka madaug 5 valandas, o tinklus va-kare galima pastatyti per 1015 mi-nui ir per tok pat laik juos i-traukti ryte.</p><p>Mediotojai brakonieriai da-niausiai naudoja kilpas, kurias jie sustato mikuose.</p><p>Aktualijos</p><p>Nutvertiems brakonieriams teks pakratyti kienes</p><p>Piktavalius gina KonstitucijaBronius Bradauskas, Seimo narys</p><p>Protu nesuvokiama, k daro brakonieriai. Atsakingi mediotojai net nepajgia suformuoti vienos ar kitos vri ries bandos, o brako-nieriai j inaikina. Jie nuauna ge-riausius ern, stirn, elni patinus. Kiek mes patys matome po mikus klaidiojani nuskurusi erniuk, kuri motinas sumediojo piktava-liai?! Elgiamasi tiesiog barbarikai, todl u brakonieriavim turt grsti tik baudiamoji atsakomy-b. Atrodyt, lyg mons netur-t ko valgyti, bet mikus vaiuoja geriausiais visureigiais. Vien todl bt gerai, kad ir automobiliai bt konfiskuojami i brakonieri. Juk tokia tvarka kakada buvo, bet jos atsisakyta, nes es nusiengiama Konstitucijai. Girdi, privati nuosa-vyb, tai yra automobilis ir ginklas negali bti konfiskuojami. Vis dlto manau, kad t tvark reikia sugr-inti. Tereikia pakeisti statymus, kuriuose brakonieriaus automobilis ir ginklas bt prilyginti nusikalti-mo rankiams.</p><p>Populiariausi vej brakonieri rankiai tinklai ir eberklai. kasdien.lt nuotrauka</p><p>Prajusiais metais aplinkosaugininkai, Aplinkos apsaugos agentros duomenimis, iaikino arti 4 tkst. gyvnijos itekli nau-dojimo reikalavim pa-eidim 27 proc. dau-giau negu 2011 m.</p><p>Delia.Saul teka 8.38, leidiasi 16.14.</p><p> Rytojiandien</p><p>iemikas altukas nesitrauks ir treiadienio nakt bus 38 laipsniai alio. Dien pajusime or pasikeitim temperatra svyruos nuo 3 laipsni alio ryti-niuose rajonuose iki 34 ilumos pajrio regione. adami nedideli krituliai, be to, numatoma lijundra.</p><p>Ketvirtadien i Piet Skandinavijos Lietuv atskubs galingas ciklonas, atne-iantis daug vairi krituli vienur snigs, kitur kris lapdriba ir lis. Temperatra svyruos apie 0 laipsni. Gana stiprus piet, pietvakari vjas pamau pasisuks i iaurs, todl penktadien orai vl als. Protarpiais numatomas sniegas.</p><p>Paskutinmis savaits dienomis prognozuojami sausesni, bet altesni orai.</p><p> orai.lt, VL inf.</p><p>PorytDien: 0 -5o</p><p>Nakt: -3 -8o</p><p>Dien: -1 -6o Dien: -0 -5o</p><p>Nakt: -3 -8oNakt: -2 -7o </p></li><li><p>32013 m. sausio 9 d. Nr. 2 (9227) Valstiei laikratis</p><p> Atkelta i 1 p. </p><p>O dyzelino akcizas padidintas iki minimalios reikalaujamos ribos 1 140 Lt u ton, taigi nuo met pradios padidjo 97 Lt u ton. Per metus valstybs biudet papildomai pateks apie 94 mln. Lt. Taigi dyzelino kaina vien tik dl akcizo pakeitimo turt iaugti apie 12 ct u litr. Taiau tikroji i degal kaina gali bti ir kitokia, nes kainos svyruoja ne tik dl gamintoj Orlen Lietuva ir degalini savinink strategijos, bet ir dl pokyi pasaulinje rinkoje.</p><p>tai jau antr i met dien dyzelinas kai kuriose degalinse pabrango 27 ct u litr, taiau j sa</p><p>vininkai tikina, jog taip nutiko ne dl akcizo sigaliojimo. Taip ir neturt bti, nes kol kas degalinse turi bti dyzelino, kuris nupirktas </p><p>dar nesigaliojus naujajam akcizui. Taiau gaudymai yra beprasmiki kontrolieriai kiekvienos degalins atsarg nepatikrins. Akivaizdu, kad degal pardavjai savo pelno nesumains. Pasak Naftos produkt prekybos moni asociacijos prezidento Lino Vosyliaus, dyzelino kaina nusistovs per 56 dienas. </p><p>Atpigs iluma ir vaistai</p><p>Nuotaika turt iek tiek pragiedrti vartotojams, kuri bstai ildomi centralizuotai ildymui tebegalios lengvatinis 9 proc. PVM tarifas. Nuo 21 iki 5 proc. PVM tarifas sumaintas negalij technins pagalbos priemonms. Pasitraukusi valdia ksinosi labiau apmokestinti net ltinmis ligomis serganius pilieius, taiau galima juos nudiuginti, kad lengvatinis 5 proc. PVM tarifas kompensuojamiems vaistams pratstas.</p><p>Itaisyta klaida, kuri padar buvs Seimas su tuometiniu Seimo pirmininku A.Valinsku prieakyje grintas 5 proc. PVM tarifas laikraiams, </p><p>urnalams ir kitiems periodiniams leidiniams. Pastaruosius ketverius metus spaudos leidiniai igyveno tik r bado diet, nes Lietuvoje buvo nustatyti didiausi pasaulyje mokesiai. Iekodami ieities, leidiniai turjo mainti apimtis, didinti kainas, atleisti dal darbuotoj. Dl lidnai politin karjer baigusi politik eksperiment nukentjo ir skaitytojai.</p><p>Vejai ada veti pigiau</p><p>Nors padidjo dyzelino akcizas, galima tiktis, kad biliet brangim nors iek tiek turt pristabdyti sprendimas nuo 21 iki 9 proc. sumainti PVM tarif keleivi ir bagao veimui. Taiau tarpmiestiniais marrutais keleivius veiojanios bendrovs biliet kainas maina skirtingai. Pavyzdiui, Kaune sikrusi Kautra paskelb biliet kainas mainanti tiek, kiek maja PVM, </p><p>t. y. 9 proc. O j kolegos klaipdieiai keliones atpigins tik 5 proc. Pasak Klaipdos autobus parko vadovs Jelizavetos Daugininkiens, teko atsivelgti degal brangim: j kaina per paskutinius ketverius metus padidjo net 40 proc. Daugiau nei 8 proc. planuojama atpiginti keliones vieuoju transportu didmiesiuose ir rajon centruose. </p><p>Elektra brangs, o dujos pigs</p><p>Jau pasiruome brangiau mokti u elektros energij. Elektra buitiniams vartotojams brangsta iki 50,1 ct u kWh vietoj dabar mokam 46 ct u kWh. Taiau galime pasiguosti, kad elektros energija pabrango 2 ct u kWh maiau, nei buvo planuota. </p><p>LESTO klientams, kurie naudojasi dviej laiko zon skaitikliais, elektros energija brangsta nuo 49,7 iki 54,1 ct u kWh dienos metu ir nuo 37,2 iki 41 ct u kWh nakt bei savaitgalio dienomis. </p><p>Taiau atpinga gamtins dujos. Pastovioji tarifo dalis buitiniams vartotojams, kurie per metus suvartoja iki 500 kub. m., lieka nepakeista, t. y. 1,95 Lt, o kintamoji tarifo dalis sumaja nuo 2,79 Lt iki...</p></li></ul>