Valstiečių laikraštis 2011 09 24

Download Valstiečių laikraštis 2011 09 24

Post on 29-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

3 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2011 09 24

TRANSCRIPT

 • 2011 m. rugsjo 24 d., etadienis Nr. 76 (9095) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  iandien VL su priedais:

  etadienis Lietuvikos estrados riteris.

  Taip daininink Aleks Leman, rugsj atventus 70-ies met ju-biliej, titulavo maikioji Zita Kel-mickait. Populiarus dainininkas nusipeln scenos veterano poilsio, taiau dar nesudjo ginkl, nors, tiesa, teturi vien puik bals.

  Sodyba Norinij apdrausti savo

  bst daugja po kiekvieno gam-tos lsmo audros, potvynio ar aibo, taiau kol kas nam draudi-mu yra pasirpin tik ketvirtadalis gyventoj.

  iaurs Skandinavijoje ap-eldinti stogai turi imtamet is-torij. Taiau Lietuvoje ir Maojoje Lietuvoje taip pat bta panaios tradicijos.

  Bii avilys Bitininkai nuo seno buvo lai-

  komi dorais ir siningais. Taiau iandien kain ar visais kopinjan-iais med galima pasitikti?

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas,gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Param varguoliams dalijantis Lietuvos Caritas ir Lietuvos Rau-donojo Kryiaus draugija kategori-

  kai atsisako Maisto bankui mokti vadinamj maisto tvarkymo mokes-t. O Maisto banko vadovai tikina, kad neivengiamai naujovei priei-nasi tik saujel nepatenkintj.

  Nukelta 3 p. f

  Nemelioruojama dirbama em virsta neengiamais pelkynaisMelioratoriai ir kininkai jau skambina pavojaus varpais daugyb ems kio paskirties lauk sksta vandenyje ir jau tampa netinkami kininkauti.

  Saulius Tvirbutas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Melioracijos prieirai ir remontui iki 2008 m. buvo skiriama 82 mln. Lt per metus. Per pastaruosius trejus metus i suma yra sumenkusi iki 28 mln. Lt. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Naujasis mokestis sukirino labdaros organizacijas

  Ar pavyks nukirpti partij bambagysles?

  Partijos iuo metu, atrodo, susi-rpinusios ne juokais. Tik pagalvo-kite, Prezident usimojo nukirpti jas maitinanias bambagysles i ko maitinsims, kaip gyvensime, juk ant nosies jau Seimo rinkimai. Tikra tiesa, netrukus prabus netgi popierins partijos.

  irimiausias Europos empionatas istorijoje

  2011-j Europos empiona-tas eis istorij kaip irimiausias krepinio vykis emyne. Taip tei-gia FIBA Europe. Tiesiogin fi nalo tarp Ispanijos ir Pranczijos rinkti-ni transliacij La Sexta kanalu stebjo 4,73 mln. ispan, arba 10 proc. vis alies gyventoj.

  (Us. 170)

  Apie tai 20 p. f Apie tai 4 p. f

  Didiausios alyje labdar teikianios organizacijos pasijuto reketuojamos dl Maisto banko sumanyto maisto tvarkymo mokesio.

  Treiadien VL su priedais:kinink iniosTviks viesaMoters pasaulis

 • 2 2011 m. rugsjo 24 d. Nr. 76 (9095)Valstiei laikratis

  Saulius TvirbutasVL urnalistas saulius.tvirbutas@valstietis.lt

  Dvi i eils lietingos vasaros skandino ki laukus ir atne daugyb nuostoli. J bt buv gerokai maiau, jei laukai bt numelioruoti. Taiau pastaraisiais metais ir taip menkos los melio-racijai dar labiau majo. Specialis-tai sako, kad jei tokia padtis liks ir toliau, vliau sausinimo rengini sutvarkymas bus dar brangesnis, sumas dirbamos ems plotai, o melioracijos mons, jau dabar gyvenanios i kit darb, ilgainiui atsisakys specifi ns rangos.

  Laukai sksta

  Radvilikio rajone bulves auginan-ti Zina Staknien pasakojo, kad jos laukus lietingesnmis vasaromis da-nai apsemdavo ir dalis derliaus sup-davo. Kartais telkodavo tokios balos, kad nevaiuodavo kombainai ir bul-vs likdavo laukuose, kalbjo ki-nink. Viename i savo lauk patys sutvarkme melioracijos renginius ir jame net po pastarj lieting va-sar nepatiriame nuostoli. Taiau kitame lauke susidvj melioracijos renginiai eina per kaimyn em ir juos remontuoti reikt bendrai. O su jais kol kas bulvi augintojai nesusi-tar, todl ten po pastarj lieting vasar neiveng nuostoli.

  Dl susidvjusios melioracijos rengini daugelio kinink laukai pavirsta tvenkiniais ir derlius prava.

  iemet daugiau ar maiau nukent-jo dauguma darovi augintoj, lie-tus nuniokojo ir dal jav, raps der-liaus.

  Pasvalio rajone apie 100 ha javais ir rapsais apsjantis Aurimas Garlaus-kas dl drgms kasmet prarasdavo apie 20 proc. derliaus. Pernai su kitais dviem kininkais jis kr asociacij ir gavo ES param remontuoti meliora-cijos renginius. kinink laukus in-vestuota apie 1 mln. Lt ES paramos ir 10 proc. j pai l. Anksiau apie

  20 ha derliaus tekdavo palikti balose, o dabar slygos kininkauti geros, to-dl pastangos gauti ES param ir as-menins investicijos tikrai atsipirks, tvirtino emdirbys.

  L nepakanka

  Melioracijos prieirai ir remontui iki 2008 m. buvo skiriama 82 mln. Lt per metus. Per pastaruosius trejus metus i suma yra sumenkusi iki 28 mln. Lt. O specialist teigimu, tam reikt maiausiai 100 mln. Lt.

  Situacij iek tiek gelbjo ES pa-rama, kuri galjo pretenduoti aso-ciacijas kr kininkai. I pradi tam buvo skirta 131 mln. Lt, paskui pavyko paramos sum padidinti dar 75 mln. Lt. Taiau ir dabar pagal turi-m paraik kiek papildomai reikt 86 mln. Lt. J tikimasi surinkti i kit nepanaudot paramos priemoni.

  ems kio ministerijos Meliora-cijos ir biokuro skyriaus vedjas Vy-tautas Byla sak, kad alyje remontuo-ti reikia apie 17 tkst. km drenao, o melioracijos laukia 220 tkst. ha e-ms. Rpesi kelia ne tik susidv-jusi, apleist rengini renovacija, bet ir atnaujintj prieira, pasakojo V.Byla. Dabar tik gav param me-

  lioracijai kininkai pareigoti 5 metus utikrinti ger drenao bkl. Kit priversti tai daryti nra teisini gali-mybi, nes renginiai priklauso vals-tybei, o ems plotai, per kuriuos jie nuvesti, daniausiai nedeklaruojami kaip emdirbio nuosavyb.

  Pasak vedjo, vili gali teikti kuria-mos paramos programos pakrani ir lait prieirai. Silome, kad kinin-kai, tvarkantys palaites, tarp j ir me-

  lioracijos tranjas, gaut 400500 Lt u ha imokas, kalbjo V.Byla. Tikims, kad melioracijos tvarky-mui bus numatyta paramos l ir po 2014 m.

  Specialistai traukiasi

  Lietuvoje veikia 60 melioracijos darbus galini atlikti moni. Taiau dauguma j jau seniai gyvena i kito-kios veiklos. Pasak Lietuvos meliora-cijos moni asociacijos pirmininko Kazio Sivickio, j veikloje melioraci-ja vidutinikai sudaro gal tik 8 proc. ios bendrovs dalyvauja gyvendi-nant statybos, aplinkos apsaugos ren-gini, vandentvarkos projektus, ai-kino K.Sivickis.

  Jo teigimu, ES teikta parama pa-gelbjo tik tredaliui vis remontuo-tin melioracijos sistem. Asociacijos duomenimis, aktyviausiai ES parama pasinaudojo Pasvalio, Bir, Panev-io rajon kininkai.

  Valstybs kasmet skiriami 28 mln. Lt tra aaros. J tikrai ne-pakanka ne tik remontuoti, bet ir 50 tkst. km ilgio drenao sistemai priirti ienauti, ikirsti kr-mus, tvirtino pirmininkas.

  K.Sivickis perspjo, kad metams bgant melioracijos rengini tin-klas vis labiau dvisi ir j atnaujinti ateityje kainuos dar brangiau. Me-lioracijos mons jau seniai neperka daugiakaui kasimo main, kurios reikalingos tiesti drena, nes jos kai-nuoja milijon lit, o pagal dabartin darb apimt i technika vidutinikai panaudojama gal tik savait per me-tus, pasakojo jis.

  Kol kas mons ilaiko senj tech-nika, bet metams bgant gali nelikti ir jos. Tada melioracijos atnaujinimas kainuos dar daugiau, nes nebus tech-nikos ir teks kviesti usienieius, mano K.Sivickis.

  Aktualijos

  Valstybs kasmet skiriami 28 mln. Lt tra aaros. J tikrai nepakanka ne tik remontuoti, bet ir 50 tkst. km ilgio drenao sistemai priirti ienauti, ikirsti krmus.

  Nemelioruojama dirbama em virsta neengiamais pelkynais

  Tiksinti bombaBronius Markauskas, ems kio rm vicepirmininkas

  Gerai matau, kokia tragika situacija su-sidar pajryje po ios vasaros. Ir a ten turiu k, kurio dal pasiglem vanduo. Ten kitais metais jau nieko nebus. Su-prantu, kad melioracijos atnaujinimas labai brangus, bet dl lii kasmet pa-tiriama vis daugiau nuostoli, maja kininkauti tinkamos ems plotai. Tai tiksinti bomba ems kyje, ir btina iekoti ieities.

  Melioracija btinaAudrius Petkevius, emtvarkos ir hidrotechnikos ininieri sjungos viceprezidentas

  Lietuva yra tokioje klimato juostoje, ku-rioje lietaus prilyja daugiau nei igaruo-ja, todl naiam kininkavimui meliora-cija btina. Sausinimo rengini reikia 80 proc. alies dirbamos ems. Melio-ruotame sklype sulaukiama vidutinikai 20 proc. didesnio derliaus. Be abejo, to-kie ems kio paskirties sklypai turi ir didesn vert rinkoje.

  73 proc.

  22 proc.

  5 proc.

  Kaip vertinate Vyriausybs silym padidinti minimali

  alg 50 lit?Tok klausim buvome pateik interneto

  puslapyje valstietis.lt.

  Blogai, i tokio menko padidinimo

  niekam nebus naudos.

  Gerai, realiai minimali alga

  padids madaug trisdeimt lit vis

  iek tiek daugiau.

  Man tai neaktualu.

  (Us. 608)

  K.Sivickis perspjo, kad melioraci-jos rengini tinklas vis labiau dvi-si ir j atnaujinti ateityje kainuos dar brangiau. VL archyvo nuotrauka

  alyje remontuoti reikia apie 17 tkst. km drenao, o melioracijos laukia 220 tkst. ha ems. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

 • 32011 m. rugsjo 24 d. Nr. 76 (9095)Valstiei laikratis

  Mokest laiko nepriimtinu

  Lietuvos katalik banyiai pri-klausantis Caritas teigia, kad ilgai truks bendradarbiavimas su Maisto banku gali bti visikai sustabdytas.

  Caritas pasiprieino Maisto ban-ko siekiui labdaringoms organizaci-joms taikyti maisto tvarkymo mokest, kuris es reikalingas padengti sandli nuomos ir transportavimo ilaidas.

  Maisto banko noras pasipelnyti i kit labdaros organizacij yra ne-priimtinas, paeidiantis solidarumo ir teisingumo principus, teig Ca-rito vadovas kunigas Robertas Gri-gas.

  Caritas kasmet pasirpina apie 430 tkst. varguoli (apie 80 proc. nuo bendro skaiiaus), neatlygintinai dalija maisto produkt paketus.

  Madaug 70 tkst. moni pare-mia Lietuvos Raudonojo Kryiaus draugija, o 35 tkst. varging piliei pamaitina labdaros ir paramos fondas Maisto bankas, kuriam negendan-ius maisto produktus gyventojai pa-prastai suaukoja didiuosiuose preky-bos centruose Maxima, Iki ir kt.

  Visos ios organizacijos pamaiti-na daugiau kaip pus milijono skurs-tanij. Dabar dl nustatyto maisto tvarkymo mokesio labiausiai nuken-ts varguoliai.

  Labdar vainikuoja savanoryst

  Lietuvos Caritas sitikins, kad socialinje veikloje negali bti joki komercini santyki.

  Suprantu, kad Maisto bankas bando kaip nors kompensuoti maisto produkt sandliavimo ir kitas ilai-das, bet toks mginimas taikyti ko-mercinius santykius teikiant labdar mums yra visikai nepriimtinas, akcentavo R.Grigas.

  Valstiei laikratis primena, kad Maisto bankas u atveamus besi-baigianio galiojimo maisto produk-tus i visuomenini organizacij, pa-dedani varguoliams, nuo liepos 1 d. renka 1112 cent u kilogram vadi-namj maisto tvarkymo mokest.

  Maisto banko vadov Deiman-t ebrauskait tikino, es mokest atsisako mokti tik 34 organizacijos i 150, gaunani maisto produktus i Maisto banko Kauno samariei draugija, Lietuvos pagyvenusi mo-ni asociacija, Panevio Raudonojo Kryiaus draugija.

  Taiau Valstiei laikratis i-siaikino, kad ne maiau nei Ca-rit is mokestis papiktino ir Lie-tuvos Raudonojo Kryiaus draugij (LRKD) antr pagal dyd organi-zacij, padedani sunkiai gyvenan-tiems pilieiams.

  Koks dar gali bti mokestis, neva leidiantis tvarkyti maist. Tai visi-ka nesmon, kategorikai kalb-

  jo LRKD pirmininkas Romualdas Konstantinas Dobrovolskis.

  Pasak jo, labdaros teikimas, mais-to dalijimas ir socialin pagalba re-miasi savanorysts, o ne komerciniais principais.

  Svarbiausia, kad mons dirba kaip savanoriai ir dar kakok mokes-t jie turi mokti? retorikai klaus R.K.Dorbrovolskis.

  Gsdina antrja krizs banga

  Anksiau D.ebrauskait teig, kad Maisto bankas negauna jokio fi nansavimo, o pinig reikia dega-lams, mokesiams u sandli, ku-riuose laikomi maisto produktai, nuom ir organizacijos darbuoto-j algoms. Pasak jos, nauj mokes-t teisinti buvo btina, nes socialiai

  atsaking bendrovi paramos es jau nebepakanka.

  Jos nuomone, pakartotina kriz dar labiau padidint varguoli gre-tas, todl ilaidos maistui dalyti ge-rokai iaugt.

  I naujo mokesio Maisto bankas tikisi kasmet surinkti iki 80 tkst. Lt.

  i suma padengt tik deimtadal ilaid, sak D.ebrauskait.

  Prajusiais metais Maisto ban-kas idalijo 2 529 t maisto produkt u madaug 10,1 mln. Lt. Transpor-tavimo ir kitos ilaidos sudar apie 700 tkst. Lt.

  Carito atsisakym mokti mais-to tvarkymo mokest Maisto ban-ko vadov D.ebrauskait pavadino kartakoiku.

  Mgina didinti tak?

  Paklausta, koki param Maisto bankas gauna i valstybs, jo vadov D.ebrauskait tikino, es gaunamos paramos nepakanka.

  Tiktina, kad kitais metais 8090 proc. sumas Europos Bendrijos fi nansavimas pagal Maisto i inter-vencini atsarg tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims progra-m, todl didel dalis moni, dabar

  gaunani param kruopomis ir ki-tais produktais, jos negaus, sak D.ebrauskait.

  Per pastaruosius trejus metus pagal i program Maisto bankas gyven-tojams idalijo produkt madaug u 5 mln. Lt.

  Taiau ios programos lyderis ne Maisto bankas. Lietuvos Caritas maisto produkt yra idalijs u 53,3 mln. Lt, o Lietuvos Raudonojo Kry-iaus draugija u 15,8 mln. Lt.

  Visoms ioms organizacijoms, skaitant ir Maisto bank, ES kom-pensuoja 1 proc. ilaid nuo idalyt produkt verts.

  U transportavimo, sandliavi-mo ir administracines ilaidas kom-pensuojama ir i valstybs biudeto. Rinkos reguliavimo agentra vien Maisto bankui per trejus metus kompensavo 85,8 tkst. Lt, todl sunkiai suvokiama, kodl Maisto bankas i labdaros organizacijos virsta elementaria komercini pas-laug teikja.

  Fondui isilaikyti vis sunkiau

  D.ebrauskait aikino, kad lab-daros ir paramos fondui Maisto bankas kiekvien mnes reikia apie 1 000 litr degal. ia dirba 140 sa-vanori, o darbo umokestis moka-mas 14 darbuotoj.

  Uklupus ekonomikos krizei, pa-ramos gauname apie 25 proc. maiau, o maisto tvarkymo mokest rekomen-davo vesti ir Europos Bendrijos a-lys, tikino D.ebrauskait.

  Paprayta patikslinti, kurios a-lys rekomendavo tai daryti, D.eb-rauskait kalbjo jau kitaip. mo-kest silo taikyti Europos Sjungos Maisto banko federacija, paai-kino D.ebrauskait.

  Be kita ko, ji sitikinusi, kad mais-to tvarkymo mokesio istorija nepa-kenk Maisto banko dalykinei re-putacijai.

  Taiau specialistai konstatuoja, kad Maisto bankas uima tik nedidel nios dal socialins paramos srityje. Fondas usiima maisto produkt su-rinkimu ir idalijimu, o po mokesio atsiradimo jau ir maisto produk-t perdavimu organizacijoms, kurios

  maisto paketus pristato konkretiems varguoliams.

  Dosniai fi nansuoja socialinius projektus

  Socialins apsaugos ir darbo mi-nisterija (SADM) teigia, kad labdaros ir paramos fondas Maisto bankas nefi gruoja jokiuose SADM projek-tuose, o Caritas gauna gana dosn fi nansavim vairiuose projektuose.

  Vilniaus arkivyskupijos Carito motinos ir vaiko globos namai u 106 tkst. Lt teikia socialin ir psichologi-n pagalb vienioms bei smurt paty-rusioms motinoms. 44 tkst. Lt Cari-tui skirti teikti pagalb prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms.

  Klaipdos Marijos Taikos Ka-raliens parapijos Caritas u 9,42 tkst. Lt teikia psichosocialin pa-galb smurto aukoms, o savanorys-tei skatinti SADM Caritui iemet skyr i viso 40 tkst. Lt.

  Aktualijos

  Caritas pasiprieino Maisto banko siekiui labdaringoms organizacijoms taikyti vadinamj maisto tvarkymo mokest, kuris es reikalingas padengti sandli nuomos ir transportavimo ilaidas.

  Tvark nustato patys sandorio dalyviaiRasa Virvilien, Valstybins mokesi inspekcijos Teiss departamento direktoriaus pavaduotoja

  Atsiskaitymo tarp civilinio sandorio da-lyvi tvark nusistato patys sandorio dalyviai. Labdaros ir paramos fondas apmokjim u suteiktas paslaugas pavadino maisto tvarkymo mokes-iu, taiau tai nereikia, kad Valstybi-n mokesi inspekcija tok mokest administruoja. Taikant Pelno mokes-io statymo nuostatas fondo gautas apmokjimas u suteiktas paslaugas priskiriamas io fondo pajamoms, ap-skaiiuojant apmokestinamj peln. Jeigu dalis apmokjimo bt panau-dota maist tvarkantiems asmenims apmokti, panaudotoji dalis, apskai-iuojant apmokestinamj peln, bt atimama i fondo pajam. Pelno ne-siekiani organizacij kriterijams ati-tinkani vienet, taip pat ir labdaros ir paramos fond, pajam apmokesti-nimas priklauso nuo to, kokiems tiks-lams panaudojamas apmokestinama-sis pelnas. Jeigu jis naudojamas kins komercins veiklos pltrai apmokes-tinamasis pelnas apmokestinamas pel-no mokesiu, jeigu skiriamas statuo-se numatytos visuomenei reikalingos veik los ilaidoms padengti pelno mo-kesiu neapmokestinamas.

  Naujasis mokestis sukirino labdaros organizacijase Atkelta i 1 p.

  (Us. 647)

  Delia.Saul teka 7.07, leidiasi 19.14.

  Rytojiandien Poryt

  iandien orai bus sausesni, daniau vies saul. Lietus em sudrkins tik kai ku-riuose rajonuose. Temperatra iliks rudenika. Nakt bus 712 laipsni ilumos, dien numatoma 1317 laipsni. Sekmadien Lietuv pasieks anticiklonas, tad orai bus ra-ms. Lietaus nesulauksime. Naktis numatoma vsi, temperatra nukris iki 49 laips-ni. Tik prie jros bus truputl iliau. Dien oras suils iki 1419 laipsni ilumos. Pirmadien bus ilta ir saulta. Nakt numatoma 810, dien 1719 laipsni iluma. Antradien beveik visoje Lietuvoje palynos. Nakt numatoma 911, dien 1517 laipsni iluma. meteo.lt, VL inf.

  Labdaros organizacijoms, skaitant ir Maisto bank, ES kompensuoja 1 proc. ilaid nuo idalyt produkt verts. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Dien: +13 +17

  Nakt: +7 +12

  Dien: +14 +19 Dien: +17 +19

  Nakt: +8 +10Nakt: +4 +9

 • 4 2011 m. rugsjo 24 d. Nr. 76 (9095)Valstiei laikratis

  Stasys Jokbaitis

  Partijos iuo metu, atrodo, susi-rpinusios ne juokais. Tik pagalvo-kite, Prezident usimojo nukirpti jas maitinanias bambagysles i ko maitinsims, kaip gyvensime, juk ant nosies jau Seimo rinkimai. Tik-ra tiesa, netrukus prabus netgi po-pierins partijos, kurios po ankstes-ni nepavykusi bandym patekti valdios olimp daniausiai ramiai snaudia iki kit rinkim.

  Bambagysli nukirpimas, ivertus biurokratin kalb, reikia draudi-m juridiniams asmenims, kitaip ta-riant, monms, bendrovms nan-sikai remti politines partijas. Kaip tai joms gali atsiliepti, nesunku su-prasti. Partijos neteks imt tkstan-i, o kai kurios net milijon lit.

  Prezidents Seimui pateiktose Po-litini partij ir politini kampanij nansavimo ir nansavimo kontrols statymo pataisose siloma visikai u-drausti juridiniams asmenims aukoti partijoms ir politinms kampanijoms, perpus nuo 20 iki 10 vidutini mne-sio darbo umokesi sumainti leis-tin aukos dyd ziniams asmenims.

  Dar siloma nustatyti, kad auka negalt viryti 10 proc. aukotojo dek-laruot metini pajam, taiau auko-jantiesiems maas sumas leisti aukoti supaprastinta tvarka, t.y. nereikalauti i toki moni deklaruoti pajamas. Prezidents pataisos taip pat braukia prievol i biudeto partijoms kom-pensuoti dal patirt rinkim ilaid.

  Kodl Prezident Dalia Gry-bauskait savo statymo projektu pasil nukirpti ias bambagysles? tai i dalies galt atsakyti vieno stambaus Vidurio Lietuvos kinin-ko pasakojimas.

  Artjant rinkim kampanijoms, pradedu neatsiliepinti politik te-lefono skambuius, nes puikiai inau, k igirsiu. Kartais tiesiog kone vo-romis traukia ir vairs pasiuntiniai.

  Ir vis praymai beveik vienodi: pa-remkite ms partijos rinkim kam-panij, atj vadi tikrai neliksi-me skolingi... Kai kas dar ir vairi sandri rinkim reklamai pasilo... Atvirai tariant, nusibodo. Ir atsisakyti to partinio reketavimo nelengva, k inai, kuris kokioje valdioje atsidurs, gali ir nemalon usitraukti.

  O vienas gerai inomas Lietuvos

  verslininkas tokiu atveju daro taip: pinig duoda net kelioms paramos papraiusioms partijoms, visikai ne-kreipdamas dmesio j ideologines nuostatas. Tiesa, padalija ne po mili-jon, o po keliasdeimt tkstani. Ir nepraauna: visus pamalonina, o tarp j paprastai bna ir rinkim nugal-toj, kurie anksiau adjo atjus valdi nepamirti.

  Kas galt dabar paneigti, kad kai kurie ir nepamirta. Taip kartais ir gimsta tam tikri statymai, kiti teiss aktai, kuriuos vliau skaityda-mi mons klausia, kas u j stovi. O stovi tie, kuriems reikia, kaip ber-nui u maist, atidirbti u nansin param, gaut rinkimams.

  Dar bjauriau viskas atrodo, kai par-tijas paslptai ar atvirai nansikai re-

  mia valstybins mons ir bendrovs. Ir daniausiai tas, kuri atstovai yra t moni vadovai. Ar ne todl po rinki-m tokias mones tuoj pat bandoma susodinti nors neretai ir nelabai kom-petentingus ir protingus, bet savus?

  Todl galima suprasti Prezidents siek pakeisti statym taip, kad poli-tins partijos, kuri atstovai patenka valdi, bt nepriklausomos nuo -

  nansini rmj takos j politiniams sprendimams, kad bt utikrintas deramas atstovavimas visuomenei, skatinama politini partij idjin, o ne nansin konkurencija.

  I ties, pairkime, kiek ikiio-liniuose rinkimuose bdavo tuio urmulio, kiek ivaistoma pinig tik tam, kad vien ar kit partij kas nors atkreipt dmes. O juk rinki-muose turt rungtis ne pinigai, bet idjos, partij programos. Gal tuomet rinkjai lengviau galt atpainti, kas yra kas, ir apsisprsti, u k balsuoti.

  Ar ivys ie statymo pakeitimai dienos vies? Nors ir labai mur-mdami ir atriai kritikuodami projekt Seimo narai, kuri kaden-cija baigiasi jau kitmet, 68 balsais u, dviem prie, eiolikai susilaikius pritar joms po pateikimo. Dabar projekt tarys visi komitetai, u j bus dar du kartus balsuojama.

  iuo metu tikrai sunku patik-ti, kad storiausia partij nansinio maitinimo bambagysl bus nukirs-ta kaip kirviu. Juo labiau kad pernai baland svarstydamas naujos redak-cijos statym Seimas atmet pa-silym udrausti juridiniams as-menims aukoti partijoms.

  Ir dar vienas klausimas rusena: ar partij nepriklausomumas nuo -nansini rmj nepareikalaus nauj milijon, tik kart i niekaip ne-subalansuojamo valstybs biude-to? Akivaizdu, kad i dviej blogy-bi neivengiamai teks rinkti vien, t kuri maesn.

  Evangelija pasakoja apie darbi-ninkus, laukianius, kad vynuogyno eimininkas juos pasamdyt ir jie gaut umokest. eimininkas dav darbo visiems atjusiems ankst ryt ir vlyv popiet ir atsilygino vienodai po denar. Vieni gavo, kiek buvo verti, o kiti tai, ko ne-

  buvo udirb u tris darbo valan-das dienos umokest. iuo palygi-nimu Jzus sako labai svarbi ties: Dievas yra ne tik teisingas, bet ir gailestingas. Jo meils gali tiktis kiekvienas mogus, atsigriantis J net paskutin gyvenimo valand. Tik mes skubame nuteisti mones ir nepaliekame vilties, kad jie gali prisikelti i savo nuodmi. alia Jzaus nukryiuotas plikas patyr Dievo gailestingum prie pat mir-t. Prikaltas prie kryiaus jis pripa-ino savo kalt ir i paties Jzaus igirdo: Dar iandien su manimi bsi rojuje.

  Taiau negalima piktnaudiauti Dievo gailestingumu, kaip mons neretai daro. Jie kalba: kai pasensiu, tuomet eisiu banyi ir atliksiu i-paint, o dabar reikia pagyventi. T pagyvenim supranta kaip m-gavimsi nuodme. itaip mstyti labai pavojinga, nes tai sukietina ir-d ir gali tapti klitimi patirti Dievo gailestingum.

  Apatalas Pauliaus tikjusius Krist ragina bti vieningus ir ko-voti u Evangelij. Tuo metu, kai ra laik, jis buvo kalintas ir lau-k mirties nuosprendio. Paulius buvo tas mogus, kuris atjo Vie-paties vynuogyn ne ankst ryt, bet kur kas vliau. I pradi jis

  buvo uolus statymo saugotojas ir nesidiaug matydamas, kad Kris-taus Evangelija susiavi vis daugiau moni. Iki kaul smegen Pau-lius tada buvo radikalus fariziejus, o krikionys jam atrod kaip pavo-jinga sekta, kuri reikia naikinti. Ir jis tai dar krikionis suimdamas ir kalindamas.

  Taiau Dievo gailestingumas pasitiko Pauli paiu netikiau-siu bdu. Jojant suimti krikioni prie Damasko vart apviet Dievo viesa, ir jis igirdo bals: Sauliau, Sauliau, kodl mane persekioji! ems dulkes nuo arklio nukrits

  Saulius klaus, kas kalba. Balsas at-sak: A esu Jzus Nazarietis, kur tu persekioji. Po io regjimo Sau-lius susirado krikionis, pasikrikti-jo ir tapo uoliausiu Kristaus Evan-gelijos skelbju pagoni kratuose.

  Pranaas Izaijas sako: Iekokite Viepaties, kai galima j rasti, au-kits jo, kai jis yra arti (Iz 55, 6). odiais iekokite Viepaties, aukits jo yra nurodoma kryp-tis, kurios turi laikytis kiekvienas mogus, troktantis patirti Dievo gailestingum. Krikionis perse-kiojus Sauli neatsitiktinai paliet Dievo gailestingumas. Saulius klydo persekiodamas, bet elgsi taip, kaip buvo sitikins. Jam rpjo Dievo

  reikalai. Jis iekojo Viepaties, nors ir ne ten, kur reikjo.

  iandien alia sutinkame mo-ni, kurie neturi tinkamo Evange-lijos painimo. Yra netgi krikio-ni, danai paraidiui besilaikani Evangelijos ir mus, katalikus, lai-kani klystaniais. Neskubkime smerkti i moni: jeigu jie nuo-irdiai, nors ir klaidingai, yra siti-kin. Turkime vilties, kad Dievas juos, panaiai kaip Pauli, apvies ir patrauks savo meils glb.

  Pranao Izaijo raginimas ieko-kite Viepaties vis pirma reikia kvietim gyventi tiesoje ir meilje.

  Visika prieingyb tam yra mogaus gyvenimas mele ir neapykantoje. Kai mogus atsiduria i nuodmi ap-suptyje ir nieko nedaro, kad i jos i-sivert, tuomet tikrai jo padtis la-bai sunki ir blogiau bti negali. iuo atveju mogus yra nuodms alyje, labai toli nuo Dievo. Pranaas Izai-jas ragina tokius kuo greiiau palikti nuodms keli: Tepalieka nedorlis savj keli ir nusidjlis savuosius kslus! Tegrta jis pas Viepat, kad jo pasigailt, pas ms Diev, nes jis labai atlaidus (Iz 55, 7).

  Jzaus Kristaus pasakojime apie vynuogyno eiminink labai sidm-tini yra odiai: Paskutinieji bus pir-mi, o pirmieji paskutiniai. Tai pri-minimas mums, nuo Krikto dienos esantiems Kristaus Banyioje ir to-dl galintiems save laikyti pirmaisiais. Tai spjimas budti, kad netaptume paskutiniais. Pakriktijus vaikel, gali-ma nepasirpinti jo krikioniku ug-dymu. Primus Sutvirtinim, galima pasiduoti nepavyzding draug takai ir ibarstyti Dievo dovanas. Primus Santuokos sakrament, galima nei-saugoti prisiimtos itikimybs. Dau-geliu atvej galima tapti paskutiniais gerai pradti ir blogai ubaigti.

  Apatalas Paulius pagal Jzaus palyginim buvo paskutinis, nes persekiojo Kristaus Banyi. Sugr-s prie Kristaus, jis jau niekuomet jo neidav. Kalinamas ir laukda-mas mirties, apatalas ra savo ti-kjimo broliams: Kristus bus vieai iauktintas mano kne nesvarbu, ar gyvenimu, ar mirtimi. Man gy-venimas tai Kristus, o mirtis tik laimjimas (Fil 1, 2021).

  Komentarai

  Savaits komentaras

  Vyriausiasis redaktoriusStasys Jokbaitis

  Administrator (8 5) 210 0110

  Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojaMeil Tarakeviien Atsakingasis sekretoriusRobertas Sabaliauskas (8 5) 210 0113

  SODYBA, BII AVILYS Nijol Baronien (8 5) 210 0035

  TVIKS VIESA Bernardas aknys (8 5) 210 0090

  SVEIKATA Daiva alc (8 5) 210 0042

  KININK INIOS Meil Tarakeviien (8 5) 210 0044

  MOTERS PASAULIS Egl Valionien (8 5) 210 0035

  ETADIENIS Rta Kliyt (8 5) 210 0082

  PRIEBLANDOS Vismantas ukleviius 8 5) 210 0092

  Dizaineriai (8 5) 210 0113

  Fotokorespondentas (8 5) 210 0113

  KRATO KORESPONDENTAI:

  KAUNAS Albinas aplikas 8 655 74 524Gediminas Staniauskas 8 640 19 043Saulius Tvirbutas 8 655 38 128

  PANEVYS Vida Tavorien 8 615 75 183

  KELM Nijol Petroit (8 427) 56 797

  MS AUTORIAI: Algimantas ekuolis (raytojas), Jonas Maiukeviius (raytojas), Kazys Saja (raytojas), Sigitas Tamkeviius (arkivyskupas), Tautos fondo (JAV) tarybos pirmininkas Jurgis Valaitis.

  REDAKCIJASaltoniki g. 29 / Sli g. 3, LT-08105 Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 210 0110, faksas (8 5) 242 1281.El. patas redakcija@krastospauda.lt.

  SKELBIMAI PRIIMAMI:Vil niuje: Saltoniki g. 29 / Sli g. 3 (3 auk tas), nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 5) 210 0110 (skelbimai@krastospauda.lt). Faks. (8 5) 242 1281. Kaune: emals g. 16, nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 37) 40 93 71 (kaunas@krastospauda.lt). Dl prenumeratos skambinkite (8 5) 210 0060 (prenumerata@krastospauda.lt) arba nemokamu tel. 8 800 20 090.

  Laikratis leidiamas nuo 1940 met. Spaus di na UAB Lietuvos ryto spaustuv, Kauno g. 51, LT-21372 Vievis. Of se ti n spau da. 8 sp. lan kai. Ti ra as 29 252 egz. In dek sas 0127; ISSN 10214526; us. Nr. 1176. Rankraiai nerecenzuojami ir negrinami. U skelbim ir reklam turin bei kalb redakcija neatsako.

  Leidjas udaroji akcin bendrov

  Generalin direktor Liudmila Rybnikova

  Administrator (8 5) 210 0110

  Reklamapardavimai@krastospauda.lt

  Prenumerata ir platinimas (8 5) 210 0060

  Buhalterija (8 5) 210 0045Fondas Kaimo vaikai (8 5) 210 0110Knyg prekyba Viktorija Kanaeviit (8 5) 210 0070

  Ar pavyks nukirpti partij bambagysles?

  Man gyvenimas tai Kristus

  Negalima piktnaudiauti Dievo gailestingumu, kaip mons neretai daro. Jie kalba: kai pasensiu, tuomet eisiu banyi ir atliksiu ipaint, o dabar reikia pagyventi. T pagyvenim supranta kaip mgavimsi nuodme.

  Politini partij ir politini kampanij fi nansavi-mo ir fi nansavimo kontrols statymo pataisose siloma visikai udrausti juridiniams asmenims aukoti partijoms ir politinms kampanijoms.

 • 52011 m. rugsjo 24 d. Nr. 76 (9095)Valstiei laikratis Aktualijos

  Vilniaus oro uostas po nepriklauso-mybs atkrimo keitsi menkai. Taiau per pastaruosius trejus metus jo vei-das gerokai pasikeit. Oro uostas ne tik igrajo, tapo daug jaukesnis po rekonstrukcijos, bet ir pasipild par-duotuvmis, kavinmis, suvenyr pre-kyvietmis. ia galima pavalgyti, atsi-gerti, sigyti kelionei reikaling preki ar lauktuvi. Kai kuri ten esani pre-ki nerasite netgi didiuosiuose Lie-tuvos miestuose. Vien iais metais ia atsidar vardini laikrodi, mobilij telefon ir elektronikos pried, lietu-vik suvenyr bei kit kelions preki parduotuvs, duris atvr ir dvi naujos maitinimo mons.

  Gerokai padaugjo parduotuvi

  Dabar Vilniaus oro uoste veikia 6 Duty Free& Travel Value parduotuvs. Parduo-tuvi tinkl valdanios Travel Retail Vil-nius direktor Orinta Ambrazeviien sak, kad tokio tipo parduotuvs silyda-mos plat tarptautini vard parfumeri-jos, alkoholini grim bei neapmokestin-t tabako gamini asortiment turi ir kai-n pranaum, palyginti su vietos rinka.

  Vienoje pirmj duty free parduo-tuvi Vilniaus oro uoste, Fragrances In-ternational parduotuvje, galima sigy-

  ti selektyviosios kosmetikos gamintoj Chanel, Dior, Gyvenchy, Kenzo, La Prairie ir kit gamini paiomis pa-traukliausiomis kainomis. Liepos mne-s atsidariusioje laikrodi parduotuvje Luxury Travel preki vard pasirinki-mas yra netgi platesnis nei mieste.

  Lauktuvi tautinio paveldo gaminiai

  Prie por savaii savo prekybos pa-viljon oro uoste atidar tautinio paveldo produkcija prekiaujanti mon LTASTE. Augant keleivi srautui pagaliau ga-

  ljome realizuoti savo idj ir pasil-me lauktuvms, dovanoms, ivykstan-iam pirkjui skirt kokybik lietuvik, kruopiai atrinkt asortiment, kuriuo norisi didiuotis ir kur ivyd net patys lietuviai nustemba, sak LTASTE va-dov Jrat Panumien. Dauguma ga-mini yra Lietuvos tautodailinink ran-k darbo, sertifi kuoti tautinio paveldo sertifi katais.

  Daugiau viet pailsti ir pasistiprinti

  skryd vejai paprastai kvieia at-vykti prie kelias valandas, o maisto ar grim vadinamj sterili zon sineti negalima, taigi uksti ar at-sigerti laukiant skrydi tampa aktu-alu. iuo metu Vilniaus oro uoste vei-kia 6 maitinimo takai pasaulyje po-

  puliaraus Heineken preks enklo alaus baras, kavin Juta Jazz, pice-rija Ricardo ir kt. ia galima sigyti gaivij ir alkoholini grim, salot, pic, ukandi, desert ir kit ga-mini. Ypa skubantys keleiviai gali greitai nusipirkti grim, ukand, spaudos ar kit btiniausi dalyk 5 R-kiosk prekybos vietose.

  Keleivi patogumui oro uoste veikia nemokamas belaidis internetas, galima rasti telefon ir neiojamj kompiute-ri krovimo stovus, nepareigojani sdmaii laukimo zon, vaik aidimo aiktel, maldos kambar, ymiausi Lie-tuvos aviatori alj ir vairias kitas er-dves, sukurtas tam, kad keleivis prie skryd galt maloniai be streso pra-leisti laik, sak Vilniaus oro uosto Neavia cini paslaug skyriaus vadovas Justinas Stepys.

  Vilniaus oro uostas atsinaujins ir patogesnis

  Dabar Vilniaus oro uoste veikia 6 Duty Free& Travel Value parduotuvs. Oro uosto nuotraukos

  Atnaujintame sostins oro uoste turistai gals sigyti tautodailinink darb ir lietuvik maisto gamini.

  Didij Britanij sukrt skandalas Prestono mieste or-ganizuotos 59 m. vaik kovos be taisykli. Maameiai grum-davosi be alm, vilkdami vien markinlius ir ortus, o suaugu-sieji juos fi lmuodavo. Medikai ra-gina drausti vaikus traumuojan-ias mutynes.

  Britanijos medikai ir teissaugi-ninkai ne tik pakraup dl to, kad su-augusieji inicijavo tokias barbarikas grumtynes, bet ir todl, kad be alm vaikams grs sunkios smegen trau-mos, dl kuri jie galjo mirti. Vai-k imtyns trukdavo apie 10 min., jos niekuo nesiskirdavo nuo suaugusij buvo ir arbitrai, ir bikinius vilkinios

  merginos, laikanios lenteles su raun-do numeriu. Imtynse dalyvaudavo ir medikai. Tinkline tvora aptvertame ringe vaik mutynes stebdavo de-imtys suaugusij, tarp j net maa-mei tvai, kurie nevelg pavojaus savo ataloms. Mutyni organizato-rius profesionalus imtynininkas Steve-nas Naitingeilas Britanijos iniasklai-

  dai teig, kad is sportas nepavojingas ir vaikams labai patinka. Iniciato-rius patvirtino, kad kovose dalyvau-ja vaikai nuo 5 m. klausim, kodl per vienas imtynes verk berniukas, S.Naitingeilas atsak, kad jis pirm kart pralaimjo ir labai susikrimto. Britanijos medik asociacija paragino udrausti grumtynes. Specia listai pa-br, kad vaikams reikalingas sportas, taiau ne toks iaurus.

  VL, BBC, Daily Mail inf.

  Didja auk skaiius Jemene. Susi-rmimai tarp opozicijos ir vyriausybs pajg Jemeno sostinje Sanoje tsiasi jau beveik savait, o auk priskaiiuo-jama daugiau nei 100.

  vietimo sistemos kriz drebi-na il. Per protestus, kuriuose buvo reikalaujama geresns vietimo siste-mos, ilje ketvirtadien vl kilo riau-s. Sostinje Santjage baigiantis de-imi tkstani moni eitynms, nedidels usimaskavusi jaunuoli grupels pradjo svaidyti policinin-kus akmenis ir padeginti padangas. Pareignai panaudojo aarines dujas ir vandens patrankas. Suimta 50 de-monstrant.

  Irano prezidentas usipuol Va-karus. Irano prezidentas M.Ahma-dinedadas pareik, jog turdamas ininieriaus patirties jis mano, kad vien lktuvai negaljo sugriauti Pa-saulio prekybos centro pastat. Inter-viu metu po savo kalbos Jungtini Tau-t Generalinje Asambljoje, kai po-sdio dalyviai protestuodami ijo, M.Ahmadinedadas sak, kad turjo vykti koks nors sprogimas. Irano pre-zidentas pasmerk Izrael ir pareik abejones dl holokausto. Jis labai kri-tikai kalbjo apie operacij, kai buvo nukautas Osama bin Ladenas.

  VL, Eltos inf. ir nuotrauka

  Pasaulio pulsas

  Po dviej mnesi pertraukos treiadienio vakar mons Mins-ke ir kituose Baltarusijos miestuo-se vl dalyvavo tyliojo protesto akcijoje, taiau kart ji buvo to-kia tyli, kad net sunku pasakyti, kiek moni susirinko ireikti ne-pasitenkinimo Aleksandro Luka-enkos reimu, pranea tinklala-pis naviny.by.

  Protestus inicijuojanti grup Re-voliucija per socialinius tinklus ra-gino kart nei ploti, nei skanduoti, o vaikioti tam tikrose vietose, tad kar-tais protestuotojus buvo sunku atskirti nuo paprast praeivi.

  Manoma, kad Minske protestuo-toj buvo apie 300, o Breste apie 50. Minske keliose vietose buvo ir ploja-ma, ir skanduojama, taiau kart mi-licija ir saugumas elgsi itin santriai ir nieko nesulaik.

  Baltarusi urnalistai tvirtina, kad milicijos ir saugumo pasirengi-mai buvo tokie pat rimti, kaip ir per vasaros protestus, taiau aikiai pa-sikeit j taktika. Politikos apval-gininkas Pavliukas Bykovskis teigia, kad kart tylusis protestas vyko akylai stebint Europos Sjungai (ES). Nau-joji ES atstov Baltarusijoje Maira Mora piketo ivakarse teig, kad mitingas bus A.Lukaenkos dekla-ruojamo santyki su ES perkrovi-mo ibandymas. Ibandymas ilai-kytas nesunkiai, nes akcija buvo itin negausi. Naujumo avesys prapuo-l, krybinis parakas inaudotas. Val-dia paabojo interneto bendruome-ni administratorius, kitus aktyvistus, potencialiai revoliucingai nusiteiku-sius studentus, naujien svetainei naviny.by sak P.Bykovskis.

  Eltos inf.

  Baltarusiai kart protestavo itin tyliai

  Usienyje

  Anglijoje vaik kovos be taisykli

  Manoma, kad Minske protestuotoj buvo apie 300, o Breste apie 50. EPA-Eltos nuotrauka

 • 6 2011 m. rugsjo 24 d. Nr. 76 (9095)Valstiei laikratisVerslas

  Vygintas eikauskas

  iuolaikiniuose pramons ir e-ms kio pastat statybos projek-tuose labai svarbu suderinti me-diag kokyb ir kain. Juk nuo protingai paskirstyt investicij priklauso verslo skm. Tai rod kompanija EternitBaltic, gaminan-ti beasbesius pluotinio cemento stogo laktus. Ji iais metais padjo gyvendinti solid projekt kai-myninje Latvijoje brangiakaili vreli fermos stogus udengti Naujosios Akmens gamykloje pa-gamintais banguotais laktais.

  Universali stogo dangaStogo dang pardavimo rinkoje pa-

  prastai akcentuojamos gyvenamiesiems namams ir visuomenins paskirties pas-tatams skirtos dangos. O universalios stogo dangos, tinkanios tiek gyvenamo-

  jo sektoriaus, tiek tech-

  n i -

  ns paskirties pastatams, preks enkl galima rasti tik vien kit. Atsigaunant pramonini Europos ali ekonomikai gyvendinama vis daugiau pramons ir ems kio projekt. Pauktininkysts, vrininkysts ferm, masyvi angar ir gara, grd saugykl stogams dengti iekoma kokybik ir nebrangi stogo dang. Viena toki dang, atitinkani universaliosios kategorij, yra pluotinio cemento banguotieji laktai.

  Pavyzdinis universalios stogo dangos projektas gyvendintas brangiakaili v-reli fermose, esaniose Iecavos kaime, Latvijoje. i ferm plotas ities spdin-gas jos uima net 14 ha. iuo metu pa-statyta 50 ferm. Netrukus bus pradtos eksploatuoti dar 25 fermos. O iki met pabaigos bus pabaigtos likusios fermos ir visikai sutvarkytas net 100 audini auginimo ferm kompleksas.

  i ypatingos paskirties pastat sto-gams dengti naudojamas kompanijos EternitBaltic sukurtas produktas Klasika XL, skirtas kiniams pastatams. Vienas ios dangos lapas yra net 2,51,13 m dy-dio ir udengia net 2,6 kv. m stogo plo-t. Projekto partner bendrov BalticDe-von Mink i kompanijos EternitBaltic si-gijo 10 200 lakt. Banguotieji laktai ide-

  aliai tiko audini fermoms. Vienos fer-mos konstrukcija ilgas (141 m)

  ir neauktas pastatas su dvilaiiu stogu. To-

  kia konstruk-cija leido

  pa-

  togiai tvirtinti lakt visu ilgiu be trum-pinimo ar sudrimo. Taigi vieno pastato stogo matmenys yra 5141 m.

  Nekenksmingi aplinkaiKaip sak bendrovs BalticDevon

  Mink direktorius Leifas Mogensenas, sta-tybos pradtos 2006 m., o pabaigtuvs suplanuotos 2011 m. lapkrit.

  EternitBaltic Klasika XL laktais deng-tos fermos buvo pastatytos per rekor-dikai trump laik 6 mnesius, stogo dengimo darbai truko vos mnes. Pa-klaustas, kodl pasirinko EternitBaltic sukurt produkt, L.Mogensenas ivar-dijo kelis dalykus. Pasak jo, pirmiausia laktas idealiai atitiko stogo laito aukt. Kitas svarbus dalykas dl greta esan-ios gamyklos Naujojoje Akmenje buvo sutaupyta transportavimo l. Aiku, daug lm ir lakt kokyb jie yra ne-kenksmingi gamtai ir vreliams. Kad gyvnai bt auginami tinkamai, fermos turi bti sausos. Todl stogo konstrukci-ja turi bti sumontuota taip, kad ant jos ir po ja nesikaupt drgm ir konden-satas. Fermos turi bti ventiliuojamos, i j alinami amoniako garai, kurie gali susidaryti. Taigi fermos turi bti pasta-tytos i chemikai atspari mediag. Be to, banguotieji laktai gana sunki, inertika mediaga, atspari mechaniniam lii, vjo, audr poveikiui.

  Kaip papasakojo L.Mogensenas, fer-m konstrukcija buvo nuolat tobulina-ma. Pirmose 50 ferm viename segmen-te buvo sutalpinti 8 audini narveliai, o naujose fermose narveli skaiius pa-didintas iki 10. Dl to gerokai pagerjo vreli laikymo slygos. Pirmos fermos buvo udengtos paprastais beasbesiais laktais, kurie yra 1,871,15 m dydio ir vos 1,79 kv. m naudingo ploto. Taigi

  klojant stogo dang buvo dta daugiau darbo. Dl projekto technini patobuli-nim ir patogesnio tvirtinimo iuo metu statom ferm stogams pasirinkti lak-tai Klasika XL, kurie yra didesni 2 5001 130 mm dydio ir 2,46 kv. m naudin-go ploto. Taigi, pasirinkus EternitBaltic laktus Klasika XL buvo laimta daugiau ploto (stogo laitas nusileidia emiau) ir, inoma, sutaupyta l.

  avi vieno lakto dydisKlasika XL tai pinigus ir laik tau-

  pantis pasirinkimas. Vienu laktu uden-giamas net pustreio kvadratinio met ro plotas. Tai leidia greitai udengti didelio ploto stogus. iais laktais galima dengti ir sienas. Pluotinis cementas pirmiausia yra ilgaam mediaga, kuri tarnauja 4050 met. Stogas i banguot lakt yra atsparus atmosferos poveikiui: aliui,

  drgmei, temperatros svyravimams, j lengva priirti nereikia dayti, valyti ar plauti. Verslininkus i Latvijos ie ga-mintoj argumentai tikino.

  Nesudtingas darbo procesas

  Pluotinio cemento banguotuosius laktus labai paprasta tvirtinti juos ga-lima prisriegti keturiais vartais arba pri-kalti vinimis prie laikaniosios medins konstrukcijos. Statant Latvijos fermas naudoti 610 cm dydio taai. Kaip sak UAB EternitBaltic komercijos direktorius Giedrius Zeniauskas, dirbti su pluotinio cemento stogo danga Klasika XL nesud-tinga, svarbiausia, gerai inagrinti spe-cifi nes lakt montavimo taisykles. Lak-tus galima pjaustyti metaliniu pjkleliu arba greit apsisukim gaubtu pjkleliu su universaliais pjovimo dantukais.

  Banguotj lakt stog danga nebrangi ir kokybika.

  Ne bet koks brangiakaili vreli nam stogas

  Technins lakt savybsBanguotieji laktai Klasika XL gaminami i natrali mediag: cemento,

  celiuliozs ir silano. Vietoj kenksmingo asbesto naujos technologijos lak-tuose naudojamas sintetinis pluotas i Japonijos PVA. Jis suteikia laktams tvirtumo ir lankstumo.

  Naudojama aliava pluotinis cementas (DIN EN 12467).Matmenys 2 5001 130 mm.Naudingas plotas 2,46kv. m/vnt.Storis 6 mm.Svoris 36 kg.Galimas stogo nuolydis nuo 7 iki 90 laipsni.Statybins mediagos klas nedegi, A1-s1, d0 (DIN EN 13501-1).

  Rinkos tyrim bendrovs Ge-mius Audience duomenimis, rugpjt populiariausi alies naujien portal trejetuke vyko esmini pokyi. Pirmsias tris vietas pasidalijo naujien porta-lai delfi .lt, balsas.lt ir Lry-tas.lt. Jie per rugpjio mnes atitinkamai pasiek 53,28 proc., 39,62 proc. ir 38,98 proc. mne-sio Lietuvos interneto naudotoj auditorijos.

  Naujien portalas balsas.lt i treiosios lankomiausi naujien portal pozicijos okteljo antr ir aplenk ioje vietoje kelis mne-

  sius sitvirtinus portal Lrytas.lt. Rugpjt balsas.lt aplank daugiau kaip 763 tkst. unikali lankytoj, Lrytas.lt daugiau kaip 751 tkst. Vadinasi, savo konkurent balsas.lt aplenk daugiau kaip 8 tkst. uni-kali lankytoj. Portalas delfi .lt sulauk daugiau kaip 1 mln. inter-neto naudotoj dmesio.

  Ketvirtoje pozicijoje jau trei mnes i eils lieka naujien porta-las 15min, kuris sulauk kiek dau-giau nei 741 tkst. unikali lankyto-j. Penktoji reitingo pakopa atiteko naujien portalui alfa.lt, kuris su-domino per 653 tkst. lankytoj.

  balsas.lt

  Vilniaus Antakalnio kapinse pagerbtas Pasaulio taut teisuolio Antono mido atminimas.

  Austrijos pilietis A.midas, b-damas Vokietijos kariuomens Ver-machto serantu, 19411942 m. i-gelbjo imtus Vilniaus geto yd, buvo u tai nuteistas ir suaudytas. Jam Antakalnio kapinse atidengtas paminklinis enklas.

  is naci Vokietijos kariuomen-je tarnavs austras idrso nepaklusti beprotikiems sakymams, ir gelbda-mas imtus miriai pasmerkt yd, buvo pasmerktas miriai pats, sak ceremonijoje dalyvavusi usienio rei-kal viceministr Asta Skaisgiryt-Liaukien.

  Tokie mons, neidav huma-nizmo ideal net iauri represij akivaizdoje, ir yra tikrieji didvyriai. Jie ms pasaulio gelbtojai nuo vis-k griaunanio blogio jg ir mora-lins monijos erozijos, teig vi-ceministr.

  Vokietijoje sigaljus nacizmui, dar nepriklausomos Lietuvos Vyriausyb 1938 m. kelis kartus buvo pareikusi ofi cialius protestus prie ydus dis-kriminuojanius statymus ir Kri-tolins nakties pogrom. Tais paiais

  metais Lietuva prim yd pabg-lius i Austrijos, kurie ia rado prie-globst nuo naci persekiojimo. Na-ciams okupavus Lenkij, daugiau kaip 12 tkst. Lenkijos yd su Lietuvos konsulini pareign pagalba taip pat prisiglaud Lietuvoje.

  Skirtingai nuo daugelio to meto ali, Lietuva neinternavo yd pa-

  bgli. Naudodamiesi Lietuvos Vy-riausybs iduotais dokumentais, Ja-ponijos konsulo Lietuvoje ijns Sugiharos iduotomis vizomis, im-tai yd pabgli isigelbjo nuo visa naikinanios naci karo mainos, kalbjo A.Skaisgiryt-Liaukien.

  2011-ieji yra paskelbti Holokausto aukomis tapusi Lietuvos gyventoj atminimo metais.

  Minint Lietuvos yd genoci-do auk atminimo dien, Lietuvoje vyko tragik vyki minjimo rengi-niai. Prie Holokausto aukoms atmin-ti skirtos skulptros Vilties liepsna vyko Vilniaus geto auk pagerbimas, vliau Vilniaus Lls teatre sureng-tas atminimo koncertas Siela nieka-da nenutyla. v. Kotrynos banyio-je vis dien buvo skaitomi Vilniaus yd gete kalint moni vardai.

  Vakar atidengta atminimo len-ta mokslininkui Zalmanui Reize-nui, vyko Holokausto auk pager-bimo ceremonija Auktj Paneri memoriale. Vakare Vilniaus rotuje surengtas koncertas A visados gy-vensiu Viepaties namuose, Vilniaus Gaono yd muziejaus Tolerancijos centre vyko teatralizuotas koncertas Siel vytjimas.

  Eltos inf.

  balsas.lt tapo antru pagal lankomum naujien portalu Lietuvoje

  Paminklinis enklas ydus gelbjusiam Vermachto serantui

  Prie Holokausto aukoms atminti skir-tos skulptros Vilties liepsna vyko Vilniaus geto auk pagerbimas.

  Eltos nuotrauka

  (Us. 646)

 • Gero medaus vis maiau

  Kitus straipsnius skaitykite laikratyje

  etadienis

  11 p.

  Vyr vasara ant Islandijos ledyn

  19 p.

  Sodyba

  Bii avilys

  Lietuvikos estrados riterio ruduoRiteriu Aleks Leman, rugsj atventus 70-ies met jubiliej, titulavo maikioji Zita Kelmic-kait.

  Rta Kliyt

  Toliau iaur tik ledin Arktis, ia pat poliarinis ratas. Turistai veriasi iauriausi ios alies tak Hraunhafnartangi, ir diaugiasi it vaikai, jeigu pavyksta nusviesti akmenl u poliarinio rato. Islandijoje paaikja, kad mogus tra aiktingas gamtos vaikas.

  Rta Kliyt

  Isaugotoje tv sodyboje dzgia bits

  23 p.23 p.

  7 p.

  Priekario kininko sodyba buvo nesivaizduojama be bii avili. Bitininkauti mokjo kiekvienas tokio usimimo sumans imtis vyras. O sukauptos inios buvo perduodamos i kartos kart.

  Stasys Palaukys

  Bitininkai nuo seno buvo laikomi ypa dorais ir siningais. Taiau iandien kain ar visais kopinjaniais med galima pasitikti?

  Nijol Baronien

  Ne kiekvienas sklypas tinkamas namui rsti

  9 p.

  sigyjant sklyp namui, labai svarbu domtis ne vien tik jo kaina. Norintieji sikurti ilgam, o toki dauguma, nepatingi isiaikinti, kokia tos vietos istorija, kurioje sklypo dalyje pastaius nam lyds skm ir gera savijauta.

  Jonas Jukonis

  Apdrausti pastatai aibo nebijoGamtos stichijos vis daniau ksinasi moni turt.

  Daiva alc

  VLA2401VLA2402VLA2403VLA2404VLA2405VLA2406VLA2407VLA2408VLA2409VLA2410VLA2411VLA2412VLA2413VLA2414VLA2415VLA2416VLA2417VLA2418VLA2419VLA2420VLA2421VLA2422VLA2423VLA2424VLA2425VLA2426VLA2427VLA2428VLA2429VLA2430VLA2431VLA2432

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice