valstiečių laikraštis 2011 08 20

Download Valstiečių laikraštis 2011 08 20

Post on 17-Mar-2016

286 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 08 20

TRANSCRIPT

 • 2011 m. rugpjio 20 d., etadienis Nr. 66 (9085) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  iandien VL su priedais:

  etadienis Anksti kls, anksti guls ne-

  sigailsi tai, be abejons, apie Andri Rimik. scen sivers atuoniolikmetis su gitara i kaimo vidurio suavjo publik primirtu tikruoju vyrikumu.

  Sodyba Pravrus Jurgitos ir Kstuio

  Balin nam vartus ir engus kiem nejuia aikteli. Ir neinai, ar kair, ar dein pasukti, nes kiek-vienas kampelis traukia vilgsn.

  Permainingas vasaros oras nesugadins nuotaikos, jei statyda-mi nam pasirpinsite terasa. Be abejo, statyb smata tokiu atve-ju iauga, taiau argi patogumas gali bti matuojamas pinigais?

  Sveikata Neatsargiai ant sandlio pa-

  kylos engtas ingsnis jaunam vyrui baigsi ilgamete koma.

  Negydant netaisyklingos lai-kysenos daniausiai susiformuoja skolioz stuburo ikrypimas, kur tenka gydyti jau ne mankta ir plaukiojimu baseine, o specia-liais tvarais ir operacijomis.

  Baltarusijos vidaus reikal vi-ceministr Ala Bodak, kuriai Lie-tuva per klaid buvo idavusi

  engeno viz, yra ne vienintelis nepageidaujamas asmuo Lietuvo-je. Toki yra tkstaniai, bet apie tai danai nenutuokia nei jie pa-tys, nei dauguma valstybs tar-nautoj, nei visuomen.

  Nukelta 3 p. f

  Apie tai 4 p. f Apie tai 6 p. f

  Skurdui giljant turtuoli gretos auga spariau

  emiau skurdo rizikos ribos pernai gyveno kas penktas Lietuvos gyventojas,

  o alies turtuoli klubo gretas papild net 272 nauji milijonieriai.

  Albinas aplikas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Raimundo uikos nuotrauka

  Valstybs raupsuotj sraasLietuva nepageidauja sileisti daugiau kaip 2 800 asmen, bet j saraas slaptintas.

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Lenkija tsia dviveidik politik

  Pasirodius Lenkijos usienio reikal ministerijos fi nansuotam leidiniui, kuriame 19411944 m. situacija Vilniuje ir Vilniaus krate pavadinta vokiei ir lietuvi oku-pacija, nevertt stebtis.

  Arenos atidarymas paymtas pergale

  Ikilmingas algirio arenos atidarymas Kaune sutapo su pir-momis draugikomis Lietuvos ir pasaulio empions Ispanijos krepinio rinktini rungtynmis, kuriose pergal vent lietuviai.

  Lietuv nepageidaujami mons gali patekti, jei engeno viz jiems iduot ki-tos ES nars migracijos tarnyba, kurios duomen baz asmuo nra trauktas.

  Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Treiadien VL su priedais:kinink iniosMoters pasaulis

 • 2 2011 m. rugpjio 20 d. Nr. 66 (9085)Valstiei laikratis

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  Nors daugiausia varg gyvena kaimuose (maesnes nei skurdo ri-zikos riba pajamas kaimuose gauna 28,4 proc., o miestuose 16,2 proc. gyventoj), taiau daniau jie ma-tomi miestuose. Pabandykite save sivaizduoti besirausiant dvokian-iuose iukli konteineriuose. Sun-ku patikti, kad tie mons tai daro tik todl, kad tingi dirbti, kaip tvir-tina kai kurie politikai ir darbo bir- vadovai.

  Atotrkis didja per krizes

  Maoji visuomens dalis spariai braunasi milijonieri klub. Prie ekonomikos kriz daugiausia mi-lijonieri Lietuvoje bta 2007 m. Tada j suskaiiavome 1 014, o 2009-aisiais j teliko 989, be to, per metus milijonieri gretas papild tik keturi asmenys. Taiau pernai mili-jonieriai atsigrieb turtuoli gretas papild net 272 alies pilieiai.

  Ar turtuoli gausjimas ir gyve-nanij emiau skurdo ribos augi-mas yra susijs? VL pakalbintas vie-nas turtingiausi alyje moni ia tema atsisak kalbti, o pokalb bai-g klausimu: Argi blogai, kad aly-je daugja turting moni? Man negaila tegul visi tampa milijonie-riais.

  Padidjusiu visuomens sluoks-niavimusi SEB banko eimos fi -nans ekspert Julita Varanauskien nesistebi: Atotrkis tarp skurdiau-sij ir turtingiausij sluoksni pa-prastai itin spariai didja ekonomi-kos krizi laikais. Tai pastebime ir Lietuvoje.

  Skurdas gilja

  Pernai emiau skurdo rizikos ribos Lietuvoje gyveno beveik kas penktas gyventojas 670 tkstani gyventoj pajamos per mnes buvo maesns nei 701 Lt, arba 1 472 Lt eimai, susidedaniai i dviej suau-gusi asmen ir dviej vaik iki 14 met amiaus. Be kita ko, palyginti

  su 2009 m., vien dl gyventoj dis-ponuojamj pajam sumajimo (ekonomikos krizs poveikis), skur-do rizikos riba sumajo 15,6 proc. Tai nulm ir skurdo rizikos lygio sumajim. Taigi i tikrj skur-das yra dar didesnis nei rodo sta-tistiniai duomenys. Skurdo rizikos gylis 2010 m. buvo 32,6 proc. Tai reikia, kad emiau skurdo rizikos ribos esani asmen disponuoja-mosios pajamos buvo vidutinikai tredaliu maesns u skurdo rizi-kos rib, t. y. emiau skurdo rizikos ribos esanio asmens turimos pa-jamos buvo vidutinikai 468 Lt, o eimos 980 Lt. Palyginti su 2009 m., skurdo rizikos gylis padidjo 9,5 procentinio punkto. Pabandykime igyventi.

  Taiau tik mnes mus pasiek 2010 m. statistikos duomenys stebi-na ne tik giljaniu skurdu, bet ir itin spariu turtingj gausjimu.

  Toks yra valdios veidas

  Ar valdia supranta, kad visuo-mens sluoksniavimasis turtinguo-sius ir vargus valstybei kenkia? O kas turt atsakyti klausim? Gal 39 milijonieriai Seimo nariai? Taiau tai tik virnl. iemet Valstybin tarnybins etikos komisija viej asmen deklaracij dar nepateik, taiau pagal preliminarius Valsty-bins mokesi inspekcijos (VMI) skaiiavimus 254 valstybs ar savi-valdybs akcini bendrovi vado-

  vai ir j eim nariai valdo beveik 70 mln. Lt verts privalomai registruo-to turto. Neskursta ir dar 247 viej staig, kuri dalinink yra valstyb ar savivaldybs, vadovai bei j ei-mos. VMI duomenys rodo, kad vie-nam deklaravusiajam tenka daugiau nei 100 000 Lt pinigini l 2,5 karto daugiau nei vidutiniam alies gyventojui, privalomai deklaruoto turto vert taip pat gerokai dides-n nei vidutin Lietuvoje. Toks yra valdios veidas, o mes klausiame, ar valdia supranta, kad reikia rpintis ne tik savo pinigine, bet ir neturtin-gj sluoksniu?

  Su ekija mums nepakeliui

  Profesori Rom Lazutk turtin-gieji ir liberali pair politikai kri-tikuoja ir kaltina noru grinti so-cializm.

  ie mons tokius pat kaltini-mus turt skirti ne tik man, bet ir, pavyzdiui, ekijai. ioje valstybje skirtumai tarp turtingj ir varg yra maiausi ES rinkoje (tik 9 proc. gyvena emiau skurdo ribos). ia prasme gera padtis yra ir Slovni-joje, o pastaraisiais metais visuome-ns sluoksniavimasis spariai maja ir Estijoje, sako R.Lazutka.

  Pasaulyje susitarta, kad gaunam pajam skirtumas tarp 10 proc. tur-tingiausi ir 10 proc. vargingiausiai gyvenani piliei yra normalus, kai nevirija 10 kart. Toks skirtumas Lietuvoje buvo iki 2000-j. Koks yra dabar? Tokie tyrimai neatlieka-mi, taiau, neofi cialiais skaiiavimais, skirtumas peroko 20 kart. Kodl tokie tyrimai neatliekami? Gal kaip tik todl, kad tyrim rezultatai Vy-riausybei bt labai nepalanks, juk prie rinkimus buvo pabriama b-tinyb mainti skurd.

  O Europos Komisija paskelb tiksl iki 2020-j skurd sumain-ti 20 proc.

  Trksta duomen

  Ekspertai atsargiai vertina sta-tistinius duomenis. tai danai tei-giama, kad alies pilieiai gyvena ne taip blogai, kaip jie sako, nes ban-kuose indliai nuolat auga. Fiziniai asmenys iuo metu turi per 26 mlrd. Lt indli. Taiau n vienas bankas neatskleidia indlinink pasiskirs-tymo pagal turimas pajamas, o kaip tik tokie duomenys parodyt tikrj vaizd. Paaikt, kad didioji ind-li dalis priklauso 510 proc. indli-nink, o likusij sskaitose yra labai nedidels sumos.

  Toki duomen neskelbia kiti bankai, todl neskelbiame ir mes. Ta-iau galiu pasakyti, kad Pareto dsnis (padvigubjus turtui, skaiius mo-ni, pasiekusi tam tikr lyg, suma-ja geometrine progresija) galioja ir Lietuvoje, sako SEB banko eks-pert J.Varanauskien.

  Aktualijos

  Mes per daug dejuojameSaulius Peelinas, Seimo narys

  Norime gyventi visi vienodai? Vienod slyg negali bti inome, kas kl tokius reikalavimus ir kuo tai baigsi. Visi esame skirtingi, visi turime skir-ting galimybi. Pateiktus statistinius duomenis apie skurd vertinu labai at-sargiai. Skaiius galima pateikti vai-riai kaip kam palanku. Abejoju, ar tie duomenys apie skurd yra teisingi. Ne visiems valstyb sudar slygas gerin-ti gyvenimo lyg? Manau, kad mes per daug dejuojame. Tenka bendrauti su kit ali verslininkais ir jie nesiskun-dia, kad Lietuvoje verslui sudarytos blogos slygos. Yra ali, kuriose sly-gos verslui yra daug grietesns.

  Atskirtis didjaValentinas Mazuronis, Seimo narys

  Manau, kad socialin atskirtis akivaiz-diai didja. emiau skurdo ribos gy-venantiems monms i tikrj neu-tenka l elementariems dalykams. O juk taip gyvena kas penktas alies gyventojas. Yra ir kita pus itin spar-tus turtingj turtjimas. Manau, kad tai dabartins valdios ekonomins, socialins politikos pasekm. Pajam skirtumas tarp daugiausia ir maiau-sia udirbanij Lietuvoje siekia apie 20 kart, o turt bti tik apie 58 kar-tus. Toks skirtumas buvo priekarinje Lietuvoje, taiau buvo stengiamasi j mainti. Visuomens sluoksniavimasis yra labai pavojingas reikinys.

  Pilnatis.Saul teka 6.03, leidiasi 20.41.

  Rytojiandien PorytDien: +16 +18

  Nakt: +12 +14

  Dien: +18 +20 Dien: +20 +22

  Nakt: +11 +13Nakt: +11 +13

  iandien visoje Lietuvoje nestipriai lynos, nakt bus 1214, dienomis 1618 laipsni ilumos.

  Sekmadien kur ne kur palis, ps silpnas pietvakari vjas. Nakt numa-toma 1113, dien 1820 laipsni ilumos.

  Ateinanti savait ada gaus liet ir iltus orus. Pirmadien nakt nu-matoma 1113, dien 2022, antradienio nakt 1416, dien 1820 laipsni ilumos.

  Pasiimame savo transportu visoje Lietuvoje *

  PERKAME MAISTINES AVIASPERKAME MAISTINES AVIAS

  Supirkimo kainas galite rasti www.malsena.lt Dl kit kultr informacija tel.: 8 686 30 664, 8 614 07 543

  UAB Malsena plius Stoties g. 65, Vievis* (ne maiau 25 t)

  Us. 571)

  Skurdui giljant turtuoli gretos auga spariau

  Statistika ES skurstaniais yra laikomi pilieiai, kuri pajamos (skaitant ir paalp i-

  mokas) yra maesns nei 60 proc. alies viduti