valstiečių laikraštis 2014 06 14

Download Valstiečių laikraštis 2014 06 14

Post on 15-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2014 06 14

TRANSCRIPT

 • 2014 m. birelio 14 d., etadienis Nr. 48 (9376) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  iandien skaitykite:

  Treiadien VL su priedais:kinink iniosMoters pasaulis

  Beveik kiekvienas augal m-gjas anksiau ar vliau supranta, kad vis gli, dekoratyvini kr-m, medi net ir labai nordamas nesurinks ir savo sklype nekurdins.

  Daugumoje Europos Sjun-gos ali nepamatysi prie sodyb rkstani laueli. Vis maiau j ir Lietuvoje, nes mons nori nenori paiso aplinkosauginink keliam reikalavim. Turintieji me-di, kuriuos reikia nuolat genti, sigyja ak smulkintuvus ir taip isprendia problem.

  Ivyds kine ar teatre Alek-s Kazanavii, sidmsi j visam gyvenimui, o jo balso nesupainiosi su kitu. Taiau, sutiks aktori gatvje, galbt jo n nepastebsi, o ukalbins palaikysi staliumi, kuris turbt kalba rankomis.

  Lauke ruoti maist ne taip lengva, kaip namie, taiau ir i-kylaujant gamtoje btina laikytis pagrindini higienos taisykli.

  SODYBA, 7 p.

  SODYBA, 7 p.

  ETADIENIS, 11 p.

  SVEIKATA, 21 p.

  Pasaulyje badauja apie milijard ms planetos gyventoj, o soiai gyvenantieji imeta apie tre-dal maisto, kuriam pagaminti ieikvojama daugy-b energijos. Alkstantiesiems norima pirti valgyti lervas, skrius, svirplius, skruzdes ir kitus gyvius.

  Ateities maistas alkstantiesiems

  Nukelta 3 p.

  Valdas Kvedaras VL urnalistas

  Maeikikiai sako patyr, kad daniausiai pon I.J.Ffar galima sutikti Varuvoje vaikiojant cen-trins bstins koridoriais ir pasa-kojant, kaip jis dirbo iki atvykimo Lietuv ir buvo pavaldus dabar-tinei pirmajai vicepremjerei El-bietai Bienkowskai. Gal tai bdas sau artimus mones isisti kuo toliau, kad kuo maiau matytsi j trkumai? svarst nenorintis bti atskleistas panekovas. Gal-bt todl alies kaimyns kio ir Usienio reikal ministerij vadai, k jau kalbti apie paties koncer-no vadovyb, negali daryti takos verslo sprendimams juk u viso to slypi politika.

  Anksiau mielai nansikai r-musi ne tik savus darbuotojus, bet ir vairius renginius Maeikiuo-se, lenk kapitalo mon savotiko Lietuvos reketo griebsi i met pradioje. Pareikta, kad didja OL nuostoliai dl besitsiani nepalan-ki makroekonomini slyg ir dl to itin emame lygyje besilaikanios naftos perdirbimo maros visoje Eu-ropoje, ir tam, kad bt sumainti nuostoliai, valstybs valdoma bend-rov Lietuvos geleinkeliai (LG) privalo sumainti krovini pervei-mo tarifus. Kitaip sakant, Lietuvos biudetas OL turt per metus pa-aukoti apie 100 mln. Lt. LG sutinka padaryti madaug 35 mln. Lt nuolai-d. Galt suteikti ir didesni, taiau su slyga, kad mon padidins naftos perdirbim (iuo metu OL dirba tik 60 proc. pajgumu). Deja, I.J.Ffara nesileidia jokias kalbas.

  Imitavo laidotuves

  Nuo Maeiki iki Juodeiki kai-mo, kur sikrusi OL, veik 20 km. ia atkarpa prajusi savait kasdien buvo isitsusi virtin automobili, judani vos 40 km per valand greiiu. Tokia neskelbta akcija OL darbuotojai protestavo prie mons vadovybs bandymus apkarpyti dar-bo umokesio fond ir socialini garantij mainim.

  Nukelta 2 p.

  Politika su naftos tvaikuLietuvos naftos gigantas ORLEN Lietuva (OL) sprendia: bti ar ne-bti? Nors garsiai apie tai nekalbama, gamyklos vadovybs su gene-raliniu direktoriumi Ireneuszu Janu Ffara prieakyje laikysena aikiai sako: arba Lietuva suteikia nuolaid, arba stabdome gamyb. Ben-drov priartjo prie bankroto slenksio.

  fotodiena.lt nuotrauka

  (Us. 394)

 • 2 2014 m. birelio 14 d. Nr. 48 (9376) Valstiei laikratis

  Atkelta i 1 p.

  Darbuotoj ir darbdavio nesutari-m prieastis derybos dl naujo ko-lektyvins sutarties projekto ar galimo senosios kolektyvins sutarties galioji-mo pratsimo. Ankstesn kolektyvin sutartis baigsi birelio 12-j.

  Derybos dl naujos kolektyvins sutarties vyksta labai sunkiai. Darb-davys mums silo pasirayti nesuta-rimo protokol. Dabar mes studijuo-jame tekst, tad neinau, ar silomas variantas bus priimtinas. Nesutaria-me todl, kad darbdavys neiklauso ms pasilym. Silome kompro-mis galbt bt galima atsisakyti kai kuri socialini lengvat, pavyz-diui, nemokti laidotuvi paalp ar panaiai, taiau darbdavys kompro-miso atsisako. Argumentuojama tuo, kad mons padtis katastroka, tad reikia visur taupyti, sak bendrovs OL profesins sjungos tarybos pir-minink Virginija Vilimien.

  I.J.Ffaros vadovaujama bendrovs administracija silo atsisakyti 15 proc. atlyginimo priemokos, numatytos mokti u gerus darbo rezultatus. Rei-kalavimas j isaugoti, V.Vilimiens teigimu, pagrindinis iose derybo-se: i priemoka stimulas darbinin-kams geriau dirbti, bti atsakingiems u jiems patikt darbo bar.

  Informacija slepiama

  Pasak V.Vilimiens, iais metais OL atleido 158 darbuotojus. Dar be-veik dvi deimtis planuojama atleisti galbt vasaros pabaigoje. Taip, liku-siems darbuotojams darbo krvis gero-kai padidjo. Pastebiu, kad, sakykime, administracijos darbuotojai neinaudo-ja net jiems skirtos piet pertraukos atbga valgykl, vos ne stovdami pa-valgo ir skuba atgal. Juk darb reikia nudirbti. O ir iaip pertraukls, kurias numato Darbo kodeksas, monje veik neegzistuoja, pasakojo V.Vilimien.

  Nors darbuotoj sumajo smar-kiai, likusiesiems atlyginimai nepa-didjo. Pasak mons profesins s-jungos lyders, eiliniai darbuotojai, sudjus iki iol moktas priemokas u gerus darbo rezultatus, naktin darb ir kitk, per mnes gauna vidutini-kai 2,52,6 tkst. Lt rankas. Ne-maa dalis specialist gauna dar ma-esnius, n 2 tkst. Lt nesiekianius, atlyginimus. Taupant las, monje panaikintos kai kurios pareigybs ir

  pakeistos emesnmis. Taigi t pat darb atliekantiems specialistams teks susitaikyti su maesniu atlygiu.

  2012 m. pabaigoje bendrov Hay Group atliko darbo rinkos tyrim 249 monse, i kuri 63 proc. tarp-tautins, 37 proc. vietins. I pateikt rezultat matyti, kad OL dirbantiems darbininkams ir administratoriams mokama gerokai daugiau nei rinkoje, o specialistams ir vadovams pagal rinkos median (mediana yra viduri-nis skaii eils elementas red. past.).

  2012 m. pradioje OL skelb, kad vidutinis darbo umokestis monje yra 4 765 Lt. i suma ap-skaiiuota pagal 20092011 m. ko-lektyvins sutarties nustatyt tvark.

  Jei eiliniai darbininkai teudirba vos po pustreio tkstanio lit, o ty-

  rim rezultatai rodo gerokai dides-nius skaiius, koks tokiu atveju yra pagrindini vadov atlygis pagal rin-kos median? Ar ir jie su I.J.Ffara prieakyje susimaino atlyginimus? V.Vilimien sak, kad tokia statistika eiliniams darbuotojams yra paslaptis.

  Manau, ne vienoje usienio valstybje dirbanij naftos pra-monje atlyginimas keliskart dides-nis negu Maeikiuose. Net nerei-kia toli iekoti pavyzdi toje pat OL kontroliuojaniojoje bendrovje Lenkijoje darbininkai udirba ge-rokai daugiau, sak V.Vilimien.

  Ignoruoja itiest rank

  LG sitikin, kad maeikikius sud-tingoje situacijoje visgi gelbt papildo-mos naftos perdirbimo galimybs. LG teigia turintys informacijos, kad naujas klientas OL yra pateiks silym dl papildomo naftos perdirbimo. Jei Ma-eiki mon su nauju klientu pasiray-t sutart ir j gyvendint, LG sutikt metams padidinti Maeiki bend-rovei silyt ir jos atmest 12,9 proc. nuolaid tarifui iki 16,4 proc. Taip pat bt svarstoma galimyb atsiimti Vil-niaus apygardos teismui pateikt ie-kin dl 9 mln. Lt nepriemokos. Su-prantame, kad ms indlis gerinant

  OL bkl negali bti esminis. Taiau pagal savo galimybes sutinkame prisi-dti prie Maeiki bendrovs veiklos isaugojimo, teig LG generalinis direktorius Stasys Dailydka. Pasak jo, LG siloma nuolaida galiot iki kit met liepos mnesio, bet tik tuo atve-ju, jei naujo kliento perdirbamos naf-tos apimtis bt reikminga.

  Esame sitikin, kad ne maes-n logistikos paslaug kaina, o papil-domos naftos perdirbimo galimybs gali gelbti sunkum patiriani OL bendrov. Jei ms pasilymas bt gyvendintas, svarstytume galimyb atsiimti prajusi savait pateikt ie-kin, dl kurio iuo metu yra aretuo-tas OL turtas, sak S.Dailydka.

  OL taikom tarif sumainimas 16,4 proc. Maeiki bendrovei utik-rint papildomas nuolaidas, kuri dydis bt madaug 35 mln. Lt per metus. Deja, geleinkelinink mons vadovo itiestos rankos I.J.Ffara taip ir nepaspaud. Gal neturjo laiko?

  Keista statistika

  OL informavo, kad, palyginti su prajusi met pirmu ketviriu, mon gavo 43 proc. maiau pajam, produk-cijos pardav 40 proc. maiau. Pelnas iki palkan, mokesi, amortizaci-jos ir nusidvjimo atskaitym tebuvo 21 mln. JAV doleri (53,5 mln. Lt), o tai yra 60 mln. JAV doleri (153 mln. Lt) maiau nei pirm 2013 m. ketvirt.

  2014 m. I ketvirt neigiamas mak roekonominis naftos perdirbi-mo sektoriaus klimatas toliau veik bendrovs OL rezultatus, todl bu-vome priversti sumainti Maeiki naftos perdirbimo produkt gamy-klos rengini inaudojim iki bti-nojo minimumo 60 proc. Bendrovs nansinius rodiklius smarkiai blogino ir didels logistikos snaudos. Nors gyvendinome restruktrizavimo ini-ciatyv, 2014 m. I ketvirt grynasis OL veiklos rezultatas buvo neigia-mas ir 41 mln. JAV doleri blogesnis

  nei 2013 met I ketvirt. is pokytis puikiai rodo, jog vidins optimizavi-mo galimybs yra inaudotos, todl siekiame Lietuvos valdios paramos, ypa maesni perveimo geleinke-liais tarif klausimu, OL interneto tinklalapyje cituojamas ios bendro-vs generalinio direktoriaus I.J.Ffaros alibi, kartu ir savotikas ultimatumas Lietuvos Vyriausybei. Teigiama, jog

  tolesnei naftos perdirbi-mo produkt gamyklos veiklai utikrinti btini skubs sprendimai, kad bt sumainti gelein-keliais gabenam bend-rovs krovini tarifai, kurie yra didesni, nei moka bendrovs kon-kurentai i Baltarusijos bei Rusijos.

  Pasak LG atstovo Vidmanto Gudo, dabar taikomi tokie tarifai: perveei daugiau kro-vini gavai didesni nuolaid. Taiau OL nori nuolatini ma tarif. Jie nori maksi-malios nuolaidos, nepri-

  klausomai nuo perveam krovini kiekio, sak V.Gudas.

  Registr centro duomenimis, 2013 m. OL patyr 245,3 mln. Lt nuostol. Tad kyla klausimas, kodl, iemet gavus nors ir nedidelio pelno, vienu atveju pripastama jo turjus ir prajusi met pradioje, ki