valstiečių laikraštis 2011 05 28

Download Valstiečių laikraštis 2011 05 28

Post on 07-Mar-2016

228 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2011 05 28

TRANSCRIPT

 • etadienis Nuolat vieum ikylantys

  skandalai ir asmeninio gyvenimo peripetijos kaip niek kit turjo ugrdinti daininink, laid vedj, o dabar ir aktore tapusi 27-eri Vilij Pilibaityt-Mi.

  Sodyba

  Romantikos sielos kininkas puoselja vilt sikurti gamtoje, kuo toliau nuo triukmo.

  Bii avilys

  Bitininko kyje bits nektar nea tkstant avili, kurie iskirs-tyti penkiuose alies rajonuose.

  Darbios, ramios, nespiet-lios, ligoms atsparios bits kiek-vieno bitininko svajon. Kaip pa-bria specialistai, dl io tikslo verta pasistengti.

  iandien VL su priedu

  Treiadien VL su priedukinink inios

  2011 m. gegus 28 d., etadienis Nr. 42 (9061) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  Rizikingoje kaimyninje rinkoje uodegas merkusiems ms verslininkams dabar nelengvos dienos. Baltarusijoje veikia per 400 lietuviko kapitalo moni.Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Albinas aplikas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Lietuva tampa svarbiu narkoti-k tranzito ir cigarei kontraban-dos centru tai skelbiama Europolo parengtoje organizuoto nusikalsta-mumo met ataskaitoje. Lietuvos

  vardas daniausiai minimas pusla-piuose, kuriuose raoma apie nar-kotik platinim.

  Teissaugos specialistai teigia, kad tok vard pelnme dl ge-ros alies geografi ns padties ir dl aktyviai veikiani nusikalt-li grupuoi.

  Baltarusijoje siautjanti kriz ukliudys ir Lietuv

  Lietuva Europos narkotik krykel

  Pesimistai jau skaiiuoja bsimus nuostolius ir ragina umirti kaimynins alies rink, o optimistai pranaauja gerokai iaugsiant ios alies eksport per Klaipdos jr uost.

  Nukelta 3 p. f

  Vismantas ukleviiusVL urnalistas, vismantas.zuklevicius@valstietis.lt

  Ms alies pilieiai nelegalia narkotik prekyba ir perveimais garsja jau ne vienus metus. VL archyvo nuotrauka

 • 2 Aktualijos 2011 m. gegus 28 d. Nr. 42 (9061)Valstiei laikratis

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  Kaimyninje Baltarusijoje sib-gjusi kriz naujas ibandymas Lietuvai. Nieko naujo kriz ne pirma ir ne paskutin. Plika akimi galime pastebti, kad baltarusiai elgiasi taip pat, kaip prie 1720 met elgms mes nesirinkdami preki tutina parduotuvi lenty-nas. O verslininkai prisimin krizs laikais ibandyt prekybos meto-d natrinius mainus.

  Visi perka visk

  Neseniai mano kaimynas Pra-nas pasigyr pagaliau baigs naudo-ti 1993-iaisiais sigyt kin muil ir skutimosi peiliukus Leningrad. Ta-iau povandeninis autuvas su strl-mis taip ir liko nepanaudotas. iuos daiktus Pranas sigijo Baltarusijoje. Prisimena, kaip traukiniu nuvyks Minsk i po skverno isikeit 40 Vokietijos marki. Tiek uteko dide-liems krepiams upildyti. O vakarop u likusi krv baltarusik zaiik (taip baltarusiai vadino savo laikin-j valiut) nusipirko akis kritus po-vandenin autuv, nors Pranas net plaukti nemoka.

  Panaiai dabar elgiasi ir baltaru-siai luoja preki lentynas ne tik savo alyje, bet usuka ir Lietuv.

  Ne maiau problem kyla ir rizi-kingoje kaimyninje rinkoje uode-gas merkusiems ms verslininkams. Baltarusijoje veikia per 400 lietuviko kapitalo moni. Prie trejus metus siuvimo mon Novopolocke krs kaunietis Vilius Jomantas neslepia, kad investicijos dl gerokai pigesns darbo jgos ir ne itin irankios rinkos Rytuose jau seniai atsipirko.

  Dabar Baltarusijoje chaosas visi perka visk, stengiasi kuo grei-iau atsikratyti vietiniais rubliais, bet gamintojams diaugtis nra ko, nes nra u k pirkti aliav, sako V.Jomantas.

  Atsiskaito natra

  Baltarusijoje dirba ir nemaai stambi Lietuvos moni. tai AB Kauno grdai, o ir visa moni gru-p KG Group, pastaraisiais metais i al ne tik didino eksport, bet ir nemaai investavo, pavyzdiui, pasi-stat premiks gamybos mon.

  KG Group valdybos pirminin-kas Tautvydas Bartys neslepia, kad Baltarusijoje jo vadovaujamos mo-ns jau seniai susiduria su atsiskaity-mo sutrikimais, taiau labai nedejuo-ja lietuviai rado ieit, kuria monija naudojosi ilgus imtmeius.

  Baltarusijos monms trksta konvertuojamos valiutos, todl pri-siminme natrinius preki mainus. Mes baltarusiams tiekiame vienas prekes, jie mums kitas. O mes ias prekes parduodame Maskvoje, apie ankstesni krizi laikais ibandyt prekybos metod pasakoja T.Bartys. Ar neketina pasitraukti i Baltarusi-jos? Apie tai verslininkas kol kas ne-svarsto. Jeigu nori ilikti rinkoje, turi augti, kitaip tave konkurentai tuoj pat suvalgys. Mielu noru dirbtume tik Lietuvoje, taiau rinka per maa, neisilaikytume, sako T.Bartys.

  Lietuvos pramoninink konfede-racijos (LPK) Ekonomikos departa-mento direktorius Sigitas Besagirs-kas mano, kad ekonomine prasme Baltarusija priklauso riziking ali grupei.

  ioje alyje dirbantys ms vers-lininkai ino, kad ia galima daug udirbti, taiau galima ir daug pra-rasti. Dabar visi atidiai stebi padt ir stengiasi greitai reaguoti. Vis da-niau taikomi natriniai mainai. Kar-

  tais baltarusiai atsiskaito mums ne-reikalingomis prekmis u nedidel kain jiems svarbu, kad tik lietu-viai jas imt, o ms verslininkai ne-turi kitos ieities. Taigi artimiausiu metu Lietuvos rinkoje gali pasirodyti preki, kuri anksiau nematme, sako S.Besagirskas.

  Gardine gamykl turinti AB Au-djas dal savo produkcijos realizuoja Baltarusijoje. Net 56 proc. nuvert-jus vietinei valiutai produkcija vidaus rinkoje gerokai pabrangs, nes aliavas reikia siveti.

  Audjo generalinis direktorius Jonas Kariauskas dar svarsto visus galimus veiksmus: Ms produk-cijos usakovai baldininkai. Sunku pasakyti, kaip jie elgsis. Jiems nepa-tiks pabrangusi produkcija, taiau ar jie gaus nusipirkti pigiau? Blogiausiu atveju gamyb nutrauktume.

  Krab lazdeles, uv pirtelius ir kt. produkcij Baltarusij ekspor-tuojanti moni grup Viinai irgi skelbia apie patiriamus nuostolius.

  Padids eksportas per Klaipd

  Optimistikiau nusiteiks Lietuvos jr krovos kompanij asociacijos pre-

  zidentas Aloyzas Kuzmarskis: Pernai Klaipdos jr uoste buvo perkrauta per 8,2 mln. t, o met tikimasi per-krauti net apie 10 mln. t krovini i Baltarusijos. Pernai per Klaipdos jr uost Baltarusija eksportavo apie 1 350 traktori ir kitos ems kio technikos, o met jau per pirm ketvirt pakrauta apie 1 000 vienet ems kio tech-nikos ir kalnakasybai skirt sunkvei-mi, vardija A.Kuzmarskis.

  Per metus u mintos technikos pakrovim Klaipdos jr uoste Bal-

  tarusija sumoka apie 200 mln. Lt. Kol kas atsiskaitymai nesutrik, o usaky-mai tik auga.

  Kokios prognozs? Klaipdos jr uosto ir lietuvi vej paslaug kai-niai, palyginti su konkurentais, palan-kiausi. Pasak A.Kuzmarskio, gegus pradioje Druskininkuose vykusio Lietuvos ir Baltarusijos ekonomikos forumo metu kalbta tik apie dar ak-tyvesn bendradarbiavim.

  Klaipdieius drsina ir Lietuvos verslo darbdavi konfederacijos gene-ralinis direktorius Danas Arlauskas: Valiuta devalvuojama tikintis padi-dinti savo alies eksporto galimybes. Per kriz taip dar daugelis pasaulio valstybi, pavyzdiui, Lenkija. Ir Lie-tuvoje buvo kalbama apie galimyb devalvuoti lit. Valiuta devalvuojama ne todl, kad nesugebama kontroliuo-ti padties, bet atvirkiai kaip tik visai neblogai kontroliuojama padtis, stengiamasi mainti priklausomyb nuo importo, tikina D.Arlauskas.

  Taigi Baltarusijos eksportas per Klaipdos jr uost gali net iaugti, o Lietuva, teikdama paslaugas, papil-domai gali udirbti. Dl Baltarusijos eksporto naud gali pajusti ir eiliniai vartotojai pigias, bet nekokybikas prekes i Kinijos gali istumti geres-ns kokybs baltarusi produkcija.

  Pasak S.Besagirsko, net jeigu Bal-tarusijai tekt privatizuoti kai kurias mones, naujieji j savininkai tikriau-siai palaikyt ryius su Lietuva ir importuot, ir eksportuot per Klai-pdos jr uost.

  Prekybiniai ryiai stiprjo

  Lietuvos ir Baltarusijos prekybi-niai ryiai iek tiek buvo sumaj 2009-aisiais. Jau pernai ir importas, ir eksportas virijo iki krizs buvus lyg. Lietuvos verslininkai Baltarusijo-je usitarnavo itin patikim partneri vard. Baltarusiai lietuviais pasitikjo ir pasitiki, nes btent Lietuva vie-nintel Baltarusijos kaimyn, idrsusi nepritarti planuotoms ES ekonomi-nms sankcijoms.

  Daugelis lietuvi net neino, kad apie 10 mln. gyventoj turinti Balta-rusija yra labai svarbi ms ekono-mikos partner. Baltarusij Lietu-va 2010 m. eksportavo produkcijos u 2,8 mlrd. Lt. Daug ar maai? tai pag rindinei Lietuvos eksporto par-tnerei Vokietijai pernai pardavme produkcijos tik u 1,5 mlrd. Lt dau-giau, t. y. 5,3 mlrd. Lt. Eksportas Jungtin Karalyst tesiek 2,6 mlrd. Lt, o JAV 1,5 mlrd. Lt.

  met per pirm ketvirt eksportas Baltarusij iaugo dar daugiau eks-portavome produkcijos u 1,05 mlrd. Lt, taigi augimas akivaizdus. Kriz i-bandys prekybini ryi tvirtum ir atrinks stipriausius partnerius.

  Sankcijos Baltarusijai smogt ir LietuvaiJustinas Karosas, LRS parlamentins grups U demokratin Baltarusij pirmininkas

  Gerai, kad ne be ms takos ES nesiryo Baltarusijai skirti dar ir ekonomini sank-cij. Taip bt kenkiama ne valdios vir-nei, bet pirmiausia paprastiems mo-nms. Be to, nukentt ir kaimynins valstybs, ypa Lietuva, juk Klaipdos uostas yra i esms Baltarusijos vartai pasaul. Susidaro spdis, kad sunkia Bal-tarusijos padtimi suinteresuota net jos pagrindin sjunginink Rusija. Matyt, teks paleisti privatizavimo main. Kas toliau? Padtis laikinai pagers, taiau tik laikinai. Ms parlamentins grups ry-iai su Baltarusijos parlamentu sudtin-gi, nes ES teigiama, kad is parlamentas irinktas nelabai demokratikai. Taiau i vasar tikims surengti susitikim Druskininkuose.

  Bendradarbiavimas strigsAlgimantas Kondruseviius, Lietuvos ir Baltarusijos ekonominio bendradarbiavimo asociacijos verslo tarybos narys

  Baltarusija yra ypa svarbi ms usie-nio prekybos partner transporto srity-je stambi ne tik automobili, bet ir ge-leinkelio bei jr uosto paslaug usa-kov. Baltarusij pastaraisiais metais daug veme automobili, konteinerius i jr uosto, o i Baltarusijos daugiau preki veama geleinkelio transportu. Pastarj pusmet baltarusiai Lietuvoje dau