Valstiečių laikraštis 2010 08 28

Download Valstiečių laikraštis 2010 08 28

Post on 23-Mar-2016

226 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2010 08 28

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Treiadien VL su priedukinink inios</p><p>2010 rugpjio 28, etadienis Nr. 68 (8983) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt</p><p>etadienis Mes bgame nuo meils </p><p>ir vl prie jos priglundame, kai ji nuvinta, optimistika gaida nuskamba dainininks Rositos ivilyts odiai.</p><p>Sodyba</p><p> Puoniai ydintys egzotiki krmai gali augti ne tik botanikos soduose ar sodybose.</p><p> Pasiklauskime specialist, kaip aplink gerai sutvarkyti i pirmo karto.</p><p>Bii avilys</p><p> Novatorikai bitininkaujantis Valdas Karaleviius mokosi i kit ir pats nedaro paslapi.</p><p> Pastaraisiais metais alies bitynuose susidariusi sudtinga situacija skatina bti atidesnius ir mstyti plaiau.</p><p>iandien VL su priedu</p><p>(Us. 170)</p><p>Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt</p><p>Amerikiei milijardieriai kom-panijos Microsoft krjas Bilas ir jo mona Melinda Geitsai bei legendinis investuotojas Vorenas </p><p>Bafetas savo kolegoms turtuo-liams visame pasaulyje pasil labdaros tikslams paaukoti pus savo turto. </p><p>iai idjai jau pritar 40 ame-rikiei turtuoli.</p><p>Nukelta 5 psl. f</p><p>Apie tai 3 psl. f </p><p>Lietuviai milijonieriai puss turto neaukosMsikiai turtuoliai skirtingai vertina amerikiei milijardieri pasilym paaukoti labdarai didel dal savo turto, taiau nei vieni, nei kiti tokiam ingsniui kol kas nesiryta.</p><p>Apie tai 4 psl. f</p><p>Septyni Septyni deimtmeiai deimtmeiai </p><p>pats amiaus graumaspats amiaus graumas</p><p>Su Valstiei laikraiu uaugo Su Valstiei laikraiu uaugo jau kelios skaitytoj jau kelios skaitytoj ir urnalist ir urnalist kartos.kartos.</p><p>Lietuvoje nra kito leidinio, kuris beveik be pertraukos bt leidia-mas tiek met. Per t laik keitsi daug kas: i esms pasikeit valdia, pinigai, ekonomin situacija. Seniai neliko nei valsi, nei valstiei, o Valstiei laikratis gyvuoja.</p><p>Kas buvo nepaslpsi</p><p>Valstiei laikratis atsira-do skaudiausiais Lietuvos istori-jos metais ir gana ilgai buvo ran-kis okupacins valdios rankose. Senuose pageltusiuose laikraio komplektuose atgyja optimistikai pateikiamas sovietinis gyvenimas, kolektyvizacija.</p><p>Kelerius metus nuo 1946-j laik raio redakcijoje fotokorespon-</p><p>dentu dirbs Krymo totorius Mi-chailas Rebis savo laiku pasakojo: komandiruot kaime vykstantiems korespondentams bdavo iduoda-mas asmeninis ginklas.</p><p>Laikraio redakcijoje darbavo-si skirtingos patirties ir sitikini-m mons. Tarp j buvo Antro-jo pasaulinio karo veteran, kaip jau mintas Michailas ar ilgame-tis redaktoriaus pavaduotojas Juo-zas Oguzas. </p><p>Parako kvapas buvo pastamas ir ilgiausiai istorijoje redaktoriumi buvusiam Jurgiui Karosui. ia il-gus deimtmeius dirbo urnalis-tas Henrikas Stasinas, karo me-tais priverstinai ivetas dirbti Vokietij. </p><p>Laikraio redakcijoje, ypa po politinio atilimo, tris ir soviet valdiai nelojali moni.</p><p>Nukelta 2 psl. f</p><p>Klaudijaus Driskiaus nuotrauka</p><p>Per maos antklods tampymas</p><p>Pranaaujantieji iemet kart politin ruden, matyt, bus tei-ss. Netrukus prasids didysis tradicinis per maos biudeto antklods tampymas. </p><p>Viena redakcijos diena</p><p>Antradienis labai tempta diena Valstiei laikraio ko-lektyvui. iandien iki piet reikia galutinai parengti laikrat. Rytoj i pat ryto jis pasieks leidinio lau-kianius skaitytojus.</p><p>Irma DuboviienVL urnalist, irma.duboviciene@valstietis.lt</p></li><li><p>Laukiamas sveias</p><p>Vyresnioji karta prisimena: paly-ginti su iais laikais, sovietmeiu buvo juokingai maai periodini spaudos leidini. Kaimui buvo skirtas vienin-telis respublikinis laikratis. Gana il-gai jis leistas tris kartus per savait, dvigubai didesnio formato nei dabar. Tiraai buvo spdingi gerokai per 300 tkst. egzempliori</p><p>Sovietini laik skaitytojas buvo kitoks paprastai nekreipdavo d-mesio pirmuosius puslapius, ku-riuose bdavo skelbiami komunist partijos dokumentai ar pagrindiniu anekdot herojumi tapusio Leoni-do Brenevo kalbos. domiausi b-davo paskutiniai puslapiai: vairiau-si naudingi patarimai, konsultacij skyrelis Geros paslaugos, humoro skyrelis su garsiojo Anupro Dirvels nuotykiais.</p><p>Satyra ir humoras buvo tikra at-gaiva. Skaitytojai mokjo ir norjo skaityti tarp eilui. Tiesa, kol felje-tonai, kritiniai straipsniai pasiekdavo skaitytoj, jiems tekdavo gauti ne tik redaktoriaus, bet ir partini cenzori palaiminim.</p><p>Spaudos kokyb buvo prasta, nuo-traukose veidai sunkiai atpastami, neretai ypsen kl ir temos bei ra-ymo stilius. Vis dlto Valstiei lai-kratis kaime buvo visada laukiamas. Gal dl to, kad buvo ne toks raudonas nei kiti ir mons ia rasdavo naudin-g dalyk.</p><p>Kova dl ilikimo</p><p>Atkrus alies nepriklausomyb, netrukus uvir kova dl Valstiei laikraio likimo.</p><p>urnalist nirtingos pastangos at-siskirti nuo partijos utruko ne vienus metus. Pasak iame myje dalyvavu-sio buvusio vyriausiojo redaktoriaus Jono vobos, siekdami ilaikyti pa-skutin tribn, komunistai neven-g nei intrig, nei bolevikini kovos metod. Bambagysl nukirpti padjo demokratins alies jgos, pirmiau-sia Lietuvos socialdemokrat partija, Tautinink sjunga, kitos susikru-sios partijos, taip pat ir itikimiausi Valstiei laikraio skaitytojai.</p><p> redakcij siliejo nauj energin-g moni. m keistis laikraio veidas. Turinys tapo domesnis, ak-tualesnis, atsirado nauj skyreli ir </p><p>pried. Skaitytojai su diaugsmu pri-m atgimus kaimo laikrat. Sava-rankiku taps Valstiei laikratis pltojo leidybin veikl: pradjo leisti kalendorius, knygas.</p><p>steigus udarj akcin bendro-v, i pradi redakcijai priklaus 30 proc. akcij, o po penkeri met jau 60 proc. Taps nepri-klausomu spaudos leidiniu, Vals-tiei laikratis iandien pelnytai yra didiausias ir populiariausias Lietuvos kaimo laikratis, mi-nint laikraio nepriklausomybs penkmet 1997-aisiais savo sveiki-nime ra tuometis Ministras Pir-mininkas Gediminas Vagnorius. Tikiu laikratis gyvuos amius. Kaip geriausias dabar atgimstan-i kinink, vis kaimo mo-ni ir j miesto biiuli draugas ir patarjas, kartu su urnalis-tais diaugsi VIII Vyriausybs ems kio ministras Vytautas Knays, kuris, be to, buvo akci-ninkas, o vienu metu ir Valstie-i laikraio redakcijos dar-buotojas.</p><p>Leidybos diena venta</p><p>Prie kelet met svarbiausi ak-cinink sprendimu pradtas naujas </p><p>Valstiei laikraio istorijos eta-pas. Taiau redakcijos darbuotojams laikraio leidimo diena iliko venta. Taip buvo visada: prie deimt, pen-kiasdeimt met ir dar seniau. To-ki dien prityla garsai, susitelkiama laik raio gamybai. Pamirtama pi-etauti. Tiksint laikrodiui ir artjant puslapi isiuntimo spaustuv va-landai, redakcijoje auga tampa.</p><p>Paskui ateina atoslgis arba dar didesnis stresas. Kad j kur bala ko-rektros klaida straipsnio pavadini-me! Paraai po nuotraukomis supai-nioti! Kokio nors veikjo pavard ne taip parayta! Anksiau dl panai dalyk redaktoriams tekdavo aikin-tis ir raudonuoti partijos komitete.</p><p>Valstiei laikrat daugelis vy-resniosios kartos urnalist laiko profesionalumo mokykla, kurioje buvo ugdoma pagarba ir dmesys skaitytojui, atsakomyb u kiekvie-n spausdint od. Korespondento duon ia krimto publicistas Leonar-das Grudzinskas, raytojas Antanas alnaris, dabar televizijos urnalis-tas Henrikas Vaitieknas, Poezijos pavasario laureatai Algirdas Verba (1993) ir Stasys Staceviius (2001), daugyb kit viesi moni, ku-riems nesvetimos buvo ir emikos nuodms.</p><p>Redakcijoje i lp lpas buvo perduodamos anekdotins situacijos, kai kurios i j tapo kone legendo-mis. Kada gi daugiau, jei ne laik-raio graaus jubiliejaus proga, pa-sidalyti iais prisiminimais!</p><p> Madaug prie keturis deimtmeius humoro skyrel tvark urnalistas Stasys Pikelis, tuomet gyvens K-dainiuose. Jam nusiypsojo laim Sprinto loterijoje laimjo 5 tkst. rubli. Anuomet tai buvo netik-tina skm (pradedantis urnalis-tas gaudavo vos 120 rubli atlygi-nim). Redakcija vyk atvent taip, kad net liko pilnas brendio butelis. U laimtus pinigus laimin-gasis urnalistas Vilniuje pasistat kooperatin but!</p><p> Vliau humoro skyriaus vedjas buvo Mato Dalbos pseudonimu danai pasirainjs urnalistas Stasys y-vas. Kart taip nutiko, kad jis pra-rado partin biliet turjo j ranki-nje, o j vieumoje kakas nupjov, mogus pajuto ant rieo beturs tik direl nuo rankins. Praganyti par-tin biliet buvo baisi nuodm. Ten-ka aikintis partijos komitete. ur-nalistas teisinasi: ijs pasivaikioti su moterimi Vingio park, o ten, pasirodo, nusikaltli pilna. Na, pirm kart girdiu, kad vyras eit mik su moterimi, ir dar partin biliet netsi, nusistebjo part-komo sekretorius.</p><p> Ekonomikos skyriaus vedjas An-tanas Naujokaitis, kaip ir daugelis kit soviet laik urnalist, ne-veng taurels. Atsitik man itaip vos atsuko baltosios butel, kabineto duris pravr redaktoriaus pavaduo-tojas Juozas Oguzas. Pasikviet ur-nalist redaktorius J.Karosas: Kaip gi taip, darbo metu, ir dar be ukan-dos... A.Naujokaitis buvo nepsias ir paaikino: Laukiau ateinani mokslinink i ems kio ekono-mikos instituto, norjau pavaiin-ti patikrinau, ar gera... Na, tada kas kita!</p><p> Prie trisdeimt met tada jaunas korespondentas (vliau redakto-riaus pavaduotojas) Leonas Jura su vyresniu kolega Mechanizacijos sky-riaus vedju Vaclovu Armuu pate-ko blaivykl. Kokia gda: milici-ja usiraydavo asmens duomenis, perduodavo darboviet svarstyti. Vyriausiasis redaktorius Jurgis Ka-rosas gauna praneim i blaivyk-los: Korespondentas Leonas Jura su niekur nedirbaniu Vaclovu Armu-u... Visi juoksi net pilvus susim. V.Armuo pastangos milicijoje nu-slpti darboviet nujo veltui!</p><p>2 2010 rugpjio 28 Nr. 68 (8983)</p><p>Septyni deimtmeiai pats amiaus graumas</p><p>1940 m. rugpjio 27 d. ileistas pirmas Valstiei laikraio numeris. Naujo laikraio vyr. redaktors parei-gas jo Michalina Mekauskien.</p><p>1941 m. balandio mn. Valstie-i laikraio redaktoriumi tapo Jonas Zinkus. Prasidjs Antrasis pasaulinis </p><p>karas laikraio leidyb sustabd.</p><p>1944 m. laikratis atgaivintas, vyr. redak-toriumi paskirtas anks-tesnis vadovas J.Zinkus. Vliau j keit Juozas Pajaujis, Petras Gri-keviius.</p><p>1951 m. vyriau-siuoju redaktoriumi tapo Jurgis Karosas. Iki 1990 m. balan-dio 28 d. leidinys buvo Lietuvos ko-munist partijos (LKP) Centro ko-miteto organas.</p><p>1988 m. Vals-tiei laikraio vyr. redaktoriumi paskirtas Vladas Butnas.</p><p>1990 m. gruodio 10 d. Valstiei laikraio redakcija registruota kaip personalin LKP, vliau Lietuvos de-mokratins darbo partijos mon.</p><p>1991 m. lapkriio 7 d. Atkuriamojo Seimo-Aukiausiosios Tarybos priimtu statymu LKP turtas paimamas valsty-bs inion. Valstybs nuosavybe tapo ir Valstiei laikratis.</p><p>1991 m. gruodio 3 d. Vyriausyb Valstiei laikrat reorganizavo uda-rj akcin bendrov, o laikraio turtas (81,5 tkst. rubli) paverstas akcijomis. Jos padalytos tokiomis dalimis: redak-cijos urnalistams 30 proc., emdirbi sjungai 10 proc., emdirbi sjdiui 10 proc., kinink sjungai 10 proc., ems savinink sjungai 10 proc., e-ms kio ministerijai 30 proc.</p><p>1992 m. lapkriio 3 d. ems kio ministerijai ir emdirbi sjungai atsi-sakius UAB Valstiei laikratis akcij, Vyriausyb bendrovs akcijas perdalijo taip: urnalistams 30 proc., emdir-bi sjdiui, kinink sjungai ir e-ms savinink sjungai po 20 proc., likusios 10 proc. akcij perduotos Lietu-vos investicij bankui valstybs vidaus skolai dengti.</p><p>1992 m. vyr. redaktoriumi paskirtas urnalistas Jonas voba.</p><p>2007 m. laikrat sigijo moni gru-p IA Valda. Vyr. redaktoriumi paskir-tas urnalistas eslovas Skarinskas.</p><p>2007 m. Tansparency Internatio-nal Lietuvos skyriaus atliktos apklau-sos duomenimis, Valstiei laikratis ir Verslo inios tuo metu buvo skaid-riausi laikraiai Lietuvoje.</p><p>2008 m. vasario mn. Valstiei laikraio vyr. redaktoriumi tapo bu-vs ilgametis Kauno dienos urnalis-tas Stasys Jokbaitis.</p><p>2010 m. gegus mn. Valstiei laikratis atgaivino savaitrat Gimta-sis kratas.</p><p>Svarbiausios datos</p><p>Spaudos kokyb bu</p><p>Naujo laikraio vyr. redaktors pareigas jo Michalina Mekauskien..</p><p>Zinkus. Prasidjs Antkaras laiksustabd</p><p>1944atgaivintoriumi tesnis vVliau Pajaujkevii</p><p>19siuojtapoIki 1diobuvmu(LKm</p><p>tv</p><p>I lupu i lupas</p><p>palaiminim. nimmTKinirtKn</p><p>Pcini</p><p>e Atkelta i 1 psl. </p><p>1990-ieji. Ekonomin blokada. komandiruot teko vykti ir taip...</p><p>1986-ieji. Tradicin nuotrauka Spaudos dienos proga.</p><p>Spyglio redaktorius, dailininkas Rimantas Dovydnas inomas re-dakcijoje kaip garsus anekdot pa-sakotojas. VL archyvo nuotraukos</p></li><li><p>Virginija Manait</p><p>VL urnalist, virga.macenaite@valstietis.lt</p><p>Antradienis labai tempta diena VL kolektyvui. iandien iki piet reikia galutinai parengti laik rat, kad jis kuo skubiau i-keliaut spaustuv ir rytoj i pat ryto pasiekt jo laukianius skai-tytojus.</p><p>Paskutiniai trichai</p><p>Antradienio ryt urnalis-t kabinetuo-se tvyro mirtina tyla ir susikau-pimas. Tik be perstojo sprag-sintys kompiu-teri klaviatr klaviai iduo-da, kad vyksta intensyvus dar-bas. Staiga nuo kds paoka redakci-jos interviu meistras Arvydas Jockus, griebia diktofon ir puola skambinti krepinio komandos treneriui. Pane-kovas prastai girdi Arvydo klausimus, tad is priverstas kone aukti, kad j i-girst. Dl triukmo suirzta komen-tar raanti politikos apvalginink Lina Peelinien. Nors ji VL dirba jau itis deimtmet, taiau jos ray-mo maniera nesikeiia: parao sakin ir vl j itrina, parao ir vl itrina, ir taip tol, kol jo nenugludina.</p><p>Gretimame urnalist kabine-te tutoka. Bits darbininks vy-riausiojo redaktoriaus pavaduotoja ir kinink ini priedo redaktor Meil Tarakeviien bei Sodiets, Sodybos ir Bii avilio redaktor Irma Duboviien iskubjusios sekretoriat baigti tvarkyti savo ku-ruojam puslapi. 16 met VL besi-darbuojantis Tviks viesos priedo redaktorius Bernardas aknys krau-nasi kuprin vaiuos tolim alies mokykl pasidomti, kaip i gyvena.</p><p>iemet VL dirbti pradjusi Svei-katos priedo redaktor Aura Pocie-</p><p>n ir etadienio priedo redakto-r Virginija Bartyt kiek ramesns: iandien ne j pried leidimo diena. Taiau jau dabar urnalists perklauso interviu raus, baigia tvarkyti tekstus, rpinasi iliustracijomis.</p><p>Tobulumui rib nra</p><p>Darbas redakcijoje vyksta tarsi ga-mybos ciklas. Ne tik Vilniaus, bet ir Kauno, Kelms, Panevio, Utenos urnalist tekstai elektroniniais ka-nalais apkeliauja netrump rat, kol galiausiai atsiduria laikratyje. Pirma-sis ir pagrindinis arbitras VL, skai-tantis ir laiminantis korespondent </p><p>rainius, yra vyriausiasis redaktorius Stasys Jokbaitis. Antradieniais ge-riau jo netrukdyti jis turi perskaityti ir pataisyti gausyb tekst.</p><p>Redaktorius nusiima akinius, pa-kyla nuo stalo ir neinas snimi straipsni rankrai nuskuba kit kabinet. Jame kalbos redaktors pa-linkusios dmiai skaito korespon-dent tekstus, gaudo paliktas klai-das. Tobulumui rib nra, ypteli S.Jokbaitis ir, ant stalo padjs rank-raius, dingsta u dur. Merginos dar kart perskaito redaktoriaus sureda-guotus tekstus. Vliau, kai laikraio puslapiai bus sumaketuoti, joms teks visk perskaityti dar kart.</p><p>Lenktyns su laiku</p><p>Kabinete, kuriame sikrs bene pats linksmiausias redakcijoje Lei-dybos skyrius, nuo ankstyvo ryto iki vlyvos popiets darbas virte verda. Imuus vidurdieniui laikraio at-</p><p>sakingasis sekretorius Robertas Sa-baliauskas pradeda tiesiogine o-dio prasme bgioti po redakcijos koridorius. Jo rankose straipsniai, laikraio puslapi maketai. Ant Ro-berto pei didiul atsakomyb, kad VL bt ne tik dailiai sulipdy-tas, bet ir spaustuv nukeliaut iki 15 valandos.</p><p>Kad laikraio kelion neutruk-t, turi darbuotis visa komanda. Fo-tografai rausiasi savo fotoarchyvuose, iekodami nuotrauk straipsniams iliustruoti, o dailininkas Riman-</p><p>tas Dovydnas baigia pieti Anupro Dirvels ygius. Vaizdus ir tekstus laikratyje derina, dlioja dizain...</p></li></ul>