valstiečių laikraštis 2010 08 28

Download Valstiečių laikraštis 2010 08 28

Post on 23-Mar-2016

228 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2010 08 28

TRANSCRIPT

 • Treiadien VL su priedukinink inios

  2010 rugpjio 28, etadienis Nr. 68 (8983) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  etadienis Mes bgame nuo meils

  ir vl prie jos priglundame, kai ji nuvinta, optimistika gaida nuskamba dainininks Rositos ivilyts odiai.

  Sodyba

  Puoniai ydintys egzotiki krmai gali augti ne tik botanikos soduose ar sodybose.

  Pasiklauskime specialist, kaip aplink gerai sutvarkyti i pirmo karto.

  Bii avilys

  Novatorikai bitininkaujantis Valdas Karaleviius mokosi i kit ir pats nedaro paslapi.

  Pastaraisiais metais alies bitynuose susidariusi sudtinga situacija skatina bti atidesnius ir mstyti plaiau.

  iandien VL su priedu

  (Us. 170)

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  Amerikiei milijardieriai kom-panijos Microsoft krjas Bilas ir jo mona Melinda Geitsai bei legendinis investuotojas Vorenas

  Bafetas savo kolegoms turtuo-liams visame pasaulyje pasil labdaros tikslams paaukoti pus savo turto.

  iai idjai jau pritar 40 ame-rikiei turtuoli.

  Nukelta 5 psl. f

  Apie tai 3 psl. f

  Lietuviai milijonieriai puss turto neaukosMsikiai turtuoliai skirtingai vertina amerikiei milijardieri pasilym paaukoti labdarai didel dal savo turto, taiau nei vieni, nei kiti tokiam ingsniui kol kas nesiryta.

  Apie tai 4 psl. f

  Septyni Septyni deimtmeiai deimtmeiai

  pats amiaus graumaspats amiaus graumas

  Su Valstiei laikraiu uaugo Su Valstiei laikraiu uaugo jau kelios skaitytoj jau kelios skaitytoj ir urnalist ir urnalist kartos.kartos.

  Lietuvoje nra kito leidinio, kuris beveik be pertraukos bt leidia-mas tiek met. Per t laik keitsi daug kas: i esms pasikeit valdia, pinigai, ekonomin situacija. Seniai neliko nei valsi, nei valstiei, o Valstiei laikratis gyvuoja.

  Kas buvo nepaslpsi

  Valstiei laikratis atsira-do skaudiausiais Lietuvos istori-jos metais ir gana ilgai buvo ran-kis okupacins valdios rankose. Senuose pageltusiuose laikraio komplektuose atgyja optimistikai pateikiamas sovietinis gyvenimas, kolektyvizacija.

  Kelerius metus nuo 1946-j laik raio redakcijoje fotokorespon-

  dentu dirbs Krymo totorius Mi-chailas Rebis savo laiku pasakojo: komandiruot kaime vykstantiems korespondentams bdavo iduoda-mas asmeninis ginklas.

  Laikraio redakcijoje darbavo-si skirtingos patirties ir sitikini-m mons. Tarp j buvo Antro-jo pasaulinio karo veteran, kaip jau mintas Michailas ar ilgame-tis redaktoriaus pavaduotojas Juo-zas Oguzas.

  Parako kvapas buvo pastamas ir ilgiausiai istorijoje redaktoriumi buvusiam Jurgiui Karosui. ia il-gus deimtmeius dirbo urnalis-tas Henrikas Stasinas, karo me-tais priverstinai ivetas dirbti Vokietij.

  Laikraio redakcijoje, ypa po politinio atilimo, tris ir soviet valdiai nelojali moni.

  Nukelta 2 psl. f

  Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Per maos antklods tampymas

  Pranaaujantieji iemet kart politin ruden, matyt, bus tei-ss. Netrukus prasids didysis tradicinis per maos biudeto antklods tampymas.

  Viena redakcijos diena

  Antradienis labai tempta diena Valstiei laikraio ko-lektyvui. iandien iki piet reikia galutinai parengti laikrat. Rytoj i pat ryto jis pasieks leidinio lau-kianius skaitytojus.

  Irma DuboviienVL urnalist, irma.duboviciene@valstietis.lt

 • Laukiamas sveias

  Vyresnioji karta prisimena: paly-ginti su iais laikais, sovietmeiu buvo juokingai maai periodini spaudos leidini. Kaimui buvo skirtas vienin-telis respublikinis laikratis. Gana il-gai jis leistas tris kartus per savait, dvigubai didesnio formato nei dabar. Tiraai buvo spdingi gerokai per 300 tkst. egzempliori

  Sovietini laik skaitytojas buvo kitoks paprastai nekreipdavo d-mesio pirmuosius puslapius, ku-riuose bdavo skelbiami komunist partijos dokumentai ar pagrindiniu anekdot herojumi tapusio Leoni-do Brenevo kalbos. domiausi b-davo paskutiniai puslapiai: vairiau-si naudingi patarimai, konsultacij skyrelis Geros paslaugos, humoro skyrelis su garsiojo Anupro Dirvels nuotykiais.

  Satyra ir humoras buvo tikra at-gaiva. Skaitytojai mokjo ir norjo skaityti tarp eilui. Tiesa, kol felje-tonai, kritiniai straipsniai pasiekdavo skaitytoj, jiems tekdavo gauti ne tik redaktoriaus, bet ir partini cenzori palaiminim.

  Spaudos kokyb buvo prasta, nuo-traukose veidai sunkiai atpastami, neretai ypsen kl ir temos bei ra-ymo stilius. Vis dlto Valstiei lai-kratis kaime buvo visada laukiamas. Gal dl to, kad buvo ne toks raudonas nei kiti ir mons ia rasdavo naudin-g dalyk.

  Kova dl ilikimo

  Atkrus alies nepriklausomyb, netrukus uvir kova dl Valstiei laikraio likimo.

  urnalist nirtingos pastangos at-siskirti nuo partijos utruko ne vienus metus. Pasak iame myje dalyvavu-sio buvusio vyriausiojo redaktoriaus Jono vobos, siekdami ilaikyti pa-skutin tribn, komunistai neven-g nei intrig, nei bolevikini kovos metod. Bambagysl nukirpti padjo demokratins alies jgos, pirmiau-sia Lietuvos socialdemokrat partija, Tautinink sjunga, kitos susikru-sios partijos, taip pat ir itikimiausi Valstiei laikraio skaitytojai.

  redakcij siliejo nauj energin-g moni. m keistis laikraio veidas. Turinys tapo domesnis, ak-tualesnis, atsirado nauj skyreli ir

  pried. Skaitytojai su diaugsmu pri-m atgimus kaimo laikrat. Sava-rankiku taps Valstiei laikratis pltojo leidybin veikl: pradjo leisti kalendorius, knygas.

  steigus udarj akcin bendro-v, i pradi redakcijai priklaus 30 proc. akcij, o po penkeri met jau 60 proc. Taps nepri-klausomu spaudos leidiniu, Vals-tiei laikratis iandien pelnytai yra didiausias ir populiariausias Lietuvos kaimo laikratis, mi-nint laikraio nepriklausomybs penkmet 1997-aisiais savo sveiki-nime ra tuometis Ministras Pir-mininkas Gediminas Vagnorius. Tikiu laikratis gyvuos amius. Kaip geriausias dabar atgimstan-i kinink, vis kaimo mo-ni ir j miesto biiuli draugas ir patarjas, kartu su urnalis-tais diaugsi VIII Vyriausybs ems kio ministras Vytautas Knays, kuris, be to, buvo akci-ninkas, o vienu metu ir Valstie-i laikraio redakcijos dar-buotojas.

  Leidybos diena venta

  Prie kelet met svarbiausi ak-cinink sprendimu pradtas naujas

  Valstiei laikraio istorijos eta-pas. Taiau redakcijos darbuotojams laikraio leidimo diena iliko venta. Taip buvo visada: prie deimt, pen-kiasdeimt met ir dar seniau. To-ki dien prityla garsai, susitelkiama laik raio gamybai. Pamirtama pi-etauti. Tiksint laikrodiui ir artjant puslapi isiuntimo spaustuv va-landai, redakcijoje auga tampa.

  Paskui ateina atoslgis arba dar didesnis stresas. Kad j kur bala ko-rektros klaida straipsnio pavadini-me! Paraai po nuotraukomis supai-nioti! Kokio nors veikjo pavard ne taip parayta! Anksiau dl panai dalyk redaktoriams tekdavo aikin-tis ir raudonuoti partijos komitete.

  Valstiei laikrat daugelis vy-resniosios kartos urnalist laiko profesionalumo mokykla, kurioje buvo ugdoma pagarba ir dmesys skaitytojui, atsakomyb u kiekvie-n spausdint od. Korespondento duon ia krimto publicistas Leonar-das Grudzinskas, raytojas Antanas alnaris, dabar televizijos urnalis-tas Henrikas Vaitieknas, Poezijos pavasario laureatai Algirdas Verba (1993) ir Stasys Staceviius (2001), daugyb kit viesi moni, ku-riems nesvetimos buvo ir emikos nuodms.

  Redakcijoje i lp lpas buvo perduodamos anekdotins situacijos, kai kurios i j tapo kone legendo-mis. Kada gi daugiau, jei ne laik-raio graaus jubiliejaus proga, pa-sidalyti iais prisiminimais!

  Madaug prie keturis deimtmeius humoro skyrel tvark urnalistas Stasys Pikelis, tuomet gyvens K-dainiuose. Jam nusiypsojo laim Sprinto loterijoje laimjo 5 tkst. rubli. Anuomet tai buvo netik-tina skm (pradedantis urnalis-tas gaudavo vos 120 rubli atlygi-nim). Redakcija vyk atvent taip, kad net liko pilnas brendio butelis. U laimtus pinigus laimin-gasis urnalistas Vilniuje pasistat kooperatin but!

  Vliau humoro skyriaus vedjas buvo Mato Dalbos pseudonimu danai pasirainjs urnalistas Stasys y-vas. Kart taip nutiko, kad jis pra-rado partin biliet turjo j ranki-nje, o j vieumoje kakas nupjov, mogus pajuto ant rieo beturs tik direl nuo rankins. Praganyti par-tin biliet buvo baisi nuodm. Ten-ka aikintis partijos komitete. ur-nalistas teisinasi: ijs pasivaikioti su moterimi Vingio park, o ten, pasirodo, nusikaltli pilna. Na, pirm kart girdiu, kad vyras eit mik su moterimi, ir dar partin biliet netsi, nusistebjo part-komo sekretorius.

  Ekonomikos skyriaus vedjas An-tanas Naujokaitis, kaip ir daugelis kit soviet laik urnalist, ne-veng taurels. Atsitik man itaip vos atsuko baltosios butel, kabineto duris pravr redaktoriaus pavaduo-tojas Juozas Oguzas. Pasikviet ur-nalist redaktorius J.Karosas: Kaip gi taip, darbo metu, ir dar be ukan-dos... A.Naujokaitis buvo nepsias ir paaikino: Laukiau ateinani mokslinink i ems kio ekono-mikos instituto, norjau pavaiin-ti patikrinau, ar gera... Na, tada kas kita!

  Prie trisdeimt met tada jaunas korespondentas (vliau redakto-riaus pavaduotojas) Leonas Jura su vyresniu kolega Mechanizacijos sky-riaus vedju Vaclovu Armuu pate-ko blaivykl. Kokia gda: milici-ja usiraydavo asmens duomenis, perduodavo darboviet svarstyti. Vyriausiasis redaktorius Jurgis Ka-rosas gauna praneim i blaivyk-los: Korespondentas Leonas Jura su niekur nedirbaniu Vaclovu Armu-u... Visi juoksi net pilvus susim. V.Armuo pastangos milicijoje nu-slpti darboviet nujo veltui!

  2 2010 rugpjio 28 Nr. 68 (8983)

  Septyni deimtmeiai pats amiaus graumas

  1940 m. rugpjio 27 d. ileistas pirmas Valstiei laikraio numeris. Naujo laikraio vyr. redaktors parei-gas jo Michalina Mekauskien.

  1941 m. balandio mn. Valstie-i laikraio redaktoriumi tapo Jonas Zinkus. Prasidjs Antrasis pasaulinis

  karas laikraio leidyb sustabd.

  1944 m. laikratis atgaivintas, vyr. redak-toriumi paskirtas anks-tesnis vadovas J.Zinkus. Vliau j keit Juozas Pajaujis, Petras Gri-keviius.

  1951 m. vyriau-siuoju redaktorium