valstiečių laikraštis 2010 10 06

Download Valstiečių laikraštis 2010 10 06

Post on 18-Mar-2016

226 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2010 10 06

TRANSCRIPT

 • 2010 spalio 6, treiadienis Nr. 79 (8994) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt

  kinink inios Prekiaujantieji pagal verslo

  liudijimus turgavietse nori dau-giau laisvs, o kontrolieriai siekia, kad prireikus bt galima atsekti preks judjim nuo gamintojo iki vartotojo.

  Menkos jautienos vartoji-mo tradicijos Lietuvoje ir emas pragyvenimo lygis veria gyvuli augintojus dairytis usienio ali rinkas.

  Teli rajone valgai, iekantys vietos poeminei duj saugyklai, smarkiai suniokojo laukus, praud derli. Aikinamasi, ar nesugadino melioracijos rengini.

  Sodiet

  Glyne vyti jau paskutiniai svognini gli, atkeliavusi i iltesni krat, iedai. Kad jais galtume diaugtis ir kit vasar, gles svarbu tinkamai paruoti iemai.

  Gilindamiesi savo eimos istorij, mons patiria iekotojo jaudul, atradjo diaugsm.

  iandien VL su priedu

  etadien VL su prieduetadienis

  Saulius TvirbutasVL urnalistas, saulius.tvirbutas@krastospauda.lt

  Netrukus miestuose ir miesteliuo-se bus jungtas centralizuotas ildy-mas. is altasis sezonas prasideda neprastai ir netgi dramatikai ne tik dl nemajani kain: Ukmergje kilo tikras karas tarp savivaldybs

  ir ilumos kio nuomininko, o Kau-ne vyksta intensyvios derybos tarp Kauno termofi kacins elektrins ei-minink ir galim nauj pirkj.

  Kituose miestuose nerimaujama dl didels ir greiiausiai dar did-sianios ilumos kainos. Dar nuo per-nai gyventojai tiekjams tebra sko-lingi apie 80 mln. Lt.

  Nukelta 3 psl. f

  Algirdas Butkeviius: itas Seimas vegetuoja

  Seimo opozicijos lyderis A.But-keviius mano, kad susidariusi politin lygij situacij pakeis-ti gali tik nauji Seimo rinkimai. Naujajai daugumai susiformuoti iame Seime prielaid nra, o svarstant kit met biudet gali paaikti, kad Vyriausyb toliau dirbti taip pat negali.

  Ukmergs rajono gyventojai Lietuvoje mokjo bene brangiausiai u ildy-mo paslaugas beveik 30 ct u kWh. Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Perdirbjai kaltina prekybininkus, o pastarieji perdirbjus, ir niekas nejuda i vietos. Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Apie tai 4 psl. f Apie tai 7 psl. f

  Greitai prasidsiantis ildymo sezonas ir vl ada didiules ilaidas gyventojams, o Ukmergje siiebus karui tarp savivaldybs ir verslinink ikilo grsm ilumos tiekimo stabilumui.

  Seimas antr kart bandys priimti Kain statymo pataisas, kuriomis tikimasi sustabdyti vir spariai uoliuojanias maisto produkt kainas, ir kart tikisi, kad Prezident joms pritars.

  Naujas ildymo sezonas tarsi trileris

  Prekybos milinams kalami antkaini antrankiai

  Albinas aplikas. Isamiau skaitykite 2 psl.

  Maskva nepamiro lietuvik der ir sri

  Maskvoje vykstanioje tarp-tautinje parodoje Zolotaja osen Lietuvos ekspozicij ap-irjs ir dovanotos lietuvikos duonos paragavs dabartinis Rusijos premjeras Vladimiras Putinas simbolikai atvr var-tus ms ems kio produkcijai i kaimynin al.

 • 2 2010 spalio 6 Nr. 79 (8994)Valstiei laikratis

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@krastospauda.lt

  Konkurencijos taryba pateik duomenis, kurie rodo, kad per pas-taruosius dvejus metus antkainiai btiniausiems maisto produktams iaugo net kelis kartus. konfl ikt sikiusi Prezident paadjo grieb-tis antkainius ribojanio statymo, jei nepavyks su prekybininkais su-sitarti graiuoju.

  Konkurencijos tarnyba tiria

  Konkurencijos tarybos vadovas Jo-nas Rasimas alies Prezidentei pateik duomenis apie besipuianius antkai-nius, kuriuos Vyriausyb seniai inojo, bet iki iol nesim joki priemoni.

  Nuo paskutinio 2008 m. ketvirio iki i met birelio pieno (2,5 proc. riebumo) antkainis tolygiai iaugo nuo 17 iki 31 proc., srio nuo 14 iki 21 proc., o kvietini milt nuo 23 iki 43 proc., pateik duomenis J.Rasimas ir pridr, kad paprastai kitose alyse btiniausios preks da-nai naudojamos kaip jaukas pirk-jams pritraukti, antkainiai bna vie-naenkliai, o Lietuvoje btent ios preks parduodamos didiausiais antkainiais.

  Konkurencijos tarybos atliekamas tyrimas dar nebaigtas, todl J.Rasimas negali pasakyti, dl koki prieasi taip smarkiai auga maisto produkt kainos, taiau neatmeta ir kartelini susitarim galimybs.

  Esame atlik patikrinimus kai ku-riose monse. Padtis milt ir duo-nos grandinje kelia susidomjim, sak J.Rasimas.

  Prezident, iklausiusi Konkuren-cijos tarybos vadov, kol kas per i-niasklaid stambiausioms prekybos bendrovms pasil vieai paskelbti

  kainas pagal pagrindini produkt krepelius. Kas toliau? Jeigu ir toliau situacija nepasikeist, o atrodo, kad taip ir bus, Prezident paadjo rimtai svarstyti galimyb prekybinink ant-kainius reguliuoti specialiu statymu.

  Jeigu kitaip susikalbti neieis, ne-bus geros valios ir supratimo, tuomet gali tekti griebtis statymo, svarst Prezident D.Grybauskait.

  K gi, is konfl iktas parodys, k ir kiek ne odiais, bet realiai gali Pre-zident.

  Sil aklai nemojuoti kirviais

  Prajusi savait premjeras tepa-sak nemats objektyvi prieasi maisto produkt kainoms augti. Tik tiek. i savait A.Kubilius jau ne-praleido progos patylti ir iveng nuomoni isiskyrimo su Preziden-te. Taiau 2008-j liep, kai Seimo opozicija (beje, nevieningai) sil pri-imti pana statym, tuometinis Sei-mo narys A.Kubilius tikino, kad jam rinkos ekonomikoje tokie ribojimai atrodo tartini. Artjant rinkimams ir partijoms sukant galvas dl paramos, A.Kubilius sil neskubti ir pirmiau-sia isiaikinti problemos prieastis, iekoti sprendim, o ne aklai mojuo-ti kirviais.

  domu, kad panai nuomon tada pareik ir kai kurie valdioje buv so-cialdemokratai. Buvusio fi nans mi-nistro Zigmanto Balyio nuomo-ne, antkaini ribojimas netinkama priemon mainti maisto produkt kainas, taiau ir tokios priemons jis nevadint populistine.

  Vliau Seimas statym prim, taiau paskui pats pasil Preziden-tui Valdui Adamkui j vetuoti. Taip ir atsitiko. Tokia praeitis. Dabar, ar-tjant naujiems rinkimams, politi-kai vl daug aktyviau pradjo rpin-tis rinkjams skaudiausiais reikalais.

  Klausimas ar vl liks tik parama o-diais?

  adamos antkaini ribos ir baudos

  Kol kas neaiku, apie kok statym kalbjo Prezident. Ar ji pati pasi-lyt galiojanio statymo pataisas, ar pritart grupei Seimo nari, kurie ne-seniai Seime registravo statymo pa-keitimus ir dabar renka paraus, kad is statymas bt svarstomas net sku-bos tvarka.

  registruotame Kain statymo pa-pildymo statymo projekte numaty-ta, kad mons, prekiaujanios maisto produktais, negali imti jokio kito mo-kesio u vidaus rinkoje realizuojamus maisto produktus, iskyrus prekybin antkain, kuris didmeninje prekyboje negali bti didesnis nei 20 proc. nuo i gamintojo sigyto produkto kainos, o mameninje prekyboje negali bti didesnis nei 25 proc. nuo i gamintojo sigyto produkto kainos. ios nuosta-tos bt netaikomos smulkiosioms ir vidutinms monms, kuriose dirba iki 10 moni ir kuri metin apy-varta nevirija 7 mln. Lt.

  Be kita ko, statymo projekte silo-ma, kad u io statymo ir jo normini akt paeidimus statym nustatyta tvarka kaltieji asmenys bt traukia-mi administracinn ar baudiamojon atsakomybn, o kiniams subjektams bt taikomos ekonomins sankcijos. U mintus paeidimus bt taikoma 5 proc. nuo mons mnesins apy-vartos bauda.

  Tik statymas sutramdyt plikautojus

  Vienas minto statymo projekto autori Seimo narys Valentinas Ma-zuronis sak, kad panaaus pobdio statymo pakeitimai neseniai atlikti apribojant vaist antkainius. Dabar, pasak V.Mazuronio, vaist kainos su-majo apie 10 proc. Maisto produk-t kainos kyla nuolat, o premjeras tik sksioja rankomis. Blogai, bet nieko nedaro, kad taip nebt. Perdirbjai kaltina prekybininkus, o pastarieji perdirbjus, ir reikalas nejuda i vietos. kio ministras aikiai pasak, kad kai-nas kelia prekybininkai. Mano nuo-mone, tvark galima vesti tik primus statym, t. y. apribojus antkainius, sako V.Mazuronis. Beje, statymo patais projekto autoriai atsivelg Prezidento V.Adamkus pastabas.

  Antkaini apribojim mameni-nei prekybai padidinome nuo 20 iki 25 proc., be to, atsivelgme tuome-tinio Prezidento nuogstavimus, kad toks statymas sulugdyt smulkiuo-sius prekybininkus dabartiniame projekte jiems numatytos iimtys, sako V.Mazuronis.

  Seimo narys tikisi, kad kole-gos statymo projektui pritars ir jis bus svarstomas skubos tvarka. V.Mazuronis sako, kad Konkurenci-jos taryba skms atveju monms gali skirti baudas, taiau kain ji negali sumainti. Kai kurios mons gal net sutikt mokti baudas, bet nemain-ti antkaini. Apsimoka. Tik statymas padt sutramdyti plikautojus.

  Aktualijos

  Stebiuosi pareiktais kaltinimaisMarius Busilas, Lietuvos prekybos moni asociacijos vykdomasis direktorius

  Apie prekybos mones pateikiama klai-dinanti informacija. Mes, prekybininkai, maisto produkt antkaini nedidina-me, jie iliko tokie patys arba net su-majo. Pavyzdiui, antkainiai pienui tesiekia 1114 proc., kit produkt iki 18 proc. Todl stebiuosi kaltinimais ir norais priimti kainas reguliuojant sta-tym. Labai abejoju, ar toks statymas realiai veikt.

  Padt gali pakeisti tik konkurencijaRimantas Rudzkis, DnB NORD vyriausiasis analitikas

  Bandydami reguliuoti kainas efekt pa-siektume tik trumpam laikui. Taiau Kon-kurencijos taryba turi dirbti aktyviai. B-tina vartotojams skelbti, kam ir kiek ati-tenka produkto kainos, nurodyti preky-bos tinkl antkaini dydius. Taiau pa-dtis i esms pasikeist tik Vyriausybei

  padidinus konkurencij, t. y. jeigu bt leidiama dirbti smulkiesiems prekybi-ninkams. Reikia kategorikai supapras-tinti slygas pradti versl. Vyriausyb tai gali padaryti be joki ilaid ir net sutaupyt, nes nereikt ilaikyti biuro-krat. tai mano pastamas, Japonijoje gyvenantis lietuvis, man pasakojo, kad vakare sumans usiimti prekyba, kit dien jis jau gali pradti dirbti ir nereikia joki leidim, kol nepasieki tam tikros apyvartos. Turime leisti monms dirb-ti, nevaryti iniciatyvos.

  Ribokime ne kainas, o ES paramPetras Autreviius, Seimo Europos reikal komiteto pirmininko pavaduotojas

  Mane stebina Prezidents pa