valstiečių laikraštis 2010 11 17

Download Valstiečių laikraštis 2010 11 17

Post on 11-Mar-2016

230 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2010 11 17

TRANSCRIPT

 • 2010 lapkriio 17, treiadienis Nr. 91 (9006) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt

  kinink inios Dl gamtos stichij nukent-

  jusius emdirbius smaugia sko-los, kai kuriuos itiko bankrotai.

  Vien pirmj alyje msini galvij veislininkysts k gelbsti ekologinis kininkavimas.

  Sodiet

  Tapytoja Birut Jaktien pri-m ik atgaivinti miestelio skulptr ansambl.

  eimininks, mgstanios grai nam aplink, tiek vasa-r, tiek iem rpinasi j puoti kambarinmis glmis. J prie-irai btin tr galime rasti po ranka.

  etadien VL su prieduetadienis

  iandien VL su priedu

  Vida TavorienVL urnalist, vida.tavoriene@krastospauda.lt

  Sveikatos apsaugos ministe-rijoje (SAM) vl sklando mintys apie priemok u gydymo pas-laugas teisinim. Laisvosios rin-kos aukliai nort silyti teisinti tok model, pagal kur nemoka-

  mai bt suteikiama tik btino-ji pagalba ir gydymas skurstan-tiesiems. Ministerija pirmiausia turt pasirpinti, kaip paabo-ti jau egzistuojanias nelegalias priemokas, o ne svarstyti apie j teisinim, pareik Seimo Sveikatos reikal komiteto pir-mininkas Antanas Matulas.

  Nukelta 3 psl. f

  Konstitucijoje teisintas nemokamas gydymas, taiau prog netiktai atverti pinigin polik-linikose ir ligoninse tik daugja.

  Bene kiekvien stambesn viej pirkim konkurs lydi pralaimjusij pretenzijos ir ilgiau nei numatyta statyme trunkantis bylinjimasis teismuose.

  Gydymo staigose tirpsta ms pinigai

  Albinas aplikas. Isamiau skaitykite 2 psl.

  Viej pirkim akligatviai

  Kontrabandininkai pareignams nuluost nos

  Kol valstybs galvos kurpia planus, kaip i elio kitmet atimti milijard lit, kontraban-dininkai be joki skrupul tekia dvikovos pirtin pareignams tiesiai veid.

  Rusai ir lietuviai vl atranda vieni kitus

  Rusijos moksl akademijos Slavistikos instituto profesor habil. dr. Tatjana Civjan prisi-mena, kad Baltijos valstybms atsiskyrus nuo SSRS nutrko ir draugiki bei kolegiki Lietuvos ir Rusijos mokslinink ryiai.

  Apie tai 5 psl. f Apie tai 7 psl. f

  Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Viej pirkim statymas sudtingas, nes jo nuostatos suformuluotos taip, kad tikt kelis, imtus ar tkstanius darbuotoj turinioms monms. Martyno Vidzbelio nuotrauka

 • 2 2010 lapkriio 17 Nr. 91 (9006)Valstiei laikratis

  Albinas aplikasVL urnalistas,albinas.caplikas@krastospauda.lt

  Artja viej pirkim bumas 2012-aisiais, o Viej pirkim tarnyba, atlikusi patikrinimus, skelbia, kad savivaldybi Viej pirkim komisij nariams trksta kompetencijos vertinant pirkj pasilymus. Dl Viej pirkim statymo paeidim konkurs re-zultatai neretai ataukiami, pra-randamas ne tik laikas, bet ir Eu-ropos Sjungos los.

  Skirtingos interpretacijos

  Viej pirkim tarnybos (VPT) patikrinimo Ukmergs savivaldyb-je rezultatus galtume laikyti rekor-diniais. Paskelbta, kad net 12 i 19 patikrint 20092010 metais or-ganizuot viej pirkim atlikta paeidiant Viej pirkim staty-m. Belieka Ukmergs savivaldybs Viej pirkim komisijos narius pastatyti prie sienos ir, kaip daroma vienoje alyje, apmtyti akmenimis. Taiau Ukmergs rajono savival-dybs administracijos direktoriaus pavaduotoja ir Viej pirkim ko-misijos pirminink Klaudija Ste-panova tikina, kad po VPT atlikto patikrinimo buvo ipstas muilo burbulas.

  Nustatyti tik menki proced-r paeidimai, taiau ir jie atlikti ne dl ms kalts. Paprasiausiai Viej pirkim statyme ir kituo-se teiss aktuose nereglamentuo-ta, kaip konkreiai reikia elgtis. Pa-vyzdiui, VPT pareik, kad mes parengme nelabai isamius pro-tokolus. O kokie isams jie turt bti? Juk VPT siuntme visus do-kumentus (ir protokolus), bet ne-sulaukme joki pastab, stebisi K.Stepanova.

  Kitu atveju VPT nurodo, kad ukmergiei komisija nepateik

  konkurse dalyvavusi bendrovi atmetimo prieasi.

  Mes nurodme atmetimo prie-astis, taiau ne smulkmenikai, nes konkursuose paprastai daly-vauja keliolika bendrovi. Kita vertus, konkursui vykus bet kuris dalyvis gali kreiptis ir gauti papil-dom konkrei informacij, ai-kina K.Stepanova.

  Nubaus u papildom darb

  Be kita ko, VPT konstatavo, kad Ukmergs savivaldyb neutikrino Viej pirkim statymo 16 str. 2 dalies nuostat, numatani, kad skiriant Viej pirkim komisijos pirminink ir narius turi bti atsi-velgiama j ekonomines, techni-nes, teisines inias ir io statymo bei kitus pirkimus reglamentuojan-i teiss akt imanym.

  Su iuo priekaitu sutinkame, ta-iau dabar, per ekonomin sunkmet, savivaldyb neturi l steigti Viej pirkim skyri ar samdyti kitus spe-cialistus. Visiems komisijos nariams is darbas yra papildomas, todl, kiek galime, tiek surenkame kompeten-ting specialist. Jeigu VPT mano, kad mes nieko neimanome, gal rei-kt parengti vienodus dokumentus visoms perkanioms organizacijoms, tada nelikt galimybi interpretaci-joms, sako K.Stepanova.

  Taigi komisijos nariai jau m-nes suinos, kiek paplons j pini-gins u papildom darb, nes VPT, labai tiktina, ksinsis jiems paskirti nuobaudas.

  Tarp kjo ir priekalo

  Nestandartin padtis nustatyta Kretingoje. Konkurs Darbn dar-elio rekonstrukcijai atlikti laimjo UAB Alfva. Kaip VL sak Kre-tingos savivaldybs administraci-jos direktorius Valerijonas ernec-

  kis, Alfva pasil net 400 tkst. Lt maesn kain nei konkurentai. Taiau viej pirkim konkurso rezultatus apskund viena i pra-laimjusi moni. Jos nuomone, dl atliekamos restruktrizacijos Alfva negaljo dalyvauti konkur-se. Netrukus VPT panaikino kon-kurso rezultatus.

  Alfv paskelbme nugaltoja, nes inojome apie Klaipdos apy-

  gardos teismo sprendim, kad i mon i ankstesni dviej kon-kurs buvo paalinta neteistai, teisinasi V.erneckis.

  Apeliacinis teismas pritar VPT sprendimui, o tarp teismo kjo ir VPT priekalo patekusi Kretingos Viej pirkim komisija buvo nu-bausta keli imt lit baudomis.

  Galiu tik pasiguosti, kad savival-dybs darbuotojams sunku nustaty-ti konkurso nugaltoj, kai VPT ir teismas turi skirtingas nuomones, sako V.erneckis.

  Skundai stabdo darbus

  Bendrov Klaipdos vanduo neseniai klaipdieius nudiugi-

  no inia apie j sveikatai gresiant pavoj, nes dl teismini proces kyla pavojus netekti europinio fi -nansavimo naujiems vandens ruo-imo renginiams. Iimties tvarka bendrovei leista iki 2013 m. tiekti higienos norm neatitinkant ge-riamj vanden, taiau dabar iki-lo tarim, kad iki minto termi-no pertvarkyti ir sumontuoti naujus renginius nepavyks. Viej pirki-m konkursas buvo surengtas, nu-galtoju paskelbta bendrov Hi-drostatyba su partneriu Malmberg Water AB. J pasilyta 23 mln. Lt kaina buvo maiausia. Taiau kitas dalyvis, sils 31,9 mln. Lt kain, sprendim apskund. Dl konkur-so dalyvi skund projekto vykdy-mas vluoja jau 13 mnesi. Be to, didij projekto dal numatyta fi -nansuoti i ES paramos fond. Jei-gu laiku nepavyks pasinaudoti pa-rama, 26 mln. Lt verts projektas liks arba negyvendintas, arba mo-n turs imti paskol jam fi nansuoti, dl to padidt vandens kaina gy-ventojams.

  Dl konkurs rezultat apskun-dimo tok pat akligatv pateko ir Klaipdos valstybinis jr uostas, rengs konkursus dl krantini re-konstrukcijos.

  Dl ilgiau nei numatyta sta-tyme trunkanio bylinjimosi teis-muose nepradti madaug 50 mln. Lt verts darbai, skund al api-bendrino Klaipdos valstybinio jr uosto direkcijos generalinis direkto-rius Eugenijus Gentvilas.

  Byl nagrinjimas utrunka

  Viej pirkim statyme tvir-tintas 45 dien viej pirkim by-los inagrinjimo terminas skaiiuo-jamas nuo iekinio gavimo teisme dienos, taiau tokia nuostata nesu-derinta su Civilinio proceso kodek-so norma.

  Dar neteko girdti, kad kuri nors byla bt baigta per 45 die-nas. Valstyb nesilaiko savo staty-m, piktinasi E.Gentvilas.

  Vidutinikai dl viej pirki-m konkurso rezultat byla nagri-njama apie 145 dienas. Klaipdos apygardos teismas E.Gentvilui pra-ne, kad i problema teism vado-vybei inoma. iuo metu rengiami statymo pakeitimai. Dl viej pirkim Seimui pateiktos Civili-nio proceso kodekso pataisos, ku-riose numatyta bylas inagrinti iki 60 dien. Taiau teisjai abejoja, ar i patais pavykt gyvendinti viej pirkim skaiius links aug-ti daug greiiau nei ribotos teisj galimybs.

  VPT mano, kad esmini per-tvark reikt tiktis ateityje. Tarp svarstytin variant reikt pami-nti specializuoto teismo steigim, arbitra, administracin ikiteismi-nio nagrinjimo institucij.

  Taiau apskritai teis apsks-ti viej pirkim rezultatus VPT linkusi ginti. Tarnybos specialis-t nuomone, skundai viej pir-kim atveju yra savotika sistemos savikontrols priemon. Gerai, kad konkurs pralaimj konkurentai pasistengia isiaikinti visus proce-dr trkumus ir jais remdamiesi gali pakeisti konkurs rezultatus. Tik esant veiksmingai gin nagri-njimo sistemai gali nelikti vietos piktnaudiavimui, korupcijai ir ki-toms negerovms.

  Aktualijos

  Viej pirkim statyme tvirtintas 45 dien bylos inag rinjimo terminas skaiiuojamas nuo iekinio gavimo teisme dienos, taiau tokia nuostata nesuderinta su Civilinio proceso kodekso norma.

  Svarbu, kam priklauso pirkimui skirti pinigaiBronis Rop, Ignalinos rajono savivaldybs meras

  Visada sunku gerai atlikti vieuosius pirkimus, nes kiekvienam atrodo, kad jo sprendimas bt geriausias. Todl mane iek tiek stebina VPT kritika sa-vivaldybms.Savivaldybi Viej pirkim komisi-joms kyla klausimas, ar pasilymus vertinti itin kategorikai, o utikus net menkiausius netikslumus atsisa-kyti projekto ir prarasti daug l, ar pasielgti kitaip. Kategorikai atmetu pakius, korupcij, suinteresuotum. Kalbu apie konkurso metu pateiktus pasilymus, kai, pavyzdiui, vienu atveju tas pats pirkimas kainuot 15 mln. Lt, o kitu perpus maiau. Kur pasirinkti?Daug problem ivengtume savival-dybms suteikdami daugiau teisi, taip pat ir teisi pinigus. Jeigu tei-s pinigus turi ministerija, o savival-dyb organizuoja pirkim, tai pasta-roji stengsis panaudoti pinigus. Jeigu teis pinigus turi savivaldyb, tada padtis pasikeiia norima pasirink-ti pigiausi variant, sutaupyti las kitiems darbams atlikti. Taip keiiasi atsakomyb.

  statym ir j vykd