valstiečių laikraštis 2011 04 02

Download Valstiečių laikraštis 2011 04 02

Post on 24-Mar-2016

224 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 04 02

TRANSCRIPT

 • etadienis Itarus od Rugiaveid da-

  nas pagalvoja ne apie augal, o apie daininink, pasirinkusi neprast scenin vard.

  Ne veltui sakoma, kad virbl ir lietuv sutiksi visur. Tiesa, dvi-deimt atuoni ms tautieiai, neseniai gr i Antarktidos, mat ten kitokius paukius pingvinus.

  Sodyba

  Atnaujindamas senus baldus meistras prisideda prie kultros paveldo isaugojimo.

  Sveikata

  Anksti diagnozavus kaul ir raumen sistemos ligas bei skyrus tinkamus vaistus, mog galima igelbti nuo negalumo.

  iandien VL su priedu

  Treiadien VL su priedukinink inios

  2011 m. balandio 2 d., etadienis Nr. 26 (9045) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  Milijonierius pliekia tik odiais

  Lietuvos premjeras pastebjo, kad jis per metus udirbo apie 53 kartus maiau nei milijonie-rius V.Uspaskichas, o mokesi sumokjo du kartus daugiau. Paradoksalu, bet valdia odiais pliekia milijonierius, taiau vis giliau naro paprast piliei pi-niginse.

  Kruvinos revoliucijos nesibaigia

  Vis Artimj Ryt ir iaurs Afrikos arab taut region tebekreia protestai, kuriuose neivengta auk. Demokratijos reikalaujanios reim opozicijos maituose dalyvauja ir radikals islamistai, ir net kruvinais dar-beliais pagarsj Al Qaedos teroristai.

  Sunku patikti, kad Prezident D.Grybauskait nemat ir neinojo, kas dedasi kone po jos langais. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 23 p.

  Prezidents D.Grybauskaits oazje statymai negaliojaValstybs vadov rezidencijoje Turnikse ikirsta nemaai imtamei pu, kitoki medi, vyksta statyb darbai, kuri teistumo nesugeba paaikinti jokie valdininkai.

  Dailius Dargis

  Vis savait netyla kalbos apie Lietuvos futbolo stadion bkl, apie tai, kaip tai kenkia ms alies vaizdiui Europoje ir, ko gero, visame pasaulyje. Taiau kart pakalbsime apie auk-

  tus Lietuvos futbolo valdininkus ir vis pirma apie prietaringai vertinamo Lietuvos futbolo fede-racijos generalinio sekretoriaus Juliaus Kvedaro tamsij praei-ties pus.

  Gangsteri leifas Lietuvos futbole

  Nukelta 21 p. f

  Apie tai 4 p. f Apie tai 20 p. f

  Vir LFF generalinio sekretoriaus J.Kvedaro debesys tvenkiasi ne vienus metus. Eltos nuotrauka

 • 2 Aktualijos 2011 m. balandio 2 d. Nr. 26 (9045)Valstiei laikratis

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Kol paprasti pilieiai eina kryiaus kelius vairiausi statyb ir miko-tvarkos leidimams gauti, alies va-dov rezidencijoje Turnikse, kur iuo metu gyvena ir Prezident Da-lia Grybauskait, kone po jos langais virsta imtamets puys, o statybi-ninkai be joki skrupul plua abe-jotinai teisintame sklype, kur gali juosti ir nelegalios tvoros.

  Darbininkai buvo nekalbs

  Rytinis Vilniaus pakratys Tur-niks nuo seno vadinamas pon rezidencija, kuri supa Valakupi mi-kas, o pats rajonas trauktas Tur-niki kratovaizdio draustin. ia sikr stambi verslo bendrovi va-dovai, alies prezidentai ir visuome-ns grietinl.

  Nuo laito, ant kurio stkso Valdo Adamkaus bei Dalios Grybauskai-ts namai, atsiveria spdingo groio vaizdas. Netrukus ia persikraustys ir premjeras Andrius Kubilius. laito papdje pu supam Neries ving velgia pirtel.

  Visa teritorija, kuriai taikomas specialus apsaugos reimas, aptverta tinkline tvora ir pro vaizdo stebjimo kameras nepastebta neprasmuks net pel. Taiau Valstiei laikraio re-porteriai teritorij pateko nekliudo-mi. vaiav pro pravirus vartelius, pa-tekome tikr statybviet. Mes nieko neinome, nieko negaliu pasakoti, peiais giojo sunkiasvore maina emes atves vairuotojas.

  Akimirk pasirod alia ekskava-toriumi prie daubos triss kitas dar-bininkas ir ragino savo bendradarb usiiaupti.

  Niekas nieko neino

  Vairuotojas pasialino, paskui save urakins vartus ir taip trumpam ka-lins urnalistus. Laukiant kito sunk-veimio beliko atsissti prie pirtels ir saulei ildant skruostus grtis pava-sarine Nerimi.

  Kad ia paaliam bti nevalia, po minuts paaikino Vadovybs apsau-gos departamento (VAD) atstovas. mlyn striuk sisups tvirto stoto vyrikis patikrino paymjimus. ia bti galima, o ia negalima, ranka inteligentikai nurodinjo jis, bet taip ir nepaaikino, kodl prezident skly-p juosia i pairos bema du kartus didesn nei priklauso tvora.

  Pirtis, kuri yra teritorijoje ir nuo kurios matyti V.Adamkaus namas, privati. J es isinuomoti gali bet kas, kas susimoks apvali sumel.

  Nieko neinau, bet pirtis pri-klauso ne mums, atsak apsau-gininkas, paklaustas, ar btent ioje pirtelje vanojasi D.Grybauskait ir V.Adamkus.

  Dar neaiku, kodl pu paunksn-je guli daugyb nupjaut imtamei pu. Vargu ar be leidim medius kas pjaut, bet klauskite valdios, gal ji paaikins, pridr apsauginis.

  Usimojo stiprinti Prezidents apsaug

  VAD direktorius Raimundas Kairys Valstiei laikrat tiki-

  no, kad darbai prezident paonje buvo suplanuoti dar 2008 m. Me-diai ikirsti ne iemet, o prajus ruden, tik dl klimato slyg ne-buvo galimybs j sutvarkyti. Ten apskritai buvo nupjautas tik vienas kitas medis, paaikino R.Kairys.

  Jo teigimu, prezidentra visi-kai nesusijusi su projektu, todl es negalima priekaitauti Prezidentei dl medi. Aplinkos sutvarkymas btinas VAD pareignams. Norime rengti tvor, nutiesti takel, reng-ti laiptus. Juk prie pirties bus ms postas, pasakojo R.Kairys.

  VAD vadovas patikino, kad taip es bus pagerinta D.Grybauskaits, V.Adamkaus ir netrukus Turni-kes sikelsianio premjero reziden-cij apsauga.

  Laiptai reikalingi ne valstybs vadovams, o ms darbuotojams, sak R.Kairys.

  Taiau vis dlto sunku patik-ti, kad Prezident D.Grybauskait nemat ir neinojo, kas dedasi po jos langais.

  Girininkas: draustinio ia nra

  Gerokai po vidurdienio Valakupi miko parko girininko neaptikome darbo vietoje. Varteliai buvo aklinai urakinti. Pikti lieuviai plaka, es i girininkija steigta specialiai Turniki pon noriams tenkinti. Girininkija apima 1 400 hektar.

  I viso buvo nupjauti 97 me-diai, vliau telefonu pasakys giri-ninkas Vytautas Dabrika ir pridurs,

  es augalai buvo menkaveriai ir truk-d darbams. Vliau paaikjo, kad tarp vieno kito menkaverio medio buvo ne vien sovietmeio nomenklatros vadov maiusios 47 puys, 5 berai ir 45 baltalksniai. Bent jau apie tai byloja pusmetrio skersmens kelmai.

  Leidimais pasirpinau pats, o ten jokio draustinio nra, tikino V.Dabrika.

  Valstiei laikraio iniomis, re-zidencija Turnikse priklauso rekrea-cins paskirties mikams.

  Jis aikino, es ir rst niekas ne-pardav, kaip kalbjo mons. Jie saugiai guli sandlyje. 2010 m. Tur-niki puyne buvo ipjauta dar apie 180 pu, nes es Prezident D.Grybauskait dl daugybs me-di pasijuto nesaugiai.

  Medien realizuoja bendrov Tu-kompa. 2006 m. i mon sivl koted skandal, kai paaikjo, kad bendrov keit Hansabankui dal

  valdomo turto Turnikse, skaitant ir prezidento rezidencij, o u gaut paskol renovavo komercins paskir-ties kotedus.

  Saugiai vanosis pirtyje

  Kalbdamas apie ant laito rengt pirt VAD direktorius R.Kairys ai-kino, es ji nebus aptverta. Tvora eis iki pirties, nes statinys priklauso ne mums. Ms postas bus alia pirties, sak R.Kairys. Varteliai irgi i esms priklauso ne mums, todl turt bti nukelti, kai darbai bus baigti.

  Jis Valstiei laikraiui neatsklei-d nei projekto detali, nei jo verts. Tai slapta informacija, nes nebtina kakam inoti, koki montuosime ap-saugos rang, sak R.Kairys.

  Direktorius tikino, kad net ran-govai buvo parinkti tik po specia-laus patikrinimo procedr. Viea-sis konkursas buvo skelbiamas, bet

  jame dalyvavusios mons, kaip ir j darbuotojai, buvo detaliai patikrin-ti, aikino R.Kairys.

  Toks atsargumas grindiamas tarp-tautine praktika, siekiant sumainti pa-voj saugomiems asmenims. 2004 m. gegu, minint Pergals dien, Groz-no stadione per sprogim uvo e-nijos prezidentas Achmadas Ka-dyrovas. Bomb sukilliai betonavo stadiono rekonstrukcijos metu likus keliems mnesiams iki ipuolio.

  Sklypas aptvertas nelegaliai

  Vadovaujantis statymais, kiekvie-na statyba turi vykti teisintame skly-pe, parengiant ir detalj plan.

  Atvirai kalbant, sklypo ten nra, nes jis nesuformuotas, net du kar-tus paklausta apie Turniki reziden-cijos sklypo dyd tvirtino Vilniaus sa-vivaldybs Statyb leidim skyriaus vedja Angel Petrauskien.

  Vadovybs apsaugos departamento direktorius Raimundas Kairys tikino, kad ios statybos sustiprins D.Grybauskaits, V.Adamkaus ir netrukus Turnikes sikelsianio premjero rezidencij apsaug.

  Prezidents D.Grybauskaits oazje

  I viso nupjauti 97 mediai: 47 puys, 5 berai ir 45 baltalksniai. Bent jau apie tai byloja pusmetrio skersmens kelmai.

  Statybviet Turnikse saugo policija.

  Tai slapta informacija, nes nebtina kakam inoti, koki montuosime apsau-gos rang, sak R.Kairys. Jis neatskleid nei projekto detali, nei jo verts.

  Respublikos nuotrauka

  Ekskavatoriai Turniki miko park rausia negailestingai.

 • 3Aktualijos2011 m. balandio 2 d. Nr. 26 (9045)Valstiei laikratis

  (Us. 58)

  Priminus, kad tokiu atveju ir staty-ba negali bti legali, A.Petrauskien teig nevelgianti jokios problemos. Js kasdien vaiktote nesuformuotais sklypais, sak tarnautoja.

  Kitaip tariant, nesuformavus ir ati-tinkamai neteisinus sklypo, kone po prezident langais vykstanti statyba gali bti nelegali. Per antr pokalb su Valstiei laikraiu VAD direkto-rius R.Kairys jau nebuvo toks tikras dl statyb teistumo.

  Saugom asmen rezidencij komplekso teritorija yra generalinia-me plane ir jame tas sklypas yra, sak R.Kairys. Kaip suprantu, tas sklypas nra idalytas ir sutvarkytas, bet mes esame dar ir detaliojo plano pakeitimus. Dabar a bijau ir k pasa-kyti. Bet sivaizduoju, kad sklypas turi bti sutvarkytas.

  Vilniaus miesto savivaldybs at-sistame paaikinime Valstiei laik-

  raiui nra net uuominos nei apie sklypo suformavim, nei apie patvir-tint detalj plan.

  Turnikse savivaldybs admi-nistruojamo valstybinio