valstiečių laikraštis 2011 06 18

Download Valstiečių laikraštis 2011 06 18

Post on 30-Mar-2016

224 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 06 18

TRANSCRIPT

 • Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  i savait ekonomikos eks-pertai paskelb nerim kelian-ias prognozes apie nemajan-t emigracijos i Lietuvos sraut. Kokia ieitis? Jeigu emigracijos sustabdyti nepavyks, teliks at-verti duris imigrantams. Senosio-

  se Europos Sjungos valstybse imigrantai i treij ali neretai sudaro net iki 8 proc., o Lietuvoje nesiekia 1 proc. vis dirbanij. Nors Lietuva maiau patraukli nei turtingosios ES valstybs, taiau akivaizdu, kad imigracijos ban-ga jau artimiausiais metais pa-sieks ir mus.

  2011 m. birelio 18 d., etadienis Nr. 48 (9067) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  Btent FNTT (nuotraukoje) ir Specialij tyrim tarnyba tampa ariausiais budeliais kovoje su nelegaliai praturtjusiais asmenimis. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Piliei pinigai mgsta tyl, iekomiausi vagys senat

  Teks atverti vartus imigrantams

  Finansini nusikaltim tyrimo tarnyba iais metais jau pradjo daugiau kaip 50 tyrim, kuriuose kai kurie staiga praturtj pilieiai negali gautomis pajamomis pagrsti gyto turto.

  Nukelta 3 p. f(Us. 170)

  Nesustabdius emigracijos teks siveti darbinin-k i treij ali arba likti ekonomins stagna-cijos valstybe be joki augimo vili.

  etadienis Populiarios laidos Stilius

  vedja Violeta Baublien neseniai gro i paskutinio fi lmavimo, ku-ris vyko Gruzijoje ir nieko bendro su jos vedama laida neturjo. Taiau jai ir visai krybinei grupei paliko neidildomus spdius ir dav peno apmstymams.

  Kai vilniet Aura Jasaitien pirm kart pamat i vis pu-si Viduremio jros skalaujam Sardinijos sal, jai pasirod, kad lktuvas leidiasi pat pragar.

  Sveikata Tikrai inome, kad turguje ar

  parduotuvje pirktus alumynus, daroves, uogas btina variai nuplauti. Taiau ar taip elgiams su grybmis, nurakytomis i savo ar moiuts sodo?

  Kiekvien vasaros sezon papldimi gelbtojams darbo netrksta.

  iandien VL su priedu

  Treiadien VL su priedais:kinink iniosetadienis

 • 2 Aktualijos 2011 m. birelio 18 d. Nr. 48 (9067)Valstiei laikratis

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Prajusi met gruod Seimas patais Baudiamj kodeks (BK), kuris u neteist praturtjim numato realias laisvs atmimo bausmes ir turto konfi skavim. Taiau neprajus n pusmeiui Vyriausyb jau silo taikyti dar grietesn atsakomyb.

  Teismas nubaud tik vien

  Seimas tvirtino ne tik termin neteistas praturtjimas, bet ir i-plstin turto kon skavimo galimy-b, kada kaltininko turtas ar jo dalis yra neproporcinga teistoms paja-moms, todl j galima kon skuoti.

  Apie tai savo metinje kalboje nepamiro paminti ir Prezident.

  tvirtinome valstybs teis kon-fiskuoti vis neteistai sukaupt turt skaitant ir t, kur mginta paslpti sukiaus giminaii ar ben-drinink vardu, prajusi savai-

  t parlamente pabr Dalia Gry-bauskait.

  Apie pirm neteisto praturtji-mo kregd i met kov prane Finansini nusikaltim tyrimo tar-nyba (FNTT), kai Vilniaus miesto 2-asis apylinks teismas vilnieiui skyr 13 tkst. lit baud ir kon- skavo neteistai gytus 31,1 tkst. JAV doleri (apie 81,6 tkst. Lt).

  BK numato 500 minimalaus gy-venimo lygio (MGL) (65 tkst. lit) turto verts rib, kuri virijus asmuo kaljime gali praleisti iki 4 met.

  Valstiei laikratis pasidomjo, ar kova su neteistai praturtjusiais asmenimis tapo veiksmingesn.

  Kovos rezultatai dar meki

  Prezident D.Grybauskait me-tiniame praneime akcentavo, kad

  teissaugos institucij kovos su ko-rupcija rezultatai vis dar menki.

  Dl korupcini veik buvo pra-dta per 700 ikiteismini tyrim (iki 2010 m. birelio), taiau n vienam kyininkui nebuvo skirta laisvs at-mimo bausm. Kas pasikeit nuo pra-jusio birelio? Seimo nari retori-kai klaus D.Grybauskait. Dl t pai korupcini veik ir vl pradta

  per 700 ikiteismini tyrim. Taiau dl veik, susijusi su kyininkavimu, realiai laisvs neteko jau 18 nusikalt-li: 6 u kyio mim, 12 u papir-kim. Ar tai laimjimas? Tikrai ne.

  Pasirodo, itin sunku nubausti neti-ktai praturtjusius valdininkus, kuri veiklai, atrodo, senaties terminas tai-komas priklausomai nuo oro slyg.

  Paprastai statymai atgaline data negalioja, bet teismin praktika dar tik formuojama, todl bt proble-mika klausim atsakyti, ar sena-ties terminas galiot, nes kiek vienu atveju teismas vertina individua-liai, kalbjo FNTT atstov spau-dai Rta Andriukait.

  Btent FNTT ir Specialij ty-rim tarnyba tampa ariausiais bu-deliais kovoje su nelegaliai pratur-tjusiais asmenimis.

  Varo senaties terminai

  Kad tobulumui, apie kur kalbjo Prezident, rib nra, liudija ne to-kie seni vykiai. 20072009 m. apie emtvarkininks Dalios Gulijevos veikl alies iniasklaida ra kone kriminalinius trilerius.

  Pasinaudodama tarnybine pad-timi, D.Gulijeva ir jos eimos nariai nuosavybs teise gijo daugiau nei 20 ems sklyp Prien, Alytaus ir Bir-tono savivaldybse tuo laikotarpiu, kada ji jo Kauno apskrities virininko administracijos Birtono ir Prien e-mtvarkos skyriaus vedjos pareigas.

  D.Gulijeva su bendrais perimda-vo ems sklypus, o ios teiss per-leidimo sutartys buvo pasiraomos net t pai dien ar po keli dien po praymo pateikimo.

  Nors Vyriausioji tarnybins eti-

  kos komisija (VTEK) konstatavo, kad valdinink supainiojo vieuo-sius ir privaius interesus, teismas j i dalies reabilitavo. Teismas i dalies panaikino VTEK sprendim, nes D.Gulijevos atveju buvo pri-taikytas trej met senaties termi-nas, patikslino VTEK teisininkas Tomas aplinskas.

  Kasmet VTEK priima apie 100

  sprendim, i kuri 40 proc. bna nepalanks valdininkams.

  Praturtjo premjeras

  Perirjus aukiausi alies asmen deklaracijas akis krin-

  ta tai, kad politika labai geras verslas. Antai Andrius Kubilius 2003 m. deklaracijos eilutje Pri-valomas registruoti turtas, vertybi-niai popieriai, meno kriniai, juve-lyriniai dirbiniai deklaravo turs turto u 194 241 lit.

  i suma nesikeit ir 2004, ir 2005 m., tarsi tais metais A.Kubilius vis alg pravalgydavo. Tik 2006 m. toje eilutje A.Kubiliaus turtas neti-ktai okteljo pustreio karto ir jau siek 521,3 tkst. Lt. Daug logikiau atrodyt A.Kubiliaus praturtjimas 2009 m. (610,2 tkst. Lt), kai jis jau buvo premjeru.

  FNTT aikina, es neteisto pra-turtjimo tyrimai duoda rezultat, bet neaiku, kokio dydio uvis gaudo pareignai.

  Nuo 2010 m. gruodio tarnyba jau atlieka per 50 tyrim, susijusi konkreiai su neteisto praturtji-mo atvejais, tikino FNTT atstov spaudai R.Andriukait.

  Neprajus n pusmeiui Vy-riausyb jau silo grietinti BK, nes bausms yra vienodos ir pri-sigrobusiesiems deimtis tkstan-i lit, ir pasisavinusiesiems mi-lijonus. Seimui tvirtinus ias BK pataisas, didesn kaip 7 500 MGL (975 tkst. lit) turt turinius, bet jo negalinius pagrsti asme-nis siloma bausti laisvs atmimu iki 6 met.

  Vietoje epilogo

  emtvarkinink D.Gulijeva ne tik iveng atsakomybs, bet ir panaikinus apskritis toliau skmingai darbuojasi Nacionalinje ems tarnyboje.

  Gyvenu gerai. K manau apie sugrietintas bausmes? Manau, kad tai yra labai gerai, sak vyriausija specialiste dirbanti D.Gulijeva.

  Valstiei laikraiui ji tei-g, kad kol kas nepardav n vie-no i sklyp. Juos pirkau ne tam, kad parduoiau. Snui taip pat j neperleidau, pridr maikiai bendravusi D.Gulijeva.

  Sakykite dabar arba nutilkite amiamsJulius Sabatauskas, Seimo narys

  iem Seime priimtomis iplstins turto konfi skacijos priemonmis ir di-desnmis baudomis u piktnaudiavi-m yra tvirtintos tikrai grietos baus-

  ms, todl vl atsirandanios naujos iniciatyvos bausti dar grieiau kol kas neturi pagrindo. Pirma pair-kime, ar pernai priimtos pataisos bus efektyvios. Kartais pas mus lenkty-niaujama iniciatyvomis. Atsivelgiant korupcijos lyg valstybje, svarbiausia netoleruoti neteist veiksm, ir to turt imtis visa visuomen. Reikia ne tik nebijoti praneti apie korupci-j, bet ir paliudyti bylose. Prieingu atveju galioja taisykl kaip tuokian-tis banyioje: Jeigu kas nors turi-te k nors pasakyti, sakykite dabar, o jei ne nutilkite amiams. Taip ir ia, jei neliudysime, gal tada nereikia tuiai pliurpti.

  Pareign taikiniai priklauso nuo j paiSergjus Muravjovas, Transperancy International Lietuvos skyriaus vadovas

  sigaliojusios nuostatos gerokai ski-riasi nuo pradinio tarptautini ir Lie-tuvos ekspert silyto i pakeitim projekto ir kelia nemenk susirpini-m dl to, kaip ie nauji BK straipsniai bus taikomi praktikoje. Tarkime, iuo metu neaiku, ar neteist praturt-jim kriminalizuojanio straipsnio for-muluot nesuteikia per plai gali teissaugos institucijoms sprsti, ko-kias bylas pradti, o kokias ne. Tai reikt, kad pasikliaujama teissaugos institucij geranorikumu ir gali bti sudaromos slygos piktnaudiauti. Nra visai aiku, kaip praktikoje bus

  susietas konfi skuotinas turtas ir pada-ryta nusikalstama veika. Pavyzdiui, ar bet koks prie maiau nei 5 metus gytas dabar korumpuotu tapusio as-mens turtas bus teissaugos pareig-n taikiniu, priklausys nuo j. Neteis-to praturtjimo kriminalizavimas ir i-plstinis turto konfi skavimas gali tapti svarbiais rankiais kovoje su stambia, politine korupcija, todl labai svarbu, kad ie BK kodekso pakeitimai realiai nebt nukreipti tik eilinius Lietuvos pilieius vien dl to, jog j nusiengi-mus bus lengviau rodyti.

  Piliei pinigai mgsta tyl, iekomiausi vagys senat

  Pilnatis.Saul teka 4.43, leidiasi 21.56.

  Rytoj Porytiandien

  Po gana lietingos nakties iandien trumpi liets prognozuojami tik pietvakarinje alies pus-je. Vjas kiek rims ir bus nepastovios krypties. dienojus oras suils iki 1823 laipsni ilumos.

  Sekmadienio naktis bus itin lietinga, vietomis numatomas smarkus lietus, griauds per-knija. Dien lietaus debesys nesitrauks daug kur prognozuojami trumpi liets. Nakt ps silpnas vjas, kuris dien suksis i vakar ir stiprs iki 611 m/sek. Nakt oras atvs iki 1116 laipsni, dien temperatra svyruos tarp 1520 laipsni ilumos.

  Savaits p