Valstiečių laikraštis 2011 08 17

Download Valstiečių laikraštis 2011 08 17

Post on 28-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

4 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2011 08 17

TRANSCRIPT

kinink inios Jav augintojai diaugiasi geru derliumi, taiau tikdamiesi, kad grdai brangs, neskuba j parduoti supirkjams ir perdirb-jams, o pastarieji neskuba pirkti, nes laukia, kada jie atpigs. Valstybin maisto ir vete-rinarijos tarnyba per pirm i met pusmet uregistravo ir i-tyr 1 313 vartotoj skund, i j 436 (33 proc.) pasitvirtino.Moters pasaulis Kaune gyvenanti ilkini papuoal krja nesivaizduoja savo gyvenimo be rankdarbi. Dirbtuvs menininkei tapo antrais namais. Vasaros pabaiga mus diu-gina gausiu darovi ir vaisi derliumi. Tik spk rinkti! Keletas patarim, kaip kuo ilgiau ilaikyti sodo grybes vieias.2011 m. rugpjio 17 d., treiadienis Nr. 65 (9084) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Ltiandien VL su prieduetadien VL su prieduetadienisIkilo realus pavojus, kad i duobs Lietuvos ekonomik trauks eksportas netrukus sults usakymai priimami atsargiau, o ilgalaikius sandorius jau keiia trumpalaikiai.Albinas aplikas. Isamiau skaitykite 2 p. Saulius TvirbutasVL urnalistas, saulius.tvirbutas@valstietis.ltKai kurie parlamentarai usi-mojo grieiau reglamentuoti dir-banij teis atostogauti. Seime mnes registruota Darbo ko-dekso pataisa, kuria norima ne-leisti monms dirbti be atostog daugiau kaip dvejus metus.Nukelta 3 p. fRusij kreia lktuv katastrofosPrie savait Rusijos rytuose nukritus krovininiam lktuvui uvo 11 moni. Pirmadien vakare su-duo lengvas privatus lktuvas ir nusine 3 gyvybes. i met bir-elio pabaigoje Petrozavodske ne-skmingai nusileidus keleiviniam lktuvui uvo 45 skridusieji.Keli eismo taisykls galioja visiemsVisuomenje susiformavs ste-reotipas, kad vainjantieji visurei-giais ir keturraiais yra gamtos nai-kintojai, kurie neino kitokio kelio, kaip vaintis po brastas, kalvas, piliakalnius ir naikinti gamtos ver-tybes. Pasitaiko ir toki, taiau jie meta el ant vis vairuotoj. atostogas pliaukint biznuApie tai 8 p. f Apie tai 14 p. fDabar pinigin kompensacija u nepanaudotas kasmetines atostogas i-mokama nutraukiant darbo sutart ir neatsivelgiant jos termin. Raimundo uikos nuotraukaNors analitikai kalba, kad dabar Lietuvos ekonomika yra sveikesn nei 2008-j pradioje, taiau tuo pat metu pastebima, jog sumajo ir prienuodi, kaip veikti nauj kriz. EPA-Eltos nuotraukaSeime registruota Darbo kodekso pataisa, kuri visiems dirbantiesiems draust neatostogauti.Drebjimai rinkose primin, kad kriz dar neveikta2 2011 m. rugpjio 17 d. Nr. 65 (9084)Valstiei laikratisAktualijosAlbinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.ltRugpjtis met n i tolo ne-primena atostogoms bdingo at-sipalaidavimo. Niekas negali ne-dviprasmikai paaikinti, kodl pasaulio biros pradjo elgtis kaip iprotjusios tada, kai, regis, turjo nusiraminti. Pirmoji nuos-toli banga pasiek ir provinci-kai apsndusi Lietuv.Panikos bacilaAnalizuodami susidariusi pad-t ekonomistai bando isaugoti pro-ting veido iraik, taiau lik vieni su savimi tikriausiai iri veid rod ir klausia savs: ar jau atjo tas lai-kas, kai pasaul galima pavadinti i-protjusiu? Finans biros visame pasaulyje tarsi lauk kakokio enk-lo, o tada baims utaisas sprogo ir panikos bacila per par pasklido po vis pasaul. Panik padidino inia, kad sumainamas JAV skolinimosi reitingas nuo AAA iki AA+. Kol kas nuostoli patyr tik nedidel saujel investuotoj. Lietuvoje jie tesudaro iki 2 proc. alies gyvento-j. Tiesa, ne visi investuotojai skai-iuoja nuostolius kai kuriems net pavyko udirbti.Kokios kitos pasekms? Ar pa-nikos bacila nepaeis valstybi eko-nomik, ar tai pajaus ir kiti alies gyventojai? Galiausiai, ar mes gal-tume kaip nors apsiginti nuo globa-lini audr ir apskritai, ar parakinje dar liko parako, po jau treius me-tus paskelbtos bado dietos? iuos klausimus atvirai niekas nesiryta atsakyti, taiau akivaizdu, kad at-sakymas klausim, kada lietuviai pajaus ekonomikos atsigavim, ati-dedamas neribotam terminui.Spekuliantai patyr nuostolitai vienas realus prajusios sa-vaits vaizdelis. Vilnietis Vidman-tas atidiai perskaitydavo straips-nius laikraiuose apie investavim ir save laik atsargiu investuotoju. Jis visada siekdavo neisiskirti i minios, elgtis, kaip pataria fi nans analitikai. Taiau Vidmantas da-niausiai pavluodavo. Jeigu pirkdavo akcijas, tai tada, kai j kaina jau b-davo iaugusi, jeigu jas parduodavo, tai daniausiai prie pat akcij ver-ts pakilim. Taip atsitiko ir io rug-pjio pradioje kai Baltijos bir-ose kai kurios akcijos atpigo 1530 proc., jis nebeitvr ir jas pardav. Taiau po keli dien parduot ak-cij kaina staigiai ov vir. Vi-dmantas vl neitvr ir u turtus pinigus puol jas pirkti, taiau ir vl nepataik kit dien brangiai nu-sipirkt akcij vert pradjo kristi. Dl Vidmanto panikos pasekms buvo katastrofi kos. Jeigu jis neb-t pasidavs panikai, dabar tetur-t apie 57 proc. atpigusias akcijas, o realiai prarado apie 4050 proc. l. Tiek kainavo minios diktuoja-mi sprendimai.Kodl btent Baltijos ali bir-ose buvo ufi ksuoti didiausi svy-ravimai? Prieasi daug. Baltijos ali rinka nedidel, yra palyginti maa paklausa, todl akcij kainos svyruoja daugiau nei didelse pa-saulio birose. Be to, Baltijos ali biras pastaraisiais metais investavo daug nepatyrusi spekuliant, tarp kuri buvo ir investavusi skolin-tus pinigus. Sunku kontroliuoti savo veiksmus, kada matai tirpstanius skolintus pinigus. Tokie investuo-tojai greitai ateina ir taip pat greitai pasitraukia i rink bei daniausiai, kaip jau mintas Vidmantas, pati-ria daug nuostoli. J akcijas supir-ko ilgalaikiai investuotojai. Nors j buvo nedaug, taiau per pirm rug-pjio savait apyvarta Baltijos ali birose buvo didiausia nuo met pradios.Analitikai kriz atidedaNeramu ne tik paprastiems gy-ventojams, bet ir gerokai daugiau informacijos sukaupiantiems eko-nomistams. Tai pripasta ir DnB NORD banko vyriausioji ekono-mist Jekaterija Rojaka: Jeigu pa-saulis patirs nauj globali kriz, jos neivengs ir Lietuva.Ekonomist nelinkusi i anks-to numatyti bsimos krizs scena-rijaus, taiau viliasi, kad pastarj trej met patirtis mums bus nau-dinga nauj kriz igyvensime lengviau. Bet ekonomist progno-zuoja, kad nauja kriz neateis labai greitai. Prie kelias savaites J.Rojaka Valstiei laikraiui sak, kad sunkiausi ikiai Lietuvos laukia 2013-aisiais.Nerimo silo atsikratyti ir SEB banko prezidento patarjas, inomas fi nans analitikas Gitanas Nausda. Jis pareik, kad SEB bankas savo prognozi apie Lietuvos ekonomi-kos augim (met paaugs 6,5 proc., o kitmet 5 proc.) kol kas nesku-ba koreguoti, nors vykius pasaulyje atidiai seka.Banko Swedbank Lietuvoje vyriausiasis ekonomistas Nerijus Maiulis pritaria kolegai ir atkrei-pia dmes, kad skubs didij pa-saulio valstybi veiksmai rodo, jog bus bandoma visomis priemonmis krizei ukirsti keli.iandien i esms pasaulis atro-do sveikiau nei buvo 2008 m. pabai-goje, taiau fi nans rinkoms, matyt, ir toliau bus bdingi panas svy-ravimai ir neramumai, priduria Danske banko vyresnioji analitik Violeta Klyvin.Eksporto rinkos ltina augimPramonininkai prasitar apie pa-stebtus reikinius eksporto u-sakymai atsargesni nei buvo prie metus ar pus met. Ilgalaikius san-dorius pakeit trumpalaikiai. Taigi Lietuvos mons nebegali taip dr-siai planuoti pltros. Kyla realus pa-vojus, kad i duobs Lietuvos eko-nomik trauks eksportas sults. Lietuvos pastangos ioje srityje yra bevaiss silyk kokias nori slygas, taiau jeigu kit ali ekonomikos ltina augim, nieko nepakeisi te-liks susitaikyti su pasaulinmis ten-dencijomis.Pasak Lietuvos pramoninink konfederacijos Ekonomikos ir fi -nans departamento direktoriaus Sigito Besagirsko, drsaus ekono-mikos atsigavimo, koks buvo pla-nuojamas met pradioje, tiktina, teks atsisakyti. Pramonininkai eko-nomikos augim link sumainti.Lietuvos analitikai atidiai ste-bi, kas vyksta pasaulinje rinkoje, ypa kas vyksta ES alyse Itali-joje, Ispanijoje, Graikijoje. iban-dym taikin net Pranczija buvo patekusi. Gerai, kad gandai apie rei-ting sumainim nepasitvirtino. Sunku net sivaizduoti, koks siau-bingas tai bt smgis igsdintoms rinkoms.Prienuodi nebeturimeNors analitikai kalba, kad dabar Lietuvos ekonomika yra sveikesn nei 2008-j pradioje, taiau tuo pat metu pastebima, jog sumajo ir prienuodi, kaip veikti nau-j kriz. Verslas nebeturi tiek ga-limybi taupyti, kiek turjo prie trejus metus. Padtis geresn, taiau moni pelnas neauga, energetiniai itekliai brangesni nei 2008-aisiais. Nedaug jim rezerve turi ir vals-tyb. Pensijos ir paalpos jau su-maintos, mokesi didinti nebe-galima.2008 m. Lietuvos ekonomika buvo perkaitusi, dar prisidjo pasau-lin recesija. Iki 2008 m. Lietuvoje buvo paklausos infl iacija, t. y. augo vartojimas, mons didino kainas, vyravo infl iaciniai lkesiai, mons lauk dar didesnio kain augimo, ir mons buvo linkusios jas didinti. Taiau vien dien i spiral iov. Dabar Lietuvoje infl iacija irgi dide-l, vos ne didiausia per pastaruo-sius dvejus metus, taiau kitokia ne paklausos infl iacija, o snaud infl iacija. Prognozuojama, kad kai-nos kils dl brangstani aliav. Galime tik pasiguosti, kad infl iacija auga visame pasaulyje.Nors analitikai kalba, kad dabar Lietuvos ekonomika yra sveikesn nei 2008-j pradioje, taiau pastebima, jog kilus naujai krizei verslas nebeturt tiek galimybi taupyti, kiek turjo prie trejus metus.Ekonomika augs liauAleksandras Izgorodinas, Lietuvos pramoninink konfederacijos Ekonomikos ir fi nans departamento analitikasKoks tolesnis pasaulio ekonomikos vys-tymosi scenarijus? Akivaizdu, kad eko-nomikos augimas visame pasaulyje sults. Taiau neumirkime, kad Lie-tuva vis labiau priklauso nuo eksporto. tai 2009 m. vidaus rinkoje savo pro-dukcijos pardavme 38 proc., o 2010 m. tik 33 proc., taigi vykus naujai pasaulinei krizei jos poveik pajaustu-me gerokai greiiau nei 2008-aisiais. Taiau kol kas nekalbame apie antr recesij. Labiau tiktinas ekonomikos augimo ltjimas. Tikriausiai taip bus ir antr met pusmet. Pramons l-kesiai prastja. Jeigu met pradioje net 70 proc. didiausi Lietuvos ga-mintoj prognozavo eksporto didji-m, tai dabar taip planuoja jau tik 40 proc. moni.Nors Lietuva per kriz surado iek tiek nauj eksporto rink besivystaniose alyse, taiau kol kas statistikos duo-menyse tai neatsispindi. Eksportas lie-ka nediversifi kuotas, t. y. 65 proc. eks-porto tenka ES ir per 24 proc. NVS alims. Krinta akis net iki 10 proc. iaugs eksportas kaimynin Balta-rusij.Igyvename paskutin krizs etapMarius Dubnikovas, Lietuvos fi nans makleri asociacijos prezidentasDabar ikilusios problemos yra laikinos. Manau, kad tai ne nauja kriz mes tik igyvename paskutin 2008-aisiais kilusios krizs etap. Tai yra lyg iji-mas i krizs su papildomu papurty-mu, kaip lktuvas patenka oro duo-bes, iskrisdamas i skurio. Manau, kad mes artjame prie naujo tvaraus ekonominio ciklo etapo. Taiau ne-nustebiau, jeigu ir per artimiausius metus patirtume dar ne vien stipr svyravim. Tikrai yra nedidel tikimy-b sulaukti globalios krizs, kokia kilo prie trejus metus. Ekonomikos pad-tis dabar ir 2008-j pradioje panai tik i iors, taiau giliau panagrinj pastebsime esmini skirtum. iuo metu mons neturi tiek daug skol, kiek turjo 2008-aisiais, taigi moni padtis maiau rizikinga. Apskritai mons isival nebeturi nebtin automobili, prabangos daikt, op-timizavo snaudas. 2008-aisiais kri-z prasidjo nuo nekilnojamojo turto burbulo, tik vliau ji persimet mo-nes. i problem dabar nra. Kas ne-isprsta? Iaugo valstybs skola. Pri-reiks nemaai laiko j sumainti.Drebjimai rinkose primin, kad kriz dar neveiktaStatistika Lietuvos statistikos de-partamentas pranea, kad 2011 m. birelio mn. ekspor-tuota preki, kuri vert 6,1 mlrd. lit, importuot preki vert 6,6 mlrd. lit. Lietuvos usienio preky-bos defi citas sudar 0,5 mlrd. lit ir buvo 19,1 proc. didesnis nei 2010 m. tuo paiu laikotar-piu. 2011 m. birelio mn., pa-lyginti su 2010 m. birelio mn., eksportas padidjo 32,4 proc., importas 31,3 proc.Dabar Lietuvoje infl iacija irgi didel, vos ne didiausia per pastaruosius dvejus metus, taiau kitokia ne paklausos infl iacija, o snaud infl iacija. Prognozuojama, kad kainos kils dl brangstani aliav. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka32011 m. rugpjio 17 d. Nr. 65 (9084)Valstiei laikratis AktualijosPasak politik, nenormalu, kad yra nemaai moni vadov, vals-tybs tarnautoj, vairi kit pro-fesij atstov, kurie neatostogauja met metus.Darbdaviai sutinka, kad atos-togos mogui btinos, bet jos turi bti dirbanij ir verslinink susi-tarimo reikalas. pareigoti pailssi reikt nebent valdininkus, kurie kartais piktnaudiauja ieitinmis kompensacijomis.Nenori ilstisVairuotoju ekspeditoriumi didme-nins prekybos monje dirbantis Jo-nas Karmalaviius, suinojs apie par-lamentar kurpiamus planus leisti be atostog dirbti tik dvejus metus, ne-sirinko odi. Koks kieno reika-las, kiek a atostogauju, kodl valdia nuolat k nors nori sujaukti. Man iki pensijos liko maiau nei ketveri me-tai ir a specialiai neinu atostog, kad ieidamas i darbo gauiau pinig u nepanaudotas atostogas, tai tada ir pailssiu, o ne tada, kai liepia val-dia, piktinosi vyras.Nedidelje parduotuvje dirbanti Roma Jankauskien teig, kad atos-togauti neinanti dl mao atlygini-mo. Gaunu tik iek tiek daugiau nei minimali alg, todl ir atostoginiai nedideli, u juos niekur neivaiuosi, bet juos vis tiek ileidi, o po atosto-g tenka ilgai laukti kito atlyginimo, pragyventi labai sunku, guodsi pardavja.Jungtins profesins sjungos pirmininkas Arvydas Dambrauskas mano, kad atostogos yra ventas rei-kalas ir dl to nekilt joki diskusij, jei ne maos algos. Pas mus neveikia Europos socialin chartija dl teiss teising atlyginim, teig jis. Ma-os algos ne tik skurdina mones, ver-ia juos vengti atostog, bet ir stabdo ekonomikos augim.Silo leisti tartisLietuvos pramoninink konfe-deracijos viceprezidentas Jonas Gu-zaviius sitikins, kad Darbo ko-dekso patais visai nereikia. Niekas neabejoja konstitucine mogaus tei-se pailsti, atgauti jgas, kalbjo jis. valus mogus bus naudingas ir darbdaviui, o dabartinis Darbo kodeksas pakankamai gerai tvirti-na i teis.Pasak J.Guzaviiaus susitarti dl atostog danumo, trukms utek-t kolektyvins darbuotoj profe-sins sjungos ir darbdavi sutar-ties. Leiskime monms patiems sprsti, kas jiems geriau, o nesisten-kime visk reglamentuoti, mano pramonininkas. Pavyzdiui, prie trejus metus buvo panaikinta teis gauti kompensacijas tiems, kas turi papildom atostog u ilg darbo sta. Dabar mogus btinai turi eiti ilgesni atostog, nors jam gal palankiau susitarti su darbdaviu ir vietoje ilgesnio poilsio termino gauti pinigin kompensacij.O Kauno regiono smulki ir vidutini verslinink asociacijos pirmininkas Arturas Mackeviius mano, kad sukauptos nepanaudotos atostogos u daugiau kaip dvejus ar trejus metus yra anomalija. Per t laik ir tie nepanaudot atostog pinigai nuvertja dl infl iacijos, sitikins A.Mackeviius. Nepa-ilsjs mogus bna nervingas, daro daugiau klaid, blogina psichologi-n klimat kolektyve.pareigoti reikt tik valdininkusJ.Guzaviius silo nepanaudo-t atostog apribojimus taikyti tik savivaldybi, valstybs, biudetini staig tarnautojams. Nereti atvejai, kai tarnautojai, ministerij darbuo-tojai, kiti valdios atstovai, valstybi-ni moni vadovai sugeba pailsti neidami ofi ciali atostog, o pas-kui po keleri met gauna didiules nepanaudot atostog imokas, kalbjo J.Guzaviius.Pramonininko nuomone, tokios Darbo kodekso suteiktos galimybs daro al valstybei. Juk tarnautojams mokamos al-gos ir imokos u ms mokesi pinigus, todl jiems btina numatyti grietesnius atostog reglamentus, taiau privaiame sektoriuje to da-ryti nereikia. inau ne vien pri-vaios mons vadov, kuris sun-kesniais bendrovei etapais tiesiog negaljo eiti atostog. Todl vers-ti juos kenkti sau ir monei staty-mais bt neprotinga, tvirtino J.Guzaviius.Poilsis bt privalomasDabar pinigin kompensacija u nepanaudotas kasmetines atostogas imokama nutraukiant darbo sutart, neatsivelgiant jos termin. Kom-pensacijos dydis priklauso nuo nepa-naudot kasmetini atostog. Jei dar-buotojui kasmetins atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip u vienus dar-bo metus, kompensacija imokama u visas nepanaudotas atostogas.Edvardo akario, Edmundo Jo-nylo ir Valerijaus Simuliko pateikta-me Darbo kodekso patais projek-te siloma, kad darbuotojas vienoje darbovietje galt neatostogauti ne daugiau kaip dvejus metus. U lai-kotarp jis ieidamas i darbo dar ga-lt gauti kompensacij. Projekte nu-matoma, kad darbuotojas per metus privalt panaudoti visas statymo numatytas 28 atostog dienas. O jei negalt to padaryti per vienus me-tus, turt likut inaudoti ne vliau kaip per kitus metus.Ivengtume piktnaudiavimoEdvardas akaris, Seimo narysDarbo kodekse yra spraga. Jame kalbama apie kasmetines atostogas, taiau sudary-ta galimyb jas neribotai perklinti kitus metus. Tuo piktnaudiauja valstybini, savi-valdybi staig, moni vadovai, nordami gauti kuo didesnes kompensacijas, kai i-eina i darboviets. Privaiame sektoriuje darbdaviai neretai piktnaudiauja ir neilei-dia darbuotoj atostog. Per kelerius me-tus tie pinigai nuvertja, o sunkmeiu gali bti sumainti darbuotoj atlyginimai ir tuo paiu sumaja kompensacijos u nepanau-dotas atostogas. Juk procent u nepanau-dotus atostoginius niekas neskaiiuoja.Kai kuriems pakenksRta Vainien, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentBus darbuotoj, kuriems silomas staty-mas pakenks. Toki iskiriau bent dvi gru-pes. Pirmoji maas pajamas gaunantys asmenys, kurie daniausiai dirba nesud-ting darb ir kuriems daniausiai iki pen-sijos liko nedaug laiko. ie mons neidami atostog taupo. Pavyzdiui, mogus pla-nuoja ieiti pensij, netsti savo darbins karjeros, todl nesinaudodamas atostogo-mis kokius trejus metus, jis gaus kompen-sacij, kuri palengvins jo prisitaikym prie maesni pajam, t.y. pensijos.Kita kategorija moni, kuriems statymas turs takos, tai itin auktos, danai retos kvalifi kacijos darbuotojai, kuriems pagal j veiklos specifi k tenka turmuoti projek-tus. Danai toki projekt vadovai ir vykdy-tojai negali atsitraukti nuo darbo, ir jiems privalomas atostogas teks tiesiog panaudoti darbui. ie asmenys, skirtingai nei pirmieji, statymo reguliavim greiiausiai apeis.Parlamentar pateiktame Darbo kodekso patais projekte siloma, kad darbuotojas vienoje darbovietje galt neatostogauti ne daugiau kaip dvejus metus.Pilnatis.Saul teka 5.57, leidiasi 20.48.RytojiandienOrai i savait tarsi banguojantis vandenynas. iandien bus daugiau sauls nei kritu-li. iaurs vakar vj keis vakaris. Kaune nakt suils iki 12 laipsni, ryt oro temperatra sieks 16 laipsni. Dien suils iki 22 laipsni, skaisiai vies saul. Vilniuje naktis numatoma be krituli, suils iki 13 laipsni. Diena negausiai debesuota, suils iki 20 laipsni. Pajryje nakt giedra. Temperatra svyruos apie 1618 laipsni. Dien negausiai palis, suils iki 19 laipsni. Ketvirtadien ps pietvakari vjas. Kaune nakt bus be lietaus, suils iki 10 laipsni. Dien temperatra pakils iki 24 laipsni, lietaus nenumatoma. Vilniuje naktis giedra, tem-peratra sieks 11 laipsni. Dien temperatra pakils iki 23 laipsni. Penktadien vietomis po truput formuosis debesys. Pasisuks iltesnis piet krypties vjas. Kaune nakt ir ryt danguje pasirodys debesys, negausiai palis, suils atitinkamai iki 1519 laipsni. Dien temperatra sieks 27 laipsnius, bus maai debesuota, didesnis lietus gali bti vakare. Vilniuje nakt ir ryt suils iki 1418 laipsni. Dien bus apie 27 laipsnius.PorytDien: +16 +22Nakt: +11 +13Dien: +22 +24 Dien: +25 +27Nakt: +15 +19Nakt: +9 +11 Pasiimame savo transportu visoje Lietuvoje * PERKAME MAISTINES AVIASPERKAME MAISTINES AVIASSupirkimo kainas galite rasti www.malsena.lt Dl kit kultr informacija tel.: 8 686 30 664, 8 614 07 543 UAB Malsena plius Stoties g. 65, Vievis* (ne maiau 25 t)Us. 571) atostogas pliaukint biznuRimanto Dovydno pieinysJ.Guzaviius silo nepanaudot atos-tog apribojimus taikyti tik valstybs, biudetini staig tarnautojams. VL archyvo nuotraukae Atkelta i 1 p. Naujasis politinis darinys vadinsis Drsos kelio partija. Rugsjo pa-baigoje adama surengti steigiamj suvaiavim ir krus partij daly-vauti 2012 m. Seimo rinkimuose.Pernai baland negyvas rastas D.Kedys 2009 ir 2010 m. buvo at-sidrs vadinamojo pedofi lijos skan-dalo centre. Prokurorai taria, kad jis nuud du mones, kuriuos kaltino seksualiai inaudojus jo maamet dukr. Iki mirties D.Kedys slapstsi nuo teissaugos. Prokuratra nenu-stat, kad D.Kedio dukra bt paty-rusi inaudojim. Interneto svetainje drasiauskelias.lt paskelbtoje deklaraci-joje iniciatyvins grups nariai teigia norintys paaboti aferist ir pedofi -l klanus.VL inf.Drsiaus Kedio rmjai ketina kurti partij4 2011 m. rugpjio 17 d. Nr. 65 (9084)Valstiei laikratisAktualijosStasys JokbaitisTaut vis raginusi vertis dirus pati Lietuvos valdia to daryti, atrodo, visai neketina. Dar ne taip seniai kles-tjo politinis, o dabar vir ima val-dinink turizmas. Kol premjeras An-drius Kubilius su savo bendraygiais myn dvirat vis sukdamas dein ir mgavosi kitais atostog malonu-mais, Ministro Pirmininko pirmasis vicekancleris Giedrius Kazakeviius, draugij pasikviets avi koleg, Ministro Pirmininko tarnybos Stra-teginio valdymo departamento pla-navimo ir stebsenos skyriaus vado-v Egl Rimkut, smagiai leido laik Naujojoje Zelandijoje.Kiekvieno, nors ir paties aukiau-sio valdininko, valia, kur ir su kuo va-sar leisti laik, taiau iuo atveju yra viena smulkmenl. Jei tiktume ofi cialia ms valdininkijos versija, Vyriausybs pirmasis vicekancleris G.Kazakeviius Naujojoje Zelan-dijoje su kelions palydove visai ne atostogavo, o pagal speciali Vyriau-sybs program Valdymo, orientuoto rezultatus, tobulinimas kl kvali-fi kacij, es domjosi, kaip dirba ios valstybs institucijos.Na, tiek jau to, kad ms valdinin-kams atrodo, jog ioje srityje Naujoji Zelandija perspjov vis senj Eu-ropos demokratij, i kurios mums jau nra, ko mokytis, todl ini rei-kia iekoti kur kas tolimesnse alyse. Jei jie tokius kvalifi kacijos kursus vaiuot savo lomis, i viso nebt apie k kalbti.Bet jie tam leido Europos Sjungos paramos pinigus. Ir ne iaip sau leido, o vaist. Pasvarstykite patys kelionei ileista daugiau kaip 40 tkstani lit. Vien lktuvo i Vilniaus Naujosios Zelandijos sostin Velington ir atgal bilietai atsieina kone 20 tkst. lit.Nesispaud ms valdininkai ir nuvyk Naujj Zelandij. Vien u keliavim kitomis transporto ri-mis autobusais, traukiniais, taksi, u lydinio asmens susitikimus pas-laugas paklojo dar apie 17 tkst. lit. Ir ne kokiame nors student ar dok-torant bendrabutyje Naujosios Ze-landijos valdymo patirties pasisemti itrok ms valdininkai apsigyve-no, o itaigingame viebutyje James Cook Hotel, kaip piniguose besi-maudantys pasaulio verslininkai.Varg Europos Sjunga kas nori, tas j apgaudinja, ne tik Graikija, bet ir ms valdininkliai. Taiau i inia, atrodo, priblok ir Europos socialinio fondo agentr. Pamaiusi ilaid po-pierius ji ikart atsisak jas padengti.Sutriks dl tokio vaistniku-mo ms skaitytojas tikriausiai jau klausia: nejaugi tie valdininkai pa-tys sugalvojo i kelion ir ivaia-vo po pasaul pasimonti u Euro-pos Sjungos paramos pinigus? Ne, pasirodo, taip dar liepos pradio-je nusprend Vyriausybs kancleris Deividas Matulionis. Btent jis su-galvojo, kad valdinink pora galt ten nuvykt u specialios Vyriausy-bs programos Valdymo, orientuo-to rezultatus, tobulinimas las.Ofi cialiai skelbiama, kad ios progra-mos tikslas pasinaudojus skmin-giausia tarptautine praktika diegti rezultatus orientuot valdym. Pro-gram gyvendina ne tik Vyriausyb, bet ir Finans ministerija, o ES l-omis fi nansuoja Europos socialinio fondo agentra.iomis dienomis visai iai istori-jai inirus dienos vies, neapsiken-ts Seimo Tvyns sjungos-Lietu-vos krikioni demokrat frakcijos seninas Jurgis Razma paragino savo partijos koleg premjer Andri Ku-bili grietai reaguoti Ministro Pir-mininko tarnybos valdinink kelion. Politikas savo socialiniame tinkle Vy-riausybs vadovui netgi pasil atsisa-kyti G.Kazakeviiaus, kaip praradu-siojo pasitikjim, paslaug.Principinga pozicija. Neaiku tik viena, kodl dl ios vaistni-kos kelions nesiloma trauktis pa-iam Ministro Pirmininko kancleriui D.Matulioniui, sumaniusiam ir palai-minusiam i vadinamj komandi-ruot? Gal todl, kad tradicikai Lie-tuvoje kaliausias bna iemininkas?Bernardas aknysVL urnalistas, bernardas.saknys@valstietis.ltJau daugiau kaip pusantr met darbuojats Afganistane. Ar kas nors pasikeit ger pus ioje a-lyje?Per t laik vyko tikrai nemaai pokyi. Pirm syk, nors ir ne be tr-kum, surengti parlamento rinkimai, kuriuos organizavo patys afganista-nieiai. Tarptautinms pajgoms t-siant operacijas, tuo pat metu alyje prasidjo susitaikymo procesas. Prie por savaii septyniuose vietiniuose regionuose perduota saugumo kon-trols atsakomyb vietinei afganista-niei valdiai. Tikimasi, kad iki 2014 met pabaigos j saugumo pajgos sugebs kontroliuoti didij Afga-nistano teritorijos dal. Iki to laiko alies kariuomen ir policija dar ne-bus ideali. Taiau manau, kad pade-dant Europos policijos (EUPOL) ir NATO karini mokym misijai bus padti afganistaniei karini ir po-licini pajg pamatai, o policininkai ir kariai bus profesionalesni.Ne vienos valstybs kariai jau traukiasi i Afganistano, valdia perduodama patiems afganistanie-iams. Kada, js manymu, ioje a-lyje neliks usienio kariki?Kaip minjau, iki 2014 met pa-baigos tikimasi, kad Afganistano sau-gumo pajgos paios gals utik rinti saugumo kontrol alyje. Taiau jau dabar jos valdia teigia, kad j kari-nms pajgoms, policijai ir po 2014 met bus labai svarbi ES, taip pat JAV ir NATO instruktori pagalba bei fi -nansin parama. Tad nenustebiau, kad ir po 2014-j alyje ilikt ne-didels usienio ali mokymo misi-jos. Taiau kovins pajgos turt bti ivestos iki 2014 met pabaigos.Kiek laiko Lietuvos kariai dar bus Afganistane? Ar j tarnyba duo-da realios naudos?Lietuvos kariai Afganistane atlieka kilni misij, kuria mes visi turtume labai didiuotis ir visapusikai j rem-ti. Afganistanieiai labai vertina lie-tuvi indl utikrinant saugum ir stabilum Goro provincijoje. Lietuvos kariai ir diplomatai Afganistane ne tik prisideda prie kariausio pasau-lio tako gesinimo, bet ir vykdo pri-siimtus sipareigojimus NATO ir ES bei stiprina ms alies saugum.Ar nemanote, kad, pasitraukus sjungininkams, valdi vl gali perimti talibai?Prie metus vykusioje tradicinje Taikos dzirgoje (geni vad susitiki-me) buvo sutarta, kad visi afganista-nieiai, nutrauk ryius su teroristine organizacija Al Qaeda, sudj gin-klus, sutik gyventi pagal Afganista-no konstitucij, gerbti mogaus, ypa moter, teises, bus kvieiami dalyvauti visaveriame visuomens gyvenime. Tai vienadienis taikos aktas. Susitai-kymas Afganistane bus ilgalaikis pro-cesas, kur jau dabar sitrauk buv talib judjimo nariai.Kaip Afganistane atrodo js darbo diena? Ar danai vainjate po al?Dien pradedu 6.30 val. rytine mankta ristele po ES atstovybs te-ritorij. Judjimas joje labai apribotas, tad neseniai darbuotojams ia ren-gme nedidel sporto klub, turime futbolo, krepinio aikteles. Kiekvien svei i Afganistano pamokau mesti kamuol krep ir pasilau pabandyti. Taip jiems primenu, kad Lietuva yra krepinio alis. Po manktos ryti-n kava, pusryiai, informacijos per-ira. 8.00 val. prasideda susitikimai. Kiekvien dien j gausu ir Kabule, ir u jo rib. Vidutinikai 23 kartus per mnes stengiuosi ivykti pro-vincijas aplankyti ES vykdomus pro-jektus, susitikti su geni ir valdios atstovais. Darbo reikalais tenka lan-kytis ir io regiono alyse Pakista-ne, Jungtiniuose Arab Emyratuose, Saudo Arabijoje, Indijoje, Turkijoje ir kitur.Kakada tiktasi, kad Goro pro-vincij, kurioje dislokuoti ms kariai, plstels statybininkai, keli-ninkai, bus daug darb. Bet taip tik-riausiai nevyko? Kodl?Goras nedidel ems kio pro-vincija. Ji tik maa Afganistano dalis. Malonu pabrti, kad Europos Sjun-gos parama naudojasi Lietuvos vie-ojo administravimo ir veterinarijos specialistai. Lietuvos ekspert patyri-mas sudomino Afganistano atstovus. Manau, kad tikrai turime, k jiems pasilyti, perteikti savo patirt. Viena Lietuvos mobiliojo ryio paslaug tei-kimo kompanija skmingai skverbiasi telekomunikacij rink. Yra ir dau-giau verslinink, besidomini inves-ticij ir prekybos galimybmis. ino-ma, labai svarbu vertinti ir galimybes, ir akivaizdi rizik.Sutriks dl tokio vaistnikumo ms skaitytojas jau klausia: nejaugi tie valdininkai patys sugalvojo i kelion ir ivaiavo po pasaul pasimonti u ES paramos pinigus?Susitaikymas Afganistane bus ilgalaikis procesas, kur jau dabar sitrauk buv talib judjimo nariai.Turizmas u svetimus pinigus Tiesiai viesiaiAfganistano iandiena dar rstiVyriausiasis redaktoriusStasys Jokbaitis Administrator (8 5) 210 0110Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojaMeil Tarakeviien Atsakingasis sekretoriusRobertas Sabaliauskas (8 5) 210 0113SODYBA, BII AVILYS Nijol Baronien (8 5) 210 0035TVIKS VIESA Bernardas aknys (8 5) 210 0090SVEIKATA Daiva alc (8 5) 210 0044KININK INIOS Meil Tarakeviien (8 5) 210 0044MOTERS PASAULIS Egl Valionien (8 5) 210 0035ETADIENIS Rta Kliyt (8 5) 210 0035PRIEBLANDOS, USIENYJEVismantas ukleviius (8 5) 210 0042Dizaineriai (8 5) 210 0113Fotokorespondentas (8 5) 210 0113KRATO KORESPONDENTAI:KAUNAS Albinas aplikas 8 655 74 524Gediminas Staniauskas 8 640 19 043Saulius Tvirbutas 8 655 38 128PANEVYS Vida Tavorien 8 615 75 183KELM Nijol Petroit (8 427) 56 797MS AUTORIAI: Algimantas ekuolis (raytojas), Jonas Maiukeviius (raytojas), Kazys Saja (raytojas), Sigitas Tamkeviius (arkivyskupas), Tautos fondo (JAV) tarybos pirmininkas Jurgis Valaitis.REDAKCIJASaltoniki g. 29 / Sli g. 3, LT-08105 Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 210 0110, faksas (8 5) 242 1281.El. patas redakcija@krastospauda.lt.SKELBIMAI PRIIMAMI:Vil niuje: Saltoniki g. 29 / Sli g. 3 (3 auk tas), nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 5) 210 0110 (skelbimai@krastospauda.lt). Faks. (8 5) 242 1281. Kaune: emals g. 16, nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 37) 40 93 71 (kaunas@krastospauda.lt). Dl prenumeratos skambinkite (8 5) 210 0060 (prenumerata@krastospauda.lt) arba nemokamu tel. 8 800 20 090.Laikratis leidiamas nuo 1940 met. Spaus di na UAB Lietuvos ryto spaustuv, Kauno g. 51, LT-21372 Vievis. Of se ti n spau da. 6 sp. lan kai. Ti ra as 15 780 egz. In dek sas 0127; ISSN 10214526; us. Nr. 1016. Rankraiai nerecenzuojami ir negrinami. U skelbim ir reklam turin bei kalb redakcija neatsako.Leidjas udaroji akcin bendrovGeneralin direktor Liudmila RybnikovaAdministrator (8 5) 210 0110Reklamapardavimai@krastospauda.lt Prenumerata ir platinimas (8 5) 210 0060Buhalterija (8 5) 210 0045Fondas Kaimo vaikai (8 5) 210 0110Knyg prekyba Viktorija Kanaeviit (8 5) 210 0070Valstiei laikratyje sveiuojasi diplomatas Europos Sjungos specialusis pasiuntinys Afganistane Vygaudas Uackas.Lietuvos kariai Afganistane atlieka kilni misij, kuria mes visi turtume labai didiuotis ir visapusikai j remti, sitikins V.Uackas.Klaudijaus Driskiaus nuotrauka6 2011 m. rugpjio 17 d. Nr. 65 (9084)Valstiei laikratisSportasalgirio futbolininkai nugal-jo Ekran. Lietuvos futbolo A lygos empionato 21-o turo rungtynse sek-madien Vilniaus algirio komanda sveiuose 2:1 (1:0) veik nugaltojo ti-tul ginant Panevio Ekran. Nuga-ltojams varius peln Marijus Grguro-viius (9 min.) ir Arminas Vaskela (50). Beje, M.Grguroviius 70- min. buvo paalintas i aikts. 78- min. rezultat suvelnino Adama Fofana. Antr viet turnyro lentelje uimantis algiris po 21 mao turi 47 takus. Tiek pat ta-k turi ir lyderis Ekranas, taiau jis yra suaids rungtynmis maiau.Imtynininkui M.Knystautui Eu-ropos empionato sidabras. Lenkijos sostinje Varuvoje vykusio Europos jauni (1617 met) imtyni empio-nato graik-romn imtyni varybo-se Lietuvos atstovas Marius Knystautas (svorio kategorija iki 100 kg) ikovojo sidabro medal. Ms alies imtyninin-kas fi nale pralaimjo Rusijos atstovui Soslanui Tuskajevui. M.Knystautas a-tuntfi nalyje nugaljo graik Georgij Halkad, ketvirtfi nalyje veik ukrainie-t Dmitr mychov, o pusfi nalyje nu-galjo gruzin Bek Kandelak. Svorio kategorijoje iki 100 kg kovojo 19 im-tyninink.iaulietis B.Gutkauskas geriau-si pasaulio raiteli imtuke! Lietuvos raitelis Benas Gutkauskas Tarptautins irg sporto federacijos (FEI) pasaulio konkr reitinge siver pirm imtu-k. 24 met iaulietis okteljo auktyn net per 84 pozicijas i 176-os vietos 92- (928 tk.). Tai aukiausia Beno vieta ioje klasifi kacijoje per vis karje-r. Liepos mnes skmingai tarptauti-nse varybose Estijoje, Rusijoje ir Bal-tarusijoje pasirods B.Gutkauskas ui-ma aukiausi pozicij i vis Baltijos ali raiteli.Diaugiuosi pateks geriausi-j imtuk. Pakilau labai auktai. Tai padaryti tikrai nebuvo lengva. Reikjo daug dirbti ir pasiekti aukt rezultat. is sezonas man labai geras. Pasaulio taurs varyb etapuose ikovojau dvi pergales ir dukart buvau antras, o FEI pasaulio konkr taurs Vidurio Eu-ropos lygos iaurs grupje pakilau pirm viet. Anot B.Gutkausko, auk-tus rezultatus lm jo pagrindinio irgo stabiliai gera sportin forma.Pasaulio reitinge pirmauja kanadie-tis Erikas Lamazas (3 468 tk.). I viso klasifi kuoti 2 257 raiteliai.Kauno algirio gretas papild NBA lygos gynjas. Naujam sezonui besirengiantis Lietuvos krepinio em-pionas Kauno algiris pasira sutart su iaurs Amerikos Nacionalins krep-inio asociacijos (NBA) Denverio Nug-gets klubo gynju Tajumi Losonu. 23-ej 180 cm gio krepininkas algi-ryje ais iki NBA lokauto pabaigos. T.Losonas karjer NBA pradjo 2009 m. Prajus sezon Nuggets koman-doje per atkrintamsias varybas jis vidutinikai peln po 15,6 tako, atko-vojo po 3,4 kamuolio ir atliko po 3,8 rezultatyvaus perdavimo. VL, Eltos inf. ini sprintasZaras apylinkse pasibaigusio 300 eer ralio, kuris buvo ir penk-tas i met Lietuvos ralio empio-nato etapas, nugaltojais antrus metus i eils tapo Vytautas ve-das ir ilvinas Sakalauskas su Mit-subishi Lancer EVO X.is laimjimas leido nugaltojams isiverti priek ir bendroje Lietu-vos empionato N4 klass skaitoje.N4 klasje antr viet um Ram-nas apkauskas ir Tomas ipkauskas (Mitsubishi Lancer EVO IX), treti liko Benediktas Vanagas ir Irina Ko-lomeiceva (Subaru Impreza).Zaraso eero saloje vykusiame pas kutiniame greiio ruoe absoliu-iai geriausi rezultat sugebjo pa-siekti ir special priz peln sveiai i Suomijos Jakas Keskinenas ir Juha Heikila (Toyota Corolla WRC).VL, Eltos inf.Kstuio Kemzros treni-ruojamai Lietuvos rinktinei Kitofas Lavrinoviius peln 12 tak, Rimantas Kauknas 11, Jonas Valaninas 10, Darius Songaila 8, arnas Jasikevi-ius 7.Ispanijos komandoje Po Ga-solis surinko 17 tak, Chuanas Karlosas Navaras 13, Mar-kas Gasolis ir Serch Ibaka po 12.Rungtyni pradio-je lietuviai buvo isiver priek 5:2, taiau is-panai peln 6 takus be atsako ir persv-r rezultat savo naudai 8:5. 7- min. aikts ei-minink pra-naumas padidjo iki deimties tak 19:9, o netrukus skirtumas padidjo iki 12 tak 23:11. Po pirmo ketvir-io ms alies komanda atsiliko 17:26.Antr klin Lietuvos rinktin pra-djo spurtu 7:0 ir sumai-no atsilikim iki 2 tak 24:26. Is-panijos koman-da vl atitrko 35:27. Msikiai vl m artti prie varov ir ne-trukus suma-ino skirtum iki 2 tak 33:35, o likus 2 min. 25 sek. iki ilgosios pertraukos koman-das skyr vos takas 36:37. Skmingiau suaista ketvirio pa-baiga leido Europos empionams susigr-inti 6 tak pranau-m 48:42.Trei klin ispa-nai pradjo pelnydami 8 takus be atsako ir skirtumas padidjo iki 14 tak 56:42. Ms alies krepininkams buvo pa-vyk sumainti atsilikim iki 9 ta-k 47:56, 49:58, 51:60, taiau prie lemiam ketvirt eimininkai atitr-ko 67:53.Ketvirtame klinyje suaidus 2 min., Ispanijos krepinink prana-umas padidjo iki 19 tak 56:75. Lietuviai sumaino atsilikim iki 15 tak 60:75, bet aikts eimininkai vl atitrko ir, likus aisti 2 min. 50 sek., pirmavo daugiau kaip 20 tak 87:66, 89:68. Per likus laik msi-kiams pavyko iek tiek sumainti at-silikim.Kitas draugikas rungtynes lietu-viai ais vl su ispanais rugpjio 18 d. naujoje Kauno algirio arenoje.Didelio diaugsmo nra, bet pa-nikos taip pat. Be abejons, yra dar daug k taisyti, ypa gynyboje, Kauno oro uoste kalbjo treneris po pralaimjimo ispanams.Strategas taip pat pabr, kad liko nedaug laiko iki empionato pradios ir reikia teisingai j inaudoti. Laiko yra, bet nra tiek daug. Skelbsiu karo parengt, nes juokauti jau nebegali-ma, teig K.Kemzra.VL, Eltos inf.Universiadoje trys aukso medaliaiendene (Kinija) vykstaniose student pasaulio vasaros aidy-nse Lietuvos sportininkai jau i-kovojo trys aukso ir vien bron-zos medalV.Rimaits triumfasStudent pasaulio vasaros aidy-ni (universiados) mergin maj dvirai kroso (BMX) varybose Lie-tuvos atstov Vilma Rimait ikovo-jo aukso medal.28-eri iauliet fi nale antr viet umusi rus Marin Beschmelnov pranoko 1,875 sek.Bronzos medal peln dar viena Rusijos sportinink Margarita Lo-makova (+2,397 sek.).V.Rimait pasaulio reitinge ui-ma 17- viet.Vaikin varybose Tautvydas Bik-nius i Pakruojo ikovojo bronzos me-dal. Jis nuo nugaltoju tapusio ruso Jevgenijaus Kleenkos atsiliko 1,077 sek. Sidabras atiteko rusui Kirilui Ja-kinui (+0,933 sek.). Kitas Lietuvos at-stovas Arminas Kazlauskis um ketvirt viet (+2,711 sek.).Plaukikas i Anyki pirmas!Vakar 100 m plaukimo krtine fi -nale aukso medal laimjo Giedrius Titenis. Vaikin 200 m plaukimo krtine varybose lietuvis Giedrius Titenis ikovojo aukso medal.22-eri anyktnas fi nale nuotol veik per 2 min. 10,85 sek. ir pirm viet pasidalijo su tok pat rezultat pasiekusiu Naujosios Zelandijos at-stovu Glenu Snaidersu. Bronzos ap-dovanojim peln japonas Kazukis Ocuka (2.10,96). G.Titenis atran-kos varybose tarp 36 dalyvi taip pat buvo pirmas (2.11,71). Prie dvejus metus Belgrade (Serbija) vykusioje universiadoje G.Titenis 200 m dis-tancijoje ikovojo bronzos medal.VL, Eltos inf.Ispanijoje pralaimta, o kaip bus Kaune?Klaipdiet Ieva Dumbauskait ir Monika Povilaityt i Tytuvn Vilniuje vykusiame Europos jau-ni (iki 18 met) papldimio tin-klinio empionate ikovojo aukso medalius.Lietuvos duetas fi nale po 46 min. trukusios kovos 21:18, 20:22, 15:13 veik veicares Nin Beart ir Nikol Eiholcer. Lietuvos papldimio tinkli-ninks su veicarijos duetu aid tre-i kart. Grups varybose msiks pralaimjo varovms 21:15, 18:21, 13:15, taiau atkrintamj varyb treiame etape atsirevanavo 21:18, 20:22, 15:13. Bronzos medalius i-kovojo i met pasaulio jaunimo (iki 19 met) empions lenks Karolina Baran ir Kataina Kociolek. Jos ma-ajame fi nale 21:16, 21:14 nugaljo ruses Kseni Dabi ir Olg Soroki-n. Prie empionat sakiau, kad rei-kia patekti eetuk, o toliau kaip Dievas duos. Apie medal svajojome, bet tos svajons buvo giliai paslptos. Dabar atjo ms metas laimti. To labai norjome, tam ruoms, dir-bome ir stengms, po padovanoji-mo ceremonijos sak garsaus dvirai sporto trenerio Narsuio Dumbausko ank I.Dumbauskait. Norime pa-dkoti treneriui Mariui Vasiliauskui, visiems, kurie mus palaik morali-kai ir niekada nuo ms nenusisuko. Ikovoti pergal padjo sirgaliai, mes paios, o man padjo ir pusfi nalyje patirta iurnos trauma. rodme, kad net ir su trauma galime kovoti.Lietuvs Europos pirmenybse i-kovojo septynias pergales ir patyr vos vien pralaimjim. VL, Eltos inf.Lietuvos tinklininks Europos jauni empionsFiniavo Zaras ralisDviratinink V.Rimait ikovojo aukso medal. Eltos nuotraukos Plaukikas G.Titenis buvo geriausias 200 m plaukimo krtine varybose.Lietuvs pirm kart tapo Europos empionmis. Eltos nuotraukaEltos nuotraukaEltos nuotraukaEuropos vyr krepinio empionatui besiren-gianti Lietuvos rinktin ketvirtose kontrolinse rungtynse Madride (Ispanija) 78:91 (17:26, 25:22, 11:19, 25:23) pralaimjo Europos empionams Is-panijos krepininkams.Kaune gyvenanti ilkini papuoal krja nesivaiz-duoja savo gyvenimo be rankdarbi. Dirbtuvs me-nininkei tapo antrais na-mais.Egl Valionienkinink iniosKitus straipsnius skaitykite laikratyje9 psl.Susidomjimas ekologi-niu kininkavimu Lietu-voje tikrai didelis, taiau ne visuose deklaruotuose plotuose i ties kinin-kaujama ekologikai. Ne vienas kininkaujantis ne-retai nusiengia grietoms taisyklms, naudodamas neleistinas chemines me-diagas. ems kio mi-nistro Kazio Starkeviiaus nuomone, norint pateisin-ti vartotoj pasitikjim ekologine emdirbyste btina ypa grietai ki-ninkus kontroliuoti.9 psl.Ekologini ki kontrol tik grietsMoters pasaulis15 psl.Paviliota ilkini gliKauk i natrali maisto produkt ne tik atgaivins veid, suteiks jam skaistu-mo, bet ir bus tikra atgaiva visam organizmui. ias gro-io procedras lengvai ga-lite pasidaryti paios. Usi-tepusios vienoki ar kitoki kauk galsite atsipalaiduo-ti, pailsti po dienos darb ar tiesiog trumpam pabgti nuo kasdiens rutinos. Vei-do kauk ne tik maitina, ramina, stangrina, balina od, bet ir valo bei gerina kraujotak.15 psl.Veido kauk vitamin altinisSvarstymai prie derliaus aruodVisuomenje susiformavs stereotipas, kad visureigiais, enduro motociklais ir keturraiais vainjantys asmenys yra gamtos naikintojai, kurie neino kitokio kelio, kaip vaintis po brastas, kalvas, daubas, piliakalnius ir kitaip naikinti gamtos ir kultros paveldo vertybes. Pasitaiko ir toki, taiau jie meta el ant vis vairuotoj. Kaip vaintis motorinmis transporto priemonmis nepadarant alos gamtai ir kultros paveldui? Vismantas ukleviius14 psl.Keli eismo taisyk ls galioja visiemsetoji pavaraVasar pasilepinti saule ir vandens malonumais pajr suvaiuoja tkstaniai poilsiautoj. Taiau vars papldimiai ir pramogos traukia ne tik nuo kasdieni rpesi pabgti norinius tautieius ir usienio turistus, bet ir vairaus plauko nusikaltlius. Daugiausia nusikaltim Palangoje padaro panevieiai.Vismantas ukleviius19 psl.Panevio nusikaltliai persikl PalangJav augintojai diaugia-si geru derliumi, taiau tikdamiesi, kad grdai brangs, neskuba j par-duoti supirkjams ir perdir-bjams, o pastarieji nesku-ba pirkti, nes laukia, kada jie atpigs.Vida TavorienPrieblandosVLA1701VLA1702VLA1703VLA1704VLA1705VLA1706VLA1707VLA1708VLA1709VLA1710VLA1711VLA1712VLA1713VLA1714VLA1715VLA1716VLA1717VLA1718VLA1719VLA1720VLA1721VLA1722VLA1723VLA1724 /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice