valstiečių laikraštis 2014 08 30

Download Valstiečių laikraštis 2014 08 30

Post on 02-Apr-2016

220 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2014 08 30

TRANSCRIPT

 • MRUGPJIODETADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T%UR

  iandien skaitykite:

  4REIADIEN6,SUPRIEDAISGEJEJGEJEKO)KPANOL=O=QHEO

  m+AIGATVESPASIPILSPUOKT-MISNEINIMOKSLEIVIAINEVIENASATKREIPSDMESJNEAMASG-LES0UONIEJIKARDELIAITOKIAIVEN-TEILABAITINKA

  mIAULIEIO$IDDVARIOGIMNA-ZIJOSMOKSLEIVIO "ERNARDO'AR-BAAUSKO LIKIMAS TIKRAIUNIKALUSBAIGSDEIMTKLASRUDENJISTAPS(AMBURGO6OKIETIJAMUZIKOSIRTEATROUNIVERSITETOSTUDENTU

  m *EI!LANTOS TECHNOLOGIJOS IRVERSLOMOKYKLOSMOKOMAJAMEBITYNELAIKOMOSBITSINOTKUOYPATINGA2UGSJOOJIVARGUARTDIENVST*UKDIDIAUSIAVENTJOMSBNATADAKAIVIEIASAULIRIEDUOSEYRANEKTARO

  SODYBA, 9Lf

  ETADIENIS, 17Lf

  "))!6),93, 21Lf

  1O

  1O

  $MESSKIRIASVARBIAUSIOMSPROBLEMOMS*OLITAURAUSKIEN6,URNALIST

  EMSKIOMINISTERIJOSVAIRPERMUSI6IRGINIJA"!,42!)4)%. NUOPATPIRMDARBODIENSITRAU-

  KINTENSYVSUSITIKIMDISKUSIJIRPROBLEMSPRENDIMORITM3UMINISTREKALBAMSAPIENUVEIKTUSDARBUSIRATEITIESPLANUS

  *QGAHP=Lf

  6IDA4AVORIEN6,URNALIST

  !RTJANT RUGSJUIMOKYTOJPROFESINSSJUNGOSGRASINASTREI-KAIS0EDAGOGAIREIKALAUJAMOKI-NIOKREPELIRBAZINMNESIOALGPADIDINTIIKILYGIOKURISBUVOPRIEKRIZVIETIMOIRMOKSLOMINISTRAS$AINIUS0AVALKISPAREIKKADPEDAGOGNUSITEIKIMASSTREIKUO-TIGALIBTITREIJALIPROVOKA-CIJA-OKYTOJAIERIAPRIEKAITUSMINISTRUIKADJISESSKALDOPEDA-GOGPROFESINESSJUNGAS

  6ALDIAPAMIROVIETIM

  Mokytoj profesins sjungos reikalauja atkurti mokino krepelio dyd, buvus iki 2009 m., padidinti nuo dabar esam 3 348 iki 3 774 Lt ir iki 128 Lt atkurti bazin mnesio alg (dabar 122 Lt). Taip pat rei-kalaujama ikimokyklinio ugdymo s-taig pedagog udarbius prilyginti bendrojo ugdymo mokytoj atlygi-nimams, sumainti mokini skaii klasse, pasirayti akos kolektyvin sutart ir iki 2015 m. rugsjo 1 d. su-daryti palankias slygas pedagogams ieiti senatvs pensij nuo 55 met.

  Valdia sako, kad ekonomin kriz jau veikta. Seimo nariai jau atkr savo atlyginim dydius, o kitus pamiro. Kodl mokytojai, mokiniai turi palaukti? Ms rei-kalavimai teisti: nepraome nie-ko didinti, tik atkurti tai, kas buvo iki krizs, Valstiei laikraiui sak Lietuvos vietimo darbuotoj profesins sjungos (LDPS) pir-mininkas, Zaras rajono mokytojas Andrius Navickas.

  Dar iemet birelio viduryje Lietuvos vietimo profesini sjun-g jungtin atstovyb susibrusios LDPS, Krikionikoji vietimo darbuotoj profesin sjunga, Lie-tuvos mokytoj profesin sjunga, Lietuvos profesin sjunga Sand-rauga bei vietimo ir mokslo profe-sin sjunga Solidarumas iuos rei-kalavimus teik vietimo ir mokslo ministerijai (MM). Taiau minis-terija tik formaliai atsirainjo ir nerod noro su mumis bendrauti, pabr Krikionikosios vietimo darbuotoj profesins sjungos pir-minink Aldona Kindurien.

  *QGAHP=2Lf

  2UGSJPASITINKASTREIKNUOTAIKOMIS

  6ALDIOSPAMIRTIPEDAGOGAIPIRMADIENSULAUKSMOKSLEIVIDMESIO 2(BKPKIKJP==O

 • 2 MRUGPJIODmNr. 70 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  Profesins sjungos toki situaci-j vertino kaip atsisakym dertis ir

  pradjo kolektyvinio gino proced-r. Vadovaujantis Darbo kodeksu ir Profesini sjung statymu, MM buvo isistas praymas sudaryti tai-kinimo komisij, taiau ji nebuvo sudaryta. Todl Lietuvos vietimo profesini sjung jungtin atsto-vyb pradjo ruotis streikui.

  -INISTROTARIMAI

  Prajus treiadien Lietuvos vie-timo profesini sjung jungtin at-stovyb buvo surengusi spaudos kon-ferencij, kurioje prane apie savo reikalavimus ir ketinimus streikuoti. Po jos vietimo ir mokslo ministras D.Pavalkis paskubjo pareikti, kad u mokytoj noro streikuoti jis velgia galimus treij ali interesus. Anot jo, vykstant karui Ukrainoje, Rusijos ideologams puolant Lietuv, Latvij, Estij ir Lenkij, kaip labiausiai Ru-sijai kenkianias alis, esant embar-gui, dl kurio kyla grsm ms kiui, mokesi surinkimui, pedagog pro-fesini sjung reikalavimai gali bti kakam naudingi. Taigi ministras u-simin, kad u pedagog nugar es stovi Rusijos interesai. Premjeras Al-girdas Butkeviius taip pat isak ne-rim dl pedagog ketinim tvyrant geopolitinei tampai.

  A.Navick nustebino ir net pra-juokino ministro D.Pavalkio ta-rimai. Aiku, kad tai absurdas. Matyt, norima bauginti mokyto-jus. Nieko naujo mus visada gs-dina. Bet mes tiek nesureikmina-me ms keliam reikalavim, apie kuriuos kalbame ne vienus metus, ir nemanome, kad tai gali turti ta-kos tarptautiniams politiniams vy-kiams, nuostabos dl mest kalti-nim neslp LDPS pirmininkas.

  4RAMDOTEISMUOSE

  iuo metu mokytojai apklau-siami dl streiko. 2 valand strei-

  k planuojama surengti spalio 1 d. Anot profesini sjung lyderi, pirmi duomenys rodo, kad nema-ai mokytoj bt pasiruo strei-kuoti.

  Ms miesto pirminink tary-boje tam buvo pritarta vienbalsiai. Neinome, kaip reaguos mokykl vadovai. Tikims, kad palaikys, nes mes kovojame dl geresni sly-g visai vietimo sistemai, sak LDPS Panevio miesto susivie-nijimo pirminink Erika Leiput-Stundien.

  Mokytoja pabr, kad visuome-n klaidinama, kai skelbiama, jog pedagogai reikalauja padidinti atly-ginimus. Mes praome atkurti bu-vus mokinio krepelio dyd, o tai susij ir su vaik ugdymu, ir uim-tumu, ir mokytoj gerove, aikino E.Leiput-Stundien.

  Patirtis rodo, kad mokykl vado-vai kreivai iri streikuojanius pe-dagogus. Maa to, u tai net duoda teismus. Prie dvejus metus Zara-s rajono mokytoj profesin s-junga, surengusi 11 dien streik, kovojo su vietos valdia. Streikas buvo nutrauktas, kai Zaras rajono savivaldyb ir mokytoj profesin sjunga pasira susitarim. Taiau mokykl vadovai tk akibrokt: savo kolektyvus padav teism dl streiko teistumo. Zaras apylin-ks teismas nusprend, jog streikas buvo neteistas. O Panevio apy-gardos teismas sprendim panai-kino. iemet Lietuvos Aukiausia-sis Teismas prim neskundiam nutart, jog Zaras mokytoj strei-kas buvo teistas.

  Diaugiuosi ir didiuojuosi mo-kytojais, kurie idrso pasipriein-ti savivaldybs vykdomai ydingai vietimo politikai. Ko mes galtu-me imokyti vaikus, jeigu matydami neteisyb bijotume prie j sukilti, po teismo sprendimo sak eer krato mokytojus streikus veds A.Navickas.

  -INISTERIJASKALDOPROFESINESSJUNGAS

  Pedagogai streikuos, jei nevyks socialinis dialogas su MM. Prem-jero A.Butkeviiaus potvarkiu su-daryta darbo grup pasilymams dl mokini ugdymo kokybs, veiksmingumo, pedagog socia-lini slyg gerinimo ir bendrojo ugdymo mokykl tinklo pertvar-kymo parengti. Darbo grupei va-dovaus vietimo ir mokslo ministras D.Pavalkis.

  MM informuoja, kad pirmas darbo grups posdis turt vykti rugsjo 3 d. Konkrei pasilym, kaip pagerinti mokini ugdymo ko-kyb ir mokytojams sudaryti geres-nes darbo slygas, grups nariai tu-rs pateikti vasario 1 d.

  Krikionikosios vietimo dar-buotoj profesins sjungos pir-minink A.Kindurien pabr, kad darbo grup pakviesti tik 3 profesini sjung atstovai, o kitos ignoruojamos. Ministerija ne-graiai elgiasi, nes bando skaldyti mokytoj profesines sjungas. Su vien organizacij atstovais dialo-gas vyksta, o su kit ne. Dl to kreipiams ministr ir lauksime, kaip bus sureaguota, minist rui priekaitavo Krikionikosios vietimo darbuotoj profesins sjungos vadov.

  -OKSLEIVIUGDYMOREZULTATAIPRASTJA

  Mokytoj profesini sjung lyderiai pastebjo, kad vietimo sistemoje daug problem, kurias buvusios valdaniosios politins

  jgos i esms ne sprend, o tik gi-lino, j nesprendia ir dabartin valdia. Seniai kalbame, kad mo-kinio krepelio sistema yra atgyve-nusi. valdi atj politikai prie rinkimus adjo i sistem keis-ti, taiau nieko nepadar, teig A.Navickas.

  Anot jo, reikia rimtai diskutuo-ti, kas bus ateityje, nes, kaip rodo tyrimai, ugdymo rezultatai pras-tja. I dabar mokyklose dirban-i pedagog 75 proc. turi didesn nei 15 met daro sta, per 50 proc. yra vyresni kaip 50 met, o iki 15 proc. mokytoj yra pensinio am-iaus. Taigi pedagogai sensta, jauni specialistai mokyklas nesiveria, nes i profesija darosi nepatraukli: slygos dirbti nra lengvos, o atly-gis nedidelis. Kas laukia vietimo sistemos, kai pasitrauks karta mo-kytoj, kurie dirbo i paaukimo? Kas ir kaip mokys ms vaikus? vietimo sistemos problemas vardijo Zaras mokytojas.

  -OKINIOKREPELIS PADIDS,T

  Nuo rugsjo 1-osios mokytojams, dirbantiems gausesnse klasse, numa-tyta daugiau mokti u mokini darb tikrinim. Anot mokytoj, tai men-kas padidjimas. Pavyzdiui, lietuvi kalbos mokytojui, turiniam 18 kon-taktini valand per savait, popieri-nis atlyginimas padids apie 30 Lt.

  Nuo sausio 1 d. 15 Lt did-ja mokinio krepelis. Jame bus 3 363 Lt. Mokinio krepelis did-ja todl, kad bus padidinti mokykl bibliotekos darbuotoj atlyginimai ir dl t menk pried u moki-ni darb taisym, sak mokytoja E.Leiput-Stundien.

  MM skelbia, kad iais metais dl mokini majimo atsilaisvinu-sios mokinio krepelio los (apie 20 mln. Lt) bus panaudojamos vie-timo reikmms. Nuo rudens bus pradtas rengti mokykl finansavi-mo modelio keitimo projektas, kad, majant mokini klasse, nenu-kentt mokykl finansavimas.

  i met rugsj mokyklos slenkst perengs 28 tkst. pirmok (pernai buvo apie 29 tkst.). Bendro-jo ugdymo mokyklose iemet mo-kysis 30,5 tkst. abiturient. I viso naujus mokslo metus prads ma-daug 343 tkst. mokini (prajusiais

  mokslo metais bendrojo ugdymo mo-kyklose moksi 357,5 tkst., 20122013 m. m. 373,9 tkst. mokini).

  iais mokslo metais Lietuvoje veikia apie 1,2 tkst. bendrojo ug-dymo mokykl. Jose turt dirbti apie 33,3 tkst. pedagogini dar-buotoj.

  Aktualijos

  4OKKLAUSIMBUVOMEPATEIKINTERNETOPUSLAPYJEvalstietis.lt.24 proc.

  28 proc.

  30 proc.

  +MANOTEAPIEKETINIMTEISINTIRITUALINGYVULISKERDIM

  17 proc.

  !TVERSNAUJASRINKAS3ENIAIREIKJOTAIPADARYTI

  TEISINTINELEISGYVNTEISIGYNJAI.ETURIUNUOMONS

  Jaunatis.3AULTEKALEIDIASI20.19.

  2YTOJIANDIEN

  E=J@EAJREAPKIEOL=HEO>QOjH=ELOJEOEHQIKO.UPKFJ=GP>QOj

  H=ELOJEEHQIKOK@EAJLNEALEAPEJEN=FKJLNE=NPOJ=QF=O@A>AOI=OUR=OGQNEOEQKON=-FKJQO=PJAHEAP=QOEHQI=JAHALEJO>QOPEGjH=ELOJE=EEHQIKO.QCOFKKOEKOJ=GPEO>QOHEAPEJC=jH=ELOJEEHQIKOK@EAJ=PQNP>PECN=EjH=ELOJE=EEHQIKO0NQIL=EL=HUPEC=HEPEG=HEAOLEAPR=G=NEQKOA

  orai.lt, VL inf.