Valstiečių laikraštis 2014 08 23

Download Valstiečių laikraštis 2014 08 23

Post on 02-Apr-2016

219 views

Category:

Documents

6 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 08 23

TRANSCRIPT

 • MRUGPJIODETADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T%UR

  iandien skaitykite:

  4REIADIEN6,SUPRIEDAISGEJEJGEJEKO)KPANOL=O=QHEO0REGOREAO=

  m.ETOLI4ARTU SIKRUSIO4YNU4AMMOSODYBGARSINA JAUSEP-TYNIOLIKAMETIAVYKSTANTISMU-ZIKOSFESTIVALISa,EIGO,AKE-USICk0ERNAI SODYBOSSAVININKASBUVOPRIPAINTASGERIAUSIAI%STIJOJESU-TVARKIUSIUKRATOVAIZDIRPRITAIKIU-SIUJKULTROSREIKMMS

  m6ASARAIBAIGIANTISPRAYSTAMTOS4ADAGALIMAPRISIRINKTINETIKKVAPIJLAPBETIRIED

  m.EAPSIGAUKITEDAINININKSPEDAGOGSLAIDVEDJOS6AIDOS'ENYTS YPSENAVELNIPOVYZALABAIMOTERIKABALSASKRITOLINISOCHARAKTERISIRVALIAnGELEINIAI

  m6AKAR!FRIKOJEKILUSI%BOLOSEPIDEMIJANUSINEUSIDAUGIAUKAIPTKSTANTMONIGYVYBIPASKELB-TATARPTAUTINIOMASTOEKSTREMALIAVISUOMENEISITUACIJA!RPAVOJINGASVIRUSASGALIPASIEKTIIR,IETUV

  SODYBA, 7Lf

  SODYBA, 10Lf

  ETADIENIS, 11Lf

  36%)+!4!, 21Lf

  !LBINASAPLIKAS6,URNALISTAS

  4REIADIENPREMJERASPIKTINOSIPIENOPERDIRBIMOMONIKETINI-

  MAISnPROCNETATGALINEDATASUMAINTIPIENOSUPIRKIMOKAINASOKETVIRTADIENPOILGAITRUKUSIDISKUSIJPERDIRBIMOMONIATSTO-VAMSJAUSPAUDRANKAS0REMJE-

  RASTIKINOIPERDIRBJIGAVSPA-ADKADIEIKIRUGSJOPRADIOSSUPIRKIMOKAINNEMAINSDAU-GIAUNEIPROC/KAIPJIEELGSISDARPOSAVAITS%GOISTIKIPIENO

  PERDIRBJVIRAAINETUGOISAVAIT-INSKEVYKUS,IETUVOSIR"ALTARUSIJOSEMSKIOMINISTRSUSITIKIMKURIAMEKAIMYNAIBALTARUSIAIPATEIKVILIOJANIPA-SILYMI,IETUVOSPIRKTITIEKA-LIAVINIOPIENOTIEKKAIKURIPIENOPRODUKT

  *QGAHP=2Lf

  6YRIAUSYBDIAUGIASISUSTABDIUSIPIENOPERDIRBJLENKTYNESMAINANTPIENOSUPIRKIMOKAINASTAIAUSUSITARIMASGALIOJATIKIKIRUGSJOPRADIOS

  +OL"ALTIJOSALIVERSLININKIRVALDIOSDMESYSSUKONCEN-TRUOTASATSAKOMUOSIUS2USIJOSVEIKSMUS %3 IR *!6SANKCIJASMSKAIMYNS,ATVIJOSBANKSEKTORIUJEVYKSTANEMAIAUDO-MSDALYKAI0RIEKELERIUSMETUSBANKRUTUOJANTa0AREXkBANKINVESTAVUSInMLRDEURIRJOGERJPASKOLPORTFELPERDAVUSINAUJAIKURTAMBANKUIa#ITADELEk,ATVIJOS6YRIAUSYBIOBANKOAK-CIJASKETINAPARDUOTIVIENINTELIAMJOSPAIOSPASIRINKTAMINVESTUOTO-JUITIKUMADAUGMLNEUR

  Prisiminus neseniai pasaul sudre-binusi bank kriz, suklusi domi-no efekt ir visoje Europoje, galima

  teigti, kad permainos Latvijos ban-k sektoriuje ne tik gali atlikti svar-b vaidmen ios alies finans siste-moje, bet ir atsiliepti Lietuvai. Mat Lietuvoje taip pat veikia io banko filialai, turintys nema populiarum tarp gyventoj bei verslinink. Toki iankstin baim sti p rina Citade-le banko pardavime vytinti keis-t aplinkybi aura, kurioje atsispin-ti aikus vairi Latvijos politini ir ekonomini interes dominavi-mas. Vietos iniasklaidos ir visuo-mens dmes traukia klausimas, ar sugebs Europos rekonstrukcijos ir pltros bankas pakankamai objek-tyviai ir skaidriai baigti sandor iki i met pabaigos.

  *QGAHP=Lf

  +ASVALDYSLATVIKCITADEL

  a#ITADELEkAKCIJPAKETOPIRKIMUSUSIDOMJOPENKIPRETENDENTAIIKURIVIENASSUSIJSSUBANKOa0AREXBANKAkSAVININKAIS scanpix.eeJQKPN=QG=

  0IENOPERDIRBJAKIBROKTAS

  2(=N?DURKBKPKIKJP==O

 • 2 MRUGPJIODmNr. 68 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  $RASTIKUSPLANUSATIDJO

  ketvirtadien Vyriausyb po-sd pasikviet tik pieno perdirbjus. Vienas valdininkas Valstiei laik-raiui atskleid, kad taip pasielgta neatsitiktinai. Posdio ivakarse jis premjerui ir pakio i idj: Pa-pasakojau apie atrius beprasmikus pieno perdirbj ir pieno gamin-toj ginus Pieno taryboje. Dabar, kai padtis pieno rinkoje tempta, pieno perdirbjai ir gamintojai prie vieno stalo nieko nesusitars ir gali dar labiau susipykti. Todl ir buvo nusprsta su abiem grupmis susi-tikti atskirai.

  Ko gero, valdininkas teisus. Jei prie to paties stalo bt susd ir pieno gamintojai, perdirbjams ne-bt pavyk premjero tikinti, kad ie net negalvoj pieno supirkimo kain mainti 3040 proc. ir dar

  atgaline data. Premjeras apsimet patikjs perdirbj paneigimu, o ie, suprat, kad dl per didelio go-dumo padar klaid, isaugojo oru-m. Stebkime, ar perdirbjai laiky-sis paad.

  )GNORAVOTAISYKLES

  O tai pieno gamintojai premje-rui turi rodym apie perdirbj, ti-kkims, jau btus ketinimus. Viea paslaptis, kad i savait ne tik ko-operatyvai, bet ir kininkai sulauk

  pieno supirkj praneim, jog nuo rugpjio 16 d. mainamos pieno su-pirkimo kainos. Valstiei laikraio kalbinamas ems kio rm pirmi-ninkas Andriejus Stanikas rankose laik pieno supirkimo taisykles: ia labai aikiai parayta, kad apie supir-kimo kainos keitim btina perspti prie 15 dien. Jei per tiek laiko nesu-sitariama, pieno supirkimas gali bti nutrauktas. Dabar pasielgta kitaip supirkimo kaina sumainta atgaline data vienaalikai.

  Apie perdirbj umaias infor-muota ems kio ministr Virginija Baltraitien prie Vyriausybs posd sak: Pieno perdirbjai pasielg ne-siningai, nes su M buvo tartasi, kad kainos nebus mainamos bent dvi savaites nuo Rusijos embargo ve-dimo. Tarms vienaip, o jie pasielg kitaip. Jie irgi turi prisiimti tam tikr rizik, nes btent jie rizikavo, produk-tus eksportuodami Rusijos rink.

  )RREIKIAIRNEREIKIA

  AB emaitijos pienas ekspor-tas Rusij buvo apie 18 proc., pas-taraisiais mnesiais AB Vilkyki pienin pardavimai Rusijos rin-k sudar apie 20 proc. vis mons pardavim. Rokikio sris anks-iau Rusij eksportuodavo 30 proc. savo gaminamos produkcijos, pernai eksport i valstyb sumaino iki

  20 proc., o iemet eksportas buvo nu-krits iki 10 proc. Taiau gamybos apimtis rokiknai tik didino, taigi mons eksportas buvo pakankamai diversifikuotas. O Pieno vaigds Rusij eksportavo net iki 35 proc. gaminamos produkcijos. Kaip pasta-roji mon vertina tiek ministrs, tiek pieno gamintoj teiginius, kad rizi-kingoje rinkoje dirbusios mons turi prisiimti ir dal atsakomybs?

  AB Pieno vaigds atstovs Virginijos ygiens atsakymas buvo dviprasmikas: Valstybs parama

  reikalinga ne pieno perdirbimo bend-rovms, o pieno aliav parduodan-tiems kininkams, kad jie galt re-alizuoti primelt pien ir perdirbjai galt ilaikyti gamybos apimtis. Per-dirbjas perka pieno tiek, kiek jo gali perdirbti pieno produktus ir juos po to parduoti. Be valstybs paramos perdirbjams labai sunku vykdyti si-pareigojimus emdirbiams. Taigi i atsakymo galima suprasti, kad per-dirbjams valstybs paramos ir ne-reikia, ir reikia.

  -AINSDARBOVIETAS

  Kai kuriose pieno perdirbimo monse pasklido kalbos apie dar-bo viet mainim. tai Valstiei laikraio skaitytojai prane, kad Pieno vaigdi monse Pane-vyje bei Pasvalyje ketinama atleisti dal gamybos darbuotoj. Kaip yra i tikrj? Valstiei laikraio klau-sim AB Pieno vaigds atstov V.ygien atsak trumpai ir aikiai: Bendrov ketinim nekomentuoja.

  O kaip ketina elgtis Pieno vaigdi konkurentai? iuo metu atleisti darbuotoj neplanuojame, nes Rokikio sris sipareigojo nema-inti superkamo pieno kiekio. Netgi atvirkiai: kai kurios mons suma-ino supirkimo kiekius, todl mes da-bar superkame net daugiau nei pla-navome. Kita vertus, pertekliniam

  pienui supirkti per mnes turime pa-pildomai skirti apie 50 mln. Lt. Nors mons finansin padtis gera, ms skaiiavimais, jau po dviej savaii inaudosime savo iteklius, paste-bjo D.Trumpa. O kas tada? Pasak perdirbj, pieno rinka ne achma-tai, tiek daug jim priek nemano-ma numatyti.

  +IRKAIPPAREMTI

  Ar galime tiktis, kad Europos Komisija atsivelgs Baltijos ali praymus daugiau paramos skirti ar nors kitaip skirt param perskirstyti ne tik vaisi ir darovi, bet ir msos bei pieno sektoriams? Nepardavs darovi ar vaisi prarasi tik t met derli, o tai prarads galvijus ar mel-iamas karves prarasi maiausiai tre-jus metus, kol uauginsi produktyvi karv. Taigi ekonominiai svertai aki-vaizds, bet Briuselyje reikia tikin-ti, sak D.Trumpa.

  Rokiknai ragina pirmiau-sia param skirti pieno gaminto-jams, o Pieno vaigdi atstov V.ygien sak, kad valstybs ga-rantij reikia ne tik dl paramos ems kiui, bet ir dl pieno mil-t, sviesto, sri intervencini pir-kim ar eksporto subsidij. Taiau Vyriausybs paramos planai kol kas kukls. Pritarta imok u pieno kvotas paankstinimui u kitus me-tus. Amortizuojant negautas paja-mas, nelaukiant kit met, kinin-kams tikimasi imokti 115 mln. Lt, kad jie turt apyvartini l. Be to, premjeras sak, kad Lietuva i Eu-ropos Komisijos tikisi 100 mln. Lt

  paramos, kuri bt skirta pieno ir msos gamintojams. kininkams norima kompensuoti dal negaut pajam dl majani pieno ir m-sos supirkimo kain.

  0ASILSAVORINK

  Akivaizdu, kad mint paramos priemoni poveikis yra laikinas. Jei nerasime nauj rink, pieno supir-kimo kainos mas. O gal ta nauja rinka yra alia Lietuvos, o mes ne-

  vertiname tokios galimybs? Toki mini atsirado po i savait Mins-ke vykusio Lietuvos ir Baltarusi-jos ems kio ministr susitikimo. Baltarusijos ems kio ir maisto pramons ministras Leonidas Za-jacas neslp plan Rusij ekspor-tuoti vis baltarusikos kilms pien ir i jo pagamintus produktus, o 9,4 mln. vartotoj pienu ir kai kuriais pieno produktais aprpinti i kai-mynini ali. Beje, Valstiei lai-kraio iniomis, Baltarusijoje labai aktyviai ia linkme dirba Lenkijos pieno perdirbimo milinas Mleko-vita ir dar kelios bendrovs. O k apie tai galvoja Lietuvos mons ir pieno gamintojai?

  Rokikio srio vadovas D.Trum pa sak turintis abejoni dl Baltarusijos rinkos patikimu-mo, taiau dabartinmis aplinkyb-mis baltarusi pasilymus vertino teigiamai. Konkurent mons ats-tov V.ygien atsak trumpai: i rinka, kaip ir visos kitos eksporto rinkos, yra domi perdirbjams, bet tai ateities klausimas.

  Ministr susitikime Minske da-lyvavo ir ems kio rm pirmi-ninkas A.Stanikas. Jo dmes tu-rjo patraukti L.Zajeco pasilymas supirkti aliavin pien. Deja, Lie-tuvos kooperatyvai ia galimybe ne-gals pasinaudoti, nes eksportuoti pien ar pieno produktus Muit sjungai priklausanias alis gali tik subjektai, turintys eksportuotojo pa-ymjimus. iuo metu juos turi 18 Lietuvos pieno perdirbimo moni, taiau tokio paymjimo neturi n vienas pieno gamintoj kooperaty-vas, sak A.Stanikas.

  Aktualijos

  4OKKLAUSIMBUVOMEPATEIKINTERNETOPUSLAPYJEvalstietis.lt.21 proc.

  10 proc.

  13 proc.

  !RILGAM2USIJAATSISAKEUROPIETIKOMAISTO

  9 proc.

  47 proc.

  .EILGIAUNEIMNESIAMS)KI.AUJJMET

  )KIKITMETDERLIAUSnMETAMS

  4OLKOL2USIJVALDYS60UTINAS

  $ELIA.3AULTEKALEIDIASI20.35.

  2YTOJIANDIEN

  E=J@EAJPNQILE>APC=QOOHEAPO=LEIO>ARAEGREO=HREAPKIEOCNE=Q@OLAN-GJEF=,OCOEJC=OLEAPRF=O

  /AGI=@EAJ>QOC=J=EHP=PAILAN=PN=GEHOEGEjH=ELOJEEHQIKOK=HEAOLEAPNUEQKOAjEGEH=ELOJEEHQIKO

  ,ENI=@EAJF=Q>QOROE=QjEGEH=ELOJEEHQIKO EAJHEOI==QHEOPEGL=FNUFAENAI=EPEFKFAK=HEAOLEAPQKOAENNUPQKOAJQI=PKIEOI=NGOHEAPO

  orai.lt, VL inf.

  $IEN

  .AKT

  $IEN

  .AKT

  0ORYT$IEN

  .AKT

  0IENOPERDIRBJAKIBROKTAS

  "ALTARUSIJANESLEPIAPLAN2USIJEKSPORTUOTIVISBALTARUSIKOSKIL-MSPIENIRIJOPAGAMINTUSPRODUKTUSOMLNVARTOTOJPIENUIRKAIKURIAISPIENOPRODUKTAISNORTAPRPINTIIKAIMYNINIALI

  $IRBUNUOSTOLINGAI!LBINASNEIDERISGEJEJG=OE2EH-G=REGEKN

  !OQH=>=EJQOERUHOLEAJKLAN-@EN>F=EO#=R=QLN=JAEIG=@LEAJKOQLENGEIKG=EJ=OQI=EJP=

  ?PQGC0=E=QOQLENGEIKG=E-J=F=QL=R=O=N>QRKOQI=EJP=EGEO=REG=EJKOHUCEKK@=>=N@EN>QJQKOPKHEJC=E%GKLEAJKC=IEJPK-F=IOIKGPE=PHUCEJEIQOCNEJPEL=EIP=OL=OGKH=OP=EF=QGAHEA-IOGEKIEJEOPN=EGEJEJGQON=CE-JK=QCEJPECURQHEQOLHOPELEAJKC=IU>=@FKL=N=I)EJEOPNJA>N=KG@=NUPEIQIO

  )PRADIPINIGAI OTIKPOTOnPIENAS*ONAS6ILIONIS(EAPQRKOLEAJKC=-IEJPKF=OK?E=?EFKOLENIEJEJG=O

  *KNEJEFHEAPQREGKLEAJKUN=ENGEPKOA=HUOAP=E=Q=N>=HP=NQ-OE=E=POEOG=EPUOQLEAJ =QCAHEO=HP=NQOEFKFA>AOEH=JG=JELKHEPE-GI=PKPEGL=N=@EJLEAJKLAN-@EN>EIKIKJELQOK=EJ=QG=@PEGNKFEJ=JOEJIKJEL=@PEOyra prasta. Kas gali suteikti atsis-G=EPUIKC=N=JPEF=O*AL=OEPEGE=QJAPEG=HP=NQOEFKOIEJEOPNK>APENLNAVE@AJPKL==@Q=HP=NQOEFKFALEAJKLAN@EN>EIKIKJOUN=R=HO-PU>EJOKR=HOPU>LN=OEOGKHEJQOE*AOEPEGGEIAG=@PKOIKJO>QOOQEJPANAOQKPKOLENIE=QOE==POEOG=E-PUPEOQLEAJKPEAGF=EOEGEPKOR=HO-PU>O0KGEAL==@=EJARANPEOQ@EHQ-OEKOG=PEGK/R=NOPUE=QPEAGPELEAJPEGPKGEQ=PRAFQFAE>PIKG=I==R=JOQ,=I=PAELEJECQOOOG=EPKFAENPEGP=@==PE@QK@ELEAJ

  6OSTIK2USIJAPASKELBAPIEPIENOPRODUKTEMBARGPERDIRBJAIGEROKAISUMAINOALIAVOSSUPIRKIMOKAIN'H=Q@EF=QO NEOGE=QOJQKPN=QG=

 • 3MRUGPJIODmNr. 68 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  0RASKOLINOVALSTYB

  Latvijos vieojoje erdvje iuo metu vyksta aktyvios diskusijos dl skubaus valstybei priklausanio Ci-tadele banko pardavimo. Bankas dar 2008-aisiais perm bankrutavusio Parex teises ir pareigas. Parex vie-nu metu priklaus Valerijui Karginui ir Viktorui Krasovickiui, o 2008-j pradioje buvo antras stambiausias Latvijos bankas, jo aktyv vert siek 4,9 mlrd. eur. Bankas taip pat vei-k keliose buvusios Soviet Sjun-gos rinkose. Prasidjus bank krizei ir mus panikuoti indlininkams, Pa-rex banko indli skaiius, palyginti su 2007-aisiais, nukrito 36 proc. 2008-j lapkrit Latvijos Vyriausyb patei-k banko gelbjimo plan, suteikda-ma beveik 11,4 mlrd. eur pagalbos paket. Tai virto viena i pagrindini alies siskolinimo prieasi.

  2010-j liep Latvija paskelb apie Parex banko restruktrizaci-jos plan, pagal kur buvs bankas suskaidytas dvi dalis kurta Ci-tadele gavo gerj paskol portfe-lio dal, perm visus su bankin-mis operacijomis susijusius aktyvus; Reverta pavadintam bankui teko neveiksns Parex aktyvai.

  0OLITIKAIVELGIAAFER

  tai jau 3 mnesiai, kai banko Ci-tadele pardavimas tapo kartja a-lies iniasklaidos ir politik tema. Mat banko pardavimo procesas apgaubtas paslapi ir gand skraiste, jame i-rimi tam tikr ekonomini grupuoi ir, neatmetama, politik interesai.

  Banko pardavimas prie pat rude-n vyksianius Saeimos rinkimus vie-ninteliam pagal neaikius ir neinomus kriterijus pasirinktam pretendentui, politik manymu, yra ne kas kita, kaip nepaslpta afera. Toki nuomon prie kelias dienas vykusioje spaudos kon-ferencijoje pareik Ventspilio meras Aivaras Lembergas: Be abejo, toks pardavimas afera. Artimi ne vienus metus veikiantys konsultantai, ta pati Vienybs vyriausyb per upakali-nes duris rado pirkj. Tokio susitarimo formul paprasta: pirkau u 120 mln., po poros met pardaviau u 240 mln.

  Buvs Latvijos premjeras Valdis Dombrovskis ne syk vieai kartojo, kad susitarimas su Europos Komisija pareigoja parduoti bank iki 2014-j pabaigos. Jeigu Latvijos Vyriausyb nevykdys io sipareigojimo, pardavi-mo proces perims EK ir parduos ban-k per maksimaliai trump laikotarp. Ir labai tiktina, kad u daug maes-n sum, negu dabar prognozuojama.

  a0OKIEKkIANDIENa#ITADELEk

  75 proc. banko akcij be vienos priklauso vieajai staigai Priva-tizcijas aentra (Privatizacijos agentra), 25 proc. ir viena akcija Europos rekonstrukcijos ir pltros bankui. Tarp 27 komercini bank Citadele iuo metu atrodo tikrai patraukliai uima et viet pa-gal kapital ir septint pagal ak-tyvus. Banko rodikliai auga, praju-si met pelnas siek 13 mln. eur.

  Jau kuriant bank buvo paskelbta, kad jis bus parduotas privaiam inves-tuotojui. Pardavimo ir kandidat at-

  rinkimo proces priiri konsultacij bendrov Societe Generale. Mgs-tamiausia ios bendrovs ir Vyriausy-bs fraz buvo visa pardavimo in-formacija yra konfidenciali, girdi, kuo daugiau duomen bus nutekinta, tuo daugiau galimybi pretendentui pa-silyti maesn kain. Po tokiu slapu-kavimo eliu ir tssi pardavimo bei investuotoj paiek procesas.

  Konsultacij bendrovs Societe Generale atrinkti pretendentai u banko akcijas sil nuo 90 iki 140 mln. eur. Visu Citadele akcij pake-to pirkimu susidomjo penki pre-tendentai, i kuri vienas susijs su banko Parex banka savininkais.

  Latvi iniasklaida nurodo, kad liepos pabaigoje potencialiais pir-kimo favoritais buvo vardyti mili-jonierius Jurijus efleris bendro-vs S.P.I. Group, kuriai priklauso beveik 90 proc. stambiausio Balti-jos alkoholio pramons gamintojo Latvijas balzms akcij, vadovas, ir amerikiei investicij fondas Rip-plewood Holdings L.L.C..

  urnalistai isiaikino, kad di-diausi sum 105 mln. pasil btent J.efleris, turintis solidi, dar nuo 2000-j, investicij Latvijos ekonomik patirt. Taiau Vyriausy-b gana netiktai sudar konfidenci-al susitarim dl galutinio silymo su amerikieiais. Vadovaujantis neaikiais Latvijos Vyriausybs principais, pami-nant numatytus teiss aktus udarame posdyje konfidencialiai priimamas sprendimas suteikti iskirtines teises Ripplewood Holdings, per mnes pareigojantis priimti nutarim dl to, ar is fondas pageidauja sigyti latvi bank u 113 mln. eur.

  +ASSLYPIUFONDO

  Tad kas yra amerikietikasis fon-das Ripplewood Holdings, kuriam buvo suteiktos iskirtins Latvijos Vyriausybs privilegijos ir kuris ne syk teig neleisiantis susidary-ti situacijai, kad Citadele pirk-jas bt kokiu nors bdu susijs su buvusio Parex banka valdytojais?

  Tam tikri faktai leidia dary-ti prielaid, kad buv Parex tvai V.Karginas ir V.Krasovickis poten-cialiam pirkjui i JAV kvpuoja pakau ir turi ryi su galimame sandoryje figruojaniomis greitj paskol bendrovmis.

  Ripplewood Holdings yra kla-sikinis investicij fondas, jungiantis daugel smulkij akcinink, kuri interesas greitas pelnas. Tai yra nu-pirkti bank u pasilytus 113 mln. (vietoje ekspert pamint 140 mln.

  eur rinkos kainos), o vliau parduoti pasiimant peln arba tiesiog u rin-kos kain.

  ioje istorijoje yra ir daugiau do-mi detali. Kaip oficiali banko Ci-tadele pirkimo konsultant mintas amerikiei fondas pasitelk jaun fi-nans mon Callidus Capital, kur-t 2013-aisiais dviej buvusi ban-k sferos darbuotoj buvusio latvi Nordea banka padalinio vadovo Val-dio Siksnio ir buvusio Parex dar-buotojo Druvio Murmanio. Vienas i Callidus Capital akcinink yra ir toks Uldis Mierkalnis, kuriam yra i-kelta baudiamoji byla dl kyinin-kavimo ir sukiavimo. domu tai, kad D. Murman dalyvauti Parex banko restruktrizacijos procese 2009-aisiais

  pakviet Nilsas Melngailis (tuo metu vadovavs Parex), jis taip pat yra bu-vs monopolininko Lattelecom pir-mininkas ir gana odiozin figra vie-tos verslo terpje. Dar domiau atrodo Ripplewood Holdings iam sandoriui sudarytas tandemas su Latvijos greit-j kredit rinkos bendrove 4Finance, glaudiai susijusia su daugeliu sandori Latvijoje. Greitj kredit flagmano 4Finance akcinink sistema ne tik neaiki, bet ir komplikuota. Tris ben-draklasius, krusius versl, pakeit rus milijonierius Olegas Boiko, su-sijs su azartini loim verslu, taip pat vietos politikams artimas abejoti-n reputacij turintis verslininkas Ma-ris Martinsonas. Pastarasis paliko gil pdsak Latvijos versle jis yra ir krep-inio klubo VEF Rga, tariamo suk-iavimu ir ssajomis su statyb versle veikusiomis nusikalstamomis grupuo-tmis, pirmininkas. Remiantis Lursoft duomenimis, M.Martinsonas taip pat yra 4Finance, priklausanios O. Boi-ko, valdybos pirmininko pavaduotojas. 2011-aisiais prie 4Finance buvo pri-jungta bendrov SMScredit.lv.

  iuo metu pagrindins 4Finan-ce akcininks Tirona Limited, Kipre registruota bendrov, ir Fatcat Investments Ltd., registruota Malto-je. Baltijos urnalistini tyrim cen-tras Re:Baltica paymi, kad Fatcat Investments Ltd. valdo dar atuo-nios oforins bendrovs, i kuri vie-na priklauso Kazans Ak Bar klubo gynjui Iljai Nikulinui. Ledo ritulinin-

  kas turi but Rygoje (sigytas u 270 tkst. lat) ir 4,5 mln. lat hipotekos.

  Latvijos iniasklaida taip pat patei-k prielaid, kad Ripplewood Hol-dings fondas gali bti susijs su dar viena greitj kredit bendrove Via SMS. i yra susijusi su buvusiais palai-doto Parex banko vadovais V.Karginu ir V.Krasovickiu. Bendrov buvo kur-ta prajus metams, kai valstyb per-m Parex bank. Prie tai dvejus metus egzistavo bendrov panaiu pa-vadinimu Via SMS Group, kuri iuo metu yra Via SMS valdytoja. Tarp Via SMS Group valdytoj yra ir V.Krasovickio brolio Felikso bendrov.

  Su buvusiais Parex banko va-dovais susijusi dar viena bendrov MiniCredit, kurios valdyboje dirba jaunesnysis V.Kargino snus Mak-simas. Bendrov savo laiku dosniai rm judjim Harmonijos centras, Nacionalin sjung. Tuo bt galima paaikinti, kodl pastarj politikai remia Citadele pardavim.

  ioje achmat lentoje aikiai ma-tyti pagrindins figros ir j finansin kilm privilegijuotas investuotojas Ripplewood Holdings turi ssaj su vietos kriminalinio verslo atstovais: M. Martinsonu, buvusiais Parex ban-ko vadovais, taip pat su politiniu Lat-vijos elitu. Be jokios abejons, banko pardavimas vyksta ne be geopolitinio atspalvio ir pakau kvpuojani parlamento rinkim spal. Ekonomi-n alies bkl veikia ir kaimynus, o tai veria su nerimu stebti, kaip yra vyk-domas verting aktyv banko Cita-dele pardavimas ir kuo tai gali baigtis.

  Parengta pagal usienio spaud

  Aktualijos

  1O

  +ASVALDYSLATVIKCITADEL

  4EISINGIAUSIABTa#ITADELEkBANKPARDUOTIAUKCIONETAIAU,ATVIJOS6Y-RIAUSYBNORIAKCIJPAKETPERLEISTITIKVIENAMINVESTUOTOJUI

  fotodiena.lt nuotrauka

 • SveikataAtsargiai vaiuoti niekada ne gda

  Virtuvje viskas svarbu

  Kitus straipsnius skaitykite laikratyje

  etadienis

  Sodyba

  7 p.7 p.

  21 p.

  Netoli Tartu sikrusio Tynu Tammo sodyb garsina jau septyniolika met ia vykstantis muzi-kos festivalis Leigo Lake Music. Pernai sodybos savininkas buvo pripain-tas geriausiai Estijoje su-tvarkiusiu kratovaizd ir pritaikiusiu j kultros rei-kmms.

  Nijol Baronien

  Kokybika ir funkciona-li virtuv ne tik moter svajon. Virts virtuvs ir vonios studijos vadov interjero dizainer Inga Godlevskien pataria, ko-ki laikytis taisykli, kad svajoni namuose bt ir svajoni virtuv.

  Vijol Aguonait

  devyniasdeimt ketvirtuo-sius metus kopusi Vilkijos miestelio (Kauno r.) gyven-toja Valerija Savoleviien nediduk, vali, guvaus proto moteris. Nors met nata nemaa, nepamaty-si jos nusiminusios: gyve-nimo kis Nepasiduok! padjo itverti jai visus sunkumus. O j buvo ne-maai.

  Irena Vitkauskien

  Estas sodyb pavert meloman rojumi

  Mirtinam virusui sienos neegzistuoja

  Baigiasi vasara, namo sugr atostogautojai, gatves pasipils mokiniai. Daugelis j mo-kyklas vaiuos dviraiais. Nuo vaik neatsi-lieka ir suaugusieji jie automobil vis da-niau ikeiia dvirat.

  Al Sima

  Vakar Afrikoje kilusi Ebo-los epidemija, nusineu-si daugiau kaip tkstant moni gyvybi, paskelbta tarptautinio masto ekstre-malia visuomenei situacija. Ar pavojingas virusas gali pasiekti ir Lietuv?

  Aurin mien,

  Arvydas Praninskas

  Pabgimas i tremties

  11 p.

  Ant sparnuot gyvenimo spyni

  21 p.

  18 p.

  Neapsigaukite: dainininks, pedagogs, laid vedjos Vaidos Genyts ypsena velni, povyza labai moterika, balsas kritolinis, o charakteris ir valia geleiniai.

  Rta Kliyt

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages false /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages false /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MarksOffset 6 /MarksWeight 0.250000 /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PageMarksFile /RomanDefault /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> > ]>> setdistillerparams> setpagedevice