valstiečių laikraštis 2014 08 23

Download Valstiečių laikraštis 2014 08 23

Post on 02-Apr-2016

220 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2014 08 23

TRANSCRIPT

 • MRUGPJIODETADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T%UR

  iandien skaitykite:

  4REIADIEN6,SUPRIEDAISGEJEJGEJEKO)KPANOL=O=QHEO0REGOREAO=

  m.ETOLI4ARTU SIKRUSIO4YNU4AMMOSODYBGARSINA JAUSEP-TYNIOLIKAMETIAVYKSTANTISMU-ZIKOSFESTIVALISa,EIGO,AKE-USICk0ERNAI SODYBOSSAVININKASBUVOPRIPAINTASGERIAUSIAI%STIJOJESU-TVARKIUSIUKRATOVAIZDIRPRITAIKIU-SIUJKULTROSREIKMMS

  m6ASARAIBAIGIANTISPRAYSTAMTOS4ADAGALIMAPRISIRINKTINETIKKVAPIJLAPBETIRIED

  m.EAPSIGAUKITEDAINININKSPEDAGOGSLAIDVEDJOS6AIDOS'ENYTS YPSENAVELNIPOVYZALABAIMOTERIKABALSASKRITOLINISOCHARAKTERISIRVALIAnGELEINIAI

  m6AKAR!FRIKOJEKILUSI%BOLOSEPIDEMIJANUSINEUSIDAUGIAUKAIPTKSTANTMONIGYVYBIPASKELB-TATARPTAUTINIOMASTOEKSTREMALIAVISUOMENEISITUACIJA!RPAVOJINGASVIRUSASGALIPASIEKTIIR,IETUV

  SODYBA, 7Lf

  SODYBA, 10Lf

  ETADIENIS, 11Lf

  36%)+!4!, 21Lf

  !LBINASAPLIKAS6,URNALISTAS

  4REIADIENPREMJERASPIKTINOSIPIENOPERDIRBIMOMONIKETINI-

  MAISnPROCNETATGALINEDATASUMAINTIPIENOSUPIRKIMOKAINASOKETVIRTADIENPOILGAITRUKUSIDISKUSIJPERDIRBIMOMONIATSTO-VAMSJAUSPAUDRANKAS0REMJE-

  RASTIKINOIPERDIRBJIGAVSPA-ADKADIEIKIRUGSJOPRADIOSSUPIRKIMOKAINNEMAINSDAU-GIAUNEIPROC/KAIPJIEELGSISDARPOSAVAITS%GOISTIKIPIENO

  PERDIRBJVIRAAINETUGOISAVAIT-INSKEVYKUS,IETUVOSIR"ALTARUSIJOSEMSKIOMINISTRSUSITIKIMKURIAMEKAIMYNAIBALTARUSIAIPATEIKVILIOJANIPA-SILYMI,IETUVOSPIRKTITIEKA-LIAVINIOPIENOTIEKKAIKURIPIENOPRODUKT

  *QGAHP=2Lf

  6YRIAUSYBDIAUGIASISUSTABDIUSIPIENOPERDIRBJLENKTYNESMAINANTPIENOSUPIRKIMOKAINASTAIAUSUSITARIMASGALIOJATIKIKIRUGSJOPRADIOS

  +OL"ALTIJOSALIVERSLININKIRVALDIOSDMESYSSUKONCEN-TRUOTASATSAKOMUOSIUS2USIJOSVEIKSMUS %3 IR *!6SANKCIJASMSKAIMYNS,ATVIJOSBANKSEKTORIUJEVYKSTANEMAIAUDO-MSDALYKAI0RIEKELERIUSMETUSBANKRUTUOJANTa0AREXkBANKINVESTAVUSInMLRDEURIRJOGERJPASKOLPORTFELPERDAVUSINAUJAIKURTAMBANKUIa#ITADELEk,ATVIJOS6YRIAUSYBIOBANKOAK-CIJASKETINAPARDUOTIVIENINTELIAMJOSPAIOSPASIRINKTAMINVESTUOTO-JUITIKUMADAUGMLNEUR

  Prisiminus neseniai pasaul sudre-binusi bank kriz, suklusi domi-no efekt ir visoje Europoje, galima

  teigti, kad permainos Latvijos ban-k sektoriuje ne tik gali atlikti svar-b vaidmen ios alies finans siste-moje, bet ir atsiliepti Lietuvai. Mat Lietuvoje taip pat veikia io banko filialai, turintys nema populiarum tarp gyventoj bei verslinink. Toki iankstin baim sti p rina Citade-le banko pardavime vytinti keis-t aplinkybi aura, kurioje atsispin-ti aikus vairi Latvijos politini ir ekonomini interes dominavi-mas. Vietos iniasklaidos ir visuo-mens dmes traukia klausimas, ar sugebs Europos rekonstrukcijos ir pltros bankas pakankamai objek-tyviai ir skaidriai baigti sandor iki i met pabaigos.

  *QGAHP=Lf

  +ASVALDYSLATVIKCITADEL

  a#ITADELEkAKCIJPAKETOPIRKIMUSUSIDOMJOPENKIPRETENDENTAIIKURIVIENASSUSIJSSUBANKOa0AREXBANKAkSAVININKAIS scanpix.eeJQKPN=QG=

  0IENOPERDIRBJAKIBROKTAS

  2(=N?DURKBKPKIKJP==O

 • 2 MRUGPJIODmNr. 68 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  $RASTIKUSPLANUSATIDJO

  ketvirtadien Vyriausyb po-sd pasikviet tik pieno perdirbjus. Vienas valdininkas Valstiei laik-raiui atskleid, kad taip pasielgta neatsitiktinai. Posdio ivakarse jis premjerui ir pakio i idj: Pa-pasakojau apie atrius beprasmikus pieno perdirbj ir pieno gamin-toj ginus Pieno taryboje. Dabar, kai padtis pieno rinkoje tempta, pieno perdirbjai ir gamintojai prie vieno stalo nieko nesusitars ir gali dar labiau susipykti. Todl ir buvo nusprsta su abiem grupmis susi-tikti atskirai.

  Ko gero, valdininkas teisus. Jei prie to paties stalo bt susd ir pieno gamintojai, perdirbjams ne-bt pavyk premjero tikinti, kad ie net negalvoj pieno supirkimo kain mainti 3040 proc. ir dar

  atgaline data. Premjeras apsimet patikjs perdirbj paneigimu, o ie, suprat, kad dl per didelio go-dumo padar klaid, isaugojo oru-m. Stebkime, ar perdirbjai laiky-sis paad.

  )GNORAVOTAISYKLES

  O tai pieno gamintojai premje-rui turi rodym apie perdirbj, ti-kkims, jau btus ketinimus. Viea paslaptis, kad i savait ne tik ko-operatyvai, bet ir kininkai sulauk

  pieno supirkj praneim, jog nuo rugpjio 16 d. mainamos pieno su-pirkimo kainos. Valstiei laikraio kalbinamas ems kio rm pirmi-ninkas Andriejus Stanikas rankose laik pieno supirkimo taisykles: ia labai aikiai parayta, kad apie supir-kimo kainos keitim btina perspti prie 15 dien. Jei per tiek laiko nesu-sitariama, pieno supirkimas gali bti nutrauktas. Dabar pasielgta kitaip supirkimo kaina sumainta atgaline data vienaalikai.

  Apie perdirbj umaias infor-muota ems kio ministr Virginija Baltraitien prie Vyriausybs posd sak: Pieno perdirbjai pasielg ne-siningai, nes su M buvo tartasi, kad kainos nebus mainamos bent dvi savaites nuo Rusijos embargo ve-dimo. Tarms vienaip, o jie pasielg kitaip. Jie irgi turi prisiimti tam tikr rizik, nes btent jie rizikavo, produk-tus eksportuodami Rusijos rink.

  )RREIKIAIRNEREIKIA

  AB emaitijos pienas ekspor-tas Rusij buvo apie 18 proc., pas-taraisiais mnesiais AB Vilkyki pienin pardavimai Rusijos rin-k sudar apie 20 proc. vis mons pardavim. Rokikio sris anks-iau Rusij eksportuodavo 30 proc. savo gaminamos produkcijos, pernai eksport i valstyb sumaino iki

  20 proc., o iemet eksportas buvo nu-krits iki 10 proc. Taiau gamybos apimtis rokiknai tik didino, taigi mons eksportas buvo pakankamai diversifikuotas. O Pieno vaigds Rusij eksportavo net iki 35 proc. gaminamos produkcijos. Kaip pasta-roji mon vertina tiek ministrs, tiek pieno gamintoj teiginius, kad rizi-kingoje rinkoje dirbusios mons turi prisiimti ir dal atsakomybs?

  AB Pieno vaigds atstovs Virginijos ygiens atsakymas buvo dviprasmikas: Valstybs parama

  reikalinga ne pieno perdirbimo bend-rovms, o pieno aliav parduodan-tiems kininkams, kad jie galt re-alizuoti primelt pien ir perdirbjai galt ilaikyti gamybos apimtis. Per-dirbjas perka pieno tiek, kiek jo gali perdirbti pieno produktus ir juos po to parduoti. Be valstybs paramos perdirbjams labai sunku vykdyti si-pareigojimus emdirbiams. Taigi i atsakymo galima suprasti, kad per-dirbjams valstybs paramos ir ne-reikia, ir reikia.

  -AINSDARBOVIETAS

  Kai kuriose pieno perdirbimo monse pasklido kalbos apie dar-bo viet mainim. tai Valstiei laikraio skaitytojai prane, kad Pieno vaigdi monse Pane-vyje bei Pasvalyje ketinama atleisti dal gamybos darbuotoj. Kaip yra i tikrj? Valstiei laikraio klau-sim AB Pieno vaigds atstov V.ygien atsak trumpai ir aikiai: Bendrov ketinim nekomentuoja.

  O kaip ketina elgtis Pieno vaigdi konkurentai? iuo metu atleisti darbuotoj neplanuojame, nes Rokikio sris sipareigojo nema-inti superkamo pieno kiekio. Netgi atvirkiai: kai kurios mons suma-ino supirkimo kiekius, todl mes da-bar superkame net daugiau nei pla-navome. Kita vertus, pertekliniam

  pienui supirkti per mnes turime pa-pildomai skirti apie 50 mln. Lt. Nors mons finansin padtis gera, ms skaiiavimais, jau po dviej savaii inaudosime savo iteklius, paste-bjo D.Trumpa. O kas tada? Pasak perdirbj, pieno rinka ne achma-tai, tiek daug jim priek nemano-ma numatyti.

  +IRKAIPPAREMTI

  Ar galime tiktis, kad Europos Komisija atsivelgs Baltijos ali praymus daugiau paramos skirti ar nors kitaip skirt param perskirstyti ne tik vaisi ir darovi, bet ir msos bei pieno sektoriams? Nepardavs darovi ar vaisi prarasi tik t met derli, o tai prarads galvijus ar mel-iamas karves prarasi maiausiai tre-jus metus, kol uauginsi produktyvi karv. Taigi ekonominiai svertai aki-vaizds, bet Briuselyje reikia tikin-ti, sak D.Trumpa.

  Rokiknai ragina pirmiau-sia param skirti pieno gaminto-jams, o Pieno vaigdi atstov V.ygien sak, kad valstybs ga-rantij reikia ne tik dl paramos ems kiui, bet ir dl pieno mil-t, sviesto, sri intervencini pir-kim ar eksporto subsidij. Taiau Vyriausybs paramos planai kol kas kukls. Pritarta imok u pieno kvotas paankstinimui u kitus me-tus. Amortizuojant negautas paja-mas, nelaukiant kit met, kinin-kams tikimasi imokti 115 mln. Lt, kad jie turt apyvartini l. Be to, premjeras sak, kad Lietuva i Eu-ropos Komisijos tikisi 100 mln. Lt

  paramos, kuri bt skirta pieno ir msos gamintojams. kininkams norima kompensuoti dal negaut pajam dl majani pieno ir m-sos supirkimo kain.

  0ASILSAVORINK

  Akivaizdu, kad mint paramos priemoni poveikis yra laikinas. Jei nerasime nauj rink, pieno supir-kimo kainos mas. O gal ta nauja rinka yra alia Lietuvos, o mes ne-

  vertiname tokios galimybs? Toki mini atsirado po i savait Mins-ke vykusio Lietuvos ir Baltarusi-jos ems kio ministr susitikimo. Baltarusijos ems kio ir maisto pramons ministras Leonidas Za-jacas neslp plan Rusij ekspor-tuoti vis baltarusikos kilms pien ir i jo pagamintus produktus, o 9,4 mln. vartotoj pienu ir kai kuriais pieno produktais aprpinti i kai-mynini ali. Beje, Valstiei lai-kraio iniomis, Baltarusijoje labai aktyviai ia linkme dirba Lenkijos pieno perdirbimo milinas Mleko-vita ir dar kelios bendrovs. O k apie tai galvoja Lietuvos mons ir pieno gamintojai?

  Rokikio srio vadovas D.Trum pa sak turintis abejoni dl Baltarusijos rinkos patikimu-mo, taiau dabartinmis aplinkyb-mis baltarusi pasilymus vertino teigiamai. Konkurent mons ats-tov V.ygien atsak trumpai: i rinka, kaip ir visos kitos eksporto rinkos, yra domi perdirbjams, bet tai ateities klausimas.

  Ministr susitikime Minske da-lyvavo ir ems kio rm pirmi-ninkas A.Stanikas. Jo dmes tu-rjo patraukti L.Zajeco pasilymas supirkti aliavin pien. Deja, Lie-tuvos kooperatyvai ia galimybe ne-gals pasinaudoti, nes eksportuoti pien ar pieno produktus Muit sjungai priklausanias alis gali tik subjektai, turintys eksportuotojo pa-ymjimus. iuo metu juos turi 18 Lietuvos pieno perdirbimo moni, taiau tokio paymjimo neturi n vienas pieno gamintoj kooperaty-vas, sak A.Stanikas.

  Aktualijos

  4OKKLAUSIMBUVOMEPATEIKINTERNETOPUSLAPYJEvalstietis.lt.21 proc.

  10 proc.

  13 proc.

  !RILGAM2USIJAATSISAKEUROPIETIKOMAISTO

  9 proc.

  47 proc.

  .EILGIAUNEIMNESIAMS)KI.AUJJMET

  )KIKITMETDERLIAUSnMET