valstiečių laikraštis 2014 06 18

Download valstiečių laikraštis 2014 06 18

Post on 12-Mar-2016

221 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

valstiečių laikraštis 2014 06 18

TRANSCRIPT

 • MBIRELIODTREIADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T

  m3UVALKIJOSEMDIRBIAISUNERI-MNESIKIIOLJIENEATGAUNAPI-NIGUPRAJUSIMETCUKRINIRUNKELIDERLI5!"a!RVICUKRUSkKININKAMS SKOLINGA DAUGIAUKAIPMLNLIT

  m 0RAJUSI SAVAIT,IETUVOSAGRARINIIRMIKMOKSLCENTROEMDIRBYSTSINSTITUTEVYKOTRA-DICINMOKSLINKONFERENCIJAa!U-GALININKYSTSMOKSLONAUJOVSIRTECHNOLOGIJPLTRAk*OSDALYVIAIBUVO SUPAINDINTI SU ATLIKTAISAGRONOMINIAIS TYRIMAIS EMSDIRBIMULAIKANTISIUOLAIKINIREI-KALAVIMIRKITOMISAKTUALIJOMIS

  m.UOSENIAUSILAIKLIETUVIAITRUMPIAUSIMETNAKTPASITIK-DAVO OLIAUDAMI IR RENGDAMIKUPOL+AIPVENIAMETNAKTIAISLAIKAIS

  iandien skaitykite:

  MOTERS PASAULIS, 13 p. f

  +).).+).)/3, 7 p. f

  +).).+).)/3, 7 p. f

  ETADIEN6,SUPRIEDAISSodybaetadienisSveikata

  1O

  1O

  !FRIKINIAIAMAIUKARIAUSRINK!FRIKINIUSAMUSAUGINTINESUNKUOJPA-KLAUSARINKOJEKOLKASMILINIKA!RLIETUVIAIKININKAIPASINAUDOSNAUJAGALIMYBE

  *QGAHP= p. f

  EMDIRBIUSSKRIAUDIANETIK"RIUSELIS3U"RIUSELIUTEISTISDLTIESIOGINMSIMOKOMSPRITAIKYTOSMODULIACI-JOSSTOJUSI,IETUVOSEMSKIOBENDROVIASOCIACIJAATSTOVAUJANTI PAREIKJAMSSUSIRPINOAR,IETUVOSVALDIAITIKRAIRPIEMDIRBIAI

  6IDA4AVORIEN6,URNALIST

  EMDIRBIAIYRAAPSKUND%U-ROPOS+OMISIJ%UROPOS3JUN-GOS"ENDRAJAMTEISMUIDLSU-MAINTTIESIOGINIIMOKUMETUS,IETUVOS6YRIAU-SYBPALAIKYDAMAEMSKIOBENDROVIIRKININKINICIATY-VTAIPPATKREIPSITEISMDLIMOKUMETUSMO-DULIACIJOS"RIUSELISYRAPATEIKSATSILIEPIM,IETUVOSIEKINTA-IAU,IETUVOSEMSKIOBENDROVIASOCIACIJASUJUOSUSIPA-INTINEGALI

  .ERODO"RIUSELIORATO

  Pasak Lietuvos ems kio bend rovi asociacijos (LBA) prezidento Jeronimo Kraujelio, Europos teiss departamentas prie Teisingumo ministerijos, atstovau-jantis Lietuvai byloje dl tiesiogi-ni imok u 2013 metus suma-inimo, atsisako supaindinti su Europos Komisijos (EK) pateiktu atsiliepimu.

  Ir Lietuvos, ir ms, emdir-bi, bylomis prie EK siekiama to paties tikslo utikrinti teisingos ems kio politikos gyvendini-m tiek Lietuvoje, tiek visoje ES. Abi bylos susijusios, tad EK atsi-liepimas gali bti labai naudingas ir mums, kad galtume geriau pa-siruoti ginti bendr interes. Bet emdirbiams tos mediagos nerodo. Negana to, kad dl vienod imok kaunams su Briuseliu, dar turime kovoti ir alies viduje. Argi ne juo-kingos klitys? nuostabos nesl-p J.Kraujelis.

  LBA kreipsi teisingumo ministr Juoz Bernaton prayda-ma, kad jis paragint Europos tei-ss departament bendradarbiauti su emdirbiais ir leisti susipainti su minta mediaga. Kol kas atsa-kymo i ministro negavo.

  *QGAHP=2 p. f2(BKPKIKJP==O

 • 2 MBIRELIODmNr. 49 (9377) 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  Vieninteliai pasiprieino

  Lietuvos emdirbiai vieninte-liai i ES valstybi naujoki em-dirbi pasiprieino 2012-j liep EK priimtam sprendimui taiky-ti tiesiogini imok moduliacij. LBA, kuri teisme atstovauja ne tik ems kio bendrovms, bet ir kininkams, i viso 135 pareik-jams, i pradi kreipsi Vilniaus apygardos administracin teism, o vliau Europos Sjungos Ben-drj teism dl imok sumaini-mo panaikinimo.

  emdirbiams, gaunantiems dau-giau kaip 5 000 eur (17 263 litus), imokos buvo sumaintos 10 proc., o tiems, kuriems priklaus daugiau nei 300 000 eur (1 035 804 litai), dar 4 proc. domu tai, kad taikant moduliacij buvo sudtos ir europi-ns, ir papildomos nacionalins tie-siogins imokos, o sumainta suma iskaiiuota i alies biudeto mo-kam imok krepelio.

  Imokos turjo bti mainamos tada, kai Bendrijos naujokams mo-kamos imokos prilygsta senbuvi kinink gaunamai tiesioginei pa-ramai. Pasak ms emdirbi, jie gauna kur kas maesnes imokas nei j kolegos i ES senbuvi a-li. Tad ir moduliacija neturjo bti taikoma. Taiau Briuselis skaiiuo-ja kitaip.

  Lietuva turjo teis per du m-nesius apsksti sprendim, bet buvs ems kio ministras Kazys Starkeviius ir Andriaus Kubiliaus vadovaujama Vyriausyb to nepada-r. Tad kininkams buvo sumain-tos imokos ir u 2012, ir u 2013 metus.

  J.Kraujelis mano, kad Algirdo Butkeviiaus vadovaujama Vyriau-syb taip pat galjo nepaisyti EK sprendimo ir i savo biudeto mo-kti visas papildomas nacionalines tiesiogines imokas. Juk tai ms valstybs pinigai ir Briuselis netu-

  rt dl to jaudintis. Aiku, dl to turjo sutarti ir tam pritarti auk-iausi alies vadovai. Bet Vyriausy-b nepasiprieino EK ir vykd jos nurodym, apgailestavo LBA prezidentas.

  emdirbiai patenkinti, kad da-bartin Vyriausyb vis dlto palai-k j iniciatyv ir Europos Sjungos Bendrajam teismui pateik analo-gik iekin dl sumaint imok u 2013 metus. Bet dabar LBA susirpino, ar Lietuvos valdia eina petys petin su emdirbiais.

  Paskandino popieriuose

  Cirkas buvo, kai ruome ieki-n Vilniaus apygardos administraci-niam teismui. Dabar vl kakokie formalumai gali pakiti koj. Gal EK atsiliepime nurodomos kokios nors smulkmenos, kurios gali turti nemaai takos, dl bylos baigties susirpins sak J.Kraujelis.

  Pernai vasar LBA buvo pa-skendusi popieriuose. Vilniaus apy-gardos administracinis teismas ben-dr ems kio bendrovi ir kinink skund iskaid 135 bylas tiek,

  kiek buvo pareikj. Mes buvome priversti parayti teismui 135 beveik identikus skundus, kuri bendra ap-imtis net 26 tkstaniai puslapi! iuos skundus gavusios kitos bylos a-lys Nacionalin mokjimo agentra prie ems kio ministerijos, Vyriau-syb, ems kio ministerija turjo parayti 135 beveik vienodus atsilie-pimus ir t. t. Mes vos nepaskendome popieriuose. O kiek tam buvo sugaita laiko! Kakoks absurdas! pernyk-ts vasaros vargus prisimin LBA prezidentas.

  3MOGGALVIJAUGINTOJAMS

  emdirbiams apmaudu, kad jiems tiesiogins imokos buvo sumain-tos btent tada, kai jie su kolegomis i Lat vijos ir Estijos Briuselyje mitin-gavo dl diskriminacins ems kio politikos ir jiems mokamos maiau-sios tiesiogins paramos. Gr namo emdirbiai suinojo, kad i parama dar bus numoduliuota.

  Imok moduliacija smog gyvuli-ninkysts kiams, nes beveik visos pa-pildomos nacionalins tiesiogins i-mokos skiriamos u pien ir gyvulius.

  LBA duomenimis, imokos buvo sumaintos daugiau kaip 9 600 pieno gamintoj ir gyvuli augintoj. ems kio ministerija ramino, kad maiau imok i biudeto gaus stambs ki-ninkai. Taiau papildomos nacionalins tiesiogins imokos buvo sumaintos ir smulkiems kiams tiems, kuriuose laikomi daugiau kaip 9 galvijai.

  .USVIRORANKOS

  Kupikio rajono pieno gamintoja Gen ilinskien dl moduliacijos

  per dvejus metus neteko 14 tkst. lit. Anot kininks, tai reikmin-ga suma. Kupikns pieno kis vidutinis, jame laikoma apie pusant-ro imto galvij.

  Praradome nemaai paramos. Juk ms kis nra toks didelis, kad reikt mus bausti ir mainti imo-kas. Bet k kalbti apie mus, jei nu-kentjo ir maesni kiai. Ms ra-jone daug pieno gamintoj, kuriems buvo sumaintos papildomos nacio-nalins tiesiogins imokos. Susidaro spdis, kad ir maus, ir vidutinius kius norima sunaikinti. Turbt nori palikti tik paius didiausius. Kitaip sunku pateisinti tokius sprendimus ir apskritai vykdom ems kio po-litik, sak gyvulininkysts kius diskriminuojaniais sprendimais nu-sivylusi kinink.

  Anot G.ilinskiens, pieno ga-mintojus iemet vl ugriuvo vargai. Dl stipriai sumaint pieno supir-kimo kain kininkams nusviro ran-kos. Neinome n k daryti. Mes, pieno gamintojai, esame labai pa-varg ir dl darbo be poilsio ir ven-i dien, ir dl danai stipriai ma-inam kain. Dirbame, planuojame, investuojame ir niekada neinome, kada ir kas mums suduos smg. Blo-giausia, kad mons pavargo priein-tis ir ginti savo interesus. Tarsi kako-kia apatija visus apmusi. Matyt, jau nebetikime, kad kak galime pakeis-ti. Nebra lyderi, kurie mus kvp-t, arba ms nepasiekia informacija apie j veiksmus. Kai jau visai iseks kantryb, ipjausime gyvulius, kai-me tvyranias slogias emdirbi nuo-taikas atskleid kinink.

  G.ilinskien, kaip ir dar nema-ai Kupikio rajono kinink, yra viena i LBA inicijuoto iekinio prie Europos Komisij dl suma-int tiesiogini imok pareik-j. LBA geranorikai prim ir mus, kininkus, draugij, ir pad-jo parengti iekinius. Gal ir pavyks mums rodyti, kad mums nereik-jo nurti paramos, vylsi pieno gamintojas.

  Ir daugiau pieno gamintoj ti-kisi, kad Europos Sjungos Bend-rajame teisme pavyks rodyti, jog Lietuva savo emdirbiams modu-liacijos taikyti neprivaljo. Be to, is procesas bus gera patirtis, jei ateityje emdirbiams pasirodyt, jog reikia ginti savo teistus interesus.

  Europos teiss departamento at-stovai informavo, kad LBA yra pateiktas atsakymas, kad, remian-tis Reglamentu Nr. 1049/2001 dl galimybs visuomenei susipainti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais, EK atsi-liepimo Lietuvos iekin atskleisti negali. LBA praymas yra per-sistas EK, kuri j inagrins ir nu-sprs, ar emdirbiai gals susipainti su dokumentu.

  Aktualijos

  0NAE=@EAJEKJ=GP@=N@=QCGQN@EAJjF=QPEGREAPKIEOJQI=PKIEPNQILEHEA-POG=EGQNjOQLANGJEF=2F=OR=G=NE=QNOR=G=Nj

  IO%E=QNOPK-HE=QRANEO=HP=OKN=OENJ=GPEO>QO@=NPNQLQPROAOJJACQLN=FQOEjjH=ELO-JE=E EAJ(EAPQRLHOF=QEHPAOJEOKN=OENPAILAN=PN=L=GEHOEGEjH=ELOJEK

  'APRENP=@EAJEK@EAJG=EGQNPNQIL=EL=HEOQO@=NPNQLQPEHE=QJ=GPjj

  @EAJjjH=ELOJE=E

  ,AJGP=@EAJKNQOHAIO?EGHKJ=OOHAJG=JPEOJQK,EAP/G=J@EJ=REFKO,NKP=NLE=EOHEOREAPKIEOC=HEI=LANGJEF=2F=OLEAPR=G=NER=G=NjIO0AILAN=PN=J=GP>QOj@EAJjjH=ELOJEO

  orai.lt, VL inf.

  Pilnatis.3AULTEKALEIDIASI21.56.

  Rytojiandien Poryt

  .AKT+4 +9o .AKT+8 +13o.AKT+6 +11o

  $IEN+17 +22o $IEN+16 +21o$IEN+16 +21o

  EMDIRBIUSSKRIAUDIAne tik Briuselis

  ,APNK)=HGKJQKPN=QG=

  0ASAKMSEMDIRBIJIEGAUNAKURKASMAESNESIMOKASNEIJKOLEGOSI%UROPOS3JUNGOSSENBUVIALI4ADIRMODULIACIJANETU-RJOBTITAIKOMA4AIAU"RIUSELISSKAIIUOJAKITAIP

  %UROPOS3JUNGAIKETINANTLEIS-TINACIONALINMSVYRIAUSYBMSSPRSTIARALYSEDAUGIAUAUGIN-TIGENETIKAIMODIKUOTKULT-R'-/ARTAIDRAUSTI,IETUVAKETINALAIKYTISANKSTESNIOKONSER-VATYVAUSPOIRIO

  Lietuvos pozicija iki iol buvo gana konservatyvi ir atsargi, ir manau, kad teisinga. GMO poveikis mogaus sveikatai, ypa ilgesniu laikotarpiu, nra iki galo itirtas. Todl ms po-

  zicija nereikia skubti, turi bti gana grietos slygos. Kiek manoma, reikia sau