valstiečių laikraštis 2011 06 22

Download Valstiečių laikraštis 2011 06 22

Post on 30-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 06 22

TRANSCRIPT

 • 2011 m. birelio 22 d., treiadienis Nr. 4950 (90689069) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  iandien VL su priedais:

  etadienis Charizmatikasis televizijos

  ir radijo laid vedjas Mindaugas Stasiulis neieko odio kienje. Nuo nepatogi klausim gudriai i-sisuka, o juokaudamas ir urnalist kartais kvailio viet pastato.

  kinink inios Daugiau l ir pastang

  ankstyvosioms bulvms iauginti dj kai kurie augintojai savaite anksiau pradjo bulviakas.

  Sodyba

  . Danas svajojantis apie gy-venim nuosavame name svarsto galimyb statytis rstin nam. Ta-iau ne visiems pasiseka su tokio namo statyba.

  Bii avilys

  Dl daug kur ialusi raps, menkesnio sod ydjimo nesitiki-ma gausaus medaus derliaus.

  I Lietuvos ivykus daugiau nei 400 tkst. piliei, grsminga nata tenka ne tik Sodros siste-

  mai, bet ir Konstitucijoje tvirtin-tai piliei teisei referendumus. Vyriausioji rinkim komisija pri-pasta, kad dabar surengti re-ferendum alyje jau beveik ne-manoma.

  Nukelta 3 p. f

  Konstitucin referendumo butaforija

  Vargo ir smurto aukas palieka likimo valiai

  Daug moter ir vaik kenia nuo smurto, didja skurdas, tik nenorima to matyti. Matyt, valdininkams ramiau gyventi, kai t problem niekas nekelia.Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Nuo 1991 m. Lietuvoje vyko tik 7 referendumai, kuriuose 4 kartus pilieiai prim pasilytas nuostatas. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Aukti ms alies valdininkai pamaloninami tkstantinmis priemokomis prie alg, o imtams vargstanij cinikai atsukamos nugaros.

  Vida Tavorien. Isamiau skaitykite 2 p.

  Atkrus nepriklausomyb Lietuvoje vyko tik 7 referendumai. Net 14 kart iniciatyvins grups mgino rinkti paraus referendumui, bet nesu-gebjo surinkti 300 tkst. piliei para.

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Kitas VL numeris ieis treiadien, birelio 29 d.

 • 2 2011 m. birelio 22 d. Nr. 4950 (90689069)Valstiei laikratis

  Vida TavorienVL urnalist, vida.tavoriene@valstietis.lt

  Smurtautoj aukas, atstumtus vaikus ir alkstanius varguolius ke-liolika met glaudianiuose Pa-nevio eimos ir Vaik paramos namuose slogios nuotaikos. Val-dininkai nusprend, kad tokios s-taigos gali gyvuoti ir be biudeti-ns paramos. Socialins apsaugos ir darbo ministerija atmet ias so-cialines staigas vienijanios agen-tros SOS vaikai parengt pro-jekt. O daugel met j ilaikym rmusi Panevio miesto savival-dyb iemet nusprend nutraukti prast fi nansavim.

  Pasil verstis patiems

  Panevio eimos ir Vaik para-mos namai gerai inomi imtams varg ir skurd keniani moni. Krizs metais keli iuos namus pramyn imtai paneviei, netek pragyvenimo altinio. Gurgiantys pil-vai prie labdaring piet stalo atved br moni, anksiau niekada ne-varsiusi socialini staig dur.

  Nuo spalio, kai prasids ildymo sezonas, gali tekti pakabinti spynas. eimos nam pastatas krenamas malkomis, tai gal kaip nors versims. O Vaik paramos nam patalpo-se yra centrinis ildymas, tad ne-isimoksime. Geri mons atnea maisto, drabui, taiau pinig mo-kesiams nesurinksime, apgailes-tavo i nam krja gydytoja Ma-rija Zabulionien.

  Jautrios sielos moteris netikra dl fi nansavimo, kur skirdavo Panev-

  io miesto savivaldyb. Nors i biu-deto kasmet bdavo atseikjama menka apie 20 tkst. lit suma, jos utekdavo sumokti u ildym, elektr, ryio paslaugas ir kt. iemet vietos valdia nusprend, kad taip fi nansuoti eimos ir Vaik paramos nam negali.

  M.Zabulionien apstulbo, kai Panevio miesto savivaldybs administracijos direktor tvarkie-t Kristina Vareikien es parei-k, kad socialins staigos turi pa-naudos sutart, todl privalo paios isilaikyti.

  Kaip tokiai organizacijai isilai-kyti? Nebent pasidjus kepur elge-tauti. Pajutau, kad ms paslaugos miestui nereikalingos, su aaro-mis akyse i savivaldybs ijo liki-mo ir gyvenimo nuskriaustus mo-nes globojanti gydytoja.

  Gautas Europos Sjungos fi nan-savimas eimos namams atnaujin-ti. Taiau kol nra utikrintos los pastatui ilaikyti, M.Zabulionien nedrsta gyvendinti projekto.

  Ministerija paliko likimo valiai

  Panevio agentr SOS vaikai likimo valiai paliko ir Socialins ap-

  saugos ir darbo ministerija (SADM). Paneviei parengtas projektas, skirtas padti smurt patiriantiems monms, fi nansavimo negavo.

  Anot M.Zabulioniens, tai buvo tstinis projektas, kuriam jau kelet met SADM skirdavo l. iemet projektas atmestas. Ministerijos atsto-vai tvirtina, kad jis neatitiko keliam reikalavim.

  Kol valdininkai iri popierius ir nustatinja reikalavimus, labdaringai veiklai atsidavusios moters pastango-mis veikianiose staigose verda kler-kams nepastamas gyvenimas.

  eimos namuose kasmet apgyven-dinama apie 80 moter su vaikais. ia priglaudiamos ir miesto, ir Panev-io rajono sumutos ir psichologikai palusios moterys. Tik rajono val-dia jokios paramos iai staigai nra suteikusi.

  eimos namuose smurt patyru-sios moterys gyvena skirting laik kai kurioms pakanka tik pernakvoti, kitos glaudiasi ir metus.

  I Vaik paramos nam labdar vairiais daiktais, drabuiais per metus isinea apie pus tkstanio gyvento-j. O labdaros valgykloje pamaitina-ma imtai alkstani vaik ir suaugu-sij. ia netikrinami dokumentai ir nenustatinjami reikalavimai. I aki

  ir kno kalbos matosi, kam reikalin-ga pagalba.

  Daug moter ir vaik kenia nuo smurto, didja skurdas, tik nenorima to matyti. Matyt, valdininkams ra-miau gyventi, kai t problem niekas nekelia, apmaudavo ir nuskriaus-tais vaikais, ir smurt bei nepriteklius patirianiomis moterimis besirpi-nanti M.Zabulionien.

  Net po valdios akibrokto gy-dytoja pasiryusi nenuleisti rank ir toliau iekoti bd, kaip padti so-cialiniame uribyje atsidrusiems monms.

  Pareignai vea smurto aukas

  Dl eimos ir Vaik paramos nam likimo susirpin ir policijos pareignai. Panevio apskrities vy-riausiojo policijos komisariato viri-ninkas Rimantas Bobinas teig, kad M.Zabulioniens vadovaujamos or-ganizacijos veikla labai padeda ir tei-ssaugos institucijoms, ir savivaldybs socialinms tarnyboms.

  Jei ne i staiga, neinotume, kur dti smurtautoj aukas. Ikilt dide-l problema, nes niekas daugiau toki paslaug neteikia. Ms pareignai danai vea moteris su vaikais iuos namus. ia niekada nebuvo joms u-darytos durys, sak R.Bobinas.

  Anot Panevio apskrities vyriau-siojo policijos komisariato virininko, i visuomenin organizacija be dideli i-laid suteikia labai reikaling pagalb.

  Svarbiau darbas su popieriais

  Panevio miesto meras Povi-las Vadopolas tvirtino, kad agent-ros SOS vaikai staig fi nansavim nusprsta nutraukti dl teisini ne-sklandum.

  Teisininkai iaikino, kad taip pat kaip anksiau fi nansuoti nega-lima. Reiks rasti kit bd, kaip t padaryti. Mes jau sutarme, kad orga-nizacij paremsime. Administracijos direktor jau skyr 6 000 lit. Kam ia dar puiamas burbulas, steb-josi miesto galva.

  Taiau irinkus naujos kadencijos mer, administracijos direktor liko ta pati K.Vareikien. Igirsti jos pozicij VL nepavyko. Panevio miesto savi-valdybs administracijos direktor ne-rado tam laiko. Sekretor informavo, kad K.Vareikien tdien dirbo su do-kumentais ir vaikiojo po skyrius.

  Aktualijos

  velg biurokratini trkumLina Buinskait, SADM Ryi su visuomene skyriaus vedja

  Ministerijoje atrinkti geriausi pro-jektai, kurie labiausiai atitiko keliamus tikslus ir buvo argumentuoti pateik-ti reikalingi dokumentai bei pagrsta, kaip bus teikiamos projekte nurodytos paslaugos. Ities labai gaila, kad kart nebuvo galimybs fi nansuoti agent-ros SOS vaikai Panevio skyriaus pateikto projekto, nes jis nesurinko minimalaus bal skaiiaus neper-eng 55 bal ribos, reikalingos gauti fi nansavim. Jei projekto veiksm pla-nas yra nedetalus, jame nepagrstas projekto vykdymo nuoseklumas, nra isamaus veiksm apraymo, nede-talizuotas l apibdinimas ir pan., tokiems projektams skiriama maiau bal. Deja, tokie trkumai ufi ksuoti ir iame projekte. iemet i dalies fi nan-suotas 21 projektas vairiuose mies-tuose, o 13 projekt nesurinko reikia-mo bal skaiiaus. I viso projektams skirta apie 449 tkst. lit. Ekonominio sunkmeio laikotarpiu projekt fi nan-savimas i valstybs biudeto suma-jo beveik tris kartus.

  Viena efektyviausi organizacijDeimant ebrauskait, Labdaros ir paramos fondo Maisto bankas direktor

  Tai dar vienas pavyzdys, kaip efek-tyviai veikianti ir visuomenei reikalinga organizacija negali igyventi. Lengviau-sia pasakyti, kad nra pinig arba yra tam tikros klitys j remti. Agentros SOS vaikai Panevio skyrius viena efektyviausiai veikiani organizacij. Tokioms organizacijoms gauti param i moni ir igyventi be biudetins paramos, ypa Panevyje, sudtinga. Nevyriausybininkai danai pasvarsto, kodl savivaldybs, valstyb negalt pirkti paslaug i toki organizacij, kurios yra reikalingos visuomenei ir teikia svarbi pagalb.

  Kol valdininkai iri popierius ir nustatinja reikalavimus, labdaringai veiklai atsidavusios moters pastangomis veikianiose staigose verda klerkams nepastamas gyvenimas.

  Vargo ir smurto aukas palieka likimo valiai

  (Us. 381)

  Smurt patyrusios moterys eimos namuose gyvena skirting laik kai kurioms pakanka tik pernakvoti, kitos glaudiasi ir metus.

  Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

 • 32011 m. birelio 22 d. Nr. 4950 (90689069)Valstiei laikratis

  Partijos vaikosi politini dividend

  Rolando Pakso vadovaujama par-tija Tvarka ir teisingumas inicijuoja referendum dl Visagino atomins elektrins (AE) statybos.

  Bgtaujama, kad Vyriausyb su strateginiu investuotoju sudarys tok pat nenauding sandr, kok A.Kubiliaus ministr kabinetas su-dar 1999 m. Maeiki naft par-davs Williams kompanijai.

  Paradoksalu, bet dabar alies pilie-iams beveik nemanoma pasinaudoti referendumo teise, tvirtinta Konsti-tucijoje, kuri jie 1992 m. spalio 25 d. prim btent referendumu. Todl tvarkiei bandymas inicijuoti re-ferendum yra pasmerktas neskmei ir tra tik vienas i bd gauti papil-dom politini dividend.

  Dar iki i