valstiečių laikraštis 2011 05 21

Download Valstiečių laikraštis 2011 05 21

Post on 08-Mar-2016

231 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 05 21

TRANSCRIPT

 • etadienis Aktorius Arnas Sakalauskas,

  vaidindamas apviestoje teatro scenoje ir velgdamas salje s-dinius irovus, msto apie tai, kad teatras ir realus gyvenimas neatskiriami, kad mes visi labai panas, nes mus valdo tie patys trokimai ir jausmai.

  Sodyba

  Adel ir Jonas Mikiniai prie trisdeimt penkerius metus pirmi gyvenvietje bulvi ir darovi lysves pavert ydinia oaze.

  Sveikata

  Atgijusi gamta kvieia ne tik pasdti ant velnaus ols kili-mlio ir pasigroti pavasariniais iedais, bet ir daugiau pajudti.

  Nuo sen laik bulves ir i j pagamintus patiekalus laik-me tradiciniu lietuviku maistu, taiau dabar bulvi viet vis da-niau uima ryiai.

  iandien VL su priedu

  2011 m. gegus 21 d., etadienis Nr. 40 (9059) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  Treiadien VL su priedais:kinink iniosTviks viesa

  Trys ar ne trys milijonai?

  Per savaitgal suraymo duo-menys pasipild madaug puse milijono moni. Tarsi kas nors i aukiausij alies pareign Statistikos departamente bt trinkteljs kumiu stal ir pa-reikalavs: uteks virkauti, kad Lietuva baigia isivaikioti.

  algirieiai susilav visus titulus

  Laimjs finalin serij 4:1, Kauno algiris trylikt kart tapo alies empionu. Penktosiose fi na-lo rungtynse algiris namuose 95:69 sutriukino prajusi met nugaltojo titul gynus Vilniaus Lietuvos ryt ir pergalingai bai-g didiojo fi nalo varybas.

  (Us. 170)

  Apie tai 4 p. f Apie tai 22 p. f

  Po Saullydio komisijos sprendim valdinink nesumajo, panaikinta tik apie 3 tkst. laisv etat, kurie ir iki tol nebuvo uimti. Raimundo uikos nuotrauka

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  Teism pasiekianios bylos dl prekybos monmis tra nedidel matoma miliniko ledkalnio vir-n tikrasis io organizuoto nusikal-timo mastas stulbina. Ofi cialiai per metus Lietuvoje nustatomi tik keli ar keliolika prekybos monmis atvej,

  taiau nevyriausybins organizaci-jos skambina pavojaus varpais ir ti-kina, kad prekyba monmis klesti. ie teiginiai daugel okiruoja, atro-do netiktini, taiau tokia yra skau-di realyb vairi ali legaliuose ar nelegaliuose vienamiuose tarnauja imtai ar net tkstaniai parduot jaun mergin i Lietuvos.

  Maiau alyje gyventoj gal maiau reikia ir valdios

  Slapta prekyba monmis klesti

  Lietuvoje spariai majant gyventoj, kol kas tik odiais karpomos valstybs aparato ilaidos. Kur vis dlto alis galt sutaupyti, o kur gyventojams vl gali tekti vertis dirus?

  Nukelta 3 p. f

 • Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Premjeras Andrius Kubilius neseniai pasigyr, kad Europos Komisija iemet Lietuvai pro-gnozuoja didiausi ekonomin augim Europos Sjungoje, ta-iau kartu jis begdikai nutyljo, kad Lietuva iemet bus ir viena labiausiai prasiskolinusi ES a-li, atsivelgiant valstybs sko-l, tenkani vienam gyvento-jui, kuri katastrofi kai kasmet maja. Taigi pradti taupyti gali tekti ir valdiai.

  Ar reikia tiek parlamentar?

  Suraymo duomenys, pagal ku-riuos Lietuvoje liko tik 3,05 mln. gy-ventoj, paakino politikus vl prabilti apie Seimo nari mainim.

  Seimo Biudeto ir fi nans komi-teto pirmininkas Kstutis Glaveckas pritart tokiam sprendimui, bet abe-joja, ar Seimas pats kirs ak, ant ku-rios sdi.

  Reikt keisti Konstitucij, kurioje aikiai vardijamas Seimo nari skai-ius 141, kalbjo K.Glaveckas. U Konstitucijos pakeitim reikt balsuoti du kartus, kart darant puss met pertrauk. Sumainimui reik-t gauti bent jau dviej tredali (94

  parlamentar) Seimo nari pritarim ir tai, mano galva, nelabai realu.

  Seimo nari mainimui nepritaria Valstybs valdymo ir savivaldybi ko-miteto vadovas Vytautas Kurpuvesas: Jei sumas Seimo nari, sumas ir nari skaiius komitetuose ir darbas bus iek tiek sunkesnis. Jo nuomone, sumajus gyventoj skaiiui, reikt pirmiausia mainti tiesiogiai juos ap-tarnaujani valdinink skaii.

  Savivaldybse politik krviai nevienodi

  Gyventoj majimas jau padar tak savivaldybi politikams.

  Statistikos departamento duome-nimis, 2010 m. liepos 1 d. Lietuvoje buvo 3,29 mln. gyventoj. Btent pa-gal iuos duomenis Vyriausioji rinki-m komisija (VRK) iemet paskirst savivaldybi taryboms mandatus.

  Jau kuris laikas atskirose savival-dybse mandat skaiius maja, nes

  maja gyventoj, aikino VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas.

  iemet savivaldybse idalyta 24 mandatais maiau nei 2007 m. rin-kimuose. Net 6 tarybos nari neteko Neringa, po 4 Birtono, Ignalinos,

  Rietavo ir Zaras savivaldybs, po 2 iauli rajono ir Taurags savivaldy-bs. Atsivelgiant tai, kad Klaipdos rajone gyventoj daugjo, i savival-

  dyb gavo du papildomus manda-tus, aikino Z.Vaigauskas.

  iuo metu daugiausia rinkj ats-tovauja vienas Vilniaus ar Kauno miest savivaldybs narys, kuriam tenka nuo 4 563 iki 8 726 rinkj.

  Maiausiai apkrauti yra Neringos, Rietavo, Paggi, Kazl Rdos, Kal-varijos ir Birtono politikai, kuriems vidutinikai tenka nuo 236 iki 529 rinkj.

  Vadovaujamasi sena praktika

  VRK pirmininkas pabr, kad maesnis politik skaiius dar ne-reikia, kad jie geriau atstovaus rin-kj interesams.

  Praktika rodo, kad kuo didesn valstyb, tuo pigiau jai kainuoja ilai-kyti valdi, kalbjo Z.Vaigauskas. Tarkime, Estijos parlamente yra 100 nari, Latvijos, kurioje yra beveik 2 mln. rinkj, Seime dirba 101 par-lamentaras.

  Pasak VRK vadovo, Lietuvoje Seimo nari skaiius, atsivelgiant

  iankstinius suraymo duomenis, galt sumati nebent keliais par-lamentarais, bet tikrai ne ketvirtadaliu ar penktadaliu.

  Paprastai vadovaujamasi XX amiaus praktika, kai politik skai-ius nustatomas itraukiant kubin akn i gyventoj skaiiaus, sak Z.Vaigauskas.

  Kitaip tariant, jei 1 mln. gyven-toj valstybje (kuri parlamente turi 100 nari ir i kuri vienas atstovau-ja iki 10 tkst. gyventoj interesams) piliei netiktai sumat 80 tkst., tai formaliai bt laikoma, kad j su-majo tik 20 tkst. Tad parlamentas sumat 2 nariais (iki 98).

  VRK pirmininkas akcentuoja, kad gyventoj sumajimas labiausiai pa-koreguot balsavimo aktyvumo ro-dikl, kuris iemet turjo bti gerokai auktesnis.

  Formaliai rinkj gyvena maiau, bet mes rmms Statistikos depar-tamento duomenimis, paaikino Z.Vaigauskas.

  Seimo narys K. Glaveckas neat-meta galimybs, kad suraymo duo-menys leis politikams manipuliuoti statistika mginant teigti, neva didja BVP vienam gyventojui (nors i ties jis dids dl sumajusio gyventoj skaiiaus) ir tai es lemia ekonomi-ns situacijos gerjim.

  Tarp politik gali pasitaikyti pa-nai vertinim, bet bent jau man toks noras cinikai kalbti niekada nekils, teig K.Glaveckas.

  Atsitiktinumas ar ne, bet treia-dien per Vyriausybs valand prem-jeras A.Kubilius gyrsi, kad Europos Komisija iemet Lietuvai prognozuo-ja didiausi ekonomin augim ES, taiau kartu premjeras begdikai nu-tyljo, kad Lietuva iemet bus ir viena labiausiai prasiskolinusi ES ali, at-sivelgiant valstybs skol, tenkani vienam gyventojui.

  iuo metu valstybs skol suda-ro 42,2 mlrd. Lt, arba ji yra beveik tris kartus didesn nei 2008 m. (17,3 mlrd. Lt).

  Ragina atleisti dal valdinink

  Profesorius Romas Lazutka neat-meta galimybs, kad A.Kubilius m-gins girtis ir kitais veiksniais, susiju-siais su didele emigracija, bandys j inaudoti politiniams dividendams kaupti. Pirmiausia tai pasakytina apie naumo didjim ekonomikoje, nes sumajus gyventoj ir perskai-iavus, kiek BVP sukuria vienas dir-bantysis, atrodys, neva dirbame beveik taip pat, kaip ir Vokietijoje, sak R.Lazutka.

  Seimo narys K.Glaveckas mano, kad bt kur kas naudingiau, jei vie-toj kalb prasidt realus valdinink mainimas.

  Po Saullydio komisijos spren-dim valdinink nesumajo, panai-kinome tik apie 3 tkst. laisv etat, kurie ir iki tol nebuvo uimti. Vadi-

  nasi, atjo laikas antrai atleidim ban-gai, sak K.Glaveckas.

  Tarnautoj armijaper didel

  iuo metu Lietuvoje yra 72,9 tkst. valstybs tarnautoj, ne-skaitant bibliotekinink, medik ir kit biudetinink. Vienam valdinin-kui tenka apie 40 piliei.

  Vidaus reikal ministerijai paval-daus Valstybs tarnybos departamen-to direktor Laima Tuleikien tikino, kad neturi vienareikmio atsakymo, ar reikt atleisti dal valdinink at-sivelgiant tai, kiek sumajo alyje gyventoj.

  Nei pritariu, nei nepritariu, nes tai nra pavirutinikas klausimas. Juo-lab kad valdinink pastaraisiais metais iek tiek majo, sak L.Tuleikien. Lietuvos valstybs tarnautoj profesi-ns sjungos pirmininks pavaduotoja Rima Kisielien Valstiei laikraiui pripaino, kad kai kuriose institucijose dirba per daug valstybs tarnautoj.

  Akivaizdu, kad per daug yra mui-tinink, mokesi inspekcijoje tar-nautoj irgi dirba per daug, todl, jei maja gyventoj, turt mati ir valstybs tarnautoj, neabejoja R.Kisielien.

  2 Aktualijos 2011 m. gegus 21 d. Nr. 40 (9059)Valstiei laikratis

  iuo metu valstybs skol sudaro 42,2 mlrd. Lt, arba ji yra beveik tris kartus didesn nei 2008 m. (17,3 mlrd. Lt).

  Pakakt perpus maiau Seimo nariGrasilda Makareviien, Lietuvos pagyvenusi moni asociacijos prezident

  Seime visikai pakakt 71 parlamen-taro, nes i dabartini 141 vis tiek pa-prastai tik madaug pus dalyvauja po-sdiuose. Nedidelei Lietuvai, ypa kai taip sumajo gyventoj, utekt ir pu-ss Seimo nari, nes dauguma j vis tiek neatlieka savo pareig. Kai buvo daugiau nei 3 milijonai piliei, vienam Seimo nariui tekdavo apie 20 tkstani moni, o dabartiniams apskritai nra k veikti. Viej pirkim tarnybos va-dovas ydrnas Plytnikas neseniai pa-reik, kad jam reikia dar apie 200 tar-nautoj, bet toks praymas yra visi-ka nesmon. Jei dabar ten dirbantieji normaliai atlikt savo pareigas, toki umoj nebt.

  Ivyks dar daugiauVidmantas iemelis, Seimo narys

  Norint sumainti Seimo nari skaii, reikt keisti ir Konstitucij. Aiku, ma-jant gyventoj, reikt mainti ir vals-tybs valdymo aparat, ir ilaidas. Bet turime atkreipti dmes tai, kad jeigu ekonomika ims augti ir gyventoja