Valstiečių laikraštis 2011 09 21

Download Valstiečių laikraštis 2011 09 21

Post on 10-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

3 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2011 09 21

TRANSCRIPT

kinink inios Senosios ES alys nori iki 2020-j ilaikyti maksimal ES tiesiogini imok skirtum, o naujosios rytingai sieks imokas suvienodinti. Algirdikyje (Panevio r.) vy-kusioje veislini gyvuli parodoje pirm kart Lietuvoje surengtame galvij aukcione nupirkta dvide-imt msini galvij. Cukrini runkeli augintojai jau ivaiavo laukus. Pirmos fab rikus pasiekusios saldij ak neli siuntos rodo, kad j cuk-ringumas iek tiek didesnis nei pernai. Taip pat augintojai diau-giasi gana gausiu derliumi.Moters pasaulis Gyvenim mieste kaim imainiusi Elbieta Glazgo ne tik augina tris maameius vaikus, dirba kaimo seninijoje, bet ir or-ganizuoja ivykas prie jros jos nemaiusiems kaimynams.2011 m. rugsjo 21 d., treiadienis Nr. 75 (9094) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Ltiandien VL su priedais:Pasipyl praneimai dl nesiningos ms alies ekologini ki veiklos paskatino ems kio ministerij grietinti jiems keliamus reikalavimus.Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 2 p. Stipriausia Europoje Ispanijos rinktinBaigsi Europos krepinio em-pionatas Lietuvoje. empion titul apgyn ispanai, antri liko pranczai, treti rusai. Ketvirt viet sensacingai um makedo-nai, penkt aikts eimininkai lietuviai, et graikai. Apie tai 4 p. f Apie tai 67 p. fU daugiamei oli hektar iuo metu skiriama 438 Lt, u jav 742 Lt, o u ekologik darovi ir bulvi hektar net 1 519 Lt parama. Klaudijaus Driskiaus nuotraukaEkologini Lietuvos ki reputacija pakibo ant plaukoetadien VL su priedais:etadienisSodybaBii avilysUgniagesiai tvirtina, kad jau treti metai nesprendiamos j problemos. Eltos nuotraukaVida TavorienVL urnalist, vida.tavoriene@valstietis.ltEuropos vyr krepinio em-pionato metu prie sporto aren piketav ugniagesiai gelbtojai sako, kad j siekis atkreipti dme-s priegaisrins apsaugos ir gel-bjimo sistemos griovim atsimua tarsi sien. Jie praranda vilt ssti prie deryb stalo su Vyriausybe, o dl es diskriminacini darbo sly-g ketina kreiptis teismus.Nukelta 3 p. fKaimo gyventojams teks pasirpinti gesintuvais ir patiems skubti gesinti gaisr. Toki netolim ateit prognozuoja ugniagesiai, protestuojantys prie gaisrini kaimo vietovse likvidavim.Ugniagesi pajgos po reform dalgiuMeil eurui: nors jo bijome, bet siekiameKas galjo pamanyti, kad ateis laikas, kai Briuselis pagrmos Lietuvai, suabejojusiai, ar jai ver-ta sivesti eur. Prie ketverius metus btume tai padar kar-tu su slovnais, taiau Briuselis tada buvo negailestingas.2 2011 m. rugsjo 21 d. Nr. 75 (9094)Valstiei laikratisAktualijosGediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.ltGausi Europos Sjungos (ES) param gaunantys ekologiniai kiai dygsta lyg grybai po lietaus, bet niekas neino, kiek i ties eko-logikos produkcijos jie pagami-na. ems kio ministerija (M) ne juokais usimojo isiaikinti, ar prisidengiant ekologinio kio ser-tifi katais nra piktnaudiaujama ES paramos lomis.Padidjo pusketvirto kartoiuo metu Lietuvoje yra sertifi -kuota daugiau nei 2 600 ekologini ki, uimani 150,7 tkst. hektar bendr plot.Palyginti su 2004 m., kai Lietu-va tapo visaverte ES nare, ekologini ki padaugjo daugiau nei dvigubai, o j uimami plotai padidjo beveik pusketvirto karto.Ekologinis kininkavimas mones traukia neatsitiktinai. Jie gauna ne tik tiesiogines imokas, kaip ir kiti ems kio subjektai, bet ir konkrei fi nan-sin pagalb u ekologin kininkavi-m i 20072013 m. ES Kaimo plt-ros programos (KPP) l.U daugiamei oli hektar iuo metu skiriama 438 Lt, jav 742 Lt, o ekologik darovi ir bulvi hek-tar net 1 519 Lt parama.i ki savininkai, nordami gauti tiesiogines ES imokas ir pa-ram u ekologin kininkavim, privalo laikytis itin griet kinin-kavimo taisykli, bet, kaip teigia e-ms kio ministras Kazys Starkevi-ius, ne visuose i deklaruot plot i ties usiimama ekologiniu ki-ninkavimu.Turima duomen, kad dalis eko-logini ki yra fiktyvs, sako K.Starkeviius.Pasak ministro, toki fi ktyvi ki gali bti daug. M neseniai pra-ne, kad patikrinus 66 ekologinius kius paaikjo, jog net 24 aptikta neleistin sintetini mediag. Ki-taip tariant, tokiuose kiuose iau-ginta produkcija neatitiko ekologi-ni standart ir negaljo bti laikoma ekologika.Beje, tiriant daroves nusiengi-m ekologiniams reikalavimams ne-nustatyta.Lyderis pasigedo tvarkosLietuvos kinink sjungos (LS) pirmininkas Jonas Talmantas teig, kad negali bti net kalbos apie fi -nansavimo didinim ekologiniams kiams, nes tuose kiuose klesti bai-si netvarka.Pirmiausia juose reikia padaryti tvark, kad ekologikai kininkau-jantieji laikytsi taisykli ir reikalavi-m, sak J.Talmantas. Jis piktinosi, kad didel fi nansin param gaunan-tys ekologini ki savininkai neno-ri siningai usidirbti pinig, todl kaip manydami gudrauja siekdami gauti vis daugiau ES l.Kur js matte t ekologik pro-dukcij, parodykite j man, ironi-zavo J.Talmantas.emdirbi lyderis negail-jo kritikos ir dabartinei finan-sins paramos skyrimo tvar-kai, kuria es piktnaudiaujama.Ekologini ki savininkai tarpusa-vyje, popieriuose parduoda savo pro-dukcij, o js pasidomkite, kur ta produkcija i tikrj yra. Jos nra! Jos tiesiog nra ir viskas! kategorikai aikino J.Talmantas.Pasak jo, nesiningus emdirbius domina tik imokos, o produkcijos gamyba jiems yra antraeilis dalykas.Pavyzdiui, jie palaukia, kol rap-sai nubyrs, sulkiuoja em ir kitais metais vl gauna tokias pat imokas nors t raps net nesja ir realiai jo-kios produkcijos nepagamina. Ir taip deimt met, tikino J.Talmantas.velgia tendencingumPasipyl praneimai dl es ne-siningos ekologini ki savinin-k veiklos paskatino M grietin-ti ekologinei emdirbystei keliamus reikalavimus.Be to, ministerijos usakymu jau antr mnes V Ekoagros dirba auditoriai.i staiga vienintel alyje turi teis sertifi kuoti ekologinius kius. M ir Nacionalin mokjimo agentra (NMA) abejoja, ar Ekoagros pa-grstai dalija sertifi katus ir tinkamai kontroliuoja emdirbius.ios staigos kokybs vadovas To-mas Demikis Valstiei laikraiui teig, kad Ekoagros specialistai nu-stato neatitikim, bet iki iol neturjo galimybs tokiems emdirbiams tai-kyti sankcij.Jis velg ir nepagrst puolim prie ekologin emdirbyst.Sunku pasakyti, kas visa tai ini-cijavo, bet greiiausiai t smonin-g puolim organizuoja ir stambieji kininkai, kurie naudoja chemikalus, siekdami pakirsti ekologini ki re-putacij, svarst T.Demikis.Jis atmet ir priekaitus, kad nra duomen apie ekologikos produkci-jos pardavim, nes iuos skaiius ino tik NMA. Btent jai produkcijos par-davim deklaruoja kininkai. Priein-gu atveju jie negaut dalies tiesiogi-ni imok.Puol auginti garstyiasV Ekoagros atstovo T.Demikio teigimu, kai kada NMA klaidina vi-suomen. Taip es atsitiko, kai i agentra paskelb, kad ekologiniai plotai iemet, palyginti su 2010 m., neva padidjo beveik dvigubai.Pastaruoju metu ekologini ki ne daugja, o po truput net ma-ja, nes 20072013 m. fi nansin ES parama, palyginti su 20042006 m. laikotarpiu, pavyzdiui, javams auginti, sumajo kone dvigubai (nuo 1 473 iki 742 Lt), sak T.Demikis.Jo duomenimis, padidjo tik pa-rama rudj ir juodj garstyi au-gintojams (skiriama 1 688 Lt/ha): kininkas u ekologik garsty-i auginim pretenduoja bendr 2 500 Lt u ha param.Btent todl mons iemet me-tsi kratutinum ir masikai pra-djo auginti garstyias. J dalis eko-logini produkt rinkoje padidjo nuo 2,68 proc. iki 12 proc., arba be-veik puspenkto karto.Neteko teissM duomenimis, kol kas pasi-tvirtino tik vienas atvejis, kai Kauno rajono kininkas, gavs ES param, iurkiai paeid Geros agrarins ir aplinkosaugins bkls (GAAB) reikalavimus.Dl kit reikalavim nesilaikymo 2009 m. net 1 200 ekologini ki neteko teiss realizuoti bent vie-n produkt kaip ekologik. Pra-jusiais metais tokios teiss neteko 1 323 kiai.NMA duomenimis, ekologikos produkcijos iais metais pagaminta u 41,4 mln. Lt. Tiesiogini imo-k ir kitos paramos iemet ekolo-ginei emdirbystei yra skirta 40,6 mln. Lt.Tiesa, metai dar nesibaig, todl tiktina, kad parama padids. Pra-jusiais metais i parama buvo rekor-din nuo 2004 m. ir sudar 191,6 mln. Lt.NMA duomenimis, ekologikos produkcijos iais metais pagaminta u 41,4 mln. Lt. Tiesiogini imok ir kitos paramos iemet ekologinei emdirbystei yra skirta 40,6 mln. Lt. Taisykls kaitaliojamosAndriejus Stanikas, ems kio rm pirmininkasTarp dvylikos apatal buvo ir Judas. Taip ir ekologikai kininkaujant vis atsiranda nesining emdirbi, vai-riausi gudrautoj. Viena vertus, tarsi gaunamos tiesiogins imokos, bet pro-dukcijos nra, kaip, beje, ir sankcij u tos produkcijos nebuvim niekam nra taikoma. Antra vertus, aidimo taisykls ekologikai kininkaujantiesiems keiia-mos per danai, todl trksta stabilumo. Manyiau, kad tiesiogines imokas rei-kt sieti ne su plotu (ha), o su galutiniu produktu. Ekologik produkt kainos, suprantama, Lietuvos vartotojams kol kas yra per didels. Kakam esame neparanksSaulius Daniulis, Lietuvos ekologini ki asociacijos pirmininkasKai kas sako, kad mes nepagaminame ekologikos produkcijos, bet vien grdi-ninkai eksportavo per 100 tkst. t ekolo-gik grd. Suprantama, jie yra bran-gesni ir neskirti ms rinkai. Apskritai galvoju, kad kakam ekologin emdir-byst yra labai neparanki. Tiesiog sie-kiama perskirstyti tiesiogines imokas tam, kam reikia. Galbt todl ir atsira-do ems kio ministro sakymas, kuria-me tvirtintas dar vienas reikalavimas kad ekologiniame pasli lauke nebt daugiau nei 10 proc. piktoli, nors nie-kas iki iol nepasak, kokiu pagrindu is reikalavimas atsirado ir pagal koki me-todik bus tai apskaiiuojama. Ekologini Lietuvos ki reputacija pakibo ant plaukoPadidjo tik parama rudj ir juodj garstyi augintojams (skiriama 1 688 Lt/ha): kininkas u ekologik gars-tyi auginim pretenduoja bendr 2 500 Lt u ha param. Raimundo uikos nuotrauka(Us. 608)32011 m. rugsjo 21 d. Nr. 75 (9094)Valstiei laikratis AktualijosNaikina 40 komandUgniagesi kantrybs taur perpil-d Priegaisrins apsaugos ir gelbji-mo departamento (PAGD) raginimas naikinti 40 savivaldybi ugniagesi gelbtoj komand. gyvendinus tok plan, darbo neteks apie 300 kaimo vietovse dirbani nestatu-tini ugniagesi gelbtoj, o kaimo gyventojams gaisrus gesinti gali tek-ti patiems.Pernai savivaldybi kaimo prie-gaisrinms tarnyboms nurta 8 mln. lit. iemet irgi neketinama t pinig skirti. Vadinasi, Vyriausyb, deleguo-dama atitinkamas funkcijas savivaldy-bms ir tam neskirdama fi nansavimo, paeidia Vietos savivaldos statym, pareik Lietuvos ugniagesi gelb-toj profesins sjungos (LUGPS) pirmininkas Saulius Diautas.Pasak LUGPS vadovo, pareika-lavus laikytis statym, atsirado si-lymas naikinti gaisrinink koman-das kaimo vietovse. Taigi i dabar Lietuvoje veikiani 302 savivaldy-bi ugniagesi gelbtoj komand likt 262.Kitiems metams numatytas di-desnis Vidaus reikal ministerijos biudetas, taiau ugniagesiams di-desnio fi nansavimo nebus. Ministras Raimundas Palaitis sako, jog vienas gaisrines reikia naikinti, kad igyven-t kitos. Reikt paklausti ministro, ar nevertt sumainti valdinink apa-rat, kad gyventojams netekt pa-tiems gesinti gaisr, samprotavo S.Diautas.LUGPS skelbia, kad savivaldybi ugniagesiams gelbtojams (nestatuti-niams) atlyginim fondui trksta apie 8 mln. Lt, o Priegaisrins apsaugos ir gelbjimo departamento ugniage-siams (statutiniams) apie 10 mln. Lt. Dl menko fi nansavimo PAGD ne-sukomplektuota apie 460 statutini ugniagesi etat.Vietoj penki dirba trysSumajus fi nansavimui ugniage-siai gelbtojai buvo priversti eiti ne-mokam atostog. Dl to gaisr ge-sinti vykdavo maesns pajgos. Anot LUGPS pirmininko, kai kur buvo u-daromos gaisrins savait dirbo vie-na, kit savait kita.Taip paeidiami darbo saugos reikalavimai, nukenia darbo kokyb, taiau visuomen apie tai neino. Ge-rai, kad neatsitiko dideli nelaimi, sak S.Diautas.Ugniagesiai pasipiktin, kad bu-dintys ugniagesiai gelbtojai privers-ti dirbti vienu mnesiu daugiau nei kiti gaisrininkai. Jiems nustatyta dar-bo laiko norma ne 168 darbo val. per mnes, o 182,5 val., taiau papildo-mai u tai nemokama.Pasak LUGPS pirmininko, ugnia-gesiams gelbtojams neteisingai ap-mokama ir u darb nakt, todl kas mnes jie praranda nuo 100 iki 400 lit.Ugniagesiai tvirtina, kad jau treti metai nesprendiamos j problemos. Trksta etat trys mons dirba keturi ar penki darb. Dabar pa-naikinus nestatutini ugniagesi ko-mandas, krvis statutiniams dar i-augs. Sumas visuomens saugumas, ugniagesi pagalba vluos, ypa ato-kesnes vietas, apgailestavo Pane-vio apskrities priegaisrins gelb-jimo valdybos ugniagesys Robertas Baltuka.Po reformos dalgiu atsidrusios gaisrins susirpinim kelia ir vietos savivaldos atstovams. Jeigu panai-kint miestelyje esani ugniagesi komand, gyventojams bt daug ne-rimo. tai savaitgal Saloiuose kilo gaisras. Vietos ugniagesiai per kelias minutes atsidr nelaims vietoje ir igelbjo nam. Jei bt tek lauk-ti gelbtoj i Pasvalio, pastato bt nebelik, pasakojo Pasvalio rajono Saloi seninijos seninas Algiman-tas Maalas.Seninas sitikins, kad kaimo gaisrini nereikia udaryti, nes dl to nukents atokiau gyvenantys mons. Miestelyje nuo pokario laik buvo gaisrin. Ms rajone gaisrini pa-talpos suremontuotos, technika at-naujinta. Kam visa tai griauti? Nuo moni tolinamos beveik visos pa-slaugos! visose srityse vykstanios optimizacijos nevilt stumia rajo-n gyventojus.Skubina gelbtoj savanorystUgniagesiams kari ypsen kelia skubrus Vidaus reikal ministerijos (VRM) silymas teisinti savanorius ugniagesius.Pasak R.Palaiio, teisinta sava-nori ugniagesi veikla bt didel paspirtis alies ugniagesiams atliekant gelbjimo darbus, gesinant ir likvi-duojant gaisrus.Tok vidaus reikal ministro pa-reikim ugniagesiai prilygina sily-mui patiems gesinti gaisrus.Savanorikos ugniagesi paj-gos geras dalykas. Taiau ar ms visuomen tam pasirengusi? Pakeis-ti moni smon reikia laiko. Tik tam pasiruous ir vertinus, kaip vei-kia savanorika sistema, galima bt pamau j taikyti. Naujos nesukr, pradedame griauti tai, k turime, apmaudavo S.Diautas.LUGPS atstovai sako, kad vi-suomen dar kart gali sitikinti, jog Vyriausybs deklaruojami priorite-tai moni saugumas, vietimas, medicina tra muilo burbulas.Ugniagesiai vylsi, kad j kreipi-masis alies Prezident Dali Gry-bauskait paskatins dialog su Vy-riausybe. Laukdami alies vadovs veiksm, ugniagesiai buvo pristabd protesto akcijas.Deja, patekome udar rat. Pre-zidentei rame, kad VRM nereaguo-ja ms problemas. Taiau Prezi-dentra grino rat ministerijai tai paiai, kuri nesugeba utikrinti tin-kamo pavaldi staig funkcionavi-mo. Tai akibroktas ms profesinei sjungai. Kadangi deryboms slyg nra, eisime teismus dl diskrimi-nacini darbo slyg, papildom kr-vi, pareik S.Diautas.Nuo moni tolinamos beveik visos paslaugos! Visose srityse vykstanios optimizacijos nevilt stumia rajon gyventojus, guodsi Pasvalio rajono Saloi seninijos seninas A.Maalas.(Us. 644)Pasigendama motyvAlgirdas Vrubliauskas, Lietuvos savi-valdybi asociacijos viceprezidentasDarbo viet naikinimas negeras daly-kas, ypa tada, kai alyje toks nedrabas. Be to, keista, kad sprendimai dl gaisri-ni naikinimo priimami krizei baigiantis. Dl to gali nukentti moni saugumas. Stinga pinig statutiniams ugniagesiams gelbtojams ilaikyti, todl mainamos savivaldybi gaisrins. Mes pasigenda-me svaresni ios reformos ir ugniage-si pajg mainimo motyv.Saugumo iliuzijaRemigijus Baniulis, Priegaisrins apsaugos ir gelbjimo departamento direktoriusUgniagesi komand tinklas, sukurtas kolkiams saugoti, yra iliks nuo sovie-tini laik. Kolki nebeliko, o komandos tebra. is tinklas alyje netolygiai isi-dsts. Kur buvo stipresni kolkiai, ten ir ugniagesi buvo daugiau. Dabar pri-oritetai ir aktualijos kitokios. Krizs metu gietai sumainus fi nansavim buvo nu-sprsta optimizuoti tinkl. Deja, to ne-vyko. Dabar i esani 302 savivaldybi ugniagesi komand fi nansuoti galime 262. Kai kurios komandos negali uti-krinti saugumo. Tai tik saugumo iliuzija. Gal geriau turti maesn, bet kokybi-kesn ugniagesi tinkl.Ugniagesi pajgos po reform dalgiue Atkelta i 1 p. Delia.Saul teka 7.02, leidiasi 19.22.RytojiandienTreiadien ps pietvakari krypties vjas. Nakt bus giedra, suils iki 1012 laipsni. Die-n ski neprireiks, termometrai rodys 20 laipsni. Ketvirtadien daugiau palis pajryje. Vyraus neramus pietvakari vjas. Nakt bus gana rams orai, suils iki 1014 laipsni. Die-n termometro stulpelis pakils iki 21 laipsnio, ypsosis saul. Penktadien atslins nedideli debesys ir atne liet. Nakt negausiai kris lietus, ryte, prieingai, vies saul, o ilumos bus tiek pat, apie 11 laipsni. Dien ir vl lis, suils iki 17 laipsni. PorytDien: +16 +20oNakt: +10 +12oDien: +16 +21o Dien: +14 +17oNakt: +9 +11oNakt: +10 +14o VL, gismeteo.lt inf.Dar pernai savivaldybi kaimo priegaisrinms tarnyboms nurta 8 mln. lit. Klaudijaus Driskiaus nuotraukosUgniagesi kantrybs taur perpild Priegaisrins apsaugos ir gelbjimo de-partamento raginimas naikinti 40 savivaldybi ugniagesi gelbtoj komand.4 2011 m. rugsjo 21 d. Nr. 75 (9094)Valstiei laikratisAlbinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.ltKas galjo pamanyti, kad ateis lai-kas, kai Briuselis pagrmos Lietuvai, suabejojusiai, ar jai verta sivesti eur. Prie ketverius metus btume tai pa-dar kartu su slovnais, taiau Briuse-lis tada buvo negailestingas dl ne-ymaus in iacijos rodiklio neatitikimo Lietuva buvo be gailesio palikta u dur. O juk Lietuvos banko vadovas Reinoldijus arkinas jau buvo numats pinig kiekvienam suaugusiam alies pilieiui nupirkti po kalkuliatori, kad pirmosiomis euro vedimo dienomis galtume buvusi preks kain litais padauginti i 3,458 ir taip patikrinti, ar prekybininkai nesuman ms apgau-dinti euro vedimo proga. Po pirmo-sios neskms ekonomistai prognozavo, kad antr kart euro zon pasibelsi-me po trej met. Taiau visus uklu-po kriz, tad euro vedimas atidtas iki 2014-j, nors iandien daug kas nea-bejoja, kad ir termin teks nukelti.Ryt Europos alyse pasklid gan-dai apie valstybi abejones dl euro ateities ir siekius referendumuose pa-tikrinti, ar pilieiai nori patekti euro zon, ne juokais sukl nerim Briu-selyje. Maitas laive? Prisipainkime prie 45 metus daugelis tikjoms, kad patek euro zon tursime tarsi papildom garantij, jog ms valdi-ninkai nebegals su valstybs nansais elgtis savo nuoira. Tikjoms, kad Briuselis neleis piktnaudiauti. Ta-iau pastaraisiais metais i viltis spro-go kaip muilo burbulas. Nors Lietuvos ir dar ei ES ali usienio reikal ministerijos paskub-jo paneigti vieum pasklidusi infor-macij apie svarstymus rengti referen-dumus dl narysts euro zonoje, taiau akivaizdu, kad septyni valstybi noras sivesti eur yra gerokai sumajs ir i valiuta tikrai nebus visose alyse vesta, kaip planuojama, 20142015 m. is klausimas kyla ne tik Ryt Europos alims, bet ir euro dar nesivedusioms Jungtinei Karalystei, vedijai ir Dani-jai. Akivaizdu, kad iuo metu sivesti eur daugeliui ali yra labiau rizikinga nei jo nesivesti. Juk viea paslaptis, dl koki prieasi Vokietija ir Pranczi-ja nenori i euro zonos paleisti Graiki-jos, nors kai kurie ekonomistai kaip tik taip pataria elgtis paleiskime, tegul siveda savo valiut ir pradeda ilg gi-jimo proces. Taip turt bti, o dabar Graikija tempia vis euro zon pelk. Kodl nepaleidiama? Todl, kad ne vienas stambus Vokietijos ir Pranc-zijos bankas yra investavs milinikas sumas Graikijos valstybs obligacijas bei jos ekonomikas. Graikijos pasitrau-kimo i euro zonos atveju daug skol likt beviltikos, jas tekt paprasiau-siai nurayti. Taiau neapgaudinkime savs nemanykime, kad Lietuva, ivengusi euro zonos, ivengt ir nuostoli dl Graikijos gaivinimo. Lietuvos ekono-mika labai priklauso nuo eksporto, nes vidaus rinka per maa ne tik dabar, kai gyventoj mokumas menkas, bet taip bus ir ateityje. Taiau Lietuvos ir Latvijos padtis labai skiriasi nuo euro dar nesivedu-si ali padties. tai Lenkija tikrai turi savo valiut, ir mes tai jauiame. Kai jos vert sumaja lietuviai kaip mat pasuka Lenkijos prekybos cen-trus. Ir atvirkiai. O litas ir latas lyg ir yra, taiau tuo pat metu j lyg ir nra, nes jie susieti su euru, o kursas yra k-suotas. Todl mes, net nepriklausyda-mi euro zonai, dl Graikijos bd pa-tiriame tiek pat nuostoli, kiek patiria eur sivedusios valstybs.Kokia ivada? Kad ir kiek kriti-kuotume euro zon, taiau jos nars turi garantij, jog kilus grsmei pa-gelbs kitos io elitinio klubo valsty-bs. O Lietuva toki garantij neturi. Neumirkime, kad i esms mes net ir neturime kito pasirinkimo esame daug pasiskolin eurais, todl jeigu sumanytume devalvuoti lit, usie-nio skola automatikai padidt, o tai mums nenaudinga. Taigi i esms ir dl ios prieasties mes turime tik vien galimyb belstis euro zonos duris antr kart.Vyriausiasis redaktoriusStasys Jokbaitis Administrator (8 5) 210 0110Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojaMeil Tarakeviien Atsakingasis sekretoriusRobertas Sabaliauskas (8 5) 210 0113SODYBA, BII AVILYS Nijol Baronien (8 5) 210 0035TVIKS VIESA Bernardas aknys (8 5) 210 0090SVEIKATA Daiva alc (8 5) 210 0042KININK INIOS Meil Tarakeviien (8 5) 210 0044MOTERS PASAULIS Egl Valionien (8 5) 210 0035ETADIENIS Rta Kliyt (8 5) 210 0082PRIEBLANDOS Vismantas ukleviius (8 5) 210 0092Dizaineriai (8 5) 210 0113Fotokorespondentas (8 5) 210 0113KRATO KORESPONDENTAI:KAUNAS Albinas aplikas 8 655 74 524Gediminas Staniauskas 8 640 19 043Saulius Tvirbutas 8 655 38 128PANEVYS Vida Tavorien 8 615 75 183KELM Nijol Petroit (8 427) 56 797MS AUTORIAI: Algimantas ekuolis (raytojas), Jonas Maiukeviius (raytojas), Kazys Saja (raytojas), Sigitas Tamkeviius (arkivyskupas), Tautos fondo (JAV) tarybos pirmininkas Jurgis Valaitis.REDAKCIJASaltoniki g. 29 / Sli g. 3, LT-08105 Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 210 0110, faksas (8 5) 242 1281.El. patas redakcija@krastospauda.lt.SKELBIMAI PRIIMAMI:Vil niuje: Saltoniki g. 29 / Sli g. 3 (3 auk tas), LT-08105, nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 5) 210 0110 (skelbimai@krastospauda.lt). Faks. (8 5) 2421281. Kaune: emals g. 16, nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 37) 40 93 71 (kaunas@krastospauda.lt). Dl prenumeratos skambinkite (8 5) 210 0060 (prenumerata@krastospauda.lt) arba nemokamu tel. 8 800 20 090.Laikratis leidiamas nuo 1940 met. Spaus di na UAB Lietuvos ryto spaustuv, Kauno g. 51, LT-21372 Vievis. Of se ti n spau da. 6 sp. lan kai. Ti ra as 15 803 egz. In dek sas 0127; ISSN 10214526; us. Nr. 1175. Rankraiai nerecenzuojami ir negrinami. U skelbim ir reklam turin bei kalb redakcija neatsako.Leidjas udaroji akcin bendrovGeneralin direktor Liudmila RybnikovaAdministrator (8 5) 210 0110Reklamapardavimai@krastospauda.lt Prenumerata ir platinimas (8 5) 210 0060Buhalterija (8 5) 210 0045Fondas Kaimo vaikai (8 5) 210 0110Knyg prekyba Viktorija Kanaeviit (8 5) 210 0070AktualijosMeil eurui: bijome, bet siekiame Tiesiai viesiaiI stojanij euro zon reikalaujama idealios formos, o tai esantys euro zonoje graikai usiaugino pilvus, kair ir dein vaist milijardus eur.Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.ltPo 2009 m. sausio 16 d. riaui Vilniaus miesto savivaldyb pirm kart leido organizuoti didel mi-ting prie Seimo. Penktadien ia protestuos vietimo statymo pa-taisomis nepatenkinti lenk atsto-vai. Taiau ar iuo leidimu meras Artras Zuokas nepataikauja Lietu-vos lenk rinkim akcijai, su kuria sostins taryboje yra sudars koa-licin sutart?Parama partneriams?Vilniaus miesto savivaldyb po 2009-j sausio vyki iki iol nie-kam nebuvo idavusi leidimo rengti didelius mitingus prie Seimo.Baimindamasi riaui, kai sausio 16-j duo Seimo langai, valdia udraud bet kokias masines pro-testo akcijas prie parlamento.Tiesa, tuomet miestui vadovavo konservatorius Vilius Navickas. Po 2011-j savivaldos rinkim mero kd atsisdo Artras Zuokas. Tarp jo vadovaujamo visuomeninio ju-djimo TAIP koalicijos partneri yra ir Lietuvos lenk rinkim ak-cija (LLRA), taryboje turinti net 9 mandatus.Atsitiktinumas ar ne, bet btent lenkams, kuri atstovai yra valdan-iojoje daugumoje, savivaldyb idav leidim protestuoti prie Seimo, nors anksiau to daryti neleido nei profesi-nms sjungoms, nei pensininkams.Mitinge dl vietimo statymo gals dalyvauti ne daugiau kaip 5,3 tkst. moni.Ragina nedidinti tamposPolitikai kol kas nesieja lenk mi-tingo ir A.Zuoko bei LLRA drau-gysts.Tvyns sjungos-Lietuvos krikio-ni demokrat frakcijos narys Mantas Adomnas kol kas nespekuliuoja min-timi, kodl A.Zuokas leidim protes-tuoti idav pirmiausia lenkams. Bet kad savivaldyb turt laikytis vieno-d standart, tai tuo net neabejoju jei saugumo sumetimais nebuvo daromos iimtys anksiau, neturi j bti daroma ir dabar, akcentavo M.Adomnas.Seimo opozicins frakcijos Tvar-ka ir teisingumas seninas Valenti-nas Mazuronis teigia, kad Vilniaus miesto savivaldyb miting ir pro-testo akcij atvilgiu iki iol laik-si netinkamos ir net neteistos po-zicijos. Pasak jo, tai buvo daroma pritariant aukiausiems valdios at-stovams, nes miestui vadovavo kon-servatorius.Po garsij riaui prie Sei-mo kiti protestuotojai vliau buvo nukreipiami durpynus ir mly-nus, todl tikkims, kad A.Zuoko sprendimas leisti protestus prie Sei-mo nra politikai motyvuotas, viliasi V.Mazuronis.Prie Seimo ada protestuoti ir pensininkaiLietuvos pagyvenusi moni aso-ciacijos prezident Grasilda Makara-viien sak, kad valdia bijo moni, todl 2009 m. gruod pensininkams neleido ilieti pykio prie Seimo.Mus tada nugrdo prie Spor-to rm, bet miting vis tiek su-sirinko 8 tkst. moni, sak G.Makareviien.Pamat, kad leidim mitinguoti prie Seimo lenkai gavo, pensininkai es sieks to paties. Spal ir pamatysi-me, ar Lietuvos pilieiams netaikomi dvigubi standartai, nes protestuoti turi bti leidiama kiekvienam mogui, pabr G.Makareviien. Seimas vl atviras protestuotojamsSuinoj, kad dl vietimo statymo patais lenkams leista rengti didiul miting prie Seimo, vis labiau skurstantys Lietuvos pensininkai dabar ada irgi kreiptis dl tokio leidimo.Politikai neturt slapstytisAlgis Krupaviius, politologasKai profesinms sjungoms ir pensinin-kams nebuvo leista mitinguoti prie Seimo, tuo metu A.Zuokas dar nebuvo Vilniaus miesto meras. Viena vertus, yra staty-mai, reguliuojantys susirinkim tvark, ir vertinus tam tikr atstum turt bti leidiama protestuoti prie valdios insti-tucij. Patiems politikams bt naudinga pamatyti protestuojanius mones ir su jais pasikalbti akis ak. Pensinink vietoje irgi paprayiau tokio leidimoKstutis Girnius, politologasGalbt A.Zuokas tam tikra prasme pa-remia savo sjungininkus, ir is parmi-mas, manau, nieko nenustebint. Visos organizacijos turi teis rengti demons-tracijas centrinse vietose, o ne kur nors kitur. Tad jei tokia teis suteikiama len-kams, toki pat teis privalu bt suteik-ti ir pensininkams, ir visiems kitiems, ku-rie turi k pasakyti. Pensinink vietoje ir a paprayiau tokio paties leidimo.Protestuojantys pensininkai buvo nugrsti kuo toliau nuo Seimo rm. Klaudijaus Driskiaus nuotraukakinink iniosKitus straipsnius skaitykite laikratyje9 psl.Cukrini runkeli auginto-jai jau ivaiavo laukus. Saulius Tvirbutas9 psl.Runkeli derlius gali bti saldesnisMoters pasaulisKova dl ES tiesiogini imok nebus lengvaPavarg, neisimiegoj vairuotojai stengiasi kuo greiiau pasiekti galutin kelions tiksl ir svajoja tada lengviau atsikvpti. Taiau vairuotoj patiriamas nuovargis ir net sekund trunkantis snusteljimas prie vairo yra viena i daniausi skaudi avarij prieasi. Vismantas Vilinskas15 psl.Usnsti prie vairo labai pavojingaetoji pavaraSenosios ES alys nori iki 2020-j ilaikyti maksi-mal ES tiesiogini imo-k skirtum, o naujosios rytingai sieks imokas su-vienodinti.Albinas aplikasElbieta visk gali ir visur spja. Ji augina tris vaikus, priiri namus, dirba se-ninijoje, rengia ventes ir rpinasi visais kaimo rei-kalais.Egl ValionienMiest imain kaim16 psl.Moligai nuo seniausi laik inomi moni su-kultrinti augalai. Meksikos gyventojai juos augino dar prie 5 tkstanius met. Moligai ypa vertingi vl ruden ir iem, kai viei vaisi ir darovi asorti-mentas ribotas. Ieva RadzeviitAuksaspalviai moligai naudingi ir jauniems, ir vyresniems18 psl.Dl rinkj vangumo ir politini alies jg susiskaldymo pergal parlamento rinkimuose ikovojs prorusikas Santarvs centras usitikrino 31 mandat i 100. Taiau rinkim laimtojas gali likti opozicijoje, nes koalicij bando lipdyti kitos maiau bals gavusios partijos.Latvijos parlamento rinkimus laimjo prorusika partijaPasaulis8 psl.VLA2101VLA2102VLA2103VLA2104VLA2105VLA2106VLA2107VLA2108VLA2109VLA2110VLA2111VLA2112VLA2113VLA2114VLA2115VLA2116VLA2117VLA2118VLA2119VLA2120VLA2121VLA2122VLA2123VLA2124 /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice