Valstiečių laikraštis 2011 04 09

Download Valstiečių laikraštis 2011 04 09

Post on 10-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

3 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2011 04 09

TRANSCRIPT

 • etadienis LTV laidos Gamtos patruliai

  vedjas Daumantas Butkus svajo-ja apie kitoki Lietuv, apie kaim, kuriame ant savo ems nedusi-nami i stambij ferm sklindan-ia smarve galt tristi ms emdirbiai.

  Sodyba

  Skirtingose alyse populia-rs tokie pat personaai, tik j pavadinimai kitokie: vienur jie nyktukai, o kitur troliai.

  Sveikata

  Ar visada laiku pasirpiname savo dantimis? O gal, taupydami laik ir pinigus, tuos nemalonius vizitus pas odontologus vis ati-dliojame? Kas atsitinka, jei taip elgiams?

  Pasninkas reikalingas ne tiek mogaus dvasios, kiek kno sveikatai. Visos pasaulio religijos mones ragina pasninkauti.

  iandien VL su priedu

  Treiadien VL su priedukinink inios

  2011 m. balandio 9 d., etadienis Nr. 28 (9047) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  Albinas aplikas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Aplinkosauginink karas kol kas be pergali ir be paliaubLietuvos alij judjimo nariai, piktindamiesi parlamentaro Jono imno veikla, silo jo vadovaujam Seimo Aplinkos apsaugos komitet pavadinti Aplinkos naikintoj komitetu.

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  Suinojusi, kad aukcione ban-doma parduoti abejotinos kokybs med, Valstybin maisto ir veterina-

  rijos tarnyba skubiai atliko tyrim. Bgtavimai pasitvirtino, todl buvo kreiptasi Generalin prokuratr, kad ji pradt tyrim dl galbt pa-darytos nusikalstamos veikos.

  auktas juodo deguto medaus statinje

  Apie tai 4 p. f Apie tai 20 p. f

  Tik per laiming atsitiktinum ant vartotoj stalo ne-pateko daugiau kaip 11 ton neaikios kokybs i Ki-nijos siveto ir aukcione pigiai parduoto medaus.

  Nukelta 3 p. f

  Ne paslaptis, kad hidroelektrini galios didinimas susijs su milijoniniu verslu. Priminsime, jog skandalas kilo, kai Seimo nariai pastebjo, kad Atsinauji-nani itekli statymo 13-ame straipsnyje atsirado trys odiai, kuri, Seime svarstant straipsn, nebuvo. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Apsimelavusieji suka ienas atgal

  Kaip manote, ko maiausiai bijo ms politikai apgaudinti rin-kjus. Naujai irinkti savivaldybi taryb nariai masikai atsisakinja mandat. Isigando atsakomy-bs, staiga susivok, kad ne ten pataik? Per gerai galvojate.

  Kazachstano gyventojai brangina stabilum

  Kai Kazachstano ambasadoje Vilniuje pasil pasirinkti, kuria-me mieste ar regione noriau kaip urnalistas stebti neeilinius prezidento rinkimus, abejoni beveik nekilo. Karagandos mies-te iki iol dar nebuvau.

  (Us. 170)

 • Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  Jau ketvirt mnes tsiasi aplin-kosauginink ir Seimo Aplinkos ap-saugos komiteto (AAK) pirmininko Jono imno odi karas. Viena pus paleidia salv kaltinim, kita atsako tuo paiu. Kilus skandalui dl Atsinaujinani itekli staty-mo projekto, Ekonomikos komite-tas ketina reikalauti, kad atsinauji-nani itekli sritis bt grinta kuruoti iam komitetui. Artimiau-siu metu Seimo Etikos ir proced-r komisija dar kart nagrins io statymo projekto pateikimo aplin-kybes ir komiteto pirmininkui me-tamus kaltinimus.

  alieji silo keisti komiteto pavadinim

  Lietuvos alij judjimo (LJ) pirmininkas Rimantas Braziulis ne-slepia nusivylimo: alij judjime dalyvauju nuo pirmj dien, taiau tokio Seimo AAK pirmininko dar nebuvo. Mes, alieji, net juokaujame, kad J.imno vadovaujam Aplinkos apsaugos komitet reikt pavadinti Aplinkos naikintoj komitetu.

  Gal ir LJ atstovams trksta ini-ciatyvos neteikia pasilym, nedaly-vauja io komiteto posdiuose?

  Nekvieia. inoma, mes patys ga-ltume brautis tuos posdius, ta-iau i komiteto puss nra jokio noro tartis, diskutuoti. Ms pasilymams kartais pritaria Seimas, Vyriausyb, Prezident, taiau tik ne AAK. Su-sidariau spd, kad J.imnas visada balsuoja u gamtai kuo baisesn sta-tym, sako R.Braziulis.

  Neatmeta galimybs kreiptis teism

  Geologo profesij turintis J.imnas, politin karjer pradjs su Sjdiu, pirmaisiais metais visada pasiymdavo gamtos apsaugos srity-je. Jeigu tai persivertimas, tai kada ir dl koki prieasi jis vyko?

  J.imno persivertimas mans ne-stebina. Jis atjo i ne labai gamtai pa-lanki verslo struktr. Todl jis dabar aresnis u paius ariausius upi tven-kjus, mano LJ pirmininkas.

  iniasklaidoje sumavo aplin-kosauginink ivados, kad J.imnui vadovaujant Seimo AAK prasidjo per vis nepriklausomybs laikotarp intensyviausias kryptingas Lietuvos gamtos naikinimas.

  Komiteto pirmininkas nelieka skolingas. Met pradioje VL pa-kalbintas J.imnas dl mest itin griet aplinkosauginink kaltinim adjo kreiptis teism. i ketinim neatsisako ir dabar, nors jau ne taip rytingai: Neatmetu tokios galimy-

  bs, taiau kuo daugiau netiesos ant mans pilama, tuo esu tvirtesnis ir tuo daugiau sulaukiu padrsinim.

  Apsikeit kaltinimais

  Paradoksalu, bet AAK pirminin-kas Seime daugiausia priekait susi-laukia ne i opozicijos, bet i valdan-iosios daugumos. tai Ekonomikos komiteto pirmininkas Dainius Budrys neataukia prie dvi savaites isakyt savo tarim, kad J.imnas, Seimui pristatydamas Atsinaujinani itekli statymo projekt su technine klaida, galbt klasta siek naudos sau.

  iuo metu Ekonomikos komi-tetas renka informacij dl vis su J.imnu susijusi neatitikim svars-tant mint statym, atskleidia D.Budrys.

  Seimo nariai pastebjo, kad jau prie metus tarp i komitet pir-minink atsirado asmeninis priei-kumas. tai prajusi met vasar, raydami apie AAK pritarim hidro-elektrini pltrai, kalbinome J.imn ir is tikino, kad nekreipia dmesio D.Budrio ir K.Daukio priekai-tus, nes jie es kvepiantys nafta. D.Budrys neliko skolingas ir vliau pareik tarimus, kad J.imnas yra galbt suinteresuotas bendrovi ir asociacij, kuriose dirbo ar dalyvavo j veikloje, ateitimi.

  Nejauiu jokio asmeninio priei-kumo. Su J.imnu teko kartu vykti konferencijas kitose alyse, normaliai bendraujame, o jeigu jis mane kuo

  nors kaltina, tai yra jo sins reika-las, sako D.Budrys.

  Taiau ne kas kitas, o btent D.Budrys kreipsi Seimo pirmi-nink Iren Degutien bei Etikos ir procedr komisijos pirminink Al-gimant Salamakin dl tarim, kad J.imnas negali rengti Atsinaujinan-i itekli statymo projekto, nes gal-bt kyla privai interes konfl iktas.

  Besivelkantis leifas

  Pasak D.Budrio, J.imnas 2008-aisiais pasinaudojo tuo, kad Seim pateko daug politins patirties neturini moni. 2008-j gruo-dio 17 d. J.imnas uregistravo silym, kad atsinaujinani itekli sritis i Ekonomikos komiteto bt perkelta kuruoti AAK.

  Mes, jauni politikai, tada daug ko nesupratome, todl nesiprieino-me. Kas gali paneigti galimyb, kad jau tada J.imnas planavo tolimus tikslus? Sakysite, kad tai smokslo teo rija? Taiau niekas nepaneigs, kad J.imnas dirbo Bionovus ir aso-ciacijoje Litbioma, o, mano inio-mis, ten darbavosi ir jo snus. ios institucijos labai suinteresuotos Atsi-

  naujinani itekli statymu, sako D.Budrys.

  Ekonomikos komitetas ketina rei-kalauti, kad atsinaujinani itekli sritis bt grinta kuruoti iam ko-mitetui.

  Klaida, kurios neturjo pastebti?

  Ne paslaptis, kad hidroelektrini galios didinimas susijs su milijoni-niu verslu. Priminsime, jog skanda-las kilo, kai Seimo nariai pastebjo, kad Atsinaujinani itekli statymo 13-ame straipsnyje atsirado trys o-diai, kuri, Seime svarstant straips-n, nebuvo. Turjo bti: iki 141 MW, o statymo projekte atsirado papildyta formuluot: ne maiau kaip iki 141 MW. Taigi primus statym bt atsiradusi galimyb neribotai didinti bendrj hidroelektrini gali. ino-ma, toks statymas bt sukls spro-gusios bombos efekt ir bt atitaisy-tas, taiau gal kai kurie suinteresuoti verslininkai jau bt suspj pasinau-doti dovanle.

  Pasak Seimo nars Aurelijos Stan-cikiens, J.imnas komiteto pos-diuose nuolat spaud komiteto narius pritarti stambiai hidroenerge-tikos pltrai, taigi ji susidar nuomo-n, kad pirmininkas lyg ir gyn stam-baus verslo interesus. Be kita ko, kai Seimo nariai pastebjo i klaid, J.imnas ir toliau tikino, jog tai jo-kia klaida, kad tokia formuluot es buvo priimta komitete.

  Tik vliau, kai kilo skandalas, atsa-komyb dl tariamos klaidos prisim AAK patarja Liucija Matuseviien. Patarja tvirtino nesupratusi, kad trys odiai keiia straipsnio esm.

  Planuose hidroelektrini galios didinimas

  Skandalas buvo uglaistytas, taiau versijos keliamos iki iol. VL pakal-bintas J.imnas tikino, kad statyme hidroelektrinms numatyta labai ne-didel galia.

  Mano skaiiavimais, statydami hidroelektrines galtume pasiekti nuo 195 iki 500 MW. Pagal dabartin pro-jekt, pltrai liko tik 11 MW (iki 141 MW). Panaudoj visas 1 200 senj utvank nesunkiai pasiektume 195 MW. Deja, iuo metu draudiama hidroelektrines statyti ir atstatyti ant 170 upi. Taiau neabejoju, kad atei-tyje prie io klausimo teks sugrti, sako J.imnas.

  Kitaip galvoja LJ pirmininkas R.Braziulis: Padidin hidroelektrini gali iki 350 MW sunaikintume vi-sas upes. Sutrikt uv migracija ir i pagrind pasikeist ekosistema u-tvindytume apie 200 kv. km plot, pa-darytume neatkuriam al gamtai.

  2 Aktualijos 2011 m. balandio 9 d. Nr. 28 (9047)Valstiei laikratis

  iniasklaidoje sumavo aplinkosauginink ivados, kad J.imnui vadovaujant Aplinkos apsaugos komitetui prasidjo per vis nepriklausomybs laikotarp intensyviausias kryptingas Lietuvos gamtos naikinimas.

  Jaunatis.Saul teka 6.32, leidiasi 20.10.

  Rytoj PorytiandienOraiDien: +2 +7

  Nakt: -3 +2

  Dien: +3 +8 Dien: +7 +12

  Nakt: ~0Nakt: -3 +2 iandien orams takos turs ltai rytus slenkantis ciklonas. I iaurs veris altas oras, to-

  dl dar labiau atvs. Numatomi trumpi krituliai, daugiausia lapdriba, kai kur pereinanti snieg. Ps varbus gsingas vakar, iaurs vakar vjas, nakt vietomis, dien daug kur jo gsiai sieks 1520 m/s. Vidurdien temperatra nevirys 27 laipsni ilumos. Sekmadien kai kur numatomi trumpi krituliai. iaurs vakar vjas aprims iki 712 m/s, 1518 m/s gsiai numatomi tik vie-tomis. Temperatra nakt svyruos nuo 2 laipsni ilumos iki 3 alio, dien bus 38 laipsniai i-lumos. Pirmadienio nakt kai kur truput palis, dien palis daugelyje rajon. Ps besikeiianios krypties nestiprus vjas. Temperatra nakt bus artima nuliui, dien oras ils iki 712 laipsni ilumos, pajryje bus 46 laipsniai. Antradienio nakt vietomis nedidelis lietus. Temperatra nak-t bus 27 , dien 611 laipsni ilumos. Treiadien orai vl atvs, tarpais galimi trumpi krituliai.

  Natalija Nikolajenko

  TS-LKD partijos frakcijos Etikos komisija laukiaPetras Luomanas, TS-LKD partijos frakcijos Etikos komisijos pirmininkas

  Turiu vis pasisakym raus ir kit me-diag, taiau pirmiausia laukiame Sei-mo Etikos ir procedr komisijos galuti-nio sprendimo. Jeigu J.imno veikl da-bar nagrintume partijos frakcijos Etikos komisijoje, susilauktume priekait, kad bandome daryti tak Seimo Etikos ir procedr komisijai. Todl laukiame.J.imn asmenikai neblogai pastu, todl inau, kad jis yra kartas mo-gus, greitai usidega, bna kategori-kas. Kita vertus, jo nepavadinsi pedan-tu, todl galiu suprasti, kad jam nei-nant statymo projekte atsirado tie trys odiai. Manau, kad alieji, reikdami J.imnui itin grietus vertinimus, per-lenkia lazd.

  Etikos komisija vl svarstysAlgimantas Salamakinas, Seimo Eti-kos ir procedr komisijos pirmininkas

  A siliau, kad dl J.imno atitikimo vadovauti Aplinkos apsaugos komite-tui sprendim priimt komiteto nariai, taiau Etikos komisija mano silymui nepritar. Gal ir teisingai padar. Pagal Seimo statut, pirmiausia atsakomy-bs turi imtis ne komitetas, bet frakcija. Mano iniomis, TS-LKD frakcija pareik pasitikjim J.imnu.Taiau Etikos komisija kit treiadien su-gr prie Atsinaujinani itekli staty-mo aplinkybi nagrinjimo. Yra nerim keliani dalyk, taiau apie tai vieai dar negaliu kalbti. Etikos komisija pri-ims kakok sprendim.

  Aplinkosauginink karas kol kas be pergali ir be paliaub

  Lietuvos alij judjimo pirminin-kas R.Braziulis neslepia nusivylimo: alij judjime dalyvauju nuo pir-mj dien, taiau tokio pirmininko dar nebuvo. Eltos nuotraukos

  Pasak Seimo nars Aurelijos Stancikiens, J.imnas komiteto posdiuose nuolat spaud komiteto narius pritarti stambiai hidroenergetikos pltrai.

  Tok klausim buvome pateik interneto puslapyje valstietis.lt.

  K manote apie Seimo umojus pataisyti Mik statym taip, kad privaiuose mikuose bt leista formuoti nam valdas, jas apsitverti, statyti bstus?

  Ikilt grsm vieajam interesui dalis mik, vandens telkini tapt neprieinami visuomenei

  Didel dalis Seimo nari ir j rmj patys turi miko ir stumia sau palank, bet aling visuomenei statym

  Pritariu: privai mik savininkai turi turti teis naudotis savo nuosavybe

  Nesidomiu tuo

  46 proc.

  34 proc.

  20 proc.

  0 proc.

 • 3Aktualijos2011 m. balandio 9 d. Nr. 28 (9047)Valstiei laikratis

  (Us. 58)

  Tai tik paprastas saldiklisDr. Vytautas Salinka, ems kio rm bitininkysts specialistas

  Mano iniomis, Korio laboratorija turjo problem atsiskaitydama u i Lietuvos bitinink supirkt med, todl bitininkai ios bendrovs nelai-ko patikima. inoma, kad Korio la-boratorijoje ir Medaus pirkliuose dirbo tie patys asmenys.A kritikai vertinu importuot med, nes tiekjai paprastai ieko kuo pigesnio medaus, o toks da-niausiai yra i Kinijos. tai Vokietijoje yra atlikti isams tyrimai ir nusta-tyta, kad net apie 40 proc. ES rink patenkanio medaus i Kinijos yra pagaminta su cukraus sirupu. Kon-diterijai skirtas medus yra skysto pa-vidalo. I tikrj tai ne medus, o tik paprastas saldiklis. Toks produktas neturi natraliam medui bding veiklij mediag.

  Geriausias savo krato medusDr. Jurgis Rays, bitininkas

  Su Korio laboratorija turjau bd dl atsiskaitymo u parduot med. Ilgokai teko laukti pinigli ir u Lie-tuvos emdirbysts instituto, ir u savo kio med. Kyla tarim, kad Korio laboratorija ildo med ne-paisydama technologini reim, to-kiu atveju medus ilgai nesikristali-zuoja, bet jie to ir siekia.Ar kokybikas medus i Kinijos? Pap-rastai visos alys labiau gina savo gamintojus. Taip yra ir Lietuvoje. Turbt esame girdj teigini, kad monms geriau vartoti tuos pro-duktus ir augalus, kurie gaminami ir auginami ten, kur tie mons gy-vena. Mes priprantame prie ms kratui bding iedadulki, todl joms esa-me ne tokie alergiki. Taigi geriau-sias medus yra tas, kuris pagamin-tas tame krate, kuriame mogus ilg laik gyvena.

  Valstiei laikraio iniomis, tariama, kad itin pigiai aukcione med i Kinijos sigijusi bendrov yra susijusi su Swedbankui pra-siskolinusia bendrove, kurios are-tuotas medus ir buvo parduoda-mas aukcione.

  Neaikios kilms ir kokybs

  Valstybinei maisto ir veterinari-jos tarnybai (VMVT) vienas var-totojas prane, kad antstols So-natos Vaicekauskiens paskelbtame aukcione palyginti ema kaina par-duodamas didelis kiekis neaikios kilms ir kokybs medaus. VMVT Maisto ir veterinarijos vidaus au-dito tarnybos ir Kauno apskrities valstybins maisto ir veterinarijos tarnybos pareignai atliko skub tyrim. Vartotojo informacija pasi-tvirtino, todl UAB Lavisos LEZ terminalas (Kaunas) sandliuose VMVT pastangomis buvo sulaikyta 11 600 kg neaikios kilms ir koky-bs medaus.

  Antstol paskelb aukcion par-duoti med vykdydama Kauno mies-to apylinks teismo nutart aretuoti ir realizuoti UAB Korio laboratorija keist turt, skaitant natral med. Aukciono metu med u 69 500 Lt (6 Lt/kg) sigijo didmenine medaus prekyba usiimanti UAB Medaus pirkliai. Tikriausiai i istorija taip ir bt pasibaigusi, jeigu apie tartin aukcion nebt pranes paslaptin-gasis vartotojas.

  VMVT pareignai teigia, kad nei sandlio savininkai, kur kelet met buvo saugomas medus, nei naujieji savininkai Medaus pirkliai nesu-

  gebjo pat...