valstiečių laikraštis 2011 04 09

Download Valstiečių laikraštis 2011 04 09

Post on 10-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 04 09

TRANSCRIPT

 • etadienis LTV laidos Gamtos patruliai

  vedjas Daumantas Butkus svajo-ja apie kitoki Lietuv, apie kaim, kuriame ant savo ems nedusi-nami i stambij ferm sklindan-ia smarve galt tristi ms emdirbiai.

  Sodyba

  Skirtingose alyse populia-rs tokie pat personaai, tik j pavadinimai kitokie: vienur jie nyktukai, o kitur troliai.

  Sveikata

  Ar visada laiku pasirpiname savo dantimis? O gal, taupydami laik ir pinigus, tuos nemalonius vizitus pas odontologus vis ati-dliojame? Kas atsitinka, jei taip elgiams?

  Pasninkas reikalingas ne tiek mogaus dvasios, kiek kno sveikatai. Visos pasaulio religijos mones ragina pasninkauti.

  iandien VL su priedu

  Treiadien VL su priedukinink inios

  2011 m. balandio 9 d., etadienis Nr. 28 (9047) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  Albinas aplikas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Aplinkosauginink karas kol kas be pergali ir be paliaubLietuvos alij judjimo nariai, piktindamiesi parlamentaro Jono imno veikla, silo jo vadovaujam Seimo Aplinkos apsaugos komitet pavadinti Aplinkos naikintoj komitetu.

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  Suinojusi, kad aukcione ban-doma parduoti abejotinos kokybs med, Valstybin maisto ir veterina-

  rijos tarnyba skubiai atliko tyrim. Bgtavimai pasitvirtino, todl buvo kreiptasi Generalin prokuratr, kad ji pradt tyrim dl galbt pa-darytos nusikalstamos veikos.

  auktas juodo deguto medaus statinje

  Apie tai 4 p. f Apie tai 20 p. f

  Tik per laiming atsitiktinum ant vartotoj stalo ne-pateko daugiau kaip 11 ton neaikios kokybs i Ki-nijos siveto ir aukcione pigiai parduoto medaus.

  Nukelta 3 p. f

  Ne paslaptis, kad hidroelektrini galios didinimas susijs su milijoniniu verslu. Priminsime, jog skandalas kilo, kai Seimo nariai pastebjo, kad Atsinauji-nani itekli statymo 13-ame straipsnyje atsirado trys odiai, kuri, Seime svarstant straipsn, nebuvo. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Apsimelavusieji suka ienas atgal

  Kaip manote, ko maiausiai bijo ms politikai apgaudinti rin-kjus. Naujai irinkti savivaldybi taryb nariai masikai atsisakinja mandat. Isigando atsakomy-bs, staiga susivok, kad ne ten pataik? Per gerai galvojate.

  Kazachstano gyventojai brangina stabilum

  Kai Kazachstano ambasadoje Vilniuje pasil pasirinkti, kuria-me mieste ar regione noriau kaip urnalistas stebti neeilinius prezidento rinkimus, abejoni beveik nekilo. Karagandos mies-te iki iol dar nebuvau.

  (Us. 170)

 • Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  Jau ketvirt mnes tsiasi aplin-kosauginink ir Seimo Aplinkos ap-saugos komiteto (AAK) pirmininko Jono imno odi karas. Viena pus paleidia salv kaltinim, kita atsako tuo paiu. Kilus skandalui dl Atsinaujinani itekli staty-mo projekto, Ekonomikos komite-tas ketina reikalauti, kad atsinauji-nani itekli sritis bt grinta kuruoti iam komitetui. Artimiau-siu metu Seimo Etikos ir proced-r komisija dar kart nagrins io statymo projekto pateikimo aplin-kybes ir komiteto pirmininkui me-tamus kaltinimus.

  alieji silo keisti komiteto pavadinim

  Lietuvos alij judjimo (LJ) pirmininkas Rimantas Braziulis ne-slepia nusivylimo: alij judjime dalyvauju nuo pirmj dien, taiau tokio Seimo AAK pirmininko dar nebuvo. Mes, alieji, net juokaujame, kad J.imno vadovaujam Aplinkos apsaugos komitet reikt pavadinti Aplinkos naikintoj komitetu.

  Gal ir LJ atstovams trksta ini-ciatyvos neteikia pasilym, nedaly-vauja io komiteto posdiuose?

  Nekvieia. inoma, mes patys ga-ltume brautis tuos posdius, ta-iau i komiteto puss nra jokio noro tartis, diskutuoti. Ms pasilymams kartais pritaria Seimas, Vyriausyb, Prezident, taiau tik ne AAK. Su-sidariau spd, kad J.imnas visada balsuoja u gamtai kuo baisesn sta-tym, sako R.Braziulis.

  Neatmeta galimybs kreiptis teism

  Geologo profesij turintis J.imnas, politin karjer pradjs su Sjdiu, pirmaisiais metais visada pasiymdavo gamtos apsaugos srity-je. Jeigu tai persivertimas, tai kada ir dl koki prieasi jis vyko?

  J.imno persivertimas mans ne-stebina. Jis atjo i ne labai gamtai pa-lanki verslo struktr. Todl jis dabar aresnis u paius ariausius upi tven-kjus, mano LJ pirmininkas.

  iniasklaidoje sumavo aplin-kosauginink ivados, kad J.imnui vadovaujant Seimo AAK prasidjo per vis nepriklausomybs laikotarp intensyviausias kryptingas Lietuvos gamtos naikinimas.

  Komiteto pirmininkas nelieka skolingas. Met pradioje VL pa-kalbintas J.imnas dl mest itin griet aplinkosauginink kaltinim adjo kreiptis teism. i ketinim neatsisako ir dabar, nors jau ne taip rytingai: Neatmetu tokios galimy-

  bs, taiau kuo daugiau netiesos ant mans pilama, tuo esu tvirtesnis ir tuo daugiau sulaukiu padrsinim.

  Apsikeit kaltinimais

  Paradoksalu, bet AAK pirminin-kas Seime daugiausia priekait susi-laukia ne i opozicijos, bet i valdan-iosios daugumos. tai Ekonomikos komiteto pirmininkas Dainius Budrys neataukia prie dvi savaites isakyt savo tarim, kad J.imnas, Seimui pristatydamas Atsinaujinani itekli statymo projekt su technine klaida, galbt klasta siek naudos sau.

  iuo metu Ekonomikos komi-tetas renka informacij dl vis su J.imnu susijusi neatitikim svars-tant mint statym, atskleidia D.Budrys.

  Seimo nariai pastebjo, kad jau prie metus tarp i komitet pir-minink atsirado asmeninis priei-kumas. tai prajusi met vasar, raydami apie AAK pritarim hidro-elektrini pltrai, kalbinome J.imn ir is tikino, kad nekreipia dmesio D.Budrio ir K.Daukio priekai-tus, nes jie es kvepiantys nafta. D.Budrys neliko skolingas ir vliau pareik tarimus, kad J.imnas yra galbt suinteresuotas bendrovi ir asociacij, kuriose dirbo ar dalyvavo j veikloje, ateitimi.

  Nejauiu jokio asmeninio priei-kumo. Su J.imnu teko kartu vykti konferencijas kitose alyse, normaliai bendraujame, o jeigu jis mane kuo

  nors kaltina, tai yra jo sins reika-las, sako D.Budrys.

  Taiau ne kas kitas, o btent D.Budrys kreipsi Seimo pirmi-nink Iren Degutien bei Etikos ir procedr komisijos pirminink Al-gimant Salamakin dl tarim, kad J.imnas negali rengti Atsinaujinan-i itekli statymo projekto, nes gal-bt kyla privai interes konfl iktas.

  Besivelkantis leifas

  Pasak D.Budrio, J.imnas 2008-aisiais pasinaudojo tuo, kad Seim pateko daug politins patirties neturini moni. 2008-j gruo-dio 17 d. J.imnas uregistravo silym, kad atsinaujinani itekli sritis i Ekonomikos komiteto bt perkelta kuruoti AAK.

  Mes, jauni politikai, tada daug ko nesupratome, todl nesiprieino-me. Kas gali paneigti galimyb, kad jau tada J.imnas planavo tolimus tikslus? Sakysite, kad tai smokslo teo rija? Taiau niekas nepaneigs, kad J.imnas dirbo Bionovus ir aso-ciacijoje Litbioma, o, mano inio-mis, ten darbavosi ir jo snus. ios institucijos labai suinteresuotos Atsi-

  naujinani itekli statymu, sako D.Budrys.

  Ekonomikos komitetas ketina rei-kalauti, kad atsinaujinani itekli sritis bt grinta kuruoti iam ko-mitetui.

  Klaida, kurios neturjo pastebti?

  Ne paslaptis, kad hidroelektrini galios didinimas susijs su milijoni-niu verslu. Priminsime, jog skanda-las kilo, kai Seimo nariai pastebjo, kad Atsinaujinani itekli statymo 13-ame straipsnyje atsirado trys o-diai, kuri, Seime svarstant straips-n, nebuvo. Turjo bti: iki 141 MW, o statymo projekte atsirado papildyta formuluot: ne maiau kaip iki 141 MW. Taigi primus statym bt atsiradusi galimyb neribotai didinti bendrj hidroelektrini gali. ino-ma, toks statymas bt sukls spro-gusios bombos efekt ir bt atitaisy-tas, taiau gal kai kurie suinteresuoti verslininkai jau bt suspj pasinau-doti dovanle.

  Pasak Seimo nars Aurelijos Stan-cikiens, J.imnas komiteto pos-diuose nuolat spaud komiteto narius pritarti stambiai hidroenerge-tikos pltrai, taigi ji susidar nuomo-n, kad pirmininkas lyg ir gyn stam-baus verslo interesus. Be kita ko, kai Seimo nariai pastebjo i klaid, J.imnas ir toliau tikino, jog tai jo-kia klaida, kad tokia formuluot es buvo priimta komitete.

  Tik vliau, kai kilo skandalas, atsa-komyb dl tariamos klaidos prisim AAK patarja Liucija Matuseviien. Patarja tvirtino nesupratusi, kad trys odiai keiia straipsnio esm.

  Planuose hidroelektrini galios didinimas

  Skandalas buvo uglaistytas, taiau versijos keliamos iki iol. VL pakal-bintas J.imnas tikino, kad statyme hidroelektrinms numatyta labai ne-didel galia.

  Mano skaiiavimais, statydami hidroelektrines galtume pasiekti nuo 195 iki 500 MW. Pagal dabartin pro-jekt, pltrai liko tik 11 MW (iki 141 MW). Panaudoj visas 1 200 senj utvank nesunkiai pasiektume 195 MW. Deja, iuo metu draudiama hidroelektrines statyti ir atstatyti ant 170 upi. Taiau neabejoju, kad atei-tyje prie io klausimo teks sugrti, sako J.imnas.

  Kitaip galvoja LJ pirmininkas R.Braziulis: Padidin hidroelektrini gali iki 350 MW sunaikintume vi-sas upes. Sutrikt uv migracija ir i pagrind pasikeist ekosistema u-tvindytume apie 200 kv. km plot, pa-darytume neatkuriam al gamtai.

  2 Aktualijos 2011 m. balandio 9 d. Nr. 28 (9047)Valstiei laikratis

  iniasklaidoje sumavo aplinkosauginink ivados, kad J.imnui vadovaujant Aplinkos apsaugos komitetui prasidjo per vis nepriklausomybs laikotarp intensyviausias kryptingas Lietuvos gamtos naikinimas.

  Jaunatis.Saul teka 6.32, leidiasi 20.10.

  Rytoj PorytiandienOraiDien: +2 +7

  Nakt: -3 +2

  Dien: +3 +8 Dien: +7 +12

  Nakt: ~0Nakt: -3 +2 iandien orams takos turs ltai rytus slenkantis ciklonas. I iaurs veris altas oras, to-

  dl dar labiau atvs. Numatomi trumpi krituliai, daugiausia lapdriba, kai kur pereinanti snieg. Ps varbus gsingas vakar, iaurs vakar vjas, nakt vietomis, dien daug kur jo gsiai sieks 1520 m/s. Vidurdien temperatra nevirys 27 laipsni ilumos. Sekmadien kai kur numatomi trumpi krituliai. iaurs vakar vjas aprims iki 712 m/s, 1518 m/s gsiai numatomi tik vie-tomis. Temperatra nakt svyruos nuo 2 laipsni ilumos iki 3 alio, dien bus 38 laipsniai i-lumos. Pirmadienio na