valstiečių laikraštis 2011 08 03

Download Valstiečių laikraštis 2011 08 03

Post on 09-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 08 03

TRANSCRIPT

 • 2011 m. rugpjio 3 d., treiadienis Nr. 61 (9080) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt

  iandien VL su priedu

  etadien VL su prieduetadienis

  kinink inios Itikus bdai, verslas i Vals-

  tybins maisto ir veterinarijos tarnybos kol kas sulaukia tik pa-gausjusi reikalavim, grasini-m, o ne pagalbos.

  Europos Komisija trejiems metams prats pereinamj laikotarp dl ems kio pas-kirties ems pardavimo usie-nieiams.

  Moters pasaulis

  Paprasta medin kdut tin-ka ne tik vaikams, ant jos patogu sdti ir skutant bulves.

  Norint atrodyti ir jaustis gra-iai, visai nebtina pirkti brangias kno prieiros priemones

  Atsigaunant ekonomikai, nedarbo lygis i esms maja tik dl emigracijos. Nuskurdinti mons priprato gyventi i paalp, nes darbas alyje iuo metu tampa bevertis.

  Saulius Tvirbutas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Saulius TvirbutasVL urnalistas, saulius.tvirbutas@valstietis.lt

  Prie kelerius metus Nemune rengta atuoniolika mobili ir sta-cionari prieplauk. Taiau iki iol jos menkai inaudojamos. Dalis j baigia sugriti. Jurbarko rajone ir kituose emupio kratuose laiv netrksta, bet Nemuno auktupy-

  je esanios savivaldybs skundia-si, kad prieplaukose didesniems laivams trukdo vartuotis ups sek lumos. Ypa stebina Kaunas, sikrs tarp dviej didiausi aly-je upi, nes i jo Kulautuv plukdo tik vienas pramoginis laivas. Jach-tos, kateriai ir kiti laivai vandenis skrodia tik Kauno mariose.

  Nukelta 3 p. f

  Premjero pasirinkimas pasjo abejoni

  Po naktins mokesi reformos sukls chaos valstybje premje-ras Andrius Kubilius dabar ipro-vokavo nesutarim ir partijoje. savo patarj gretas jis kvieiasi aktyv Lietuvos socialdemokrat partijos nar, buvus ministr Lin Linkevii.

  JAV remia Gruzijos teritorijos vientisum

  Prajo 3 metai po Rusijos inva-zijos Gruzijos teritorij. Atpltos ir Rusijos paskelbtos nepriklauso-momis Abchazija ir Piet Osetija iuo metu stipriai militarizuotos. JAV ragina Rusij ivesti kariuo-men i Vakar nepripastam pseudovalstybi.

  Nors Lietuvos ekonomika atsigauna, nedarbo problema iliks aktuali ne tik iais, bet ir kitais metais. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Upi seklumos kelia grsm laivybai

  Auktas nedarbo lygis klampina Lietuv iaur apatijos lin

  Apie tai 4 p. f Apie tai 6 p. f

  Lietuvos vidaus vandenyse rengtos stacionarios ir mobilios prieplaukos, taiau upi laivyba merdi.

  Upi laivyb aktyviai puoseljani savivaldybi vis maja.Lilijos Valatkiens nuotrauka

 • 2 2011 m. rugpjio 3 d. Nr. 61 (9080)Valstiei laikratis

  Saulius TvirbutasVL urnalistas, saulius.tvirbutas@valstietis.lt

  Valdiai vis daniau trimituojant apie ekonomikos atsigavim, dar-bo rinkoje nesijauia optimizmo tebeturime per 200 tkst. bedar-bi. Daug kur jau trksta darbo rank, bet norinij dirbti ma-ja. Prezident Dalia Grybauskait yra sakiusi, kad socialin sistema orientuota paalp mokjim, o ne skatinim dirbti. Kiti mano, kad paalpos turi ilikti net ir su-siradus maai atlyginam darb. Tada mons turs daugiau paska-t sidarbinti monse, kur mokami mai atlyginimai.

  Specialistai taip pat pastebi, kad vaistomi mokesi moktoj pini-gai rengiant mading specialybi studentus teisininkus, vadybi-ninkus, j jau yra devynios galy-bs. Taip pat ne visada efektyviai panaudojamos los bedarbiams perkvalifi kuoti.

  Konkurentas paalpos

  Kupikio mik urdijos urdas Dainius Stonkus stebisi, kai statis-tikai skelbia, kad Lietuvoje daug be-darbi: mik kiams nuolat trksta darbinink. Ms rangovai skun-diasi darbuotoj stygiumi, mike apstu darb, o norini sidarbinti atsiranda labai maai, teig ur-das.

  Statistika skelbia, kad Kupikio rajone nedarbo lygis iuo metu su-daro 12,8 proc. (visoje alyje 11 proc.). Matyt, darbiausieji emi-gravo, o likusieji priprato gyventi i paalp, svarst D.Stonkus.

  Kauno regiono smulkij ir vi-dutini verslinink asociacijos pir-mininkas Arturas Mackeviius irgi

  mano, kad socialins paalpos, be-darbio imokos, vairios lengvatos, kaip, pavyzdiui, nemokamas mai-tinimas, mokesi u komunali-nes paslaugas kompensacijos ma-as pajamas turinioms eimoms, neskatina iekotis darbo, sudaro konkurencij verslui. ios imo-kos santykinai nedaug skiriasi nuo ma atlyginim. mons moka skaiiuoti ir mato, kad 200 Lt skir-tumas tarp imok, paalp ir al-gos jam visai nepatrauklus juk kainuos transportas, piets dar-be, o turimos lengvatos jam tuo-jau pat nubraukiamos, aikino A.Mackeviius. Deja, darbo vie-tos apkrautos labai dideliais mo-kesiais, tad didinti algas, o tuo la-biau konkuruoti su emigrantams patrauk liomis alimis vidutiniam verslui yra nemanoma.

  A.Mackeviius pridr, kad di-del konkurencij siningam vers-lui ir nedarbo lygiui turi nelegalus darbas.

  Darbas nuvertjo

  Sociologas Romas Lazutka siti-kins, kad esant tokiai situacijai jokiu bdu negalima mainti socialini pa-alp, lengvat, imok. Jei atimtume ir tuos varganus pinigus, tik paska-tintume vagystes, kitus nusikaltimus, o ar sugrintume motyvacij dar-bui, niekas tikrai neino, kalbjo mokslininkas.

  Jo nuomone, socialin parama ma-ina nor dirbti tik dl to, kad mo-gus nemato didelio skirtumo tarp mi-nimalios algos ir imok. Ilgainiui jis pripranta tenkinti tik minimalius poreikius, atpranta nuo darbo rei-mo, sak R.Lazutka. Ilgalaik be-darbyst didina socialin atskirt, nes darbas yra vienas pagrindini bd

  integruotis visuomen, ireikti save, bendrauti. Ilgai nedirbant prarandami ir kvalifi kaciniai gdiai.

  Pasak mokslininko, valstybei dau-giau kainuoja, kai mogui tenka rink-tis tarp darbo ir imok. Ekonomin situacija tokia, kad tiktis dideli alg daug kam yra nemanoma, bet jeigu socialin parama ilikt ir sidarbinus, nustaius udarbio ribas, iki kuri dar mokamos imokos, bt daugiau no-rinij dirbti net ir u minimum, mano jis. Valstybei tai bt maesn nata, nes dirbantis mogus mokt mokesius. O dabar sunkiai besiver-iantis priverstas rinktis vien ilaiky-tinio dali.

  R.Lazutka sitikins, kad btina grinti imokas ir u paaugusius vai-kus, kaip buvo iki krizs, bei nemo-kam maitinim mokyklose. Nieko baisaus, jei kartu nemokamai mai-tinsis ir neskurstani tv atalos, juk ios eimos prisideda prie bend-ros paramos mokesiais, tvirtino R.Lazutka.

  Bedarbi kalvs

  Konsultacij ir darbinimo bend-rovs Strategic Staffi ng Solutions International vadovas Lietuvoje Andrius Francas pasigenda bendros darbo rinkos strategijos. Tai btina daryti dl to, kad valstybs fi nansuo-jamos studij vietos kainuoja visai

  visuomenei, teig jis. Tuo tarpu dabar niekam nedomu, kad ir toliau vidurini mokykl absolventai masi-kai stoja teis ir vadyb, nors i spe-cialist jau pakankamai turime geram deimtmeiui.

  Pasak darbinimo mons vadovo, dabar rinkoje paklausiausios fi nans apskaitos ir informacini technologij specialybs. O jei dar toks specialistas moka kuri nors skandinav kalb, jis

  garantuotai ras ger darb ir Lietuvo-je. Taip pat niekada nepraus kvalifi -kuot darbininkik profesij turintis mogus, tvirtino A.Francas.

  Lietuvos student atstovybi s-jungos prezident Ieva Dimonait minjo, kad pernai valstybs ileis-ti 600 tkst. Lt valstybs poreikiams svarbioms studij kryptims univer-sitetuose ir kolegijose populiarin-ti rezultat nedav besirenkani-j technologinius ir fi zinius mokslus netgi sumajo. Tuo tarpu socialinius mokslus rinkosi daugiau kaip pus stojanij.

  Akivaizdu, kad valstyb ioms studij programoms turt didinti valstybs fi nansuojam viet skaii, o socialiniams mokslams atvirkiai mainti, sitikins A.Francas. Jei mogus labai nori bti nepaklausus rinkoje teisininkas ar vadybininkas, tegul u studijas moka pats.

  Bira menkas pagalbininkas

  Netekusiam darbo mogui neretai tenka keisti nepaklausi specialyb. Kiekvienam bedarbiui, registruotam darbo biroje, sudaromi individua-lios uimtumo veiklos planai. Juose bedarbis nurodo pageidaujam spe-cialyb, kvalifikacij, kuri nort gyti, sak Lietuvos darbo biros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialist Milda Jankauskien.

  Mokymo metu bedarbiui mokama mokymo stipendija 560 Lt per m-nes, kompensuojamos vieojo trans-porto nuvykimui mokymus ilaidos. Maksimali bedarbio imoka yra 650 Lt, minimali 350 Lt.

  Lietuvos laisvosios rinkos ins-titutas yra skelbs, kad tokie biros kursai neefektyvs, geriau tai daryt vieo konkurso bdu atrinktos pri-vaios bendrovs ar mokyklos. Aki-vaizdiausias neefektyvaus l mo-kymams vaistymo pavyzdys pernai rengti kursai Panevio teritorinje darbo biroje. Ten 24 savaites 12 be-darbi buvo mokomi keramikos ama-to. domu, kad tarp kurs klausytoj buvo ir keramik, kuri dl padidjusi mokesi ir menkos paklausos atsisa-k io verslo ir atjo bir.

  Beje, darbo biros darbuotojams kriz jau baigsi. iais metais direk-toriaus alga (neatskaiius mokesi) padidjo nuo 4218 iki 4475 Lt, sky-ri vedj nuo 3834 iki 4000 Lt, vyriausij specialist nuo 2837 iki 3061 Lt, vyresnij specialist nuo 2220 iki 2383 Lt.

  Aktualijos

  Socialin parama maina nor dirbti, nes mogus nemato didelio skirtumo tarp minimalios algos ir imok. Ilgainiui jis pripranta tenkinti tik minimalius poreikius, atpranta nuo darbo reimo, sak R.Lazutka.

  Lietuvoje netekusiam darbo mogui neretai tenka keisti nepaklausi specialyb. Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Neskuba darbintiVytautas ukauskas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas

  Nepaisant atsigaunanios Lietuvos eko-nomikos, nedarbo problema iliks ak-tuali ne tik iais, taiau ir kitais metais. Viena i prieasi, kodl nedarbo ma-jimas atsilieka nuo ekonomikos atsi-gavimo, yra grietas darbo santyki reguliavimas. Ekonomikos nuosmukio laikotarpiu nebuvo daug pasistmta laisvinant darbo santyki reguliavim ir gerinant darbinimo galimybes. Pa-samdyti ir atleisti darbuotoj kainuoja daug, todl verslininkas, nebdamas tik ras dl ateities, neskuba priimti nau-j darbuotoj.

  Nedarb mains tik verslo pltraRimantas Rudzkis, ekonomistas

  Bedarbiai, kaip ir visame pasaulyje, skaiiuoja, kas jiems labiau apsimo-ka dir