Valstiei laikratis 2011 08 03

Download Valstiei laikratis 2011 08 03

Post on 09-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

4 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2011 08 03

TRANSCRIPT

 • 2011 m. rugpjio 3 d., treiadienis Nr. 61 (9080) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt

  iandien VL su priedu

  etadien VL su prieduetadienis

  kinink inios Itikus bdai, verslas i Vals-

  tybins maisto ir veterinarijos tarnybos kol kas sulaukia tik pa-gausjusi reikalavim, grasini-m, o ne pagalbos.

  Europos Komisija trejiems metams prats pereinamj laikotarp dl ems kio pas-kirties ems pardavimo usie-nieiams.

  Moters pasaulis

  Paprasta medin kdut tin-ka ne tik vaikams, ant jos patogu sdti ir skutant bulves.

  Norint atrodyti ir jaustis gra-iai, visai nebtina pirkti brangias kno prieiros priemones

  Atsigaunant ekonomikai, nedarbo lygis i esms maja tik dl emigracijos. Nuskurdinti mons priprato gyventi i paalp, nes darbas alyje iuo metu tampa bevertis.

  Saulius Tvirbutas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Saulius TvirbutasVL urnalistas, saulius.tvirbutas@valstietis.lt

  Prie kelerius metus Nemune rengta atuoniolika mobili ir sta-cionari prieplauk. Taiau iki iol jos menkai inaudojamos. Dalis j baigia sugriti. Jurbarko rajone ir kituose emupio kratuose laiv netrksta, bet Nemuno auktupy-

  je esanios savivaldybs skundia-si, kad prieplaukose didesniems laivams trukdo vartuotis ups sek lumos. Ypa stebina Kaunas, sikrs tarp dviej didiausi aly-je upi, nes i jo Kulautuv plukdo tik vienas pramoginis laivas. Jach-tos, kateriai ir kiti laivai vandenis skrodia tik Kauno mariose.

  Nukelta 3 p. f

  Premjero pasirinkimas pasjo abejoni

  Po naktins mokesi reformos sukls chaos valstybje premje-ras Andrius Kubilius dabar ipro-vokavo nesutarim ir partijoje. savo patarj gretas jis kvieiasi aktyv Lietuvos socialdemokrat partijos nar, buvus ministr Lin Linkevii.

  JAV remia Gruzijos teritorijos vientisum

  Prajo 3 metai po Rusijos inva-zijos Gruzijos teritorij. Atpltos ir Rusijos paskelbtos nepriklauso-momis Abchazija ir Piet Osetija iuo metu stipriai militarizuotos. JAV ragina Rusij ivesti kariuo-men i Vakar nepripastam pseudovalstybi.

  Nors Lietuvos ekonomika atsigauna, nedarbo problema iliks aktuali ne tik iais, bet ir kitais metais. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Upi seklumos kelia grsm laivybai

  Auktas nedarbo lygis klampina Lietuv iaur apatijos lin

  Apie tai 4 p. f Apie tai 6 p. f

  Lietuvos vidaus vandenyse rengtos stacionarios ir mobilios prieplaukos, taiau upi laivyba merdi.

  Upi laivyb aktyviai puoseljani savivaldybi vis maja.Lilijos Valatkiens nuotrauka

 • 2 2011 m. rugpjio 3 d. Nr. 61 (9080)Valstiei laikratis

  Saulius TvirbutasVL urnalistas, saulius.tvirbutas@valstietis.lt

  Valdiai vis daniau trimituojant apie ekonomikos atsigavim, dar-bo rinkoje nesijauia optimizmo tebeturime per 200 tkst. bedar-bi. Daug kur jau trksta darbo rank, bet norinij dirbti ma-ja. Prezident Dalia Grybauskait yra sakiusi, kad socialin sistema orientuota paalp mokjim, o ne skatinim dirbti. Kiti mano, kad paalpos turi ilikti net ir su-siradus maai atlyginam darb. Tada mons turs daugiau paska-t sidarbinti monse, kur mokami mai atlyginimai.

  Specialistai taip pat pastebi, kad vaistomi mokesi moktoj pini-gai rengiant mading specialybi studentus teisininkus, vadybi-ninkus, j jau yra devynios galy-bs. Taip pat ne visada efektyviai panaudojamos los bedarbiams perkvalifi kuoti.

  Konkurentas paalpos

  Kupikio mik urdijos urdas Dainius Stonkus stebisi, kai statis-tikai skelbia, kad Lietuvoje daug be-darbi: mik kiams nuolat trksta darbinink. Ms rangovai skun-diasi darbuotoj stygiumi, mike apstu darb, o norini sidarbinti atsiranda labai maai, teig ur-das.

  Statistika skelbia, kad Kupikio rajone nedarbo lygis iuo metu su-daro 12,8 proc. (visoje alyje 11 proc.). Matyt, darbiausieji emi-gravo, o likusieji priprato gyventi i paalp, svarst D.Stonkus.

  Kauno regiono smulkij ir vi-dutini verslinink asociacijos pir-mininkas Arturas Mackeviius irgi

  mano, kad socialins paalpos, be-darbio imokos, vairios lengvatos, kaip, pavyzdiui, nemokamas mai-tinimas, mokesi u komunali-nes paslaugas kompensacijos ma-as pajamas turinioms eimoms, neskatina iekotis darbo, sudaro konkurencij verslui. ios imo-kos santykinai nedaug skiriasi nuo ma atlyginim. mons moka skaiiuoti ir mato, kad 200 Lt skir-tumas tarp imok, paalp ir al-gos jam visai nepatrauklus juk kainuos transportas, piets dar-be, o turimos lengvatos jam tuo-jau pat nubraukiamos, aikino A.Mackeviius. Deja, darbo vie-tos apkrautos labai dideliais mo-kesiais, tad didinti algas, o tuo la-biau konkuruoti su emigrantams patrauk liomis alimis vidutiniam verslui yra nemanoma.

  A.Mackeviius pridr, kad di-del konkurencij siningam vers-lui ir nedarbo lygiui turi nelegalus darbas.

  Darbas nuvertjo

  Sociologas Romas Lazutka siti-kins, kad esant tokiai situacijai jokiu bdu negalima mainti socialini pa-alp, lengvat, imok. Jei atimtume ir tuos varganus pinigus, tik paska-tintume vagystes, kitus nusikaltimus, o ar sugrintume motyvacij dar-bui, niekas tikrai neino, kalbjo mokslininkas.

  Jo nuomone, socialin parama ma-ina nor dirbti tik dl to, kad mo-gus nemato didelio skirtumo tarp mi-nimalios algos ir imok. Ilgainiui jis pripranta tenkinti tik minimalius poreikius, atpranta nuo darbo rei-mo, sak R.Lazutka. Ilgalaik be-darbyst didina socialin atskirt, nes darbas yra vienas pagrindini bd

  integruotis visuomen, ireikti save, bendrauti. Ilgai nedirbant prarandami ir kvalifi kaciniai gdiai.

  Pasak mokslininko, valstybei dau-giau kainuoja, kai mogui tenka rink-tis tarp darbo ir imok. Ekonomin situacija tokia, kad tiktis dideli alg daug kam yra nemanoma, bet jeigu socialin parama ilikt ir sidarbinus, nustaius udarbio ribas, iki kuri dar mokamos imokos, bt daugiau no-rinij dirbti net ir u minimum, mano jis. Valstybei tai bt maesn nata, nes dirbantis mogus mokt mokesius. O dabar sunkiai besiver-iantis priverstas rinktis vien ilaiky-tinio dali.

  R.Lazutka sitikins, kad btina grinti imokas ir u paaugusius vai-kus, kaip buvo iki krizs, bei nemo-kam maitinim mokyklose. Nieko baisaus, jei kartu nemokamai mai-tinsis ir neskurstani tv atalos, juk ios eimos prisideda prie bend-ros paramos mokesiais, tvirtino R.Lazutka.

  Bedarbi kalvs

  Konsultacij ir darbinimo bend-rovs Strategic Staffi ng Solutions International vadovas Lietuvoje Andrius Francas pasigenda bendros darbo rinkos strategijos. Tai btina daryti dl to, kad valstybs fi nansuo-jamos studij vietos kainuoja visai

  visuomenei, teig jis. Tuo tarpu dabar niekam nedomu, kad ir toliau vidurini mokykl absolventai masi-kai stoja teis ir vadyb, nors i spe-cialist jau pakankamai turime geram deimtmeiui.

  Pasak darbinimo mons vadovo, dabar rinkoje paklausiausios fi nans apskaitos ir informacini technologij specialybs. O jei dar toks specialistas moka kuri nors skandinav kalb, jis

  garantuotai ras ger darb ir Lietuvo-je. Taip pat niekada nepraus kvalifi -kuot darbininkik profesij turintis mogus, tvirtino A.Francas.

  Lietuvos student atstovybi s-jungos prezident Ieva Dimonait minjo, kad pernai valstybs ileis-ti 600 tkst. Lt valstybs poreikiams svarbioms studij kryptims univer-sitetuose ir kolegijose populiarin-ti rezultat nedav besirenkani-j technologinius ir fi zinius mokslus netgi sumajo. Tuo tarpu socialinius mokslus rinkosi daugiau kaip pus stojanij.

  Akivaizdu, kad valstyb ioms studij programoms turt didinti valstybs fi nansuojam viet skaii, o socialiniams mokslams atvirkiai mainti, sitikins A.Francas. Jei mogus labai nori bti nepaklausus rinkoje teisininkas ar vadybininkas, tegul u studijas moka pats.

  Bira menkas pagalbininkas

  Netekusiam darbo mogui neretai tenka keisti nepaklausi specialyb. Kiekvienam bedarbiui, registruotam darbo biroje, sudaromi individua-lios uimtumo veiklos planai. Juose bedarbis nurodo pageidaujam spe-cialyb, kvalifikacij, kuri nort gyti, sak Lietuvos darbo biros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialist Milda Jankauskien.

  Mokymo metu bedarbiui mokama mokymo stipendija 560 Lt per m-nes, kompensuojamos vieojo trans-porto nuvykimui mokymus ilaidos. Maksimali bedarbio imoka yra 650 Lt, minimali 350 Lt.

  Lietuvos laisvosios rinkos ins-titutas yra skelbs, kad tokie biros kursai neefektyvs, geriau tai daryt vieo konkurso bdu atrinktos pri-vaios bendrovs ar mokyklos. Aki-vaizdiausias neefektyvaus l mo-kymams vaistymo pavyzdys pernai rengti kursai Panevio teritorinje darbo biroje. Ten 24 savaites 12 be-darbi buvo mokomi keramikos ama-to. domu, kad tarp kurs klausytoj buvo ir keramik, kuri dl padidjusi mokesi ir menkos paklausos atsisa-k io verslo ir atjo bir.

  Beje, darbo biros darbuotojams kriz jau baigsi. iais metais direk-toriaus alga (neatskaiius mokesi) padidjo nuo 4218 iki 4475 Lt, sky-ri vedj nuo 3834 iki 4000 Lt, vyriausij specialist nuo 2837 iki 3061 Lt, vyresnij specialist nuo 2220 iki 2383 Lt.

  Aktualijos

  Socialin parama maina nor dirbti, nes mogus nemato didelio skirtumo tarp minimalios algos ir imok. Ilgainiui jis pripranta tenkinti tik minimalius poreikius, atpranta nuo darbo reimo, sak R.Lazutka.

  Lietuvoje netekusiam darbo mogui neretai tenka keisti nepaklausi specialyb. Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Neskuba darbintiVytautas ukauskas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas

  Nepaisant atsigaunanios Lietuvos eko-nomikos, nedarbo problema iliks ak-tuali ne tik iais, taiau ir kitais metais. Viena i prieasi, kodl nedarbo ma-jimas atsilieka nuo ekonomikos atsi-gavimo, yra grietas darbo santyki reguliavimas. Ekonomikos nuosmukio laikotarpiu nebuvo daug pasistmta laisvinant darbo santyki reguliavim ir gerinant darbinimo galimybes. Pa-samdyti ir atleisti darbuotoj kainuoja daug, todl verslininkas, nebdamas tik ras dl ateities, neskuba priimti nau-j darbuotoj.

  Nedarb mains tik verslo pltraRimantas Rudzkis, ekonomistas

  Bedarbiai, kaip ir visame pasaulyje, skaiiuoja, kas jiems labiau apsimo-ka dirbti ar bandyti igyventi i pa-alp. Paalp mainti jau nemanoma, nes jos ir taip menkos. Telieka skatinti alg didjim. Tai manoma padaryti tik sudarant palankesnes slygas verslui: mainti kontroliuojani staig skaii, biurokratin nat, supaprastinti fi nan-sin apskait. Dabar esame patek uburt rat ger darbo viet stoka gena energingus gyventojus usien, o kvalifi kuot darbuotoj trkumas tam-pa klitimi kurti ias vietas.

  R.Lazutka sitikins, kad btina grinti imokas ir u paaugusius vaikus, kaip buvo iki krizs, bei nemokam maitinim mokyklose. VL archyvo nuotrauka

  Auktas nedarbo lygis klampina Lietuv iaur apatijos lin

 • 32011 m. rugpjio 3 d. Nr. 61 (9080)Valstiei laikratis

  Jurbarke tuoj bus ankta

  Vieni aktyviausiai puoseljani upi laivyb yra jurbarkieiai. ia miesto prieplaukoje nuolat laikomi 6 laivai.

  Netolimoje ateityje nedide-l prieplauka gali nesutalpinti vis norini ia laikyti laiv, tikina upeivis Algimantas Luas. Ma-nau, kad laivyba vis labiau populia-rs. Su partneriais jau statome di-desn 60 viet laiv.

  Dabar 30 viet laiv turintis A.Luas noriniuosius juo plukdo Nid ir atgal. Suaugusiam mogui bilietas vien pus kainuoja 100 Lt, vaikams per pus pigiau, o u dar-elinukus visai mokti nereikia.

  Klient netrksta, teig A.Luas. Tik maiau kaip 25 mo-nes plukdyti neapsimoka dl brangi degal, o daugiau nei 30 nesutalpi-nu. Poreikis tikrai didelis, teiraujasi ir daug Nid norini plaukti usie-niei, bet j turistins grups perne-lyg didels nuo 40 moni. Todl ir nusprendme statyti didesn laiv.

  Kaunieiai verslininkai pernai ren-g reguliarius reisus Nid su atnau-jintu sovietmeiu buvusiu populiariu greitaeigiu laivu Raketa, bet iemet j atsisak. A.Luas mano, kad nuo Jurbarko Kuri marias kelion yra patrauklesn dl maesnio atstumo.

  Kitas jurbarkietis Osvaldas Kas-putis ltaeigiu 10 viet laivu plukdo mones po Jurbarko apylinkes. Ge-rai, kad Nemune yra ma prieplau-k, nes galime nuplaukti ir sustoti prie Panemuns pili. Manau, ateityje pramogin laivyba Nemune skmin-gai plsis, kalbjo O.Kasputis.

  Karaliauja seklumos

  Stacionari ir mobili prieplauk tinklas Nemune tsiasi iki Druski-nink. Taiau aukiau Kauno mari daugiau plaukioja tik baidars arba labai mai laiveliai.

  Neinia, kiek dar gals dirbti netgi nedidelis keltas, perplukdantis mones kit Nemuno krant, teig Birtono turizmo informacijos centro direktor Henrieta Miliauskien. Vis tenka keisti jo plaukimo viet, nes sna vairiose vietose nuolat daug-

  ja. Turime tik vien nuo seno plaukio-jant didel laiv Vytenis.

  Juo reikia atidiai laviruoti dl gausybs sna. pavasar laivas su kriktynas ventusiais monms strigo seklumoje. Buvo sulauytas vairo mechanizmas, j teko remon-tuoti viduryje ups, todl ikyla tru-ko dviem valandomis ilgiau nei buvo planuota.

  Nemuno seklumos neleidia pl-toti laivybos ir Alytuje.

  Dl susiformavusi seklum ir nevalomos vagos ms prieplauk

  atplaukia tik plaustai ir baidars, pa-sakojo Alytaus turizmo informacijos centro direktor Lena Valentait-Gu-dzineviien. Vis dlto rank nenu-leidiame, sudarme marrut pluk-dyti turistus po Nemun viking tipo laivu, kuriam nereikia didelio gylio. Ms apylinkse labai graios vietos, daug piliakalni.

  Vagai valyti l nra

  Nemuno vag priiri Vidaus van-dens keli direkcija. Jos gamybos di-rektorius Mindaugas imknas sak, kad auktupio vag gali valyti tik ma-esns emsiurbs.

  Anksiau Susisiekimo ministeri-ja turjo plan jas nupirkti, bet jie ir liko negyvendinti. Maa to, sunkme-iu stipriai apkarpytas fi nansavimas ir ruoo KaunasKlaipda vagos va-lymui. Laivyba ja turi bti utikrinta dl to, kad tai europins reikms van-dens kelias, kurio numeris E-41.

  Sunkmeiu vagos valymo dar-bams los buvo sumaintos nuo 10 mln. iki 4 mln. lit, todl nuolat utikrinti laivybos Nemune jau ne-galime, teig M.imknas.

  Nuo Kauno iki Jurbarko btina isaugoti 1,2 m vagos gyl, nuo Jur-barko iki ups ioi 1,5 m, o nuo ioi iki Klaipdos 2 m.

  Pernai didesni laivai upe plau-kioti galjo tik dl gausaus lietaus, o prastomis, sausesnmis vasaromis Nemuno vaga vietomis nusenka iki 70 cm, aikino M.imknas.

  Didmiesiai ltai griasi upes

  O kur js pramoginiai ir kro-vininiai laivai? Juk Kaunas yra uni-kalioje, vandens pramogoms itin pa-lankioje geografi nje vietoje. Maiau miest prie maesni upi, kuriose

  knibda laivai, o jus turite net dvi, bet jos tuios, stebjosi i Anglijos at-vyks turistas.

  Miesto valdia jau seniai kalba, kad reikt gaivinti upes, bet kol kas tai lie-ka tik kalbomis. Tiesa, iemet valdia tvirtai ada, kad Nemuno saloje alia algirio sporto arenos bus rengta prieplauka pramoginei laivybai.

  Kauno rajone yra keturios kilnoja-mos prieplaukos: Vilkijoje, Kulautu-voje, Zapykyje ir Raudondvaryje. Bet iuo metu vandens pramog Kaune ir jo apylinkse maai, neliko ir Rake-tos, kuri pernai plukd Nid. Ta-iau sekmadieniais Kulautuv ir at-gal skmingai kursuoja verslininkams inuomotas Vidaus vandens keli di-rekcijos laivas Tolstojus.

  Prie kit alies upi sikrusiuo-se miestuose laivyba dar menkesn juose sustoja tik plaukiantys baidar-mis poilsiautojai.

  Vilniuje Nerimi ne pirmi metai plaukioja vienas didelis laivas ir lai-velis. Savivaldyb tikisi pagyvinti lai-vyb u 100 tkst. Lt sigijusi i kau-niei mobili prieplauk. Kaunui ji tapo nereikalinga panaikinus marru-t Nid. Planuojama, kad Vilniaus prieplaukoje gals ne tik vartuotis laivai, bet ir bus rengtas turizmo in-formacijos centro padalinys, vyks vai-rs renginiai.

  Aktualijos

  Upi seklumos kelia grsm laivybai

  Ypa stebina Kaunas, sikrs tarp dviej didiausi alyje upi, nes i jo Kulautuv plukdo tik vienas pramoginis laivas. Daugiau jacht, kateri ir kit laiv vandenis skrodia tik Kauno mariose.

  e Atkelta i 1 p. Mobilios ir stacionarios prieplaukos Nemune pastaruoju metu labai menkai inaudojamos. Lilijos Valatkiens nuotrauka

  Kai kuri Seimo nari ataskai-tos, rodanios, kaip jie leidia par-lamentinei veiklai skirtus biudeto pinigus, ir toliau primena sudtin-gus galvoskius.

  Jungtins liberalcentrist ir prisi-klli frakcijos nario Andriaus Bur-bos pirmojo ir antrojo i met ket-viri ataskaitose nurodoma, jog per pirmuosius tris mnesius jis teleko-munikacij ir interneto paslaugoms ileido kone 1,3 tkst. lit, vliau jau per 2,5 tkst. lit. Pirmojo met ket-virio ataskaitoje pats Seimo narys nurod, jog didioji dalis i l ski-riama jo asmeninei interneto svetai-nei andriusburba.lt kurti ir priirti. Bet tai, ar parlamentaras neileido i pinig veltui, turt paaikti tik v-liau mat svetain vis dar neveikia.

  Tuo tarpu kitas buvs prisikllis, dabartinis Krikioni frakcijos narys Aleksandras Sacharukas tikriausiai daugiau laiko praleidia prie automo-bilio vairo nei bendraudamas su rin-kjais ar dirbdamas su dokumentais. Visos io politiko parlamentins veik-los los yra skiriamos jo transporto

  reikmms. Pavyzdiui, balandiui, ge-guei ir bireliui parlamentinei veiklai skirtas las apie 6,3 tkst. lit po-litikas ileido tik degalams.

  Tam, kad itakyt tiek pinig, A.Sacharukas galingu ir nemaai de-gal ryjaniu automobiliu kiekvie-n dien turjo nuvaiuoti po kelis imtus kilometr. Vilniuje gyvenan-tis ir vienmandatje apygardoje nei-rinktas Seimo narys kartais t pai dien pildavosi ne tik benzino, bet ir dyzelino.

  Eltos inf.

  Kur seimnai ileidia pinigus nemintos msls

  Jaunatis.Saul teka 5.32, leidiasi 21.18.

  Rytojiandien

  Laikas uoliuoja palusiai greitai, tai ms kalendoriuje jau paskutinis vasaros m-nuo. Pirmoji rugpjio savait Lietuvoje nepasiyms nei labai kartais orais, nei krituli gausa. Bus saulta ir maloniai ilta.

  iandien iaurs krypties vj keis iaurs ryt. Naktis bus vaigdta, temperat-ra 1114 laipsni ilumos. Dienos metu turt suilti iki 2023 laipsni. Ketvirtadie-nis ada bti be lietaus, danguje sveiuosis saul. Ps vos juntamas pietryi krypties vjas. Nakt lietaus nelaukiama, suils iki 1015 laipsni. Dienos metu taip pat neturt lyti, temperatra pakils iki 2125 laipsni. Penktadienio orai maai skirsis nuo ketvirta-dienio. Ramiai ps jau piet krypties vjas. Nakt Lietuvoje debesys netemdys mnulio, bus 1117 laipsni. Dienos metu temperatra sieks 2325 laipsnius, be lietaus. Savait-galis nelepins iluma, bus gana debesuota, sulauksime gausaus lietaus.

  VL inf.

  PorytDien: +20 +23

  Nakt: +11 +14

  Dien: +21 +25 Dien: +23 +25

  Nakt: +11 +17Nakt: +10 +15

  Seimo Jungtins frakcijos nar, Tautos prisiklimo partijos (TPP) atstov Inga Valinskien numojo ranka primygtinius Seimo valdy-bos raginimus atsisakyti koncerti-ni plan per tradicin Jros ven-t. Valdyba ketina prayti, kad tok parlamentars savavaliavim ver-tint Seimo etikos sargai.

  Seimo vicepirminink Virgini-ja Baltraitien patikino, kad Seimo valdyba prie io fakto dar sugr. Jos teigimu, po poros savaii susirink-sianti valdyba gali kreiptis Seimo Etikos ir procedr komisij (EPK). Anot politiks, Konstitucinis Teismas (KT) yra nurods, kaip nedert elgtis parlamentarams. Nesvarbu, ar kon-certas mokamas, ar ne. Seimo narys visada yra Seimo narys, pabr V.Baltraitien.

  I.Valinskien prisipaino ino-jusi neigiam Seimo valdybos po-ir jos koncert uostamiestyje. Paklausta, kodl jo nepais, parla-mentar aikino nejautusi daranti k nors blogo. Seimo valdyba galiota pareikti savo nuomon, o a turiu savo ir elgiuosi taip, kaip man atro-do tinkama. Tikrai nepadariau jokio nusikaltimo nei Konstitucijoje, nei Seimo statute neparayta, kad Sei-mo nariai negali dainuoti, teig I.Valinskien.

  EPK pirmininkas Algimantas Sa-lamakinas savo ruotu pirmadien ap-gailestavo, kad parlamentar, i anksto inodama apie koncert, neatsiklaus etikos sarg nuomons.

  Eltos inf.

  Parlamentars dainas vertins etikos sargai

  I.Valinskien prisipaino inojusi nei-giam Seimo valdybos poir jos koncert uostamiestyje.

  Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

 • 4 2011 m. rugpjio 3 d. Nr. 61 (9080)Valstiei laikratis

  Prof. Kstutis MasiulisSeimo narys

  I vis visuomens institut parti-j reitingai yra emiausi. Vos 3 proc. gyventoj pasitiki partijomis. Taiau tik nedaugelis argumentuotai gali at-sakyti kodl. Daniausiai minima, kad partijos korumpuotos, taiau vl daugelis respondent negali paai-kinti, kaip konkreiai ta korupcija pasireikia ir ar ji reali, ar tik mena-ma. Taigi kokios yra nepasitikjimo prieastys?

  Lietuvoje terminas partija turi neigiam prasm dar nuo tarpukario. Valstybs vadas Antanas Smetona neigiamai irjo partijas, kol jos ivis buvo udraustos ir turjo veik-ti nelegaliai. A.Smetona formulavo vadinamosios organins visuome-ns, kuri reikiasi per bendruome-nes, draugijas, visuomenines organi-zacijas ir apsieina be partij, idj.

  Neigiamas poiris partijas

  dar labiau sustiprjo sovietmeiu. Tuomet visk kontroliavo vienin-tel ir neklystanti Komunist parti-ja, kuri buvo visagal, bet visuotinai nemgstama.

  partijas ir tarpukariu, ir soviet-meiu mons veng stoti, o jei dl karjeros tai darydavo, tai tuo nelabai girdavosi ir didiuodavosi.

  Visuomens nuomon kinta ne-greitai. Ms partijos ir dabar yra negausios. Pavyzdiui, dabar Lietu-voje gausiausios partijos Tvyns s-jungos-krikioni demokrat ir So-cialdemokrat turi vos po 16 tkst. nari. Taigi danas gyventojas ivis nra paprastai buitikai bendra-vs su eiliniu partijos nariu. Partijos

  nariai didelei moni daliai asocijuo-jasi su valdios pareignais, nemalo-niais karjeristais ir aktyviais politi-kais, kurie nra labai gerbiami.

  Ir visgi, nors partijos nepopulia-rios, jos yra btinos ir reikalingos.

  Partijos veikia visose demokrati-nse ir nedemokratinse valstybse, nes tai yra bdas sutraukti didels

  gyventoj grups palaikym ilgalai-kei politinei darbotvarkei. Kai kas pasakyt, kad tai gali daryti visuo-menins organizacijos, taiau kai or-ganizacija savo tikslams gyvendinti siekia valdios, ta organizacija i es-ms tampa partija.

  Politin partija yra vienintelis ci-vilizacijos atrastas ir iki iol nepakei-iamas rankis mobilizuoti gyventoj param politiniams tikslams gyven-dinti, o kartu ir bdas kontroliuoti, ar valdantieji siekia t tiksl. Visa visuomen seka valdios veiksmus ir paskui per rinkimus valdaniuo-sius paremia arba ne, taiau partijos daug lanksiau ir greiiau gali rea-guoti valdani moni veiksmus

  ir parinkti tinkamus instrumentus, kad visuomen remt btent parti-jos palaikomus politikus.

  Taigi partijos yra reikalingi iuo-laikikos alies instrumentai, taiau apmaudu, kad Lietuvoje jos turi la-bai maai pasitikjimo visuomenje. J bt galima padidinti sprendiant dvi aktualias problemas.

  Pirma, partijos turt geb-ti greitai ir veiksmingai atsiriboti nuo netinkamo elgesio ar negarbin-g nari. Dvi didiausios Lietuvos partijos Tvyns sjungos-krik-ioni demokrat bei Socialdemo-krat i problem sprendia vis greiiau ir efektyviau. Tokiais pa-vyzdiais galt bti Viliaus Na-vicko ar Andriaus ediaus partins narysts panaikinimas. Ir vienu, ir kitu atveju po skandalingo elgesio sek sprendimai.

  Kitas reikmingas dalykas, jeigu politikai nori, kad bt pasitikima jais ir politinmis organizacijomis, yra partij atvirumas bei vidin de-mokratija. Viei vidiniai pirminin-

  ko rinkimai, visuotinis balsavimas esminiais klausimai, nuolatinis bendravimas su iniasklaida, atvi-r dur renginiai, veikla interne-te: tinklalapiai, socialiniai tinklai, el.grups tai rankiai, kurie pa-dt pasiekti, kad gyventojai la-biau suprast partij veikl ir da-lyvaut joje.

  Vyriausiasis redaktoriusStasys Jokbaitis

  Administrator (8 5) 210 0110

  Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojaMeil Tarakeviien Atsakingasis sekretoriusRobertas Sabaliauskas (8 5) 210 0113

  SODYBA, BII AVILYS Nijol Baronien (8 5) 210 0035

  TVIKS VIESA Bernardas aknys (8 5) 210 0090

  SVEIKATA Aurelija Mekait (8 5) 210 0042

  KININK INIOS Meil Tarakeviien (8 5) 210 0044

  MOTERS PASAULIS Egl Valionien (8 5) 210 0035

  ETADIENIS Rta Kliyt (8 5) 210 0035

  PRIEBLANDOS Vismantas ukleviius (8 5) 210 0042

  Dizaineriai (8 5) 210 0113

  Fotokorespondentas (8 5) 210 0113

  KRATO KORESPONDENTAI:

  KAUNAS Albinas aplikas 8 655 74 524Gediminas Staniauskas 8 640 19 043Saulius Tvirbutas 8 655 38 128

  PANEVYS Vida Tavorien 8 615 75 183

  KELM Nijol Petroit (8 427) 56 797

  MS AUTORIAI: Algimantas ekuolis (raytojas), Jonas Maiukeviius (raytojas), Kazys Saja (raytojas), Sigitas Tamkeviius (arkivyskupas), Tautos fondo (JAV) tarybos pirmininkas Jurgis Valaitis.

  REDAKCIJASaltoniki g. 29 / Sli g. 3, LT-08105 Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 210 0110, faksas (8 5) 242 1281.El. patas redakcija@krastospauda.lt.

  SKELBIMAI PRIIMAMI:Vil niuje: Saltoniki g. 29 / Sli g. 3 (3 auk tas), LT-08105, nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 5) 210 0110 (skelbimai@krastospauda.lt). Faks. (8 5) 2421281. Kaune: emals g. 16, nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 37) 40 93 71 (kaunas@krastospauda.lt). Dl prenumeratos skambinkite (8 5) 210 0060 (prenumerata@krastospauda.lt) arba nemokamu tel. 8 800 20 090.

  Laikratis leidiamas nuo 1940 met. Spaus di na UAB Lietuvos ryto spaustuv, Kauno g. 51, LT-21372 Vievis. Of se ti n spau da. 6 sp. lan kai. Ti ra as 15 776 egz. In dek sas 0127; ISSN 10214526; us. Nr. 957. Rankraiai nerecenzuojami ir negrinami. U skelbim ir reklam turin bei kalb redakcija neatsako.

  Leidjas udaroji akcin bendrov

  Generalin direktor Liudmila Rybnikova

  Administrator (8 5) 210 0110

  Reklamapardavimai@krastospauda.lt

  Prenumerata ir platinimas (8 5) 210 0060

  Buhalterija (8 5) 210 0045Fondas Kaimo vaikai (8 5) 210 0110Knyg prekyba Viktorija Kanaeviit (8 5) 210 0070

  Aktualijos

  Gal galime apsieiti be partij? Tiesiai viesiai

  Politin partija yra vienintelis civilizacijos atrastas ir iki iol nepakei-iamas rankis mobilizuoti gyventoj param politiniams tikslams gy-vendinti, o kartu ir bdas kontroliuoti, ar valdantieji siekia t tiksl.

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valsietis.lt

  Po naktins mokesi refor-mos sukls chaos valstybje premjeras A.Kubilius dabar i-provokavo nesutarim ir par-tijoje. savo patarj gretas jis kvieiasi aktyv Lietuvos social-demokrat partijos nar Lin Lin-kevii.

  Karjeros pasiek su socialdemokratais

  Vasar apsndus Lietuvos poli-tin gyvenim prajusi savait su-judino netikta inia premjeras A.Kubilius savo patarj komand kvieiasi Lin Linkevii, Briuse-lyje skaiiuojant paskutines Lie-tuvos atstovo prie NATO kaden-cijos dienas.

  Atkrus nepriklausomyb L.Lin ke viius 19911996 m. buvo vietoje Lietuvos komunist parti-jos kurtos Lietuvos demokratins darbo partijos (LDDP) nariu. 2004 metais jis tapo iuo metu didiau-sios Tvyns sjungos-Lietuvos krikioni demokrat oponent Lietuvos socialdemokrat partijos nariu. A.Linkeviius net du kar-tus buvo krato apsaugos minist-ru 19931996 m. Adolfo lee-viiaus ir 20012004 m. Algirdo Brazausko vyriausybse.

  Ministro pirmininko tarnybos kancleris Deividas Matulionis pri-paino, kad dl L.Linkeviiaus jau aiku 90 procent.

  Pagrindiniai veikjai nekalbs

  Pats L.Linkeviius, kuris i Lie-tuvos atstovo prie NATO pareig bus atauktas rugpjio 8 d., galimo savo darbo A.Kubiliaus stovykloje kol kas nekomentuoja. Nekalbus yra ir atostogaujantis premjeras.

  Vis dlto is A.Kubiliaus ma-nevras gerokai sukrt TS-LKD partij. Nors galutinis sprendi-mas dar nepriimtas, mane nuste-bino i inia, pripaino Seimo TS-LKD frakcijos seninas Jur-gis Razma.

  Jis viliasi, kad bus atidiau pa-galvota ir tokio sprendimo nebus.

  Bt sudtinga paaikinti, kodl politin post skiriamas mogus i vis laik mums oponuojanios

  partins komandos (socialdemokra-t), stebjosi J.Razma.

  Pasak frakcijos senino, tok sprendim bt galima suprasti, jei komand premjeras pasikvies-t k nors i koalicijos atstov. politinio pasitikjimo post turi bti kvieiami tik tie asmenys, ku-rie nuoirdiai ipasta ms par-tijos vertybes ir kurie nuoirdiai, i vis jg bt pasiry gyven-dinti Vyriausybs ir tuo pat metu ms partijos programas, nea-bejojo J.Razma.

  Jis Valstiei laikraiui prid-r, kad dalykinmis L.Linkeviiaus savybmis suabejojo ir buvs Lietu-vos kariuomens vadas dimisijos ge-nerolas majoras Jonas Kronkaitis.

  Kai tik pasklido inia, man pa-skambino J.Kronkaitis, kuris irgi

  ireik didel nuostab dl tokio sprendimo, teig J.Razma.

  Jo odiais tariant, generolas, matyt, ino dalykines L.Linkeviiaus savybes, todl ireik didel nusistebjim.

  Seimo TS-LKD frakcijai pri-klausantis Rytas Kupinskas taip pat nesupranta premjero poelgio.

  Patarjai su skandal leifais

  Ne toks kategorikas yra Seimo TS-LKD frakcijos senino pava-duotojas Paulius Saudargas.

  Reikt palaukti frakcijos po-sdio, kuris bus surengtas rugpj-io pabaigoje. Tuomet ir suinosime tikslius A.Kubiliaus pasirinkimo mo-tyvus, nes ir mane, ir kitus frakcijos narius domina, kodl L.Linkevii norima matyti tarp politinio pasi-tikjimo patarj. Atvirai kalbant, mes neinome, kodl socialdemok-rat siekiama paskirti patarju, kalbjo P.Saudargas.

  TS-LKD frakcijos seninas J.Razma pridr, kad kol politin-je arenoje vyrauja vasarins nuotai-kos, konservatoriai negaljo aptarti ir vertinti A.Kubiliaus pasirinkimo.

  Juokaujant galima sakyti, kad galbt subrends socialdemokratas gali tapti konservatoriumi, bet iuo atveju L.Linkeviius turi pats pa-sakyti, ar jis yra subrends priimti krikionikas konservatorikas ver-tybes, reziumavo J.Razma.

  iuo metu A.Kubiliaus koman-doje darbuojasi 11 politinio pasitik-jimo patarj. Tarp j ir skandalingai pagarsj veikjai mailiaus byloje raussis Virgis Valentinaviius ir su griausmais i kio ministro posto at-sistatydins Dainius Kreivys.

  Premjero pasirinkimas pasjo abejoni savo komand pakviesdamas socialdemokrat, Tvyns sjungos-Lietuvos krikioni demokrat pirmininkas A.Kubilius nustebino bendraygius.

  Vasar apsndus Lietuvos politin gyvenim prajusi savait sujudino netikta inia premjeras A.Kubilius savo patarj komand kvieiasi Lin Linkevii.

  VL archyvo nuotrauka

 • 52011 m. rugpjio 3 d. Nr. 61 (9080)Valstiei laikratis

  Tadas Narvydas

  Kaip geriausiai saugoti ir puose-lti ms vis turt mikus? Ko-kie racionaliausi mik kio valdy-mo bdai, kaip utikrinti tinkam itekli naudojim, padidinti pro-duktyvum? Tai klausimai, atsaky-m kuriuos laukiama ne tik i spe-cialist, bet ir i visuomens.

  vairiapus nauda

  Mikas yra vienas svarbiausi Lie-tuvos atsinaujinani gamtos itekli, teikiani vairiapus naud valstybei, visuomenei, alies kiui ir mogui. Mik kis yra svarbi Lietuvos kio aka. alies mik sektoriuje sukuria-ma pridtin vert per pastaruosius deimt met kasmet sudar apie 34 proc., o vien tik mik kyje 0,50,6 proc. bendrojo vidaus produkto.

  Siekiant utikrinti darni mik kio pltr, subalansuoti vairi visuome-ns grupi poreikius mikui ir utikrinti mik isaugojim, vertinant ilg mi-ko augimo trukm ir nuosavybs for-m skirtumus bei sveik, skatinant slygas, kuriomis tinkamai tvarkomi

  mikai duot aliai ir monms eko-nomin naud, Lietuvoje yra formuo-jama ilgalaik mik kio politika, de-ranti su kit susijusi srii politikomis ir besiremianti alies tradicijomis, Euro-pos Sjungos teisini norm, tarptauti-ni konvencij, rezoliucij, susitarim, program reikalavimais. Ilgalaikei mi-k kio politikai tvirtinti 2002 metais

  aplinkos ministro sakymu buvo pa-tvirtinta Lietuvos mik kio politika ir jos gyvendinimo strategija. iuo metu kuriama nauja Nacionalin mik kio sektoriaus pltros programa.

  Po korekcij vieam svarstymui

  gyvendindama Vyriausybs 20082012 met programos priemones, Aplinkos ministerija 2010 metais ini-cijavo naujos Nacionalins mik kio sektoriaus pltros programos rengi-

  m. Laimjs viej pirkim konkur-s pagal sutart su Aplinkos ministeri-ja pirmin ios programos projekt pa-reng Darnaus vystymosi institutas.

  2011 m. vasar rengjai projekt pristat Mik kio konsultacinei ta-rybai, kurios nariai mikininkysts moksl, mik urdij, medienos pra-mons ir nevyriausybini organizaci-

  j atstovai pateik daug pastab ir pasilym dl programos tobulinimo. Aplinkos ministerijos Mik departa-mento kartu su kitomis mik kio ins-titucijomis ir organizacijomis i esms pakoreguotas projektas dar kart buvo

  apsvarstytas Mik kio konsultacinje taryboje i met birel. Dar kart pa-taisytas projektas yra pateikiamas bei prieinamas vieam svarstymui.

  Nacionalin mik kio sektoriaus pltros programa rengiama devyne-ri met laikotarpiui (iki 2020 met), j numatoma tvirtinti Vyriausybs nu-tarimu. Programos projekte isamiai aprayta Lietuvos mik kio bkl, atlikta SSGG analiz. Taip pat progra-mos projekte nustatyti mik kio sektoriaus pltros tikslai, udaviniai ir paios programos gyvendinimas.

  Penki tikslai

  Isami analiz atskleidia, kad pa-grindins Lietuvos mik kio sek-toriaus stiprybs yra vis didjan-tys mik plotai, darnus ir pelnin-gas mikininkavimas juose, taip pat auktos kvalifi kacijos mikininkai, dirbantys mik sektoriuje. Lietuvos mik kyje pastebima ir silpnybi besitsianti ems reforma, smulkios privai mik valdos, nepakanka-mas ekonominis efektyvumas.

  Siekiant sustiprinti Lietuvos mi-

  k kio sektori, iandien jam keliami penki pagrindiniai tikslai: isaugoti ir gausinti Lietuvos mikus ir j iteklius, utikrinti racional Lietuvos mik i-tekli naudojim ir didinti medyn produktyvum, padidinti mik kio

  ekonomin efektyvum ir konkuren-cingum visuomens subalansuot poreiki tenkinimo kontekste, isau-goti ir didinti miko ekosistem tva-rum, j ekologin ir socialin vaidme-n, atsivelgiant klimato kaitos tak, utikrinti mik mokslo ir mokymo, visuomens informavimo ir jos daly-vavimo mik politikoje gerinim.

  Laukiama pasilym

  Nacionalins mik kio sekto-riaus pltros programa svarbus strateginis dokumentas, derinamas su visuomene, j vieai svarstant ir derinant suinteresuot visuomens grupi nuomon mik ir mik kio klausimais, subalansuojant miko sa-vinink, valdytoj ir naudotoj, me-dienos pramons, aplinkosaugos ir kit su mikais susijusi srii atsto-v poreikius ir interesus.

  Aplinkos ministerija kvieia visus, neabejingus ms alies mik ir j kio ateiiai, prisidti prie Lietuvos mik kio politikos formavimo, pa-teikiant savo silymus dl Naciona-lins mik kio sektoriaus pltros programos projekto. Konstruktyvias pastabas ir konkreius racionalius pa-silymus dl Nacionalins mik kio sektoriaus pltros programos projek-to praoma teikti iki i met rugpj-io 12 d. Aplinkos ministerijai ratu arba el. patu n.kupstaitis@am.lt.

  Nacionalins mik kio sek-toriaus pltros programos pro-jekt galima rasti internete iuo adresu: http://www.am.lt/VI/fi-les/0.859055001311572292.pdf.

  Aktualijos

  Visuomenei galimyb prisidti prie mik kio pltros

  Mikai ms vis turtas, todl mes visi ir turtume rpintis, kaip j saugoti, gausinti ir puoselti.Raimundo uikos nuotrauka

  Mikas yra vienas svarbiausi Lietuvos atsinaujinani gamtos itek-li, teikiani vairiapus naud valstybei, visuomenei, alies kiui ir mogui. Mik kis yra svarbi Lietuvos kio aka.

  (Us. 537)

  Liep tirt maudykl vanduo buvo varesnis, palyginti su bireliu. Hi-gienos norm neatitiko tik 2,9 proc. maudykl vanduo, informuoja Svei-katos mokymo ir lig prevencijos centras.

  variausias vanduo antrj vasaros mnes buvo pajryje, Alytaus, Mari-jampols, iauli, Taurags, Utenos ir Vilniaus apskrii maudyklose.

  Maudykl vandens kokyb verti-nama pagal 2 mikrobiologinius pa-rametrus: arninius enterokokus ir arnines lazdeles. Atsivelgiant hi-gienos normos reikalavimus, arnini enterokok turi bti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarani vienet 100 ml vandens, o arnini lazdeli ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

  VL,Eltos inf.

  Dalis Dubysos upsnetinka maudynms

  Laikinai vengti maudyni turt tie, kurie atostogas ar laisvalaik leidia prie Dubysos. Kauno rajono savival-dybs iplatintame praneime teigia-ma, kad Dubysos upje, ties Partik

  kaimu, aptiktas padidjs arnini en-terokok skaiius. Vandens mginiai tyrimui paimti liepos pabaigoje.

  Kadangi vanduo yra utertas, nea-titinka Lietuvos Respublikos higienos normos HN:92:2007 Papldimiai ir j maudykl vandens kokyb reika-lavim, savivaldyb prao gyventoj nesimaudyti mintoje maudykloje, kol bus gauti kito tyrimo rezultatai.

  Kulautuvos karjere tyrimui paim-tuose vandens mginiuose neaptik-ta nei arnini lazdeli, nei arnini enterokok, todl ia galima drsiai gaivintis nuo vasaros kari.

  Mginiai vandens utertumui nu-statyti vasar imami kas dvi savaits.

  VL,Eltos inf.

  VL archyvo nuotrauka

  Liep variausias vanduo buvo pajryje

  (Us. 536)

 • 6 2011 m. rugpjio 3 d. Nr. 61 (9080)Valstiei laikratisUsienyje

  Vismantas ukleviiusVL urnalistas, vismantas.zuklevicius@valstietis.lt

  Prajo 3 metai po Rusijos invazi-jos Gruzijos teritorij. Atpltos ir Rusijos paskelbtos nepriklausomo-mis Abchazija ir Piet Osetija iuo metu stipriai militarizuotos. JAV ragina Rusij ivesti kariuomen i Vakar nepripastam pseudo-valstybi. Kol Rusija ir toliau sklei-dia dezinformacij apie Gruzij, pastaroji blokuoja rus primim Pasaulio prekybos organizacij.

  Gruzin spaudimas per PPO

  Rusijos deryb dl stojimo Pa-saulio prekybos organizacij (PPO) delegacijos vadovas Maksimas Med-vedkovas enevoje paskelb, kad de-rybos turi bti ubaigtos i met gruodio 1416 d., o Rusijos prem-jeras Vladimiras Putinas per pokalb telefonu su Europos Komisijos pirmi-ninku oz Manueliu Barozu para-gino derybas paspartinti.

  Taiau, rao laikratis Komersant, pagrindin klitis Rusijos prisijungi-mo prie PPO kelyje taip ir nepaalin-ta derybos su Gruzija stringa. Kitas konsultacij raundas numatytas i met rugsj, o lapkrit, kaip tikisi Ru-sijos derybininkai, turt vykti bai-giamasis darbo grups posdis.

  Gruzija neatsisako savo reikalavi-m Rusijai, pirmiausia dl Gruzijos ir Rusijos sienos Abchazijos ir Pie-t Osetijos teritorijose aikumo. Tik Rusijai iuos reikalavimus vykdius Gruzija bt pasirengusi duoti suti-kim Rusijos narystei.

  Tbilisis ne kart skelb, kad tam, jog stot PPO, Rusija turi sudaryti sutart su Gruzija dl muit kontro-ls jos pasienyje. Gruzija reikalauja, kad sienos kirtimo punktuose Pie-t Osetijoje bei Abchazijoje dirbt ir Gruzijos muitins pareignai, nes Gruzija ias teritorijas traktuoja kaip savo neatskiriamas dalis. Rusija ias teritorijas laiko nepriklausomomis valstybmis.

  Rusija negali stoti PPO tol, kol Gruzija neduos sutikimo. Mat Gru-zija jau yra PPO nar ir turi veto teis sprendiant klausim dl Rusijos pri-sijungimo prie ios organizacijos.

  Rusija yra vienintel pasaulio vals-tyb su didele ekonomika, kuri dar nra PPO nar, o jos derybos dl stojimo PPO tsiasi jau beveik 18

  met. Tam, kad alis prisijungt prie organizacijos, btinas vis 153 jai pri-klausani ali sutikimas.

  Ragina ivesti kariuomen

  Nesutarimas dl naujj ali sulauk ir tvirto atsako i u Atlanto. Jungtini Valstij Senatas liepos 29 d. prim rezoliucij Gruzijos suverenu-mui, nepriklausomybei ir teritorijos vientisumui remti ir paragino Rusij ivesti savo kariuomen i Abchazi-jos ir Piet Osetijos. Rezoliucijos pri-mimo iniciatoriai senatoriai Din ahin ir Lindsjus Grehemas. Do-kumentas prajus penktadien buvo priimtas vienbalsiai.

  Nors a patenkinta Senato veiks-mais ir aikiu signalu, kur mes siun-iame Gruzijai ir Rusijos Federacijai, situacija ilieka trapi ir neisprsta, kai Rusijos kariuomen tebra okupavu-

  si Gruzijos Abchazijos ir Piet Ose-tijos regionus, sakoma senators demok rats Din in pareikime.

  Kaip paymima dokumente, Jung-tinms Valstijoms kritikai svarbu stiprinti Amerikos ir Gruzijos santy-kius ir toliau iekoti ilgalaiks taikos ir stabilumo. Gruzijos usienio reikal ministerija etadien padkojo Ame-rikos Senatui u priimt rezoliucij.

  Komentuodamas Senato priim-t dokument Gruzijos ambasado-rius Jungtinse Valstijose Temuras Jakobavilis pareik, jog dokumen-te akcentuojama, kad Rusijai btina vykdyti 2008 m. rugpjio 12 d. su-sitarim dl kariuomens ivedimo i Abchazijos ir Piet Osetijos.

  Rezoliucijoje pabriama, kad turimi omenyje konfl iktai ne Gru-zijos teritorijoje, o vienas konfl ik-tas tarp Rusijos ir Gruzijos, sak T.Jakobavilis.

  Informacin karlaimi Rusija

  Abchazij ir kit Gruzijos separa-tistin region Piet Osetij, kurias Rusija po 2008-j rugpjio penki dien karo paskelb nepriklausomo-mis, Gruzija vis dar laiko savo dalimi. i region nepriklausomybs nepri-pasta ir Vakarai.

  Kai visas pasaulis ugniaus kva-p stebjo karin konfl ikt Kaukaze, ymus brit apvalgininkas E. Lu-kasas Th e Times ra: Btent in-formacinis karas, o ne tai, kas vyksta ant ems, nulems io konfl ikto nu-galtojus.

  Rusija tuomet msi senos savo taktikos agresijos auk (Gruzij) vardijo kaip agresor prie neegzis-tuojanias Abchazijos ir Piet Ose-tijos alis, kitaip tariant prie savo teritorijas. Informacinis karas tarp Gruzijos ir Rusijos, nors ir pasyvus, tsiasi iki iol. Tokia Rusijos taktika gerai inoma ir lietuviams.

  Diplomatinis skandalas, kils dl Austrijoje sulaikyto ir paleisto taria-mojo sausio 13-osios byloje Michai-lo Golovatovo, Rusijos prezidentui Dmit rijui Medvedevui atrodo kal-ts suvertimas niekuo nenusidjusiems Rusijos pilieiams. O visai neseniai Briuselyje leidiamas laikratis apie

  Europos Sjung European Voice i-spausdino nauj Rusijos poir kru-vinuosius 1991 met sausio vykius.

  Atrodo naujoji Rusijos linija yra ta, kad perversmo bandymas buvo teistas, teigia European Voice ir primena Rusijos ambasadoriaus Austrijoje interviu, kuriame is di-plomatas gyr austr teissaug, ne-leidusi traukti Austrijos purvinas treiosios alies politik intrigas, ku-rie nori susikrauti kapital suvedin-dami sskaitas su savo pai istorine praeitimi.

  Informacinio karo teorij Vil-niaus universitete dstantis dr. Man-tas Martiius baiminasi dl suvokimo, kad Rusija kare buvo teisi. Jie turi ne vien Russia today, kuris skirtas an-glams, nekalbantiems rusikai. Jiems utenka parodyti laidas, interviu, gali papasakoti kokio nors kareivio isto-rij ir pateikti vaizd, kaip gyn ne-kaltus osetinus nuo iauri gruzin, ir laas po lao visuomenje siaknys Rusijos teisumo pozicija, Eltai sak M.Martiius.

  Pasak istorik ir politolog, infor-macinis ir pasienio militarizavimo ka-ras tarp Rusijos ir Gruzijos baigsis tuomet, kai bus isprstas Piet Ose-tijos ir Abchazijos klausimas ir visos alys gruzinai, rusai, osetinai, abcha-zai su tuo sprendimu susitaikys.

  Sirijoje tebesitsia protesto ak-cijos, kuriose susirinkusieji reika-lauja prezidento Baaro al Asado atsistatydinimo. Vyriausybs pa-

  jgos turmuoja miestus, mirtinai susidoroja su permain itroku-siais pilieiais. Didioji Britanija jau svarsto apie karin sikiim.

  Sirijos vyriausybs pajgos sekma-dienio ryt pradjo Chamos miesto turm. Tankai rieda miest i ke-turi pusi, atidengdami chaotik ugn, pasakojo Reuters agen-tros panekovai. Pasak j, Chamos gyventoj pastatytos utvaros mies-to centr vedaniuose keliuose nepa-djo sustabdyti karins technikos.

  Miest turmas prasidjo nakt i etadienio sekmadien. Vyriausy-bs pajgos Chamos miest buvo pasistos dar prie kelias savaites, ta-iau iki iol jos neturmavo centrins miesto dalies, apsiribodavo aretais priemiesiuose.

  Liepos 8 d. Chamoje lanksi JAV ir Pranczijos ambasadoriai Sirijo-

  je. Po io vizito Damaskas apkaltino JAV ir Pranczij kiimusi valsty-bs vidaus reikalus, o prie i a-li atstovybes Sirijos sostinje buvo vykdyti ipuoliai, kuriuos organizavo B.Asado alininkai.

  Sirijos saugumo pajgos sprog-dino Chamos miest ir per pirmj musulmon pasninko Ramada-no mnesio dien, pranea BBC. Nuo sekmadienio jau uvo apie 150 moni.

  Protesto akcijos, kuri dalyviai reikalauja B.Asado atsistatydinimo, Sirijoje vyksta nuo i met kovo pa-baigos. Sirijos valdia griebiasi dras-tik priemoni antivyriausybiniams protestams slopinti. Sirijos teisi gy-nj organizacij duomenimis, alyje per demonstracij vaikymo vaj iki liepos pabaigos uvo apie 1,7 tkst. moni.

  Pirmadien moni skerdyns su-kl Rusijos, kuri dar visai neseniai palaik Sirijos valdios veiksmus, su-sirpinim.

  Jgos naudojimas tiek prie tai-kius civilius, tiek prie valstybs struktr atstovus yra nepriimtinas ir turt bti nedelsiant nutrauktas, sakoma Rusijos URM praneime ir raginama nutraukti represijas.

  Vakar alys jau msto ir apie ka-rin intervencij Sirij, kuri nra tolimas vyki raidos variantas. Tok grsming pareikim pirmadien paskelb Didiosios Britanijos u-sienio reikal ministerijos vadovas Viljamas Heigas. Pasak jo, Londo-nas yra u tai, kad Damaskui bt daromas stipresnis tarptautinis spau-dimas siekiant normalizuoti pad-t Sirijoje.

  VL inf.

  Gruzija neatsisako savo reikalavim Rusijai, pirmiausia dl Gruzijos ir Rusi-jos sienos Abchazijos ir Piet Osetijos teritorijose aikumo.

  Pasak istorik ir politolog, informacinis ir pasienio militarizavimo karas tarp Rusijos ir Gruzijos baigsis tuomet, kai bus isprstas Piet Osetijos ir Ab-chazijos klausimas ir visos alys gruzinai, rusai, osetinai, abchazai su tuo sprendimu susitaikys. EPA-Eltos nuotraukos

  JAV remia Gruzijos teritorijos vientisum

  Sirijai gresia karin intervencija

  Informacinis karas tai karas, kuriame kaip ginklas naudojama infor-macija. io karo metu platinama norim poir formuojanti informacija ir stengiamasi ukirsti keli nepageidautin nuomon remianiai informacijai. Informacin poveik kariaujanti alis gali naudoti ir prie savo taut (siekiant usitikrinti param karo metu ar bandant atsverti panaius prieikos alies veiksmus). Tokia informacija neretai bna arba tiesiog klaidinga, arba bent jau labai tendencingai atrenkama bei pateikiama.

  Sirijos saugumo pajgos sprogdino Chamos miest ir per pirmj musul-mon pasninko Ramadano mnesio dien. EPA-Eltos nuotrauka

 • Paprasta medin kdut tinka ne tik vaikams, ant jos patogu sdti ir sku-tant bulves.

  Egl Valionien

  kinink inios

  Kitus straipsnius skaitykite laikratyje

  9 psl.

  Grd perdirbimo ir pauktyn bendrovi gru-ps vadovas teigia, kad jo verslo skm lm dme-sys personalui, jo tobulji-mui ir drsa iekant nauj ni rinkoje.

  Saulius Tvirbutas

  9 psl.

  Siekia tapti rinkos lyderiais

  Moters pasaulis

  15 psl.

  Tapyti ant bald kvp vaikai

  Norint atrodyti ir jaustis graiai, visai nebtina pirk-ti brangias kno prieiros priemones. Universali gro-io priemon galite rasti savo virtuvje. Alyvuogi aliej galite naudoti ne tik ruodamos maist, bet ir atlikdamos vairias groio procedras.

  Ieva Radzeviit

  17 psl.

  Alyvuogi aliejus pavers grauole

  Kiauli maras atskleid veterinar nerangum

  Prajo 3 metai po Rusijos invazijos Gruzijos teritorij. Atpltos ir Rusijos paskelbtos nepriklausomomis Abchazija ir Piet Osetija iuo metu stipriai militarizuotos. JAV ragina Rusij ivesti kariuomen i Vakar nepripastam pseudovalstybi.

  Vismantas ukleviius

  6 psl.

  JAV remia Gruzijos teritorijos vientisum

  Usienyje

  Liepos pabaigoje iauli krate lus viesul klimatologai priskiria F2 klasei (6070 m/sek. skurio viduje) ir sako, kad toki nebta nuo 1981-j, kai irvint rajone, praus tornadui, uvo mogus.

  Nijol Petroit

  7 psl.

  Viesulas nusiaub iauli krat

  Itikus bdai, verslas i Valstybins maisto ir ve-terinarijos tarnybos, kol kas sulaukia tik pagausjusi reikalavim, grasinim, o ne pagalbos.

  Saulius Tvirbutas

  Prieblandos

  VLA0301VLA0302VLA0303VLA0304VLA0305VLA0306VLA0307VLA0308VLA0309VLA0310VLA0311VLA0312VLA0313VLA0314VLA0315VLA0316VLA0317VLA0318VLA0319VLA0320VLA0321VLA0322VLA0323VLA0324

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice