Valstiei laikratis 2014 08 20

Download Valstiei laikratis 2014 08 20

Post on 02-Apr-2016

221 views

Category:

Documents

5 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 08 20

TRANSCRIPT

 • MRUGPJIODTREIADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T%UR

  m0RIEMETUSKURTOPAKI-LIMIRKRITIMIGYVENUSIOODA-BARRACIONALIAITVARKOMOSPECIALIZUOTOMSINSGALVIJININKYSTSKIOLAUKIAPERMAINOS

  m 0ERNAI VARP FUZARIOZSMARKIAI PAEIDPASLIUS IMETGRDKOKYBTAIPPATNRAPATIGERIAUSIA

  m6ISDARBODIENVALSTYBSTARNYBOJEDIRBANTIIRDUVAIKUSnTREJDUKRELIRDEVYNERISNn AUGINANTI+RISTINA$IEVULIENRAN-DALAIKOIRPOMGIAMS*TURITIEKPATDAUGKIEKIRSTUDIJDIPLOM6ISDLTOVIENASnNATRALAUSMUI-LOVIRIMASnARIAUSIAIIRDIES

  m DOMU AR YRA %UROPOJEMOGUSKURISNEBT RAGAVSOBUOLI,IETUVOJETIKRAINRA*UKMIKINSOBELYSPASMUSAUGANUONEATMENAMLAIKTIKKAINARJOBUOLIUKUSDABARVALGYTU-MEJUKTURIMESKANESNI

  iandien skaitykite:

  MOTERS PASAULIS, 13 p. f

  MOTERS PASAULIS, 15 p. f

  +).).+).)/3, 7 p. f

  +).).+).)/3, 7 p. f

  ETADIEN6,SUPRIEDAISSodybaetadienisSveikata

  1O 1O

  !LBINASAPLIKAS6,URNALISTAS

  +LAIPDOJEDIRBANTISVETERINA-RIJOSGYDYTOJAS)GNAS-ILKINTASVELNIAITARIANTPATEKOAKLAVIE-T3ITUACIJAKEISTAIRNETABSURDI-KAPATALPPANAUDOSSUTARTSUBUVUSIUNAMOSAVININKUSUDARSVETERINARIJOSGYDYTOJASTIKTINAURSTINONAUJJSAVININKTODLISVETERINARIJOSGYDYKLOSPATALPASSUJOJEBUVUSIAISVAISTAISIRNETPSI-CHOTROPINIAISPREPARATAISURAKI-NOUKLIJAVOJUOSTELSUANTSPAU-DUIRPALIKOVETERINARIJOSGYDYTOJBEPRAGYVENIMOALTINIO

  )LAUDURIS PAKEITSPYN

  Veterinarijos gydytojas I.Mil kintas gyd klaipdiei ir rajono gyventoj gyvnus ir vargo nemat. Taiau ra-mus gyvenimas baigsi i met bir-elio 30 d. Pasak I.Milkinto, t dien nam H.Manto g. 48, Klaipdoje, siver penki mons pareik, kad jie yra naujieji jo savininkai, ir parei-kalavo atrakinti veterinarijos gydyklos duris, prieingu atveju grasino jas i-lauti. Taip ir padar.

  Patalpomis naudojausi pagal panaudos sutart, kuri pasiraiau su kitu io pastato savininku, todl i moni vizitas mane priblok, piktinosi I.Milkintas. Ar pasiray-damas sutart veterinarijos gydyto-jas inojo apie savininko Vytauto Rimkeviiaus problemas dl pas-tato?

  inojau, kad ginas vyksta gal penktus metus. Taiau tai ne mano reikalas. Sutarties sudarymo metu V.Rimkeviius dar buvo namo savi-ninkas, man pateik tai patvirtinan-ius dokumentus, sak I.Milkintas.

  Pasak veterinarijos gydytojo, bire-lio 30 d. jo rengtas patalpas jau kaip naujasis eimininkas eng UAB Tomvalas vadovas Saulius Beris.

  *QGAHP=2 p. f

  0ESIDUSAVININKAIONUKENTJOVETERINARAS6ETERINARIJOSGYDYTOJASTIKINAKADNAUJIEJISAVININKAIUGROBJONUOMOTASPATALPASIRJOSEESANIUSPSICHOTROPINIUSPREPARATUSOSAVININKADVOKA-TASTEIGIAKADGYDYTOJASPATSNENORIATSIIMTISAVODAIKT

  6ETERINARIJOSGYDYTOJAS)-ILKINTASNEGALIPATEKTIGYDYKLKURIPATSRENG Autoriaus nuotrauka

 • 2 MRUGPJIODmNr. 67 (9395) 6ALSTIEILAIKRATIS

  Kremliaus paskelbta ems kio produkcijos ir maisto produkt im-porto i ES ir JAV blokada tutina ei-lini Rusijos gyventoj kienes aly-je spariai brangsta maistas. Leidinys Komersant, cituodamas Maskvos prekybos ir paslaug departamento vadov Aleksej Nemeriuk, rao, kad per 10 dien nuo io embargo sigalio-jimo sostins msos perdirbimo mo-nms tiekiama kiauliena pabrango 6 proc. Didmeninink sandliuose baigia isekti i ES ir Norvegijos importuo-t ataldyt uv atsargos, o planai jas papildyti produkcija i Piet Amerikos nra lengvai ir greitai gyvendinami.

  Anot A.Nemeriuko, neatmetama tikimyb, jog smarkiai oktels ir pieno supirkimo kainos. Labiausiai maisto kainos pakilo Tolimuosiuose Rytuose: ia msa pabrango ketvirtadaliu, kai kuri ri uvys 40 proc., o i Kini-jos importuojami obuoliai tredaliu.

  Maskva, kerydama u Vakar sankci-jas dl jos numanomos paramos Ukrai-nos separatistams bei Krymo aneksijos, rugpjio 7-j paskelb vien met embarg daugumai maisto produkt i ES, JAV ir jas palaikani valstybi.

  BNS inf.

  e Atkelta i 1 p.

  A j spjau, kad tai yra man pri-klausanti veterinarijos gydykla. Ta-iau S.Beris vaikiojo po gydykl lyg bt jos savininkas ir kur laik iose patalpose jis buvo vienas, todl niekas nemat, k jis ten dar, pri-simin I.Milkintas.

  Paskui Tomvalo vadovas vete-rinarijos gydytojui paliep pasiimti btiniausius daiktus.

  Ne visus, bet btiniausius. Pasi-miau fotoaparat, antspaud, pinigus ir vakcin i aldytuvo, nes jau prie tai patalpose buvo ijungta elektros energija, todl kai kurios mediagos galjo sugesti, sak I.Milkintas.

  Pakviesti meistrai pakeit dur spyn ir veterinarijos gydytojas tik pamat, kaip advokatas Remigijus Buknas ant dur staktos ir varios

  klijuoja popierin juostel su para-u bei data. Taigi birelio 30 d. apie 14 val. veterinarijos gydyklos darbas buvo nutrauktas.

  Niekas nesaugo

  Veterinarijos gydytojas tikina, kad naujj namo savinink urakintose patalpose liko vertinga veterinarin me-dicinin ranga, rankiai, medikamentai ir net psichotropiniai preparatai.

  Nors likusi daikt aprao jie nedar, taiau, mano kukliais skai-iavimais, likusi daikt vert siekia 100 tkst. Lt. Tikiuosi, kad ie daik-tai saugomi taip pat, kaip saugojau a, vylsi I.Milkintas.

  Kodl veterinarijos gydytojas pa-bria, kad kai kuriuos veterinari-jos gydykloje likusius daiktus reikia kakaip ypatingai saugoti?

  Todl, kad Valstybin maisto ir ve-terinarijos tarnyba (VMVT) kelia tam tikrus reikalavimus psichotropini pre-parat apsaugai. Reikia vesti grietos atskaitomybs urnal, kuriame priva-lu fiksuoti, kaip, kada ir kokiais atvejais buvo panaudoti ie vaistai. VMVT at-stovai tikrina, kaip jie naudojami, lai-komi ir saugojami. Turi bti rengta signalizacija, veikti vaizdo kameros. Da-bar visa tai atjungta, nes ijungta elek-tros energija, pasakojo I.Milkintas.

  Kriminalinje policijoje bei Or-ganizuot nusikaltim tyrim tar-nyboje (ONTT) dirbs I.Milkintas neatsitiktinai nuogstauja btent dl psichotropini vaist apsaugos.

  Prisimenu atvejus, kai policija Klaipdos turguje sulaik tokio pob-dio preparatais nelegaliai prekiaujan-ius asmenis. Lieka tiktis, kad UAB Tomvalas vadovas jauia atsakomyb dl veterinarijos gydykloje likusi psi-chotropini preparat ir jie nepateks blogas rankas, linkjo I.Milkintas.

  .EATIDUODADAIKT

  Kodl naujieji savininkai nelei-dia I.Milkintui pasiimti savo daik-t ir tsti veterinarijos gydytojo veik los ir gal kompensuoti nors dal ilaid kuriant veterinarijos gydy-kl? Kam naudingas delsimas? Gal yra koki nors prieasi, apie ku-rias I.Milkintas nutyli?

  A tikrai neturiu joki sipareigo-jim Tomvalui. Apie daikt gri-nim ne kart telefonu kalbjau su

  ios bendrovs vadovu. I pradi jis sak negalintis atvykti Klaipd. Po to sak, kad dl io klausimo reikia pasitarti su advokatu. Taip ir nesu-pratau, dl ko jie nori tartis, juk tai mano nuosavyb. Vliau susitikau ir su jo advokatu R.Buknu. Ilgai kal-bjoms, bet ir po io pokalbio ne-supratau j vilkinimo prieasties, sak I.Milkintas.

  Tiesa, advokatas es priekaita-vs, kad veterinarijos gydytojas pa-galb kvieiasi iniasklaid.

  Kreipiausi todl, kad jau nebe-turiu kitos ieities. Kita vertus, a esu teisus, todl nebijau vieumo, o jeigu jie bijo vieumo, tai gal yra prieasi? svarst I.Milkintas.

  Vengia bendrauti

  Kai Tomvalo interesus ginan-io advokato R.Bukno pasiteira-vome, ar jo ginama bendrov turi koki nors pretenzij veterinarijos

  gydytojui I.Milkintui, is ir, kad Tomvalas turi jam pretenzij tik dl to, kad jis neatsiima savo daikt.

  Ne kart raginome tai padary-ti, ne kart jis adjo tai padaryti, tikino advokatas.

  Kokia Tomvalo direktoriaus nuo-mon? Susitikti ar pasikalbti nors telefonu su bendrovs direktoriumi manoma tik veikus jo sek retors bar-jer. Nors sekretor usira telefono numer, taiau jokio enklo nesulau-kme, o vliau jau ir sekretor neatsa-

  k ms skambuius. Kodl vengia-ma bendrauti? inome tik anksiau isakytus direktoriaus odius, kad I.Milkintas bendrovei atitekusiose pa-talpose es sikrs nelegaliai, be jo-kios sutarties. kaltinim perduo-dame I.Milkintui.

  tai 2013 m. balandio 2 d. su-daryta panaudos sutartis tarp tuo-metinio namo savininko V.Rim ke-viiaus ir mans, tiesia dokument I.Milkintas.

  Jame nurodytos sutarties slygos. Yra ir turto perdavimoprimimo ak-tas, patvirtinantis, kad I.Milkintas, remdamasis turto panaudos sutar-timi, ne tik prim naudoti numa-tyt turt, t.y. negyvenamas patalpas namo cokoliniame aukte, bet ir at-liko i patalp kapitalin remont, pagal VMVT reikalavimus reng ve-terinarijos gydykl ir iems darbams ileido 36 tkst. Lt.

  Taiau R.Buknas tikina, kad yra net vaizdo raas, kuriame I.Milkintas raginamas kuo greiiau atlaisvinti patalpas nuo savo daik-t, kad jis buvo informuotas, jog tai galintis padaryti jam patogiu laiku.

  Jeigu po savaits I.Milkintas ne-pasiims savo daikt, a savo klien tui pasilysiu pasikviesti antstol, apra-yti visus daiktus ir juos nuveti sau-goti, o u saugojim jau turs mo-kti I.Milkintas, atvr planus R.Buknas.

  .ERANDATEISYBS

  Pareikimas Klaipdos prokura-tros vyriausiajam prokurorui, pra-ymas Klaipdos apygardos proku-ratros ONTT skyriaus prokurorui, skundas Klaipdos miesto apylin-ks vyriausiajai prokurorei, skundas Klaipdos miesto apylinks teismo ikiteisminio tyrimo teisjui. Tai tik dalis rat, kuriais band iekoti pa-galbos Klaipdoje dirbantis veteri-narijos gydytojas Ignas Milkintas.

  Kokie buvo atsakymai? Atsisa-kymas pradti ikiteismin tyrim, praneimas, kad prokuratra nesu-teikia leidimo, kokio tikjosi prayto-jas, pakartotinis atsisakymas pradti ikiteismin tyrim, nutarimas skun-d palikti nenagrintu pasibaigus 7 dien skundo padavimo terminui ir galiausiai tiesiog nutartis skund pa-likti nenagrintu.

  Paskutiniais I.Milkinto duomeni-mis, byla i Klaipdos miesto apylin-

  ks teismo vl perduota prokuratrai. Vis skund ir pareikim esm kol kas tik tokia veterinarijos gydytojas siekia, kad naujieji pastato savininkai leist eiti , jo teigimu, ugrobt ve-terinarijos gydykl, kad jis galt pa-daryti veterinarini vaist ir rangos bei apskaitos dokument inventoriza-cij. Kai tai bus atlikta, tada paaiks, ar veterinarijos gydytojas reikalaus, kad naujieji pastato savininkai kom-pensuot jo patirtus nuostolius.

  Aktualijos

  E=J@EAJ@EAJRUN=QOjH=ELOJE=EEHQIKO,NEAFNKOREO@=N>QOC=J=RFQK-P='APRENP=@EAJENLAJGP=@EAJHEAP=QOOQH=QGOEIAI=E=Q0NQILEHEAPOJQI=PKIE@=QCE=QOE=R=G=NEJFA=HEAO@=HUFA0AILAN=PN=J=GPEIEOORUNQKO=LEAj@EA-JKIEOjjH=ELOJEQOEHQIKO/=R=EPC=HHEOREOKFA=HUFA

  orai.lt, VL inf.

  $ELIA3AULTEKALEIDIASI20.42.

  Rytojiandien Poryt

  .AKT+10 +15o .AKT+9 +14o

  $IEN+17 +22o$IEN+18 +23o

  .AKT+8 +12o

  $IEN+23 +28o

  0ESIDUSAVININKAIONUKENTJOVETERINARAS

  Baiminuosi, kad veterinarijos gydykloje esantys psichotropiniai preparatai NEPATEKTBLOGASRANKASknNUOGSTAUJA)-ILKINTAS H>EJK=LHEGKJQKPN=QG=

  0AKVIESTIMEISTRAIPAKEITDURSPYNIRVETERINARIJOSGYDYTOJASTIK PAMATKAIPADVOKATAS2EMIGIJUS"UKNASANTDURSTAKTOSIRVAR-IOSKLIJUOJAPOPIERINJUOSTELSUPARAUBEIDATA4AIGIBIRELIODAPIEVALVETERINARIJOSGYDYKLOSDARBASBUVONUTRAUKTAS

  VELGIAMOGAUS TEISIPAEIDIM.IJOL0OARSKIEN=@RKG=P>Q-RQOE,=H=JCKOLNKGQNKN

  #=HEQPEGOLHEKPEGK@HP=ELAHCE=-OE'H=EL@KOLNKGQNKN=E/Q'H=EL-@KO=LUC=N@KORUNE=QOEQKFQLNKGQ-NKNKL=R=@QKPKFQOQOEP=NE=QOQOEPEGPEEO=R=EPEAGKOEIAEAEPEAOEJK-I=OQLN=JPQLNKGQN=PNKOLKVE?E-FjIKCQOO=RKLNK>HAI=OPQN-POLNOPE?EREHEJOPAEOOPR=NG=PUGNAELPEOPAEOIENPAEOIKGAHEQ=POE-PAEOPEF=ILNEGH=QO=JEQO@=EGPQO0=-E=QREOEEJKIAG=@EOGAHE=OH=>=EEHC=EQPNQGOEN@=QCG=EJQKO0EGN=EGAEOPKG=OEPQ=?EF=,NKGQN=PNKFAAOQ@EN>QOE@=QCIAPPK@HC=HEQRAHCPEG=EGQNEL=NAECJ>=J@U-IO=RER=H@E=QPE/QLN=OE=QFAE-CQ>PLN=@P=OEGEPAEOIEJEOPUNE-I=O#=HFKIAPQL==EGPGKGEKOJKNOJ=QFKO=LHEJGU>O>APJAOQ-LN=JPQGK@HLNEEI=IEOLNAJ@EI=EJAPJALN=@FQO EGEPAEOIEJEK PUNE-IK&QG=LHEJGU>OPEGN=EGAEOPKOj EAOIO>QROL=OP=PKO=REJEJG=OJAH=>=EENJQGAJPFKP=E=QGAJE=JEAGQK@P=OIKCQO'K@H&=IJEAG=OJAOEQJPN=PEGOLFEIFEOJA>QRKL=OENQKOPKGEAIORU-GE=IO0K@HEKFAEOPKNEFKFARAHCEQIKCQOPAEOEL=AE@EI

  2USIJOJESPARIAIBRANGSTAMAISTAS

  SCANPIXEEJQKPN=QG=

 • 3MRUGPJIODmNr. 67 (9395) 6ALSTIEILAIKRATIS Aktualijos

  .IJOL0ETROIT6,URNALIST

  0AKILKOVSUPIKTOLMISAUGANIOMISGRETIMUOSESKLY-PUOSE2ASEINI RAJONO,ENIKAIMOKININKAISULAUKTIKRIN-TOJIRBUVONUBAUSTIUMENKUSPAEIDIMUSKADKITKARTMATYTNEBTTOKIEPILIETIKI

  0AVARGONUONETVARKOS

  kininkai Mantas Vatakas, Val-das Morkus ir kiti tvarkingai ki-ninkaujantieji vietoj gero odio sulauk bausms. Istorija labai pa-prasta: minti kininkai pavargo nuolat piktintis dl piktoli sklas barstani kaimyn lauk. Vokie-i kapitalo bendrov KTG EKO AGRAR ir kai kurie vietos kinin-kai jau daugyb met brandina gau-s piktoli derli ir juo dosniai da-lijasi su gretim sklyp savininkais. Tvarkingai kininkaujantiems buvo apmaudu dl piktolmis teriam lauk, todl kininkai pagaliau savo bdas iguld seninui Juozui La-banauskui.

  0RETENZIJOSPAGRSTOS

  Iklauss kininkus, seninas ilgai negaio ir kartu su kitais skund pa-siraiusiais emdirbiais apmaklinjo visus laukus. Pasirod, kad kinink keliamos pretenzijos yra pagrstos, nes alia tvarkingai kininkaujani kai-miei apsileidli laukai atrod iur-piai: suposi kieiai, sklas brandino rgtys, vjas draik usni garban-les, kurios grakiai tp ipuosel-t Valdo Morkaus irni, kit kultr laukus. Seninas neslp ess pasipik-tins dl tokio kininkavimo ir pa-adjo i problem sprsti.

  !TVYKOAPLINKOSAUGININKAI

  Greitai pilietikas kinink veiks-mas sulauk atoveiksmio vien gra- ryt piktolynais nepatenkint kinink duris pasibeld aplinkosau-gininkai ir pareik atvyk tirti skun-do. Jo autoriai aplinkosaugininkams teig, kad kai kuri kinink pas-liai auga per arti Taurupio upelio, te-kanio melioracijos grioviu, es itaip jie paeidia aplinkosaugos reikala-vimus. Aplinkosaugininkai greitai

  padar tvark: nustat, kad derlius noksta ities per arti melioracijos griovio, sura administracini tei-ss paeidim protokol ir nubaud teisybs iekojusius kininkus. Girdi, nieko asmeniko, bet js paeidte nustatytas normas.

  Dar keisiau atrod tai, kad aplin-kosaugininkai labai greitai sureagavo skund dl per arti past kultr, nes iaip jau jie nebna tokie spar-ts. Kliva ir tai, kad to paties ka-nalo krantu ganyklos tvor nutiesu-si apleist plot eiminink nebuvo nubausta. A tik norjau, kad pikt-ols palei kanal nekerot, kad bt tvarkinga, sak V.Morkus.

  5PELISARGRIOVYS

  kininkai netrukus suinojo, kad skund aplinkosaugininkams para- piktolyn veisjai. Nubaustieji ir patys sutinka, kad norm priva-lu visiems laikytis, kad statymui visi turi bti lygs, bet kakodl vis tiek atsiranda lygesni. iuo konkreiu atveju aplinkosaugininkams turjo bti aiku, kad pasliai auga ne ant upelio, o ant melioracijos griovio pa-kraio. Taip ir dokumentuose i at-karpa vardijama melioracijos grio-vys. kininkai patys to melioracijos griovio krantus ilygino, pagriovius sutvark, nes antraip tas abaktynas bt tiks tik velniams vaikus per-ti. Prireik nemaai jg ir imons, kol tuos skardius sutvark. Ir e tau boba devintins pasirodo, geriau ten piktols bt vejusios, o ne ja-vai. U piktolynus kinink niekas nebt bauds, o tai u besisupan-ius javus tenka atsakyti pagal staty-m. Kauno regiono aplinkos apsau-gos departamento Raseini rajono agentros atstovas Augustinas Zurlys patikslino: Vadinasi, neinojome, jei

  kako nenubaudme. Btinai nuvyk-sime, patikrinsime ir, jei rasim paei-dim, nubausim. Prie statym turi bti visi lygs.

  !TSEITEKOLOGIKAS

  iuo metu atsirado painiavos su terminais. Pavyzdiui, tuos kinin-kus, kuriuos anksiau vadindavo-me apsileidliais, iandien vadina-me ekologikai kininkaujaniais. Pasirodo, ekologikai kininkauja ir vokiei bendrov KTG EKO AGRAR. Tik, plika akimi irint, kakodl atrodo, kad pavasar stuo-se kvieiuose piktoli yra kur kas daugiau nei pagrindins kultros. Ariogalos seninui J.Labanauskui toks ekologikas laukas susiavjimo nekl, jo nuomone, tai viso labo tik piktolynai.

  Lenius atvyks Raseini rajo-no tarybos Kaimo reikal komiteto pirmininkas Romaldas Zubiela pa-sipiktino: Tai pasijuokimas ne tik i kinink, bet ir i Lietuvos. U veisiamus piktolynus usienieiai gauna imokas. Esu agronomas ir tiesiai sakau: tai ne ekologinis ki-ninkavimas. Gaila irti pikto-lmis apleist, nepriirim em.

  V.Morkus taip pat pritar, kad laukai usjami piktolmis, ku-rioms inaikinti tenka pirkti che-mikal. irkit, kokias jie pali-ko pakeles: piktols aukiausios, sumedjusios, supasi kaip karklai. iem ia susidarys utvaros snie-gui, dl to keliai taps neivaiuoja-mi, net susigraudino i 5 ha ke-lyje duon pelnantis V.Morkus.

  +ALTINAVALSTYB

  Leni kinink manymu, dl tokios padties kalta pati valstyb, mokanti visiems apsileidliams i-mokas. Juk seniai visiems aiku, kad ES finansavim gauna ir tie, kurie nei sja, nei pjauna, nei ekologik produkcij tiekia. inot, kaip kai-me juokauja: sja visi, o imokas ku-lia ekologiniai kiai, kariai yp-teljo vienas kinink.

  Lietuvos ekologini ki asociaci-jos vadovas Saulius Daniulis teigia, kad toki bd gali atsirasti tik dl valsty-bs institucij neveiklumo: Argi mes patys imsim save kontroliuoti? Yra Ekoagros, yra Nacionalin mokji-mo agentra, u kontrol j darbuo-tojams mokami atlyginimai. Turiu pri-painti, kad ekologinio kininkavimo taisykls yra tikrai nevykusios, kartais atrodo, kad jas sura tie, kurie kaimo net nra mat, teig S.Daniulis.

  Ekoagros skyriaus vedjas Vir-ginijus Masionis neslp, kad vokie-i KTG EKO AGRAR jau rasta nemaai paeidim, o Leni ki-nink bdos irgi ne naujiena.

  Nacionalin mokjimo agent-ra gavo uduot patikrinti nesan-taikos objektais tapusius plotus ir juos vertinti.

  4AISYSPADT

  Vokiei kapitalo mons KTG EKO AGRAR atstov spaudai Rasa teig, kad j mon darys visk, kad daugiau nesantaikos su vietos kinin-kais nebebt: Laikysims sjomai-nos, paliksime pdym. Jei skirs bau-das, sumoksime. Bet tokie dalykai greitai nepadaromi. Tikime, kad kit vasar reikalai pasitaisys. Mes norime graiuoju gyventi su kaimynais. Ta-iau ne ms vien laukai piktolti, ir patys lietuviai laiko juos apleistus.

  Rajono tarybos Kaimo reikal komiteto pirmininkas R.Zubiela primena, kad apsileidliai bus pri-versti susitvarkyti: Kontroliuosime situacij ir versime valstybs institu-cijas dirbti. U piktoli auginim imokos nebus mokamos, mes tuo pasirpinsime.

  +AIMOREIKALKOMITETOPIRMININKAS2OMALDAS:UBIELADEINJEPADEDA-MASKININKO6ALDO-ORKAUSBANDOPIKTOLYNERASTIKVIEI

  0IKTOLSTARPSTAIRLAUKUOSEIRMONISINJE

  a4AIPATRODOa6OKIETIJAknJUOKAUJAKININKAI

  6ALDAS-ORKUSRODO2OMALDUI:UBIELAIGRIOVUKURIOPRIEIRBUVONU-BAUSTASALIAnKININKAS-ANTAS6ATAKAS QPKNOJQKPN=QGKO

  4UOSKININKUSKU-RIUOSANKSIAUVA-DINDAVOMEAPSI-LEIDLIAISIANDIENVADINAMEEKOLOGIKAIKININKAUJANIAIS

  Prezident Dalia Grybauskai-t vakar pasira energetikos mi-nistro Jaroslavo Neveroviiaus atleidimo dekret. Jis i pareig atleidiamas nuo pirmadienio. Prezidentra prane, kad laiki-nai iki rugsjo 7 d. energetikos ministro pareigas eis susisiekimo ministras Rimantas Sinkeviius, o nuo rugsjo 8 d. iki naujo mi-

  nistro paskyrimo kio ministras Evaldas Gustas.

  D.Grybauskait pasira dekre-t, atsivelgdama premjero Algir-do Butkeviiaus teikim paalinti J.Neverovii i pareig. A.Butkeviius alies Prezidentei teikim dl J.Neveroviiaus isiunt antradien. Jis pirmadien pareik, kad J.Neverovii nori atstatydinti, nes is energetikos vi-

  ceministre nuo pirmadienio paskyr valdanij kritikos sulaukusi Renat Cytack. Pasak A.Butkeviiaus, ener-getikos ministras prajus ketvirtadie-n buvo sptas, kad bus atstatydintas, jeigu paskirs R.Cytack.

  A.Butkeviius teig, kad J.Ne-veroviius vykd Lietuvos lenk rinkim akcijos nurodym paskirti R.Cytack, taiau nesilaik valdan-

  ij koalicijos susitarimo, kad visus viceministrus prie tai turi patvirtin-ti pats premjeras. R.Cytacka buvo vienintel viceministr, nepaklususi valdanij susitarimui ir iki liepos 11 d. neatsistatydinusi. Ji tai pada-r vliau: J.Neveroviius R.Cytack i einam pareig jai paiai praant atleido liepos 15 d.

  BNS inf.

  !TLEIDOENERGETIKOSMINISTR

  fotodiena.lt JQKPN=QG=

 • kis prisijaukino skms paukt

  kinink inios

  Kitus straipsnius skaitykite laikratyje

  Kartu su nauju derliumi aruodus keliauja ir ligos

  Moters pasaulis

  15 psl.

  Prie 23 metus kurto, igyvenusio pakilimus ir kritimus, dabar racionaliai tvarkomo specializuoto msins galvijininkysts kio laukia permainos.

  Albinas aplikas

  Aktualijos Sportas

  Pernai varp fuzarioz smarkiai paeid pas-lius. i met grd koky-b taip pat nra pati ge-riausia.

  Jolita urauskien

  Genetiniai draustiniai ateities mikams

  12 psl.

  Karjer baigs V.Alekna: Prasids tikras gyvenimas

  domu, ar yra Europoje mogus, kuris nebt ra-gavs obuoli? Lietuvo-je tikrai nra. Juk miki-ns obelys pas mus auga nuo neatmenam laik, tik kain ar j obuoliukus dabar valgytume, juk tu-rime skanesni.

  Legendinis Lietuvos sportininkas, disko metikas Virgilijus Alekna baigia ilg ir sp-ding sportininko karjer. Pasak jo, tok sprendim priimti jam padjo pasirody-mas Europos lengvosios atletikos empi-onate: du kartus nepateks tarp dvylikos stipriausi disko metik, sportininkas su-prato, kad kovoti su varovais darosi sun-ku. Vis dlto V.Alekna diaugsi, kad disko metimo tradicijos Lietuvoje tsiamos: yra gabi jaun sportinink, kurie j pakeis.

  Birut Davidonyt

  7 psl.7 psl.

  Vyriausyb ruoiasi alyje steigti apie 130 genetini draustini, skirt medi genet inei mediagai isaugoti.

  Arvydas Praninskas

  13 psl.

  Btina sudedamoji dalis meil Ssk, broliuk, po uosiu, obuoliuk duosiu

  4 psl.

  Vis darbo dien valsty-bs tarnyboje dirbanti ir du vaikus trej dukrel ir devyneri sn au-ginanti Kristina Dievulie-n atranda laiko ir po-mgiams. J turi tiek pat daug, kiek ir studij diplo-m. Vis dlto vienas na-tralaus muilo virimas ariausiai irdies.

  Aurin mien

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages false /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages false /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MarksOffset 6 /MarksWeight 0.250000 /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PageMarksFile /RomanDefault /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> > ]>> setdistillerparams> setpagedevice