Valstiečių laikraštis 2014 08 20

Download Valstiečių laikraštis 2014 08 20

Post on 02-Apr-2016

221 views

Category:

Documents

5 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 08 20

TRANSCRIPT

<ul><li><p>MRUGPJIODTREIADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T%UR</p><p>m0RIEMETUSKURTOPAKI-LIMIRKRITIMIGYVENUSIOODA-BARRACIONALIAITVARKOMOSPECIALIZUOTOMSINSGALVIJININKYSTSKIOLAUKIAPERMAINOS</p><p>m 0ERNAI VARP FUZARIOZSMARKIAI PAEIDPASLIUS IMETGRDKOKYBTAIPPATNRAPATIGERIAUSIA</p><p> m6ISDARBODIENVALSTYBSTARNYBOJEDIRBANTIIRDUVAIKUSnTREJDUKRELIRDEVYNERISNn AUGINANTI+RISTINA$IEVULIENRAN-DALAIKOIRPOMGIAMS*TURITIEKPATDAUGKIEKIRSTUDIJDIPLOM6ISDLTOVIENASnNATRALAUSMUI-LOVIRIMASnARIAUSIAIIRDIES</p><p>m DOMU AR YRA %UROPOJEMOGUSKURISNEBT RAGAVSOBUOLI,IETUVOJETIKRAINRA*UKMIKINSOBELYSPASMUSAUGANUONEATMENAMLAIKTIKKAINARJOBUOLIUKUSDABARVALGYTU-MEJUKTURIMESKANESNI</p><p>iandien skaitykite:</p><p>MOTERS PASAULIS, 13 p. f</p><p>MOTERS PASAULIS, 15 p. f</p><p>+).).+).)/3, 7 p. f</p><p>+).).+).)/3, 7 p. f</p><p>ETADIEN6,SUPRIEDAISSodybaetadienisSveikata</p><p>1O 1O</p><p>!LBINASAPLIKAS6,URNALISTAS</p><p>+LAIPDOJEDIRBANTISVETERINA-RIJOSGYDYTOJAS)GNAS-ILKINTASVELNIAITARIANTPATEKOAKLAVIE-T3ITUACIJAKEISTAIRNETABSURDI-KAPATALPPANAUDOSSUTARTSUBUVUSIUNAMOSAVININKUSUDARSVETERINARIJOSGYDYTOJASTIKTINAURSTINONAUJJSAVININKTODLISVETERINARIJOSGYDYKLOSPATALPASSUJOJEBUVUSIAISVAISTAISIRNETPSI-CHOTROPINIAISPREPARATAISURAKI-NOUKLIJAVOJUOSTELSUANTSPAU-DUIRPALIKOVETERINARIJOSGYDYTOJBEPRAGYVENIMOALTINIO</p><p>)LAUDURIS PAKEITSPYN</p><p>Veterinarijos gydytojas I.Mil kintas gyd klaipdiei ir rajono gyventoj gyvnus ir vargo nemat. Taiau ra-mus gyvenimas baigsi i met bir-elio 30 d. Pasak I.Milkinto, t dien nam H.Manto g. 48, Klaipdoje, siver penki mons pareik, kad jie yra naujieji jo savininkai, ir parei-kalavo atrakinti veterinarijos gydyklos duris, prieingu atveju grasino jas i-lauti. Taip ir padar. </p><p>Patalpomis naudojausi pagal panaudos sutart, kuri pasiraiau su kitu io pastato savininku, todl i moni vizitas mane priblok, piktinosi I.Milkintas. Ar pasiray-damas sutart veterinarijos gydyto-jas inojo apie savininko Vytauto Rimkeviiaus problemas dl pas-tato? </p><p>inojau, kad ginas vyksta gal penktus metus. Taiau tai ne mano reikalas. Sutarties sudarymo metu V.Rimkeviius dar buvo namo savi-ninkas, man pateik tai patvirtinan-ius dokumentus, sak I.Milkintas. </p><p>Pasak veterinarijos gydytojo, bire-lio 30 d. jo rengtas patalpas jau kaip naujasis eimininkas eng UAB Tomvalas vadovas Saulius Beris. </p><p>*QGAHP=2 p. f</p><p>0ESIDUSAVININKAIONUKENTJOVETERINARAS6ETERINARIJOSGYDYTOJASTIKINAKADNAUJIEJISAVININKAIUGROBJONUOMOTASPATALPASIRJOSEESANIUSPSICHOTROPINIUSPREPARATUSOSAVININKADVOKA-TASTEIGIAKADGYDYTOJASPATSNENORIATSIIMTISAVODAIKT</p><p>6ETERINARIJOSGYDYTOJAS)-ILKINTASNEGALIPATEKTIGYDYKLKURIPATSRENG Autoriaus nuotrauka</p></li><li><p>2 MRUGPJIODmNr. 67 (9395) 6ALSTIEILAIKRATIS</p><p>Kremliaus paskelbta ems kio produkcijos ir maisto produkt im-porto i ES ir JAV blokada tutina ei-lini Rusijos gyventoj kienes aly-je spariai brangsta maistas. Leidinys Komersant, cituodamas Maskvos prekybos ir paslaug departamento vadov Aleksej Nemeriuk, rao, kad per 10 dien nuo io embargo sigalio-jimo sostins msos perdirbimo mo-nms tiekiama kiauliena pabrango 6 proc. Didmeninink sandliuose baigia isekti i ES ir Norvegijos importuo-t ataldyt uv atsargos, o planai jas papildyti produkcija i Piet Amerikos nra lengvai ir greitai gyvendinami.</p><p>Anot A.Nemeriuko, neatmetama tikimyb, jog smarkiai oktels ir pieno supirkimo kainos. Labiausiai maisto kainos pakilo Tolimuosiuose Rytuose: ia msa pabrango ketvirtadaliu, kai kuri ri uvys 40 proc., o i Kini-jos importuojami obuoliai tredaliu. </p><p>Maskva, kerydama u Vakar sankci-jas dl jos numanomos paramos Ukrai-nos separatistams bei Krymo aneksijos, rugpjio 7-j paskelb vien met embarg daugumai maisto produkt i ES, JAV ir jas palaikani valstybi.</p><p>BNS inf.</p><p>e Atkelta i 1 p. </p><p>A j spjau, kad tai yra man pri-klausanti veterinarijos gydykla. Ta-iau S.Beris vaikiojo po gydykl lyg bt jos savininkas ir kur laik iose patalpose jis buvo vienas, todl niekas nemat, k jis ten dar, pri-simin I.Milkintas. </p><p>Paskui Tomvalo vadovas vete-rinarijos gydytojui paliep pasiimti btiniausius daiktus.</p><p>Ne visus, bet btiniausius. Pasi-miau fotoaparat, antspaud, pinigus ir vakcin i aldytuvo, nes jau prie tai patalpose buvo ijungta elektros energija, todl kai kurios mediagos galjo sugesti, sak I.Milkintas. </p><p>Pakviesti meistrai pakeit dur spyn ir veterinarijos gydytojas tik pamat, kaip advokatas Remigijus Buknas ant dur staktos ir varios </p><p>klijuoja popierin juostel su para-u bei data. Taigi birelio 30 d. apie 14 val. veterinarijos gydyklos darbas buvo nutrauktas. </p><p>Niekas nesaugo </p><p>Veterinarijos gydytojas tikina, kad naujj namo savinink urakintose patalpose liko vertinga veterinarin me-dicinin ranga, rankiai, medikamentai ir net psichotropiniai preparatai.</p><p>Nors likusi daikt aprao jie nedar, taiau, mano kukliais skai-iavimais, likusi daikt vert siekia 100 tkst. Lt. Tikiuosi, kad ie daik-tai saugomi taip pat, kaip saugojau a, vylsi I.Milkintas. </p><p>Kodl veterinarijos gydytojas pa-bria, kad kai kuriuos veterinari-jos gydykloje likusius daiktus reikia kakaip ypatingai saugoti? </p><p>Todl, kad Valstybin maisto ir ve-terinarijos tarnyba (VMVT) kelia tam tikrus reikalavimus psichotropini pre-parat apsaugai. Reikia vesti grietos atskaitomybs urnal, kuriame priva-lu fiksuoti, kaip, kada ir kokiais atvejais buvo panaudoti ie vaistai. VMVT at-stovai tikrina, kaip jie naudojami, lai-komi ir saugojami. Turi bti rengta signalizacija, veikti vaizdo kameros. Da-bar visa tai atjungta, nes ijungta elek-tros energija, pasakojo I.Milkintas. </p><p>Kriminalinje policijoje bei Or-ganizuot nusikaltim tyrim tar-nyboje (ONTT) dirbs I.Milkintas neatsitiktinai nuogstauja btent dl psichotropini vaist apsaugos. </p><p>Prisimenu atvejus, kai policija Klaipdos turguje sulaik tokio pob-dio preparatais nelegaliai prekiaujan-ius asmenis. Lieka tiktis, kad UAB Tomvalas vadovas jauia atsakomyb dl veterinarijos gydykloje likusi psi-chotropini preparat ir jie nepateks blogas rankas, linkjo I.Milkintas. </p><p>.EATIDUODADAIKT</p><p>Kodl naujieji savininkai nelei-dia I.Milkintui pasiimti savo daik-t ir tsti veterinarijos gydytojo veik los ir gal kompensuoti nors dal ilaid kuriant veterinarijos gydy-kl? Kam naudingas delsimas? Gal yra koki nors prieasi, apie ku-rias I.Milkintas nutyli? </p><p>A tikrai neturiu joki sipareigo-jim Tomvalui. Apie daikt gri-nim ne kart telefonu kalbjau su </p><p>ios bendrovs vadovu. I pradi jis sak negalintis atvykti Klaipd. Po to sak, kad dl io klausimo reikia pasitarti su advokatu. Taip ir nesu-pratau, dl ko jie nori tartis, juk tai mano nuosavyb. Vliau susitikau ir su jo advokatu R.Buknu. Ilgai kal-bjoms, bet ir po io pokalbio ne-supratau j vilkinimo prieasties, sak I.Milkintas. </p><p>Tiesa, advokatas es priekaita-vs, kad veterinarijos gydytojas pa-galb kvieiasi iniasklaid. </p><p>Kreipiausi todl, kad jau nebe-turiu kitos ieities. Kita vertus, a esu teisus, todl nebijau vieumo, o jeigu jie bijo vieumo, tai gal yra prieasi? svarst I.Milkintas. </p><p>Vengia bendrauti</p><p>Kai Tomvalo interesus ginan-io advokato R.Bukno pasiteira-vome, ar jo ginama bendrov turi koki nors pretenzij veterinarijos </p><p>gydytojui I.Milkintui, is ir, kad Tomvalas turi jam pretenzij tik dl to, kad jis neatsiima savo daikt. </p><p>Ne kart raginome tai padary-ti, ne kart jis adjo tai padaryti, tikino advokatas. </p><p>Kokia Tomvalo direktoriaus nuo-mon? Susitikti ar pasikalbti nors telefonu su bendrovs direktoriumi manoma tik veikus jo sek retors bar-jer. Nors sekretor usira telefono numer, taiau jokio enklo nesulau-kme, o vliau jau ir sekretor neatsa-</p><p>k ms skambuius. Kodl vengia-ma bendrauti? inome tik anksiau isakytus direktoriaus odius, kad I.Milkintas bendrovei atitekusiose pa-talpose es sikrs nelegaliai, be jo-kios sutarties. kaltinim perduo-dame I.Milkintui. </p><p>tai 2013 m. balandio 2 d. su-daryta panaudos sutartis tarp tuo-metinio namo savininko V.Rim ke-viiaus ir mans, tiesia dokument I.Milkintas. </p><p>Jame nurodytos sutarties slygos. Yra ir turto perdavimoprimimo ak-tas, patvirtinantis, kad I.Milkintas, remdamasis turto panaudos sutar-timi, ne tik prim naudoti numa-tyt turt, t.y. negyvenamas patalpas namo cokoliniame aukte, bet ir at-liko i patalp kapitalin remont, pagal VMVT reikalavimus reng ve-terinarijos gydykl ir iems darbams ileido 36 tkst. Lt. </p><p>Taiau R.Buknas tikina, kad yra net vaizdo raas, kuriame I.Milkintas raginamas kuo greiiau atlaisvinti patalpas nuo savo daik-t, kad jis buvo informuotas, jog tai galintis padaryti jam patogiu laiku. </p><p>Jeigu po savaits I.Milkintas ne-pasiims savo daikt, a savo klien tui pasilysiu pasikviesti antstol, apra-yti visus daiktus ir juos nuveti sau-goti, o u saugojim jau turs mo-kti I.Milkintas, atvr planus R.Buknas.</p><p>.ERANDATEISYBS</p><p>Pareikimas Klaipdos prokura-tros vyriausiajam prokurorui, pra-ymas Klaipdos apygardos proku-ratros ONTT skyriaus prokurorui, skundas Klaipdos miesto apylin-ks vyriausiajai prokurorei, skundas Klaipdos miesto apylinks teismo ikiteisminio tyrimo teisjui. Tai tik dalis rat, kuriais band iekoti pa-galbos Klaipdoje dirbantis veteri-narijos gydytojas Ignas Milkintas. </p><p>Kokie buvo atsakymai? Atsisa-kymas pradti ikiteismin tyrim, praneimas, kad prokuratra nesu-teikia leidimo, kokio tikjosi prayto-jas, pakartotinis atsisakymas pradti ikiteismin tyrim, nutarimas skun-d palikti nenagrintu pasibaigus 7 dien skundo padavimo terminui ir galiausiai tiesiog nutartis skund pa-likti nenagrintu. </p><p>Paskutiniais I.Milkinto duomeni-mis, byla i Klaipdos miesto apylin-</p><p>ks teismo vl perduota prokuratrai. Vis skund ir pareikim esm kol kas tik tokia veterinarijos gydytojas siekia, kad naujieji pastato savininkai leist eiti , jo teigimu, ugrobt ve-terinarijos gydykl, kad jis galt pa-daryti veterinarini vaist ir rangos bei apskaitos dokument inventoriza-cij. Kai tai bus atlikta, tada paaiks, ar veterinarijos gydytojas reikalaus, kad naujieji pastato savininkai kom-pensuot jo patirtus nuostolius. </p><p>Aktualijos</p><p>E=J@EAJ@EAJRUN=QOjH=ELOJE=EEHQIKO,NEAFNKOREO@=N&gt;QOC=J=RFQK-P='APRENP=@EAJENLAJGP=@EAJHEAP=QOOQH=QGOEIAI=E=Q0NQILEHEAPOJQI=PKIE@=QCE=QOE=R=G=NEJFA=HEAO@=HUFA0AILAN=PN=J=GPEIEOORUNQKO=LEAj@EA-JKIEOjjH=ELOJEQOEHQIKO/=R=EPC=HHEOREOKFA=HUFA</p><p> orai.lt, VL inf.</p><p>$ELIA3AULTEKALEIDIASI20.42.</p><p>Rytojiandien Poryt</p><p>.AKT+10 +15o .AKT+9 +14o </p><p>$IEN+17 +22o$IEN+18 +23o</p><p>.AKT+8 +12o</p><p>$IEN+23 +28o</p><p>0ESIDUSAVININKAIONUKENTJOVETERINARAS</p><p>Baiminuosi, kad veterinarijos gydykloje esantys psichotropiniai preparatai NEPATEKTBLOGASRANKASknNUOGSTAUJA)-ILKINTAS H&gt;EJK=LHEGKJQKPN=QG=</p><p>0AKVIESTIMEISTRAIPAKEITDURSPYNIRVETERINARIJOSGYDYTOJASTIK PAMATKAIPADVOKATAS2EMIGIJUS"UKNASANTDURSTAKTOSIRVAR-IOSKLIJUOJAPOPIERINJUOSTELSUPARAUBEIDATA4AIGIBIRELIODAPIEVALVETERINARIJOSGYDYKLOSDARBASBUVONUTRAUKTAS</p><p>VELGIAMOGAUS TEISIPAEIDIM.IJOL0OARSKIEN=@RKG=P&gt;Q-RQOE,=H=JCKOLNKGQNKN</p><p>#=HEQPEGOLHEKPEGK@HP=ELAHCE=-OE'H=EL@KOLNKGQNKN=E/Q'H=EL-@KO=LUC=N@KORUNE=QOEQKFQLNKGQ-NKNKL=R=@QKPKFQOQOEP=NE=QOQOEPEGPEEO=R=EPEAGKOEIAEAEPEAOEJK-I=OQLN=JPQLNKGQN=PNKOLKVE?E-FjIKCQOO=RKLNK&gt;HAI=OPQN-POLNOPE?EREHEJOPAEOOPR=NG=PUGNAELPEOPAEOIENPAEOIKGAHEQ=POE-PAEOPEF=ILNEGH=QO=JEQO@=EGPQO0=-E=QREOEEJKIAG=@EOGAHE=OH=&gt;=EEHC=EQPNQGOEN@=QCG=EJQKO0EGN=EGAEOPKG=OEPQ=?EF=,NKGQN=PNKFAAOQ@EN&gt;QOE@=QCIAPPK@HC=HEQRAHCPEG=EGQNEL=NAECJ&gt;=J@U-IO=RER=H@E=QPE/QLN=OE=QFAE-CQ&gt;PLN=@P=OEGEPAEOIEJEOPUNE-I=O#=HFKIAPQL==EGPGKGEKOJKNOJ=QFKO=LHEJGU&gt;O&gt;APJAOQ-LN=JPQGK@HLNEEI=IEOLNAJ@EI=EJAPJALN=@FQO EGEPAEOIEJEK PUNE-IK&amp;QG=LHEJGU&gt;OPEGN=EGAEOPKOj EAOIO&gt;QROL=OP=PKO=REJEJG=OJAH=&gt;=EENJQGAJPFKP=E=QGAJE=JEAGQK@P=OIKCQO'K@H&amp;=IJEAG=OJAOEQJPN=PEGOLFEIFEOJA&gt;QRKL=OENQKOPKGEAIORU-GE=IO0K@HEKFAEOPKNEFKFARAHCEQIKCQOPAEOEL=AE@EI</p><p>2USIJOJESPARIAIBRANGSTAMAISTAS</p><p>SCANPIXEEJQKPN=QG=</p></li><li><p>3MRUGPJIODmNr. 67 (9395) 6ALSTIEILAIKRATIS Aktualijos</p><p>.IJOL0ETROIT6,URNALIST</p><p>0AKILKOVSUPIKTOLMISAUGANIOMISGRETIMUOSESKLY-PUOSE2ASEINI RAJONO,ENIKAIMOKININKAISULAUKTIKRIN-TOJIRBUVONUBAUSTIUMENKUSPAEIDIMUSKADKITKARTMATYTNEBTTOKIEPILIETIKI</p><p>0AVARGONUONETVARKOS</p><p>kininkai Mantas Vatakas, Val-das Morkus ir kiti tvarkingai ki-ninkaujantieji vietoj gero odio sulauk bausms. Istorija labai pa-prasta: minti kininkai pavargo nuolat piktintis dl piktoli sklas barstani kaimyn lauk. Vokie-i kapitalo bendrov KTG EKO AGRAR ir kai kurie vietos kinin-kai jau daugyb met brandina gau-s piktoli derli ir juo dosniai da-lijasi su gretim sklyp savininkais. Tvarkingai kininkaujantiems buvo apmaudu dl piktolmis teriam lauk, todl kininkai pagaliau savo bdas iguld seninui Juozui La-banauskui. </p><p>0RETENZIJOSPAGRSTOS</p><p>Iklauss kininkus, seninas ilgai negaio ir kartu su kitais skund pa-siraiusiais emdirbiais apmaklinjo visus laukus. Pasirod, kad kinink keliamos pretenzijos yra pagrstos, nes alia tvarkingai kininkaujani kai-miei apsileidli laukai atrod iur-piai: suposi kieiai, sklas brandino rgtys, vjas draik usni garban-les, kurios grakiai tp ipuosel-t Valdo Morkaus irni, kit kultr laukus. Seninas neslp ess pasipik-tins dl tokio kininkavimo ir pa-adjo i problem sprsti.</p><p>!TVYKOAPLINKOSAUGININKAI</p><p>Greitai pilietikas kinink veiks-mas sulauk atoveiksmio vien gra- ryt piktolynais nepatenkint kinink duris pasibeld aplinkosau-gininkai ir pareik atvyk tirti skun-do. Jo autoriai aplinkosaugininkams teig, kad kai kuri kinink pas-liai auga per arti Taurupio upelio, te-kanio melioracijos grioviu, es itaip jie paeidia aplinkosaugos reikala-vimus. Aplinkosaugininkai greitai </p><p>padar tvark: nustat, kad derlius noksta ities per arti melioracijos griovio, sura administracini tei-ss paeidim protokol ir nubaud teisybs iekojusius kininkus. Girdi, nieko asmeniko, bet js paeidte nustatytas normas.</p><p> Dar keisiau atrod tai, kad aplin-kosaugininkai labai greitai sureagavo skund dl per arti past kultr, nes iaip jau jie nebna tokie spar-ts. Kliva ir tai, kad to paties ka-nalo krantu ganyklos tvor nutiesu-si apleist plot eiminink nebuvo nubausta. A tik norjau, kad pikt-ols palei kanal nekerot, kad bt tvarkinga, sak V.Morkus. </p><p>5PELISARGRIOVYS</p><p>kininkai netrukus suinojo, kad skund aplinkosaugininkams para- piktolyn veisjai. Nubaustieji ir patys sutinka, kad norm priva-lu visiems laikytis, kad statymui visi turi bti lygs, bet kakodl vis tiek atsiranda lygesni. iuo konkreiu atveju aplinkosaugininkams turjo bti aiku, kad pasliai auga ne ant upelio, o ant melioracijos griovio pa-kraio. Taip ir dokumentuose i at-karpa vardijama melioracijos grio-vys. kininkai patys to melioracijos griovio krantus ilygino, pagriovius sutvark, nes antraip tas abaktynas bt tiks tik velniams vaikus per-ti. Prireik nemaai jg ir imons, kol tuos skardius sutvark. Ir e tau boba devintins pasirodo, geriau ten piktols bt vejusios, o ne ja-vai. U piktolynus kinink niekas nebt bauds, o tai u besisupan-ius javus tenka atsakyti pagal staty-m. Kauno regiono aplinkos apsau-gos departamento Raseini rajono agentros atstovas Augustinas Zurlys patikslino: Vadinasi, neinojome, jei </p><p>kako nenubaudme. Btinai nuvyk-sime, patikrinsime ir, jei rasim paei-dim, nubausim. Prie statym turi bti visi lygs.</p><p>!TSEITEKOLOGIKAS</p><p>iuo metu atsirado painiavos su terminais. Pavyzdiui, tuos kinin-kus, kuriuos anksiau vadindavo-me apsileidliais, iandien vadina-me ekologikai kininkaujaniais. Pasirodo, ekologikai kininkauja ir vokiei bendrov KTG EKO AGRAR. Tik, plika akimi irint, kakodl atrodo, kad pavasar stuo-se kvieiuose piktoli yra kur kas daugiau nei pagrindins kultros. Ariogalos seninui J.Labanauskui toks ekologikas laukas susiavji...</p></li></ul>