valstiečių laikraštis 2011 08 10

Download Valstiečių laikraštis 2011 08 10

Post on 04-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 08 10

TRANSCRIPT

 • 2011 m. rugpjio 10 d., treiadienis Nr. 63 (9082) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt

  iandien VL su priedu

  etadien VL su prieduetadienis

  kinink inios Danjanios gamtos stichi-

  jos menkina sod derli ir didina produkcijos kainas.

  Svetimalis Sosnovskio bartis dl gajumo, velumo, skl gausumo Lietuvoje spar-iai plinta, visikai ugoia greta auganius augalus ir kelia pavoj moni sveikatai.

  Moters pasaulis

  Apie kiekvien sodyboje au-gant augal Angel Kiauien gali papasakoti istorij. Visi jie moteriai primena mylim vyr.

  Skara tai aksesuaras, kur moterys nepelnytai pamirta. vairi mediag, ilgi, rat ir spalv skaros pagyvina bet kok vaizd. Jomis moterys puosi nuo seno.

  Baltarusijos reimui atskleid Vesnos lyderio A.Beliackio sskait Lietuvos bankuose duomenis, Teisingumo ir Usienio reikal ministerij pareignai net nespjo jo apie gresiant pavoj.

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  Europos ali ekonomika pa-mau pradeda atsigauti, taiau, krizei sisiautjus JAV, sunkum neivengt nei Europos Sjunga, nei vis daugiau produkcijos eks-portuojanti Lietuva.

  Ar Lietuva bei ES gali kaip nors ivengti ekonomikos krizs, jeigu ji kilt JAV? Finans analitikai kalba vienu balsu praktikai krizs bt nemanoma ivengti. Prieastys la-bai paprastos, nes Lietuva dabar labiau priklausoma nuo usienio rink negu buvo priklausoma prie kriz, pavyzdiui, 2007-aisiais.

  Lietuviai buvo kantrs

  Garsusis Nobelio premijos laurea-tas amerikietis Jozefas Stiglicas ne-atsitiktinai iomis dienomis pagyr europieius, i esms sugebjusius susitarti dl pagalbos didel bd patekusiai Graikijai.

  Nukelta 3 p. f

  London iurpina riaus ir plimai

  Riaus prajus savaitga-l Didiosios Britanijos sostinje Londone prasidjo po to, kai ak-tyvistai protestuodami reikala-vo teisingumo dl ketvirtadien Totenhame policijos pareigno nuauto 29-eri Marko Dugano.

  Vaikus globojanios eimynos tapo nata

  Valdia ofi cialiai deklaruoja sie-kianti, kad be tv prieiros lik vaikai bt globojami ne vaik globos namuose, o kitose eimo-se, taiau sudaryti tam palanki slyg neskuba. Daugyb vaik alyje skursta, yra skriaudiami.

  Sunegalavs doleris gali susargdinti ir eur, ir lit

  Valstyb sukompromitav ministrai kratosi atsakomybs

  Apie tai 7 p. f Apie tai 18 p. f

  Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Seimo opozicijos raginimai R.imaiui trauktis i posto D.Grybauskaits palaikymo nesulaukia. Taiau alies vadov neslepia mananti, kad u informaci-jos Baltarusijai suteikim atsakingi Teisingumo ministerijos pareignai negali likti nenubausti. Eltos nuotrauka

 • 2 2011 m. rugpjio 10 d. Nr. 63 (9082)Valstiei laikratisAktualijos

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  aibus Austrijos teissaug u KGB pulkininko Michailo Golo-vatovo paleidim svaidiusi Lie-tuva dabar priversta priksti lie-uv. Per Teisingumo ministerijos klerk ioplum, o gal ir pikt va-li, diktatorikam Aleksandro Lu-kaenkos reimui Lietuva dav vien Baltarusijos opozicijos lyde-ri organizacijos Vesna vadov A.Beliack.

  skund opozicionieri

  Skandalas dl Baltarusijos opozi-cionieri sskait duomen idavimo kilo prajus ketvirtadien, kai Balta-rusijos saugumas sulaik organizaci-jos Vesna lyder A.Beliack.

  Jis tariamas mokesi slpimu. Kaltinimai jam sukurpti vadovaujan-tis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateiktais organizacijos Vesna sskait Lietuvos bankuose duomenimis.

  iuo metu A.Beliackis yra suim-tas. Jam gresia iki 7 met nelaisvs.

  Pirmadien deimt Lietuvos in-telektual kreipsi Prezident Da-li Grybauskait klausdami, ar jai ne gda dl toki Lietuvos valdios veiksm.

  Lietuvos pareignai vieai pa-tvirtino, kad jie suteik duomenis Baltarusijos reimui apie baltarusi pilietini organizacij ir jos nari tu-rimas bank sskaitas Lietuvoje. Pa-sak pareign, tai yra prasta proce-dra, raoma kreipimesi.

  Vytautas V.Landsbergis, Valdas Papievis, Kornelijus Platelis ir kiti visuomens veikjai teigia, kad save gerbianioje valstybje tok apgail-tin sprendim prim pareignai privalo bti vardinti, o prie jo pri-sidj politikai prisiimti politin at-sakomyb.

  Reikalauja ministr atsistatydinimo

  Kai kurie Seimo valdantieji ir opozicija reikalauja teisingumo mi-

  nistro Remigijaus imaiaus ir u-sienio reikal ministro Audroniaus Aubalio atsistatydinimo.

  Abu ministrai turt tiesiog pa-dti pareikimus ant stalo, sitiki-ns partijos Tvarka ir teisingumas frakcijos seninas Valentinas Ma-zuronis.

  Pasak jo, tokios gdos Lietuva dar neturjo, nors visai neseniai Euro-pos Sjung ir Austrij peik dl M.Golovatovo paleidimo.

  Kokie demokratijos veik-jai Rusijoje arba Baltarusijoje pa-sitiks tokia Lietuvos valdia, kuri nedraugikiems reimams iduo-da opozicijos lyderius? retorikai klaus V.Mazuronis.

  Darbo partijos frakcijos seninas Vytautas Gapys sak, kad jau pasi-ra rat, kuriuo reikalauja URM pasiaikinimo.

  Teisingumo ministras padar iopl klaid, bet jeigu kas ir turi atsi-statydinti, tai pirmiausia A.Aubalis, nes btent URM kitoms instituci-joms privalo teikti rekomendaci-jas, sak V.Gapys.

  Socialdemokratas Justinas Karo-sas buvo ne toks kategorikas. Mane jau pradeda nervinti tendencija, kai

  Baltarusijos opozicijos pavadinimas reikia t pat, k ir indulgencija. Tar-si joks opozicionierius, kad ir demo-kratikas, negali nusikalsti, sako J.Karosas.

  Jo nuomone, io incidento nuo-dugnus tyrimas atsakyt visus klau-simus, o bet kokios pirmins ivados yra pernelyg ankstyvos.

  Ministrai ramiai atostogauja

  Po A.Beliackio areto Lietuva nutrauk teisins pagalbos teikim Baltarusijai, taiau plyksteljs skan-dalas nesutrikd nei R.imaiaus, nei A.Aubalio atostog.

  Teisingumo ministerijos atstovai teisinosi, kad i met saus Balta-rusija, vadovaudamiesi dar 1992 m. pasirayta teisins pagalbos sutarti-mi, papra duomen apie organiza-cijos Vesna ir kit asmen turimas sskaitas Lietuvos bankuose.

  Kovo mnes ie duomenys buvo pateikti ir tik birel URM reko-mendavo neteikti duomen iai a-liai. Formaliai esame teiss ir tikrai joks vidinis tyrimas nereikalingas, aikino teisingumo ministro patarja

  Vaida Vinceviit. O usienio rei-kal ministro patarja Renata Laz-din sak, kad ministras A.Aubalis dl skandalo atsistatydinti neketins, nes nieko blogo nepadar.

  Teisingumo ministerija pati ne-sikreip Usienio reikal ministeri-j patarimo, todl Teisingumo minis-terija tik mgina pasiteisinti dl savo klaid, teig R.Lazdin.

  Saugumiei patarimo neklaus

  Teisingumo ministro R.imaiaus patarja V.Vinceviit tikino, kad ministerija jokios klaidos nepada-r. Be to, joki pastab nepateik ir Valstybs saugumo departamentas (VSD), kuris paprastai ministerijai rekomenduoja, kaip reikt elgtis vienu ar kitu atveju.

  Taiau Valstiei laikratis isi-aikino, kad A.Beliackio atveju Tei-singumo ministerija VSD net ne-sikreip.

  ia galimybe pasinaudoti mi-nisterija tikrai galjo, nors tai ir nra privaloma. Mes tokios uklausos negavome, kalbjo VSD atstovas spaudai Vytautas Makauskas.

  Jo teigimu, Teisingumo ministe-rija VSD su panaiomis uklauso-mis paprastai kreipiasi kelis kartus per metus.

  Reaguodama visuomens nuo-mon, kruopiai itirti Teisingu-mo ministerijos veiksmus ministr R.imai paragino ir Prezident D.Grybauskait.

  Vyriausyb paved Usienio reikal ir Teisingumo ministerijoms pateikti informacij, susijusi su Bal-tarusijoje sulaikyto nevyriausybins organizacijos Vesna vadovo Alesio Beliackio banko duomen perdavi-mu Baltarusijai. ios institucijos turi isiaikinti, kodl taip atsitiko, ir u-kirsti keli, kad tokie atvejai nepasi-kartot ateityje, pirmadien teig D.Grybauskait.

  Jos odiais, dl savo darbuotoj atsakomybs sprendimus turi pri-imti teisingumo ministras.

  N.Radina: Kaltinimai A.Beliackiui sufabrikuoti

  Neseniai politinio prieglobsio Lietuvoje papraiusi inoma Bal-tarusijos urnalist Natalija Radi-na Valstiei laikraiui teig, kad

  buvo sukrsta dl Lietuvos veiksm Baltarusijos opozicijos atvilgiu.

  Taip, nerim jauiu, bet tikiuosi, kad nuo iol Lietuva kur kas atsar-giau vertins Baltarusijos praymus, nukreiptus prie demokratijos ali-ninkus, sak N.Radina.

  Ji taip pat mano, kad nemanoma lyginti Austrijos akibrokto Lietuvai ir Lietuvos valdios keliaklupsiavi-mo Baltarusijai. Tai skirtingi daly-kai, nes dl M.Golovatovo paleidimo santykius aikinosi dvi demokrati-

  ns valstybs, o A.Beliackio atveju Lietuva suteik pagalb diktatori-kam reimui, kuris siekia susidoroti su demokratijos alininkais, sak N.Radina.

  Jos teigimu, visi kaltinimai A.Beliackiui yra sufabrikuoti. Ne-galime kalbti apie tai, kad girdi, jis nemokjo mokesi, bet ar Lietuvos partizanai pokariu mokjo mokes-ius soviet valdiai arba per kar na-ciams? Juk ne, teig N.Radina.

  Jai asmenikai Baltarusijoje gresia iki 15 met nelaisvs.

  Vakar dl A.Beliackio sulaikymo ir Lietuvos vaidmens ioje istorijoje neeilin posd susirinko Seimo U-sienio reikal komitetas.

  posd buvo kvieiami ir Usie-nio reikal bei Teisingumo ministe-rij vadovai.

  Kokie demokratijos veikjai Rusijoje arba Baltarusijoje pasitiks tokia Lietuvos valdia, kuri nedraugikiems reimams iduoda opozicijos lyderius, mogaus teisi gynjus? klaus Valentinas Mazuronis.

  Net nespjo A.Beliackio apie pavojDarius Kuolys, Pilietins visuomens instituto direktorius

  Mes, visuomens veikjai, reikalauja-me politins atsakomybs, tai yra, pir-miausia klaidos pripainimo ir atsaking pareign, kurie arba kako nepadar, arba talkino Baltarusijos valdiai duo-dant mogaus teisi gynjus, atsistaty-dinimo. Nuo A.Beliackio sumimo pra-jo jau daug dien, o Lietuvos pilieiai iki iol net neino, kada ms pareignai Baltarusijos valdiai perdav duomenis apie opozicijos veikjus. Todl labai svar-bu, kad isiaikintume, ar perdavus tuos duomenis, Lietuva stengsi kaip nors itaisyti klaid ir s