Valstiei laikratis 2011 08 10

Download Valstiei laikratis 2011 08 10

Post on 04-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

1 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2011 08 10

TRANSCRIPT

 • 2011 m. rugpjio 10 d., treiadienis Nr. 63 (9082) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt

  iandien VL su priedu

  etadien VL su prieduetadienis

  kinink inios Danjanios gamtos stichi-

  jos menkina sod derli ir didina produkcijos kainas.

  Svetimalis Sosnovskio bartis dl gajumo, velumo, skl gausumo Lietuvoje spar-iai plinta, visikai ugoia greta auganius augalus ir kelia pavoj moni sveikatai.

  Moters pasaulis

  Apie kiekvien sodyboje au-gant augal Angel Kiauien gali papasakoti istorij. Visi jie moteriai primena mylim vyr.

  Skara tai aksesuaras, kur moterys nepelnytai pamirta. vairi mediag, ilgi, rat ir spalv skaros pagyvina bet kok vaizd. Jomis moterys puosi nuo seno.

  Baltarusijos reimui atskleid Vesnos lyderio A.Beliackio sskait Lietuvos bankuose duomenis, Teisingumo ir Usienio reikal ministerij pareignai net nespjo jo apie gresiant pavoj.

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  Europos ali ekonomika pa-mau pradeda atsigauti, taiau, krizei sisiautjus JAV, sunkum neivengt nei Europos Sjunga, nei vis daugiau produkcijos eks-portuojanti Lietuva.

  Ar Lietuva bei ES gali kaip nors ivengti ekonomikos krizs, jeigu ji kilt JAV? Finans analitikai kalba vienu balsu praktikai krizs bt nemanoma ivengti. Prieastys la-bai paprastos, nes Lietuva dabar labiau priklausoma nuo usienio rink negu buvo priklausoma prie kriz, pavyzdiui, 2007-aisiais.

  Lietuviai buvo kantrs

  Garsusis Nobelio premijos laurea-tas amerikietis Jozefas Stiglicas ne-atsitiktinai iomis dienomis pagyr europieius, i esms sugebjusius susitarti dl pagalbos didel bd patekusiai Graikijai.

  Nukelta 3 p. f

  London iurpina riaus ir plimai

  Riaus prajus savaitga-l Didiosios Britanijos sostinje Londone prasidjo po to, kai ak-tyvistai protestuodami reikala-vo teisingumo dl ketvirtadien Totenhame policijos pareigno nuauto 29-eri Marko Dugano.

  Vaikus globojanios eimynos tapo nata

  Valdia ofi cialiai deklaruoja sie-kianti, kad be tv prieiros lik vaikai bt globojami ne vaik globos namuose, o kitose eimo-se, taiau sudaryti tam palanki slyg neskuba. Daugyb vaik alyje skursta, yra skriaudiami.

  Sunegalavs doleris gali susargdinti ir eur, ir lit

  Valstyb sukompromitav ministrai kratosi atsakomybs

  Apie tai 7 p. f Apie tai 18 p. f

  Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Seimo opozicijos raginimai R.imaiui trauktis i posto D.Grybauskaits palaikymo nesulaukia. Taiau alies vadov neslepia mananti, kad u informaci-jos Baltarusijai suteikim atsakingi Teisingumo ministerijos pareignai negali likti nenubausti. Eltos nuotrauka

 • 2 2011 m. rugpjio 10 d. Nr. 63 (9082)Valstiei laikratisAktualijos

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  aibus Austrijos teissaug u KGB pulkininko Michailo Golo-vatovo paleidim svaidiusi Lie-tuva dabar priversta priksti lie-uv. Per Teisingumo ministerijos klerk ioplum, o gal ir pikt va-li, diktatorikam Aleksandro Lu-kaenkos reimui Lietuva dav vien Baltarusijos opozicijos lyde-ri organizacijos Vesna vadov A.Beliack.

  skund opozicionieri

  Skandalas dl Baltarusijos opozi-cionieri sskait duomen idavimo kilo prajus ketvirtadien, kai Balta-rusijos saugumas sulaik organizaci-jos Vesna lyder A.Beliack.

  Jis tariamas mokesi slpimu. Kaltinimai jam sukurpti vadovaujan-tis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateiktais organizacijos Vesna sskait Lietuvos bankuose duomenimis.

  iuo metu A.Beliackis yra suim-tas. Jam gresia iki 7 met nelaisvs.

  Pirmadien deimt Lietuvos in-telektual kreipsi Prezident Da-li Grybauskait klausdami, ar jai ne gda dl toki Lietuvos valdios veiksm.

  Lietuvos pareignai vieai pa-tvirtino, kad jie suteik duomenis Baltarusijos reimui apie baltarusi pilietini organizacij ir jos nari tu-rimas bank sskaitas Lietuvoje. Pa-sak pareign, tai yra prasta proce-dra, raoma kreipimesi.

  Vytautas V.Landsbergis, Valdas Papievis, Kornelijus Platelis ir kiti visuomens veikjai teigia, kad save gerbianioje valstybje tok apgail-tin sprendim prim pareignai privalo bti vardinti, o prie jo pri-sidj politikai prisiimti politin at-sakomyb.

  Reikalauja ministr atsistatydinimo

  Kai kurie Seimo valdantieji ir opozicija reikalauja teisingumo mi-

  nistro Remigijaus imaiaus ir u-sienio reikal ministro Audroniaus Aubalio atsistatydinimo.

  Abu ministrai turt tiesiog pa-dti pareikimus ant stalo, sitiki-ns partijos Tvarka ir teisingumas frakcijos seninas Valentinas Ma-zuronis.

  Pasak jo, tokios gdos Lietuva dar neturjo, nors visai neseniai Euro-pos Sjung ir Austrij peik dl M.Golovatovo paleidimo.

  Kokie demokratijos veik-jai Rusijoje arba Baltarusijoje pa-sitiks tokia Lietuvos valdia, kuri nedraugikiems reimams iduo-da opozicijos lyderius? retorikai klaus V.Mazuronis.

  Darbo partijos frakcijos seninas Vytautas Gapys sak, kad jau pasi-ra rat, kuriuo reikalauja URM pasiaikinimo.

  Teisingumo ministras padar iopl klaid, bet jeigu kas ir turi atsi-statydinti, tai pirmiausia A.Aubalis, nes btent URM kitoms instituci-joms privalo teikti rekomendaci-jas, sak V.Gapys.

  Socialdemokratas Justinas Karo-sas buvo ne toks kategorikas. Mane jau pradeda nervinti tendencija, kai

  Baltarusijos opozicijos pavadinimas reikia t pat, k ir indulgencija. Tar-si joks opozicionierius, kad ir demo-kratikas, negali nusikalsti, sako J.Karosas.

  Jo nuomone, io incidento nuo-dugnus tyrimas atsakyt visus klau-simus, o bet kokios pirmins ivados yra pernelyg ankstyvos.

  Ministrai ramiai atostogauja

  Po A.Beliackio areto Lietuva nutrauk teisins pagalbos teikim Baltarusijai, taiau plyksteljs skan-dalas nesutrikd nei R.imaiaus, nei A.Aubalio atostog.

  Teisingumo ministerijos atstovai teisinosi, kad i met saus Balta-rusija, vadovaudamiesi dar 1992 m. pasirayta teisins pagalbos sutarti-mi, papra duomen apie organiza-cijos Vesna ir kit asmen turimas sskaitas Lietuvos bankuose.

  Kovo mnes ie duomenys buvo pateikti ir tik birel URM reko-mendavo neteikti duomen iai a-liai. Formaliai esame teiss ir tikrai joks vidinis tyrimas nereikalingas, aikino teisingumo ministro patarja

  Vaida Vinceviit. O usienio rei-kal ministro patarja Renata Laz-din sak, kad ministras A.Aubalis dl skandalo atsistatydinti neketins, nes nieko blogo nepadar.

  Teisingumo ministerija pati ne-sikreip Usienio reikal ministeri-j patarimo, todl Teisingumo minis-terija tik mgina pasiteisinti dl savo klaid, teig R.Lazdin.

  Saugumiei patarimo neklaus

  Teisingumo ministro R.imaiaus patarja V.Vinceviit tikino, kad ministerija jokios klaidos nepada-r. Be to, joki pastab nepateik ir Valstybs saugumo departamentas (VSD), kuris paprastai ministerijai rekomenduoja, kaip reikt elgtis vienu ar kitu atveju.

  Taiau Valstiei laikratis isi-aikino, kad A.Beliackio atveju Tei-singumo ministerija VSD net ne-sikreip.

  ia galimybe pasinaudoti mi-nisterija tikrai galjo, nors tai ir nra privaloma. Mes tokios uklausos negavome, kalbjo VSD atstovas spaudai Vytautas Makauskas.

  Jo teigimu, Teisingumo ministe-rija VSD su panaiomis uklauso-mis paprastai kreipiasi kelis kartus per metus.

  Reaguodama visuomens nuo-mon, kruopiai itirti Teisingu-mo ministerijos veiksmus ministr R.imai paragino ir Prezident D.Grybauskait.

  Vyriausyb paved Usienio reikal ir Teisingumo ministerijoms pateikti informacij, susijusi su Bal-tarusijoje sulaikyto nevyriausybins organizacijos Vesna vadovo Alesio Beliackio banko duomen perdavi-mu Baltarusijai. ios institucijos turi isiaikinti, kodl taip atsitiko, ir u-kirsti keli, kad tokie atvejai nepasi-kartot ateityje, pirmadien teig D.Grybauskait.

  Jos odiais, dl savo darbuotoj atsakomybs sprendimus turi pri-imti teisingumo ministras.

  N.Radina: Kaltinimai A.Beliackiui sufabrikuoti

  Neseniai politinio prieglobsio Lietuvoje papraiusi inoma Bal-tarusijos urnalist Natalija Radi-na Valstiei laikraiui teig, kad

  buvo sukrsta dl Lietuvos veiksm Baltarusijos opozicijos atvilgiu.

  Taip, nerim jauiu, bet tikiuosi, kad nuo iol Lietuva kur kas atsar-giau vertins Baltarusijos praymus, nukreiptus prie demokratijos ali-ninkus, sak N.Radina.

  Ji taip pat mano, kad nemanoma lyginti Austrijos akibrokto Lietuvai ir Lietuvos valdios keliaklupsiavi-mo Baltarusijai. Tai skirtingi daly-kai, nes dl M.Golovatovo paleidimo santykius aikinosi dvi demokrati-

  ns valstybs, o A.Beliackio atveju Lietuva suteik pagalb diktatori-kam reimui, kuris siekia susidoroti su demokratijos alininkais, sak N.Radina.

  Jos teigimu, visi kaltinimai A.Beliackiui yra sufabrikuoti. Ne-galime kalbti apie tai, kad girdi, jis nemokjo mokesi, bet ar Lietuvos partizanai pokariu mokjo mokes-ius soviet valdiai arba per kar na-ciams? Juk ne, teig N.Radina.

  Jai asmenikai Baltarusijoje gresia iki 15 met nelaisvs.

  Vakar dl A.Beliackio sulaikymo ir Lietuvos vaidmens ioje istorijoje neeilin posd susirinko Seimo U-sienio reikal komitetas.

  posd buvo kvieiami ir Usie-nio reikal bei Teisingumo ministe-rij vadovai.

  Kokie demokratijos veikjai Rusijoje arba Baltarusijoje pasitiks tokia Lietuvos valdia, kuri nedraugikiems reimams iduoda opozicijos lyderius, mogaus teisi gynjus? klaus Valentinas Mazuronis.

  Net nespjo A.Beliackio apie pavojDarius Kuolys, Pilietins visuomens instituto direktorius

  Mes, visuomens veikjai, reikalauja-me politins atsakomybs, tai yra, pir-miausia klaidos pripainimo ir atsaking pareign, kurie arba kako nepadar, arba talkino Baltarusijos valdiai duo-dant mogaus teisi gynjus, atsistaty-dinimo. Nuo A.Beliackio sumimo pra-jo jau daug dien, o Lietuvos pilieiai iki iol net neino, kada ms pareignai Baltarusijos valdiai perdav duomenis apie opozicijos veikjus. Todl labai svar-bu, kad isiaikintume, ar perdavus tuos duomenis, Lietuva stengsi kaip nors itaisyti klaid ir spti A.Beliack apie jam grsiant pavoj. Kodl negaljome A.Beliackio spti, kad mogus sugebt pasislpti nuo Baltarusijos reimo? iuo atveju privalome kelti iuos klausimus, kad kitos alys ir j pilieiai nepagalvo-t, jog Lietuva yra valstyb, kuria nega-lima pasitikti. Dabar reikia kalbti apie tai, kad nepadoriai pasielg valdia, o ne valstyb.

  Mginama pakirsti Lietuvos moralin autoritetMantas Adomnas, Seimo narys

  Reikia labai tiksliai isiaikinti, kas vis dl-to vyko, ir tik tuomet atsakingas asmuo privalo prisiimti politin atsakomyb. Reikia isiaikinti, kur buvo neapsii-rjimas, kur pikta valia, o kur drau-gikumas nedraugikam mums reimui. i istorija mus jau kai ko pamok. Visos valstybs institucijos turi bti labai at-sargios bendraudamos su nedraugiku ir autoritariniu reimu, kuris persekio-ja kitaip mstaniuosius. Juk kalbame su laisvs ir demokratijos ideal prieu! Tad jokie kaimyniniai santykiai negali nustelbti tarumo ir pagrsto atidumo Baltarusijos atvilgiu. Nesu smokslo te-orij krjas, bet beveik neabejoju, kad pasinaudojant Lietuvos silpnumu gavus informacijos apie Baltarusijos opozicijos veikjus, buvo mginama pakirsti Lie-tuvos moralin autoritet, kad tie ms kaltinimai Austrijos valdiai paleidus KGB pulkinink M.Golovatov neatrodyt pa-grsti. Ar tai tiesa, matyt, suinosime tik po daugelio met.

  Valstyb sukompromitav ministrai kratosi atsakomybs

  Teisingumo ministerijos atstovai teisinosi, kad duomenys apie organizacijos Vesna ir kit asmen turimas sskai-tas Lietuvos bankuose Baltarusijai perdav, vadovaudamiesi dar 1992 m. pasirayta teisins pagalbos sutartimi. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  iuo metu A.Beliackis yra suimtas. Jam gresia iki 7 met nelaisvs.www.oko.by. nuotrauka

 • 32011 m. rugpjio 10 d. Nr. 63 (9082)Valstiei laikratis Aktualijos

  Buvo su-vokta, kad tai ne tik

  Graikijos, bet ir kiekvienos ES alies problema. Matyt, ymusis eko-nomistas taip savo tautieiams paro-d galimyb, kuri amerikieiai tur-t pasirinkti, t.y. skubiai susitarti dl valstybs skolos limito padidinimo. Kitaip, pasak JAV prezidento Bara-ko Obamos, aliai gali ikilti bankroto pavojus, pasaul sudrebint dar viena fi nans kriz.

  Taiau skolos limitas sumaintas. Kai kurie ekonomistai amerikieius ragina mainti ilaidas, kaip tai dar

  kai kurios ES alys, pavyzdiui, Lie-tuva, Latvija ir iuo keliu pradedanti eiti Graikija, taiau J.Stiglicas silo ne tik taupyti: Pirmiausia mes turtume amerikieiams duoti daugiau darbo taip biudet surinktume daugiau mokesi.

  Btent 2000-aisiais, kai J.Stiglicas dirbo JAV vyriausybje, amerikieiai laiksi tokios ekonomins politikos: per recesij valstyb turi investuoti, o pelningais laikais taupyti. Kaip i-nome, Lietuva visk dar atvirkiai ekonomikos pakilimo metais ilai-davo, o uklupus krizei taup tokiais tempais, kad net nustebino Briusel. Lietuva pasirinko sunkesn, gyven-tojus ir versl kankinant ekonomi-kos gaivinimo bd. Lietuviai buvo kantrs, taiau amerikieiai ia savy-be nepasiymi.

  Daugiau eksportuosime, daugiau ir importuosime

  Dabar eksportas siekia nauj re-kord, todl susvyravusi paklausa pa-saulinse rinkoje skaudiai smogt ir Lietuvai. Taiau nesiraukime plauk anksiau laiko. Negerai, kad esame paeidiami pasaulins ekonomikos svyravim, taiau didjantis eksportas leidia Lietuvai kurti konkurencin-gesn ekonomik, atsiranda galimy-

  bi a-lyje daugiau

  gaminti, taigi ir sukurti daugiau darbo viet. Kai pasaulinje rinkoje bus ekonomikos pakilimas, Lietuvos ekonomika gals augti spariau.

  Taiau Lietuvos ekonomika daug priklauso ir nuo vartojimo vidaus rin-koje daug daugiau nei kaimynini Baltijos ali. tai, Swedbank anali-tik duomenimis, Estijos BVP nam kio vartojimas sudaro apie 50 proc., o Lietuvos apie 65 proc. Kita vertus, Lietuva vis dar nesugeba eksportuoti daugiau nei importuoti. Kokios prie-astys? Importuojame visus gamtinius iteklius, todl, net eksportui spariai

  augant, ne maiau spariai kyla ir im-portas, juk reikia siveti ne tik a-liav, naftos, bet ir rengim, mai-n, padedani gaminti produkcij eksportui.

  Silpniesiems ne vieta eurozonoje

  ES fi nans ekspertai atkreipia d-mes, kad ES spauda demonstruoja visuotin digavim, o apie tai, kad priekyje dar laukia didiulis darbas, kalbama tik ukulisiuose. Tik Vo-kietijos usienio reikal ministras G.Vestervelis atsargiai usimena, kad tikrasis darbas dar tik prasideda. Pir-ma btina slyga fi nansin drausm planuojant valstybs ilaidas. O juk su drausme, ypa fi nansine, euro zonoje visada buvo problem.

  Vokietijos ekonomikos tyrim ins-tituto skaiiavimais, Graikijai, Airijai ir Portugalijai paskelbus defolt (ban-krotas, kai valstyb nebegali imokti skol), vokiei mokesi moktojai prarast beveik 71 mlrd. eur. Tiesa, tyrjai rmsi prielaida, kad antroji pagalbos Graikijai programa sudarys 120 mlrd. eur. Ekonomistai apskai-iavo, kad net ir tuo atveju, jeigu sko-lininkai visikai atsiskaityt su savo kreditoriais, Vokietija prarast beveik 13 mlrd. eur.

  Bonos universiteto profesorius M.Neumanas mano, kad silpnosios alys turt palikti euro zon. euro glb jos galt sugrti tik atkrusios savo ekonomik ir fi nansus. Profeso-riaus nuomone, tokiu atveju graikai, istoj i euro zonos, vl sivest savo senj drahm, j devalvuot ir taip padidint graikik preki konkuren-cingum. Gyventojai patirt nuosto-li, taiau padidt gamyba, atsirast nauj darbo viet, daugiau plauk patekt biudet.

  Daug k lemia jos didenyb nafta

  Pasak Investuotoj asociacijos val-dybos nario Artro Milevskio, ian-dien praktikai n viena isivysiusi alis negalt igyventi be naftos, to-dl ios aliavos kain pokyiai labai

  smarkiai veikia pasaulio infl iacinius lkesius.

  Daugelis mano, kad pingant dole-riui brangsta degalai. Nebtinai. Jei-gu doleris pinga euro atvilgiu, bet tuo paiu metu nafta, kuri skaiiuo-jama JAV doleriais, pabrangsta, tai mes, pirkjai, parduodami branges-nius eurus ir pirkdami pigesnius do-lerius, kad galtume nusipirkti naftos, galime nepajausti jokio pokyio. Ki-taip yra JAV kai doleris pinga, ame-rikieiams nafta brangsta.

  Neigiama naftos priklausomyb nuo JAV dolerio kain rykiausiai pa-stebta 1970-aisiais, kai smunkantis JAV doleris paskatino naftos gamin-tojus tiesiog perskaiiuoti jos kainas. Taip siekta ilaikyti pinig, gaut i naftos pardavimo, perkamj gali. Pingantis JAV doleris skatino naftos kain augim, tai usukdavo infl ia-cin spiral ir galiausiai ekonomikos nuosmuk, arba recesij. Siekdamas kovoti su infl iacija, JAV federalinis re-zerv bankas didindavo bazines pal-kan normas, o tai anksiau ar vliau vl grindavo JAV dolerio patrauklu-m, ir pastarasis praddavo brangti.

  Mums naudingiausia stabili pasaulin rinkaJekaterina Rojaka, DnB Nord banko vyriausioji ekonomist

  Per pastaruosius kelis mnesius po ilgos pertraukos ES prekybos balansas tapo neigiamas. Itin baimintis dar nevert-t, padt galima pataisyti. Taiau jeigu is defi citas pradt augti, tai ir ES tek-t suvaryti vartojim, o tai atsiliept ir Lietuvai, nes mes vis daugiau ekspor-tuojame. Jeigu mas vartojimas visa-me pasaulyje, tai pamau turs mati ir aliav, taigi ir naftos kainos. Daugelis apsidiaugt, taiau neumirkime, kad dl ios prieasties gerokai sumat ir eksporto apimtis. Be to, sumajus naf-tos kainai, ir ms kaimynai, NVS alys, patekt sudting padt. Jos nevykd ir nevykdo reform, kurios leist produkty-viai didinti gamybos apimt. Taigi ir joms tekt mainti ilaidas, o toks pasirinkimas Lietuvos eksportuotojams nebt nau-dingas. Mums naudingiausia, kai pasauli-nje rinkoje yra stabili padtis. JAV neturi kito pasirinkimo tik padidinti skolinimosi limit. Taiau visi supranta, kad ateityje teks smarkiai mainti ilaidas.

  lugus doleriui sunkum neivengt ir LietuvaNerijus Maiulis, Swedbank Lietuvoje vyriausiasis ekonomistas

  Koks doleris naudingesnis Lietuvos eko-nomikai silpnas ar stiprus? Dabar, kai Lietuvos pramons augimas paremtas eksportu, mums naudingiau, jeigu euras silpnt dolerio atvilgiu. Tada mums bt lengviau eksportuo-ti u ES rib. Taiau kai euras silpnes-nis brangesni ir gamtiniai itekliai, kuriuos importuojame, taigi ir dides-n infl iacija alyje. Gamintojams tokiu atveju lyg ir gerai, jie konkurencingesni pasaulinje rinkoje, taiau blogai var-totojams, nes jie perka brangesn u-sienio produkcij. met JAV prognozuojamas10 proc. biudeto defi citas yra vienas didiau-si pasaulyje, o JAV didiausias nuo Ant rojo pasaulinio karo. Taigi artimiau-sioje ateityje JAV tikriausiai bus didina-mi mokesiai. Tiktina, kad amerikie-iams teks susiverti dirus, kaip tai 2009-aisiais patyr Lietuva ir Latvija ir per artimiausius dvejus metus turs igyventi Graikija.

  Amerikiei ekonomistai silo per recesij investuoti, o pelningu laiku taupyti. Lietuva visk dar atvirkiai ekonomikos pakilimo metais ilaidavo, o uklupus krizei taup tokiais tempais, kad net nustebino Briusel.

  (Us. 541)

  Priepilnis.Saul teka 5.45, leidiasi 21.03.

  Rytojiandien

  Paskutinio vasaros mnesio danguje vis daniau eimininkauti link debesys. i savait orai bus nepastovs. iluma nelepins, danai sulauksime tai gausesnio, tai maesnio lietaus, o saul protarpiais paspruks i debes apsupties. iandien lietaus sumas, vietomis pasirodys saul. Iliks pietvakari vjas. Dien maai debesuo-ta, palis, suils iki 19 laipsni. Ketvirtadienis ada negaus liet, danguje daniau sveiuosis saul. Taiau iluma nelepins. Nakt nelis, temperatra sieks 10 laipsni, dien pakils iki 16 laipsni, negausiai palis. Penktadien taip pat sulauksime lietaus, tiesa, negausaus. Nakt suils iki 13 laipsni. Dienos metu debes gretos iliks to-kios pat, suils iki 21 laipsni.

  PorytDien: +17 +19

  Nakt: +9 +11

  Dien: +14 +16 Dien: +19 +21

  Nakt: +10 +13Nakt: +8 +10

  Buvo su-vokta, kad tai ne tik

  G ikij b t i ki k i ES

  bi a-lyje daugiau

  gaminti, taigi ir sukurti daugiau darbo viet. Kai pasaulinje rinkoje bus ekonomikos

  kili Li t k ik l

  Sunegalavs doleris gali susargdinti ir eur, ir lite Atkelta i 1 p.

  Seimo Darbo partijos frakci-jos atlikta analiz rodo, kad nuo 1995 m. didiausi skol nat at-einanioms vyriausybms palikda-vo konservatoriai, mat j valdymo laikotarpiais valstybs skola iaug-davo daugiausia.

  I iuo metu esanios 36 mlrd. 113 mln. Lt skolos 24 mlrd. 910 mln. Lt pasiskolino konservatoriai. Tad nors nuo 1995 m. valdioje jie buvo tik 6 metus, tai yra 37 proc. viso laiko, per t laik sugebjo sukurti 69 proc. vi-sos Lietuvos skolos. Seimo Darbo partijos frakcijos seninas Vytautas Gapys sitikins, kad jeigu ie pini-gai bt naudojami efektyviai, Lietu-vai pavykt ne tik lengviau igyventi krizs laikotarp, bet ir smarkiai padi-dinti Lietuvos moni gerov.

  iuo metu valstybs skola beveik dvigubai virija valstybs biudet. alies Prezident Dalia Grybauskait sak, kad tauta turi painti savo did-vyrius, taiau vargu ar konservatoriai, kurie vald Lietuv nuo 1997 iki 2000 met ir nuo 2008 m. iki iol bei suk-r du tredalius valstybs skolos, verti didvyri vardo. Taip susiklosto, kad sunkiaisiais Lietuvos gyvenimo lai-kotarpiais mons labiausiai pasitiki populistiniais konservatori kiais ir dirbtinai kuriamais baubais, taiau vos tik deinieji gauna valdi, visus savo paadus pamirta ir tampa papras-iausiais mokesi moktoj pinig vaistytojais. Europos, JAV ir viso pa-saulio patirtis rodo, kad aidimai su paskolomis yra labai skausmingi, o rezultatas nenuspjamas, sako V. Gapys.

  Seimo opozicijos lyderis teigia, kad vien dl konservatori besaikio skolinimosi kiekvienas Lietuvos gy-ventojais yra skolingas per 8 tkst. Lt. Padalijus konservatori pasiskolint pinig sum i Lietuvos gyventoj skaiiaus, gausime nei daug, ne ma-ai 8 303 Lt. Blogiausia, kad visi ie pinigai yra ne investuoti, o pravalgy-ti, ir konservatori Vyriausyb ketina dar skolintis. Koks protingas mogus nort tempti toki skol? Ypa kai sprendim dl skolinimosi priima ne visa tauta, o keli mons. Tad natra-lu, kad dauguma moni tiesiog iva-iuoja i alies, nenordami prisiimti neteising konservatori sprendim natos ant savo pei, mano Seimo opozicijos lyderis.

  VL inf.

  V.Gapys sitikins, kad jeigu ie pini-gai bt naudojami efektyviai, Lietu-vai pavykt ne tik lengviau igyventi krizs laikotarp. Eltos nuotrauka

  Po konservatori valdym skol leifai

 • 4 2011 m. rugpjio 10 d. Nr. 63 (9082)Valstiei laikratis

  Stasys Jokbaitis

  Beveik po kiekvien rinkim, kei-iantis valdiai, ministerijose, vairio-se inybose ir savivaldybse kur laik tvyro nerimo, savotiko sutrikimo ir laukimo nuotaikos. Kodl jokia pa-slaptis. Daugelis puikiai supranta, kad naujai irinktieji rinksis ir naujus dar-buotojus. Nebtinai geresnius, taiau savus, lojalius, i savo partijos nari ar rmj rato.

  Bd, kaip atsikratyti senj dar-buotoj, yra vairiausi. Vienas popu-liariausi reorganizacija. Reorgani-zuoti galima visk ir visaip: sujungti, atskirti, pakeisti staig pavadinimus, funkcijas ir taip toliau.

  Taiau i ties tai, kaip neseniai pripaino vienas Seimo dabartins valdaniosios daugumos politikas, yra ne kas kita kaip politinis valy-mas siekiant atsikratyti ankstesns valdios vairius postus susodint moni. Niekas nesidomi, kaip jie dirbo, kokia j kvalifi kacija, sugeb-

  jimai. Svarbiausia, kad jie ne savi, vadinasi, ir nepatikimi.

  O k reikia bti nepatikimam? Gali opozicijai nutekinti, velniai tariant, neger informacij, trukdy-ti naujai atjusiesiems vykdyti savo partijos politin program ir netgi juos sabotuoti. Toki atvej i ties gali bti, taiau iuo atveju niekas ne-sigilina: ne savas vadinasi, nereika-lingas.

  Apmaudiausia, kad tokie refor-matoriai nieko bloga savo veiksmuo-se nevelgia net tada, kai svarbius postus skiria draugus, pastamus, danai neturinius nei reikiamos kva-lifi kacijos, nei patirties. Taip nutiko energetikos sektoriuje. Na, ir kas, kad jie yra draugai ar giminaiiai, tikina kai kurie reformatoriai . Svarbiau-sia rezultatas. Jie juk privals vyk-dyti paskirtas uduotis, o u klaidas ir neskmes atsakys juos paskyr po-litikai. Ar verta paskui stebtis, kad Lietuvoje taip sunkiai sekasi veikti korupcij, piktnaudiavim tarnyba, kad niekaip neivengiama paeidi-m derinant valstybs ir asmeninius interesus, kad nepavyksta atsikratyti kit jau du deimtmeius al kamuo-jani blogybi?

  Atjusieji valdi daniausiai pla-nuoja joje likti amiams, todl papras-tai velgia toli ateit kitus rinki-mus, kai paslptai politinei rinkim agitacijai reiks pasitelkti savivaldybi administratorius, seninus, departa-

  ment, skyri vadovus, stambias vals-tybines ar savivaldybi mones.

  Per rinkim kampanij juk visko reikia ir moni, ir transporto, ir fi nansini bei materialini resurs. Kas tada pads, jei ne savi, ant trumpo partijos pavadlio laikomi darbuoto-jai? Todl kiekviena partija ir stengiasi pasistatyti kuo auktesn valdios pi-ramid nuo senin ar net seni-naii, savivaldybi iki Seimo. Ga-lime pasiguosti nebent tuo, kad ia liga serga ne tik Lietuvos politika ir valdia.

  Blogiausia, kai, anot parlamenta-ro Kstuio Masiulio, administracija

  susitapatina su politikais ir pradeda veikti kaip politin grup, siekianti, kad rinkimus laimt btent jos po-litin partija. Logika paprasta jeigu jos partija laims, dauguma ir toliau isaugos iltas kdes, kurias buvo su-sodinti.

  Ne vienoje savivaldybje artjant rinkimams seninai, kultros, vie-timo ir kit staig vadovai raomi partijos sraus ir veriami agituoti u partijas. Jei juos per rinkimus iren-ka, jie daniausiai atsisako mandat ir lieka toliau dirbti seninais, mokykl direktoriais, kultros centr ar mo-

  ni vadovais, uleisdami vietas kitiems partijai reikalingiems monms. Kur laik jie gali bti rams, net apsn-d, neiniciatyvs, nes savikiai, esantys politinje virnje, j neskriaus juk padjo laimti rinkimus.

  Socialdemokratai savo valdymo metais buvo sumst savotik siste-m, kaip isaugoti kuo didesn dal valdios ir takos ministerijose, jei val-dia atitekt kitoms partijoms. Buvo steigti ministerij sekretori etatai. Juos um mones buvo nepoliti-nio pasitikjimo specialistai. Tad jie, kaip karjeros tarnautojai, galjo likti postuose, nesvarbu, kokios bt rin-kj nuotaikos.

  Ne viena ministerija tada turjo net iki penki toki sekretori. Po de-imtmeio pertraukos valdi sugr- konservatoriai ikart pareik, kad kairieji jau tiek sustiprino savo ta-

  k ministerijose, kad, norint k nors nuveikti konservatoriko, btina kuo skubiau grti prie politinio pasitikji-mo pavaduotoj viceministr. Taip ir sukasi valdinink kaitos ratas.

  ruden Seime adama svarsty-ti nauj Valstybs tarnybos statym. Akivaizdu, kad dabartinis, ne syk lo-pytas ir taisytas, jau neatitinka n-dienos reikalavim, neukerta kelio vogerizmui ir vairiems piktnau-diavimams. Taiau kad ir kaip steng-tumms visk reglamentuoti, vargu ar tai pavyks, nes gyvenimas marges-nis u visus ms statymus.

  Aktualijos

  Vasar visuomens veikj ri-kiuot beveik nepakito. Prezident Dalia Grybauskait neuleidia pir-mos pozicijos, premjeras Andrius Kubilius paskutins.

  Pablogjo tik vieno politiko ver-tinimas po iki prie lietuvius 5 procentiniais punktais padaugjo gyventoj, nepalankiai vertinan-i Lietuvos lenk rinkim akci-jos pirminink europarlamentar Valdemar Tomaevsk. Kiti per visuomens nuomons apklaus vertinti veikjai iliko savo pozici-jose arba tik menkai persistum-d vietomis.

  Politik virnje Prezident

  Lietuvos gyventojai palankiausiai vertino Prezident D.Grybauskait (84 proc.), Seimo pirminink Ire-n Degutien (69 proc.), Prezident Vald Adamk (65 proc.) ir Social-demokrat partijos vadov Algird Butkevii (57 proc.). iuos 4 politi-kus palankiai vertina daugiau nei pus suaugusi alies gyventoj, o dar 5 visuomens lyderius gyventojai ver-tino labiau palankiai nei nepalankiai. Tai europarlamentar Vilija Blinke-viit, Liberal sjdio vadovas ir susisiekimo ministras Eligijus Ma-siulis, SEB banko prezidento patar-jas Gitanas Nausda, europarlamen-taras Darbo partijos lyderis Viktoras Uspaskichas, Seimo vicepirmininkas

  eslovas Jurnas ir parlamentaras tvarkietis Julius Veselka. Likusius visuomens veikjus gyventojai verti-na labiau nepalankiai nei palankiai.

  Nepopuliariausieji tie patys

  Rinkos ir vieosios nuomons ty-rim kompanijos Baltijos tyrimai naujien agentros ELTA usakymu liepos 1422 dienomis atliktos ap-klausos duomenimis, nepalankiau-siai liepos mnes gyventojai verti-

  no premjer A.Kubili (81 proc.) ir Seimo nar Tautos prisiklimo parti-jos vadov Arn Valinsk (75 proc.). Daugiau nei pus respondent ne-palankiai vertino europarlamenta-r Vytaut Landsberg (70 proc.), V.Tomaevsk (69 proc.), Lietuvos liaudies partijos pirminink Kazimi-r Prunskien (67 proc.), Seimo nar Petr Graul (59 proc.), Naujosios s-jungos (socialliberal) vadov Artr Paulausk (54 proc.) ir europarlamen-tar, partijos Tvarka ir teisingumas vadov Roland Paks (50 proc.).

  okteljo Seimo pirmininks reitingas

  Per pastaruosius kelis mnesius labiausiai 9 procentiniais punk-tais pagerjo Seimo pirmininks I.Degutiens ir krato apsaugos mi-nistrs Rasos Jukneviiens verti-nimai. Vasaros viduryje, kai stipriai sumajo politinis aktyvumas, trij politik darbiets Loretos Grau-iniens, .Jurno ir E.Masiulio vertinimai pagerjo 8 procentiniais punktais, 7 procentiniais punktais gyventojai pradjo palankiau ver-tinti Vilniaus mer Artr Zuok, 6 procentiniais punktais padaugjo palankiai vertinanij G.Nausd, A.Paulausk ir J.Veselk, 5 procen-tiniais punktais V.Blinkeviit, A.Kubili ir A.Valinsk, o dar 4 pro-centiniais punktais pagerjo gyven-toj nuomon apie V.Landsberg, R.Paks ir V.Uspaskich.

  Vietos valdia artimesn

  Labiausiai alies gyventojai nepasi-tiki Lietuvos Seimu (85 proc.) ir Vy-riausybe (76 proc.). Kitos institucijos, kuriomis nepasitiki daugiau nei pus suaugusi alies gyventoj, yra teismai (69 proc.), prokuratra (65 proc.), mui-tin (59 proc.), komerciniai bankai (57 proc.) ir savivaldybs (53 proc.).

  Per pastaruosius du mnesius la-biausiai 5 procentiniais punktais padaugjo gyventoj, pasitikini sa-vivaldybmis. Nuo i met gegus mnesio 3 procentiniais punktais pa-daugjo pasitikinij Konstituciniu Teismu ir policija. Pasitikjimas ki-tomis institucijomis liko toks pat ar pakito nesmarkiai.

  VL, Eltos inf.

  Bd, kaip atsikratyti senj darbuotoj, yra vai-riausi. Vienas populiariausi reorganizacija.

  Svarbiausia savas Tiesiai viesiai

  Labiausiai nepasitikima Vyriausybe ir Seimu

  Vyriausiasis redaktoriusStasys Jokbaitis

  Administrator (8 5) 210 0110

  Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojaMeil Tarakeviien Atsakingasis sekretoriusRobertas Sabaliauskas (8 5) 210 0113

  SODYBA, BII AVILYS Nijol Baronien (8 5) 210 0035

  TVIKS VIESA Bernardas aknys (8 5) 210 0090

  SVEIKATA Daiva alc (8 5) 210 0044

  KININK INIOS Meil Tarakeviien (8 5) 210 0044

  MOTERS PASAULIS Egl Valionien (8 5) 210 0035

  ETADIENIS Rta Kliyt (8 5) 210 0035

  PRIEBLANDOS, USIENYJEVismantas ukleviius (8 5) 210 0042

  Dizaineriai (8 5) 210 0113

  Fotokorespondentas (8 5) 210 0113

  KRATO KORESPONDENTAI:

  KAUNAS Albinas aplikas 8 655 74 524Gediminas Staniauskas 8 640 19 043Saulius Tvirbutas 8 655 38 128

  PANEVYS Vida Tavorien 8 615 75 183

  KELM Nijol Petroit (8 427) 56 797

  MS AUTORIAI: Algimantas ekuolis (raytojas), Jonas Maiukeviius (raytojas), Kazys Saja (raytojas), Sigitas Tamkeviius (arkivyskupas), Tautos fondo (JAV) tarybos pirmininkas Jurgis Valaitis.

  REDAKCIJASaltoniki g. 29 / Sli g. 3, LT-08105 Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 210 0110, faksas (8 5) 242 1281.El. patas redakcija@krastospauda.lt.

  SKELBIMAI PRIIMAMI:Vil niuje: Saltoniki g. 29 / Sli g. 3 (3 auk tas), nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 5) 210 0110 (skelbimai@krastospauda.lt). Faks. (8 5) 242 1281. Kaune: emals g. 16, nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 37) 40 93 71 (kaunas@krastospauda.lt). Dl prenumeratos skambinkite (8 5) 210 0060 (prenumerata@krastospauda.lt) arba nemokamu tel. 8 800 20 090.

  Laikratis leidiamas nuo 1940 met. Spaus di na UAB Lietuvos ryto spaustuv, Kauno g. 51, LT-21372 Vievis. Of se ti n spau da. 6 sp. lan kai. Ti ra as 15 780 egz. In dek sas 0127; ISSN 10214526; us. Nr. 959. Rankraiai nerecenzuojami ir negrinami. U skelbim ir reklam turin bei kalb redakcija neatsako.

  Leidjas udaroji akcin bendrov

  Generalin direktor Liudmila Rybnikova

  Administrator (8 5) 210 0110

  Reklamapardavimai@krastospauda.lt

  Prenumerata ir platinimas (8 5) 210 0060

  Buhalterija (8 5) 210 0045Fondas Kaimo vaikai (8 5) 210 0110Knyg prekyba Viktorija Kanaeviit (8 5) 210 0070

  Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

 • 6 2011 m. rugpjio 10 d. Nr. 63 (9082)Valstiei laikratis

  Lietuvos irkluotojos pasaulio jauni empions. Didiojoje Bri-tanijoje surengto pasaulio jauni (iki 18 met) irklavimo empionato auks ikovojo lietuvs Milda Val-iukait ir Ieva Adomaviit. Jos sekmadien triumfavo porini dvi-viei vali varyb pagrindinia-me fi nale.

  Sirgali centr atidar A.Si-reika. etadien iauliuose buvo sutiktas akcijos Varom u Lietuv kamuolys. Jis liko prekybos centre Iki, kur atidarytas Sirgali cen-tras. centr kvieiami visi krep-inio gerbjai. Jie ia gals pama-tyti ne tik per Lietuv keliavus ka-muol, bet ir ant stogo urident didiausi krepinio kamuol Lie-tuvoje. etadien iauliuose visus pasitiko 5 tokie kamuoliai. Sirga-li centr, prastumdydamas ka-muolius, atidar 2003 m. Europos empion treneris Antanas Sireika. Tokie centrai bus visuose miestuo-se, kuriuose vyks Europos empio-natas.

  Kaune NATO ali achmat empionatas. Kauno gulos karinin-k ramovje nuo pirmadienio prasi-djo XXII NATO achmat empio-natas. Jame dalyvauja 14 komand i Belgijos, Danijos, Didiosios Brita-nijos, Italijos, JAV, Kanados, Lenki-jos, Olandijos, Pranczijos, Slovni-jos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos ir Lietuvos. Savait truksianiame em-pionate komandos, kuriose ne dau-giau kaip po eis dalyvius, suais po septynias partijas. Kaip teigiama Krato apsaugos ministerijos prane-ime, bus aidiama asmeninje ir komandinje skaitose. Tai jau sep-tintas NATO achmat empionatas, kuriame dalyvauja Lietuva.

  Jaunieji Lietuvos futbolininkai sutriukino suomius. Lietuvos jau-ni (iki 17 met) futbolo rinktin etadien draugikose rungtyn-se Kaune 4:1 (1:1) sutriukino Suo-mijos futbolininkus. Tris varius nugaltojams peln panevietis Gratas Sirgdas, vien Lukas Ar-timaviius. 1994 m. gimusi fut-bolinink rinktin atstovaus Lietu-vai Europos jaunimo (iki 19 met) empionato fi naliniame etape, ku-ris ms alyje vyks 2013 m.

  Lietuvos aul septyniolikta. Serbijos sostinje Belgrade vykstan-io Europos audymo empionato moter pistoleto rungtyje sekma-dien Lietuvos atstov Lina Zajan-kauskien um 17- viet. Lietu-v, kuriai ateinant sekmadien su-kaks 30 met, audymo i 25 metr atstumo atrankos varybose surin-ko 577 takus. ioje rungtyje kovojo 48 auls. fi nal pateko atuonios. Nugaljo veicar Heidi Dythelm. Si-dabras atiteko Rusijos, o bronza Pranczijos atstovms.

  Eltos, KAM inf.

  Sportas

  Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Eltos nuotrauka

  Europos vyr krepinio empio-natui besirengianti Lietuvos rinkti-n antrose kontrolinse rungtyn-se etadien Klaipdos vyturio arenoje 94:73 (24:16, 21:23, 24:21, 25:13) veik ekijos komand.

  18- min. lietuviai buvo gij 14 tak persvar 41:27. Taiau bai-giantis antram kliniui ekai sumai-no skirtum. Po 20 min. kovos Lietu-vos rinktin pirmavo 45:39. pusjus treiam kliniui, lietuviai vl atitrko. 26- min. msikiai pirmavo 62:44.

  Po treio klinio komandas sky-r 9 takai 69:60. 33-i min. ekai buvo sumain skirtum iki 7 ta-k 66:73, taiau Lietuvos krepi-ninkai vl pabgo ir ikovojo perga-l 21 tako skirtumu.

  Kstuio Kemzros treniruoja-mai Lietuvos rinktinei 26 takus peln Jonas Valaninas, 12 Ma-rijonas Petraviius, po 11 Donatas Motiejnas ir arnas Jasikeviius.

  Ms alies komandoje kart neaid broliai Darjuas ir Kitofas Lavrinoviiai, Rimantas Kauknas, Mantas Kalnietis ir Robertas Jav-tokas. Kitas kontrolines rungtynes lietuviai ais iandien Maskvoje su Rusijos komanda.

  Po kontrolini rungtyni su e-kijos ekipa liko 14 kandidat tre-neriai irinko 3 aidjus, kuriems tenka atsisveikinti su nacionaline komanda. U darb buvo padkota Donatui Motiejnui, Renaldui Sei-buiui ir Martynui Geceviiui.

  VL, Eltos inf.

  ini sprintas

  Nugalta ekija

  Lietuvos futbolo A lygos em-pionate sekmadien suaisti trys 20-o turo maai. Pirmenybi ly-deris Panevio Ekranas namie suaid 0:0 su Taurags Tau-ru. Vilniaus algiris Kauno S.Dariaus ir S.Girno stadione 3:1 pranoko Marijampols Sduv. O trener prajusi savait pakei-t iauliai prim Alytaus Dai-nav ir pralaimjo 1:3.

  Panevyje pus rungtyni lijo smarkus lietus, tad futbolininkams buvo sunku pademonstruoti meis-trikum. Sveiai n kiek nenorjo nusileisti tituluotiems aikts eimi-ninkams ir baigiantis pirmam kliniui sukr puiki prog muti, bet Dmi-trijus Borisovas pataik virpst.

  Antrame klinyje daugiau ataka-vo panevieiai ir grsmingos si-tuacijos prie Tauro vart kilo ne kart. Taiau Ekrano futbolinin-kams taip ir nepavyko palauti var-ov, tad komandos isiskyr taikiai. empionate pirmaujantis Ekranas po 19 rungtyni turi 47 takus.

  Antroje pozicijoje engiantis Vilniaus algiris (20 rungtyni) nuo lyderio atsilieka trimis takais. Vilniaus klubas sekmadien savo aiktje 3:1 (1:1) nugaljo Mari-jampols Sduvos futbolininkus. Sduva po 20 rungtyni turi 39 takus.

  Jau pirmomis rungtyni tarp algirio ir Sduvos minutmis po Andriaus Urbio realizuoto 11 metr baudinio marijampolieiai isiver priek. Taiau vilnieiai

  jau pirmame klinyje ilygino re-zultat pasiymjo Nerijus As-trauskas.

  algirieiai priek isiver an-trame klinyje, kai suklydus Nerijui Radiui prie vartus ioks Deivi-das Matuleviius smgiavo taikliai. Paskutinmis rungtyni minu-tmis algiriui pavyko tvirtin-ti savo persvar. Evaldas Grigaitis savo baudos aiktels prieigose nu-griov varov ir buvo paalintas i aikts. Baudos smg puikiai rea-lizavo Mario Grguroviius.

  Dar viename sekmadienio mae Alytaus Dainava sveiuose 3:1 (1:0) nugaljo iauli iaulius. Nugaltoj gretose pasiymjo Ar-senijus Buinickis (42 min., i 11 m), Saulius Laibinis (70) ir Virginijus Mikneviius (88). Vienintel iau-

  li ekipos vart mu uvenalis (77, i 11 m).

  iauliuose sveiai priek isi-verti galjo susitikimo pradio-je, bet geros galimybs neinaudo-jo Virginijus Mikneviius. Aikts eimininkai taip pat sureng pavo-jing ipuoli, bet baigiantis kli-niui priek isiver Dainava, kai 11 metr baudin realizavo Arseni-jus Buinickis.

  Antroje mao pusje aktyviau rungtyniavo iaulieiai ir sukr ke-let pavojing moment. Taiau dz-kams pavyko surengti pavojing i-puol, ir Saulius Laibinis padvigubino savo komandos persvar. Net ir pra-leid vart iauliai nenuleido ran-k ir po 11 metr baudinio rezultat suvelnino uvenalis. Aikts eimi-ninkai ir toliau spaud varovus, bet

  baudos smgiu tak rungtynse pa-djo Virginijus Mikneviius.

  iauliai su 31 taku po 20 rungtyni turnyro lentelje uima ketvirt viet, o 30 tak surinkusi Dainava engia penkta.

  Parengta pagal Eltos, sportas.lt, penalty.lt inf.

  Panevieiai neveik tauragiki

  Rezultatyviausi A lygos aidjai:

  1. A.Buinickis (Dainava) 11

  24. T.Elioius (Sduva), S.igalovas Maeikiai), D.Matuleviius (algiris) 8

  56. A.Nagumanovas (algiris), A.Lipskis (Banga) 7

  Lietuvos futbolo A lygos empionate Panevio Ekranas dar nepralaimjo. balsas.lt nuotrauka

  26 takus pelns ir 10 kamuoli atkovojs J.Valaninas skmingai debiu-tavo Lietuvos vyr krepinio rinktinje. Eltos nuotrauka

  Geriausias Lietuvos tenisininkas Riardas Berankis (nuotraukoje) pirmadien paskelbtoje Teniso pro-fesional asociacijos (ATP) reiting lentelje i 114-os vietos nukrito 134-. O lyder tarp alies mo-ter tenisinink Lina Stanit (nuotraukoje) Moter teniso aso-ciacijos (WTA) reiting lentelje i 302-os vietos smukteljo 308-.

  21 met lietuvio R.Berankio tak kraitis per savait sumajo nuo 477 iki 417, o 25 met lietuv L.Stanit turi 170 tak.

  Sekmadien 20- gimtadien v-siantis Laurynas Grigelis (212 tk.) i 237-os vietos nukrito 239-. 19-metis Dovydas akinis (3 tk.) i 1118-os pozicijos nukrito 1319-.

  ATP lyderiu ilieka serbas No-vakas Dokoviius (12 860 tk.). Antr viet uima ispanas Rafae-lis Nadalis (11 770 tk.), o trei veicaras Roderis Federeris (9 710 tk.). Latvijos tenisininkas Ernestas Gulbis (850 tk.) iliko 55-as.

  Vienintel 16-met Joana Eidu-konyt pakilo tarptautiniame rei-tinge. Mergina (11 tk.) i 1012-os pozicijos pakilo 1009-.

  Reitingo lydere ilieka dan Ka-rolina Vozniaki (9 915 tk.). An-tr viet uima belg Kim Kleisters (7 625 tk.), trei rus Vera Zvona-riova (7 045 tk.). Est Kaja Kanepi (1 632 tk.) iliko 30-a, o Latvijos atstov Anastasija Sevastova (934 tk.) i 68-os pozicijos pakilo 66-.

  Kazanje (Rusija) vykstanio Tarptautins teniso federacijos (ITF) moter turnyro Tatarstan Open 2011, kurio priz fond su-daro 50 tkst. JAV doleri, vienet varyb pirmajame rate (1/16 na-lo) pirmadien Lina Stanit 6:2, 6:2 nugaljo 1222- pasaulio raket rus An Smolin.

  Patekdama atunt nal, L.Stan-it usitikrino 12 WTA reitin-go tak ir 760 doleri (apie 1 850 lit) premij.

  Parengta pagal Eltos, wtatennis.com inf.

  Lietuvos tenisininkai praranda takus

  Martyno Vidzbelio ir Eltos nuotraukos

 • Apie kiekvien sodyboje au-gant augal Angel Kiauie-n gali papasakoti istorij. Visi jie moteriai primena mylim vyr.

  Egl Valionien

  kinink inios

  Kitus straipsnius skaitykite laikratyje

  9 psl.

  Po dviej savaii atostog darb grs ems kio minis-tras Kazys Starkeviius Kaune susitiko su socialiniais partne-riais apskritojo stalo diskusijoje. Joje buvo pristatyti birelio pa-baigoje pakeisti naujieji Geros agrarins ir aplinkosaugos b-kls (GAAB) reikalavimai, iklau-sytos kinink nuomons dl vairi patikr j kiuose, sily-mai dl Lietuvos kaimo pltros 20072013 m. programos gy-vendinimo, diskutuota kitais ak-tualiais ems kio klausimais.

  9 psl.

  Kaip gyveni, kininke?

  Moters pasaulis

  15 psl.

  Tapo pamiks vilke

  Tai aksesuaras, kur mo-terys nepelnytai pamirta. vairi mediag, ilgi, ra-t ir spalv skaros pagyvi-na bet kok vaizd. Jomis moterys puosi nuo seno. ilkin, vjyje besiplaiks-tanti skarel ir akiniai nuo sauls net Holivude tapo elegancijos simboliu.

  15 psl.

  Skara tinka ne tik plaukams pridengti

  Sodininkai ruden lietuvikobuoli gausos neada

  Riaus prajus savaitgal Didiosios Britanijos sostinje Londone prasidjo po to, kai aktyvistai protestuodami reikalavo teisingumo dl ketvirtadien Totenhame policijos pareigno nuauto 29-eri Marko Dugano.

  Vismantas ukleviius

  7 psl.

  London iurpina riaus

  Usienyje

  Lietuviai vl perka tiek pat automobili, kiek iki prasidedant ekonomikos krizei 2008-aisiais, tik vietoj nauj main daniau renkasi naudotas. Majant pirkj srautui i Ryt, maja ir automobili kainos, taiau alies turguose jos nesikeiia.

  Vismantas ukleviius

  6 psl.

  Naudoti automobiliai toliau plsta Lietuv

  Danjanios gamtos sti-chijos menkina sod der-li ir didina produkcijos kainas.

  Vida Tavorien

  Prieblandos

  VLA1001VLA1002VLA1003VLA1004VLA1005VLA1006VLA1007VLA1008VLA1009VLA1010VLA1011VLA1012VLA1013VLA1014VLA1015VLA1016VLA1017VLA1018VLA1019VLA1020VLA1021VLA1022VLA1023VLA1024

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice