valstiečių laikraštis 2011 06 01

Download Valstiečių laikraštis 2011 06 01

Post on 24-Mar-2016

246 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 06 01

TRANSCRIPT

 • 2011 m. birelio 1 d., treiadienis Nr. 43 (9062) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt

  etadien VL su prieduetadienis

  iandien VL su priedu

  kinink inios Veislininkystei numatytas

  valstybs paramos las tur-jusi paskirstyti savivalda patyr fi asko.

  Netoli vilk gyvenam plo-t laikantys gyvulius kininkai priversti susitaikyti su praradi-mais.

  Dl Ukrainos ir Rusijos vy-riausybi sprendim atsisakyti eksporto ribojimo grd kainos turt kristi, o dl sausros Euro-poje augti. Kaip iuos veiks-nius reaguos rinka?

  Sodiet

  Nepakartojamas ydjimo metas skatina kaimo bendruo-menes kurti naujas tradicijas.

  A provokuoju silau metus smulkiajam verslui netrukdyti. Tegul pamgina sisukti, ir tik po met tegul pas juos ateina kontrolierius su mokesi inspektoriumi, apstulbino premjer alies Prezident Dalia Grybauskait.

  Albinas aplikas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Visuomens nuomons ap-klausose Seimo pirminink Ire-na Degutien pagal populiarum

  yra antra po Prezidents Dalios Grybauskaits. Prie Tvyns s-jungos-Lietuvos krikioni de-mokrat (TS-LKD) pirmininko rin-kimus ji nesutiko duoti interviu. Jos nuomone, tai bt buv neetika. Valstiei laikratis apie Lietu-

  vos aktualijas su Seimo pirmininke pasikalbjo jau po partijos vadovo rinkim, per kuriuos u I.Degutien balsavo 4,6 tkst. partijos koleg, Andrius Kubilius surinko 5,5 tkst. bals.

  Nukelta 3 p. f

  Irena Degutien: Su ms valstybe kakas tikrai ne taip

  Pagal emigracijos mast antri po ms yra lenkai, nors Lenkijoje ekonomin situacija yra nepalyginti geresn, sako I.Degutien.

  Raimundo uikos nuotrauka

  Seimo pirminink tiki, kad artimiausi deimtmet toki kataklizm, kokie vyko per i ekonomikos kriz, Lietuvoje nevyks.

  Smulkieji verslininkai laukia metini verslo atostog

  Nors Lietuvoje per pastaruosius 20 met biurokratinis aparatas sumajo, taiau smulkiajam ir vidutiniam verslui jis dar tebra lyg akmuo po kaklu. Raimundo uikos nuotrauka

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

 • 2 2011 m. birelio 1 d. Nr. 43 (9062)Valstiei laikratis

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  Prezident Dalia Grybauskait pasil pradedantiems smulkie-siems verslininkams palengvinti biurokratin nat pirmaisiais metais verslo naujok netikrinti ir atleisti nuo verslo mokesi. Kai kuriose Vakar Europos alyse to-kios taikomos lengvatos dar vadi-namos verslo atostogomis.

  Idrskime maiau kontroliuoti

  Prezident primin, jog sprendi-mas, kad smulkj versl reikia ska-tinti, yra politinis.

  D.Grybauskait pasil metus smulkiajam verslui netrukdyti. Pasak jos, tegul pamgina sisukti, ir tik po met tegul pas juos ateina kontrolie-rius su mokesi inspektoriumi, i-drskime maiau kontroliuoti.

  iuos odius apstulbusiam prem-jerui Andriui Kubiliui Prezident pa-sak ne tik kaip politik, bet ir kaip buvusi fi nans ministr bei ES biu-deto ir fi nans komisar. Akivaizdu, kad dabartin fi nans ministr Ingri-da imonyt nedrs kritikuoti pirmta-ks, savo mokytojos pasilymo. Prajo jau savait, o fi nans ministr tyli. Ir tyls. Nieko nekalba ir naujasis tylusis kio ministras Rimantas ylius.

  Kita vertus, k reikia Preziden-ts pamintas politinis sprendi-mas? Kas ir su kuo susitar, juk igir-ds Prezidents pasilym premjeras A.Kubilius neplojo katui, tik pasa-

  k, kad apie pasilym Vyriausy-b savo nuomon pateiks po dviej savaii.

  Atsikvojs premjeras kirto i peties

  Paveiktas Prezidents silymo premjeras atsikvojo po dviej dien ir jau r i peties: Atleidus verslinin-kus nuo mokesi pagrindin proble-ma bt dirbanij socialinis draudi-

  mas. Pirmiausia reikia labai konkreiai susitarti, nes eksperimentuoti nelabai apibriant, su kokiomis nuostatomis eksperimentuosime, bt gana su-dtinga. Palikti dirbaniuosius neap-draustus socialinio draudimo mokes-iu, kain ar bt labai imintinga, nes nuo to nukentt patys dirbantieji.

  Premjeras nepraleido progos pri-minti, kad smulkiajam verslui ir taip yra pagerintos slygos sumaintas pelno mokestis, taikomos socialinio draudimo mok lengvatos. Be to, pasak A.Kubiliaus, artimiausiu metu dar numatoma svarstyti su tuo susijus papildom priemoni paket.

  Taigi mes ir taip eksperimentuo-jame bei gyvendiname ilgalaikius dalykus, principus, kuriais siekiame padti smulkiajam verslui, tikino Vyriausybs vadovas.

  Anglijoje verslo atostogos prigijo

  Smulkusis verslininkas ir Kauno re-giono smulkij ir vidutini verslinin-k asociacijos valdybos narys Gied rius Romeika sako, kad Prezidents pa-teikt idj galima laikyti smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos laimjimu. i mint smulkieji verslininkai ikl jau prie dvejus metus, ir tai pagaliau ji pasiek valdios virnes.

  Deja, dl iaurios biurokratijos sigaljimo Prezidents ikelt id-j gyvendinti nebus paprasta. Pre-zident savo pasilym pavadino provokacija. Dabar tursime galimyb sitikinti, ar valdios mons idrs pa-sitikti savo pilieiais, tai didiausia provokacija, sako G.Romeika.

  Mums naujasis pasilymas atrodo lyg i fantastikos srities, taiau tokios lengvatos kitose alyse ne naujiena. Pavyzdiui, Jungtinje Karalystje to-kia tvarka taikoma seniai ir ji pasitei-sina, nes prigij verslininkai rinkoje ilieka ilgam.

  Trukdo statym kaita

  Pasak jau 20 met Lietuvoje gy-venanio verslo konsultanto Arno Pemkaus, Vakar Europos valstyb-

  se ir JAV smulkiajam ir vidutiniam verslui veikti sudarytos kur kas palan-kesns slygos. Lietuvoje verslo ap-mokestinimas yra vienas maiausi, taiau darbo jgos apmokestinimas yra vienas didiausi ES rinkoje.

  Konsultantas pastebi, kad verslui labai kenkia danas statym keiti-mas ir biurokratai.

  trkum paymi ir G.Romeika: Dana statym kaita, netobulas j parengimas, iaikinimas pridaro daug bdos, taiau niekas neprisiima atsa-komybs. tai mogus nuomoja savo sodyb turizmo agentrai, sudaro il-galaik 5 met sutart, o prajus me-tams valdia staiga pakeiia statymus. Kaip jam elgtis? Arba paeisti staty-mus, arba nevykdyti ilgalaikje sutar-tyje numatyt sipareigojim.

  Ar gyvendinus Prezidents pasi-lym smulkusis verslas pajust efekt?

  Kai kurie verslininkai sakys, kad sukuriamos nelygios slygos, atsiras ir norinij piktnaudiauti. Naudin-giau bt visiems sudaryti lygias ir ge-resnes slygas, svarsto A.Pemkus.

  Pirmoji pagalba pradedantiesiems

  Kdaini verslo informacijos centro direktor Daina Balaseviie-n sak, kad pradti versl nelengva, todl pagalba labai reikalinga. Pasak direktors, pirmaisiais metais mo-kesi inspektoriai ir kiti kontrolie-riai turt bti ne grieti baudjai, o verslininko konsultantai. Tiesa, nuo balandio mnesio pradta teikti ne-mokama pagalba verslininkams. Pagal projekt Versli Lietuva, pradedantys verslininkai gali gauti nemokam 50 valand konsultacij, kaip pasinaudoti virtualaus biuro paslaugomis, mokes-i, buhalterins apskaitos sistemo-mis, darb saugos, Darbo kodekso ir kitais klausimais.

  Pradedantys verslininkai ia gali-mybe domisi. Projektas tikrai naudin-gas, nes viena konsultavimo valanda verslininkui kainuot apie 100 Lt, o dabar tai daroma nemokamai. Pra-dedant mog pirmosiomis savait-mis reikia beveik u rankos vedio-ti po staigas ir visk rodyti, kaip ir k reikia daryti. Tokia paslauga jiems labai naudinga, o Prezidents si-lymas bt labai efektyvus, sako D.Balaseviien.

  Tuo metu Jurbarko verslinink or-ganizacijos pirmininkas Gintaras Sto-

  kus sako tiesiai: Prezident pasak, ta-iau abejoju, ar ji tikisi, kad Vyriausyb rimtai imsis gyvendinti pasilym. Gerais norais labiau patikiau, jeigu tokia idja bt isakyta ne kaip pro-vokacija, o kaip rimtas pasilymas su gyvendinimo terminais.

  Verslininkas su kartliu prisime-na savo pirmuosius ingsnius kuriant versl 1995-aisiais. Prisimena galyb tikrinim ir tarius kontrolieri vilgs-nius, tarsi jis usiimt ne legaliu vers-lu, o bandyt kenkti valstybei. Vliau G.Stokus verslo pagrind moksi vedijoje ir savo akimis pamat, kaip valstyb gali pagelbti smulkiesiems verslininkams.

  Aktualijos

  Turime daug rezerv gerinti verslo slygasDonatas iogas, Verslo informacijos centr asociacijos pirmininkas

  Prezidents pasilyme galima velgti ir politini interes, taiau akivaizdu, kad anksiau ar vliau tok sprendim reiks priimti. Tik laiko klausimas, kuri valdia ryis priimti sprendim. Pasaulio banko duomenimis, pagal slygas pradti versl i 180 valstybi Lietuva uima 87 viet, taigi rezerv gerinti slygas yra daug. Kai kuriose alyse pradedaniam versli-ninkui taikomos 12 met vadinamosios mokesi atostogos, nors tose alyse mo-kesiai yra net didesni nei Lietuvoje. Taigi valstybs skatina, kad atsirast kuo dau-giau bsim mokesi moktoj.

  Lems vykdomosios valdios pastangosAldas Kikutis, Smulkij ir vidutini verslinink tarybos pirmininkas

  Ar Prezidents pasilyt idj pavyks gyvendinti, lems vykdomosios valdios pastangos. Taiau valdios keiiasi, to-dl vien odins paramos neutenka, reikia pasilymus tvirtinti statymais. Pradti versl reikia l, o j paprastai labai trksta, be to, k tik msis verslo mogus jau turi mokti mokesius, nors pinig dar neudirbo. Jeigu verslas su-sijs su maisto produkt gamyba, tai prisideda labai daug higienini reika-lavim ir leidim. Be to, statymai labai greitai keiiami, papildomi, o naujam verslininkui susigaudyti labai sunku, to-dl ibandymas pirmaisiais metais bt labai naudingas.

  Pasaulio banko duomenimis, pagal sudaromas slygas pradti versl i 180 valstybi Lietuva uima 87 viet.

  Smulkieji verslininkai laukia metini verslo atostog

  Jaunatis.Saul teka 4.50, leidiasi 21.45.

  Rytojiandien

  iandien orus lemia anticiklonas, tad lietaus tikimyb maa. Ps pietryi, ryt, 611 m/sek. vjas. dienojus termometrai rodys 2530 laipsni kart. Ketvirtadie-nio nakt vietomis, o dien jau daug kur nuniok trumpi liets, lydimi ir perknijos griausm. Naktis numatoma labai ilta 1217 laipsni ilumos, dienos metu oras ils iki 2429 laipsni ilumos, tik Baltijos pajryje bus gerokai vsiau 1821 laip