Valstiečių laikraštis 2010 10 23

Download Valstiečių laikraštis 2010 10 23

Post on 25-Mar-2016

224 views

Category:

Documents

9 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2010 10 23

TRANSCRIPT

 • etadienis Dainininkui Donatui Mon-

  tvydui muzika labai svarbi, taiau pirmenyb jis vis dlto teikia as-meniniam gyvenimui.

  Sodyba

  Kiekvienas esame aplinkos krjas ar griovjas, ir kiekvien i ms aplinka veikia.

  Sveikata

  Ekonomikos kriz pagilino sisenjusias visuomens psichi-kos sveikatos problemas.

  Siekdamas paneigti inter-nete skleidiam klaidinani in-formacij apie skiep nuo gripo al. Ukreiamj lig ir AIDS centras ragina medikus remtis tik moksliniais faktais ir neklaidinti bei nebauginti gyventoj.

  2010 spalio 23, etadienis Nr. 84 (8999) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  iandien VL su priedu

  (Us. 170)

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas,gediminas.stanisauskas@krastospauda.lt

  Tik po keturi mnesi Panev-io apygardos prokuratra prad-

  jo ikiteismin tyrim dl nusiovusio Kauno verslininko galimo privedimo prie saviudybs. Byloje bus apklaus-ti MG Baltic vadovai, glaudiai susi-j su valdanija Tvyns sjunga.

  Nukelta 3 psl. f

  Nugirdyk taut, nupirk policij, susidraugauk su premjeru. Btent tokia verslo skms formul kai kuriuos alies verslininkus paveria turtuoliais.

  Raimundo uikos ir Martyno Vidzbelio nuotraukos

  Svarbiausiose energetikos institucijose valdiai netinkantys profesionalai keiiami ryininkais, vadybininkais, diplomatais, fi zikais ir kurpiami planai vis energetik paimti vienas rankas.

  Albinas aplikas. Isamiau skaitykite 2 psl.

  Verslininko nal nuleisti rank neketina

  Valdia usimojo sukurti nauj energetikos baisn

  Treiadien VL su priedais:

  kinink iniosTviks viesa

 • 2 2010 spalio 23 Nr. 84 (8999)Valstiei laikratis

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@krastospauda.lt

  Tai, kas iuo metu vyksta ener-getikos srityje, galtume pavadinti liauianiu perversmu. Ryinink ir fi zik klanas savo rankas gali paimti vis alies energetik su joje cirkuliuojaniais milijardais lit. Valdantysis ias sritis galt daryti tak visai valstybei. Be to, netiesiogiai atsirast galimybi per rinkimus, ir ne tik j metu, rem-ti politines partijas. I esms iuos milinikus pinigus valdyt penki asmen komisija.

  Papeikimas u patarimus

  Gerokai anksiau nei kilo VL ir ki-tuose leidiniuose apraytas konfl iktas tarp Ukmergs savivaldybs ir UAB E-energija, Valstybins energetikos inspekcijos (VEI) prie Energetikos ministerijos (EM) vadovas Vytautas Mikinis nusiunt laik Valstybins kain ir energetikos kontrols komi-sijos (VKEKK) pirmininkei Dianai Korsakaitei ir paragino j kuo skubiau imtis priemoni, nes keturis mnesius nesprendiamas klausimas gali sukel-ti problem artjant ildymo sezonui. Ukmergs gyventoj pasipiktinimas buvo pagrstas, nes gyventojams tei-kiamos ilumos kaina buvo beveik du kartus didesn nei kaimyniniame Utenos rajone.

  Patyrs energetikas laik apie tarimus, kad VKEKK gina ne var-totoj, o verslo grupuoi interesus, nusiunt ir energetikos ministrui. Taiau Valstybins energetikos ins-pekcijos vadovas nesulauk jokio at-sakymo. Atvirkiai kai iuo laiku susidomjo urnalistai ir kilo skan-dalas, V.Mikinio buvo pareikalau-ta pasiaikinti. Nors jis dar kart pa-aikino konfl ikto Ukmergje esm ir galimybes, kaip jo ivengti, taiau u tokius patarimus buvo apkaltintas tarnybiniu nusiengimu ir po keli dien jam buvo pareiktas papeiki-

  mas. V.Mikinis buvo laikinai einantis VEI virininko pareigas, todl i sa-vait buvo paskelbtas konkursas VEI virininko pareigoms uimti.

  I mans reikalavo, kad nematy-iau, kaip kvailinami ukmergikiai. Tokiu atveju biau tinkamas Ener-getikos ministerijai. Taiau a nenoriu aisti toki aidim ir kaip energeti-kas nesigailiu, kad atvirai kritikavau tokius Energetikos ministerijos veiks-mus, sako V.Mikinis.

  Unugaris Vyriausybje

  Kodl Energetikos ministerija nepadkojo Valstybins energetikos

  inspekcijos vadovui u patarim ir perspjim, kad vilkindama sprendi-m VKEKK paeidia Konstitucijos 46 str., kuriame aikiai parayta, jog valstyb turi ginti vartotoj, o ne vers-linink interesus? Kodl nenubau-d sprendim vilkinusios ir i esms Konstitucij paeidusios VKEKK pirmininks Dianos Korsakaits?

  klausim mums atsak VL al-tiniai Energetikos ministerijoje.

  Atsakymo aknys gldi giliai ir tai ne kokia nors smokslo teorija. Prie-astys ukabina ir Ukmerg, kuriai kaip tarpinink ilum tiek UAB E-energija. Ms altinis Energetikos ministerijoje sako, kad E-energija turi politin unugar. Gal ne tiesio-giai, taiau ne bet kok, o siekiant Vy-riausybs virn. iuos tarimus pa-tvirtina ir kai kurie Seimo nariai bei apie Energetikos ministerijos veiklos ukulisius gerai inantis V.Mikinis.

  Kodl taip ginama E-energi-ja Ukmergje? VL iniomis, ios bendrovs direktoriaus pavaduotoju prie metus dirbo Vilniaus univer-siteto Fizikos fakultet baigs, taigi priskiriamas fi zik klanui, Arnol-das Burkovskis. Pernai jis netiktai buvo paskirtas dirbti kio viceminis-

  tru. Dirbo neilgai, buvo atsakingas u investicij Lietuv pritraukim. Taiau rezultatai buvo labai prasti. VL altinis Energetikos ministeri-joje sako, kad piliei akims apdum-ti buvo suvaidintas spektaklis, kad A.Burkovskis atleidiamas i kio ministerijos. tai kokia principinga Vyriausyb! Taiau prajus kelioms savaitms suinojome, kad investici-j nepriauks valdininkas premjero silymu pretenduoja tapti Visuomio vadovu, taigi valdyti ilikus nemen-k valstybs turt. Kai ir is ketinimas sulugo, geram vyrui buvo pasily-tas kitas krslas A.Burkovskis pa-skirtas vadovauti kuriamam Valstybs

  turto fondo ir Turto banko junginiui.ie paskyrimai rodo, kad A.Burkovskis turi didel premjero pa-sitikjim. tai a ir manau, kad dl ios prieasties Ukmergje E-ener-gija yra taip ginama, daro ivad V.Mikinis.

  Vienose rankose milijardai

  Akivaizdu, kad tokia E-energijos gynyba turt susidomti STT. iai institucijai bt nesunku tai padaryti, nes i met birelio ir liepos mne-siais ji antikorupciniu poiriu ver-tino Energetikos ministerijos ir Vy-riausybs ketinim sujungti VKEKK, VEI ir Ryi reguliavimo tarnyb, o i tikrj pirmsias dvi prijungti prie Ryi reguliavimo tarnybos ir nau-j struktr pavadinti Infrastrukt-r reguliavimo tarnyba (IRT). Taigi atlikusi tyrim STT padar ivad, kad parengtas projektas gyvendini-mo atveju sudaryt slygas antiko-rupciniu poiriu ydingiems dvipras-mikumams, be to, nenustatyta IRT tarybos nari, ypa pirmininko, as-menin atsakomyb u priimamus sprendimus. Tokia situacija sudary-

  t palankias slygas korupcijai pasi-reikti.

  Taiau A.Sekmokas struktr su-jungimo idj stumia labai aistringai. iek tiek pataisytas projektas Seime bus svarstomas lapkriio mnes. iais planais stebiuosi, nes Vyriausybs pro-gramoje buvo adama stiprinti Vals-tybin kain ir energetikos kontrols komisij, priimti kvalifi kuot energe-tikos specialist, taiau i tikrj da-roma prieingai, sako V.Mikinis.

  tai dabartin VKEKK pirminin-k D.Korsakait anksiau dirbo Ryi reguliavimo tarnybos direktoriaus pa-vaduotoja, taigi su energetika susijusio isilavinimo neturi.

  Tiek technin, tiek ekonomin energetikos reguliavim ketinama atiduoti ryininkams. Vienas po kito keiiami Valstybins kain ir energe-tikos kontrols komisijos nariai irgi neturiniais darbo energetikos srityje patirties, sako V.Mikinis.

  Kodl taip elgiamasi? tai ir ar-tjame prie tikrj prieasi pa-vykus kurti nauj struktr, palen-gvt galimybs ryinink ir fi zik klanui savo rankas paimti vis alies energetik, su joje cirkuliuojaniais milijardais lit (sujungiam VST ir RST, Lietuvos energijos pajamos siekia daugiau nei po milijard lit, iluminink pajamos per 2 mlrd. Lt, dujinink pajamos per 1 mlrd. Lt.) Taigi valdantysis ias sritis gals dary-ti tak visai valstybei. Be to, netiesio-giai atsiras galimybi per rinkimus, ir ne tik j metu, remti politines parti-jas. I esms iuos milinikus pinigus valdys penki asmen komisija pen-kerius metus. Tiek laiko j negalima atleisti i darbo.

  A ne kart kategorikai sakiau ir ratu ministrui praneiau, kad negali-ma vienose rankose sutelkti toki ga-ling jg. Matyt, tokios mintys mi-nistrui nepatiko, sako V.Mikinis.

  Aktualijos

  Per 10 met energetikos projektams gyvendinti reiks 3040 mlrd. Lt, o tai labai gardus ksnelis, kur ksinasi valdantieji. Labai apmaudu, kad io proceso nepastebi Prezident.

  Valdia usimojo sukurti nauj energetikos baisn

  (Us. 989)

  Pavojingas norasRokas ilinskas, Seimo Atomins energetikos komisijos pirmininkas

  Tendencija, kad energetikos struk-tras ateina ne energetikai, deja, pastebima. Ateina vadybininkai. Ne pirmas atvejis, kai vieai kritikuo-jantys Energetikos ministerij ener-getikos specialistai tiesiog atleidia-mi i darbo. Jeigu Energetikos minis-terija bt siklausiusi VEI virininko pasilymus, kurie buvo pateikti dar vasar, Ukmergje nebt kil jo-kio konfl ikto. Deja, iam tarnauto-jui ne tik nepadkota, bet paskelb-tas konkursas VEI virininko parei-goms uimti.Mane stebina ir ketinimai tris insti-tucijas sujungti Infrastruktr re-guliavimo tarnyb. is noras prime-na bandym sukurti Frankentein. Noras centralizuoti labai pavojingas. Bus vienas caras, kuris reguliuos kai-nas nuo elektros energijos iki nuo-tek valymo. Tokie planai stebina. Mano nuomone, reguliuotojas tu-rt bti maksimaliai nepriklauso-mas nuo pltra suinteresuot ins-titucij.

  Valdiai reikia nesusigaudanijJulius Veselka, Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas

  I energetikos struktr atleidiami kvalifi kuoti specialistai, imanantys, kas vyksta i tikrj. tai atleidia-mas VEI vadovas ir skubiai keiia-mos konkurso slygos, kad jo viet bt galima priimti neturint ener-getikos ini. Bsimam vadovui jau nebereiks 3 met stao energeti-kos srityje uteks 2 met stao... infrastruktros srityje. Koks absur-das! Pavyzdiui, VKEKK vadov ne-turi jokios darbo patirties energeti-kos srityje. Taiau dabartinei valdiai ir reikia moni, nesusigaudani energetikoje.Per 10 met energetikos projektams gyvendinti reiks 3040 mlrd. Lt, o tai labai gardus ksnelis, kur ksi-nasi valdantieji. Labai apmaudu, kad io proceso nepastebi Prezident. Man susidaro toks spdis, kad Pre-zidents patarjas Nerijus Udrnas ioje srityje labai tarpininkauja. Man darosi lyktu ir dl padties Ukmergje, juk viea paslaptis, kad valdanioji partija suinteresuota pa-laikyti E-energij. tai Ignalinos AE dabar vadovauja ne energetikas, bet diplomatas. O juk objektas labai pavojingas, svar-bus. Ignalinos AE radioaktyvi atlie-k laidojimo projekte dalyvauja Vo-kietijos kompanija, turinti tarptau-tin padt. Savo ausimis girdjau, kaip vokieiai stebjosi, kad tokiam objektui vadovauja ne energetikos specialistas, o diplomatas. Tokio kito atvejo pasaulyje nra.

  Ryinink ir fi zik klanas savo rankas gali paimti vis alies energetik su joje cirkuliuojaniais milijardais lit.

  I energetikos struktr atleidiami kvalifi kuoti specialistai, imanan-tys, kas vyksta i tikrj.

  Martyno Vidzbelio nuotraukos

 • 32010 spalio 23 Nr. 84 (8999)Valstiei laikratis

  Priemirtiniame laike kaltininkai?

  Ilgus metus statybos bendrovei Mitnija vadovavs Antanas Gurec-kis nusiov birelio 29-j. T die-n jo namus Kaune atvyk kratos daryti policijos pareignai usimin, kad verslininkas gali bti suimtas ir ivetas Vilni.

  U vyro garb kovojanti nal Violeta Gureckien neseniai paskel-b priemirtin vyro laik, kuriame jis nedviprasmikai saviudybs kaltinin-kais vardijo MG Baltic vadovus Da-ri Mock ir Raimond Kurliansk.

  MG Bal t ik prez iden-tas D.Mockus ir viceprezidentas R.Kurlianskis nuo 2005 m., inias-klaidos pagalba, nuo 2006 m. iki da-bar, psichologinio smurto, teissaugos bei teistvarkos, kurioje turi kienini prokuror, pagalba mane terorizavo ir prived prie saviudybs, pasku-tiniame laike ra A.Gureckis.

  Laike minima, kad R.Kurlianskis, talkininkaujant dar dviem asmenims, 20062008 m. plov pinigus i UAB Mitnija.

  Sutartimi pasira sau nuosprend

  Kauno verslininko A.Gureckio saviudyb sukrt visuomen, nes verslininkas gausia labdara parm daugum Kauno varguoli, nelai-m patekusi moni, aukojo imtus tkstani lit.

  A.Gureckio artimieji sitikin, kad verslininkas palo dl pus met trukusio bendrovs Mitnija ir kon-cernui MG Baltic priklausanios bendrovs MG Baltic Investment vadov psichologinio smurto.

  A.Gureckis bendrovei MG Baltic Investment pardav kontrolin Mit-nijos akcij paket u 57 mln. Lt, sau pasiliko tik 10 proc. paket. Vliau verslininkas trejus metus toliau vado-vavo Mitnijai, kol vien dien sui-nojo, es MG Baltic koncernui jis padar nuostoli, jam buvo pateiktas 77 mln. Lt iekinys. Visas A.Gureckio turtas buvo aretuotas, o netrukus verslininko namus atsibeld policija.

  Mus mons jau anksiau sp-jo, kad neinome, su kuo susidjo-me, Valstiei laikraiui sak V.Gureckien. Dabar aiku, kad pasiraydamas sutart, Antanas nu-sipie sau kap su kryiumi.

  Dosniai parm Tvyns Sjung

  Ar gali bti, kad teissauga smo-ningai vilkino pradti ikiteismin ty-rim ir umerk akis, kai per vien didiausi Lietuvoje statybos ben-drovi buvo plaunami pinigai? Tokiai drsai nebt pakak vien verslinink ryi su teissauga.

  Politinis aspektas yra ne maiau svarbus. Juolab kad koncerno MG Baltic mons itin dosniai prie 2008 m. Seimo rinkimus parm valdi pamusius konservatorius.

  Vyriausiosios rinkim komisijos duomenimis, MG Valda ir MG

  Baltic Investment vien oficialiai 20072008 m. Tvyns sjungai pa-aukojo per 115 tkst. Lt.

  Ar tik atsitiktinumas, kad nuo prajusi met lapkriio premjerui Andriui Kubiliui politikos klausimais pradjo patarinti Virgis Valentinavi-ius, iki 2006 m. dirbs MG Baltic koncernui priklausanios Alfa Me-dia direktoriumi, LNK televizijoje veds gana tendencingas apvalgines politikos laidas.

  Patarjas raussi mailiaus byloje

  Premjero aplinkoje MG Baltic mogumi neoficialiai vadinamas V.Valentinaviius, dar nespjs apilti koj Vyriausybje, suspjo pasiymti skandalingoje mailiaus byloje.

  Finansini nusikaltim tyrim tarnybai pradjus tirti grups aferis-t mginim per septynias bendro-ves pasiglemti 22,5 mln. Lt Euro-pos Sjungos paramos uv mailiui auginti, V.Valentinaviius apsilank FNTT bstinje, kurioje jis i bylos gavo Valstybins maisto ir veterinari-jos tarnybos paym.

  Dl V.Valentinaviiaus mgini-mo raustis mailiaus byloje Seimas gegu sudar laikinj komisij, tu-rjusi inarplioti politik ir verslo grupi darom tak teissaugos ty-rimams.

  Deja, vis laik konservatoriai komisijai trukd dirbti, aikino ko-misijos vadovas Julius Sabatauskas.

  Kategorikai neigia ssajas

  V.Valentinaviius tikina jokios ta-kos Ministro Pirmininko tarnybos ir atskir ministerij pasiraytoms su-tartims su MG Baltic koncernui priklausaniomis monmis nra da-rs ir neketins to daryti.

  Kategorikai neigiu skleidiamas insinuacijas, kad a kaip nors susijs su koncerno interesais. Mano dar-bas Alfoje ir LNK baigsi pernai gruod, nuo to laiko dirbu tik prem-jerui, sak V.Valentinaviius.

  MG Baltic vadovas D.Mockus tikino nevelgis joki koncerno interes ssaj su V.Valentinaviiaus patarinjimu A.Kubiliui arba susi-tikimais su premjeru.

  Ryius palaikome ne tik su kon-servatoriais, susitinkame ir su social-demokratais, tikino D.Mockus. O V.Valentinaviius yra tik buvs ms darbuotojas.

  Taiau premjeras A.Kubilius neat-sak klausimus, kas j sieja su MG Baltic vadovais ir kodl jis ne kart yra susitiks su MG Baltic vicepre-zidentu R.Kurlianskiu.

  Nal tikina turinti svarbi dokument

  D.Mockus nenorjo plaiau ko-mentuoti galimai A.Gureckio para-yto laiko turinio ir ten akcentuo-jamo pinig plovimo per bendrov Mitnija.

  K a galiu vertinti. Laiko, kuris yra arba nra, sak D.Mockus. A tu...