valstiečių laikraštis 2010 10 23

Download Valstiečių laikraštis 2010 10 23

Post on 25-Mar-2016

228 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2010 10 23

TRANSCRIPT

 • etadienis Dainininkui Donatui Mon-

  tvydui muzika labai svarbi, taiau pirmenyb jis vis dlto teikia as-meniniam gyvenimui.

  Sodyba

  Kiekvienas esame aplinkos krjas ar griovjas, ir kiekvien i ms aplinka veikia.

  Sveikata

  Ekonomikos kriz pagilino sisenjusias visuomens psichi-kos sveikatos problemas.

  Siekdamas paneigti inter-nete skleidiam klaidinani in-formacij apie skiep nuo gripo al. Ukreiamj lig ir AIDS centras ragina medikus remtis tik moksliniais faktais ir neklaidinti bei nebauginti gyventoj.

  2010 spalio 23, etadienis Nr. 84 (8999) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  iandien VL su priedu

  (Us. 170)

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas,gediminas.stanisauskas@krastospauda.lt

  Tik po keturi mnesi Panev-io apygardos prokuratra prad-

  jo ikiteismin tyrim dl nusiovusio Kauno verslininko galimo privedimo prie saviudybs. Byloje bus apklaus-ti MG Baltic vadovai, glaudiai susi-j su valdanija Tvyns sjunga.

  Nukelta 3 psl. f

  Nugirdyk taut, nupirk policij, susidraugauk su premjeru. Btent tokia verslo skms formul kai kuriuos alies verslininkus paveria turtuoliais.

  Raimundo uikos ir Martyno Vidzbelio nuotraukos

  Svarbiausiose energetikos institucijose valdiai netinkantys profesionalai keiiami ryininkais, vadybininkais, diplomatais, fi zikais ir kurpiami planai vis energetik paimti vienas rankas.

  Albinas aplikas. Isamiau skaitykite 2 psl.

  Verslininko nal nuleisti rank neketina

  Valdia usimojo sukurti nauj energetikos baisn

  Treiadien VL su priedais:

  kinink iniosTviks viesa

 • 2 2010 spalio 23 Nr. 84 (8999)Valstiei laikratis

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@krastospauda.lt

  Tai, kas iuo metu vyksta ener-getikos srityje, galtume pavadinti liauianiu perversmu. Ryinink ir fi zik klanas savo rankas gali paimti vis alies energetik su joje cirkuliuojaniais milijardais lit. Valdantysis ias sritis galt daryti tak visai valstybei. Be to, netiesiogiai atsirast galimybi per rinkimus, ir ne tik j metu, rem-ti politines partijas. I esms iuos milinikus pinigus valdyt penki asmen komisija.

  Papeikimas u patarimus

  Gerokai anksiau nei kilo VL ir ki-tuose leidiniuose apraytas konfl iktas tarp Ukmergs savivaldybs ir UAB E-energija, Valstybins energetikos inspekcijos (VEI) prie Energetikos ministerijos (EM) vadovas Vytautas Mikinis nusiunt laik Valstybins kain ir energetikos kontrols komi-sijos (VKEKK) pirmininkei Dianai Korsakaitei ir paragino j kuo skubiau imtis priemoni, nes keturis mnesius nesprendiamas klausimas gali sukel-ti problem artjant ildymo sezonui. Ukmergs gyventoj pasipiktinimas buvo pagrstas, nes gyventojams tei-kiamos ilumos kaina buvo beveik du kartus didesn nei kaimyniniame Utenos rajone.

  Patyrs energetikas laik apie tarimus, kad VKEKK gina ne var-totoj, o verslo grupuoi interesus, nusiunt ir energetikos ministrui. Taiau Valstybins energetikos ins-pekcijos vadovas nesulauk jokio at-sakymo. Atvirkiai kai iuo laiku susidomjo urnalistai ir kilo skan-dalas, V.Mikinio buvo pareikalau-ta pasiaikinti. Nors jis dar kart pa-aikino konfl ikto Ukmergje esm ir galimybes, kaip jo ivengti, taiau u tokius patarimus buvo apkaltintas tarnybiniu nusiengimu ir po keli dien jam buvo pareiktas papeiki-

  mas. V.Mikinis buvo laikinai einantis VEI virininko pareigas, todl i sa-vait buvo paskelbtas konkursas VEI virininko pareigoms uimti.

  I mans reikalavo, kad nematy-iau, kaip kvailinami ukmergikiai. Tokiu atveju biau tinkamas Ener-getikos ministerijai. Taiau a nenoriu aisti toki aidim ir kaip energeti-kas nesigailiu, kad atvirai kritikavau tokius Energetikos ministerijos veiks-mus, sako V.Mikinis.

  Unugaris Vyriausybje

  Kodl Energetikos ministerija nepadkojo Valstybins energetikos

  inspekcijos vadovui u patarim ir perspjim, kad vilkindama sprendi-m VKEKK paeidia Konstitucijos 46 str., kuriame aikiai parayta, jog valstyb turi ginti vartotoj, o ne vers-linink interesus? Kodl nenubau-d sprendim vilkinusios ir i esms Konstitucij paeidusios VKEKK pirmininks Dianos Korsakaits?

  klausim mums atsak VL al-tiniai Energetikos ministerijoje.

  Atsakymo aknys gldi giliai ir tai ne kokia nors smokslo teorija. Prie-astys ukabina ir Ukmerg, kuriai kaip tarpinink ilum tiek UAB E-energija. Ms altinis Energetikos ministerijoje sako, kad E-energija turi politin unugar. Gal ne tiesio-giai, taiau ne bet kok, o siekiant Vy-riausybs virn. iuos tarimus pa-tvirtina ir kai kurie Seimo nariai bei apie Energetikos ministerijos veiklos ukulisius gerai inantis V.Mikinis.

  Kodl taip ginama E-energi-ja Ukmergje? VL iniomis, ios bendrovs direktoriaus pavaduotoju prie metus dirbo Vilniaus univer-siteto Fizikos fakultet baigs, taigi priskiriamas fi zik klanui, Arnol-das Burkovskis. Pernai jis netiktai buvo paskirtas dirbti kio viceminis-

  tru. Dirbo neilgai, buvo atsakingas u investicij Lietuv pritraukim. Taiau rezultatai buvo labai prasti. VL altinis Energetikos ministeri-joje sako, kad piliei akims apdum-ti buvo suvaidintas spektaklis, kad A.Burkovskis atleidiamas i kio ministerijos. tai kokia principinga Vyriausyb! Taiau prajus kelioms savaitms suinojome, kad investici-j nepriauks valdininkas premjero silymu pretenduoja tapti Visuomio vadovu, taigi valdyti ilikus nemen-k valstybs turt. Kai ir is ketinimas sulugo, geram vyrui buvo pasily-tas kitas krslas A.Burkovskis pa-skirtas vadovauti kuriamam Valstybs

  turto fondo ir Turto banko junginiui.ie paskyrimai rodo, kad A.Burkovskis turi didel premjero pa-sitikjim. tai a ir manau, kad dl ios prieasties Ukmergje E-ener-gija yra taip ginama, daro ivad V.Mikinis.

  Vienose rankose milijardai

  Akivaizdu, kad tokia E-energijos gynyba turt susidomti STT. iai institucijai bt nesunku tai padaryti, nes i met birelio ir liepos mne-siais ji antikorupciniu poiriu ver-tino Energetikos ministerijos ir Vy-riausybs ketinim sujungti VKEKK, VEI ir Ryi reguliavimo tarnyb, o i tikrj pirmsias dvi prijungti prie Ryi reguliavimo tarnybos ir nau-j struktr pavadinti Infrastrukt-r reguliavimo tarnyba (IRT). Taigi atlikusi tyrim STT padar ivad, kad parengtas projektas gyvendini-mo atveju sudaryt slygas antiko-rupciniu poiriu ydingiems dvipras-mikumams, be to, nenustatyta IRT tarybos nari, ypa pirmininko, as-menin atsakomyb u priimamus sprendimus. Tokia situacija sudary-

  t palankias slygas korupcijai pasi-reikti.

  Taiau A.Sekmokas struktr su-jungimo idj stumia labai aistringai. iek tiek pataisytas projektas Seime bus svarstomas lapkriio mnes. iais planais stebiuosi, nes Vyriausybs pro-gramoje buvo adama stiprinti Vals-tybin kain ir energetikos kontrols komisij, priimti kvalifi kuot energe-tikos specialist, taiau i tikrj da-roma prieingai, sako V.Mikinis.

  tai dabartin VKEKK pirminin-k D.Korsakait anksiau dirbo Ryi reguliavimo tarnybos direktoriaus pa-vaduotoja, taigi su energetika susijusio isilavinimo neturi.

  Tiek technin, tiek ekonomin energetikos reguliavim ketinama atiduoti ryininkams. Vienas po kito keiiami Valstybins kain ir energe-tikos kontrols komisijos nariai irgi neturiniais darbo energetikos srityje patirties, sako V.Mikinis.

  Kodl taip elgiamasi? tai ir ar-tjame prie tikrj prieasi pa-vykus kurti nauj struktr, palen-gvt galimybs ryinink ir fi zik klanui savo rankas paimti vis alies energetik, su joje cirkuliuojaniais milijardais lit (sujungiam VST ir RST, Lietuvos energijos pajamos siekia daugiau nei po milijard lit, iluminink pajamos per 2 mlrd. Lt, dujinink pajamos per 1 mlrd. Lt.) Taigi valdantysis ias sritis gals dary-ti tak visai valstybei. Be to, netiesio-giai atsiras galimybi per rinkimus, ir ne tik j metu, remti politines parti-jas. I esms iuos milinikus pinigus valdys penki asmen komisija pen-kerius metus. Tiek laiko j negalima atleisti i darbo.

  A ne kart kategorikai sakiau ir ratu ministrui praneiau, kad negali-ma vienose rankose sutelkti toki ga-ling jg. Matyt, tokios mintys mi-nistrui nepatiko, sako V.Mikinis.

  Aktualijos

  Per 10 met energetikos projektams gyvendinti reiks 3040 mlrd. Lt, o tai labai gardus ksnelis, kur ksinasi valdantieji. Labai apmaudu, kad io proceso nepastebi Prezident.

  Valdia usimojo sukurti nauj energetikos baisn

  (Us. 989)

  Pavojingas norasRokas ilinskas, Seimo Atomins energetikos komisijos pirmininkas

  Tendencija, kad energetikos struk-tras ateina ne energetikai, deja, pastebima. Ateina vadybininkai. Ne pirmas atvejis, kai vieai kritikuo-jantys Energetikos ministerij ener-getikos specialistai tiesiog atleidia-mi i darbo. Jeigu Energetikos minis-terija bt siklausiusi VEI virininko pasilymus, kurie buvo pateikti dar vasar, Ukmergje nebt kil jo-kio konfl ikto. Deja, iam tarnauto-jui ne tik nepadkota, bet paskelb-tas konkursas VEI virininko parei-goms uimti.Mane stebina ir ketinimai tris insti-tucijas sujungti Infrastruktr re-guliavimo tarnyb. is noras prime-na bandym sukurti Frankentein. Noras centralizuoti labai pavojingas. Bus vienas caras, kuris reguliuos kai-nas nuo elektros energijos iki nuo-tek valymo. Tokie planai stebina. Mano nuomone, reguliuotojas tu-rt bti maksimaliai nepriklauso-mas nuo pltra suinteresuot ins-titucij.

  Valdiai reikia nesusigaudanijJulius Veselka, Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas

  I energetikos struktr atleidiami kvalifi kuoti specialistai, imanantys, kas vyksta i tikrj. tai atleidia-mas VEI vadovas ir skubiai keiia-mos konkurso slygos, kad jo viet bt galima priimti neturint ener-getikos ini. Bsimam vadovui jau nebereiks 3 met stao energeti-kos srityje uteks 2 met stao... infrastruktros srityje. Koks absur-das! Pavyzdiui, VKEKK vadov ne-turi jokios darbo patirties energeti-kos srityje. Taiau dabartinei valdiai ir reikia moni, nesusigaudani energetikoje.Per 10 met energetikos projektams gyvendinti reiks 3040 mlrd. Lt, o tai labai gardus ksnelis, kur ksi-nasi valdantieji. Labai apmaudu, kad io proceso nepastebi P