Valstiei Laikratis 2012 12 08

Download Valstiei Laikratis 2012 12 08

Post on 16-Mar-2016

226 views

Category:

Documents

4 download

DESCRIPTION

Valstiei Laikratis 2012 12 08

TRANSCRIPT

 • Prie j negali meluoti, prie j negali keiktis, negalvoji apie bjau-rius dalykus. Jie yra geri ir tave tuo ukreia... Taip apie vaikus kalba raytojas, reisierius Vytau-tas V.Landsbergis.

  Mediai, krmai, ol, gls ir visa kita augmenija vieniems yra natralus, prastas fonas, kitiems is aliasis ems rbas yra kur kas svarbesnis.

  Norint papuoti sodyb neb-tina daiktus pirkti i meistr. Juos galima pasidaryti patiems.

  altuoju met laiku padaug-ja moni, besiskundiani aus skausmais. J ivengti pads sveika mityba, imuniteto stiprinimas ir tin-kama i organ prieira.

  2012 m. gruodio 8 d., etadienis Nr. 98 (9221) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  iandien skaitykite:

  Nuo 2010-j arkli augintoj organizacijos aktyviai tampo paramos veislininkystei paklod ir vis neranda suta-rimo, kaip objektyviai paskirstyti numatytas biudeto las. VL fotomontaas

  etadienis, 13 p.

  Apie tai 5 p. Apie tai 4 p.

  alyje, kuri gerai valdoma, skurdo gdijamasi, o alyje, kuri valdoma blogai, gdijamasi turtingumo. Taip neva yra pasaks kin iminius prie ger tkstant met. Kaip pirtu ak apie iandienos demokratin Lietuv!

  sodyba, 9 p.

  Treiadien VL su priedais:kinink iniosMoters pasaulis

  Arkli augintojai klaidioja ikreipt veidrodi karalystje

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas

  Taiau toks teissaugos spren-dimas papiktino nema dal vi-suomens. Antradien visoje alyje prie teism piketavo su pedofilijos klanu kovojantys Lietuvos pilieiai.

  Neiaikint nusikaltim ir miri elis

  Pedofilijos byla nagrinta ketve-rius metus. Drsius Kedys pirmus praneimus apie, jo manymu, tvir-

  kinam dukr siunt vairiausioms institucijoms, bet juos nebuvo rea-guojama. Tik tada, kai 2009 m. spa-lio 5 d. Kaune buvo nuauti Kau-no apygardos teismo teisjas Jonas Furmanaviius ir D.Kedio buvu-sios sugyventins Laimuts Stank-naits sesuo Violeta Narueviien, pedofilijos bylai imta skirti daugiau dmesio. Ji tarsi padalijo Lietuv dvi dalis: vieni ventai tiki, kad pe-dofil klanas aukiausiuose sluoks-niuose yra, kiti i versij kategori-kai atmeta.

  Nukelta 3 p.

  Pedofilijos byloje laimtoj nraVadinamojoje pedofilijos byloje teismas paskel-b nuosprend Andrius sas maamets ne-tvirkino, o kaltinimai pedofilija buvo melagingi.

  sodyba, 9 p.

  SVeiKATA, 23 p.

  Teis skirstyti veislininkystei numatytas valstybs paramos las permusi savivalda prijo aklaviet.

  iema iemet nustebino punktualumu. Gruodio 1 d. visoje alyje ikrito sniegas ir truput paalo. Meteorolog A.Galvonait prognozuoja, kad i iem gruodis bus aliausias mnuo, o sausis ir vasaris bus iltesni.

  Vida TavorienVL urnalist

  iemet devynioms arkli augin-toj asociacijoms padalyta parama veislininkystei turs bti perskirs-tyta: vieni gali netekti daugiau nei 50 tkst. Lt, o kitiems gali bti pri-dta per 100 tkst. Lt. Valstybin gyvuli veislininkysts prieiros tarnyba prie ems kio ministeri-jos (M), tikrinusi, kaip ems kio rmai (R) administruoja pagalbos veislininkystei las, nustat, kad valstybs parama galjo bti skirs-toma netinkamai ir subjektyviai. Kad paramos pyragas raikomas be nustatyt kriterij, savivald per-spjo ir valstybs kontrolieriai.

  Petyns nesibaigia

  Nuo 2010-j arkli auginto-j organizacijos aktyviai tampo pa-ramos veislininkystei paklod ir vis neranda sutarimo, kaip objekty-viai paskirstyti numatytas biude-to las. Tam iemet atseikta arti 580 tkst. Lt. Asociacijos turt su-sitelkti veislininkysts darb, o da-bar atrodo, kad svarbiausias rpestis petyns dl valstybs pinig, pripaino Lietuvos arab arkli au-gintoj asociacijos direktorius Sta-sys Svetlauskas.

  Nukelta 2 p.

  Petro Malko nuotrauka

 • 2 2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis

  Atkelta i 1 p.

  Prie metus jis vadovavo ir Respub-likinei lenktynini irg lygai.

  Susidaro spdis, kad paramos veis-lininkystei las be valdinink pagal-bos dalytis siekusios asociacijos kelia rankas vir. Prasids ketvirti metai, kai mes bandome rasti l paskirsty-mo sistem, taiau niekaip nepavyksta to padaryti. Reikia imtis priemoni kitaip veislininkystei bus smgis. Tai biudeto pinigai, todl juos paskirstyti ir kontroliuoti, kaip jie naudojami, turi valstybs institucija, pareik Lietu-vos sunkij arkli augintoj asociaci-jos prezidentas Edgaras Jeninas.

  Kaip gali parama suinteresuotos asociacijos paios pasidalyti pini-gus?! kantryb trko emaituk arkli augintoj asociacijos pirmi-ninkei Valei Macijauskienei. Jei pinigai valstybs, jos institucijos turi atlikti savo darb, o ne numes-ti jo asociacijoms. Dabar patys tu-rime nusistatyti aidimo taisykles, o valdininkai, nieko patys nepadar, atvaiuoja tikrinti rezultat.

  Lietuvos arkli augintoj asoci-acijos direktorius Vilgelmas Grd sitikins, kad es vanden drumsia ir asociacijas u nosies vedioja keli veikjai, atstovaujantys eimyni-niam verslui. Mes balso neturime keli asociacij vadai nutaria, ir vis-kas. Kai tik savivalda perm l skirstym, prasidjo betvark, kategorikai r V.Grd.

  Paramos pyrag raiko be kriterij

  Kalbint asociacij vadovai siti-kin, kad arkli veislininkystei vals-tybs los paskirstytos neobjektyviai. Tik S.Svetlauskas sak, jog dl pa-ramos asociacijos neturt skstis visiems es paskirta po tiek, kiek reikia. Valstybs kontrolieriai, Vals-tybins gyvuli veislininkysts prie-iros tarnybos specialistai, tikrin, kaip R paskirsto pripaintoms veislininkysts organizacijoms las, nustat, kad paramos pyragas raiko-mas be nustatyt kriterij.

  E.Jeninas pastebjo, kad kriterij nustatymas nebt palankus kai ku-rioms asociacijoms, todl j ir nra.

  Taigi arkli augintojai, pedamiesi dl valstybs paramos, pateko ikreipt veidrodi karalyst. Paradoksas: di-diausia asociacija, turinti apie 1 500 sunkij ir stambij emaituk ar-kli, vienam arkliui metams gauna apie 25 Lt, o kitos organizacijos, kurios turi iki 100 arkli, vienam j gauna vos ne 1 000 Lt 40 kart daugiau! Skir-tumas gana enklus ir keliantis daug

  klaustuk. Mums pakanka asociaci-jos nariai tvarkingai moka nario mo-kest, todl galime laikytis, bet teisybs nra, aikino E.Jeninas.

  Pasak jo, pernai dauguma arkli augintoj asociacij jau buvo arti su-tarimo: Atuoni atstovai buvo nu-balsav u pateiktus kriterijus, taiau viena asociacija juos atmet ir vl pra-sidjo dalybos be aikios metodikos. Jei savivalda nesusitvarko, tegu M skirsto, ir visiems bus rami galva, taip rietenas baigti sil E.Jeninas.

  Stumia usienietikus arklius

  Kalbdama apie nesutarimus dl paramos irg veislininkystei, V.Macijauskien silo velgti giliau. Visk lemia tai, kad norima usie-nio ali veislininkysts instituci-joms atverti kelius Lietuvos rink ir palaikyti usienio veisles, pa-reik emaituk arkli augintoj asociacijos vadov.

  Ir E.Jeninui akivaizdu, kad u-sienio ali arkli veislininkysts

  institucijoms atstovaujani aso-ciacij interesai es nusveria vieti-ni arkli veisli augintoj siekius. Daugiau paramos gauna tie, kurie usiima labiau sportu nei veislinin-kyste. tai Lietuvos ristn sporto asociacijai, Respublikinei lenktyni-ni irg lygai rpi sportas, lenkty-ns, kiti domisi arab irg veisl-mis. Jei paramos skirsime vietini

  veisli arkli augintojams, valstyb patirs nekainojam nuostoli. Da-bar veislininkystei skiriama nedaug l. Jei ir jos bus netinkamai pa-naudojamos, veislininkyst lugs, apgailestavo Lietuvos sunkij ar-kli augintoj asociacijos vadovas.

  Kalbdamas apie irgininkysts ukulisius, odio kienje neiekojo V.Grd: Vietiniai arkliai nereikalin-gi geriau remkime pranczikus. O su pranczikais arkliais Lietuvoje tikras cirkas! Kai i prancz per-ki ristn, u toki pat sum jie dar prideda pinig priziniam fondui. O beveik visi prancziki ristnai prik-lauso vienai eimai. Varybose ie ris-tnai daniausiai pralaimi Ameri-kos, arab veisli irgams, todl iuos konkurentus vengiama kviestis.

  Vieniems per daug, kitiems per maai

  iemet lapkriio 20 d. Valstybins gyvuli veislininkysts prieiros tar-nyba kartu su M Vidaus audito departamento ir Nacionalins mok-

  jimo agentros (NMA) specialistais lanksi R ir tikrino, kaip admi-nistruojama parama veislininkystei.

  i institucij specialistai nu-stat, kad pripaintoms arkli veis-lininkysts organizacijoms numa-tytos los gali bti netinkamai ir subjektyviai paskirstytos, nes ne-buvo patvirtinti atitinkami krite-rijai. Tikrintojai minjo, kad R

  pateik tik l paskirstymo projekt, taiau vis kriterij, kuriais remiantis tai padaryta, nenurod. O tai turjo padaryti pagal ems kio ministro patvirtintas Pagalbos veislininkystei taisykles. Dl jose nurodyt kriterij (pagal gyvuli skaii organizacijoje skiriamas fiksuotas tarifas etatui i-laikyti, nustatytas kainis rayt kil-ms knyg arkli skaiiui per metus) gin niekam nekyla. Ietys kryiuo-jamos dl arkli varyb bandym kiek kam reikia j, turjo nustatyti savivalda. To nenustaius, los turjo bti skirstomos atsivelgiant slygi-nius gyvuli vienetus (SGV).

  Remiantis tikrintoj ivadomis, galima teigti, kad labiausiai nu-skriausta buvo Lietuvos sunkij ar-kli augintoj asociacija, laikanti apie 1 500 arkli. R jai patvirtino dau-giau nei 74 tkst. Lt, o pagal SGV turjo skirti per 100 tkst. Lt dau-giau. Labiausiai pamaloninta buvo Lietuvos ristn sporto asociacija, laikanti apie 100 arkli. Jai atiteko bema 78 tkst. Lt, nors turjo bti skirta tik daugiau nei 22 tkst. Lt.

  Respublikinei lenktynini irg lygai pagal SGV turjo bti skir-ta 36,8 tkst. Lt, o atseikta net 82,9 tkst. Lt. Per daug paramos nu-matyta ir Lietuvos arab arkli au-gintoj asociacijai turjo gauti 20,4 tkst. Lt, o skirta 42,6 tkst. Lt. Nacionaliniam irg lenktyni klubui, turiniam tik 23 SGV, R skyr 32,6 tkst. Lt 18 tkst. Lt daugiau nei turjo. emaituk ar-kli augintoj asociacija gali netekti 17,7 tkst. Lt jai skirta 63,1 tkst. Lt, o priklausyt 45,4 tkst. Lt. Maiau nei priklauso gavo Lietuvos arkli au-gintoj asociacija R skyr 100,9 tkst. Lt, o reikjo 139,2 tkst. Lt. Lie-tuvos trakn irg augintoj asoci-acijai turjo bti skirta apie 20 tkst. Lt daugiau apie 86 tkst. Lt. I es-ms parama neturt keistis Balti-jos hanoveri irg augintoj aso-ciacijai iki jiems reikaling beveik 33,8 tkst. Lt stinga apie 800 Lt.

  Patikrinimo ivadose nurodyti ir kiti paeidimai nesudarytos sma-tos, nenumatyti darb kiekiai asoci-acijoms, o los veislininkystei turjo bti mokamos tik nuo liepos, kada pasirayta sutartis tarp R ir NMA, o ne nuo sausio, kaip buvo daroma.

  Prao mokslinink pagalbos

  V.Macijauskien piktinosi, kad paramos skyrimas pagal SGV yra nepalankus nykstanios emaituk veisls arkli augintojams. Kiti au-gintojai sivea arklius, kuri veis-ls selekcionuotos kitose alyse, o mes, nacionalins veisls saugotojai, turime atlikti visus darbus. Mums reikia daug dirbti su prieaugliu. Be to, emaitukai universali veisl, todl jiems reikia ir itverms i-bandym, ir konkr, ir kinkini varyb. Dar mums reikia rpintis rinkomis, k daro usienio organi-zacijos, skverbdamosi Lietuv, aikino emaituk arkli augintoj asociacijos vadov.

  V.Macijauskien mano, kad kri-terijams, pagal kuriuos bt skiria-ma parama arkli veislininkystei, nustatyti reikt pasitelkti moksli-ninkus. Anot jos, valstybs institu-cijos turt skelbti konkurs iems darbams, ir pasibaigt visi nesuta-rimai. Paios organizacijos norjo atsakomybs, o dabar vis kariauja vieni priima sprendimus, kiti prie-tarauja. Todl reikia iekoti kitokios ieities. Jei arkli augintoj orga-nizacijos neranda sutarimo, reikia prayti mokslinink pagalbos, pritar ir R vadovas Andriejus Stanikas.

  Aktualijos

  Arkli augintojai klaidioja ikreipt veidrodi karalystje

  Atgal trauktis nereiktArnas Jurgaitis, Valstybins gy-vuli veislininkysts tarnybos di-rektorius

  Nuo 2010 m. R patikta pa-ramos veislininkystei l skirsty-mo funkcija. Pagal Pagalbos veis-lininkystei taisykles savivalda tur-jo nusistatyti l kilms knygoms rengti ir tvarkyti skirstymo kriteri-jus, taiau to nepadar. T paste-bjo ir valstybs kontrol. Ms patikrinimo ivadose pabrti ir kiti trkumai: R, sudarydami sutartis su arkli augintoj asociacijomis, nesudar l panaudojimo sma-t, nenustat uduoi, darb ap-imi ir kt. R turs itaisyti tr-kumus ir perirti l skirstym.

  Didesni gali perdavimas em-dirbi savivaldai buvo trauktas kadencij baigianios Vyriausy-bs program. Manau, kad atgal trauktis ir grinti senj paramos veislininkystei skirstymo tvark ne-vertt. Reikia iekoti bendro su-tarimo, kaip objektyviai nustatyti l poreik. Ms tarnybos spe-cialistai gali bet kada konsultuoti, jei kas kreiptsi. Gaila, kad savi-valdos atstovai i pradi traukia kardus, o paskui kalba apie kon-sultacijas. Kalbant apie mokslinin-k pagalb, reikt pabrti, kad M turi sudariusi ilgalaik sutar-t su Lietuvos agrarins ekonomi-kos institutu. ios mokslo staigos specialistai, remdamiesi asociacij pateikta mediaga, nustat kainius kilms knygoms rengti ir tvarkyti.

  Daugiau paramos gauna tie, kurie usiima labiau sportu nei veislinin-kyste. tai Lietuvos ristn sporto asociacijai, Respublikinei lenktynini irg lygai rpi sportas, lenktyns, kiti domisi arab irg veislmis. Jei paramos skirsime vietini veisli arkli augintojams, valstyb patirs ne-kainojam nuostoli. Dabar veislininkystei skiriama nedaug l. Jei ir jos bus netinkamai panaudojamos, veislininkyst lugs, apgailestavo Lie-tuvos sunkij arkli augintoj asociacijos prezidentas Edgaras Jeninas.

  irg laikytojai tarpusavyje nesusitaria, nes dalis j suinteresuoti atverti kelius Lietuvos rink usienio ali veislininkysts institucijoms ir palaikyti usienio irg veisles. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

 • 32012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis

  Atkelta i 1 p.

  D.Kedys, sieks nubausti pedofi-lus, tvirkinusius jo dukter, 2010 m. balandio 20 d. buvo rastas negyvas Kauno r., o teismo medicinos eks-

  pertai pareik, kad jis uspringo skrandio turiniu.

  T pai met birel, nuvirts nuo keturraio, baloje prigr An-drius sas, kuriam buvo pareikti kaltinimai pedofilija. skandalin-g istorij veltas Kauno apygardos teismo teisjo snis Vaidas Milinis 2010 m. gruod savo automobilyje Kauno r. rastas negyvas su autine aizda ir po mirties buvo ivadintas treiu pedofilu Aidu (jo teissauga iki iol nenustat).

  Su pedofilijos byla siejamos dar trij moni mirtys. Du liudinin-kai neva pasikor patys. Tak pe-dofilijos byloje i met lapkriio 30 d. padjo Vilniaus 2-asis apy-links teismas, patenkins valsty-

  bs kaltintojo ir gynybos praym iteisinti Andri s, kaltinam tvirkinus maamet D.Kedio ir L.Stanknaits dukr.

  Teismo akibroktas

  Btent Vilniaus 2-ojo apylin-ks teismo sprendimas reabilituoti A.s sukl visuomens pasipik-tinim. Antradien visoje alyje prie teism piketavo su pedofilijos klanu kovojantys Lietuvos pilieiai.

  Lietuva be teisingumo Lie-tuva be ateities, Teismai nupirk-ti! Teisingumas parduotas!, Tvas nuudytas. Dukt iniekinta. Kek pagerbta! iuos ir kitus plakatus laik mons Vilniuje, Kaune ir ki-tuose alies miestuose.

  Kaune piketuotojai aikino, jog A.so iteisinimu yra lyg paneigia-mas tvirtinimas, kad aukiausiuose Lietuvos sluoksniuose yra pedofilija. Ar tai ne pasityiojimas? klaus mons. Kai kurie smalsuoliai tiki-no nusivyl ir Neringa Venckiene, bet aikino, kad teisingumo proble-ma alyje dl to niekur nedingo.

  Vilniaus 2-asis apylinks teismas nutar, kad seksualin patirt maa-met D.Kedio dukt patyr namuo-se jam filmuojant jos pasakojimus.

  Teismas visikai iteisino kaltinamj A.s dl jam pa-reikt kaltinim ir padar ka-tegorik ivad, kad vienintel

  rea li seksualin patirt vaikas gijo 2008 m. lapkriio 2009 m. rugs-jo mnesiais tvo namuose kyri, nekvalifikuot ir neteist klausi-njim ir filmavim metu, sak teisjas Audrius Cininas.

  A.so nekaltumas grindiamas jo tv, monos ir kit liudytoj parodymais. Be to, kaltinamasis negali bti nubaustas, nes yra mi-rs, teigiama teismo nutartyje.

  Analogikai tiriama daugyb byl

  Reisierius, teatro ir televizijos aktorius Audrius Nakas, kartu su Drsos kelio partija mgins pa-tekti Seim, Valstiei laikra-iui sak, kad piketuose gyventojai dalyvavo pagrstai.

  Skaitant t byl nuo pradios, vertinant prokuratros veiksmus, akivaizdu, kad prokurorai vykd nusikalstamas veikas, sitikins A.Nakas. Tiesa, panekovas pri-paino, kad niekas iki iol neino, kaip tiksliai viskas vyko per ketve-rius metus besitsiant skandal.

  Ne tik pedofilijos byla, kuri iki iol neiaikinta, bet ir daugy-b kit byl tiriama analogikai, kai nusikaltimai neiaikinami 10 12 met. Tik i byla iauri savo esme: visas tas tvirkinimas, visos tos keistos mirtys, kalbjo A.Nakas.

  Paklaustas, ar pedofilijos byla ap-nuogino teissaugos sistemos spra-gas, A.Nakas neabejodamas tvirti-no, kad jau nebra net k nuogint. Mes susiduriame su valstybs lygio problema ir nemanau, kad piketai pads. Jei gatves ieit 10 tks-

  tani moni, tada galtume tik-tis permain, neabejojo A.Nakas.

  Jis sitikins, jog bet kuris svei-ko proto mogus, perskaits oficia-lius dokumentus, teismo nutartis, prokuratros pareikimus vieumo-je, negalt teigti, kad Lietuvos eli-te nra pedofilijos. Tarsi ta klano pedofilija egzistuoja tik Latvijoje, Rusijoje, visame pasaulyje, iskyrus Lietuv, ironizavo A.Nakas.

  Panekovas viliasi, kad Lietuvoje atsiras politik, visuomens veik-j, kurie pareikalaus i naujo atverti pedofilijos byl.

  Tiesos paiekos dar tsis

  Kadangi Vilniaus 2-asis teismas iteisino velion A.s, jo artimieji nal Guoda sien ir tvas Alek-sandras sas pareik sieksian-tys moralins alos atlyginimo u A.so apaukim pedofilu.

  Prokuroro Egidijaus Motiejno teigimu, dl melaging parodym davimo du ikitesiminiai tyrimai jau pradti D.Kedio tvo Vytauto An-driaus Kedio ir gydytojos Laimos Bloznelyts atvilgiu.

  sitikinusieji, jog aukiausiuose valstybs sluoksniuose yra pedofil klanas, tikina, kad iteisinus A.s susidaro spdis, neva pedofilijos aps-kritai nra. Tokiu atveju visikai ne-suprantama, kam reikjo udyti tei-sj J.Furmanavii ir L.Stanknaits seser V.Narueviien.

  D.Kedio sesuo ir Seimo nar N.Venckien tikino, kad pedofili-jos byla parod, kokios bkls yra alies teissauga, pradedant ikiteis-miniais tyrimais ir baigiant teis-mais. Aiku, kad pedofil klanas yra, o teismas padjo tak visikai ikraipydamas rodymus, neabe-jojo N.Venckien.

  Aktualijos

  18 proc.

  Tok klausim buvome pateik interneto puslapyje valstietis.lt.Dalyvauju nuolat, ne tik prie Kaldas. Aukoju tik televizijos organizuojamos

  labdaros akcij metu. Niekada neaukojau ir to daryti nesirengiu. Aukoiau, taiau kiense vilpauja vjai.

  Ar dalyvaujate labdaros akcijose priekaldiniu laikotarpiu?

  24 proc.

  15 proc.

  43 proc.

  Delia.Saul teka 8.26, leidiasi 15.55.

  Rytojiandien

  etadien labiau debesuosis iauriniuose ir vakariniuose rajonuose. ia vieto-mis trumpai pasnigs. Vjas pasisuks i pietvakari, bet nestiprs. Temperatra nakt kris nuo 5 iki 10 laipsni alio, prie jros bus apie 23 laipsnius alio, dien sieks 27 laipsnius alio, pajryje bus apie nul.Sekmadien protarpiais trumpai pasnigs daugiausia emaitijos rajonuose. Vjas suksis i piet, dien ps truput valiau. Temperatra nakt svyruos tarp 49, pajryje bus apie 2 laipsnius alio, dien 16 laipsniai alio.

  orai.lt, VL inf.

  Dien: -1 -6

  Nakt: -4 -9

  Dien: -2 -7

  Nakt: -5 -10

  PorytDien: -2 -7

  Nakt: -5 -10

  Pedofilijos byloje laimtoj nra

  Ketverius metus trunkantis pedofilijos skandalas tarsi padalijo Lietuv dvi dalis: vieni ventai tiki, kad pedofil yra net aukiausiuose valdio sluoksniuose, kiti i versij kategorikai atmeta. Petro Malko nuotrauka

  Teisjai atitrk nuo realybsHenrikas Mickeviius, mogaus tei-si stebjimo instituto direktorius

  Nemanau, kad pedofilijos byla supurt sistem. Ji yra tik pasekm to, k mstantys mons pama-t: per 20 met teissauga jo ne tuo keliu. mons susivienijo aplink t mergait, bet tikroji prieastis, mano galva, gilesn. Tai ir prich-vatizacijos laikotarpis, skrajojan-i emi teisinimas, ir daugelis kit dalyk, kurie niekur nedingo, todl pedofilijos byla paskatino pi-lieius isakyti savo nepasitenkini-m. Juolab kad kalbame apie teis-mus, dedanius tak bylose. Labai sudtinga atsakyti, i kur tas nepa-sitikjimas atsirado ir kaip su juo kovoti. Per vis nepriklausomybs atkrimo laikotarp nebuvo tinka-mo politik dmesio teissaugai. Kalbu ne apie kiimsi jos darb, o apie elementari darbo slyg nesudarym net ir policijai. Pasii-rkite, kokios nugyventos yra po-licijos nuovados. Kaip jose apskri-tai manoma dirbti? Teismuose rei-kia vadybini sprendim, nes ilgus metus pradirb teisjai atitrksta nuo realybs, o gyvenim mato per savo bylas. mogus, js teism, i karto pajunta teismo altum. Jis nedraugikas mogui. Tad ir pedo-filijos byloje laimtoj nra.

  Prokurorai dirbo aplaidiaiJulius Sabatauskas, Seimo narys

  Lietuva rykiau buvo susiskal-diusi prie 34 metus. Dalis mo-ni tikjo pedofil klano egzistavi-mu, o kiti tuo netikjo. Kad ir kaip ten bt, mons tikjo, kad tei-ssaugos institucijos isiaikins ir duos atsakymus. Teismo spren-dim tarsi turime, bet jis priim-tas po mogaus (A.so) mirties. i byla parod, kad ne visi pareig-nai, kurie yra taip vadinami, savo pa reigas atliko atsakingai. Seimo Teiss ir teistvarkos komitetas dar prie 2 metus pasak, kad, tirdami D.Kedio praneimus, Kauno pro-kurorai dirbo aplaidiai ir neatsa-kingai. Tai, jog D.Kedys gavo pay-m i policijos, neva jo dukt buvo tvirkinta, turjo paskatinti tolesnius teissaugos veiksmus, nes i pay-ma tapo neginijamu rodymu, po kuriuo pasira pareignas. Kiti pa-reignai elgsi neatsakingai, nesu-teikdami apsaugos monms, kurie jos pra, nes bijojo bti nuudyti. Taiau apsauga nebuvo skirta, ir tie asmenys jau po keli dien buvo nebegyvi, o juk pareigno valioje buvo sprendimas, skirti ar neskirti apsaug. Nuo spalio 5 d. udyni jau prajo 3 metai, bet mes dar ne-turime rezultat. Vliau mir dar du mons, o vliau ir dar vienas.

  Teismas visikai iteisino kaltinamj A.s dl jam pareikt kaltini-m ir padar kategorik ivad, kad vienintel reali seksualin patirt vaikas gijo 2008 m. lapkriio 2009 m. rugsjo mnesiais tvo namuose kyri, nekvalifikuot ir neteist klausinjim ir filmavim metu, sak teisjas Audrius Cininas.

 • 4 2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis

  Rta KliytVL urnalist

  Kaldinis dovan pirkimo ias si-bgja. viesomis tviskantys prekybos centrai vilioja praeivius lyg drugelius ventinmis nuolaidomis ir ipardavi-mais: skriskite ionai, brangieji, pirkite apsvaig, mes pasirpinsime, kad js Kaldos bt soios ir laimingos, o js vaikai sulaukt isvajot dovan!

  Prekybininkai neriasi i kailio, kad paliktumte ia savo pinigus ir

  smegenis kartu: vienoje parduotuv-je girdjau net sekant per garsiakalb kaldin pasakait. Pasaka buvo ne-girdta, moderni, bet, inoma, baigsi laimingai: visi vaikai, net vargai, Ka-ldoms gavo brangi dovan... Mo-ralas tveliams: jei mylite savo auk-selius, gerai pakratykite pinigines!

  Kakodl prisiminiau kit kaldi-n pasak Mergait su degtukais. Klasika, H.K.Andersenas. Tik ios pasakos pabaiga, jei prisimenate, ne-laiminga: varg mergait, pardavi-njanti degtukus prie viesomis tvis-kani nam dur, mirtinai sualo

  nesulaukusi isvajot Kald. Suelpti nelaiml ketins geradarys pavlavo.

  Ar i pasaka ne apie Lietuv? Ne apie jos iaip slepiam skurd, kuris Kald spindesy ypa bado akis? Ne apie neskmingas valdios pastangas gelbti varg stumtus savo pilie-ius, kurios gali bti ir pavluotos?

  Kai kurios Anderseno pasakos tik laikomos tokiomis tai tikr ti-kriausia jo laik tikrov.

  O Lietuvos tikrov 2012-j Ka-ldoms artjant, sausai pasekta ES statistikos bendrovs Eurostat, yra tokia: gyventoj, kuriems gresia skurdas ar socialin atskirtis, ia yra 33 proc. Kitaip tariant, ant skurdo ribos balansuoja net tredalis alies piliei, rizikuodami nusiristi vi-suomens urib. Be to, socialin at-skirtis ir pajam nelygyb Lietuvoje yra viena didiausi ES.

  Gdingi duomenys, kuriuos

  ms valdia mgino slpti nuo ms. Tarsi mums tai bt naujiena!

  Beje, apie gd. alyje, kuri gerai valdoma, skurdo gdijamasi, o alyje, kuri valdoma blogai, gdijamasi tur-tingumo. Taip yra pasaks kin i-minius prie ger tkstant met. Kaip pirtu ak apie iandienos de-mokratin Lietuv! Lietuvoje gdi-jamasi turto: tai pastebjo analitikas ygimantas Mauricas, aptarinjantis ms valstybs skurdo problem, tik nutyljo, kodl. Kodl turtuoliai ginasi es turtingi, o valdios vyrai klastoja savo turto deklaracijas?

  Manding todl, kad blogai val-domoje valstybje turtas paprastai gyjamas neteistais ir net nusikals-tamais bdais. O skurdas ia lega-lus ir prastas: skursta net tie, kurie dirba ir siningai moka mokesius.

  Iki kin iminties man toli, bet dl Lietuvos dar priduriau: labai blogai valdomoje valstybje skur-do gdijamasi taip pat, kaip ir turto. Gda skursti nepriklausomoje Lietu-voje, kokios sovietmeiu taip trokai ir ilgjaisi. Gda skursti turiniam auktj isilavinim ar legal versl: tai reikia, kad nei tavo isilavinimas, nei verslumas valstybei nereikalingi. Kad ji nevertina nei tavo lojalumo, nei siningumo, dar daugiau: btent dl to ji ir smaugia tave mokesiais.

  O dar labai blogai valdomoje vals-tybje pilieiai gdijasi jos paios, nes i valstyb veidmainiauja dedanti vi-sas pastangas skurdui nugalti, o i

  tikrj ir toliau diria paskutin kail vargingiausiems. ES ratelyje Lietu-va, slpdama skyltas kojines ir apa-tinius ir vaidina pasiturini nuotak.

  Taigi socialin atskirtis akivaizdi. Taiau skurdas reikia ne tik socialin atskirt: jis neivengiamai suprieina visuomen. Dirbantieji kreivai vel-gia bedarbius, kuriuos jiems tenka ilaikyti, sveikieji negalius dl tos paios prieasties. Jauni priekaitingai velgia pagyvenusius dirbaniuosius, neva uimanius j viet, o pensinin-kus net piktai. Cituoju jaunos skai-tytojos komentar: Nekeniu pen-

  sinink, jie gauna pensijas ir dar turi neblogai apmokamus darbus, ugy-vento turto, net atleisti i darbo ne-prat, o k jaunimui daryti? Emig-ruoti arba mirti nuo isekimo.

  Sakysite, Kald ivakarse netinka aptarinti skylt valstybs apatini? Taiau padtis tokia tragika, kad kai kurie politikai staiga prisimin tok ne-tiktin dalyk kaip... Seimo nario ir-dis. Seim naujai kadencijai irinktas Naglis Puteikis interviu Valstiei lai-kraiui aistringai piktinosi Kubiliaus vyriausybs beirdikumu: juk i igel-bjo valstyb nuo bankroto tiktai nu-lupusi paskutin kail nuo savo varg! N.Puteikis taigiai kalbjo apie nauj irding politik kart ir tikino, kad to-ki Seime daugs. Privalo daugti, nes toliau nebr kur! J gailestingos irdys susivienijusios ir igelbs Lietuv...

  Turbt tai jau i kitos pasakos? Pabaiga labai grai, bet prognoz Lietuvai labai jau nereali. Juk tok organ, kaip irdis, ms alyje chi-rurgai skmingai persodina! Gal ir implantuoti pavyks?

  Beje, kodl n vienas ms alies astrologas nedrsta pateikti progno-zi dl skurdo: ar kitmet bus dar daugiau skurstanij, ar j sumas? Juokauju: astrologai imasi tik toki miglot ir pelning tem, kaip meil ir verslo reikalai. Be to, nemokamai aptarnaudami vargus, jie susigadin-t reputacij. Kita vertus, save ger-biantis astrologas nekalbs apie tai, ko nepasta: turiu galvoje skurd.

  Taiau gan tiksli pranayst ia aktualia tema kitiems metams u dyk pateik eilinis Valstiei laikraio skaitytojas: Turtingieji ir toliau tur-ts, o vargai dar labiau skurs. Varg skaiius augs, turtuoli iek tiek ma-s, bet turtuoliai bus ypa turtingi.

  Sakot, duokdie nepasitvirtins? Dievas apsaugos, valdia neleis? Piestu stos nauja politik, turini ne tik skrandius, bet ir irdis, karta? Gyvi bsim pamatysim.

  Adventas tai Jzaus Kristaus lau-kimo metas. Tai pasirengimas tam, kad Kristus ateit kiekvieno ms ird. O jei jis jau atjs kad jo palaiming veikim dar labiau pajustume. Jzaus laukiama turt bti ne pasyviai, nieko neveikiant, bet aktyviai, bandant Evan-gelijos od paversti savo gyvenimu. Du advento sekmadienius girdsime pasakojim apie v. Jon Kriktytoj, kuris pats lauk Jzaus pasirodymo ir iam vykiui ruo savo tautieius.

  K veik Jonas Kriktytojas? Jis keliavo Pajordanje i vienos vie-tos kit ir kviet mones atsiversti: atlikti atgail, paliekant nuodms keli. Atsiliepusius jo kvietim ir atgailaujanius Jonas kriktijo Jor-dano upje. is kriktas buvo regi-mas atgailos enklas.

  Evangelijos odis mums primena svarbi ties, kad Dievo meil gali

  atneti palaiming vaisi tik tuo-met, kai mogus palieka nuodms keli. Tikjimas Diev gali skleis-tis tik tada, kai branginamas tiesus ir siningas gyvenimas, taiau kai leidiama veti nuodmei, Dievas pasialina. Nuodm ir Dievas ne-gali bti toje paioje vietoje.

  iandien danai girdime kal-bas apie tikjimo kriz. Kai kas tei-gia, kad tikjimas nyksta todl, jog jis blogai skelbiamas. Tiesa, kai kas priklauso nuo tikjimo skelbj bei liudytoj. Taiau neverta pamirti, kad net pats Jzus Kristus ne visus

  patrauk prie savs. Beviltika kal-bti apie Diev ten, kur viepatauja nuodm. Pirmiausia reikia paalinti nuodm. Todl Jonas Kriktytojas savo veikl pradjo nuo kvietimo at-gailauti alinti i irdi nuodm.

  Dabartinje Europoje, taip pat ir Lietuvoje, pirmiausia yra ne ti-kjimo, bet moralin kriz. mons msto, kad gals bti laimingi, eida-mi nuodms keliu. Netvarka sek-

  sualinje srityje, nusikaltimai prie vaikus, kontracepcija, abortai, sui-rusios eimos, alkoholizmas, narko-tikai, prekyba monmis visa tai rodo bais nuodms kult.

  Mes gyvename nuodms kul-tros apsuptyje ir i ia kyla visos ms bdos. Mes naiviai viliams, kad Seimas priims geresnius sta-tymus, o Vyriausyb pakels ekono-min gerov. itaip galt atsitikti tik tuomet, jei keistsi moni po-iris nuodm, jei mons ban-dyt suprasti, kad visuomenje turi viepatauti siningumas, vien pa-

  garba kitiems ir tarnavimo dvasia. Nuodm yra visuomens puvsis: juo reikia ne grtis, bet j alinti.

  Jonas Kriktytojas Pajordanje skelb: Taisykite Viepaiui ke-li! Itiesinkite jam takus! Kiekvie-nas slnis tebna upiltas, kiekvie-nas kalnas bei kalnelis nulygintas. Kreivi keliai taps tiess, o duobti ilyginti. Ir visi mons ivys Dievo igelbjim (Lk 3, 56).

  Nuodms kultas daugel mo-ni stumia nevilt. Lietuvos istori-joje nematyta emigracija ir moni susiprieinimas yra akivaizds ios nevilties enklai. K daryti?

  Kald inios laukiantis mo-gus negali bti pesimistas. Mums, Krist tikintiems monms, nevalia nei nusiminti, nei kurti utopij, kaip staiga pakeisti sergani visuome-n; mums tik reikia kasdien kovoti su blogiu savyje ir savo aplinkoje. Ir visuomet pradti nuo savs. Kai pradedame kovoti su kit daromu blogiu, yra pavojus sijausti teisuo-li vaidmen ir blog tik padidinti.

  Jonas Kriktytojas ragino itie-sinti ne svetimus kelius, bet savus, upilti ne svetimus nuodms sl-nius, bet savus. Tokia yra tikro-ji advento programa: jeigu norime tikrai ger permain savo Tvynje, bandykime patys keistis. Bt lid-na, jei ms miest aiktse viest graios kaldins egluts, o irdyse viepataut nuodms tamsa.

  Per advent pirmiausia reikia udegti vies savo irdyse. Mes i-nome, kaip tai padaryti. Prie Ka-ldas susitaikome su Dievu, mo-nmis ir savo sine, atlikdami nuoirdi ipaint ir pasiryda-mi keistis gera. Tuomet skaidraus Kald laukimo diaugsmas tuoj pat pripildys ms irdis.

  Komentarai

  Savaits komentaras

  Lietuvait su degtukais

  Tyruose aukianiojo balsas

  Nuo sausio 1-osios Lietuvoje si-galios statymas, dl kurio europos Komisija yra pradjusi prie Lietu-v ikiteisminio paeidimo tyrimo procedr. Jos nuomone, Lietuva yra primusi statym, kuris paei-dia pagrindin eS veikimo sutar-t ir sudaro klitis laisvam preki judjimui eS. Pralaimjus eS teiss paeidimo byl Teisingumo Teisme mokesi moktoj pinigais tekt sumokti apie 10 mln. Lt baud.

  Tai alkoholio kontrols statymo pataisos, priimtos prajusi met pa-baigoje. Jos draudia prekiauti alko-holiniais kokteiliais, alumi, alaus mii-niais, sidru, kuri trin etilo alkoholio koncentracija virija 7,5 proc., pakuoti ir pardavinti juos didesnje nei vie-no litro taroje. I parduotuvi lentyn dings ne tik tradicinis stipresnis lietu-vikas alus, laikomas kulinariniu pavel-du, bet ir belgikas Chimay Duvel, austrikas Urbock, anglikas Robin-sons OLD TOM, vokikas Eku, kit ES ali gamintoj produktai.

  kio ministerija, atsivelgdama Europos Komisijos pastabas, yra parengusi naujas prie metus pa-taisyto statymo pataisas. Kada jos ivys dienos vies, neinia.

  Kad Alkoholio kontrols staty-mo pataisos sukels kolizij su ES teise, parlamentarus, dar priimant pataisas, perspjo Europos teiss departamentas. Taiau tuomet tai buvo numota ranka. Draudimai, be kita ko, yra laikomi techniniu regla-mentu, kuris, prie j priimant, tu-rjo bti suderintas su ES institu-cijomis. Deja, tai nebuvo padaryta.

  Jei ir dabar teisinink (tik kar-t i Europos Komisijos) pastabas bus pairta atsainiai, Lietuva turs mo-kti milijonines baudas. Panau, kad tarpuvaldiu tas niekam per daug ne-rpi. Sausio 1-oji ia pat, o tam, kad kio ministerijos parengtas statymo projektas bt priimtas, jis turi bti apsvarstytas ir suderintas Vyriausy-bje bei Seime. Smulkiuosius versli-ninkus diskriminuojantys draudimai, preliminariais skaiiavimais, maie-siems aludariams atne 3,5 mln. Lt nuostoli. Baudas irgi moks ne tie, kurie priima sprendimus, o tie, kurie moka mokesius. Tuomet nortume paklausti, ar valdios vadias savo ran-kose laikantieji dar jauiasi atsakingi u moni gyvenimo ir darbo slygas valstybje, teig Maj aludari asociacijos pirminink Lina ileikien.

  Europos Komisijos ir daugelio Lietuvos atsaking institucij vertini-muose minima, kad nauja tvarka prie-tarauja ne tik pagrindiniam ES doku-mentui jos veikimo sutariai, bet ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai riboja kins veiklos laisv. Priimant draudimus nebuvo pateikta tyrim ir argument, kad udraudus pardavinti tik tam tikros ries alkoholinius g-rimus, stipresnius nei 7,5 laipsnio, di-desnje nei 1 litro taroje, bus pasiektas norimas tikslas saugoti visuomens sveikat. Juolab kad vynams ir kitiems grimams tokie ribojimai netaikomi.

  VL inf.

  Nuodms kultas daugel moni stumia nevil-t. Lietuvos istorijoje nematyta emigracija ir moni susiprieinimas yra akivaizds ios nevilties enklai.

  Byla dl laisvo preki judjimo ES paeidimo

  Petro Malko nuotrauka

  Ar pasaka Mergait su degtukais ne apie Lietuv? Ne apie slepiam jos skurd? Ne apie neskmingas valdios pastangas gelbti skurd stumtus savo pilieius, kurios gali bti ir pavluotos?

 • 52012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis Aktualijos

  Marius EidukonisVL urnalistas

  Prasidjusi iema iemet nu-stebino punktualumu. Gruodio 1-j visoje alyje ikrito snie-gas ir truput paalo. Meteorolo-g Audron Galvonait progno-zuoja, kad i iem gruodis bus aliausias mnuo, o sausis ir va-saris bus iltesni.

  Kitokios iemos

  Taiau prognozs yra progno-zs. Viskas dar gali pasikeisti. Na-grindami ilgalaikes meteorologines prog nozes, spjome, kad lapkritis bus labai altas, taiau jis buvo pora laips-ni iltesnis nei prasta, pasakojo sinoptik. Jos teigimu, lapkrit Euro-poje susidar blokuojantis ciklonas, dl kurio ms alyje vyravo sausi ir ilti orai, o likusi Europos dal mer-k litys. Lietuvos klimat lemia vy-raujantys Atlanto ciklonai ir oro ma-ss i Sibiro, sak panekov.

  A.Galvonait mano, kad laikui b-gant iemos Lietuvoje trumps. Vis dlto nemanau, kad iema pasitrauks i Lietuvos. Paprasiausiai ji nebus to-kia, kaip yra prat vyresni mons, kai iema trunka madaug nuo lap-kriio pabaigos iki kovo. Pavyzdiui, 20072008 m. iema buvo visikai be sniego. Tuomet lapkriio 30-j pasnigo, o likusius tris mnesius ie-mos nebuvo. Per vis daugiau kaip 240 met stebjimo laik tai buvo pirmas atvejis, kai iema buvo beveik be sniego, teig meteorolog. Pasak A.Galvonaits, t met vidutin me-tin temperatra buvo daugiau kaip dviem laipsniais auktesn.

  Fizini moksl daktars teigi-mu, paskutin ilga iema, kuri ts-si daugiau kaip tris mnesius, buvo 1996-aisiais, o paskutinius dvejus metus sausio ir vasario mnesiai buvo altesni nei prasta. prasta Lietuvai iema turt prasidti per Kaldas ir tstis iki kovo. aliausias

  mnuo turt bti sausis, o daugiau-sia pg turtume sulaukti vasar, Valstiei laikraiui sak sinopti-k. A.Galvonaits teigimu, ne tokios altos iemos yra palankesns aug-menijai, taiau jai kenkia ne aliai, o didiuliai temperatr svyravimai.

  Tiksliausi trumpalaikiai spjimai

  Etnologas Libertas Klimka teig, kad senovje mons labai stebda-vo gamt ir orus sugebdavo numa-tyti gana tiksliai. Apskritai tokie spjimai i esms tra atidus sii-rjimas tviks gamtos reikini prieasties ir pasekms ryius. Or kait senoliai spdavo pagal dan-gaus kn matomum, mogaus sa-vijaut, pauki, vri, vabzdi, ropli ir net uv elgsen bei au-gal bsen, pasakojo etnologas.

  Pasak jo, patikimiausios yra trum-palaiks liaudies or kaitos progno-zs. Pirmiausia tai pasakytina apie dangaus kn ir debes spalvos saulei tekant bei leidiantis steb-jimus. Jei apie mnul didelis ratas, laukiama, kad orai pasikeis po trij

  dien, jei maas rytoj, pasako-jo L.Klimka. Dar Lauryno Ivinskio kalendoriuose raoma, kad viso m-nesio or lemia ketvirtoji jauno m-nulio diena. Jei mnulis viesus tris pirmsias naktis antrame ketvirtyje, tai iki mnulio kaitos ciklo pabaigos

  galima tiktis viesi ir tyki nakt. Daug or permain poymi tiek gyvojoje gamtoje, tiek namuose yra susij su slgio kritimu. Jei greitai als, i ekei isilieja vanduo, o va-kare krosnyje usiplieskia arijos. Jei akmenys dengiasi erknu ir garsiai

  rkauja kuosos, reikia laukti atodr-kio. Atodrk taip pat galima nu-matyti ir pavelgus naminius gy-vnus. Jam artjant, kats pradeda irti pro lang, o unys voliotis sniege, pasakojo L.Klimka.

  Natralus barometras

  Etnologas pasakojo, kad artjan-tiems metams labai svarbs oro spji-mai per didisias ventes bei pusiau-iem sausio 25-j. ios dienos ryt galima nustatyti, ar greitai prasmegs sniegas, o jei mike i dien aptinka-ma barsuko pdsak, laukia vlyvas pa-vasaris, nes is gyvnas i iemos migio ilenda prasivdinti tik tada, kai bna apniuk. Saul j igsdina jo paties e-liu, kalbjo L.Klimka.

  Vasario 2-oji, kaime dar vadina-ma grabnyiomis, yra antrasis gam-tos ingsnelis pavasario link. Buvo manyta, kad jei diena saulta, ude-rs geras lin, bet prastas jav derlius, pavasaris bus ankstyvas, o vasara su gausiomis perknijomis, sak etno-logas. Kaimo mons mokjo pasiga-minti ir primityvi barometr. Toks prietaisas gali bti pavsyje prie sienos vienu galu prikalta sausos egls akel: prie atodrk ji linksta emyn, o prie sausr ar speig kyla auktyn.

  (Us. 566)

  Siurpriz sinoptikai neprognozuoja

  Pranaaujama, kad laikui bgant iemos ms alyje trumps, bet tikrai nepasitrauks. Raimundo uikos nuotrauka

  Lapkriio mnes gamtins dujos ilumos tiekimo monms kainavo 1 937 Lt/tne (tona naftos ekvivalento) su transportavimo mokesiu. Tai 0,2 proc. didesn kaina nei spal, kai tie-kjai u importuojamas dujas mokjo 1 933 Lt/tne. Importuojam gamti-ni duj kaina ir toliau ilieka net tris kartus didesn nei vietinio biokuro. Jis lapkrit kainavo 645 Lt/tne, sak Lietuvos ilumos tiekj asociacijos prezidentas Vytautas Stasinas.

  Prie metus, 2011-j lapkrit, ilumos tiekjams dujos kainavo 87 Lt pigiau 1 850 Lt/tne su trans-portavimo mokesiu. 2010 m. lap-krit duj kaina buvo 1420 Lt/tne, 2009-j lapkrit 1 131 Lt/tne su transportavimo mokesiu. Biokur naudojaniuose alies miestuose i-luma kainuoja tredaliu pigiau nei dujomis ildomuose miestuose.

  Valstybins kain ir energetikos kontrols komisijos duomenimis, Lie-tuvos miestuose, kuriuose pagrindinis kuras ilumos gamyboje gamtins dujos (Prienuose, Jonikyje, Trakuose, Druskininkuose, Anykiuose, ali-ninkuose, Kaune, iauliuose, Vilniuje, Jonavoje, Klaipdoje, Alytuje), ilumos kaina vidutinikai yra apie 31 ct/kWh.

  Miestuose, kurie plaiai naudoja lietuvik biokur, gyventojai u i-lum vidutinikai moka 21 ct/kWh. Tiek iluma kainuoja Molt, Tau-rags, Radvilikio, Utenos, irvint, Raseini, Ignalinos, Varnos, ila-ls, Birtono, Maeiki, Kretingos, Lazdij, venioni, Kelms, iluts ir Plungs gyventojams. iuo metu Lietuvoje i biokuro pagaminama vos 22 proc. centralizuotai tiekiamos ilumos, vedijoje apie 85 proc.

  Eltos inf.

  Dujos nepaliaujamai brangsta

  Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

 • 6 2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratisPieno kis

  Albinas aplikasVL urnalistas

  Vienintel alyje pieno tyrim laboratorija Pieno tyrimai nusi-peln pieno gamintoj, supirkj ir perdirbj pagarbos, nes ne tik juos kontroliuoja mokslikai pa-grstais metodais, bet ir pataria, kaip gerinti pieno kokyb. Svar-bu, kad Pieno tyrimai neu-mirta ir pagirti pagal grietus vertinimo kriterijus kasmet iren-ka geriausius pieno supirkjus.

  Trys nugaltojai i 74 kandidat

  Pirmajai smulkiausi supirkj ka-tegorijai priskiriami supirkjai, ku-riems pien parduoda iki 100 gamin-toj. I 24 veikiani moni lyde-ri ketvertuk pateko EKO tikslas, Grikabdio B, EKO emaitija ir B Pien. Pasak V Pieno tyri-mai direktoriaus dr. Sauliaus Savic-kio, ioje kategorijoje pirmoji vieta skirta EKO emaitija. Net 100 proc. bendrovs pieno pagal somatini lsteli skaii (SLS) atitiko ES stan-dart. Be to, bendrov met padar didiausi paang.

  Antrosios kategorijos supirkjai pien superka i daugiau nei 100 pie-no gamintoj. I 36 moni lyde-ri penketuk pateko alyje inomi ems kio kooperatyvai: Pienas LT, Pieno gl, Pieno puta, Re-ketnai ir Senoji krykel. Pasak dr. S.Savickio, atrinkti kooperatyvai yra lygiaveriai, dirba stabiliai ir ge-rai. Reketnams ir Senajai kry-kelei visas parduotas pienas taip pat atitiko ES reikalavimus pagal SLS. Ta-iau didiausi paang met pa-dar Reketnai. Jis ir paskelbtas nugaltoju.

  Treiojoje kategorijoje i 14 ver-tint moni penketuk pateko: Pasvalio srin, MGL Baltija, e-maitijos pienas, Maeiki pienin ir Ukmergs pienin. Dr. S.Savickis pa-br, kad kasmet ger rezultat pa-siekia MGL Baltija, taiau didiausi paang met padar AB Rokikio sris filialas Ukmergs pienin, kuri anksiau bdavo danokai kritikuoja-ma. Taigi paanga akivaizdi Ukmer-gs pienin paskelbta nugaltoja.

  Nacionalins mokjimo agent-ros atstovai apdovanojo bendroves, padariusias maiausiai klaid teikiant informacij. met pasiymjo Vil-kyki pienin, Pieno ups, Pa-nemunys, Pieno altinis ir Pae-eri pienas.

  Netrksta juoking situacij

  V Pieno tyrimai direktorius dr. Saulius Savickis paskelb ne tik oficialius nugaltojus, bet ir virtu-alius prizus u absurdikiausi pa-aikinim, patarim bei ipaint. i vasar Pieno tyrimus pasiek ki-ninko praymas atlikti nauj pieno vertinim ir atnaujinti pieno supir-kim. Vien meliam karv laikan-tis kininkas Pieno tyrimams pa-aikino, kad inhibitorini mediag

  jo karvs piene galjo atsirasti dl to, kad kininkui vaiuojant melti karvut (cituojame) nukrito lenci-gas dviraiui. Suprask isitepiau rankas, neturjau kur j nusiplauti, o vaiavau karvuts melti.

  Ne maiau susirinkusij juoko sukl ratikas pieno punkto ved-jos patarimas gamintojui, kaip reikia elgtis nuvykus Valstybin maisto ir veterinarijos tarnyb (VMVT): pasi-imti dokumentus ir nesakyti, kad jo pienas superkamas sakyti, kad jis pien sueria gyvuliams. Kita pieno punkto vedja irgi ratu VMVT pri-sipaino, kaip ir kiek laiko falsifika-vo duomenis. Pieno punkto vedja teisinosi tai dariusi todl, kad pieno gamintojai nerkt ir kad nepraras-iau darbo vietos.

  Dirba vis savait

  V Pieno tyrimai per metus atlie-ka net 5,2 mln. tyrim. Dar 70 tkst. mgini tiriama i Latvijos. Apskritai Pieno tyrim paslaugomis Latvijo-je naudojasi apie 12 proc. ios alies pieno gamintoj. Taigi darb daug, todl mon dirba 7 dienas per sa-vait vis par. Perdirbti skirt pien Lietuvoje parduoda kiai, kuriuose i viso meliama 280 tkst. karvi, i j 150 tkst. kontroliuojamas produk-tyvumas. 51 proc. tiekj pien par-

  duoda pieno punktuose, o 49 proc. savo kiuose. domu tai, kad alyje yra keli atvejai, kai net per 100 mel-iam karvi turintys kiai pien pa-tys vea pieno supirkimo punktus.

  Rpi pieno gamintoj amius

  Pieno tyrimai neatsitiktinai do-misi pieno gamintoj demografiniais rodikliais, nes svarsto, kaip teks dirbti

  ateityje. Apie 22 proc. karvi pien pieno supirkimo punktus pristato ga-mintojai, kuri amius per 61 metus. Taiau daugiausia karvi (63 proc.) lai-ko 4160 m. kininkai. kininkai iki 40 m. laiko 15 proc. karvi.

  kininkai iki 40 m. i aldytuv parduoda 12 proc., 4160 m. 43 proc., o vyresni nei 61 m. 10 proc. pieno, bet daugiausia pieno i aldy-tuv (per 35 proc.) parduoda mons.

  domu tai, kad jauniausiam pie-no gamintojui Lietuvoje met suka-ko 18 m. is kininkas gyvena Pag-gi savivaldybje, laiko 4 karves. Vy-

  riausiam kininkui neseniai sujo 102 metai. Alytaus rajone gyvenantis ki-ninkas laiko 3 karves. Pieno tyrim direktorius nekomentavo abiej pie-no gamintoj pieno kokybs rodikli.

  Pieno kokyb pagerjo

  met Pieno tyrimai atliko kon-trol, kuri vaizdiai ir suprantamai pavadinta vart kontrole, t. y. pie-nas buvo tikrinamas prie pat perdir-bim. Rezultatai tikrai neblogi. Pagal SLS gero pieno (SLS ne daugiau kaip 400 tkst./ml) nuo i met gegus 14 d. iki lapkriio 23 d. padaugjo 14 proc. ir i viso supirkta 60 proc. pieno. Gera inia.

  Pagal inhibitorini mediag kie-k piene rezultatai irgi labai geri pasiekta, kad 100 proc. viso super-kamo pieno atitinka ES reikalavimus. Piene prie perdirbim bakterij turi bti ne daugiau kaip 300 tkst./ml, su-perkant ne daugiau kaip 100 tkst./ml perskaiiuojant pagal dviej mne-si rezultat geometrinius vidurkius. Nuo gegus iki lapkriio tokio pieno sumajo 7 proc.

  Turime pripainti, kad i Latvijos ir ypa i Estijos veamas labai ge-ras pienas. Pagal bakterij skaii ES standartus atitinka 73 proc. veamo pieno (Lietuvoje 46 proc.), o pagal SLS 69 proc. (Lietuvoje 60 proc.).

  Tiesa, veama nedaug pieno. Pasak Pieno tyrim direktoriaus dr. S.Savickio, atlikus vart kon-trol galima daryti ivad, kad Lie-tuvoje gaminamas pienas atitinka ES reikalavimus. Pavyzdiui, SLS gegu- vidutinikai buvo 449 tkst./ml, o lapkrit pasiektas labai geras lygis 378 tkst./ml.

  Beje, nuo 2011 m. vasario mne-sio, kai buvo pradta vart kon-trol, pieno kokyb tikrai pagerjo. i kontrol bus tsiama ir kitmet, nes, pasak dr. S.Savickio, ji ir toliau ilieka aktuali.

  Tapatumo kontrols programa sukiams gaudyti

  Labai veiksminga Pieno tyrim vykdoma vadinamoji tapatumo kon-trols programa. Kokia jos ateitis? Pirmajame etape buvo patikrinta 97 proc. pieno primimo punkt, kuriems pien tiek 25 tkst. pieno gamintoj. Surame 51 akt dl mgini falsifikavimo, t. y. tapatu-mo neatitikimo. Taigi 51 punkto ve-djos pus met negals dirbti, nes neturs teiss imti pieno mgini, sak dr. S.Savickis.

  antrj etap pateko 240 pieno primimo punkt, kuri vidutinis SLS virijo 600 tkst./ml. Buvo atlikta be-veik 6 tkst. tyrim. Toliau buvo at-rinkti punktai, kuriuose nustatyti itin dideli skirtumai tarp gamintoj rezul-tat ir bendro pieno primimo punk-to rezultat.

  Ketvirtajame etape buvo atrink-ti punktai, kuriems pien parduo-da daugiau nei 10 karvi laikantys pieno gamintojai ir kuri pieno SLS maesnis nei 50 tkst./ml, o kartais net iki 25 tkst./ml. Tai labai geri rezultatai. Bet pasiekti tokius rezultatus be papildom priemoni yra labai sunku. Atrinkome 82 pie-no gamintojus, kuri rezultatai labai svyravo ir mums kl tarim. Beje, kl tarim pieno gamintojas, turin-tis 104 meliamas karves ir pien tie-kiantis pieno supirkimo punkt. Ko-dl? Juk tai labai nepatogu kasdien veti 3050 bidon pieno supirkimo punkt, pasakojo dr. S.Savickis.

  Vykdant tapatumo kontrols program viename pieno supirkimo punkte to paties pieno gamintojo tie-kiamame piene SLS rasta 800 tkst./ml, o kai tas gamintojas pradjo tiek-ti pien jau kitam punktui, SLS staiga sumajo iki 174 tkst./ml.

  Kokios toki patikrinim pasekms? Rezultat svyravimai labai su-majo. Taigi ms tarimai dl ga-limo mgini falsifikavimo buvo pa-grsti, padar ivad dr. S.Savickis.

  2013aisiais bus penktasis tapa-tumo kontrols programos vykdy-mo etapas bus tikrinami gaminto-jai, parduodantys pien daugiau nei vienam pieno supirkjui, o toki yra nemaai. tariame, kad tai daroma

  dl mgini kokybs. iame etape bus tikrinami ir pieno gamintojai, ku-ri duomenys labai pasikeit, pa-sakojo dr. S.Savickis.

  Pieno tyrimai, vykdydami tapa-tumo kontrols program, kitmet tirs net apie 100 tkst. mgini. B-giojantieji i vieno pieno supirkimo punkto kit pateks iskirtin s-ra: pieno supirkimo punktas, pri-ms pien i tokio gamintojo, bus atidiai tikrinamas net 3 mnesius, t. y. mginiai kiekvien dien bus imami i vis pieno gamintoj ir i bendros talpyklos.

  Pieno tyrimai irinko geriausius pieno supirkjus

  Kitmet toliau vykdysime tapatumo kontrols program tikims isiaikinti kartais pasitaikani tartinai di-deli pieno kokybs svyravim prieastis, sak V Pieno tyrimai direktorius dr. Saulius Savickis.

  Geriausi pieno supirkjai, met pabaigoje tradicikai apdovanojami Pieno tyrim steigtais prizais, atkreipia pieno gamintoj dmes.

  Autoriaus nuotraukos

  V Pieno tyrimai per metus atlieka net 5,2 mln. tyrim. Dar 70 tkst. mgini tiriama i Latvijos. Apskritai ios laboratorijos paslau-gomis Latvijoje naudojasi apie 12 proc. ios alies pieno gamintoj.

  (Us. 629)

 • 72012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis Ms reportaas

  Gintautas Sakalauskas

  Viena didiausi pasaulyje padarg ir sjamj gamintoj Vderstad, venianti 50 met jubiliej, Lietuvoje mini 10 met veiklos sukakt. io jubiliejaus proga Vderstad Lietuva K-daini rajone, griaudiant fejer-verkams, atidar spding pre-kybos ir aptarnavimo centr.

  Kristina Stark: Ai jums, Lietuvos kininkai

  iemet Vderstad mini 50 met krimo jubiliej. Taigi Run ir Siwas Starkai VderstadVerken AB stei-g 1962 m. mons metin apyvar-ta pasiek per 158 mln. eur, o iuo metu ems dirbimo ir sjamj ga-myb valdo keturi R. ir S. Stark vai-kai Kristina Stark, Bo Starkas, Kris-teris Starkas ir Andreasas Starkas.

  Kristina Stark ir Bo Starkas atvyko specialiai Saviei kaim, kur ikil-

  mingai buvo atidarytas Vderstad Lietuva naujas prekybos ir aptar-navimo centras.

  Sunku odiais ireikti savo diaugsm tuo, kad js patikjote ms gaminamos technikos kokybe. Tai js dka stovi is pastatas. Ai jums, mieli Lietuvos kininkai, emdirbiams dkojo K.Stark.

  Ji neabejoja, kad, pradjus veik-ti naujam prekybos ir aptarnavi-mo centrui, emdirbiams bus tei-kiamos dar kokybikesns paslau-gos. K.Stark paadjo, kad pava-sar i vedijos atvyks mon, kuri Vderstad Lietuva centro teritori-joje pasodins didel ir grai magnolij.

  I pradi VderstadVerken AB kultivatorius gamino tik kai-mynams, o madaug 1967 m. i garao vis veikl perkl dide-l cech. Naujas VderstadVer-ken AB veiklos etapas prasidjo 2006 m., kai ji sigijo Kanados ben-drovs Herstellers SeedHawk 49 proc. akcij paket. ioje ben-drovje gaminamos plaiausios pa-saulyje sjamosios, net 85 proc. j eksportuojama.

  Dar geresnis aptarnavimas

  Naujas Vderstad Lietuva preky-bos ir paslaug centras buvo supro-jektuotas prie metus, o rangovas UAB Lakaja j pastat per 7 mnesius.

  Daugiau nei 1 000 kv. m ploto centre yra apie 800 kv. m patalpos atsarginms dalims ir mechaniz-mams, o lauke erdvi ems kio technikos demonstravimo aiktel.

  Dviej aukt pastate moderniai rengtos visos Vderstad Lietuva biurui reikalingos patalpos: prade-dant posdi sale ir atsaking dar-buotoj kabinetais bei baigiant ne-didele virtuvle.

  Statin projektavusios vedijos ka-pitalo bendrovs Sweco Lietuva projekt vadovas Liudas Zalunskis pasakojo, kad Vderstad Lietuva pageidavo nekasdienik sprendim.

  Patalpoms apildyti buvo pasi-rinkta geoterminio ildymo siste-ma. iluma i 100 metr gylio kati-lin pasiekia per 14 grini, ai-kino L.Zalunskis. Tik aliausiomis iemos dienomis, kai temperatra nukris emiau 25 C, teks papildo-mai ildyti patalpas elektra. Taiau apskaiiuota, kad toki dien per sezon bna apie 10. Kartomis va-saros dienomis geotermin sistema pasyviai vsins patalpas.

  Vderstad Lietuva prekybos ir aptarnavimo centro atidarym, per-kirpus simbolin juostel, vainikavo spdingas fejerverkas.

  Viena rykiausi bendrovi

  Prekybos ir aptarnavimo centro atidaryme dalyvavs laikinasis e-ms kio ministras Kazys Starkevi-ius negailjo ger odi Vderstad Lietuva bendrovei, kuri labai prisidjo prie emdirbi perginkla-vimo taikiais ginklais sjamosio-mis ir padargais.

  kininkui dabar svarbu net ne koks traktorius tempia padarg, o pats padargas. Kaip kininkas pats sitikinau Vderstad gamini ko-kybe, nes sigijau js sjam-

  j, susirinkusiesiems pasakojo K.Starkeviius.

  iemet Vderstad Lietuva par-davimai, palyginti su 2011 m., pa-didjo apie 15 proc. mons atsto-vai tikisi, kad i met apyvarta bus madaug 35 mln. Lt.

  vedijos ambasador Lietuvoje Cecilia RuthstrmRuin pasidiau-g, kad vedija yra viena didiausi investuotoj Lietuvoje. Man itin ma-lonu bti ia ir paminti labai gra vedijos ir Lietuvos bendradarbiavi-m, lietuvikai sveikinimo odius perskait C.RuthstrmRuin.

  Kdaini rajono meras Rimantas Dilinas prisipaino i pradi neti-kjs prie metus Vderstad Lietu-va vadovo Romo Naudino paa-du, kad po met stovs prekybos ir aptarnavimo centras. Tai rodo, kad verslo aplinka ms rajone gera ir pas jus kininkai tikrai ras reikalin-gos technikos, kalbjo R.Dilinas.

  Daugiausia parduodama Rapid sjamj

  Pasak Vderstad Lietuva genera-linio direktoriaus R.Naudino, naujo objekto statyb buvo investuoti apie 7 mln. Lt. Investuoti geresn aptarna-vim nusprendme neatsitiktinai. Juk ms partneriams, kininkams ir e-ms kio bendrovms, norime suda-ryti kuo palankesnes bendradarbiavi-mo slygas, pasakojo R.Naudinas.

  Daugiau nei pus VderstadVer-ken AB produkcijos, parduodamos

  Lietuvoje, sudaro sjamosios Rapid. Dl gero kokybs ir kainos santykio Vderstad sjamsias itin vertina emdirbiai.

  Paklaustas, ar nesibaimina, kad iki iol neaiku, kokio dydio ES parama emdirbius pasieks 20142020 m., R.Naudinas pajuokavo, kad jei bi-jotume, tai ivis nieko nedarytume.

  Kitais metais ir pardavimai iek tiek kris, ir dirbti bus daug sunkiau, bet dl ES paramos daugelis Lietuvos ki jau sustiprjo, o jei grd kai-nos iliks tokios pat auktos, kaip sezon, kiti metai neturt bti blo-gi, sak R.Naudinas.

  Pasak jo, klientams bendrov si-lo sigyti tik kokybik produkcij ir pasinaudoti labai geru aptarnavimu.

  iuo metu Vderstad Lietuva turi 4 serviso ininierius, kurie bet kuriuo metu specialiais mikroauto-busais per trump laik gali pasiekti net atokiausiai sikrus kinink ir suteikti jam pagalb. Atsidarius nau-jam aptarnavimo centrui, i pagalba bus suteikta dar greiiau nei iki iol.

  Vderstad Lietuva veikl pra-djo 2002 m. rugsjo 6 d. Pirmos Rapid sjamosios Lietuvoje buvo parduotos 1997 m., o pirmi jas si-gijo kininkai Leonas Rudinskas, Andriejus Daugirdas, Arnas Vaice-kaviius, Jonas otkeviius ir Anta-nas Pacaitis.

  Be kita ko, Vderstad Lietuva 10 met veiklos proga keliems im-tams svei sureng vakaron sos-tins Forum Palace centre.

  Vderstad sikr Lietuvos centre

  Vderstad Lietuva sikr Vidurio Lietuvoje.

  Vderstad Lietuva kurtuvi Kdaini rajono Saviei kaime proga per-kirpta simbolin juostel.

  R.Naudinas neabejoja, kad didiau-si bendrovs privalumai kokybika produkcija, nuoirdus darbas, geras aptarnavimas ir noras parduoti.

  erdvi patalpa numatyta ir atsarginms dalims sandliuoti.Autoriaus nuotraukos

  Administracija ir vadybininkai sikurs iuolaikikai rengtose patalpose, ku-rias suprojektavo vedijos architektai.

  Bendrovs novatorikum patvirtino ir apsisprendimas patalpas ildyti ge-oterminio ildymo sistema, kuri iem ildo, o vasar vsina patalpas.

  (Ka. 281)

 • 8 2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratisVeterinarija

  Nijol PetroitVL urnalist

  Toks draudimas, truks tris savaites (nuo lapkriio 7 d. iki gruodio 4 d.), buvo priimtas i europos Komisijos gavus in-formacijos, kad i Lietuvos is-panij atveto verelio kraujy-je buvo rastas itin pavojingos mlynojo lieuvio ligos virusas ir nustatytas eS teritorijai ne-bdingas io viruso 14-as se-rotipas. Atlikus isamius m-lynojo lieuvio ligos tyrimus Lietuvoje ir nenustaius iai ligai bding klinikini poy-mi bei neradus minto viru-so, VMVT eksporto draudim atauk ir ileido sakym dl papildom privalom mlyno-jo lieuvio ligos tyrim.

  Eksport udraud patysVMVT atstovai neslepia, kad, su-

  stabdius galvij eksport, sulauk nemaai galvij augintoj priekai-t. kininkai tarnyb netgi kalti-no j verslo lugdymu. Girdi, da-bar, kai prasidjo skminga msi-ni galvij prekyba su Vokietija ir kitomis alimis, tokie draudimai pratingi. kininkai taip pat skun-dsi krintaniomis galvij supirki-mo kainomis, perauganiais gyvu-liais ir klaus, kada draudimas bus atauktas, kada jie vl gals pre-kiauti su Europos Sjungos ir tre-iosiomis alimis.

  Nuo gruodio 4osios eksporto draudimas buvo atauktas.

  VMVT Skubios veiklos skyriaus vedjas valstybinis veterinarijos inspektorius Marius Masiulis Vals-tiei laikraiui sak, kad itaip pasielgta buvo pai galvij augin-toj labui, nes pasekms bt bu-vusios kur kas skaudesns, jei ap-ribojimus bt pritaikiusi Europos

  Komisija: vertinus vis situacij galima teigti, kad draudimas galio-jo tikrai neilgai tik tris savaites. Jei Europos Komisija bt primusi sprendim udrausti veti ms al galvijus ir iveti juos, embar-gas galjo trukti iki dvej met. Va tada tai bt buv labai skaudu. Pasitarme su Europos Komisija ir nusprendme pasielgti taip, kaip pasielgme. M.Masiulis neslp: kai pats usidarai, tai pats ir ati-darym reguliuoji, o jei tai bt padariusi Europos Komisija, viskas bt nebe Lietuvos valioje. Jei Europos Komisija bt paskelbusi, kad Lietuvoje yra mlynojo lieu-vio ligos idinys, apie kur, kaip ir priklauso, bt nustaiusi 100 km apsaugos ir dar 50 km prieiros zonas, tai kiek t zon nepaten-kanios Lietuvos bt lik? jau tik retorikai klaus specialistas.

  vertino teigiamaiM.Masiulis pasidiaug, kad

  tokius Lietuvos VMVT veiksmus ir operatyvum labai teigiamai vertino Europos Komisija ir vi-sos alys nars. Kai Europos Ko-misijai ir alims narms pristat-me situacij ir pareikme, kad mes jau atsidarome, n viena alis tam neprietaravo. Mes ki-toms alims rodme, kad esa-me sininga alis, nedangstanti, neslepianti ikylani pavoj, o operatyviai su jais kovojanti. Da-bar, manau, pelnytai galime pasi-diaugti, kad ms priimti spren-dimai buvo adekvats susidariu-siai situacijai, sak jis.

  M.Masiulis primin, jog toki ryting veiksm teko imtis po to, kai i Europos Komisijos buvo gauta informacijos, kad vieno verelio, iveto i Lietuvos, krau-jo mginyje buvo rastas mlynojo lieuvio ligos virusas ir nustatytas

  ES teritorijai nebdingas io viru-so 14as serotipas. Tai kakas naujo ES. Tyrimais nustatyta, kad ligos nra, o tik liekamieji reiki-niai. Kaip pabr Europos Komi-sija, tai greiiausiai yra vakcinos viruso sukeltas incidentas. Jis ne-traktuojamas kaip ligos protrkis. Deja, kaip atsirado io viruso se-rotipas, neaiku, nes jis gali bti ir i treiosios alies, kuri nepri-valo informuoti ES dl atliekam vakcinacij.

  Verelis i AnykiVMVT Skubios veiklos skyriaus

  vadovas M.Masiulis aikina, kad jie labai operatyviai nustat ver-elio kilms viet ir jo judjimo trajektorij. Visus ant blakstien pastats verelis i Anyki ra-jono. Todl operatyviai buvo imta aikintis, ar visa i zona nra u-krsta. Atlikti galvij kraujo tyri-mai ligos nerod. Pasakyti, kad verelis usikrt Lietuvoje, nie-kas negali, kaip ir negali to pa-neigti, nes nuo verelio ivei-mo iki atlikto kraujo tyrimo pra-jo daugiau nei du mnesiai. Per t laik verelis pabuvojo trijose valstybse. Todl ir Europos Ko-misija pripasta, kad dl naujo, iki iol nenustatyto viruso mes negalime bti kalti.

  Specialist nuomone, vere-lio kilms vietos mlynojo lieu-vio ligai plisti yra gana palankios, nes yra prie mik, kuriuose bna gausu kraujasiurbi maal, di-diausi mlynojo lieuvio lig sukeliani viruso platintoj. Ta-iau VMVT, atitinkamose terito-rijose vykdanti stebsenos pro-gram, virus neiojani maal nebuvo ufiksavusi. iais metais buvo paimti 47 maal mginiai pavasar ir ruden, taiau n vie-nu tyrimu virusas nebuvo rastas.

  Apie tarim suklus idin buvo apibrtos zonos, paimti galvij kraujo mginiai.

  Brangs tik papildomi tyrimai

  Ataukusi draudim i Lietu-vos eksportuoti galvijus ES ir treisias alis, VMVT ileido sa-kym dl papildom privalom mlynojo lieuvio ligos tyrim. i inia taip pat nediugina gal-vij augintoj, nes individualiai atliekamas tyrimas kainuoja nepi-giai 150 Lt. Taiau, pasak VMVT Skubios veiklos skyriaus vadovo M.Masiulio, su tyrimus atliekan-iu institutu pavyko susitarti, kad dabar ikart bus tiriama po tris galvij kraujo mginius. is tyri-mas kainuos tik 30 Lt. Kilus bent menkiausiam tarimui dl ligos, bus atliekamas individualus tyri-mas, kurio kaina bus 150 Lt.

  ems kio ministerijos (M) ems ir maisto departamento Gyvulininkysts ir veterinarijos skyriaus vyriausioji specialist Kristina Paliutien sak, kad mi-nisterija palaiko gyvuli augin-tojus, bet ir pritaria rytingiems VMVT veiksmams.

  Ministerija u tai, kad gyvu-li realizacija vykt sklandiai, taiau, jei atsiranda lig rizika, reikia imtis veiksm, kad neb-t pritaikytos grietos sankcijos. Gerai, kol viskas gerai, o kai kas nors nutinka, pirtu baksnojama kompetenting institucij, kad susitvarkytume, sak M ats-tov. Pasak K.Paliutiens, msi-ni galvij augintojams skiriama valstybs parama, siekiant ska-tinti ios akos vystym ir pridti-ns verts krim. 2011 m. msi-ni galvij augintojams imokta 29,5 mln. Lt. Imokas jie gaus ir iemet, remti numatyta ir kitais metais. Tiesiogins imokos svy-ruoja nuo 511 iki 640 Lt u galvij, didiausia suma skiriama smulkie-siems augintojams tiems, kurie augina 15 galvijus. Kol kas kito-kia parama, atsiradus realizavimo trikdiams dl mlynojo lieuvio ligos, nenumatyta. sakymo dl i Lietuvos Respublikos veam galvij kraujo mgini tyrim dl mlynojo lieuvio ligos nustatymo projekte nurodyta, kad skerstini galvijai, kuriems nra atlikti krau-jo mgini tyrimai dl mlynojo lieuvio ligos nustatymo, gali bti veami Latvijos, Lenkijos ir Esti-jos gyvuli skerdyklas, jei galvij iveimo dien jiems nepasireik jokie klinikiniai mlynojo lieuvio ligos poymiai ir jie bus paskersti per 24 valandas.

  kitas ES alis veamiems gal-vijams turi bti atlikti mlynojo lieuvio ligos nustatymo tyrimai imunofermentins analizs (an-tikn nustatymo) ir polimera-zs grandinins reakcijos (viru-so nustatymo) metodais ir gau-ti neigiami viruso nustatymo ty-rim rezultatai, o eksportuojant galvijus treisias alis dar ir vykdyti tos alies reikalavimai.

  Reikia bti budriemsVMVT Skubios veiklos skyriaus

  vadovas M.Masiulis primin, kad

  pavojing lig vairiose valsty-bse pasitaiko vis daniau, todl reikia bti itin budriems. Mly-nojo lieuvio liga 2008 m. Lie-tuv, vien Radvilikio ems kio bendrov, buvo atsiveta i Vokietijos. Operatyviai nusta-t lig, galvijus sunaikinome ir tkart didesns bdos iveng-me, sak M.Masiulis. Pasak jo, siekiant ivengti pavojing lig, reikia bti itin akyliems, nieka-da negalima pasikliauti vien do-kumentais. Juk ir Vokietijos kom-petentingos institucijos 2008 m. iduotame sertifikate buvo nu-rodiusios, kad siuniami gyvu-liai yra sveiki. Deja, lietuvi atlikti tyrimai parod k kita.

  Iki 1998 m. Europa ivis nei-nojo gyvn mlynojo lieuvio ligos, iskyrus atskirus atvejus, nustatytus Ispanijoje ir Graikijo-je. iuo metu mlynojo lieuvio ligos protrkiai Europoje pradti registruoti vis daniau.

  i liga yra uregistruota Kipre, Vokietijoje, Belgijoje, Liuksembur-ge, Olandijoje, Maltoje, veicari-joje, Italijoje, Pranczijoje, Austri-joje, ekijoje, Danijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Didiojoje Britanijoje, Bulgarijoje, Portugalijoje.

  Daugel met i liga buvo pa-plitusi tik Piet Europos aly-se, nes maalams igyventi rei-kalinga oro temperatra neturi nukristi emiau +12 C, o viru-sui daugintis reikia ne emesns kaip +15 C temperatros.

  Taiau danjantys mlynojo lieuvio ligos protrkiai rodo, kad ios ligos epidemiologijoje vyks-ta pokyiai, ligos rizika Europoje auga ir dl to patiriama vis dides-ni nuostoli. Gyvuli judjimas i ligos idini yra kontroliuoja-mas, taiau liga gali plisti vystant prekyb ukrsti maalai gali patekti oru, bti perneti vjo arba su transporto priemonmis (sunkveimiais, lktuvais ir pan.). Nustatyta, kad iuo metu mly-nojo lieuvio lig platina ir kitos maal rys, kurios prisitaikiu-sios gyventi ir veisiasi iaurinje Europos dalyje.

  Mokslinink nuomone, vie-nintel efektyvi profilaktikos priemon, galinti sumainti li-gos plitim, yra gyvuli vakci-nacija. Jau sukurta vakcina nuo kai kuri sukljo serotip. Eu-ropos Komisija jau yra pritarusi imli gyvuli vakcinacijai, ie-koma bd, kaip kompensuo-ti su ja susijusias ilaidas. Nuo 2008 m., kai virusas buvo dar retas ES, pradtos kompensuoti visos ilaidos, susijusios su vak-cinacija. Gyvuliai vakcinuojami tik tose ES valstybse, kuriose i liga buvo nustatyta.

  M.Masiulis primin, kad ne tik mlynojo lieuvio liga veria bti budrius. Vis daniau nusta-tomas ir kiauli maras. eksporto draudimo laikotarpiu kininkams kilus klausim, ar VMVT neper-sistengia kovodama su ligomis, M.Masiulis atsak: Geriau bti budriems ir laiku ukirsti keli pa-vojui, negu alinti skaudias pa-sekmes.

  Parengta bendradarbiaujant su ems kio ministerija

  mlynojo lieuvio lig per didinamj stiklValstybins maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) atauk draudim i Lietuvos eksportuoti galvijus, avis ir okas ES bei treisias alis.

  Gyvuli augintoj laimei, draudimas galvijus eksportuoti galiojo tik tris savaites. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  (Us. 504)

 • Nijol PetroitVL urnalist

  Kelms kultros centras, kuria-me veikia tradicini amat mokyk-la, amat imokti gali kiekvienas, nesvarbu, kokio amiaus jis bt.

  Akmuo ne toks ir kietas

  Kelmikis tautodailininkas akmen-tays Valdas Banza patirtimi dalijosi su penkiais mokiniais, panorusiais i-mokti susikalbti su akmeniu. Anks-iau jie nieko panaaus nebuvo dar,

  mokjo nebent grindinio trinkel per-pjauti. V.Bandza maiktavo, kad io rudens amat mokyklos akmentai kurso tem bt galima pavadinti Gyvnijos pasaulyje, nes visi pra-diamoksliai akmentaiai pirmajam savo darbui pasirinko ikalti gyvnus.

  Kitkas nelabai ir teieit. A kalu un, bet noriau ikalti angel. Taiau suprantu, kad kol angel kalsiu, dar ne vien un ar katin teks ikalti, pa-sakojo amat mokyklls moksleivis Bronius Kazlauskas i Laugalio. Vy-rikis ypsojosi: visada lengviausia da-

  ryti tai, k moki, o kalti k geriausiai pasti. Todl jis ir nusprend aminti savo un Bar, kuris kasdien j kursus ilydi ir grtant pasitinka. Tik Bro-niaus ses Janina kritikavo: Tai kad ms Bario ausys ne tokios.

  Nukelta 10 p.

  SodybaPRIEDAS APIE APLINKOS TVARKyM, AUGALUS, JAUKIUS NAMUS

  2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis

  Nijol BaronienVL urnalist

  Neseniai NASA pavieino vaiz-do ra, kuriame parodoma, kaip kvpuoja em: keiiantis met laikams ir augmenijos kiekiui, kinta ir anglies dvideginio kiekis atmosferoje.

  Po augall

  Fotosintezs metu augalai, naudo-dami Sauls energij, sugeria anglies dvidegin ir iskiria deguon. Taiau ie-mos metu, mediams ir kitiems auga-lams numetus lapus, jie iskiria anglies dvidegin atmosfer. Didelis jo kiekis isiskiria ir deginant angl ar kit kur.

  Pastebima, kad iem didesnis an-glies dvideginio kiekis susikaupia iau-rs pusrutulyje, o vasar, augmenijai su-aliavus, jis sugeriamas. O kas vyksta iem patalpose, kuriose gyvename ir dirbame? Apie tai kalbjoms su Lie-tuvos edukologijos universiteto (LEU) Gamtos fakulteto dstytoja, vyresnija botanike Terese JOKIENE.

  Kai pasiliau pasikalbti apie kadaise dvaruose augintus auga-lus, pakviette ateiti LEU Gam-tos fakultet ir aptarti augal svar-b ms gyvenime.

  Kam kalbti apie tai, kas buvo ka-kada. Svarbiau juk, kas vyksta dabar, kaip dabar augalai gali padti mogui. Beje, anksiau nebuvo trobos, kurio-je ant palangi iem vasar nevet vairiausios gls, bta j dvaruose ir karali rmuose. Ar pastebjote, kad per vairi ali vadov susitikimus patalpose, kur jie vyksta, bna daug gyv augal? Viename tokiame rengi-nyje mano dmes patrauk anksiau nematytas vaizdas prie kiekvieno derybininko buvo pastatytas vazon-lis su augalu. Tai tik patvirtina, kad ir mes einame teisingu keliu.

  Verti didesnio dmesio

  Papasakokite plaiau apie uni-versitete atliekam eksperiment.

  LEU turi nedidel, bet labai gra-i oranerij. Joje vei vairs auga-lai. Dal j skmingai dauginame. Tai-gi galime priauginti tiek, kad utekt visoms auditorijoms. Augalai atlieka svarb vaidmen planetoje. Nuspren-diau pasilyti studentams tuo sitikin-ti patiems. Atj auditorij studentai nuo palangs pasiima jiems patikus augal ir pasideda ant savo stalo. Ka-dangi augalas kvpuoja, netoli esan-iam mogui jis sukuria individuali kvpavimo erdv. Bandymais rodyta, kad augalai valo or, sugeria patalpose esanias nuodingas mediagas.

  Nukelta 11 p.

  aliasis bendradarbis vazonlyjeMediai, krmai, ol, gls ir visa kita augmenija vieniems yra natralus, prastas fonas, kitiems is aliasis ems rbas yra kur kas svarbesnis.

  Tradicini amat gali imokti kiekvienasNorint papuoti sodyb nebtina daiktus pirkti i meistr. Juos galima pasidaryti ir patiems. Jei tik mogus nori ir turi iek tiek kantrybs, jis gali nusilipdyti vaz ar kitok keramikos dirbin, isiausti rankluost ar lovaties.

  Valdas Bandza (kairje) stebi Broniaus Kazlausko uns gimim. Autors nuotrauka

  Botanik Teres Jokien tikina, kad augalai padeda susikurti individuali kvpavimo erdv. Petro Malko nuotrauka

  Klausiate atsakome

  Kaip susikurti originali aplink namuoseNorime i esms pakeisti savo nam vaizd. esame jauni mons, tad mielai paekspe-rimentuotume kurdami inter-jer. Kak galtume sigyti, kak pasidaryti, nes darbo nebijome, o ir gabum uten-ka. Patarkite, prao Rokas.

  Atsako interjero dizainer Paulina Grigaityt.

  Ne veltui sakoma, kad gera idja verta milijono. Gerai, kad ne visi yk-ts mielai dalijasi savo sumanymais. Puiki idj galima rasti internete, pa-matyti pas draugus ar vartant urna-lus. Jei mgstate meistrauti, patariau pradti nuo smulkesni daikt. Pa-bandykite pasidaryti original laikro-d. Mechanizm nusipirksite vos u 10 lit, o ciferblat galite pasidaryti i senos metalins saldaini ds, gra-aus medio gaballio ar paveiksllio.

  Nukelta 10 p.

  VL archyvo nuotrauka

 • 10 2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis

  Nusipirkome sodyb, kurioje ra-dome dar gerai atrodani duon-kep krosn. Pabandme j ukurti. Puikiai traukia. Taigi, kai sikursi-me, pabandysime ir duon kepti. Nortume daugiau suinoti apie tokias krosnis: kaip jos buvo sta-tomos, koki paproi buvo laiko-masi, prao Rugin ir Andrius.

  Atsako etnologas prof. Libertas Klimka.

  Senoviko namo viduryje stovdavo krosnis. iem ir kit met laik dar-ganotomis dienomis ji teikdavo na-mams jaukumo. Krosn mons staty-davo talkinant kaimynams. Pirmiausia

  ant medini koj suplkdavo pad ar laist, daniausiai gero sieksnio ilgio ir bema tokio pat ploio, kad tilpt ei dideli duonos kepalai. Pado padarym btinai aplaistydavo pasivaiinda-vo alumi. Tada rsdavo medin kar-kas skliautui formuoti. Vadindavo j kiaule. Prie ang padarydavo prie-d viet pelenams ir arijoms iluoti, puodams su gaminamu valgiu pasta-tyti. Krosnies vir ilygindavo, truput duobdavo, kad senoliai ir vaikai galt altuoju met laiku ten patogiai mie-goti kokius kailinukus pasimet. Dar ten ir grdus prie maldami girnomis padiovindavo. onuose padarydavo nias peiurkas pirtinms ar iaip kam nors idiovinti. Ubaigti duon-kep plkti stengdavosi mnuliui dy-lant: tada ji bus ilgaam, neskilins, o plyius svirpliai nesimes. Tik ne po sauls laidos antraip tarakon ir kitokio amaro prisirinks. O kamin ubaigti reikia per pilnat, eiminin-k visados turs i ko viral paruoti.

  Duonkepei krosniai i ugniakuro atiteko eim ar gimin vienijanio i-dinio vaizdis. Pirm kart krosn u-kurti turjo vyriausia eimos moteris. Ir ne bet kuo, o skiedromis, likusiomis ta-ant pirmj naujos trobos vainik. Pri-ddavo dar ir ventint oleli, onus i vidaus palakstydavo ventintu vande-niu. Kaimynai, atj kurtuves, atsine-davo duonos ir druskos, paddavo ant priedos, tada pabuiuodavo krosnies kakt. Taigi ities manyta, kad iame pagrindiniame nam statinyje sikni-jusi nam dvasia, kuriai ir privalu si-teikti. Dar labiau toks krosnies mitolo-gikumas atsiskleidia per vestuves, kai eim priimamas naujas narys. Pirma-ryiais i klties trob atvesdinta marti ant priedos turi padti rankluost, o

  kit umesti ant arsteklio arba uriti ant jo margaspalv juost.

  Ypa pagarbiai su krosnimi tur-davo apsieiti besilaukianti moteris, nes nuo to priklausys gimsianio vaikelio bdas. Negalima prie krosn valgyti kdiklis labai seilsis. Negalima s-lav erti ant krosniadangts vaikai uaug liks eim nesukr. Pribuvja duodavo gimdyvei igerti sutrinto an-gliuko, savaime iokusio i pakurtos krosnies. Kdikio pirmojo maudymo vanduo bdavo ipilamas pakrosnn tada vaikas bus prisiris prie nam ir apgintas nuo blog aki. Parve vaik po krikto namo, jo rankute per-braukdavo per krosnies kakt kad mylt gimtuosius namus. Ki nakt su udegta vake merginos vilgtelda-

  vo krosnies vid, kad pamatyt ten savo likimo enklus. O burtams i po pakrosnio isitraukdavo vit.

  Ugnis namuose turi vien met gyvenim. Ji krosnyje bdavo atnau-jinama prie v. Velykas Didj e-tadien, uliejus senj ventintu van-deniu. Kunigas banyios ventoriuje paventindavo sukurt lau. Vaikai nuo jo degdavo pint, unerdavo ant vielos. Tada sukdami ratu, kad ruo-t, bgdavo namo. Irieda ugnies ratai visas puses nuo miestelio fantas-tikas vaizdas. Pirmj Velyk dien nevalia lipti ant krosnies kitaip va-sar kiauls javus iknaisios. Antrj dien krosnyje sudeginami margui luktai tada paalas greit prapuls.

  mons tikjo, kad krosnis lai-kina vli buvein. Todl arstekliu ar luotkoiu jos onus negalima suduo-ti gali delms kaulelius palauti. Jei malkos degdamos smarkiai traka, nypia, vls prao u jas pasimelsti. Negalima kurti krosnies malkomis, sukirstomis per advent, liepsna su didiausiu trenksmu pro kamin i-lks. iaip jau duonkep krendavo alksninmis ir puinmis malkomis, priddami dar kiek ir berini. Juk kiekvienos ries medis vis kitoki i-lum skleidia...

  Atkelta i 9 p.

  Teigiate, kad augalai subtiles-ni organizmai nei mons. Jie, pa-sak js, planetoje atsirado prie dvi dienas, o mons prie dvi minu-

  tes. Taigi, turtume pagarbiau elg-tis su jais?

  Augalai kvepia utert or, o ikvepia gerokai varesn. moni sveikatai kenksmingas mediagas augalai panaudoja savo gyvybiniuo-

  se procesuose arba kaip lakus san-dliuoja lstelse. Daug nuoding mediag suskaido ant augal a-kn gyvenantys mikroorganizmai.

  Augalai iskiria lakisias organi-nes mediagas, kurios sunaikina li-gas sukelianius mikroorganizmus arba trukdo jiems daugintis.

  Augalai drkina or. Visas tas vanduo, kuriuo mes laistome auga-lus, igaruoja aplink. Labiausiai or drkina augalai, kuri lapai yra dideli ir minkti bananai, viksvuols, spar-manijos. Mokslininkai atliko daugy-b bandym ir rod, kad augalai jau-ia ms mintis. Mylimi ir globojami jie vei, o nepriirimi nyksta.

  Gali tapti talismanu

  Namuose kambarinius augalus augina danas, taiau darbovietse kol kas neprasta jais rpintis. Ir vie-tos ant darbo stalo ne kain kiek.

  Jei laikomasi darbo vietoms nu-statyt higienos norm, vienas auga-las ant darbo stalo tikrai isiteks. Kas

  kita, jei mons, dirbantys su kompiu-teriais, patalpose sukimti lyg protai skardinje. Tokioje aplinkoje gal ir au-galai neigyvent. Bet kuriuo atveju patariau rasti vietos ant darbo stalo kad ir nedideliam augalui bus kur nukreipti vilgsn ir pailsinti nuo i-rjimo monitori pavargusias akis. Be to, augalas, per lapus iskirdamas drgm, gerins or darbo patalpoje.

  Vadinasi, kuo didesnis augalas, tuo geriau?

  Nebtinai. Galima atsineti nedi-del augal ir j usiauginti. Nepamir-kite, kad augalai padeda sukurti ger nuotaik, jie tampa ms kompanio-nais. Studentai mielai dalyvauja ms eksperimente. Buvo taip, kad augallis tapo tarsi talismanu: j alia pasidjusi student greiiau nei nepasidjusie-ji ant stalo augalli atliko uduotis.

  Blog augal nra

  Sakoma, kad yra ger, blog, agresyvi augal. Kai kurie net li-gas gali priaukti. Ar tiesa?

  Tikrai netiesa. Bobui kalbos. Visi augalai geri. inoma, ant dar-bastalio nereikt statyti nuodingas sultis iskiriani augal, toki kaip difenbachijos ar karpaols, patar-tina vengti opuncij, augal smai-liais lapais. Netikt ir plaiai besia-kojantys augalai. Jei oras patalpose sausas, reikt rinktis sukulentus.

  Atsineus darb augal juo teks rpintis. Gal ne kiekvienas nors tai daryti?

  Jei atsine, manau ir rpin-sis. Juolab jei supras, koki nau-d teikia toks bendradarbis. Kita vertus, tai, kad mes turime kuo rpintis, daro mus geresnius. Psichologai pataria kuo nors, bent augalu, rpintis.

  Sodyba

  (Ka. 10)

  aliasis bendradarbis vazonlyje

  Studentams irdiai mielas augalas gali padti veikti uduotis.

  Augal teikiama nauda Benzol sugeria: geben lipik, dracena, fikusas, sansevjera, vzdn, plunksninis sukilis. Formaldehid neutralizuoja: lamstas, chrizantema, palmik, narn, alavijas, chlorofilas, falenopsis, filodendras, sansevjera, dracena. Trichloretilen sugeria: dracena, geben lipik, sansevjera, fikusas, gerbera. Toluol naikina: agava, anturis, finikas, narn, falenopsis, guzmanija. arnyno lig sukljus naikina: pelargonija, margenis, lamstas, karpaol. Stafilokokus naikina: kilnusis lauramedis, tikroji kinro, fikusas, kalank, tikroji mirta, pelargonija, lamstas, sansevjera. Streptokokus naikina: ingen, anturis, pelargonija, tikroji kinro, tikroji mirta, sansevjera.

  Juozas Juceviius, Valstybins dar-bo inspekcijos Planavimo ir veiklos stebsenos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius

  Lietuvos higienos normoje Dar-bas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai nustatyta, kad vienai darbo vietai turi bti ski-riama ne maiau kaip 6 kv. m dar-bo patalpos ploto ir ne maiau kaip 20 kub. m erdvs. Darbo vieta turi bti rengta taip, kad darbuotojas ga-lt laisvai prie jos prieiti, turt er-dvs pakankamai judti ir keisti kno padt. Atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo upaka-linio paviriaus turi bti ne maesnis kaip 2 m, tarp onini paviri ne maesnis kaip 1,2 m. Noriu pabr-ti, kad ie reikalavimai minimals. J privalo paisyti darbdavys. Dl ge-resni darbo slyg visada galima dertis. Valstybin darbo inspekcija atlieka planinius patikrinimus, kuri metu nustatoma, ar laikomasi i hi-gienos norm. Jei darbuotojai nori kabinetuose pasistatyti kambarini augal, niekas to negali udrausti. Taiau darbdaviai neprivalo rpintis, kad kiekvienoje darbo vietoje bt po kambarin gl. Reikalavimas, kad darbo vietose bt kambarini au-gal, mintoje higienos normoje gali atsirasti piliei iniciatyva.

  Sensevjera, vzdn, dracena, kinro, chlorofitas kenksmingas mediagas sugeriantys ir naikinantys augalai. VL archyvo nuotraukos

  Nam dvasia gyvena duonkepje krosnyje

  Rimanto Dovydno pieinys

 • 112012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis Sodyba

  Atkelta i 9 p.

  Jei darote remont, sienose galite pa-daryti kelias nias. Jose galima rengti ap-vietim, pastatyti miel niekut ar kaip nors kitaip inaudoti atsiradus plot.

  Auginantiems vaikus ir gyvenan-tiems nedideliame bute verta pagal-voti apie pakeliamas ir prie sienos pri-spaudiamas lovas. Jas rengus, vaik kambaryje atsiras daug vietos ir ma-

  ieji turs, kur aisti. Panarius interne-te galima rasti ir keist, ir domi idj.

  Staldvirat sukr dizaineriai pri-mena, kad dvirat, ypa jei jis senas ir nebetinkamas vaiuoti, taip pat ga-lima panaudoti kaip kabykl, stov gli vazonliams ir kaip daikt trum-pam prissti.

  Jei mgstate antikvar, nusipirki-te kelet senovini lagamin, imki-ts dekupao ir tursite originalias daiktades.

  Minjote, kad mgstate meistrau-ti. Vadinasi, galite pasigaminti soflentyn: apaioje ir onuose kny-gos, o vir j miegamoji baldo da-lis. Jei turite idin, sumeistraukite kdmalkad. Sutaupysite vietos ir papuoite interjer.

  Sodo rankiai taip pat gali tap-ti naudingomis interjero detalmis. Prie sienos pritvirtintas grblys tiks taurms, karoliams, raktams laikyti. Taigi, jei mons nagingi ir nori kur-ti savo namuose, tikrai ras k veikti.

  Atkelta i 9 p.

  Bronius trumpam susimsto ir atsako: Gerai, grs namo patvar-kysiu Bario ausis. Bus paprasiau nei skulptroje jas pakeisti. Taip maiktaudami jie milimetras po milimetro kala akmen, paalinda-mi tai, ko nereikia, kad irykt ka-lamos figros nugara, kojos ar akys.

  Kelmikis Giedrius Laurinaviius i akmens kal kat, kad Broniaus u-niui linksmiau bt. Bet velgiant akmenyje rykjanius naminius gy-vnlius buvo akivaizdu, kad geriau tuo metu atrod Baris, nes Giedriaus kat buvo gerokai apdraskyta. Atei-kite po keleto dien, jiedu bus su-sitaik, linksmai kviet Giedrius.

  Adomas Pumputis akmenyje nu-sprend ikalti varl. Kodl varl? Negi pasakos apie varl karalien neinote? Pabuiuos j Adomas ir turs ideali mon, kakas i a-lia dirbanij met taikli pastab.

  B.Kazlauskas ikalt un ketina pastatyti ant namo laipt pakopos. Bus sodybos puomena. Kiti vyrai buvo dar neapsisprend, kur savo

  akmeninius pirmagimius kurdinsi. Tik varls likimas buvo nusprstas. Pasak j, ji labiausiai tikt prie Ci-vilins metrikacijos skyriaus sim-bolizuot ideali nuotak.

  Gyva patriarcho dvasia

  Akmentays V.Bandza sak mo-kiniams perduods tai, k pats moka. Jo darbams bdingas kito meistro akmentaio patriarcho a. a. Juozo Liaudansko braias. is meninin-kas jam buvs ir mokytojas, ir pa-vyzdys, kaip bendrauti su mokiniais. Valdas sak, kad jis kyriai nelen-da stengdamasis pamokyti. A tik parodau, kaip elgtis su rankiais, kaip vien ar kit detal kalti, bet visa kita palieku jiems patiems atrasti. Nuo pradios iki pabaigos, nuo akmens pasirinkimo iki galutinio rezultato. Tik taip kiekvienas turs savo brai-, tikino panekovas.

  B.Kazlauskas sak, jog J.Liau-dansko darb su iandienos skulpto-ri darbais lyginti negalima. ian-dien dirbama su kitokiais rankiais, kitokia technika. J.Liaudanskas prie

  akmens nedavosi didel mai vai-riausi kalt, kaltuk. iandien to nebereikia, teig vyras.

  V.Bandza prisipaino, kad moki-niams parodo kalamo gyvno nuot-rauk ir kit meistr darb, aptaria kai kurias kalant akmen iryk-janiais linijas, padeda isirinkta-me akmenyje pamatyti, kaip atrodys baigtas darbas.

  Pradiamoksli akmentai kursai ruden truko du mnesius. Ar tiek laiko uteko pasirinktoms skulpt-roms ikalti? Uteko. Jei skaiiuoiau akademinmis valandomis, a savo un ikaliau per 20 val. Bet juk taip temptai dirbti negaliu, nes yra ir kit darb, sak Bronius.

  Tstinis projektas

  iais metais tradicini amat mokykll Kelms kultros centre veikia trijose klasse: be jau min-tos akmens kalimo klass, dar yra audimo ir keramikos klass. I pra-di audimo subtilybi mok pri-painta audja, tautodailinink Ona Butvilien, vliau tautodailinink Loreta Rakauskien. Daugiausia norinij imokti keramikos gud-rybi. io meno subtilybi moko dails mokytoja Lina Uomeckien.

  Kelms kultros centro parod ir tradicini amat koordinator Eu-genija Buivydien diaugsi, kad tradicini amat mokyklls pro-jektas yra tstinis, todl mokykl-l lankyti gali daug besidominij amatais. Ateityje planuojama plsti amat pasirinkimo galimyb.

  Pradjo nuo kankliavimo kurs

  Be abejo, amat mokyklls neb-t, jei Kelms kultros centre nebt nuo pat nepriklausomybs atkrimo pradios puoseljama etnokultra ir tradiciniai amatai. Buvo metas, kai visi lyg ir puol prie savo tautini akn, bet greitai juos pasiglem

  vairs ou, menkaverts TV laidos. O Kelms kultros centras vis lai-k kryptingai puoseljo etnokultr ir tradicijas. Dar 1988 m. vietos en-tuziast ir prof. Romualdo Apana-viiaus dka Kelmje buvo sureng-ti respublikiniai kankliavimo kursai. Vliau ie kursai iaugo tradicinius emaii muzikavimo ir liaudies amat kursus, dabar jau inomus ne tik Lietuvoje. 1992 m. buvo prad-ti vykdyti ir suaugusij, jaunimo bei vaik tradicini amat mokymo pro-jektai, susij su kalendorinmis ms ventmis: prie Ugavnes norintieji moksi droti, gaminti kaukes, prie Velykas marginti kiauinius. Nuo 2004 m. ia pradti organizuo-ti akmentai simpoziumai, skirti ionykiam meistrui J.Liaudanskui atminti. O iemet 25-ojo emaii muzikavimo ir tradicini amat festi-valio atidarymo proga kelmikiai su-lauk ir atpildo u ketvirio amiaus tris: panaudojus ES ir Lietuvos Vy-riausybs las, buvo rengtos akmen-tai dirbtuvs. Jos kurtos Kelms krato muziejaus rsyje. Dviejose di-delse salse mokoma amat, ekspo-nuojami darbai i akmens.

  Tradicini amat gali imokti kiekvienas

  Pirmasis Giedriaus Laurinaviius (deinje) darbas kat.

  Gavau dovan nedideliame vazonlyje pasodint citrini-n portulak. Dabar vazonas su iuo augalu vos telpa ant palan-gs. Nuskynus lapel ar akel, pasklinda malonus citrinos kva-pas. Girdjau, kad citrinin por-tulak, kaip ir paprastj, galima naudoti gaminant vairius patie-kalus. Noriau daugiau suino-ti apie augal, rao Vitalija.

  Atsako glininkJanina Budrien.

  A portulak sigijau vienoje mu-gje. Vazon, kuriame auga citrini-n portulaka, laikau virtuvje, nes labai danai jos lapelius ar akeli virnles naudoju gamindama sa-lotas, padaus, virdama sriubas. is augalas labai lengvai dauginamas. Utenka nulauti akel, pamerkti vanden ir po keli dien jau bna ileistos aknels, belieka tik paso-dinti em. Nepastebjau, kad augal pult ligos ar kenkjai.

  Tiesa, iemoti jis turi tik iltna-myje ar namuose. Tad jei vasar au-ginote citrinin portulak lysvje, artinantis alnoms btinai persodin-kite vazon ir nekite ten, kur ilta. Prieira labai paprasta palaisty-ti, iek tiek patrti kambariniams augalams skirtomis tromis ir nu-gnybti akeli virnles, kad auga-las bt tankesnis, graiau atrodyt.

  Citrinin portulaka nuo papras-tosios skiriasi tik tuo, kad maloniai kvepia citrina. Visos kitos jos sa-vybs tokios pat, kaip paprastosios portulakos. Portulaka maistui nau-dojama nuo sen laik. augal, kaip turint gydomj gali, inojo Hipokratas, Plinijus ir kiti senovs taut gydytojai. Portulaka labai po-puliari Ukaukazje. I jos daromos salotos, jos dedama sriubas ir a-trius patiekalus.

  Jauni portulakos lapeliai truput rgts, sroki, j skonis panaus rieut, senesni lapai karts. Joje yra daug vitamino C, taip pat vitamino A, B ir E, mineralini mediag, magnio, kalcio, kalio, geleies, alka-loid, flavonoid, glutamino rg-ties ir kt.

  Valgyti portulak patartina ser-gant kepen, inkst, lapimo psls ligomis. Taiau sergant hipertonija jos reikt vengti. Antemini au-galo dali nuovirai tinka udegi-mams gydyti ir lapimo isiskyrimui skatinti. Bitei glus, ant patinusios vietos dedami viei portulakos la-pai. Pastaraisiais metais pastebta, kad portulaka maina cukraus kie-k kraujyje.

  Klausiate atsakome

  Verta vietos ant virtuvs palangs

  Pabuiuok Adomo varl gal prin-cese pavirs...

  Nijols Petroits nuotraukos

  Klausiate atsakome

  Kaip susikurti originali aplink namuose

  Sofa, po kuria patogu laikyti knygas.

  Kai vaik kambaryje nedaug vietos... VL archyvo nuotraukos

  Kitokia puodeli funkcija.

  Meils Tarakeviiens nuotrauka

 • etadienisPRIEDAS APIE GyVENIMO BD IR LAISVALAIK

  2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis

  Eteris

  Rta KliytVL urnalist

  Naujo BTV situacij ou At-sargiai moterys! pavadini-mas skamba kaip perspjimas, taiau jis neveikia. Prieingai projektas adina aistras ir kirina irovus. ia dalyvauja itin po-puliarios ir mgstamos aktors Kristina Kazlauskait, inga Nor-kut, Lina Rastokait, Aldona Vi-lutyt, sukrusios daugyb vai-ri persona.

  Matyt, pasitaik ir toki, kurie ne-tiko kai kuriems irovams. Viena garbingo amiaus ponia po ou per-iros ne tik atvirai ireik savo nuo-mon, bet ir subr grupel bendra-mini piketui. Mes reikalaujame udrausti laid Atsargiai moterys! Ten rodys tokius dalykus, kuri mes nesuprantam ir neinom, ar tai gerai ar negerai, ir ties viena piketo organizatori. Besipiktinantieji dai-navo patriotines dainas ir band su-gdinti laidos krjus. J balsas ne-liko nepastebtas: piketas parodytas

  laidoje Pliusai-minusai, mat BTV gerbia kit nuomon net tada, kai ji nesutampa su televizijos pozicija, ir

  nekenia cenzros. Taigi itikimi i-rovai galjo pamatyti ir igirsti ne tik nauj ou, bet ir drs piket.

  O aktors K.Kazlauskait, I.Nor ku t, L.Rastokait ir A.Vi-lutyt sutar, kad su moterimis reikia bti atsargioms, taiau taip pat patar elgtis ir su vyrais. K.Kazlauskait pripaino, kad kuriozikas situacijas patenka per patiklum ir ne kart tai buvo vy-k dl vyr. Ji neslp savo silp-nybs: Esu viena i t naivi moter, kurios labai ilgai galvo-ja: negi jis galjo taip pasielgti?! L.Rastokait tikino, kad kvailas situacijas patenka tiek vyrai, tiek moterys, niekas nra nuo j ap-saugotas.

  Btent! Visi mes galime apsi-kvailinti, o paskui ilgai galvojame: negi galjome taip pasielgti? Ar, ais-troms atvsus ir iui nurimus, ne-verta i to skaniai pasijuokti?

  Atsargiai moterys! jau adina aistras

  Aktors L.Rastokait, A.Vilutyt, K.Kazlauskait turt kelti nuotaik, o ne nesantaikos audras. BTV nuotrauka

  Prie j negali meluoti, prie j negali keiktis, negalvoji apie bjaurius dalykus. Jie yra geri ir tave tuo ukreia. Jie gali mus i-gydyti nuo iandien pasaul ka-muojani lig...

  Taip apie vaikus kalba jiems pasakas ir dainas kuriantis ra-ytojas, reisierius Vytautas V.Landsbergis. Adventas tinka-mas metas pokalbiui apie tuos, kuriuos dedame tiek vili, ir apie ms graesnio gyvenimo ilges.

  Ilgs prie kaldin suvaikjim

  Koks jums, Vytautai, dabar me-tas baigiantis 2012-iesiems? Kiek jame skubos, raymo, bendravimo, susitikim su monmis?

  Pagal ms protvi jausen tai Ilgi laikas, ilgesio ir lidesio metas. Bet prasmingo lidesio, kai prisimeni, kad yra kitas pasaulis, o jame tau artimi ir brangs mo-ns, kurie kakada buvo iame pa-saulyje.

  Man itas ruduo yra gana keistas. Nepasakyiau, kad pilnas diaugs-mo ar entuziazmo. Prisimenu labai daug moni. Ir netgi dabar, atvy-ks Meninink namus, prisimi-niau, kad praeit syk, kai ia kon-certavau, pirmoje eilje sdjo Rta Stalilinait. Ir inau, kad iandien, jeigu ji dalyvaus, tai jau kitu pavi-dalu siela. Algimantas Masiulis, kuris buvo nuoirdus biiulis ir pa-djo sukurti ne vien film ir spek-

  takl, taip pat ateidavo mano vakarus Kaune. Imi jaus-

  ti tam tikr biiuli rat, kurie pra-

  deda daly-

  vauti kitu pavidalu. is laikas skirtas prisiminti, padkoti, pasidiaugti, kad jie buvo, j vis daugja. Kakoks keistas laikas, giltinl i tikrj pa-sidarbavo i peties. Bet tai natra-lu. Gyvenimas yra toks. Tam tikra prasme ita tema nori nenori persi-smelkia ir kryb.

  Galbt po Kald prasideda toks suvaikjimas, diaugimasis dovano-mis. O is laikas labiau skirtas suvok-ti, kad ir tu ia esi laikinai. Ir stenkis t laik, kur dar turi, nugyventi gra-iai ir padoriai, jeigu pavyks.

  Adventas susikaupimo, ramy-bs metas...

  Dabar Lietuvoje, ypa mieste, adventas tai paraik raymo, at-siskaitymo su fondais metas... Lap-kritis, gruodis yra susitikim mne-siai. Vyksta daug rengini, bet jie yra kitokie, ne pramoginiai. Nor-tsi maiau skubti. aidimo tai-sykles ir tu gali kurti, bet Lietuvoje kultros mons yra mesti komer-cini pramog katil... Turime labai daug padaryti, kad galtume tiesiog bti, nes nei i poezijos, nei i pa-sak nepragyventume. Taigi tokia gyvenimo realyb.

  Viskas i meils

  Anuomet mogus kaime, nu-ms derli, sddavo troboje ir, adventui atjus, laukdavo Ka-ld, o mums dabar pats dar-bymetis.

  Manau, kad mons, kurie ne-bijo darbo ir moka dirbti, pragyve-na, nestovi darbo biros eilje. To-ki moni Lietuvoje daug, ypa jaun, greitai perimani naujas inias, naujas technologijas. Man irgi teko imokti leidybos verslo ir perprasti rinkodaros, reklamos ir rmimo esm... Ir daug kit daly-k, kuri a mieliau neimanyiau, sdiau sau Anykiuose ir ray-iau pasakas, bet realyb yra tokia.

  Ger roman parayti reikia 34 met, ger knyg vaikams 11,5 met. Daniausiai tiek laiko neturi, tad privalai skubti, prie-vartauti save, rayti po 2 knygas per metus. Kartais baltai pavydiu Eimuntui Nekroiui, kad jis iti-sus 2 metus Dant repetuoja. Tok darb suprantu: turi pats suinoti, ko neinojai. Negali ieiti scen arba ssti prie knygos su paruotais atsakymais: turi tiktai klausimus, udavinji juos savo sielai, vien-syk geriau nugirsti j, kitsyk prasiau: aha, ia gerai neigirdau, o ia turiau pataisyti arba perra-yti. Bet kai turi tik 34 mnesius ir inai, kada privalai atsiskaity-ti fondui, ministerijai... tai kur-damas paskutin pasak Anupro kupra, pirmsyk patyriau tok

  malonum metus laiko j ray-ti. Turjau toki galimyb nieko kita neveikti.

  Bet ar tik turint pakankamai lai-ko galima prayti ger knyg?

  Turdamas pakankamai laiko, jautiesi ramus, o ramyb yra gero darbo slyga. Kartais mogus gali ir urmulyje bti ramus. Yra toki meistr, jog, dvasios specialist, kurie miesto urmulyje gali susitelk-ti, gyventi, per trump laik padary-ti didelius darbus.

  Vienas toki yra mano tvas. Neatsistebiu, kaip jis lktuve tarp Vilniaus ir Briuselio ar Strasb-ro ne tik dirba savo darbus, bet ir rao poezij, knygas, tyrin-ja iurlion... Jis inaudoja vis t laik, nes turi vidin ramyb. O man jos trksta, tenka bgti Anykius, usidaryti nuo pasau-lio ir pabti nuo jo atsiskyrus. Kita vertus, laiko spaudimas irgi daug imoko greitos reakcijos, kon-centracijos. Negali bti ites, negali laukti kvpimo dien die-nas tai yra darbas, amatas. At-siklei ryte ir inai, kad nuo 8-os iki 12-os turi parayti tiek ir tiek puslapi. spraudi save t laiko tarp, o vliau atsiranda ir kv-pimas, imoksti ir per t trump laik giedoti it laktingala.

  Ar meil dar viena btina ge-ros knygos slyga?

  Meil btina visiems darbams, ne tik krybos. Taiau meil keistas dalykas, apie kur nelen-gva kalbti. miau dainuoti lietu-vi liaudies dainas i Antano Jukos rinkinio, labai jau patinka man tos dainos, o juk ten niekada neigirsi odio meil, nors labai daug dai-n yra btent apie j. Palyginsiu su treiu dekalogo sakymu: nemink Dievo vardo be reikalo. Ir Meils vardo be reikalo nemink. Pramo-g kultra i labai rimto, atsakingo jausmo, kuris, manau, yra Visatos pagrindas, padar blizgut, butafo-rij. O juk viskas yra i meils. I Dievo meils, jos negalima paversti verslu, reklama.

  Nukelta 14 p.

  Vaikai ukreia gerumu

  Vytautas V.Landsbergis ne tik rao knygas vaikams: su mona Ramune jis kr leidykl Dominicus Lituanus. ia ileistos pasakos raomos ir kompaktines plokteles. Martos Daunits nuotrauka

 • 14 2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis

  Atkelta i 13 p.

  Neinau n vieno mogaus, n vieno gyvo padaro, kuris veikt be meils. Gls praysta i meils, vi-lioja bites, muses ir mus gundo. Vis-kas gamtoje sklidina meils. Dievas rpinasi visais be ilyg ir vaba-lais, ir uodais. Saul tave ildo gali tai suprasti kaip tam tikr meils form: kad saul tave pastebjo ir tau padjo ne tik duodama vitami-no D, bet ir metafiziniu lygmeniu. Gali mokytis tos meils i sauls, o i mnulio gali mokytis alto-sios vienij, lidnj meils meils t, kurie reikalauja, kad juos kas nors apviest, kurie neturi pa-tys ilumos, kurie yra apviesti ir matomi tik i kit malons. Meil yra visur. Nieko naujo nepasaky-siu: visas menas yra paremtas dviem pagrindiniais instinktais mirties ir meils.

  Danai mons kalba apie meil, bet to jausmo gyvenime nra paty-r. Tai apsimetimas dl noro pasiro-dyti geresnis nei esi. Lietuvi liau-dies dainose odio meil nra. Ar tai reikia, kad meils tada ne-buvo? Gal net prieingai, buvo daug daugiau. Tiesiog tai buvo dievika, nenuvalkiota, tai nebuvo kasdien pokalbi tema.

  Gal odio meil kartojimas yra atvirkiai proporcingas jos pa-jautai?

  Gali bti, kaip ir odiai Tvyn, Dievas. Jeigu mogus danai kartoja Dievas, Dievas ir a, mano Die-vas, gali suabejoti, ar jis yra j suti-ks. Tai imituojama i ilgesio, i noro j sutikti. Tiesa, kartais ta melagyst praveria: jei galima sikalbti lig, kodl Meils, Dievo negalima? Visos tos naujovs, Valentino dienos, yra

  gerai, taiau turtume nuolat klausti savs: ar neidavei io jausmo, ar ne-pavertei verslu? Jeigu taip, jau esi lyg mnulis: duokite man, vieskite man!

  Blogos inios sargdina

  Kokie odiai daniausiai gir-dimi vieojoje erdvje? Egoizmas, vartotojikumas, depresija, li-desys. Gal ir juos sikalbame arba mums yra kalbama?

  Tai hipnozs seansas, kur Lie-tuvos televizijos imano labai ge-rai. monms, kurie nori sveikai gyventi ir grai Lietuv matyti, reikt kuo maiau irti ir skai-tyti negatyvios iniasklaidos. Gai-la, kad kitokios yra labai maai. Rimti psichologai tvirtina, kad yra tam tikras balansas teigiam ir neigiam ini, kurias mogus pajgus per dien priimti. Jeigu to balanso nra ir mogus gau-

  na gerokai daugiau neigiam i-ni, jis iprotja. Nebtinai pra-deda audyti kaip Breivikas, elgtis agresyviai, bet nebenori gyven-ti, nebetiki, kad itas pasaulis yra graus, teisingas, nebeturi vilties, kad jame gali bti kas nors gera.

  Ms iniasklaida, ypa bulva-rin, sensacij besivaikanti, tarsi at-lieka genocid: mons dl to nu-stojo mgautis Lietuva. Sjdio laikais buvo diaugiamasi, kad tu-

  rime Lietuv, Baltijos keli, lietu-vikus mikus, dainas: ach, kaip ge-rai, kad mes esame tokie unikals, doms! Dabar pavirtome niurgz-liais: nieko gero nebra. O juk Lie-tuvoje yra puiki muzikant, meni-nink ir labai daug grai moni. Bet mes j nebematom, ms d-mesys nukreiptas negraij Lie-tuv: stebime j, analizuojame, ap-kalbame. Tarsi koks tonas bt mus apsds kalbti tik apie tai, kas bloga. Tokie mons nebegali svei-kai jaustis.

  Nepriklausomybs pradioje per televizij bdavo transliuo-jamos angl kalbos pamokls. O dabar turtume bti mokomi graaus kalbjimo: kaip palinkti ko nors gero, kaip pasakyti kom-pliment juk tai beveik inyk. ia pusiau juokais sakau, bet ir su skauduliu. Knygoje vaikams apie arklio Dominyko ir rugiagls meil raiau ne apie tai, kas galt ar turt bti meno objektas. Ra-iau apie normal dalyk: kaip ar-klys simyli rugiagl, kaip jis sako jai: Labas, a tavs pasiilgau, i atsako: Koks tu iandien graus, kur taip ilgai buvai? Arklys aiki-na: Iekojau altinio, kad tau van-dens atneiau, kad sustiprtum, atsigautum...

  Jiedu kalbasi tuo metu, kai ta madingoji kultra vapa apie visi-kai prieingus dalykus: Umuiu, nekeniu, esi toks ir anoks! Supra-tau, turiu vaikams kalbti kitaip, kad jie inot odius, kokiais dera kal-btis su savo drauge.

  Psichologai tikina, kad XXI am-iuje tikras avangardas bus... nor-malu. Tursime jau tiek ikreipto meno, perkelto gyvenim, kad atradimu taps odiai: Vau, jis pa-sak A tavs pasiilgau. ia tai stipru! Skaudus absurdas...

  Vien aktor dirba llininke vai-k namuose. Atvyksta su savo la-gaminliu ir vaidina tt ir mam vaikams, kurie to niekada nemat. Vaidina graiai: kaip jiedu kalba-si, kaip padeda vienas kitam, kaip kartu ruoia vakarien, augina savo vaikut. Vaikai iri akis isprogin, nes niekada to nemat, eimose, i kuri buvo paimti, jie regjo kito-kius santykius.

  Taigi atsiranda tokio neva nai-vaus meno btinumas. Kai tapsi-me normals, galsime kurti ir ra-finuot men, mtyti Dievo veid bombas ar mlu drabstyti. Bet dar nesame normals: ml drabsto-me vienas ant kito kasdien. Turime nuo to igyti.

  O kaip gi bt galima nuo to i-gyti?

  Receptus kiekvienas atras savo sieloje. Mano receptas labai pa-prastas: vaikai. Dievulis man j dav penkis. O kai pradjau rayti pasakas, tenka vainti susitiki-mus su skaitytojais, vainju dau-giausia pas vaikus. Vaikai gydo, jie i tavs padaro mog. Prie j ne-gali meluoti, keiktis, negali galvo-ti bjauri dalyk. Jie yra geri, ir tu tuo usikreti.

  Taigi vienas i pagrindini mano recept turkite daug vaik. Jei neturite, paimkite i vaik nam. Jei neturite tam laiko ar galimybi, vaiuokite ten tiesiog pabti su vai-k nam aukltiniais. Net ir nires-nei nuotaikai aplankius kartais nu-vaiuoju pas vaikuius, kurie labai sunkiai serga. Kartu kuriame pa-sakas, juokaujame, dainuojame. Ir pamatau, kad nra ko Dievul vyti med.

  Parengta pagal Agns Kairinaits interviu LRT

  etadienis

  Turkite daug vaik. Jei neturite, paimkite i vaik nam, vaiuokite ten tiesiog pabti su vaikais, toks Vytauto V.Landsbergio gydy-mosi nuo beprasmybs ir lidesio receptas.

  Martos Daunits nuotrauka

  Vaikai ukreia gerumu

  Labai teisingai pastebjote, ger-biama Valentina: sovietmeiu, kai apie valdi ir kitas blogybes tiesiai kalbti nebuvo galima, humoras pa-ddavo gyventi. Taiau senas geras humoras mutavo, ir tai, kuo jis tapo dabar, psichologai pavadino igy-venimo humoru. Sutikite, igyventi yra visai kas kita nei gyventi.

  Smojingumas mogui gyvybi-kai svarbus. Gebjimas pasijuokti i pasaulio, valdios, o ypa i sa-vs palaiko ms dvasin sveikat, padeda itverti valdios spaudim ir leidia ilikti dvasia nepriklau-

  somiems. Pasiaipyti i savs retas sugeba, o tai ijuokti valdi jai u nugaros praom!

  Riziking profesij atstovai, kas-dien patiriantys stipr stres ar gil-tins alsavim gydytojai, chirurgai, gaisrininkai, policininkai, neisiver-ia be specifinio humoro, apsaugan-io juos nuo psichikos pakrikimo. Sakot, jus purto nuo iurktaus chi-rurg smojo? O pamginkite kas-dien msinti gyv mog! Ne tik jam, bet ir chirurgo sielai btina anestezija, kurios vaidmen juodas humoras ir atlieka.

  I tikrj toji neapiuopiama hu-moro gyslel patikimas asmeny-bs nuovokumo, brandos rodiklis. Vaikiki, nebrands ir ligotos psi-chikos asmenys nei patys geba juo-kauti, nei supranta kit poktus.

  Taiau ar visoks humoras yra gerai? Ar juokas visada suteikia sveikatos, daro mus laisvesnius? Anaiptol. Prisiminkime pranao Mahometo karikatr skandalus, dl kuri vos nekilo karinis konf-liktas. Kaip ir teroristams, humoris-tams nebeliko nieko venta. Humo-ras smarkiai pajuodavo ir atspindi visuomens dvasios bsen. Sen anekdot jaunimas n nesupranta, jie per velns j ausims: Charlesas Chaplinas, tas leivas neauga su katiliuku? Tai pasen! Tokius juokus pakeit iurktus, cinikas, agresy-vus, sarkastikas humoras, artimas patyioms. Neva toks padeda mo-

  gui itverti susvetimjusiame pa-saulyje, igyventi terorizm ar kit iuolaikin mar. Taiau ar toks hu-moras pakelia dvasi, nea viesos? Prieingai! Taiau ir naktis, praleista irint kvailus humoro serialus, ne-prids sveikatos. Labiausiai j patai-syt velnus, gerairdis, viesus hu-

  moras, kok supranta, labai mgsta ir vaikai. Suaugusio mogaus dva-sinei pusiausvyrai btini ir autoiro-niki, intelektuals, ir suburiantys, paguodiantys juokai.

  Taigi pasauliui tikrai kakas ne-gerai... O gal ir mums ? Juk esame jo dalis.

  Padk sau

  Prisipastu, nebesuprantu iuolaikinio humoro. Sovietmeiu hu-moras buvo kitoks, paddavo gyventi. O dabar? sijungi televizori ir girdi juok u kadro, tik paiam juoktis nesinori. Ir aplinkui mons poktauja piktai, vis apie an gal, tyiojasi vienas i kito. Ar man kakas negerai, ar pasauliui? nori isiaikinti trakik Valentina.

  Atsako psicholog Rta Bubelien.

  Juokiams, kad igyventume

  Rimanto Dovydno pieinys

 • 152012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221)Valstiei laikratis TV programa

  5.05 Su aura 5.45 Maoji studija. Dievo odis 6.05 Rytas su muzika 8.03 Ryto gars savait 9.03 Muzikin kelion

  10.03 Tetos Betos viktorina 11.03 Muzika Tau 12.10 Lietuvos diena 13.03 Radijo teatras. O.J.Sigurdsonas.

  Piramidi meistro paslaptis 13.29 Retro 14.03 Septynios sporto dienos 14.28 Gera girdti

  15.03 Sankrya (k.) 15.28 Gera girdti 16.30 Laida rus kalba 17.03 Literatros akiraiai 17.30 Gera girdti 18.10 Laisvai! 19.03 Vudstoko vaikai 20.03 Vaik radijo teatras. Muzikin

  pasaka Doros nuotykiai (II d.)

  20.27 Autorin daina 20.45 Maoji studija. Dievo odis (k.) 21.03 Laida jaunimui Neinau 22.07 vaigds iri em 23.48 Vidurnakio lyrika.

  S.Anglickis 23.58 LR himnas 0.00 Nakties programa

  6.00 Klausimlis.lt 6.15 Nacionalin paie

  k tarnyba (k.) 7.30 Ryto suktinis su

  Zita Kelmickaite (k.) 8.30 Kaimo akademija 9.00 Odisjo klajons 9.25 Deronimas 9.50 Aviukas onas 10.00 Gustavo enciklopedija 10.30 Broli Grim pasa

  kos. siagan 11.45 X tarptautinis cirko

  festivalis Circo Massimo

  12.30 Planeta em 13.30 Puaro (N7) 15.30 ventadienio mintys 16.00 inios (su vertimu

  gest kalb) 16.10 Koncertas i

  Prezidentros kiemo. Tiesiogin transliacija

  17.45 Keliai. Mainos. mons

  18.15 Klausimlis.lt 18.30 Stilius. Gyvenimas 19.30 Bd turgus 20.30 Panorama 20.45 Savait 21.15 Met automobilio

  rinkimai. Tiesiogin transliacija i LRT studijos

  23.15 Dokumentinis f.mogaus smons gelmse

  0.15 Viena byla dviem (N7) (k.)

  6.00 Gyvenimas kupinas diaugsmo

  6.30 Televitrina 7.00 Ukalnio 5 (k.) 8.00 Tauro ragas (N7) 8.30 Sveikatos kodas 9.30 Autopilotas 10.00 Sekmadienio rytas 11.00 Raudonas dangus

  (N7) 12.00 PLRNAI. Lit

  kovos laukas (N7) 13.00 Nacionalin loterija

  10 milijon 14.00 Sveikinimai

  (tel. (8 5) 278 0803, mob. 8 618 77 654)

  16.30 Milijonieriai (k.) 17.00 Taip. Ne (k.) 18.00 Ekstrasensai

  detektyvai (N7) 19.00 Gyvenimo spalvos 20.00 inios 20.20 MEILS ISTORIJOS.

  Emilija Richards: Galvok tik apie mus abu (N7)

  22.20 Kriminalin drama Londono bulvaras (N14)

  0.20 Mentai (N7). 1.20 Bamba (S)

  6.30 Didysis fi lmuk ou

  6.55 Beprotiki maj nuotykiai

  7.20 Nenuorama Diun Ly

  7.45 Antinas Gudruolis

  8.10 Zigis ir Ryklys 8.35 Ogis ir tarakonai 9.00 Sveikatos ABC 9.30 Pasaulio virtuv 10.00 KINO PUSRyIAI.

  Romantin komedija Staiga trisdeimties (N7)

  12.10 Nuotyki fi lmas Aminai jauna (N7)

  14.05 KK2 (k.) (N7) 15.00 Talismanas (N7) 17.00 Ne vienas kelyje 17.45 Teleloto 18.45 inios 19.00 Alfa savait 19.30 Pasidalink. LNK ir

  Maisto banko labdaros koncertas

  23.00 MelodramaTikime meile (N14)

  1.20 Farai (k.) (N14)

  Gruodio 9, sekmadienis

  Puaro Farai Raudonas dangus

  6.45 Teleparduotuv 7.00 Maieji idykliai 7.30 Beibleidai.

  Metalo meistrai 8.00 Monsunas 8.30 Moderni eima

  (N7) 9.00 Sveikas mogus 10.00 Keturkojis ou 11.00 Fantastin drama

  Paaugls dvasia (N14)

  12.45 Drama Titanikas

  16.40 Choras 17.40 K manai? 18.45 TV3 inios 19.00 Savaits

  komentarai 19.30 X faktorius 21.10 Nuotyki drama

  Devintojo legiono erelis (N7)

  23.30 Komedija Igyventi Giligano saloje

  1.10 statymas ir tvarka. Nusikalstami kslai (N14)

  LRT kultra 8.00 Lietuvos dain vent 9.10 Vienas eilratis 9.20 Vilniaus knyg mug

  2012. Lauro Bielinio knygos Prezident aptarimas

  10.15 Grynas gyvenimas 11.00 Nojus ir Kasparas 11.30 Lietuvos tkstantmeio

  vaikai 12.45 Btovs slpiniai 13.30 Ms miesteliai.

  Rumiks (2 d.) (k.) 14.20 Laiko enklai. Vaz

  karaliavimas Lenkijos ir Lietuvos valstybje

  15.15 arpas (N7) 17.00 Veidai. Lietuvi doku

  mentika. Monologai apie Jon Grici

  17.50 Prisiminkime. Armonikos ansamblis

  18.00 Amininkai. Lietuvos partizanai

  18.50 Prisiminkime. Pianistas R.Kontrimas

  19.00 Diazo vakaras 20.00 Durys atsidaro 20.30 Poskiai su

  V.Gerulaiiu (k.) 21.00 Ekspedicija Australij 21.30 Lietuvi kinas trumpai.

  Mano tvas (re. M.Ivakeviius) (k.) (N7)

  22.00 Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis Tai a

  23.00 Panorama (k.) 23.15 Drama Vanduo (N14)

  TV1 7.15 Teleparduotuv 7.45 Blogiau nebna 8.40 Daktaras Ozas.

  eimos gydytojo patarimai

  10.30 Dirbantys gyvnai 11.30 Gyvnijos pasaulyje 12.00 Mano virtuv 13.00 Nuotyki fi lmas eimai

  Bethovenas 5 14.45 Zigis ir Ryklys 15.00 Teleparduotuv 15.30 Aukl (k.) 16.00 Nuotakos

  siaubns (N7) 16.55 odis ne virblis (k.) 17.00 Sumaink mane 18.00 Marijos irdis 19.00 vykis (N7) 20.00 Uribis (N7)

  21.00 SEKMADIENIO RO MAN TIKA. I Bastjos kolekcijos. vaigds liudininks (N7)

  22.50 Pasivaikiojimai su pianistu Edvinu Minktimu (k.)

  23.20 Didiojo sprogimo teorija (N7)

  23.50 Daktaras Ozas. eimos gydytojo patarimai

  0.50 Nuotakos siaubns (k.) (N7)

  TV6 8.45 Teleparduotuv 9.00 Tavo augintinis 9.30 Vienam gale kablys 10.00 Ekspedicija Arkt (N7) 11.00 Deimio Oliverio

  kulinarins kelions 12.00 Adrenalinas 12.30 Juokingiausi Amerikos

  nam vaizdeliai 13.00 Kulinarijos meistras

  (N7) 14.00 Joki klii! (N7) 15.00 Ledo kelias (N7) 16.00 Naa Raa (N7) 17.00 Joki klii! (N7) 18.10 Ekspedicija Arkt (N7) 19.10 Fantastin komedija

  Kiauingalviai 21.00 Klyvlendo ou (N7) 22.00 Krintantis dangus 23.00 Vartai (N14) 0.00 vaigdi vartai

  (N7) 0.55 Herojai (N14) 1.45 Ivaduotojas (N14)

  Lietuvos ryto TV 7.44 TV parduotuv 8.00 Reporteris 8.30 Dikis uo Klifordas 9.00 Padklis Eliotas 9.30 Oskaro oaz 9.40 Mokausi gaminti 10.00 Nam daktaras 10.30 Dokumentinis f. Grei

  io festivalis (1) (N7) 11.00 iandien kimba 11.35 Giri takais 12.10 Reporteris 12.40 Rossas Kempas.

  Gaujos (N7) 13.40 Dokumentinis f.

  Kaip gimsta ems drebjimai (N7)

  14.55 Dokumentinis f. Boni ir Klaidas (N7)

  16.00 inios

  16.15 VTB Jungtin lyga. Kauno algiris (Lietuva)Minsko CmokiMinsk(Baltarusija). Transliacija i Kauno

  18.00 inios 21.00 inios 21.20 24/7 22.20 Dokumentinis f. Kaip

  gimsta ems drebjimai (N7)

  23.25 Komisaras Megr (N7)

  Pirmasis Baltijos kanalas 7.10 Naujienos 7.45 Animacinis serialas 8.10 Vaik klubas 8.20 Laida kariams 9.00 Naujienos 9.20 Metas pietauti 10.00 Kol visi namie 11.00 Naujienos 11.20 Padriki uraai 11.45 Fazenda 12.20 mogus ir statymas 13.30 Jrmala 13.55 Vaidybinis f. Maskva

  netiki aaromis 17.00 Slapti pasaulio

  pabaigos enklai 18.15 Didiosios lenktyns 20.00 Laikas 21.15 lovs minut 23.20 Nastia 0.45 Pozneris 1.35 Vaidybinis f.

  Teheranas43

  Sport1 9.00 Televitrina 10.00 Krepinio pasaulyje 10.30 VTB Jungtin krepinio

  lyga. Maskvos srities ChimkiVilniaus Lietuvos rytas

  12.15 Lietuvos krepinio lyga. Vilniaus Lietuvos rytasKauno algiris

  14.00 VTB Jungtin krepinio lyga. Talino KalevSamaros Krasnyje Krylja

  15.55 VTB Jungtin krepinio lyga. Kauno algirisMinsk. Tiesiogin transliacija

  18.00 VTB Jungtin krepinio lyga. Liuberc TriumphKlaipdos Neptnas. Vaizdo raas

  19.50 VTB Jungtin krepinio lyga. Vilniaus Lietuvos rytasDonetsk. Vaizdo raas

  21.50 Sporto metratis 22.00 Krepinio pasaulyje 22.30 Sportas LT. Pasaulio

  sambo empionatas

  Keturkojis ou

  inios savaitgaliais 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 7.31, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00

  5.05 Su aura 5.45 Maoji studija. Dievo odis 6.05 Rytas su muzika 6.30 Gamta vis namai 7.05 Spaudos apvalga 7.30 Ryto garsai 9.03 Kultros savait 11.03 Sveikata 11.30 Dovanoju tau savo pasaul

  12.10 Sudie, XX amiau 13.00 Lietuvos diena 15.03 Atrask Lietuv 15.28 Balads 16.03 Kaip mons gyvena 16.30 Laida rus kalba 17.03 Maoji studija: Popieius ir

  pasaulis, Septintoji diena 18.10 Sveikinim ratas

  19.03 Auksins kolekcijos 20.03 Vaik radijo teatras. A.Matuio

  pasakalegenda ilvinlis (I d.) 20.28 Autorin daina 20.45 Maoji studija. Dievo odis (k.) 21.03 vaigds iri em 23.48 Vidurnakio lyrika. A.Fetas 23.58 LR himnas 0.00 Nakties programa

  Gruodio 8, etadienisLRT kultra

  8.00 Trembita 8.15 Vilniaus albumas 8.30 Rus gatv 8.45 Menora 9.00 Vilniaus ssiuvinis 9.15 Kelias 9.30 ventadienio mintys 10.00 Miesto kodas 10.30 Mokyklos langas 10.50 Tikro garso konkursas

  Laps popinrock 2011/2012 (k.)

  11.40 Atvira Lietuvosuniversitet ini lyga Lyderiai

  12.30 Etnokutros ratas. Apie skuduius (k.)

  13.00 Keliaukim! 13.30 Po Meksikos saule.

  Paslaptinga dykyn (k.)

  14.00 Idiotas (k.) 14.55 Negali bti 15.20 Kodl egzistuoja

  skurdas? 16.15 Poezijos spektaklis

  Mano meil stikliniais kalioais (k.)

  16.50 Prisiminkime. oka R.Krugikyt ir J.Katakinas

  17.00 Lietuvi dokumentikos meistrai. Edmundas Zubaviius

  18.00 Krybos metas. Teatras po katastrofos. Reisieriaus Roberto Sturua portretas (k.)

  18.30 Muzika gyvai. Kinijos liaudies instrument virtuozai

  20.05 TV teatro klasika. E.Olbis. Zooparke

  21.30 LRT Opus Ore. Grups Fusedmarc koncertas

  22.20 Laida apie LNOBT spektakl .Offenbacho Hofmano istorijos

  23.00 Panorama 23.30 LNOBT spektaklis.

  J.Offenbacho opera Hofmano istorijos

  TV1 7.15 Teleparduotuv 7.45 Blogiau nebna 8.40 Daktaras Ozas.

  eimos gydytojo patarimai

  10.30 Dirbantys gyvnai 11.30 Gyvnijos pasaulyje 12.00 Mano virtuv 13.00 Fantastinis nuotyki

  fi lmas Raganos

  15.00 Teleparduotuv 15.30 Pasivaikiojimai su pia

  nistu Edvinu Minktimu 16.00 Nuotakos siaubns

  (N7) 17.00 Geriausias Britanijos

  kirpjas 18.00 Marijos irdis 19.00 vykis (N7) 20.00 Far eima (N7) 21.00 Nuotyki fi lmas Deru

  deimantas (N7) 22.45 Deimia met jaunesni

  (N7) 23.45 Daktaras Ozas. eimos

  gydytojo patarimai 0.25 Nuotakos siaubns

  (k.)

  TV6 8.45 Teleparduotuv 9.00 Vienam gale kablys 9.30 Universitetai.lt 10.00 Aukiausia pavara 11.05 Lpdai diungls 12.00 Adrenalinas 12.30 Deimio Oliverio

  Kaldos 13.00 Deimio Oliverio

  kulinarins kelions 14.00 Joki klii! (N7) 15.00 Aukiausia pavara 16.00 Aikiaregys (N7) 17.00 Joki klii! (N7) 18.10 Ekspedicija Arkt (N7) 19.10 Romantin komedija

  Jokio supratimo (N7) 21.00 Herojai (N14) 22.00 Krintantis dangus (N

  14) 23.00 Vartai (N14) 0.00 Ivaduotojas (N14) 0.55 Herojai (N14) 1.45 Naa Raa (N7)

  Lietuvos ryto TV 7.34 TV parduotuv 7.50 Reporteris 8.30 Gimnazistai 9.30 Oskaro oaz 9.40 Mokausi gaminti 10.00 Padkime augti 10.35 Pradk nuo savs 11.10 Skonio reikalas 12.10 Reporteris 12.50 Gyvenimo bdas 13.50 Dokumentinis f.

  Kaip bitlai sudrebino Kremli

  14.55 Dokumentinis f. Kas nuud Stalin? (N7)

  16.00 inios. Orai 16.05 Super L.T. (N7) 17.00 inios 17.15 LKL empionatas.

  Pasvalio Pieno vaigdsKdaini Nevis. Tiesiogin transliacija i Pasvalio

  19.05 Komisaras Megr (N7)

  21.00 Reporteris 21.30 Inspektorius Luisas

  (N14) 23.40 Mados ir groio lsmas

  Victorias Secret 2012 0.45 Dokumentinis f.

  Pigi pirkini era

  Pirmasis Baltijos kanalas 7.05 Naujienos 7.30 Animacinis serialas 7.55 Vaik klubas 8.10 Gudruols ir

  gudruoliai 9.00 Naujienos 9.15 Ganytojo odis 9.35 Skanstas 10.25 Metas pietauti 11.00 Naujienos 11.25 Naikinamoji galia 13.00 Naujienos 13.20 Naikinamoji galia 16.00 Naujienos 16.10 Naikinamoji galia 16.50 Porcelianins vestuvs 20.00 Laikas 20.30 Ekstrasens mis 23.25 vakar su A.Malachovu 1.05 Kas? Kur? Kada? 2.05 Vaidybinis f.

  Savo noru

  Sport1 10.00 Televitrina 11.00 INIOS + 11.15 VTB Jungtin krepinio

  lyga. AstanaSankt Peterburgo Spartak

  13.00 VTB Jungtin krepinio lyga. ZgoelecoTurowDonetsk

  14.45 Lietuvos krepinio lyga. Vilniaus Lietuvos rytasKauno algiris

  16.30 Sporto metratis 16.45 VTB Jungtin krepinio

  lyga. Klaipdos NeptnasKauno algiris

  18.30 Automoto 18.55 VTB Jungtin krepinio

  lyga. Talino KalevSamaros Krasnyje Krylja. Tiesiogin transliacija.

  20.45 Lietuvos krepinio lyga. PrienaiNeptnas

  22.20 VTB Jungtin krepinio lyga. Maskvos srities ChimkiVilniaus Lietuvos rytas

  Giri horizontai Moderni eima etadienio rytas

  6.00 ventadienio mintys (k.)

  6.30 Duokim garo! (k.) 8.30 Gimtoji em 9.00 Aivenhas 9.25 Deronimas 9.50 Aviukas onas 10.00 Ryto suktinis su

  Zita Kelmickaite 11.00 Durys atsidaro 11.30 Septynios Kauno

  dienos 12.00 Sins balsas 12.30 Dokumentinis f.

  mogaus smons gelmse

  13.30 Juokis. Humoro vent

  15.30 Pasaulio panorama 16.00 inios (su vertimu

  gest kalb) 16.10 Sveikinim

  koncertas 18.20 arpas (N7) 20.25 Loterija Perlas 20.30 Panorama 21.00 Eurovizijos dain

  konkurso nacionalin atranka

  23.00 Drama Vanduo (N14)

  6.30 Televitrina 7.00 Lietuvos ini

  tyrimas (k.) (N7) 8.00 Savaits kriminalai 8.30 Duok labas 9.00 Autofanai 9.30 Statyb TV 10.00 etadienio rytas 11.00 Raudonas

  dangus (N7) 12.00 mogus prie

  gam t. Laukin Montana (N7)

  13.00 Galin empion lygos etapas Bulgarijoje

  14.00 Koncertas Ne gyvenimas, o pasaka! (2 d.) (k.)

  16.00 Prajuokink mane (k.) (N7)

  17.00 Pragaro virtuv (k.) (N7)

  18.00 Ekstrasensai prie nusikaltlius (N7)

  19.00 Svotai (N7) 20.00 inios 20.20 Jr velniai (N7) 21.20 Mano herojus.

  Veiksmo fi lmas udymo menas (N14)

  23.05 Atrus kinas. Siaubo fi lmas Kraujo burtininkas (S)

  0.55 Bamba (S)

  6.30 Didysis fi lmuk ou

  6.55 Beprotiki maj nuotykiai

  7.20 Nenuorama Diun Ly

  7.45 Antinas Gudruolis

  8.10 Zigis ir Ryklys 8.35 Ogis ir tarakonai 9.00 Apie k ir bites 9.30 Giri horizontai 10.00 Kino pusryiai.

  Nuotyki fi lmas eimai Mano monstriukas ir a (N7)

  12.05 Nuotyki komedija Ivanas Vasiljeviius keiia profesij (k.)

  14.00 KK2 (k.) (N7) 15.00 Talismanas (N7) 16.55 Nuo... Iki (k.) 17.55 Pasaulis X (k.) (N7) 18.45 inios 19.00 Radi ieko

  monos (N7) 21.00 Superkinas. Krimi

  nalin komedija Nuotykiai su Diku ir Deine (N7)

  23.00 Komedija Pusiau profai (N14)

  0.50 Siaubo trileris alininkai (N14)

  Durys atsidaro

  6.45 Teleparduotuv 7.00 Maieji

  idykliai 7.30 Beibleidai.

  Metalo meistrai 8.00 Monsunas (N7) 8.30 Moderni

  eima (N7) 9.00 Gyvenimas yra

  graus (N7) 9.30 Mamyi

  klubas 10.00 Svajoni sodai 11.00 Filmas eimai

  Limonadin burna

  13.15 Romantin komedijaNuotaka ir prietarai (N7)

  15.35 Kobra 11 (N7) 16.40 Kastlas (N7) 17.40 Beatos virtuv 18.45 inios 19.00 ok su

  manimi 2012 22.30 Kas? Kur? Kada? 23.35 Mistinis trileris

  39oji byla (N14)

  1.55 Geleinis mogus (N14)

 • 16 2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221)Valstiei laikratisTV programaGruodio 10, pirmadienis

  Nacionalin paiek tarnyba Tomas ir Deris TV3 vakaro inios Muchtaro sugrimas

  inios iokiadieniais 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 5.30, 6.00, 6.31, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00, 8.30, 8.45, 9.00, 9 .30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

  15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00

  5.15 Su aura 5.45 Maoji studija. Dievo odis 6.05 Gimtoji em 6.30 Ryto garsai 10.05 Spaudos puslapiai 10.31 Laida 112 11.03 Aktualij studija 12.10 Muzikinis vidudienis

  13.00 Lietuvos diena 15.05 Namai namuiai 16.03 Atsiliepk dainoj 16.30 Laida rus kalba 17.07 Antra pavara 18.10 Dienos tema 18.30 Gera girdti 19.03 Sveikinim ratas 20.03 Vakaro pasaka. Renkame

  Met knyg. K. Kasparaviius. Sapn katyt

  20.20 Autorin daina 20.45 Maoji studija.

  Dievo odis (k.) 21.03 Aktualij studija (k.) 22.10 vaigds iri em 23.48 Vidurnakio lyrika.

  J.Marcinkeviius 23.58 LR himnas 0.00 Nakties programa

  6.30 Televitrina 7.00 Muchtaro

  sugrimas (k.) (N7)

  8.00 Savaits kriminalai (N7)

  8.30 Auksarankiai (k.) 9.00 Ekstrasensai prie

  nusikaltlius (N7) 10.00 Alibi (N7) 11.00 Raudonas

  dangus (N7) 12.00 Svotai (k.) 13.00 Muchtaro sugr

  imas (k.) (N7) 14.00 Liejyklos gatv

  (k.) (N7) 15.00 Raudonas

  dangus (N7) 16.00 Kalbame ir rodome

  (N7) 17.00 Muchtaro

  sugrimas (N7) 18.00 inios 18.25 Laukinis (N7) 19.25 Milijonieriai 20.00 inios 20.25 Lietuvos ini

  tyrimas (N7) 21.25 Ukalnio 5 (N7) 22.25 Gyvi numirliai

  (N14) 23.25 Ekstrasensai

  detektyvai (N7) 0.25 Laukinis (k.) (N7) 1.25 Bamba (S)

  6.30 Teleparduotuv 6.45 Simpsonai (N7) 7.15 Nauja diena 8.00 Nusivylusios nam

  eimininks (N7) 9.00 Meils skuryje 10.00 Naisi vasara (N7) 11.00 Nuotyki komedija

  Naktis muziejuje 2 (N7)

  13.10 Juokingiausi Amerikos nam vaizdeliai

  13.40 Juodoji skyl 14.10 Drakon

  mediotojai 14.55 Skunk Fu 15.10 Aniukas Donal

  das ir draugai 15.40 Simpsonai (N7) 16.10 Meils

  prieglobstis (N7) 17.10 Drsi meil (N7) 18.10 Naisi vasara (N7) 18.45 TV3 inios 19.20 Prie srov ( N7) 20.00 Gyvenimas

  yra graus 20.30 Be komentar (N7) 21.00 Moterys meluoja

  geriau (N7) 21.35 TV3 vakaro inios 22.00 Nusivylusios nam

  eimininks (N7) 23.00 CSI Majamis (N7) 0.00 Amerikietika

  siaubo istorija (S) 1.00 Kriminalin drama

  Anarchijos vaikai (N14)

  6.20 Smalsut Dora 6.50 Maieji Tomas

  ir Deris III 7.20 Keista eimynl 7.50 Volkeris, Teksaso

  reinderis (N7) 8.50 24 valandos (k.)

  (N7) 9.45 Bk mano meile! (k.) 10.40 Staiga trisdeim

  ties (k.) (N7) 12.40 Kitas! (N7) 13.10 iKarli 13.40 Keista eimynl 14.15 Tomas ir Deris 14.50 Volkeris, Teksaso

  reinderis (N7) 15.55 Bk mano meile! 17.00 Labas vakaras,

  Lietuva 17.45 24 valandos (N7) 18.45 inios 19.19 KK2 (N7) 19.55 Nuo... Iki 20.55 Karamelins

  naujienos (N7) 21.30 Dviraio ou 22.00 inios 22.25 Kriminalin Lietuva 22.35 Specialioji Los

  Andelo policija (N7)

  23.35 Nikita ( N7) 0.30 V.Vizitas (N7) 1.25 statymas ir tvar ka.

  Specialij tyrim skyrius (N7)

  Gruodio 10, pirmadienis

  Gruodio 11, antradienis LRT kultra 8.00 Tele bimbam. 8.30 Miesto kodas (k.) 9.00 Labas rytas,

  Lietuva (k.) 11.30 LNOBT spektaklis.

  J.Offenbacho opera Hofmano istorijos (k.)

  13.45 Muzikos pasaulio vaigds (k.)

  14.10 Ms miesteliai. Valkininkai (k.)

  15.00 Septynios Kauno dienos

  15.30 Laba diena, Lietuva (k.)

  18.00 Kultr krykel. Vilniaus albumas

  18.15 Gimtoji em 18.45 Laiko portretai. Sigitas

  Geda 19.30 Gintarins batutos

  meistrai 21.00 Tapatybs labirintai 21.30 Muzikos svetain. Jasha

  Heifetz i Vilniaus 22.00 Lietuvos oki

  deimtukas 23.00 Pasaulio dokumentika.

  2020ieji 0.00 Panorama (k ) 0.45 Emigrantai (k.) 1.20 Muzikos pasaulio

  vaigds

  TV1

  7.15 Teleparduotuv 7.50 Sunkus vaikas 8.15 Betmeno nuotykiai 8.40 Dekio ano

  nuotykiai 9.05 Supermeno nuotykiai 9.30 Didiojo sprogimo

  teorija (N7) 10.00 San Francisko

  raganos II 11.00 Naujieji Robino Hudo

  nuotykiai 12.00 irdies balsas 13.00 Kerto buiniai (N7) 14.00 Meils miestas (N7) 15.00 Teleparduotuv 15.30 Drakon kova Z 16.30 Juokingiausi netyiukai 17.00 Aukl 18.00 Purpurinis deimantas 19.00 Langai III (N7)

  20.00 Specialioji Los Andelo policija (N7)

  21.00 Veiksmo trileris Largo Vinas (N7)

  23.15 Skaiiai (N7) 0.15 Pabgimas 1.15 Naujieji Robino Hudo

  nuotykiai

  TV6

  9.15 Teleparduotuv 9.30 Tavo augintinis 10.00 Ilikimas (N7) 11.00 Robinzonas Kruzas

  (N7) 12.00 Aferistas (N7) 13.00 Veds ir turi vaik

  (N7) 14.00 Rezidentai 14.30 Teleparduotuv 15.00 Ilikimas (N7) 16.00 Krokodil gaudytojo

  dienoratis (N7) 17.00 Robinzonas Kruzas

  (N7) 18.00 Aferistas (N7) 19.00 CSI kriminalistai (N7) 20.00 Veds ir turi vaik

  (N7) 21.00 Rezidentai (N7) 21.30 Komedija Kelyje 2.

  Alaus tenisas (N14) 23.30 6 kadrai (N7) 0.05 CSI kriminalistai (N7) 1.00 Naa Raa (N7) 1.50 Ivaduotojas (N14)

  Lietuvos ryto TV 6.14 TV parduotuv 6.30 Ryto reporteris 9.15 Skonio reikalas 10.15 iandien kimba 10.55 Kas nuud Stalin?

  (N7) 12.00 Lietuvos diena 13.00 Mokausi gaminti 13.20 TV parduotuv 14.00 Gyvenimo bdas 15.00 inios 15.10 Pal TV poktai (N7) 15.45 Dokumentinis f. K19.

  Nepagrainta versija (N7)

  16.00 inios 16.10 K19. Nepagrainta

  versija (ts.) 17.00 inios 17.20 Lietuva tiesiogiai 18.00 inios 18.45 Negaliu tylti

  19.45 SOS Beringo jroje (N7)

  21.00 Reporteris 21.55 Lietuva tiesiogiai 22.30 Negaliu tylti 23.35 Reporteris 0.30 Pal TV poktai 1.00 Grik negyvas!

  Pirmasis Baltijos kanalas 6.00 Labas rytas 9.00 Gyventi sveikai 10.00 Naujienos 10.25 D.Doncovos laida 12.00 Kitos naujienos 12.25 Kontrolinis pirkimas 13.00 Naujienos 13.20 Metas pietauti 14.00 Nelygios vedybos 14.55 Mados nuosprendis 16.00 Naujienos 16.55 Suprasti. Atleisti 17.35 Susituokime 18.50 Tegul kalba 20.00 Laikas. Lietuvos

  Laikas 21.20 Atspindys 23.40 Lietuvos Laikas 23.55 Vakarinis Urgantas 0.40 Naujienos 1.00 Vaidybinis f.

  Akcelerat

  Sport1 12.00 Televitrina 13.00 INIOS + 13.15 VTB Jungtin krepinio

  lyga. KalevSamaros Krasnyje Krylja

  15.00 Lietuvos krepinio lyga. Vilniaus Lietuvos rytasKauno algiris

  16.45 VTB Jungtin krepinio lyga. Kauno algiris Minsk

  18.30 Sportas LT. Penktasis Lietuvos Kendo empionatas

  19.00 INIOS + 19.15 VTB Jungtin krepinio

  lyga. NymburkKrasnojarsko Enisey

  21.00 INIOS + 21.15 VTB Jungtin krepinio

  lyga. Maskvos srities ChimkiMariupolio Azovma

  23.00 INIOS + 23.15 Krepinio pasaulyje

  Stilius Volkeris, Teksaso reinderis Moterys meluoja geriau Mentai

  6.00 Labas rytas, Lietuva

  9.00 Kobra 11 (N7) 10.00 Bd turgus (k.) 11.00 Aktualij studija 12.00 Laba diena, Lietuva 14.40 inios 15.00 Hartlando

  uuovja (N7) 16.00 Kobra 11 (N7) 17.00 Viena byla dviem

  (N7) 18.15 iandien (su verti

  mu gest kalb) 18.50 Prisikls faras

  (N7) 19.45 Rojus Lietuvoj 20.25 Loterija Perlas 20.30 Panorama 21.15 Stilius. Jausmai 21.45 Pinig karta 22.00 Loterija Perlas 22.05 Pinig karta 22.45 Kuklus iuolaiki

  ni technologij avesys

  23.25 Vakaro inios 23.40 Rojus Lietuvoj

  (k.) 0.10 Stilius. Namai (k.) 0.40 Viena byla dviem

  (k.) (N7)

  6.30 Televitrina 7.00 Muchtaro su

  grimas (k.) (N7) 8.00 Tauro ragas

  (N7) 8.30 Milijonieriai (k.) 9.00 Ekstrasensai

  detektyvai (N7) 10.00 Alibi. Raudonoji

  orchidja (N7) 11.00 Raudonas

  dangus (N7) 12.00 Mentai (k.) (N7) 13.00 Muchtaro

  sugrimas (k.) (N7)

  14.00 Laukinis (k.) (N7) 15.00 Raudonas

  dangus (N7) 16.00 Kalbame ir rodome

  (N7) 17.00 Muchtaro

  sugrimas (N7) 18.00 inios 18.25 Laukinis (N7) 19.25 Atsargiai

  moterys! 20.00 inios 20.25 Prajuokink mane 21.25 Pragaro virtuv 22.25 Sausas statymas.

  Kova dl valdios (N14)

  23.25 Ekstrasensai prie nusikaltlius (N7)

  0.25 Laukinis (N7) 1.25 Bamba (S)

  6.30 Teleparduotuv 6.45 Simpsonai (N7) 7.15 Nauja diena 8.00 Nusivylusios nam

  eimininks (N7) 9.00 Meils skuryje

  (N7) 10.00 Naisi vasara (N7) 11.00 Motina ir snus

  (N7) 11.30 Pilis (N7) 12.30 Nuodmi

  deimtukas 13.10 Juokingiausi Ame

  rikos nam vaizdeliai 13.40 Juodoji skyl 14.10 Drakon

  mediotojai 14.40 Skunk Fu 15.10 Aniukas Donal

  das ir draugai 15.40 Simpsonai (N7) 16.10 Meils

  prieglobstis (N7) 17.10 Drsi meil (N7) 18.10 Naisi vasara 18.45 TV3 inios 19.20 Pilis (N7) 20.30 Be komentar (N7) 21.00 Moterys meluoja

  geriau (N7) 21.35 TV3 vakaro inios 22.00 Tvyn (N14) 23.10 CSI kriminalistai

  (N7) 0.05 Amerikietika

  siaubo istorija (S) 1.05 Anarchijos vaikai

  (N14)

  6.20 Smalsut Dora 6.50 Maieji Tomas

  ir Deris 7.20 Keista eimynl 7.50 Volkeris, Teksaso

  reinderis (k.) 8.50 24 valandos (k.)

  (N7) 9.45 Bk mano meile! 10.40 Nuotyki fi lmas

  Aminai jaunas (k.)

  12.40 Kitas! (N7) 13.10 iKarli 13.40 Keista eimynl 14.15 Tomas ir Deris 14.50 Volkeris, Teksaso

  reinderis (N7) 15.55 Bk mano meile! 17.00 Labas vakaras,

  Lietuva 17.45 24 valandos (N7) 18.45 inios 19.19 KK2 (N7) 19.55 Pasaulis X (N7) 20.55 Karamelins

  naujienos (N7) 21.30 Dviraio ou 22.00 inios 22.25 Kriminalin Lietuva

  (N7) 22.35 Drama Kovos

  klubas (N14) 1.35 V. Vizitas (N7)

  6.00 Labas rytas,Lietuva

  9.00 Kobra 11 (k.) (N7) 10.00 Pinig karta (k.) 11.00 Aktualij studija 12.00 Laba diena,

  Lietuva 14.40 inios 15.00 Hartlando

  uuovja 16.00 Kobra 11 (N7) 17.00 Viena byla dviem

  (N7) 18.15 iandien

  (su vertimu gest kalb)

  18.55 Nacionalin paiek tarnyba

  20.25 Loterija Perlas 20.30 Panorama 21.15 Stilius. Namai 21.45 valgos 22.00 Loterija Perlas 22.05 valgos 22.45 Kuklus iuolaiki

  ni technologij avesys

  23.25 Vakaro inios 23.40 Pasaulio

  dokumentika. Planeta em (k.)

  0.40 Viena byla dviem (k.)

  LRT kultra 8.00 Gustavo enciklopedija 8.30 Keliaukim! 9.00 Labas rytas, Lietuva (k.) 11.30 Muzika gyvai. Kinijos

  liaudies instrument virtuozai (k.)

  13.10 Puaro (N7) 14.45 Arti toli (k.) 15.30 Laba diena,

  Lietuva (k.) 18.00 Kultr krykel.

  Trembita 18.15 Septynios

  Kauno dienos 18.45 Ms miesteliai.

  Valkininkai 19.35 Kine kaip kine 19.45 Detektyvas Visi prie

  vien 21.10 Poezijos spektaklis

  Mano meil stikliniais kalioais

  22.20 Veidai. Dokumentinis fi lmas apie aktor Rt Stalilinait

  23.50 Prisiminkime 0.00 Panorama (k.) 0.45 Pinig karta 1.30 Muzikos pasaulio

  vaigds

  TV1 7.15 Teleparduotuv 7.50 Sunkus vaikas 8.15 Betmeno nuotykiai 8.40 Dekio ano

  nuotykiai 9.05 Supermeno

  nuotykiai 9.30 Didiojo sprogimo

  teorija (N7) 10.00 San Francisko

  raganos I 11.00 Naujieji Robino Hudo

  nuotykiai (N7) 12.00 irdies balsas 13.00 Kerto buiniai (N7) 14.00 Meils miestas 15.00 Teleparduotuv 15.30 Drakon kova Z

  (N7) 16.30 Juokingiausi

  netyiukai 17.00 Didiojo sprogimo

  teorija (N7) 17.30 Aukl 18.00 Purpurinis deimantas

  (N7) 18.57 odis ne virblis 19.00 Langai III (N14) 20.00 Specialioji Los Andelo

  policijai (N7)

  21.00 Komedija Afonia (N7)

  22.50 Uribis (N7) 23.35 Skaiiai (N7) 23.50 Pasitikk manim (N7) 0.50 Sveikatos ABC (k.) 1.05 Naujieji Robino Hudo

  nuotykiai (k.)

  TV6 9.15 Teleparduotuv 9.30 Universitetai.lt 10.00 Ilikimas (N7) 11.00 Robinzonas Kruzas

  (N7) 12.00 Aferistas (N7) 13.00 Veds ir turi vaik

  (N7) 14.00 Deimio Oliverio

  Kaldos 14.30 Teleparduotuv 15.00 Ilikimas (N7) 16.00 Krokodil gaudytojo

  dienoratis (N7) 17.00 Robinzonas Kruzas

  (N7) 18.00 Aferistas (N7) 19.00 CSI kriminalistai (N7) 20.00 Veds ir turi vaik

  (N7) 21.00 Rezidentai (N7) 21.30 6 kadrai (N7) 23.00 Siaubo fi lmas

  Vienia (S) 1.00 Klyvlendo ou (N7) 1.25 CSI kriminalistai (N7) 2.10 Ivaduotojas (N14)

  Lietuvos ryto TV 6.30 Ryto reporteris 7.50 A ir vanduo 7.55 Ryto reporteris (ts.) 9.15 Super L.T. (N7) 10.15 Pradk nuo savs 10.55 24/7 12.00 Lietuvos diena 13.00 Mokausi gaminti 13.20 TV parduotuv 14.00 Skonio reikalas 15.00 inios 15.10 Pal TV poktai (N7) 15.45 Kaip gimsta ems

  drebjimai (N7) 16.00 inios 16.10 Kaip gimsta ems

  drebjimai (N7) (ts.) 17.00 inios 17.20 Lietuva tiesiogiai 18.00 inios18.45 Gyvenimo bdas 19.45 Dokumentinis f.

  K19 (N7) 21.00 Reporteris 21.55 Lietuva tiesiogiai

  22.30 Gyvenimo bdas 23.35 Reporteris 0.30 Pal TV poktai

  (N7) 1.00 Grik negyvas! (N7)

  Pirmasis Baltijos kanalas 6.00 Labas rytas 9.00 Gyventi sveikai 10.00 Naujienos 10.25 D.Doncovos laida 12.00 Kitos naujienos 12.25 Kontrolinis pirkimas 13.00 Naujienos 13.20 Metas pietauti 14.00 Nelygios vedybos 14.55 Mados nuosprendis 16.00 Naujienos 16.55 Suprasti. Atleisti 17.55 Suprasti. Atleisti 17.35 Susituokime 18.50 Tegul kalba 20.00 Laikas. Lietuvos

  Laikas 21.20 Atspindys 23.40 Lietuvos Laikas23.35 Vakarinis Urgantas 0.40 Naujienos 0.55 Vaidybinis f. Mes

  linksmi, laimingi, talentingi

  Sport1 12.00 Televitrina 13.00 VTB Vieningoji krep

  inio lyga. Zgoeleco TurowDonetsk

  14.45 Sportas LT. Jaunimo ir veteran kultrizmo empionatas

  15.45 Sporto metratis 15.55 VTB Jungtin krepinio

  lyga. Nymburk Krasnojarsko Enisey. Tiesiogin transliacija

  17.45 VTB Jungtin krepinio lyga. Maskvos srities ChimkiMariupolio Azovma. Tiesiogin transliacija (pertrauko je INIOS +)

  19.35 Sportas LT. Pasaulio sambo empionatas

  21.00 INIOS + 21.15 TB Jungtin krepinio

  lyga. Maskvos srities ChimkiVilniaus Lietuvos rytas

  23.00 INIOS + 23.15 Automoto

  5.05 Spaudos apvalga 5.15 Su aura 5.45 Maoji studija. Dievo odis 6.05 Gimtoji em 6.30 Ryto garsai

  10.05 Spaudos puslapiai 10.31 Laida 112 11.03 Aktualij studija 12.10 Muzikinis vidudienis 13.00 Lietuvos diena 15.05 Litas prie lito 16.03 Duetai 16.30 Laida rus kalba 17.07 Antra pavara

  18.10 Dienos tema 18.30 Maoji studija.

  Kultra ir religija 19.03 Sveikinim ratas 20.03 Vakaro pasaka. Renkame

  Met knyg. K. Kasparaviius. Sapn katyt

  20.20 Gamta vis namai (k.)

  20.45 Maoji studija. Dievo odis (k.)

  21.03 Aktualij studija (k.) 22.10 vaigds iri em 23.48 Vidurnakio lyrika.

  V.Reimeris 23.58 LR himnas 0.00 Nakties programa

 • 172012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221)Valstiei laikratis TV programaGruodio 12, treiadienis LRT kultra

  8.00 Odisjo klajons 8.30 Gimtoji em 9.00 Labas rytas,

  Lietuva (k.) 11.30 Gintarins batutos

  meistrai. Gintaras Rinkeviius (k.)

  13.00 Poskiai su Viktoru Gerulaiiu (k.)

  13.30 Muzikos pasaulio vaigds (k.)

  14.10 Laiko portretai. Sigitas Geda

  15.00 Tapatybs labirintai (k.) 15.30 Laba diena, Lietuva (k.) 18.15 Pinig karta 19.00 Europos taurs krepi

  nio turnyro rungtyns. Prienai (Lietuva) Kijevo Budivelnik (Ukraina). Tiesiogin transliacija

  20.50 Jono Meko fi lm retro s pektyva

  22.35 Elito kinas. Drama Popie Joana (N14)

  0.45 Panorama 1.30 Lietuvos oki

  deimtukas

  TV1 7.15 Teleparduotuv 7.50 Sunkus vaikas 8.15 Betmeno nuotykiai 8.40 Dekio ano

  nuotykiai 9.05 Supermeno nuotykiai 9.30 Didiojo sprogimo

  teorija (N7) 10.00 San Francisko

  raganos I (N7) 11.00 Naujieji Robino

  Hudo nuotykiai 12.00 irdies balsas 13.00 Kerto buiniai (N7) 14.00 Meils miestas 15.00 Teleparduotuv 15.30 Drakon kova Z (N7) 16.30 Juokingiausi netyiukai 17.00 Aukl 18.00 Purpurinis deimantas 19.00 Langai III (N7) 20.00 Specialioji Los Andelo

  policija (N7) 21.00 Kriminalin drama

  Nuopuolis (N7)

  23.30 Skaiiai 0.30 Pabgimas (k.) 1.30 Naujieji Robino Hudo

  nuotykiai (k.)

  TV6

  9.15 Teleparduotuv 9.30 Adrenalinas 10.00 Ilikimas (N7) 11.00 Robinzonas Kruzas

  (N7) 12.00 Aferistas (N7) 13.00 Veds ir turi vaik

  (N7) 14.00 Rezidentai (N7) 14.30 Teleparduotuv 15.00 Ilikimas (N7) 16.00 Krokodil gaudytojo

  dienoratis (N7) 17.00 Robinzonas Kruzas

  (N7) 18.00 Aferistas (N14) 19.00 CSI kriminalistai (N7) 20.00 Veds ir turi vaik

  (N7) 21.00 Rezidentai (N7) 21.30 Nuotyki komedija

  Trise plauste. Gamtos auksmas (N7)

  23.20 Europos pokerio turas (S)

  0.25 6 kadrai 0.55 CSI kriminalistai (N7) 2.05 Ivaduotojas (N14)

  Lietuvos ryto TV

  6.14 TV parduotuv 6.30 Ryto reporteris 9.15 Gyvenimo bdas 10.15 Nam daktaras 10.55 K19. Nepagrainta

  versija (N7)12.00 Lietuvos diena 13.00 Padklis Eliotas 13.20 TV parduotuv 14.00 Negaliu tylti 15.00 inios. Orai 15.10 Pal TV poktai (N7) 15.45 Dokumentinis f. SOS

  Beringo jroje (N7) 16.00 inios 16.10 SOS Beringo jroje

  (ts.) 17.00 inios. Orai 17.20 Lietuva tiesiogiai 18.00 inios 18.45 Negaliu tylti

  19.45 Dokumentinis f. ingischanas (N7)

  21.00 Reporteris 21.55 Lietuva tiesiogiai 22.30 Negaliu tylti 23.35 Reporteris 0.30 Pal TV poktai (N7) 1.00 Grik negyvas!

  Pirmasis Baltijos kanalas 6.00 Labas rytas 9.00 Gyventi sveikai 10.00 Naujienos 10.25 D.Doncovos laida 12.00 Kitos naujienos 12.25 Kontrolinis pirkimas 13.00 Naujienos 13.20 Metas pietauti 14.00 Nelygios vedybos 14.55 Mados nuosprendis 16.00 Naujienos 16.55 Suprasti. Atleisti 17.30 Susituokime 18.50 Tegul kalba 20.00 Laikas. Lietuvos

  Laikas 21.20 Atspindys 23.40 Lietuvos Laikas 23.55 Vakarinis Urgantas 0.40 Naujienos 0.55 Vaidybinis f. Dezerty

  ras

  Sport1 12.00 Televitrina 13.00 INIOS + 13.15 VTB Jungtin krepinio

  lyga. NymburkKrasnojarsko Enisey

  15.00 VTB Jungtin krepinio lyga. Talino Kalev Samaros Krasnyje Krylja

  16.45 VTB Jungtin krepinio lyga. Kauno algiris Minsk

  18.30 Futbolo dievai. Zico 19.00 INIOS + 19.15 VTB Jungtin krep

  inio lyga. Liuberc TriumphKlaipdos Neptnas

  21.00 INIOS + 21.15 Automoto 21.45 Sportas LT. Jaunimo ir

  veteran kultrizmo empionatas

  22.45 Sporto metratis 23.00 INIOS + 23.15 Futbolo dievai. Batistuta

  Pasaulio plaukimo empionatas Bk mano meile! Be komentar Jr velniai

  6.00 Labas rytas, Lietuva 9.00 Kobra 11 (N7) 10.00 Prisikls faras (k.)

  (N7) 11.00 Aktualij studija 12.00 Laba diena,

  Lietuva 14.40 inios 15.00 Hartlando

  uuovja 16.00 Kobra 11 (N7) 17.00 Viena byla dviem

  (N7) 18.15 iandien

  (su vertimu gest kalb)

  19.00 Pasaulio plaukimo empionatas trumpajame (25 m) baseine. Pusfi naliai. Finalai. Tiesiogin transliacija i Stambulo

  20.25 Loterija Perlas 20.30 Panorama 21.15 Labdaros akcija

  Itiesk gerumui rank

  22.05 Labdaros akcija Itiesk gerumui rank

  23.25 Vakaro inios 23.40 Popiet su Algiman

  tu ekuoliu (k.) 0.10 Stilius. Jausmai (k.) 0.40 Viena byla dviem

  (k.)

  6.30 Televitrina 7.00 Muchtaro

  sugrimas (k.) (N7)

  8.00 Ukalnio 5(N7) (k.)

  9.00 Prajuokink mane (N7) (k.)

  10.00 Svotai (k.) (N7) 11.00 Raudonas

  dangus (N7) 12.00 Jr velniai

  (k.) (N7) 13.00 Muchtaro

  sugrimas (k.) 14.00 Laukinis (k.) (N7) 15.00 Raudonas

  dangus (N7) 16.00 Kalbame ir rodome

  (N7) 17.00 Muchtaro

  sugrimas (N7) 18.00 inios 18.25 Laukinis (N7) 19.25 Auksarankiai (N7) 20.00 inios 20.25 Lietuvos turizmo

  dvideimtmeio apdovanojimai. Ikilmingas koncertas

  22.25 Mentai (N7) 23.25 Jr velniai

  (k.) (N7) 0.55 Laukinis (k.) (N7) 1.25 Bamba (S)

  6.30 Teleparduotuv 6.45 Simpsonai (N7) 7.15 Nauja diena 8.00 Nusivylusios nam

  eimininks (N14) 9.00 Meils skuryje

  (N7) 10.00 Naisi vasara (N7) 11.00 Beatos virtuv 12.00 K manai? 13.00 Akistata 13.40 eimos reikalai 14.10 Drakon

  mediotojai 14.40 Skunk Fu 15.10 Aniukas Donal

  das ir draugai 15.40 Simpsonai (N7) 16.10 Meils

  prieglobstis (N7) 17.10 Drsi meil (N7) 18.10 Naisi vasara (N7) 18.45 TV3 inios 19.20 Akistata 20.00 Motina ir snus

  (N7) 20.30 Be komentar (N7) 21.00 Moterys meluoja

  geriau (N7) 21.35 TV3 vakaro inios 22.00 Viking loto 22.05 Daktaras Hausas

  (N7) 23.05 CSI Niujorkas (N7) 0.05 Amerikietika

  siaubo istorija (S) 1.05 Anarchijos vaikai

  (N14)

  6.20 Smalsut Dora 6.50 Maieji Tomas ir

  Deris 7.20 Keista eimynl 7.50 Volkeris, Teksaso

  reinderis (k.) 8.50 24 valandos (k.) (N7) 9.45 Bk mano meile! (k.) 10.40 Specialioji Los

  Andelo policija (k.) (N7)

  11.40 Nikita (k.) (N7) 12.40 Kitas! (N7) 13.10 iKarli 13.40 Keista eimynl 14.15 Tomas ir Deris 14.50 Volkeris, Teksaso

  reinderis (N7) 15.55 Bk mano meile! 17.00 Labas vakaras,

  Lietuva 17.45 24 valandos (N7) 18.45 inios 19.19 KK2 (N7) 19.55 Diagnoz. Valdia 20.55 Karamelins

  naujienos (N7) 21.30 Dviraio ou 22.00 inios 22.25 Kriminalin Lietuva

  (N7) 22.35 Kriminalin drama

  Sumokti visk (N7)

  1.25 statymas ir tvarka (N7)

  1.40 V.Vizitas (N7)

  LRT kultra 8.00 Gustavo enciklopedija 8.30 Etnokultros ratas.

  Smuikas Lietuvoje 9.00 Labas rytas, Lietuva (k.) 11.30 Kine kaip kine 11.55 Detektyvas Visi prie

  vien (N7) 13.25 Mokyklos langas (k.) 13.50 Muzikos pasaulio

  vaigds (k.) 14.15 Mokyklos langas (k.) 14.35 Amininkai.

  Neprarastoji karta 15.20 Prisiminkime 15.30 Laba diena, Lietuva (k.) 18.00 Kultr krykel.

  Menora 18.15 Kaimo akademija.

  vieiamoji laida kaimui

  18.45 Grynas gyvenimas 19.30 Dokumentinis serialas

  Kodl egzistuoja skurdas?

  20.25 Nepaintas pasaulis. Vikingai

  20.50 Poskiai su Viktoru Gerulaiiu

  21.25 Lietuvi kinas trumpai. Tve ms (N14)

  21.50 Prisiminkime. Arijos i lietuvik oper

  22.00 Ikis vaigdms 23.00 Lietuvi dokumentikos

  meistrai. Edmundas Zubaviius

  0.00 Panorama (k.) 0.45 J.Meko krybos

  retrospektyva (k.)

  TV1 7.15 Teleparduotuv 7.50 Sunkus vaikas 8.15 Betmeno nuotykia 8.40 Dekio ano

  nuotykiai 9.05 Supermeno nuotykiai

  (N7) 9.30 Didiojo sprogimo

  teorija (N7) 10.00 San Francisko

  raganos I (N7) 11.00 Naujieji Robino

  Hudo nuotykiai 12.00 irdies balsas 13.00 Kerto buiniai

  (N7) 14.00 Meils miestas 15.00 Teleparduotuv 15.30 Drakon kova Z

  (N7) 16.30 Juokingiausi netyiukai 17.00 Aukl 18.00 Purpurinis deimantas

  19.00 Langai III (N7) 20.00 Specialioji Los Andelo

  policija (N7) 21.00 Donos Leon

  detektyvai. Tamsioji Venecijos pus

  22.50 Begdis (N7) 23.50 Gynjai (N7) 0.50 Naujieji Robino Hudo

  nuotykiai (N7)

  TV6 9.15 Teleparduotuv 9.30 Vienam gale kablys 10.00 Ilikimas (N7) 11.00 Robinzonas Kruzas

  (N7) 12.00 Aferistas (N7) 13.00 Veds ir turi vaik

  (N7) 14.00 Rezidentai (N7) 14.30 Teleparduotuv 15.00 Ilikimas (N7) 16.00 Krokodil gaudytojo

  dienoratis (N7) 17.00 112. Ekstremali

  pagalba (N7) 18.00 Aferistas (N14) 19.00 CSI kriminalistai (N7) 20.00 Veds ir turi vaik

  (N7) 21.00 Rezidentai (N7) 21.30 Trileris Mirties kelias

  (N14) 23.20 6 kadrai (N7)23.55 CSI kriminalistai (N7) 0.40 Ledo kelias (N7) 1.30 Ivaduotojas (N7)

  Lietuvos ryto TV 6.14 TV parduotuv 6.30 Ryto reporteris 9.15 Gimnazistai 10.15 Giri takais 10.55 Dokumentinis f. SOS

  Beringo jroje (N7) 12.00 Lietuvos diena 13.00 Padklis Eliotas 13.20 TV parduotuv 14.00 Negaliu tylti 15.00 inios 15.10 Pal TV poktai (N7) 15.45 Dokumentinis f.

  ingischanas 16.00 inios 16.10 ingischanas (ts.) 17.00 inios 17.20 Lietuva tiesiogiai 18.00 inios 18.50 VTB Jungtin lyga.

  Klaipdos Neptnas (Lietuva) Krasnojarsko Jenisej (Rusija). Tiesiogin transliacija i Klaipdos

  21.00 Reporteris 21.55 Lietuva tiesiogiai 22.30 Super L.T. (N7) 23.35 Reporteris 0.30 Pal TV poktai (N7) 1.00 Grik negyvas! (N7)

  Pirmasis Baltijos kanalas 6.00 Labas rytas 9.00 Gyventi sveikai 10.00 Naujienos 10.25 D.Doncovos laida 12.00 Kitos naujienos 12.25 Kontrolinis pirkimas 13.00 Naujienos 13.20 Metas pietauti 14.00 Nelygios vedybos 14.55 Mados nuosprendis 16.00 Naujienos 16.50 Susituokime 18.00 Ledo ritulys. Rusija

  vedija 20.10 Laikas. Lietuvos

  Laikas 21.20 Atspindys 22.20 Lietuvos Laikas 22.30 Vieno teismo istorija 23.25 Naujienos 23.50 Vaidybinis f. 12 2.30 vaigdlaivis 2.45 Vaidybinis f. Viskas

  niekai

  Sport1 12.00 Televitrina 13.00 INIOS + 13.15 VTB Jungtin krepinio

  lyga. Vilniaus Lietuvos rytasDonetsk

  15.00 VTB Jungtin krepinio lyga. NymburkKrasnojarsko Enisey

  16.45 Sportas LT. irg konkrai Vazgaikiemyje

  17.45 Sporto metratis 17.55 VTB Jungtin krepinio

  lyga. Klaipdos Neptnas Krasnojarsko Enisey. Tiesiogin transliacija (pertraukoje INIOS+)

  19.45 Sportas LT. Lengvosios atletikos federacijos taurs varybos

  20.40 Sporto metratis 21.00 INIOS + 21.15 VTB Jungtin krepinio

  lyga. Kauno algrisMinsk

  23.00 INIOS + 23.15 Futbolo dievai. Bobby

  Charlton

  6.00 Labas rytas, Lietuva

  9.00 Kobra 11 (N7)

  10.00 Stilius. Gyvenimas (k.)

  11.00 Aktualij studija 12.00 Laba diena,

  Lietuva 14.40 inios 15.00 Hartlando

  uuovja 16.00 Kobra (N7) 17.00 Viena byla dviem

  (N7) 18.15 iandien

  (su vertimu gest kalb)

  19.00 Pasaulio plaukimo empionatas trumpajame (25 m) baseine. Pusfi naliai. Finalai. Tiesiogin transliacija i Stambulo

  20.25 Loterija Perlas 20.30 Panorama 21.15 Tautos aikt.

  Nacionaliniai debatai

  22.00 Loterija Perlas 22.05 Tautos aikt 23.25 Vakaro inios 23.40 Keliai. Mainos.

  mons (k.) 0.10 Stilius. Veidai (k.) 0.40 Viena byla dviem

  (k.) (N7)

  6.30 Televitrina 7.00 Muchtaro su

  grimas (k.) (N7) 8.00 Lietuvos ini

  tyrimas (N7) 9.00 Taip. Ne (k.) 10.00 mogus prie

  gam t. Ramiojo vandenyno sala (k.) (N7)

  11.00 Raudonas dangus (N7)

  12.00 Ekstrasensai prie nusikaltlius (k.) (N7)

  13.00 Muchtaro sugrimas (k.) (N7)

  14.00 Laukinis (k.) (N7) 15.00 Raudonas

  dangus (N7) 16.00 Kalbame ir rodome

  (N7) 17.00 Muchtaro

  sugrimas (N7) 18.00 inios 18.25 Laukinis (N7) 19.25 Kartas vakaras

  (N7) 20.00 inios 20.25 Muzikinis ou

  Muzikin kauk 22.25 Kriminalin drama

  Vagi pasaulis (N14)

  0.25 Laukinis (N7) (k.) 1.10 Bamba (S)

  6.30 Teleparduotuv 6.45 Simpsonai (N7) 7.15 Nauja diena 8.00 Nusivylusios nam

  eimininks (N14) 9.00 Meils skuryje

  (N7) 10.00 Naisi vasara (N7) 11.00 X faktorius 12.40 Gyvenimas yra

  graus (N7) 13.10 Patys paiausi (N7) 13.40 eimos reikalai 14.10 Drakon

  mediotojai 14.40 Skunk Fu 15.10 Aniukas Donal

  das ir draugai 15.40 Simpsonai (N7) 16.10 Meils

  prieglobstis (N7) 17.10 Drsi meil (N7) 18.10 Naisi vasara (N7) 18.45 TV3 inios 19.20 Nuodmi

  deimtukas (N7) 20.00 Patys paiausi (N7) 20.30 Be komentar (N7) 21.00 Moterys meluoja

  geriau (N7) 21.35 TV3 vakaro inios 22.00 Kobra 11 (N7) 23.00 Iekotojas (N14) 0.00 Amerikietika

  siaubo istorija (S) 1.00 Anarchijos vaikai

  (N14)

  6.20 Smalsut Dora 6.50 Maieji Tomas

  ir Deris III 7.20 Keista eimynl 7.50 Volkeris, Teksaso

  reinderis (N7) 8.50 24 valandos (k.) (N7) 9.45 Bk mano meile! (k.) 10.40 Valanda su Rta (k.) 12.10 Karamelins

  naujienos (k.) (N7) 12.40 Kitas! (N7) 13.10 iKarli 13.40 Keista eimynl 14.15 Tomas ir Deris 14.50 Volkeris, Teksaso

  reinderis (N7) 15.55 Bk mano meile! 17.00 Labas vakaras,

  Lietuva 17.45 24 valandos (N7) 18.45 inios 19.19 KK2 (N7)19.55 Valanda su Rta 21.30 Dviraio ou22.00 inios 22.25 Kriminalin Lietuva

  (N7)22.35 Visa menanti (N7) 23.35 Agentai (N7) 0.30 statymas ir

  tvarka (N7) 1.25 Sveikatos ABC (k.)

  Gruodio 13, ketvirtadienis

  Keliai. Mainos. mons Visa menanti Simpsonai Taip. Ne

  5.05 Spaudos apvalga 5.15 Su aura 5.45 Maoji studija. Dievo odis 6.05 Gimtoji em 6.30 Ryto garsai 10.05 Spaudos puslapiai

  10.31 Laida 112 11.03 Aktualij studija 12.10 Muzikinis vidudienis 13.00 Lietuvos diena 15.05 Tarp Ryt ir Vakar 16.03 ini amius 16.30 Laida rus kalba 17.07 Antra pavara

  18.10 Dienos tema 18.30 Gera girdti 19.03 Sveikinim ratas 20.03 Vakaro pasaka. Renkame

  Met knyg. J.Liniauskas. Suvyniota diena, arba Kokio dydio bna didel meil

  20.20 ini amius (k.)

  20.45 Maoji studija. Dievo odis (k.)

  21.03 Aktualij studija (k.) 22.10 vaigds iri em 23.48 Vidurnakio lyrika.

  A.Venclova 23.58 LR himnas 0.00 Nakties programa

  5.05 Spaudos apvalga 5.15 Su aura 5.45 Maoji studija. Dievo odis 6.05 Gimtoji em 6.30 Ryto garsai

  10.05 Spaudos puslapiai 10.31 Laida 112 11.03 Aktualij studija 12.10 Muzikinis vidudienis 13.00 Lietuvos diena 15.05 Sveikata (k.) 15.30 Atsiliepk dainoj 16.30 Laida rus kalba

  17.07 Antra pavara 18.10 Dienos tema 18.30 Gera girdti 19.03 Sveikinim ratas 20.03 Vakaro pasaka. Renkame

  Met knyg. J.Liniauskas. Suvyniota diena, arba kokio dydio bna didel meil

  20.20 Literatros akiraiai (k.) 20.45 Maoji studija. Dievo odis

  (k.) 21.03 Aktualij studija (k.) 22.10 vaigds iri em 23.48 Vidurnakio lyrika. J.vabait 23.58 LR himnas 0.00 Nakties programa

 • 18 2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221)Valstiei laikratisTV programa

  5.05 Su aura 5.45 Maoji studija. Dievo odis 6.05 Rytas su muzika 6.30 Gamta vis namai 7.05 Spaudos apvalga

  7.30 Ryto garsai 9.03 Kultros savait 11.03 Sveikata 11.30 Dovanoju tau savo pasaul 12.10 Sudie, XX amiau 13.00 Lietuvos diena 15.03 Atrask Lietuv 15.28 Balads 16.03 Kaip mons gyvena

  16.30 Laida rus kalba 17.03 Maoji studija: Popieius ir

  pasaulis, Septintoji diena 18.10 Sveikinim ratas 19.03 Auksins kolekcijos 20.03 Vaik radijo teatras.

  J.Milako pjespasaka Varna Florentiet

  20.37 Autorin daina 20.45 Maoji studija.

  Dievo odis (k.) 21.03 vaigds iri em 23.48 Vidurnakio lyrika. K.Inira 23.58 LR himnas 0.00 Nakties programa

  Gruodio 14, penktadienisLRT kultra

  8.00 Aivenhas 8.30 Kaimo akademija 9.00 Labas rytas, Lietuva (k.) 11.30 Lietuvos oki

  deimtukas (k.) 12.30 Koncertas Ikis

  vaigdms (k.) 13.30 Muzikos svetain. Jasha

  Heifetz i Vilniaus 14.00 Prisiminkime. Arijos i

  lietuvik oper 14.15 Grynas gyvenimas 15.00 Durys atsidaro 15.30 Laba diena, Lietuva (k.) 18.00 Kultr krykel.

  Vilniaus ssiuvinis 18.15 Keliaukim! 18.45 Klaipdos muzikinio te

  atro spektaklis. G.Bizet opera Karmen

  21.15 Arti toli 21.50 Prisiminkime. Ovilas

  Stravinskas 22.00 Idiotas (N7) 23.00 Diazo vakaras 0.00 Panorama (k.) 0.45 Tarptautinis dainuo

  jamosios poezijos festivalis Tai a

  TV1 7.15 Teleparduotuv 7.50 Sunkus vaikas 8.15 Betmeno nuotykiai 8.40 Dekio ano nuotykiai 9.05 Supermeno

  nuotykiai (N7) 9.30 Didiojo sprogimo

  teorija (N7) 10.00 San Francisko

  raganos II (N7) 11.00 Naujieji Robino

  Hudo nuotykiai 12.00 irdies balsas 13.00 Kerto buiniai (N7) 14.00 Meils miestas 15.00 Teleparduotuv 15.30 Drakon kova Z (N7) 16.30 Juokingiausi netyiukai 17.00 Aukl 18.00 Purpurinis deimantas

  (N7) 19.00 Langai III (N14) 20.00 Specialioji Los Andelo

  policija 21.00 Penktadienio detektyvas.

  Tagartas XXI. Pinig skonis (N14)

  22.35 Fantastinis fi lmas Pietietikos istorijos (N14)

  1.25 Naujieji Robino Hudo nuotykiai

  TV6 9.15 Teleparduotuv 9.30 Juokingiausi Amerikos

  nam vaizdeliai 10.00 Ilikimas (N7) 11.00 112. Ekstremali pagal

  ba (N7) 12.00 Aferistas (N7) 13.00 Veds ir turi vaik 14.00 Rezidentai (N7) 14.30 Teleparduotuv 15.00 Ilikimas (N7) 16.00 Krokodil gaudytojo

  dienoratis 17.00 112. Ekstremali pagal

  ba (N7) 18.00 Aferistas (N7) 19.00 CSI kriminalistai (N7) 20.00 Veds ir turi vaik

  (N7) 21.00 Herojai (N14) 22.00 Krintantis dangus

  (N14) 23.00 Vartai (N14) 23.55 vaigdi vartai. Visa

  ta (N7) 0.40 Eurolygos rungtyns.

  Kauno algirisAnadolu Efes Istanbul

  2.35 CSI Niujorkas (N7)

  Lietuvos ryto TV 6.14 TV parduotuv 6.30 Ryto reporteris 9.15 Negaliu tylti 10.15 Padkime augti 10.55 Dokumentinis f. ingis

  chanas 12.00 Lietuvos diena 13.00 Padklis Eliotas 13.20 TV parduotuv 14.00 Super L.T. (N7) 15.00 inios. Orai 15.10 Pal TV poktai (N7) 15.45 Dokumentinis f. Kara

  lien Elbieta II (N7) 16.00 inios 16.10 Karalien Elbieta II

  (ts.) 17.00 inios 17.20 Pal TV poktai (N7) 18.00 inios 18.35 Pagrindinis

  tariamasis (N7) 21.00 Reporteris

  21.40 Vertas kinas. Karin drama Tigr alis (N14)

  0.00 Dokumentinis f. Kaip gimsta ems drebjimai (N7)

  1.00 Grik negyvas!

  Pirmasis Baltijos kanalas 6.00 Labas rytas 9.00 Gyventi sveikai 10.00 Naujienos 10.25 D.Doncovos laida 12.00 Kitos naujienos 12.25 Kontrolinis pirkimas 13.00 Naujienos 13.20 Metas pietauti 14.00 Gyvenamoji aplinka 14.55 Mados nuosprendis 16.00 Naujienos 17.05 Suprasti. Atleisti 17.40 Lauk mans 18.55 Tegul kalba 20.00 Laikas. Lietuvos Lai

  kas 21.20 Stebukl laukas 22.30 Vaidybinis f.

  Smlio lietus 0.35 Vakarinis Urgantas 1.20 Vaidybinis f. Pelkau

  tai

  Sport1 12.00 Televitrina 13.00 INIOS + 13.15 VTB Jungtin krepinio

  lyga. Klaipdos NeptnasKrasnojarsko Enisey

  15.00 VTB Jungtin krepinio lyga. Talino KalevSamaros Krasnyje Krylja

  16.45 VTB Jungtin krepinio lyga. NymburkKrasnojarsko Enisey

  18.30 Didiosios Britanijos iedins lenktyns Renault Cup 2012

  19.00 INIOS + 19.15 VTB Jungtin krepinio

  lyga. Vilniaus Lietuvos rytasDonetsk

  21.00 INIOS + 21.15 Sporto metratis 21.25 VTB Jungtin krepinio

  lyga. Zgoeleco TurowDonetsk

  23.00 INIOS + 23.15 Futbolo dievai. Diego

  Maradona

  Radi ieko monos Vienas namuose Galin empion lyga

  6.00 Labas rytas,Lietuva

  9.00 Kobra 11(k.) (N7)

  10.00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.)

  11.00 Aktualij studija 12.00 Laba diena, Lietuva 14.40 inios 15.00 Hartlando

  uuovja 16.00 Kobra 11 (N7) 17.00 Viena byla dviem

  (N7) 18.15 iandien

  (su vertimu gest kalb)

  19.00 Pasaulio plaukimo empionatas trumpajame (25 m) baseine. Pusfi naliai. Finalai. Tiesiogin transliacija i Stambulo

  20.25 Loterija Perlas 20.30 Panorama 21.15 Duokim garo! 22.00 Loterija Perlas 22.05 Duokim garo! 23.15 Kine kaip kine 23.45 Lietuvi kino aukso

  fondas. Melodrama Angl valsas (N7)

  6.30 Televitrina 7.00 Muchtaro sugri

  mas (k.) (N7) 8.00 Prajuokink mane

  (k.) (N7) 9.00 Gyvenimo spalvos (k.) 10.00 Amerikos

  talentai VI 11.00 Raudonas

  dangus (N7) (k.) 12.00 Ekstrasensai

  detektyvai (k.) (N7) 13.00 Muchtaro sugri

  mas (k.) (N7) 14.00 Laukinis (k.) (N7) 15.00 Raudonas

  dangus (N7) 16.00 Kalbame ir rodome

  (N7) 17.00 Muchtaro

  sugrimas (N7) 18.00 inios 18.25 Laukinis (N7) 19.25 Komik klubas (N7) 20.00 inios 20.25 Savaits kriminalai

  (N7) 21.00 Rus kinas.

  Komedija, Tikra pasaka (N14)

  23.10 Amerikietikos imtyns (N14)

  0.10 Galin empion lygos pusfi nalis Lietuvoje (k.)

  1.10 Laukinis (k.) 2.10 Bamba (S)

  6.30 Teleparduotuv 6.45 Simpsonai (N7) 7.15 Nauja diena 8.00 Nusivylusios

  nam eimininks 9.00 Meils skuryje

  (N7) 10.00 Naisi vasara (N7) 11.00 ok su manimi

  2012 14.40 Skunk Fu (N7) 15.10 Aniukas Donal

  das ir draugai 15.40 Simpsonai

  (N7) 16.10 Meils

  prieglobstis 17.10 Drsi meil

  (N7) 18.10 Naisi vasara

  (N7) 18.45 TV3 inios 19.20 Nuotyki

  komedija Vienas namuose (N7)

  21.25 Veiksmo fi lmas Trys mukietininkai (N14)

  23.35 Veiksmo fi lmas Konanas barbaras (N7)

  1.40 Sniego mogaus pdomis (N14)

  6.20 Smalsut Dora 6.50 Maieji Tomas ir

  Deris III 7.20 Keista eimynl

  (k.) 7.50 Volkeris, Teksaso

  reinderis (k.) 8.50 24 valandos (k.)

  (N7) 9.45 Bk mano meile! (k.) 10.45 Radi ieko

  monos (k.) (N7) 12.40 Kitas! (N7) 13.10 iKarli 13.40 Keista eimynl 14.15 Tomas ir Deris 14.50 Volkeris, Teksaso

  reinderis (N7) 15.55 Bk mano meile! 17.00 Labas vakaras,

  Lietuva 17.45 24 valandos (N7) 18.45 inios 19.19 Komedija

  Operacija y ir kiti uriko nuotykiai

  21.20 Farai (N14) 22.20 Veiksmo trileris

  Skolos kaina (N14) 0.30 Veiksmo trileris

  Patikima apsauga(N7)

  Gruodio 15, etadienis LRT kultra 8.00 Kultr krykel 9.15 Krikionio odis. Laida

  rus kalba 9.30 ventadienio mintys 10.00 Miesto kodas 10.30 Mokyklos langas 10.50 Nepaintas pasaulis

  Vikingai (k.) 11.20 Prisiminkime. Povilas

  Stravinskas (k.) 11.30 Tarptautinis dainuo

  jamosios poezijos festivalis Tai a (k.)

  12.30 Etnokutros ratas. Smuikas Lietuvoje (k.)

  13.00 Keliaukim! 13.30 Gamtoje. Ekspedicija

  Australij 14.00 Idiotas (k.) 14.55 Negali bti 15.20 Kodl egzistuoja

  skurdas? 16.15 Lietuvi dokumentikos

  meistrai. Partizanai (k.) 17.15 Poets Marijos Meils

  Kudarauskaits sukaktuvinis krybos vakaras

  18.30 Muzika gyvai. Novosi birsko akademinio sim foninio orkestro koncertas

  20.00 Pranut ir Gediminas (Jokimaiiai)

  21.00 Veidai 22.30 Lietuvi kinas trumpai.

  Tve ms (N14) 23.00 Panorama 23.30 Pramogins muzikos

  koncertas 0.50 Ikis vaigdms

  TV1 7.15 Teleparduotuv 7.45 Blogiau nebna 8.40 Daktaras Ozas.

  eimos gydytojo patarimai

  10.30 Dirbantys gyvnai 11.30 Gyvnijos pasaulyje 12.00 Mano virtuv 13.00 Romantin komedija

  Jaunos ir kartos. Kovok iki galo (N7)

  15.00 Teleparduotuv 15.30 Pasivaikiojimai su

  pers muzikos virtuozu Kayhan Kalhor

  16.00 Nuotakos siaubns (N7) 16.55 odis ne virblis (k.) 17.00 Sumaink mane 18.00 Marijos irdis19.00 vykis (N7) 20.00 Uribis (N7)

  21.00 Romantin komedija. Mlynakis Mikis (N7)

  23.05 Deimia met jaunesni (N7)

  0.05 Daktaras Ozas. eimos gydytojo patarimai

  1.25 Sumaink mane (k.)

  TV6 8.45 Teleparduotuv 9.00 Vienam gale kablys 9.30 Universitetai.lt 10.00 Aukiausia pavara 11.05 Lpdai diungls 12.00 Adrenalinas 12.30 Deimio Oliverio

  Kaldos 13.00 Deimio Oliverio

  kulinarins kelions 14.00 Joki klii! (N7) 15.00 Aukiausia pavara 16.00 Naa Raa (N7) 17.00 Joki klii! (N7) 18.10 Ekspedicija Arkt (N7) 19.10 Komedija Naktis

  Roksberio klube (N7) 21.05 Herojai (N14) 22.00 Krintantis dangus

  (N14) 23.00 Vartai (N14) 23.55 vaigdi vartai.

  Visata (N14) 0.50 Herojai (N14) 1.45 Naa Raa (N7)

  Lietuvos ryto TV 7.34 TV parduotuv 7.50 Reporteris 8.30 Gimnazistai 9.30 Oskaro oaz 9.40 Mokausi gaminti 10.00 Padkime augti 10.35 Pradk nuo savs 11.10 Skonio reikalas 12.10 Reporteris 12.50 Gyvenimo bdas 13.50 Dokumentinis f. K19.

  Nepagrainta versija 14.55 Dokumentinis f. SOS

  Beringo jroje (N7) 16.00 inios. Orai 16.10 Bel Canto choro

  koncertas Dangus atsiveria vienai nakiai

  17.00 inios 17.10 Bel Canto choro

  koncertas Dangus atsiveria vienai nakiai (ts.)

  18.00 inios 18.20 Grik negyvas 19.00 Komisaras Megr

  (N7)

  21.00 Reporteris 21.30 Profas. Baltasis vai

  duoklis (N7) 23.50 Mados ir groio ls

  mas Victorias Secret 2012

  0.55 Dokumentinis f. Pigi pirkini era

  Pirmasis Baltijos kanalas 7.05 Naujienos 7.30 Animacinis serialas 7.55 Vaik klubas 8.10 Gudruols ir

  gudruoliai 9.00 Naujienos 9.15 Ganytojo odis 9.35 Skanstas 10.25 Metas pietauti 11.00 Naujienos 11.25 Jrmala 12.00 Ledo ritulys. Rusija

  ekija 14.10 Naikinamoji galia 16.00 Naujienos 16.10 Naikinamoji galia 17.55 Porcelianins vestuvs 20.00 Laikas 20.30 Ekstrasens mis 23.05 vakar su A.Malachovu 0.05 Kas? Kur? Kada? 2.00 Ledo ritulys. Suomija

  vedija

  Sport1 10.00 Televitrina 11.00 INIOS + 11.15 VTB Jungtin krepinio

  lyga. Zgoeleco TurowDonetsk

  13.00 VTB Jungtin krepinio lyga. Maskvos srities ChimkiVilniaus Lietuvos rytas

  14.45 VTB Jungtin krepinio lyga. Talino KalevSamaros Krasnyje Krylja

  16.30 VTB Jungtin krepinio lyga. Kauno algiris Minsk

  18.15 VTB Jungtin krepinio lyga. Liuberc TriumphKlaipdos Neptnas

  20.00 VTB ungtin krepinio lyga. Vilniaus Lietuvos rytasDonetsk

  21.45 VTB Jungtin krepinio lyga. NymburkKrasnojarsko Enisey

  Operacija y ir kiti uriko nuotykiai Kobra 11 Pragaro virtuv

  6.00 ventadienio mintys (k.)

  6.30 Duokim garo! (k.) 8.30 Gimtoji em 9.00 Aivenhas 9.25 Deronimas 9.50 Aviukas onas 10.00 Ryto suktinis su

  Zita Kelmickaite 11.00 Durys atsidaro 11.30 Septynios Kauno

  dienos 12.00 Sins balsas 12.30 Dokumentinis f.

  mogaus smons gelmse

  13.30 Juokis. Humoro vent

  15.30 Pasaulio panorama 16.00 inios (su vertimu

  gest kalb) 16.10 Sveikinim

  koncertas 19.00 Pasaulio plauki

  mo empionatas trumpajame (25 m) baseine. Pusfi naliai. Finalai. Tiesiogin transliacija i Stambulo

  20.25 Loterija Perlas 20.30 Panorama 21.00 Eurovizijos dain

  konkurso nacionalin atranka

  23.00 Romantin komedija Kai mes susitikom (N7)

  6.30 Televitrina 7.00 Lietuvos ini

  tyrimas (k.) (N7) 8.00 Istorin

  publicistin laida Bryds

  8.30 Duok labas 9.00 Autofanai 9.30 Statyb TV 10.00 etadienio rytas 11.00 Raudonas

  dangus (N7) 12.00 mogus prie

  gam t. Kinijos diunglse (N7)

  13.00 Europos galin empionatas Anglijoje

  14.00 Muzikinis ou Muzikin kauk (k.)

  16.00 Prajuokink mane (k.) (N7)

  17.00 Pragaro virtuv (k.) (N7)

  18.00 Ekstrasensai prie nusikaltlius (N7)

  19.00 Svotai (N7) 20.00 inios 20.20 Jr velniai (N7) 21.20 Veiksmo trileris

  Nevaldomas traukinys (N14)

  23.05 Siaubo fi lmas Keliautojas (S)

  1.05 Bamba (S)

  6.30 Didysis fi lmuk ou

  6.55 Beprotiki maj nuotykiai

  7.20 Nenuorama Diun Ly

  7.45 Antinas Gudruolis

  8.10 Zigis ir Ryklys 8.35 Ogis ir tarakonai 9.00 Apie k ir bites 9.30 Giri horizontai 10.00 Romantin ko

  medija Tokia jau mano dalia (N7)

  12.20 Nuotyki komedija Operacija y ir kiti uriko nuotykiai (k.)

  14.25 KK2 (k.) (N7) 14.55 Talismanas (N7) 16.55 Nuo... Iki (k.) 17.50 Pasaulis X (k.) (N7) 18.45 inios 19.00 Radi ieko

  monos (N7) 21.15 Superkinas. Veiks

  mo fi lmas 2012 (N7)

  0.30 Fantastinis siaubo trileris Ateiviai plikai (N14)

  U galimus televizijos ir radijo program pakeitimus redakcija neatsako.

  Juokis

  Duokim garo!

  6.45 Teleparduotuv 7.15 Maieji

  idykliai 7.30 Beibleidai.

  Metalo meistrai 8.00 Monsunas (N7) 8.30 Moderni

  eima (N7) 9.00 Gyvenimas yra

  graus (N7) 9.30 Mamyi

  klubas 10.00 Svajoni sodai 11.00 Filmas eimai

  Limonadin burna

  13.15 Romantin komedijaNuotaka ir prietarai (N7)

  15.35 Kobra 11 (N7) 16.40 Kastlas (N7) 17.40 Beatos virtuv 18.45 inios 19.00 Isipildymo akcija

  2012. Paramos koncertas. Tiesiogin transliacija

  22.30 Kas? Kur? Kada? 23.35 Mistinis trileris

  39oji byla (N14)

  1.55 Geleinis mogus 2 (N14)

  5.05 Spaudos apvalga 5.15 Su aura 5.45 Maoji studija. Dievo odis 6.05 Gimtoji em 6.30 Ryto garsai

  10.05 Spaudos puslapiai 10.31 Sankrya 11.03 Aktualij studija 12.10 Muzikinis vidudienis 13.00 Lietuvos diena 15.05 Auksins kolekcijos 16.03 Gyvoji istorija

  16.30 Laida rus kalba 17.07 Antra pavara 18.10 Dienos tema 18.30 Gera girdti 19.03 Sveikinim ratas 20.03 Vakaro pasaka. Gervs

  padka 20.20 Gyvoji istorija (k.)

  20.45 Maoji studija.Dievo odis (k.)

  21.03 Aktualij studija (k.) 22.10 vaigds iri em 23.48 Vidurnakio lyrika.

  B.Pkeleviit 23.58 LR himnas 0.00 Nakties programa

 • 192012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis etadienis

  g oiaragiai gals atskleisti naujus savo gebjimus, ku-rie maloniai nustebins aplinkinius. Nemeskite pradt darb, ugdykite tuos talentus, kuri turite. Skmin-gai isprsite dalykinius klausimus, jei susitarsite su partneriais.

  h Vandeniai gals isprs-ti daugel svarbi klausim, bet turs kliautis tik savo jgomis. Visi js dalykiniai sumanymai artimiausiu metu bus labai skmingi. Nesvarbu, ar esate verslininkas, ar tarnautojas, js spariai kopsite karjeros laiptais.

  i uvys turi apsiarvuoti kan-trybe. Ji bus skmingos veiklos laidas. Derybose su partneriais nesi-kariuokite, padarykite taip, kad js kolegos prabilt pirmieji. Kuo maiau partneriai inos apie jus, tuo daugiau galimybi jums gauti nauding usa-kym. Savaits pabaigoje pelno gali duoti anksiau sudaryti sandoriai.

  ^ avinai kit savait gals kliautis tik savo jgomis. Kol kas niekas negali jums padti. Kita vertus, js patys vertinsite savo ga-limybes. Svarbiausia n kiek nea-bejokite tuo, kad galite pasiekti usi-brt tiksl. Tada jokios klitys jums nebus baisios.

  _ Jauiai turs kaip reikiant padirbti, nes netiktai at-sidurs vairiausi kebli problem epicentre. Jums pavyks i j isi-narplioti, bet pasinervinti vis dlto teks. Pasistenkite nesikiti aplinki-ni moni kivirus, kilsianius js akivaizdoje. Poilsio dienomis tvarky-kite buitinius reikalus.

  ` dvyni laukia prasta savai-t, rami ir be rpesi. Lai-ku atliktas darbas nekels nerimo, be to, js turite koleg, kurie gali pad-ti. Skirkite iek tiek daugiau dme-sio sau ir artimiesiems. Galite ileisti daugiau pinig nei anksiau, bet at-minkite, kad visur reikia vadovautis sveiku protu.

  a Viai gali rasti gerai ap-mokam darb. I giminai-io galite sulaukti pasilymo daly-vauti bendrame projekte, kurio jis imasi. Sutikti ar ne, sprskite patys, bet turkite omenyje, kad visas is sumanymas gali bti ne toks jau pel-ningas, kaip atrodo i pradi.

  b Litai kit savait ras, kur naudingai panaudoti jgas, intelekt ir gebjimus. Kad ir kokio darbo imtumts, js laukia skm. Kontaktai su naujais monmis bus naudingi. Ateityje ie ryiai gali virs-ti nuoirdiu draugiku bendravimu. Aplinkiniai pelnytai pripains js as-menines ir profesines savybes.

  c Mergels lengvai sutvarkys visus anksiau planuotus reikalus. Js entuziazmas, energi-ja ir naujos idjos stulbins aplinki-nius, kurie parems js iniciatyvas. Tikriausiai palypsite karjeros laip-tais, tursite galimyb gyti nauj gdi. Svarstykite su artimaisiais visus savo sprendimus.

  d svarstyklms prasideda naujas laikotarpis, labai pa-lankus karjerai. Galsite pakelti savo profesin kompetencij. Galimas daiktas, kad ia jums pads draugai ir pastami. Su j pagalba galsite isprsti daugel problem.

  e skorpionams ateinanti sa-vait bus gana rami. gyven-dinsite savo planus. Visus ankstes-nius konfliktus pagaliau sureguliuo-site. Dalykinius susitikimus vainikuos skm. Negaikite brangaus laiko, pasistenkite jo skirti profesiniam ir dalykiniam tobuljimui.

  f auliai turs nauj galimy-bi pasiekti teigiam rezul-tat tvarkant vairius reikalus. Atei-naniomis dienomis dl gimto a-vesio ir mokjimo patraukti mo-nes savo pus ne kart atsidursite dmesio centre. Artimieji parems js siekius.

  Ryt horoskopas kitai savaitei

  (Us. 621)

  Diaugiams matydami ufiksuo-tus Lietuvos istorijos vykius: varty-dami albumus, parodose velgdami nuotraukas, skaitydami atsiminimus. Mintimis, o kartais ir garsiai pad-kojame, kad tuo metu, kai gal ms dar nebuvo, mons, negaildami jg, rinko istorinius dokumentus, rankraius, pageltusias nuo laiko nuotraukas, ra atsiminimus ir pa-tys fotografavo.

  Daugelis asmeniniuose archy-vuose turime istorins mediagos, kuri gali bti domi ne tik mums. Lietuvos Respublikos Seimo kan-celiarija toliau gyvendina projek-t Lietuvos valstybingumo istori-nis paveldas elektroninje erdv-

  je. Todl dabar yra galimyb kartu su kitais pasidiaugti ir pasididiuo-ti savo praeitimi. Galbt js nuo-traukos tokios reikmingos, kad bus trauktos istorijos vadovlius.

  Dkojame visiems, atsiliepusiems Lietuvos Respublikos Seimo kance-liarijos kvietim ir skyrusiems laiko perirti savo asmeniniuose archy-vuose sukaupt mediag. Net 40 vairaus amiaus moni i visos Lie-tuvos atsiliep ir pasidalijo archyvine mediaga: dokumentais, negatyvais, nuotraukomis, plakatais, vaizdajuos-tmis ir garsajuostmis. Gavome nekainojamos istorins mediagos apie tarpukar, lietuvi deportacijas (tremt), ginkluotj pasiprieinim (partizanin judjim), Atgimimo lai-kotarp, Lietuvos nepriklausomybs atkrim ir soviet vykdyt agresij, Lietuvos laisvs gynim.

  iuo metu jau suskaitmenintos 189 bylos, 982 fotografijos ir gra-finiai vienetai, 5 944 negatyvai, 8 vaizdajuosts, 23 garsajuosts. Baigiama kurti interneto svetain, kurioje Lietuvos ir usienio varto-tojai gals rasti vertingos ir domios mediagos.

  Projektas gyvendinamas toliau, tad pabandykite visi, kam brangi ms istorija, jos mons, vykiai, kultra, rasti laiko perirti savo asmeninius archyvus ir pasidalyti sukaupta vertinga mediaga, kuri bus nuskenuota ir ja gals diaug-tis ateinanios kartos.

  Juk istorin smon ir istorin at-mintis susij dalykai: istorin s-mon remiasi istorine atmintimi, an-

  tra vertus, istorin smon gaivina istorin atmint. Ji kuria ir koreguoja koncepcijas, verianias iekoti nau-j fakt, raustis prisiminimuose. Va-sario 16osios Akto signataras, di-plomatas, vliau Sibiro lageriuose kaljs Petras Klimas Ms seno-vje 1929 m. ra: Jeigu mogus neinot savo ar savo visuomens praeities, jis bt kaip kdikis.

  Bsime dkingi, jeigu js pateik-site skaitmeninti istorins media-gos i savo asmenini archyv. U-tikriname, kad nuskenavus visa me-diaga bus grinta jums. Tikims jau 2013 m. pradioje visuomenei pristatyti interneto svetain, kurio-je bus paskelbta visa gyvendinant projekt suskaitmeninta istorin me-diaga i asmenini archyv, projek-to vykdytojo ir partneri Lietuvos centrinio valstybs archyvo ir Vytau-to Didiojo karo muziejaus fond.

  Projektas finansuojamas i Eu-ropos Sjungos struktrini fond l ir gyvendinamas kartu su pro-jekto partneriais Lietuvos centri-niu valstybs archyvu ir Vytauto Di-diojo karo muziejumi.

  Isaugokime ir perduokime at-einanioms kartoms Lietuvos isto-rin atmint. Daugiau informacijos: http://istorineatmintis.lrs.lt,el. patu valstybingumas@lrs.lt, tel. (8 5) 239 6200.

  Perduokime istorin atmint ateinanioms kartoms

  Arnas DauglaVL urnalistas

  Likus maiau nei trims savai-tms iki didij veni, sosti-nje prasidjo akcija Maltiei sriuba 2012, kuri vyksta jau ne pirmus metus. Tradicin Maltos or-dino rengiam labdaros marato-n, dubenl pyls pirm kartos sriubos samt, pradjo Prezidentas Valdas Adamkus. Jis palinkjo, kad ventinis laikotarpis atsispindt vis moni irdyse ir atkreipt dmes tuos, kuriems iuo metu reikalinga pagalba ir atjauta. Ge-rumo akcija vyks net 21 Lietuvos mieste ir bus baigta Kald dien per finalin koncert.

  Daugeliui moni Lietuvoje rei-kalinga pagalba, slauga, kartas mais-tas namus, daug moni sunkiai ser-ga, yra vienii ir palikti likimo valiai. Labai svarbu socialin savanori-k veikl traukti Lietuvos jaunim. Bendromis pastangomis mes galime padti, spaudos konferencijoje susirinkusiuosius kreipsi Maltos or-dino ambasadorius baronas Christia-nas von Bechtolsheimas.

  Ch. von Bechtolsheimo teigimu, iuolaikinje Vakar visuomenje daug vieni vyresnio amiaus mo-ni. Jis pabr, kad tai aktualu ir Lie-tuvai, ir Vokietijai, ir kitoms alims. Maltos ordinas siekia veikti skurd, padti monms su negalia, itiesti pa-

  galbos rank pabgliams, sak jis. Nors esame krikionika organiza-cija, padedame ir kit taut bei rasi monms ir turime didel autorite-t ms ordin danai kvieia bti tarpininku konfliktinse situacijose.

  Pagalba silpniesiems tai verty-b, kuria tikime mes, krikionys, sak jis, kakada ir Kristus gim bejgis, jam taip pat reikjo apsau-gos ir pagalbos.

  Maltos ordino pagalbos tarny-ba (MOPT) Lietuvoje veikia jau 21 metus. Tokiomis akcijomis, kaip Maltiei sriuba 2012, ji siekia at-kreipti visuomens dmes silpniau-sius, negalinius savimi pasirpinti mones su negalia, vyresnio amiaus mones, vaikus. Organizacija rpinasi dienos centr steigimu, kuriuose vaikai, ypa kaimo vietovse, maitinami. Deja, pagalbos vaikams reikia labai daug, sak MOPT prezidentas Romas Abu-neviius. Kartais, turdami l pa-maitinti 25 vaikus, pamaitiname 35.

  Pernai vykusios akcijos Maltiei sriuba 2011 metu surinkta 258 tkst. Lt. U iuos pinigus met vairiuose mies-tuose pagal projektus Maistas ant rat ir Socialin prieira namuose nuveta daugiau kaip 50 tkst. porcij karto maisto, vienius senus globoti-nius lank Maltos ordino socialins prieiros savanoriai. Skaiiuojama, kad vienai porcijai skiriami 3 litai lktei sriubos ir duonos gaballiui.

  R.Abuneviius Valstiei laikra-iui sak, kad MOPT organizacijo-

  je iuo metu yra per 200 nari, apie 400 savanori ir dar 400 jaunuoli. Daug dmesio skiriame jaunimui, teig jis. traukiame, panaudojame jaun moni potencial ir diaugia-ms, kad j pas mus daugja.

  Vis gruodio mnes centrinse alies miest aiktse ir gatvse vyks spalvingos labdaros akcijos, gyven-toj lauks inom atlikj koncertai. R.Abuneviiaus teigimu, Maltiei sriuba yra brangi akcija, kurios nesi-ima net daug Europos valstybi. Be to, organizacija labdaros veiklai Lietuvoje negauna valstybs finansavimo.

  Pagalbos reikjo net Kristui

  Mitingas Vingio parke dl Lietuvos nepriklausomybs 1990 m. balan-dio 7 d.

  Asmeninio Broniaus Kaelionio archyvo nuotrauka

  (Us. 631)

  Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Naujausi Alma littera knyg lentyna

  Danguol Vasiliauskien Sveikatos biblija. Gydoms natraliais bdais

  Lietuvoje pripainti vaistini augal, sveikos gyvensenos bei natralios medicinos inovai ir propaguotojai Danguol, Juozas ir Audrius Vasi-liauskai savo patirt apibendrina labai praktiko-je iliustruotoje knygoje. Suinosite, kaip aktyviai gyventi, manktintis (ir apie itin populiarjant iaurietik jim), kaip sveikai maitintis ir gydy-tis natraliais bdais. Knygoje aptariamos vairios sveikatos temos peralimo lig profilaktika, imu-niteto stiprinimas, vaistini augal rinkimas ir var-tojimas, taip pat daugelis daniausiai pasitaikan-i negalavim alergija, dant, galvos, snari skausmai, nemiga, skrandio negalavimai, sutri-ks virkinimas ir daugyb kit. Autoriai patars, kaip kiekvien i j gydytis akupresra, vaistaolmis, manktomis ir kitomis natraliomis priemonmis.

  Kate Furnival Sugulov i Rusijos

  Sugulov i Rusijos tai pasakojimas apie dviej kart moter motinos ir dukters gy-venim, kupin drsos ir begalinio ryto susikur-ti geresn ateit. Valentina Ivanova, kadaise pri-klausiusi Rusijos auktuomenei, dabar priversta kartu su dukra glaustis tolimojoje Kinijoje. Va-lentina desperatikai bando pakerti savo groiu vyrus, kad jiedviem netekt alkti, taiau mieste, persmelktame pavoj ir mirties, eiolikmetei jos dukrai Lidijai tenka vagiliauti, kad pramist pati ir pamaitint motin. Atsitinka taip, kad drsi ir usispyrusi Lidija susipasta su jaunu komunis-

  tu angu Anlo, kuris igelbja jai gyvyb, ir aistringai, visa irdimi j simyli. Karta jaunuoli meil nei jai, nei jam negali duoti nieko gera, tik utraukti gd ir nelaim. Tie, kuriems Kinijoje priklauso valdia, bet kokia kaina nori t meil ugniauti. Bet Lidija ir angas nepajgia isiskirti.

 • 20 2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis

  Stasys Varneckas

  Puoni bus Paili eglut. Kaip ir kasmet, ji iaugs paiame kaimo vidu-ry, buvusios pradins kieme. O ipuo j vis sodiei suneti aisliukai, darbi sodiaus moter rankdarb-liai. I j, be abejo, isiskirs Bindokie-ns austa trispalv juosta, kuri kaskart prie Kaldas apjuosia vis Paili a-liaskar, suteikdama jai neabejotino tautikumo bruo. O senis Anskaitis sak, kad iblukusios penkiakamps nesilys, nes niekam ji nerpi.

  Imesiu konteiner, ada Anskaitis. Kartu su bambaliais.

  Niekas Anskaiiui neprietarauja lai sodietis nors taip prisideda prie ko-lektyvins atrakcijos.

  Svarbiausia persona prie egluts, be abejo, bus Kald Senelis. Kas vilks jo apdarais ir puks po vatine barzda, dar niekas neino tai kone karin paslaptis. Tegu galvoja bobu-l Agota ir Marmok Petriukas, kad Senelis atvaiavo i Laplandijos. Ta-iau i kai kuri poymi vienkiemio kininkas Vacys jau suprato, kad is vaid muo skirtas sodiaus intelektua-lui, buvusiam pradins vedjui Ba-

  naiiui. Mat jis, ruodamas karnavalo scenarij, jau nuo vento Andriejaus vaikto po kaim ir vis klausinja:

  Tai kokios dovanos geidi, mel-diamasis? Kald Senelio suveny-r maias, girdjau, bus be dugno.

  Tai igirds kininkas Vacys nu-vito tarsi Kald rytas.

  A geidauiau, kad Briuselis mano gyvenim sulopyt. Dabar gi kur tik mesi ak vis skyl ir skyl.

  Hm, rimtai atsako Banai-tis. Tas Senelis, atrodo, bus ne i Briuselio, o i Laplandijos. Tai-gi tavo skyli jis neukamys. Gal kuklesn prayml turi?

  Turiu, nesutriko Vacys. Tegu jis pripila mano mainuk pigesnio kontrabandinio benzino.

  Tu, Vaciuk, manai, kad Kald Senelis tai dinas i Saudo Ara-bijos, kuris benzino neturi kur dti. Klysti. Geidauk saldainio, sausainio, pliuinio mekiuko tikrai gausi.

  itaip isiaikins, vienkiemio kininko Vacio kaldines svajas ir grins jam realybs jausm, Ba-naitis tai jau nekina sen Anskait:

  Na, o tu ko geidautum? Kokios tavo godos Betliejaus kdiklio be-laukiant?

  Kaldas met giedosime pen-kias dienas, pradjo aikinti Ans-kaitis. O kodl ne septynias? Man, pavyzdiui, labiau patikt septynios.

  Kad ir neprotingas tu, Anskaiti. O kas vitas palesins? tai pagiedosi penkias kaldines, palesinsi savo raib-sias ir tada galsi Naujus metus vsti. Argi neprotingai ms valdia surd?

  Anskaitis sutiko su tokiu argumen-tu, taiau be dovanls likti nenorjo.

  Gausi, Anskaiti, utikrino sodiaus intelektualas. Tik pri-valsi prie egluts eilratuk pa-deklamuoti. Ar dar prisimeni kok?

  Pri... Galiu nors dabar:Kad vis taip bt,Kad vis taip bt,Kad penkios dienos ventos bt.Viena dienel dirbamaIr ta pati igeriama. Banaitis, inoma, susirauk: Prasta tavo poezija, Anskaiti.

  Gal k nors moki apie snieg bal-t, burtus, idaigas velni? O dabar velniai ino k tauki.

  Tuo metu pro al keliavo Mar-mok Petriukas. Pamats Banait, jis paskutin kart nusispjov ant Bindoko tvoros ir kilsteljo kepur.

  Ateik ia, Petriuk, paauk buvs pedagogas. Pamokyk dd kokio nors linksmesnio eilratuko. O tai dovanls vargas negaus.

  Petriuko kalbinti nereikjo klusnus vaikas.

  Tu, dde, taip sakyk:

  Eglut skarota, Eglut alia.Mekut gauruotaJ lank ile... Moku! Moku! pradjo aukti

  Anskaitis. Skarota... alia... Tik dau-giau neprisimenu. Primirau, matyt.

  O toliau dar graiau, tsia Petriukas. sidmk:

  Jos liekn kamienTukseno geniai.Ikirtom t giri Ir mat juos velniai.Ant Banaiio kaktos pasirod ketu-

  rios vagos, tarsi galingo Valmeto su-verstos. Bet jis dar rado savyje pedago-gini jg pasialino be komentar. Prie parduotuvs pamat Anskaii Giedri. Pastaruoju metu jis kal pinig Ispanijoje. Taiau dabar Pirnuose tik krepinis gerai dunda. Ekonomika ne.

  Sureguliavs ypsen, ilygins vagas ant kaktos, Banaitis pradjo toki oracij:

  Kald vaigds vies ir prie egluts kvies. Po pasakls, po dai-nos kokios tau reikia dovanos?

  Giedrius pasitais kepur, kuri pastaruoju metu jam vis daniau smunka ant aki, ir pasak dabar Lietuvoje populiari sentencij:

  Kai nieko neturi, tai nieko ir nereikia...

  etadienis

  Anekdotai

  On su Kaste iaukjo: Metai, sese, sutrumpjo.Jau senokai pamaiau:Dienos ritasi greiiau.

  Taip, Onute, bga laikas,Kai esi sotus ir sveikas.Oi, kaip tsdavos ilgaiTie advent pasninkai.

  Tos savaits be pavilgosBdavo be galo ilgos.iauber su esnaku...Sveika, sako, bet ilgu.

  Ir Onut lyg sraldytuvo pusn iri:Jai su srio riekeleDienos bga ristele.

  Rimanto Dovydno pieiniai, Stasio Varnecko odiai

  Anupro Dirvels nuotykiai

  Kryiaodio, ispausdinto gruodio 1 d., atsakymai

  Vertikaliai: Kazematas. Kslai. Raiiklis. Miklus. Naga. Fa. Krislas. Abor-tas. Isa. Eras. Ikona. n. LAL. Idas. Galera. Imti. Automatinis. Amor. Odai. Mina. Vikiai. Ar. Pasas.Horizontaliai: Mokyklinis. Smigo. Tai. Kylis. Imk. Akliai. Oi. Zoilas. ara. USA. Du. Mars. Mato. Soda. Trinar. Mar. abangai. Saigos. At. Kar. Lima. Dl. Tylenis. IFA. Arina. Bosas. Lasas.Paymtuose langeliuose: Materialas.

  Kryiaodis

  JJJ Girdjau, kad iais metais vis dlto nevaiuosite Argentin? Ne, tai netiesa. Argentin mes nevaiavome prajusiais metais. iemet nevaiuosime Havajus.

  JJJApvalgin ekskursija po miest. Gid: Ponai, dabar mes pravaiuosime pro garsiausi miesto vienam. O kodl pravaiuosime?

  JJJVyras sdi kin restorane, varto valgiarat ir pagaliau kreipiasi padavj: Taip, noriau paragauti ing ang ong. Apgailestaujame, bet tai yra ms virjas...

  Paili naujienos

  Bus ir kaime karnavalas

  (Us. 622)

  Atsakymai skai iais paym tuose langeliuose. Juos rasite gruodio 15 d. numeryje.

  Pareng urnalo Oho redakcija

  Rimanto Dovydno pieinys

 • 212012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis Sportas

  Marius EidukonisVL urnalistas

  Apibendrinus i met trij Baltijos valstybi alpinist pasie-kimus, galima teigti, kad geriau-siai pasirod ms alies alpinis-tai. Lietuvos alpinizmo asociacijos (LAA) prezidentas Saulius Damu-leviius teig, kad lietuvi alpi-nistai jau seniai yra peln pagar-b visame pasaulyje.

  Populiarjantis usimimas

  I ties susidomjimas alpinizmu Lietuvoje auga, o kartu gerja ir spor-tiniai rezultatai, Valstiei laikra-iui sak S.Damuleviius. Jo teigi-mu, moni susidomjimas alpinizmu priklauso ir nuo ekonomins situaci-jos, nes alpinizmas nra pigus sportas. Kuo daugiau mons udirba, tuo mieliau renkasi keliones kalnus ar sigyja geresn alpinizmo rang. Vien

  tik tinkam kopti kalnus bat kaina nuo 500 Lt, pasakojo panekovas.

  LAA prezidentas pabr, kad ir vyresni Lietuvos alpinistai nes-di rank sudj. Jie vis ieko nauj ekspedicij, kopia naujas virnes, platja alpinist kelioni geografi-ja. Anksiau Himalajus pavykda-vo nuvykti tik keletui moni, o iais metais atuoniatkstantinink (al-pinist, kopusi virnes, kuri auktis daugiau kaip 8 km) yra net du. J bt buv ir daugiau, taiau iemet Himalajuose buvo itin daug sniego, pasakojo panekovas.

  Alpinistams skirta sporto baz Lietuvoje gerja. Pastaruoju metu atsi-rado nemaai sporto sali, kuriose ga-lima mokytis laipioti uolomis, ts S.Damuleviius. Pasak pokalbininko, subyrjus Soviet Sjungai, kurioje alpinistinis rengimas buvo gan gerai ipltotas, nepriklausoma tapusioje Lietuvoje kiek laiko buvo tilis. No-rintieji kopti moksi savarankikai, o dabar vis daugiau moni tuo usiima

  profesionaliai ir savo inias perteikia kitiems, pasakojo alpinistas.

  Alpinizmo mokykla

  Lietuvos alpinistai dabar dalyvauja vairiose alies ir tarptautinse vary-bose. iais metais alies alpinistai pa-siektais rezultatais vl aplenk kolegas i Latvijos ir Estijos. Kopim uolomis lyderiais Lietuvos ir Baltijos empio-natuose tapo Montis Magia alpinis-tai, auktumini kopim klasje an-trj viet um Ernestas Makraitis, ukops Broad Peak (8 051 m) vir-n Karakorumo kalnuose.

  Lietuvos alpinistai geriausiai pa-sirod ir technini kopim bei ko-pim ledu klasje. Dabar alpinizmo galima pradti mokytis nuo ketveri met. Taip gyjama nemaai eks-tremalaus laipiojimo gabum. At-siranda ir daugiau galimybi gy-ti ekstremalaus laipiojimo patirties. Imokstama ne tik naudotis ranga, bet ir tinkamai elgtis kalnuose. i-

  noma, alpinizme daug k lemia ne tik fizinis, bet ir psichologinis pa-siruoimas, tad kuo anksiau mo-gus pradeda tam ruotis, tuo geriau jis jauiasi kalnuose, pasakojo S.Damuleviius.

  Kaip vien i pavyzdi paneko-vas vardijo trij jaun alpinist ko-mand Montis Magia, kuri 2011-j pabaigoje ir 2012-j pradioje laipiojo uolomis Piet Amerikoje. ie jauni mons ekspedicij lei-dosi sustabd studijas ir tai buvo jau nebe pirmas j ygis. Montis Magia bando naujausius kopimo bdus ir i-bando naujausi technik, yra pui-kiai pasiruousi psichologikai kopti olas. Tam alpinistai skiria daug laiko ir deda daug pastang. Tikiu, kad jie dar ne kart mus nustebins, minti-mis dalijosi S.Damuleviius.

  Tinkamas charakteris

  mogaus genuose yra sie-kis save ibandyti. Ypa tai iryk-ja, kai esi pavargs nuo darb. Ne-retai alpinistais tampa verslininkai, kurie, pasiek karjeros auktum, nusprendia pasiekti ir kitoki vir-ni, pasakojo S.Damuleviius. Panekovas teig, kad lietuvi cha-rakterio savybs labai tinkamos al-pinizmui. Nors ir esame gana ss-li tauta, mums bdingas darbtumas ir kantrumas. Tokie bruoai labai svarbs alpinistams. Mokjimas i-ksti nepritekli ir siekti usibr-to tikslo labai padeda kalnuose, savo mintis dst LAA prezidentas.

  Pasak pokalbininko, svarbu nepa-liauti domtis ir alpinizmo nelaikyti vien tik romantika pramoga. visk reikia irti atviromis akimis, nes tai ekstremalus sportas. Jame yra pavo-jing dalyk, kuri neretai nepavyks-ta numatyti. Kad ir kaip skaudu pri-painti, nemaai ms alpinist taip ir negro i kaln. Kalnuose svar-biausia nieko nedaryti impulsyviai. Taip pat labai svarbu pirmiausia susi-painti su aplinka ir tik tuomet kop-ti, patarimais dalijosi LAA vado-vas S.Damuleviius.

  Lietuviams nesvetimos ir virukalns

  Kalnuose svarbiausia nieko nedaryti impulsyviai. alexpolarguide.com nuotrauka

  Hansas Vikingas

  Klaipdos universiteto oki ansamblio uvdra okjai su nauja programa Rio vl bandys tapti pasaulio Lotyn Amerikos oki empionais.

  Prajusias metais Vilniuje vyku-siame oki empionate Klaipdos uvdra su programa Uraganas ikovojo pirmj viet. iemet, prie ivykdama Brmene vyksiant em-pionat, ansamblio vadov Ona Skais-tut Idzeleviien tikisi, kad jos ir vyro Romualdo vadovaujamiems okjams pavyks patekti geriausij trejetuk. Abi Vokietijos komandos, neretai konkursuose besivaranios tarpusa-vyje, bei Rusijos komanda yra rimiau-sios ms prieininks. Netyia pavyko pamatyti vienos i Vokietijos komand pasiruoim. Jie pasireng ities puikiai. Apginti pasaulio empion vard -syk mums bus nelengva, Valstie-i laik raiui sak ansamblio vadov.

  uvdra empionat Vokieti-joje vaiuoja parengusi nauj kompo-zicij Rio, kurioje skamba to paties pavadinimo animacinio filmo mu-zika. Dabar muzikinis stilius labiau atspindi Lotyn Amerikos dvasi. Kompozicij Uraganas atlikome pa-gal grups Scorpions muzik. Tai buvo rokas. Anksiau okome pagal film apie James Bond muzik. La-bai sunku rasti tem ir muzik Loty-n Amerikos okiams. Be to, progra-ma turi skirtis nuo prie tai buvusi. Todl skiriasi viskas: okj kostiu-mai, muzika ir visa okio kompozi-cija, pasakojo O.S.Idzeleviien.

  Ansamblio vadov atskleid, kad okjai kompozicij Rio m ruo-ti tik gegus mnes, taiau apie j buvo pradta galvoti isyk po praju-s gruod ikovoto pasaulio empion titulo. Paklausta, ar ji jau patenkinta, kaip okjai atlieka naujj program, ansamblio vadov sak, kad tobulti visuomet yra kur. Dabartin oki

  kompozicija lyg nelifuotas deiman-tas grai, taiau dar turi nemaai atri ir nenulifuot kamp. Ne visi trkumai matomi eiliniam irovui, taiau profesionalai tai tikrai atkrei-pia dmes, po pasirodymo sporti-ni oki festivalyje Lithuanian open 2012 sak oki trener.

  Po prajusio okio empionato buvo pasklidusios kalbos, kad pag-rindin uvdros ansamblio gru-p palieka ne vienas okjas, taiau, O.S.Idzeleviiens teigimu, taip ne-

  nutiko. Brmen vaiuojame beveik tokios pat sudties, kokia buvo ir pra-jusiais metais. Netekome tik vieno okjo. Visi kiti atjo okti, nes nori dalyvauti iame empionate, pa-sakojo uvdros ansamblio vadov ir krja. Vis dlto ji pripaino, kad btent is pasaulio empionatas bus paskutinis daugeliui brandaus am-iaus kolektyvo okj.

  Pasaulio pirmenybse dalyvaus ir antroji uvdros komanda, kuri atliks program Viva Espana.

  Geriausia LSU sportinink Geriausia 2012 m. Lietuvos

  sporto universiteto (LSU) sporti-ninke irinkta lengvosios atleti-kos daugiakovinink Austra Sku-jyt. 33ej universiteto magistr iemet pasaulio udar patalp lengvosios atletikos empionate Stambule ikovojo bronzos meda-l, o Londono olimpinse aidyn-se buvo penkta. Antr viet rinki-muose um LSU treio kurso stu-dent irkluotoja Donata Vitartait. Ji iemet tapo Europos empione, o Londono olimpinse aidynse um deimt viet. Treias ge-riausij deimtuke uolininkas aukt Raivydas Stanys. LSU magis-trantas iemet Europos lengvosios atletikos empionate Helsinkyje i-kovojo sidabro medal ir dalyva-vo Londono olimpinse aidynse.

  Baig karjerTriskart olimpinis empionas

  vokietis Michaelis Greisas paskel-b, kad baig biatlonininko karjer.

  36eri sportininkas teig, jog per pirm io sezono pasaulio taurs var-yb etap jis sitikino, kad nebega-li lenktyniauti su aukiausio lygio varovais. Turino iemos olimpin-se aidynse tris aukso medalius i-kovojs M.Greisas prajusi savai-t vedijoje vykusi varyb 20 km lenktynse um tik 67 viet. Jis per savo karjer ikovojo tris pasau-lio empiono titulus, laimjo 21 pa-saulio taurs varyb lenktynes, o 2007 m. peln pasaulio taur.

  Pirmas laimjimasPirm kart rengiam Europos

  aklj riedulio superlygos varyb pirm turnyr Suomijoje laimjo Vilniaus altinio komanda. Ji lai-mjo ketverias rungtynes i pen-keri ir surinko 12 tak. Antras turnyras vyks kit met kovo 2224 d. vedijoje.

  Pirtins u 770 tkst. doleri

  Dvi legendinio JAV boksininko Muhammado Ali pirtini poros aukcione Kalifornijoje parduo-tos u 770 tkst. JAV doleri. Abi poras sigijo anoniminiai pirk-jai. Vien parduot pirtini por M.Ali mvjo per kov su Son-nio Listonu 1964 m., o kit per kov su Joe Frazieriu 1971 m. Jo pirtins tapo brangiausiai kada nors aukcionuose parduotais at-mintinais daiktais i bokso pa-saulio. M.Ali profesional bok-so ringe i 61 kovos laimjo 56 (37 nokautu).

  VL, Eltos inf.EPA-Eltos nuotraukos

  ini spirntas

  Sieks apginti empion vard

  uvdros okjai teisj ir irov simpatijas stengsis pelnyti okdami pagal animacinio filmo Rio muzik. fotodiena.lt nuotrauka

 • 22 2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratisBstas

  (Us. 632)

  Jon Kurlauskien

  Kit met saus sigaliosian-ios naujos Statybos statymo nuostatos sudarys slygas par-duodantiesiems but pasirinkti jiems priimtiniausi galimyb, kaip parengti to buto energinio naudingumo sertifikat, kur bus privalu pateikti pirkjui.

  Gals pasirinkti

  Pirmoji galimyb kreiptis pastat energinio naudingumo

  sertifikavimo ekspertus. Siekiant utikrinti, kad pirkjas gaut objektyvi informacij, teis pa-rengti tokius sertifikatus suteik-ta tik nepriklausomiems ates-tuotiems ekspertams. J sraas paskelbtas Statybos produkcijos sertifikavimo centro tinklalapyje www.spsc.lt. Norintieji parduoti pastat ar jo dal gali pasirinkti bet kur i iame srae nurody-t ekspert.

  Buto pardavjas gali pasirink-ti ir kit, paprastesn, galimyb energinio naudingumo sertifika-

  tui parengti. Ja buvo galima nau-dotis ir ligi iol. Pastato dalies buto ar kitos paskirties atski-ro naudojimo patalp energi-nio naudingumo sertifikatas gali bti iduodamas remiantis viso pastato su bendra ildymo sis-tema sertifikatu. Kitaip tariant, jei visas pastatas jau buvo serti-fikuotas, atskiros jo dalies galima atskirai nesertifikuoti, o naudotis pastato sertifikato duomenimis. Taip pat iliks galimyb parduo-dant ar nuomojant butus iduoti sertifikat pasinaudojus tokio pa-

  ties buto tame paiame daugiabu-iame pastate energinio naudin-gumo sertifikatu.

  Naujomis statymo nuostato-mis numatomas ir dar papras-tesnis buto sertifikato idavimo bdas. Jei savininkas nra atliks joki pastato ar jo dalies energin naudingum pagerinani darb, buto sertifikatas gali bti iduo-tas vadovaujantis tipiniu Staty-bos produkcijos sertifikavimo centro parengtu ir jo tinklalapyje http://www.spsc.lt paskelbtu ser-tifikatu. Tada butas bus priskirtas

  emiausiai energinio naudingu-mo klasei.

  Jei pardavj ir pirkj tai ten-kins, taip parengt sertifikat te-reiks uregistruoti pagal galio-jani tvark.

  Reikalingas ne visiems

  Pastat energinio naudingu-mo sertifikavimas Lietuvoje, pa-sak Aplinkos ministerijos Statybos ir bsto departamento direktors Editos Mekauskiens, nra nau-jiena. Jis atliekamas nuo 2007 m. ir pagal Statybos statymo nuostatas privalomas parduodant ar inuo-mojant pastatus.

  Pagal dabartinius reikalavimus pastato statytojas ar savininkas energinio naudingumo sertifika-t turi pateikti pirkjui ar nuomi-ninkui tik tada, jei jie to pageidau-ja, o sigaliojus mintoms naujoms statymo nuostatoms, tai jau bus prievol.

  Reikt paminti, kad energi-nio naudingumo sertifikavimas privalomas anaiptol ne visiems pastatams.

  Aplinkos ministerijos departa-mento direktor E.Mekauskien taip pat primena, jog pagal iuo metu galiojanius teiss aktus ne-reikia sertifikuoti kultros paveldo statini, maldos nam, laikin pas-tat, gamybos ir pramons, sand-liavimo ir ems kio negyvena-mj pastat, taip pat maesni kaip 50 kvadratini metr pastat, ne nuolat naudojam poilsio bei sod paskirties pastat ir neildo-m pastat.

  Parduodant but maiau rpesi

  Butus perkantiems ar nuomojantiems monms bus pateikiami jo energinio naudingumo sertifikatai. fotodiena.lt nuotrauka

 • SveikataPRIEDAS APIE LIGAS, J GyDyM IR MEDICINOS NAUJOVES

  2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis

  Audrius Bareiis, Egl Valionien

  Lietuvoje ikrits sniegas nu-diugino tuos, kurie nekantriai lauk iemos, taiau kitiems em uklojs snaigi patalas su-kl rimt nemalonum. Pirmasis kalendorins iemos sniegas a-lies miest gatvse paspend ne-maai spst pstiesiems, kurie dl neatsargumo buvo priversti kreiptis traumatologus.

  Pirmosios eils

  Respublikins Vilniaus universite-tins ligonins atstov spaudai Vanda Grigalinien pasakojo, kad ligoni-nse jau isirikiavo pirmosios susi-alojusij eils. Neabejojama, kad paslydusi ir susieidusi moni su-lauksime dar daugiau. Staiga ikri-tus sniegui mons dl neatsargumo neretai susialoja, sak ji. Ypa at-sargs turt bti vyresni mons, nes j kaulai danai bna trapesni, iretj. Pagyvenusi moni reakcija

  nra tokia greita ir jie krinta ne taip lanksiai, todl jiems paslydus da-niausiai lta rieas, stuburas, kak las, launikaulis ar astikaulis. Tada b-tina kreiptis gydytoj.

  Imkits atsargumo priemoni

  Paalus svarbu avti tinkam avaly-n. Rinkits apav, kuris ne tik ildyt, bet ir apsaugot nuo skaudi nusi-leidim. Geriausia, kai bat padas yra rievtas ir pagamintas i aliui atspa-

  rios gumos ar kauiuko. Venkite auk-takulni, o jei jau ryots juos avti, rinkits tokius, kuri kulnai plats.

  Kai spaudia altukas, o kelias sli-dus, neskubkite. Skubantys mons iuo met laiku daniausiai patiria vai-ri traum. O tada jau nuskubti ga-lima tik traumatologin punkt. Taip pat venkite lauk eiti igr. Nors gir-tus asmenis, kaip sakoma, saugo pats velnias ir jie traum patiria reiau, ios bna sunkesns daniausiai nukenia galva, sutrenkiamos smegenys.

  Nukelta 24 p.

  Slids keliai spstai pstiesiems

  Net 80 proc. traum altuoju met laiku patiriama einant apledjusiu aligatviu. Todl geriau eiti alikele, kur ne taip slidu. Petro Malko nuotrauka

  Egl ValionienVL urnalist

  Sakoma, kad nieko nra bai-siau u danties arba ausies skaus-m. Danas jau spjome tuo

  sitikinti. altuoju met laiku pa-daugja moni, besiskundian-i aus skausmais. J ivengti pads sveika mityba, imuniteto stiprinimas ir tinkama i orga-n prieira.

  Serga ir vaikai, ir seneliai

  Ausis skirstoma iorin, vidu-rin ir vidin. Ausies udegimas otitas gali isivystyti kiekvienoje j, taiau daniausiai apima viduri-n aus. Viena daniausi aus lig yra minis udegimas. J pirmiau-sia rodo ausies skausmas. Lig su-kelia virusai arba bakterijos. Nors miniu ausies udegimu daniau-siai serga vaikai iki trej met, juo gali sirgti ir vyresni mons. is u-degimas slogos ir kit nosiarykls lig komplikacija. Ligoniai kar-iuoja, prastja j klausa, po keli dien i aus gali itekti plingas skystis. Tai rodo, kad trko ausies bgnelis. Visi ie poymiai da-niausiai pasireikia kartu su per-alimo simptomais sloga, kosu-liu, gerkls udegimu. Sloguojantys mai vaikai dar nemoka tinkamai ipsti nosies ir infekcija i nosia-rykls gali lengvai patekti vidu-rin aus. Todl labai svarbu kuo anksiau imokyti vaik tinkamai ipsti nos.

  Negirdjo viena ausimi

  Pastebjus ausies udegimo po-ymi, reikia kuo skubiau kreip-

  tis gydytoj, vartoti jo paskirtus vaistus nuo skausmo ir udegimo. Negydant aus udegimo, gali kilti rimt komplikacij mogus gali prarasti klaus, gali isivystyti kiti udegimai: smegen ir j dangal ir pan. Otito komplikacijos nusta-tomos 520 proc. ligos atvej.

  Ne maiau pavojingos yra ir ki-tos aus ligos, kuri simptomai ne visada tokie aiks. Pavyzdiui, dl ausies kamio mogus prikurs-ta, taiau danai tiki, kad tai pra-eis savaime. Gydytojai tikina, kad laukti nereikt, nes gali kilti grs-ming komplikacij. Prikurtimo atveju plaunamas sieros kamtis ar ausies viduje uaugs grybelis. Kaune gyvenaniai Ritai J. btent taip ir nutiko. Jauiau, kad viena ausimi pradjau prasiau girdti. Skausmo nejutau, todl nekreipiau dmesio. Susirpinau tik tada, kai suvokiau, kad kaire ausimi i viso nieko nebegirdiu. Kreipiausi gy-dytoj. Ji nustat, kad ausyje buvo uaugs grybelis. Teko kelis kar-tus j iplauti ir vartoti lainamuo-sius vaistus, pasakojo Rita J. Ji diaugiasi, kad iveng rimtesni komplikacij.

  Nukelta 25 p.

  Kai skauda aus

  miniu ausies udegimu daniausiai serga vaikai iki trej met.VL archyvo nuotrauka

  Vaikysts traumos paveikia DNR

  Paaikjo, kad smurt patyr vai-kai uaug gali daniau jausti neri-m ir nuotaikos svyravimus, nes i j gyvenimo patirtis palieka ilgai ilie-kani pokyi j genuose. Moksli-ninkai patvirtino, kad vaikystje pa-tirtos psichologins traumos gali su-kelti pokyius FKBP5 gene. is genas lemia tai, kaip organizmas reaguoja stres, ir pagal tai reguliuoja vis streso hormon sistem. mons, kurie vaikystje patyr rimt psi-chologini traum, danai bna link depresij, patiria potraumi-nio streso negalavim ar nerimau-ja. Mokslininkai tikisi, kad ie atra-dimai pads sukurti naujas gydymo strategijas, taip pat skatins visuo-mens susirpinim saugant vaikus nuo patiriam psichologini traum.

  Nauji kainiaiPritarta naujiems ragenos trans-

  plantacijos paslaug teikimo reikala-vimams ir apmokjimui. 2012 m. pa-vasar parengtame Ragenos trans-plantacijos paslaug teikimo reikala-vim bei apmokjimo tvarkos aprae reglamentuoti ragenos transplanta-cijos paslaug teikimo reikalavimai, utikrintas paslaug prieinamumas, nustatyta apmokjimo i Privalomo-jo sveikatos draudimo fondo biudeto tvarka. Numatyti ir reikalavimai trans-plantacijas atliekanioms staigoms, personalo kvalifikacijai, donorui, reci-pientui. Taip pat nustatytos transplan-tacijos indikacijos ir kontraindikacijos, pacient atrankos kriterijai, sveikatos prieira prie ir po transplantacijos. Patvirtinti ir nauji kainiai, kurie pri-klauso nuo ragenos transplantacijos apimties, etap. Paskaiiuota, kad pa-tvirtinus naujj apra kasmet papil-domai reiks 330 tkst. Lt. iuo metu ragenos transplantacijos laukia 215 pacient. iemet atlikta 40 ragenos transplantacij.

  Sugrietinta tvarkaSiekiant ivengti galimo piktnau-

  diavimo ir atsivelgiant pastebimai didjant migdomj vaist Imova-ne, Somnols ir Zopitin, kuri veiklioji mediaga zopiklonas (Zopiclo-ne), suvartojim bei pasitaikanius j panaudojimo saviudybei atvejus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsau-gos ministro 2012 m. lapkriio 27 d. sakymu veiklioji mediaga zopiklonas rayta Psichotropini mediag III sra (mediagos, leidiamos varto-ti medicinos tikslams). sakymas siga-lios 2013 m. sausio 1 d. Nuo ios datos 1 formos receptai, pagal kuriuos par-duoti vaistai, kuri veiklioji mediaga zopiklonas, vaistinje turi bti palieka-mi ir saugomi vienus metus, neskai-tant einamj met. Pasibaigus sau-gojimo terminui, receptai sunaikinami sveikatos apsaugos ministro nustatyta recept sunaikinimo tvarka.

  VL inf.

  Trumpai

  Klaudijaus Driskiaus nuotraukos

 • 24 2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis

  Atkelta i 23 p.

  Jei aligatvis slidus, geriau eikite per nesutrypt snieg. Taiau bene pavo-

  jingiausia iem lipti laiptais. Tiktina, kad krentant nuo laipt patirtos trau-mos bus daugybins. Todl jais lipkite itin atsargiai, laikykits u turkl, ne-

  skubkite. Atsargesni bkite ir eidami per gatv. Automobili vairuotojai dl slidios kelio dangos gali nespti laiku sustabdyti mainos.

  Kaip padti nukentjusiam?

  Visi, patyr kaul li, inirim, patempim, patiria panai simpto-m: skausm, tinim, deformacij. Lus kaulams, nukentjusysis skun-diasi skausmais lio vietoje, tinimu, negali pajudinti galns ir neleidia jos paliesti. Svarbiausias pirmosios pagalbos udavinys lus kaulams imobilizuoti paeist viet. Svarbu, kad galn nejudt, nesilankstyt per snarius aukiau ir emiau l-io vietos. Galni tvarams naudo-jami plokti siauri daiktai: lentels, liniuots, standiai susukti laikraiai ar urnalai. Jie apvyniojami vata ar minkta mediaga, kad nespaust, ir pritvirtinami prie sueistos kno da-lies tvarsiu, virvele ar skarele.

  tvaro negalima dti ant aizdos. Draudiama patiems taisyti ar tiesin-ti ikrypusi galn (snar), tempti j ar sukti. Jei lis atviras, prie imobi-lizacij btina sustabdyti kraujavim ir sutvarstyti aizd. Ilindusi kaul nuolau negalima stumti aizd.

  Sveikata

  Slids keliai spstai pstiesiems Atsargiai vaikiokite automobili stovjimo aiktelse ir aligatviais

  Statistikos duomenys rodo, kad dl sniego ar ledo sankaup btent iose vietose daniausiai paslysta-ma ir nukrintama (80 proc. atvej).

  Nepraraskite budrumo patalpose

  Rizika patirti traum padidja ir dl drgn paviri. Prie pad (ypa ilipus i ilto automobi-lio) prilimpa sniegas. jus patal-p, ant pad susidaro labai slidus tirpstanio sniego sluoksnis. Todl btina juos gerai nusivalyti, kad nepargritumte.

  Krisdami negelbkite daikt

  Jei einate slidiu keliu, nelaikykite rank kiense. Viena ranka turi bti laisva, kad ilaikytumte pu-siausvyr. Jei krintate, nebandy-kite gelbti daikt, nes galite su-sialoti. eidami slidiu keliu, jei tik manoma, nenekite vaiko, nes ri-zikuojate jo sveikata. Seniems monms pasivaikiojimus slidiu keliu patariama atidti.

  Verta inoti

  Bene daniausia iem pasitaikanti trauma pdos kaul liai ar inirimas. Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Kaul li vairov Dubens kaul liai. Nukentjusiojo dubens kau-

  lai gali bti l, jei jam skauda dubens srityje ir jis negali atsistoti, pakelti kojos. Pirmoji pagalba. Stenkits kuo maiau judinti nukentjusj, nes, jei l jo dubens kaulai, gali bti paeistos ir stam-biosios kraujagysls, nervai, dubens organai. J guldykite ant nugaros iek tiek sulenktomis ko-jomis, po keliais pakikite sulankstyt drabui.

  onkauli ir krtinkaulio liai. Nukentju-siojo onkauliai ir krtinkaulis gali bti l, jei tas vietas jam skauda, jos patinusios, traka.Pirmoji pagalba. Galimo lio vietoje dkite alt kompres, psl su ledu ar altu vande-niu. Kreipkits gydymo staig.

  Platakos kaul lis, inirimas (pirt bei rieo snari). Pirmoji pagalba. Nuimkite nuo nukentjusiojo rankos iedus, apyrankes, lai-krod (dl tinimo vliau gali bti nemanoma

  juos nuimti). Jei l delnakauliai bei pirtikau-liai, tvaras dedamas i delno puss nuo dilbio vidurio iki pirt gal. Rank reikia pariti.

  Dilbio kaul lis, inirimas (alkns snario). Pirmoji pagalba. tvar dkite i nugaros pu-ss, sulenkus rank ties alkns snariu staiu kampu. tvaras turi prasidti nuo alkns sna-rio ir siekti pirt galus. Rank parikite skarele.

  astikaulio lis, inirimas. Pirmoji pagal-ba. Rank per alkns snar sulenkite staiu kampu ir imobilizuokite standartiniais tvarais ar pagalbinmis priemonmis nuo sveiko pe-ties iki sualotos rankos pirt gal. Jei nra tvaro, rank pririkite prie liemens.

  Raktikaulio lis, inirimas. Jei lo mo-gaus raktikaulis, jis negali judinti rankos. L-imo vietoje deformuojasi audiniai ir ji tinsta, iuopiant juntamas trakesys. Pirmoji pagal-ba. tverkite abu kuo labiau atlotus peius, surikite juos (imobilizuokite).

  Pdos kaul lis, inirimas (pirt ir iur-nos snari). Jei lo mogaus pdos kaulai (daniausia iemos trauma), patinsta jo iur-nos snarys, jis negali to snario judinti. Pir-moji pagalba. tvar dkite nuo pirt gal iki pakinklio. Jei nra tvaro, sutvarstykite pd.

  Blauzdos kaul lis, inirimas (kelio sna-rio). Pirmoji pagalba. Jei lo blauzdos kaulai, reikia imobilizuoti kelio ir iurnos snarius udti tvar nuo virutins launies dalies iki pdos pirt gal. Jei neturite tvaro, sueist koj pririkite prie sveikos.

  launikaulio lis, inirimas (klubo snario). mogui paslydus, pargriuvus (ypa danai tai nutinka seniems monms), neretai lta lau-nikaulis, dar daniau jo kaklelis. Nukentju-sysis negali priminti kojos, jam stipriai skauda klubo snario srityje. Pirmoji pagalba. Btinas tvaras nuo paasties iki kulno koja fiksuoja-ma per klubo, kelio ir iurnos snarius. Jei netu-

  rite tvar, sueist koj pririkite prie sveikos. Nukentjusj gydymo staig vekite gulint.

  Galvos kaul lis. J galima tarti, nukent-jusiojo galvoje atsiranda spaudas, duba (gali bti tik gumbas). Danai jis praranda smon. Trauma ypa sunki, jei i nosies ar i aus i-teka kruvino ar bespalvio skysio. Tokiam li-goniui btina ramyb. Pirmoji pagalba. Pa-tyrusiojo bet koki galvos traum gydymo staig geriau nevekite. Btina skubiai kviesti greitj medicinos pagalb.

  Stuburo slanksteli liai. Jie labai pavojingi, nes dl j gali bti suspaustos nugaros smege-nys ar nerv aknels. tarti, kad lo stuburo slanksteliai, galima, jei skauda paeist nuga-ros dal, stuburo judesiai suvaryti, skausmin-gi, spaudiant paeist stuburo viet skausmas stip rja. Pirmoji pagalba. gydymo staig to-ki traum patyrusio mogaus geriau neveki-te. Skubiai kvieskite greitj medicinos pagalb.

  Kailis bei oda, kaip ir kitos na-tralios mediagos, ne tik padeda organizmui ilaikyti ilum, bet ir gydo. vairi gyvn kailis ir oda nuo seno naudoti liaudies medi-cinoje ir kaip gydomosios, ir kaip profilaktins priemons.

  Gyvn teisi gynjai ariai ko-voja su stiliaus ikonomis, vieumoje vilkiniomis natralaus kailio dra-

  buius. Meil gamtai aktyviai rei-kiantys mons primena, jog gy-vno kailis nulupamas iauriai j nuudius. Tad kyla klausimas, ar galima gerai jaustis apsivilkus dra-bu, atsiradus per tok iaur akt. Taiau, bioenergetik manymu, kai-lis turi daugyb teigiam savybi.

  Kad inotumte, ar jums tinka i kailio pasitas daiktas, kur ketinate sigyti, perbraukite j kelet kart ranka pagal plauk. Darykite tai usimerk, kad glostom daikt sivaizduotumte mintyse. Jei jums bent akimirk pasi-rodys, kad glostote gyvn, kuris ne-jauia skausmo, baims, neapykantos, nebando nuo js pabgti, viskas gerai. Taiau jei jus aplankys bent menkiau-sias siaubo ar agonijos pojtis, daikto geriau nepirkite, jis tikrai neatne jums skms ir gerai nesijausite.

  ILGO PLAUKO KAILIS. La-ps ar uns kailis yra ypatingas. Tie-sa, is kailis veikia j dvintj, o ne aplinkinius. Jei kailis lieia od, jo poveikis gali bti labai stiprus: emo-cij protrkiai, krizs. Todl ilgiau dvti i ilgo plauko kailio pasi-tus drabuius rekomenduojama ra-miems, ltiems monms, o cho-lerikams rekomenduojama rinktis kitok kailin drabu.

  TrUmPO PLAUKO KAI-LIS. Toks kailis tinka temperamen-

  tingiems, emocingiems monms. Jo aura alta, raminanti. Trumpa-plaukio kailio drabuius dvintis mogus tarsi atsiriboja nuo aplin-kos, bet aplinkiniams atrodo auto-ritetingas, iskirtinis. Ramiems ir ltiems monms trumpaplaukis kailis gali sustiprinti svetimumo, izoliacijos pojt.

  NAmINI GyVN KAI-LIS. Triuio, avies ir kit namini gyvn kailis turi teigiamos ener-gijos utais, tam tikr apsaugini savybi. Ne veltui is kailis danai naudojamas siuvant drabuius vai-kams. Tokio kailio paltas, liemen ar kepurait puiki energijos apsauga ir vaikui, ir garbaus amiaus mo-gui, kuri gyvybin energija senka

  ir kuriems reikia savotik energijos donor i alies.

  VANdENS GyVN KAI-LIS. Bebrai, audins ir kiti gyvnai, turintys kail ir nebijantys jo sulapti,

  neatsiejami nuo vandens stichijos. J kailis turi energij valani savybi. Drabuis, pasitas i i gyvn kai-lio, sugers i aplinkos neigiam ener-gij. mons, vadinami vampyrais, negals siurbti js energijos.

  dIrBTINIS KAILIS. Vis dl-to bioenergetikai jo savybes verti-na skeptikai. Pavyzdiui, manoma, kad dirbtinis kailis ilg laik kaupia i aplinkos mogaus link besiskver-biani neigiam energij, o dv-damas i tokio kailio pasit drabu- mogus yra nuolat jos veikiamas. Taigi jei sigijote nauj dirbtinio kailio drabu, apsirenkite j ir pir-miausia pabendraukite su jums mie-lais, gero linkiniais monmis. Taip jis prisipildys teigiamos energijos.

  balsas.lt inf.

  Ne tik ildo, bet ir gydo

  vairi kaili ir odos poveikis Kikio kail patartina glausti prie skaudamos vietos, paeistos osteochon-

  drozs. Kikio kailio liemen ar bent jau jo odos gaballis gali padti gy-dyti ir mastit.

  Lokio kailis gerai ildo, padeda pamjus podagrai: gulint ant lokio kailio maja skausmas.

  Laps kailis yra iltesnis nei bet kuris kitas ir ypa tinka troktantiesiems sulieknti. Panaiai veikia ir sabalo kailis.

  Reumatinius skausmus, tinim veiksmingiausiai maina ir skausmingas aizdas gydo avikailis ar avies oda.

  Okos oda stabdo vidin ir iorin kraujavim. Pling udegim gydo k tik irauti sies pkai. Gyvats odos gydomasis poveikis didiausias. Liaudies medicinoje ja buvo

  gydoma kartlig, plikimas, karpos, udegimai. Ruden gyvats pamesta oda gydymo poiriu vertingiausia.

  ilgo plauko kailio drabuius rekomenduojama dvti ramiems monms, mat jie adina emocijas.

  VL archyvo nuotraukos

 • 252012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221)Valstiei laikratis Sveikata

  Klausiate atsakome

  klotai yra kompensuojami

  Ar specials klotai lapimo nelai-kantiems monms yra traukti kom-pensuojamj vaist ir reikmen sra-? klausia Ramut D. i Prien r.

  klotai, skirti vyrams ar mo-terims, sugeriantys daugiau kaip 500 ml lapimo, yra kompensuoja-mi. eimos gydytojas ar gydytojas specialistas vienam mnesiui gali irayti 30 vnt. klot. Taiau klo-tai kompensuojami tik pagal kom-pensavimo kainyne patvirtintus lig kodus. Kreipkits savo eimos gy-dytoj ir suinokite, ar galite gauti kompensuojamuosius klotus.

  Kompensuojami klotai mote-rims SENI LADY SUPER (suge-ria 500 ml), SENI LADY PLUS (sugeria 800 ml lapimo).

  Kompensuojami klotai vyrams SENI MAN SUPER (sugeria 800 ml lapimo).

  Laimtojui atiteks 100 lit verts prizas:

  SENI Lady Micro urologiniai klotai moterims 2 pak. (1 pak. 20 vnt.); SENI Lady Mini urologiniai klotai moterims 2 pak. (1 pak. 20 vnt.); SENI Lady Normal urologiniai klotai moterims 2 pak. (1 pak. 20 vnt.); SENI Care drgnos servetls 1 pak. (80 vnt.); SENI Care drgnos servetls 1 pak. (10 vnt.); SENI Care valomasis losjonas sausai odai 500 ml; SENI puodelis; knygelinynas lapimo nelaikymas. Kaip padti sau.

  klausimus atsako Kauno klinikins ligonins bendrosios praktikos slaugytoja ydrn Musien.

  (Us. 557)

  Dkojame visiems dalyvavusiems konkurse ir teikusiems aktualius

  klausimus.

  SENI Lady prizo steigjai

  laimtoja irinko Ramut Deltuvien

  i Graui k., Prien r.

  NUOiRDiAi SVeiKiNAMe!

  KLAUSKITE ir LAIMKITE!

  Daugiau apie SENI Lady produktus galite suinoti interneto svetainje www.slapimonelaikymas.lt

  Kai skauda aus Atkelta i 23 p.

  Apsisaugoti pads stiprus imunitetas

  Atrus, mus ausies skausmas, klausos pablogjimas ir imas au-syse bna ir skraidant lktuvais, nar-dant, kai dl slgio pokyi paei-diamas bgnelis ar jis net prakira. Aus taip pat gali skaudti gendant daniui, dl galvos ar kaklo nerv, burnos gleivins, seili liauk, veido daub, apatinio andikaulio snario patologijos. Medikai pataria veng-ti utert vandens telkini, prie maudynes ukimti aus landas va-zelinu suteptu vatos gumulliu. Jie

  pabria, kad nuo aus, nosies ir ger-kls lig apsisaugoti pads tik sti-prus imunitetas. Valgykite esnak, maisto papild, kuriuose yra C ir E vitamin, beta karotino bei fl avonoi-d. Susirg miegokite ant auktesns pagalvs, kad itekt skysiai. U-degim gydykite iltu kompresu pusiau skiestu spiritu suvilgykite va-tos gumull ir dkite j u ausies, apgaubdami ausies kriauklel ir pa-likdami atvir land. Galima dti kelis tokius sluoksnius ir, apvyniojus polietileno plvele, palaikyti valand vakare prie mieg. gydytoj kreip-kits, kai skausmas trunka ilgiau nei kelet dien, ausyje yra svetimknis ar i jos teka kraujas.

  Ar pamenate istorij apie ber-niuk, kuris pardav savo juo-k? i pradi mans, kad jis nie-ko vertas, vliau suprato, kad be juoko gyvenimas nykus ir be-prasmis. teigin neabejotinai pa-tvirtint ir mokslininkai. Atlikti ty-rimai rodo, kad juokas naudingas ne tik psichinei ir emocinei, bet ir fi zinei mogaus sveikatai. Taiau jau ne kart rodyta, kad suaugu-sieji juokiasi per maai: vidutinis keturmetis juokiasi 300 kart per dien, o vidutinis 40-metis tik 4.

  Visame pasaulyje, taip pat ir Lie-tuvoje, organizuojami juoko jogos u-simimai, kuriuose juokas derinamas su kvpavimo, tempimo ir atsipalai-davimo pratimais. Pasirodo, knas neskiria dirbtinio ir nuoirdaus juo-ko, taigi visai nesvarbu, ar juokiats i anekdoto, ar treniruodamiesi, povei-kis organizmui toks pat. Koks gi jis?

  Gerina emocin sveikat. Juo-kas gal ir nepanaikina, bet bent jau gerokai suvelnina visas neigiamas emocijas ir atitraukia nuo j dme-s. Tokiu bdu susikaupusi blo-g energij galite nukreipti teigia-miems darbams atlikti.

  Padeda tobulti. vykius, ke-lianius mums stres, galime rea-guoti dvejopai: juos vertinti kaip grsm arba kaip ik. Humoras sudtingomis aplinkybmis padeda

  problemas pavelgti ne kaip ne-veikiam klit, o kaip galimyb imokti ko nors naujo. Taip ms-tydami skatiname save tobulti ir veiksmingiau sprsti problemas.

  Socialin nauda. Turbt esa-te pastebj, koks ukreiamas yra juokas. Juokdamiesi skatiname tai daryti ir aplinkinius.

  Gydo depresij. Juokiantis isi-skiria endorfi nai, dar vadinami lai-ms hormonais. Dl ios prieasties juokas gydo depresij, slopina stres, baim ir nerim.

  Padeda irdiai. Juokiantis suak-tyvja kraujo apytaka ir stiprja krau-jagysls, o tai sumaina irdies prie-puoli ir kardiologini lig rizik.

  Atpalaiduoja raumenis. Juokas sumaina raumen tamp ir jie lie-ka atsipalaidav iki 45 minui.

  Padeda kvpuoti. Juokiantis i plaui ivaroma daugiau oro nei prastai taip jie tarsi ivalomi. To-dl juokas itin naudingas sergantie-siems astma ar turintiesiems su kv-pavimu susijusi negalavim.

  Padeda manktintis. Tikrai esate patyr, kai nuo juoko pradeda skau-dti pilv tai akivaizdiausias ro-dymas, kad juokiantis dirba pilvo raumenys. Taip pat treniruojama dia fragma ir pei linija.

  Stiprina imunin sistem. Juo-kiantis organizme dauginasi anti-knus gaminantys baltieji kraujo kneliai, taigi kuo daugiau juokia-ts, tuo daugiau gaminate prie-nuodi organizm besiskver-biantiems vairiems virusams ir bakterijoms.

  balsas.lt inf.

  Rinkos tyrim ir konsultacij ben-drovs Prime consulting atlikto ty-rimo duomenimis, daugiau nei pus Lietuvos gyventoj skundiasi skran-dio skausmais dl padidjusio rg-tingumo. Daniausiai nuo rmens i dirbanij kenia pardavimo vady-bininkai, buhalteriai, kasininkai-par-davjai, vadovai ir tarnautojai.

  Remiantis apklausos duomeni-mis, dl padidjusio skrandio rg-tingumo vyrai skundsi daniau nei moterys. Pasak Vilniaus universi-teto ligonins Santariki klinik Hepatologijos, gastroenterologijos ir dietologijos centro profesoriaus

  Algimanto Irniaus, padidjusiu skrandio rgtingumu daniausiai skundiasi mons, kurie nuolat pa-tiria tamp, nereguliariai maitina-si ir neatidiai renkasi produktus. Kenianij nuo rmens papras-tai padaugja spalio ir lapkriio m-nesiais. Svarbiausia, kad ie mons nenumot skausm ranka jei ne-bus imamasi joki priemoni, o r-muo nesiliaus, gali kilti stempls u-degimas, atsirasti erozij ar net op. Rgiai kylant, gali bti paeistas ir dant emalis, galimas kom-plikacijas atkreip dmes A.Irnius. Gydytojas teig, kad neretai nemalo-

  ni poji atsiranda vartojant kav, okolad, mtas, atr, rieb ir kept maist. Rgtingumas gali padidti ir dl nutukimo.

  VL inf.

  Kaip priirti ausis? Nevalykite aus pagaliuku su vata.

  Danai mgindami ivalyti sier i aus, sieros kamt galite stumti dar giliau.

  Stenkits neperalti, venkite tiesioginio vjo, skersvj, altuoju met laiku dvkite kepur.

  Jei dirbate triukmingoje aplinkoje, naudokite apsaugines aus priemones.

  Gydykite slog, nes ji gali sukelti ausies udegim

  Jei sergate ltiniu aus udegimu, stenkits j nesulapti. Plaudami galv ar maudydamiesi vandens telkiniuose, usikimkite ausis vata, suvilgyta riebaluose, arba naudokite specialius silikoninius kamtukus, iliejamus pagal ausies form.

  Stebkite vaikus, kad jie nekit ausis svetimkni.

  Negydant aus udegimo, gali kilti rimt komplikacij mogus gali praras-ti klaus, gali isivystyti kiti udegimai: smegen ir j dangal ir pan. Otito komplikacijos nustatomos 520 proc. ligos atvej. Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Nuo lig apsaugo juokas

  Tai domu

  Skrandio skausmai labiausiai vargina vadybininkus ir buhalterius

  Juokiantis gyventi ir smagu, ir sveika. VL archyvo nuotrauka

  VL archyvo nuotrauka

 • 26 2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratisPrieblandos

  Arnas DauglaVL urnalistas

  Muitins departamento atsto-v teigimu, tai didiausia korup-cinio pobdio byla Lietuvos mui-tins istorijoje. Ji tik patvirtino, kad korupcija muitinje ivejusi.

  Sulaikyti pstininkai

  Muitins departamento tarny-bini tyrim tarnybos, Muitins

  kriminalins tarnybos ir Vilniaus apygardos prokuratros pareignai sulaik 29 Vilniaus teritorins mui-tins Medinink kelio posto parei-gnus. Jie tariami piktnaudiavimu tarnyba ir kyininkavimu. Operacija vykdyta plaiai ir efektingai vieni posto inspektoriai buvo sulaikyti i karto baig darb, kiti vos tik at-vyk tarnyb, kai kurie savo na-muose, taip pat buvo atliktos kratos.

  Pagal Baudiamojo proceso ko-deks u kyininkavim pareignams

  gresia bauda arba aretas, o u pikt-naudiavim tarnyba siekiant turtins naudos laisvs atmimas iki 7 met arba bauda. Jei tyrimo metu paaiks, kad pareignai turjo nedek laruot l, jiems gali bti pateikti tarimai ir dl neteisto praturtjimo.

  Tyrimus, pasak Muitins depar-tamento direktoriaus Antano ipa-viiaus, inicijavo anoniminiai pra-neimai, vairuotoj ir verslinink skundai. tarta, kad emesns gran-dies muitins pareignai neteistai

  rinkdavo po 2040 Lt i vilkik, vaiuojani Lietuvos Respubli-k, vairuotoj, taip pat reikalau-davo kyi u vairius galimus ar tariamus paeidimus. Manome, kad taip buvo daroma didel ala ms valstybs reputacijai ir teis-tam verslui, sak jis.

  Per pamain vilkik vairuotojai duodavo apie 1 000 Lt kyi, kad muitininkai dirbt greitai ir nema-tyt paeidim. I viso per par per post al vaiuoja vidutinikai 600 vilkik. tarimai pareikti tik emiausios grandies muitininkams, n vienas virininkas teissaugos kaltinim neigirdo.

  Sistemins korupcijos apraikos

  Spaudos konferencijoje A.i-pa viius teig, kad sulaikymo im-tasi po keturis mnesius trukusi tyrim bei prevencini priemoni naudojimo: pareign rotacijos, darbo kontrols netikt vizi-t bei perspjim, kas laukia pa-reign, jei jie bt sulaikyti dl neteist veiksm. Muitins de-partamento vadovas ias korup-cines apraikas pavadino siste-minmis ir neneig, kad gali bti sulaikyta dar daugiau pareign. Taiau jis veng atsakyti klau-sim, ar nusikaltimo gijos gali at-vesti auktesni departamento pareign kabinetus. Jis net ne-galjo atsakyti Valstiei lai-kraio pateikt klausim, ar to-kia versija, kad korupcinio modelio usakovai yra pamainos virinin-kai, apskritai yra svarstoma. Pa-klaustas, ar nustebino tokio masto sulaikymas, kai udaryta daugiau nei tredalis muitins posto parei-gn, A.ipaviius atsak: Nenu-stebino. Ir pridr, kad muitins pareign korupcija yra gilumi-n problema. Tam es turi takos pareign algos: vidutin emes-ns grandies pareigno alga yra 2 2002 700 Lt per mnes po-pieriuje, o atskaiius mokesius rankas jis gauna ketviriu maiau apie 1 6502 050 Lt.

  Per sien plaukia milijardai

  Kaip Valstiei laikrat informa-vo Lietuvos laisvosios rinkos institu-to vyresnysis ekspertas Vytautas u-kauskas, 2012 m. elin ekonomika Lietuvoje sudaro 26 proc. BVP, o kon-trabanda 35 proc. elins ekono-mikos. Kokio dydio BVP yra iais metais, dar neaiku, nes metai nesibai-g, o pernai BVP buvo 106 mlrd. Lt, sak jis. Taigi, galima skaiiuoti, kad Lietuvoje realizuojama kontrabandi-ni preki u madaug 10 mlrd. Lt.

  Per pastaruosius penkerius metus Muitins departamento iniciatyva ir bendradarbiaujant su kitomis teis-saugos institucijomis tarimai dl ko-rupcinio pobdio nusikalstam veik pareikti daugiau kaip 100 muitins pareign, i j 18 yra nuteisti, dar dl 80 atliekami ikiteisminiai tyrimai arba bylos jau nagrinjamos teismuose.

  Paragino atsistatydinti

  Seimo narys Valentinas Mazuronis vieai kreipsi laikinai einani parei-gas finans ministr Ingrid imonyt bei Muitins departamento genera-lin direktori A.ipavii, kviesda-mas prisiimti asmenin atsakomyb dl vyki Lietuvos muitinje ir atsi-statydinti i uimam pareig. Pasak politiko, vykiai Medinink poste rodo visik buvusios Vyriausybs paad kovoti su korupcija ir eline ekono-mika netesjim. Jis abejoja, ar kyinin-kaujant kone visai pamainai auktesns grandies vadovai nieko apie tai neino-jo. A taip pat abejoju, ar tokie dalykai vyksta tik viename poste, Valstiei laikraiui sak V.Mazuronis.

  tarimai pareikti trisdeimiai Me-dinink kelio posto muitinink ir taria-mj skaiius dar gali augti. Tai, mano nuomone, tik rodo, kad kyi muitins postuose mimas buvo ne atsitiktinis, ne fragmentinis veiksmas, o sigalju-si sistemin korupcija, su kuria neturi bti taikstomasi. U tai aukiausi Fi-nans ministerijos ir Muitins depar-tamento pareignai privalo nedelsiant prisiimti atsakomyb ir trauktis i ui-mam post, tvirtino V.Mazuronis.

  Ko verta antikorupcin akcija muitinje?

  Po masinio muitins pareign sulaikymo pasienyje nusidriek automobili eils. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  iluts rajono apylinks teism pasiek byla dl galimo rinkj pa-pirkimo per antrj Seimo rinkim tur ilutsPaggi rinkim apy-gardoje Nr. 32. Tyrim dl truk-dymo pasinaudoti rinkim ar re-ferendumo teise prokuror Jurgita Aliauskaite baig, suraydama pa-reikim dl proceso ubaigimo teis-mo baudiamuoju sakymu. Bylos duomenimis, dvi ilutiks 36-eri

  R.. ir 26-eri .M. tariamos tuo, kad i met spalio 28-j, vyks-tant antrajam rinkim Seim tu-rui, kalbjo 25 rinkjus balsuoti u vienos partijos kandidat ir po bal-savimo iems rinkjams sumokjo po 20 Lt. tariamosios prisipaino padariusios nusikalstam veik ir dl to gailjosi, jos neprietaravo, kad procesas bt baigtas baudiamuo-ju teismo sakymu. Prokuror teis-mo prao tariamosioms skirti po 40 MGL 5 200 Lt baud, parei-gojant j sumokti per 12 mnesi. ilutje jau priimtas vienas apkalti-namasis nuosprendis byloje dl rin-kj bals pirkimo: lapkriio 2-j 40 MGL bauda skirta 43-ej rus-nikiui. Dar vienas asmuo nuteistas Zaras rajono apylinks teisme, jam skirta 10 mnesi 400 valand truk-ms viej darb bausm. I viso per Seimo rinkimus Lietuvoje buvo pradti 34 ikiteisminiai tyrimai, i j 22 pradti dl galimo bals pirkimo, raginant balsuoti u konkrei par-tij kandidatus.

  VL inf.

  Kauno apygardos teismas atver-t baudiamj byl, kurioje buvs Kauno mero pavaduotojas Kstutis Kriinas, jo padjja Zita Zalag-nait, savivaldybs mons Auto-mobili stovjimo aiktels vadovas Algimantas Puidokas, bendrovs Pa-nemuns but kio generalinis di-

  rektorius Tomas Pilvinis ir bendro-vs Kauno komunalinio ir but kio mechanikas Juozas Raucha kaltinami kyininkavimu. K.Kriinas pate-ko teissauginink akirat po to, kai bdamas Kauno mero pavaduotoju, pasinaudodamas tarnybine padti-mi, rpinosi visuomenins padj-

  jos Z.Zalagnaits gerove. Jis nurod Panemuns but kio generaliniam direktoriui Tomui Pilviniui bendro-vs lomis nupirkti remontui btin statybini mediag. Bylos duome-nimis, mero pavaduotojui rpjo ir savo reikalai jis pra, kad savivaldy-bs mon Panemuns but kis su-remontuot asmenin jo automobil, nupirkt iemini padang komplek-t bei akumuliatori. Uduot gavo ir mons Automobili stovjimo aik-tels direktorius A.Puidokas, kuriam buvo liepta pakeisti jo asmeninio au-tomobilio spyneles, atlikti rat su-vedimo patikr ir suklastoti doku-mentus norint sumokti u darbus i savivaldybs mons l. Bylos kalti-namajame akte teigiama, jog dl ne-teist K.Kriino veiksm Kauno miesto savivaldyb patyr didel al.

  U iuos nusikaltimus Baudia-majame kodekse numatyta maksima-li iki eeri met laisvs atmi-mo bausm. K.Kriinas iuo metu dirba savivaldybs monje Kauno vandenys, o byl vadina politiniu su-sidorojimu. Nra n vieno rodymo, pareik jis iniasklaidai.

  VL ir balsas.lt inf.

  Dar viena byla dl galimo rinkj papirkimo

  Valdininkams gresia kaljimas

  Petro Malko nuotrauka

  al padariusius pareignus tupdys atvsti. Martyno Vidzbelio nuotrauka

 • 272012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis Usienyje

  Vismantas ukleviiusVL urnalistas

  Palestinieiai neslepia savo valstybingumo sieki, taiau Tel Avivas to girdti net nenori. Lap-kriio 29 d. Jungtinms Tautoms (JT) nusprendus suteikti auktes-n status Palestinos autonomijai ioje organizacijoje, izraelis jau kit dien paskelb apie planuo-jamas masines statybas ginija-moje yd ir palestiniei teritori-joje. is Tel Avivo ingsnis sulauk arios tarptautins kritikos.

  Vakarai nusivyl

  Brit iniasklaida skelbia, kad Jungtin Karalyst, Pranczija ir vedija dl to isikviet Izraelio ambasadorius. Taiau ar tai k nors pakeis? Vargu. Izraelio ir palestinie-i konfliktas, pasak Lietuvos poli-tologo Mindaugo Kluonio, yra netgi naudingas abiem konflikto pusms.

  JT generalinis sekretorius Ban Ki-moonas spjo Izrael, kad gy-venviei statyb planai strategikai

  svarbioje okupuotoje teritorijoje ne-toli Ryt Jeruzals taikos deryboms suduos beveik prating smg, skelbia BBC. Pasak jo, palestinieiai Ryt Jeruzalje bus visikai atskirti nuo likusio Vakar Kranto.

  Izraelis patvirtino papildom 3 tkst. naujakuri nam statybas prajus dienai po balsavimo JT, per kur Palestinai buvo suteiktas ne-prisijungusios valstybs stebtojos statusas. Izraelio ministras pirmi-ninkas Benjaminas Netanyahu pa-adjo tsti statyb planavim.

  Gruodio 2 d. paskelbtame pranei-me JT generalinis sekretorius pareik, kad yra labai susirpins ir nusivyls dl naujai patvirtint daugiau nei 3 tkst. izraeliei nam statyb Ryt Jeruzal-je ir Vakar Krante, pranea Elta.

  Ban Ki-moonas grietai nepritaria statyboms vadinamojoje E1 zonoje, esanioje tarp Jeruzals ir Maals

  Adumimo gyvenviets. Tai suduos beveik prating smg galimy-bms pasiekti dviej valstybi su-sitarim, sak JT generalinis se-kretorius naujien kanalui CNN.

  JAV taip pat pareik, kad dl statyb pltros plano bus sunku at-naujinti taikos derybas. Europos Sjungos vyriausioji galiotin u-sienio reikalams ir saugumo politi-kai Catherine Ashton taip pat teig esanti labai susirpinusi dl plataus masto statyb. Na, o Palestinos au-tonomijos prezidentui Mahmoudui Abbasui beliko ir vl paraginti Izra-el nutraukti gyvenviei statybas ir grti prie taikos deryb.

  Kritikos negirdi

  Jungtins Karalysts vyriausyb dl nauj nausdij krimo plan prajus pirmadien ikviet Izraelio ambasadori Londone. Britai pa-reik, kad is yd ingsnis sukels abejoni, ar Izraelis laikosi savo deklaruojamo sipareigojimo siekti taikos su palestinieiais. Jungtins Karalysts usienio reikal ministe-

  rijos praneime Tel Avivas ragina-mas persigalvoti, kitaip jis sulauks netgi tam tikr sankcij.

  Brit pavyzdiu pasek Pran-czija ir isikviet Izraelio pasiun-

  tin Paryiuje. Usienio apvalgi-nink teigimu, britai ir pranczai iuos veiksmus suderino, o Izraelio iniasklaidoje pasirodiusios sp-lions, kad ios dvi Europos alys galt ataukti savo ambasadorius i yd valstybs, es nepagrstos.

  Izraelio ambasadorius buvo i-kviestas ir vedijoje. Tel Avivo keti-nimams nepritarim taip pat parei-k Rusija ir Vokietija. Net Jungtins Valstijos, kurios yd ir palestinie-i konflikte daniausiai palaiko Iz-rael, nauj dideli statyb ketini-mus pavadino neproduktyviais. JAV atstov teigimu, dl to tarp kaimy-ni dar labiau padids tampa ir bus sunkiau atnaujinti taikos derybas.

  Izraelio ministras pirmininkas B.Netanyahu atmeta bet koki tarp-tautin kritik dl statyb E1 zono-je plan. Mes ir toliau statysime Jeruzalje ir visose kitose teritorijo-

  se, kurios emlapyje yra paym-tos kaip strategini Izraelio interes vietos, vietos ir usienio inias-klaidai kalbjo jis.

  Jeruzals dalybos

  Politologas Mindaugas Kluonis pasakojo, kad Vakar Krant Izra-elis okupavo dar 1967 m., po ei dien karo. Iki tol jis buvo oku-puotas Jordanijos, kuri j laik savo dalimi iki 1988 m. Tais paiais me-tais Jordanija atsisak pretenzij Vakar Krant, pripaindama pa-lestiniei suverenitet ioje teri-torijoje. 1993 m. Osle buvo susi-tarta dl Vakar Kranto perdavimo palestiniei savivaldai ir tos oku-puotos teritorijos dalys, kuriose ne-buvo izraeliei gyvenviei, buvo perduotos palestiniei kontrolei. Taiau teritorijos, kuriose gyvena Vakar Krante pastatytose gyven-vietse sikr izraelieiai, ir jas vedantys keliai bei aplinkins te-ritorijos, skaitant ventj tiek ju-dj, tiek musulmon miest Jeru-zal, liko kontroliuojamos Izraelio kariuomens, sudting palesti-niei ems dalijimosi istorij ds-t M.Kluonis.

  Pasak jo, nesutarimai dl Ryt Jeruzals priklausomybs ir izra-eliei gyvenviei Vakar Kran-te yra pagrindin klitis, trukdanti perduoti Vakar Krant visikai pa-lestiniei kontrolei. Izraelio poli-tikai neturi vienos pozicijos dl gy-venviei likimo. Yra mananij, kad j gyventojus reikia evakuoti, jas nugriauti ir nestatyti nauj, kiti palaiko ketinimus gyvenvietes pls-ti, nustatyti galutines sienas ir dau-giau teritorijos priskirti Izraeliui, aikino politologas.

  Radikaliausi Izraelio politikai (iam sparnui priskirtinas ir minis-tras pirmininkas B.Netanyahu) sie-kia, kad Ryt Jeruzal, ventojo ju-dj miesto dalis, atitekt Izraeliui. O palestinieiai reikalauja ikeldinti nuo 1967 m. Vakar Krante sik-rusius ydus ir perduoti vis Vakar Kranto teritorij bsimai Palestinos valstybei, apie nesutarim ir kari-ni veiksm tarp Izraelio ir Palesti-nos prieastis dst M.Kluonis.

  Nenori isprsti konflikto?

  Be religini nesutarim dl Je-ruzals ir Vakar Kranto, kur yd ortodoksai link laikyti neatskiria-ma Izraelio dalimi, pasiekti taik

  trukdo ir pragmatiniai interesai, sak politologas. Pasak jo, pasibaigus konfliktui su palestinieiais ir sure-guliavus Izraelio santykius su arab valstybmis, gali sumati Jungtini Valstij teikiama parama Izraeliui (taip pat ir finansin), religins par-tijos prarast vien savo alinink sutelkimo ranki ventosios e-ms atkovojim i arab, o tai su-maint j tak alies gyvenime. Be to, bendro prieo grsms nebuvimas gali paskatinti atresnius socialinius konfliktus Izraelio visuomenje.

  Palestinieiai taip pat nra su-interesuoti galutinai isprsti konf-likto, nes j isprendus smarkiai su-mat Palestinos finansavimas i arab ali. Konflikto sprendimu nesuinteresuotos ir islamo valsty-bs, nes Izraelio, kaip bendro prie-o, buvimas leidia nukreipti dmes nuo socialini tamp iose valsty-bse. Dmesys Izraeliui per suki-limus arab valstybse buvo susil-pnjs, bet tiktina, kad naujosios vyriausybs netrukus vl gr prie antiizraelietikos politikos, kaip al vienijanio rankio, valgomis dalijosi politologas.

  M.Kluonio teigimu, Izraelio pa-reikimas apie nauj gyvenviei krim ar esam pltr tra prie-mon toliau tsti konflikt ilaikant esam situacij, palanki Izrael val-dantiems deiniesiems. Gyvenvie-i pltimas leidia Palestinos sa-vivaldai stiprinti savo legitimum pasaulio akyse. Artimj Ryt konf-liktas daugiau nei 60 met tsiasi ne todl, kad nra galimybi j isprsti, bet todl, kad jis naudingas abiem pusms ir savotikai utikrina po-litin stabilum, konflikto ilga-laikikum konstatavo M.Kluonis.

  domu tai, kad, 1967 m. Izrae-liui okupavus Vakar Krant ir Ryt Jeruzal, ia atsikraust apie pus milijono yd, kurie sikr dau-giau kaip imte miest ir kaim. ios gyvenviets pagal tarptauti-nius statymus yra laikomos nele-galiomis, taiau Izraelis savo teises iki iol ginija.

  Stringa derybos dl Vakar Kranto

  Radikaliausi Izraelio politikai siekia, kad Ryt Jeruzal oficialiai atitekt aliai. O palestinie-iai reikalauja vis Vakar Kranto teritorij perduoti bsimai Palestinos valstybei.

  i JT Niujorke grs palestiniei prezidentas M.Abbas palestinieiams at-ve vilt sukurti valstyb. EPAEltos nuotraukos

  Smurtas Artimuosiuose Rytuose nesiliauja deimtmeius. kart palestinie-iai protestuoja prie yd gyvenviei statybas.

  izraelis patvirtino, kad bus statoma dar 3 tkst. naujakuri nam okupuotoje Ryt Jeruzalje ir Vakar Krante.

  yd valstyb aplenkia ir turistaiPaatrjus izraelio ir Palestinos konfliktui, yd valstyb iemet ir kitais metais nesulauks 300 tkst. turist. Tai reikia, kad izraelis dl sumenkusio turist skaiiaus patirs apie 1,8 mlrd. doleri (4,7 mlrd. Lt) nuostoli. alies valdininkai nuo-gstauja, kad konflikto padariniai bus juntami iki kit met gegus. itin skausmingai politiniais ir ka-riniais veiksmais smogta didiau-siai izraelio turizmo traukos vie-tai elato kurortui. Viena po kitos skrydius j atauk europos u-sakomj skrydi bendrovs. Taip pat reagavo ir reguliariuosius skry-dius rengiantys Danijos, vedijos, Olandijos vejai. Daugiausia nuos-toli izraelis patirs dl rus ir vo-kiei turist netekties. Rusijos pi-lieiai sudaro apie 17 proc. vis a-lies turist, o vokieiai 7 proc. Per 10 i met mnesi izrael aplan-k 3 mln. turist 8 proc. daugiau nei pernai tuo paiu laikotarpiu.

 • 28 2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratisSkelbimai

  (Us. 325)

  (Us. 325)

  (Us. 36)

  (Us. 592)

  PARDUODATransport, ems kio technik

  Parduodu MTZ920.3, MTZ820, MTZ82UK, T40, MASSEy FERGUSON699 (107 AG), frontalinius krautuvus, traktori priekabas.Skambinti tel. 8 656 42 963.

  (P.p)

  Parduodu vokik technik: alios mass rinktuv (gale dalytuvas ir 3 volai), mlo kratytuvus (4 ir 5,7 t), plg (3 korpus), grd sjamsias (2,252,5 m), maln (5,5 kW), ieno grbl, ieno vartytuv, ienapjoves (1,851,90 m), ieno pstuv, pieno aldytuvus (100 l, 400 l),grandinin transporter (7,5 m, ieno ir iaud ritiniams kelti vir).Skambinti tel. 8 614 53 529.

  (Aln. 124)

  Parduodu KUN sjamj (4 m, su freza).Skambinti tel. 8 616 54 097, Taurag.

  (Tcp.)

  Parduodu iaud stumdymo akes KUN10 (kaina 800 Lt), naujas padangas (16.0024, kaina 1 000 Lt u vnt.), naujus aukto slgio ventiliatorius (variklis 11 kW, 300 aps., kaina 1 200 Lt u vnt.),Norijos reduktori (3 kW, kaina 500 Lt), juostinio transporterio velenus su viduje montuotu 1,5 kW varikliu ir reduktoriumi (40 ir 50 cm ploio, kaina 450 Lt u vnt.), kompresori (variklis 2,2 kW, kaina 300 Lt).Skambinti tel. 8 610 31 462.

  (Ud. 35)

  Parduodu grd sjamj SZ3,6, diskin plg OVERUM (3 vag), priekab 2PTS4 (be borto, atveu).Skambinti tel. 8 630 93 471.

  (M.)

  Parduodu grd perkrovimo priekab UNVERFERTH (18 t).Skambinti tel. 8 686 95 549.

  (K. 71)

  MTZ82UK (1992 m., kaina 18 800 Lt), 2PTS4 (1990 m., metaliniai bortai, didioji).Skambinti tel. 8 603 74 080.

  (An. 47)

  Jav kombain MASEy FERGUSON86 (1978 m., 2,5 m), traktorius DAVID BROWN (su frontaliniu krautuvu), JOHN DEERE3130 (1976 m.), bulvi kombainus ANNA, GRIME, bulvi kasamsias (1 ir 2 vag), sjamsias NORSTED (2,5 m, su tromis), SAKSONIJA (3 m), AMAZONE, grd ptik, ryulin pres SIMPA.Skambinti tel. 8 612 25 150.

  (Aln. 121)

  MTZ-920 (su turbina), MTZ-952 (balkinis tiltas), MTZ-820 (su krau-tuvu, geros bkls), MTZ-82UK, MTZ-80 varikl, greiio d, tarpi-n, MTZ darinius ratus, MTZ prie-kin varom tilt, priekab (8 t). Skambinti tel. 8 699 48 991.

  (P.p)

  Pigiai vairi suvirinimo rang KEMP, SVARK, TIG, INVERT ir kt. (su-perka, keiia, konsultuoja, atvyksta).www.kempai.visiems.lt Skambinti tel.: 8 657 88 851, 8 602 66 666.

  (P.p)

  Dmesio! Prekiaujame ems kio technika:kombainais CLAAS DOMINATOR, COMMANDOR, LEXION ir j dalimis, DRONNINGBORG, MASSEy FERGUSON, rap sapjovmis, ienapjovmis, ols smul kintuvais TAARUP, CLAAS JAGUAR vy niotuvais, vartytuvais, rinktuvais, prie kabomis, presais, sjamosiomis VADERSTAD, NORDSTEN, STEGSTED, trtu vais, purktuvais, plgais, tankinimo vo lais, skutikliais;traktoriais:FENDT, JOHN DEERE, CASE, JCB, te le sko piniais krautuvais, eks ka va toriais. Tie kiame naujas ir naudotas at sar gines dalis.Skambinti tel.: 8 687 96 308, 8 614 51 015.www.agrolasmuo.lt.

  (P. p)

  Parduodu naudot arp.Skambinti tel. 8 687 82 297.

  (Ka. 271)

  Parduoda jav kombainus CLAAS DOMINATOR-108, -105, -85, JOHN DEERE-1177, -1075, -955, -952, NEW HOLLAND-TF44, -8070, -8030, DRONNINGBORG-8000, -1900, -1650, SAMPO-690, -360, VOL-VO-1150, -830, -800, MASSEY FER-GUSON-206, LAVERDA-M72, trak-torius JOHN DEERE-6800, -4640, -4040, -4255, -3640, -3130, -2130, CASE-MX170, -7110, -785, -685, -W20B (frontalinis krautuvas), MASSEY FERGUSON-8160, -3690, -3645, VALMET-8300, plgus (pa-prasti ir vartomieji, 210 korp.), KVERNELAND, OVERUM, kultiva-torius, diskinius skutikus, ems tankinimo volus, lyginimo len-tas, frezas, sjamsias VADERSTAD, NORDSTEN, TUME (2,56 m), purk-tuvus HARDI, tr barstytuvus AMAZONE, BOGBALLE, srutveius, mlo kratytuvus, ritininius ir ry-ulinius presus, vyniotuvus, iena-pjoves (1,63,2 m), muliuotuvas, vartytuvus, sniego peilius, sraigti-nius grd transporterius. Preky-ba isimoktinai, lizingas, prista-tymas.Vievis, Statybinink g. 9A, tel.: (8 5) 282 5181 (817 val.), 8 699 68 814 (technika), 8 699 68 813 (atsargins dalys).iauliai, Lingaili g. 5, tel.: (8 41) 519 116 (817 val.), 8 699 30 380 (techni-ka), 8 681 33 309 (atsargins dalys).www.agrotaka.lt.

  (P. p)

  Parduodu purktuv HARDI (1 000 l, hidraulinis ilankstymas, kaina 4 200 Lt).Skambinti tel. 8 699 57 949.

  (Pa. 264)

  Pigiai parduoda naujus prikabinamus ir pakabinamus lktinius, noraginius, giluminius skutikus. Atitinka ES standartus. Pristatome.Skambinti tel.: 8 606 10 487, 8 606 10 481.

  (P.p)

  Teleskopin krautuv JCB 537135 (2000 m., 13,5 m, atramins kojos, antsvorio kontrol, pokrypio kontrol, Lietuvoje neeksploatuotas, kaina 75 000 Lt).Skambinti tel.: 8 606 10 481, 8 606 10 487.

  (P.p)

  Sjamsias VADERSTADT RAPID (3 ir 4 m, su tromis, technologins vios, Lietuvoje neeksploatuotos, kaina 45 000 Lt).Skambinti tel.: 8 606 10 481, 8 606 10 487.

  (P.p)

  Savivart sunkveim MERCEDES BENZ809 (1987 m., bendra mas 7,5 t, veriasi tris puses, Lietuvoje neeksploatuotas, kaina 17 500 Lt).Skambinti tel.: 8 606 10 481, 8 606 10 487.

  (P.p)

  Parduoda kombain CLAAS COMMANDOR114cs, traktorius FENDT611, CASE956XL, 1056XL, teleskopin krautuv JCB 537135, tradicinius bei vartomuosius plgus KVERNELAND, FRAUGDE, OVERUM (2, 3, 4 korpus), kultivatorius, skutikus, tankintuv, grumst trupinimo ir tankinimo volus, sjamsias VADERSTADT, NORDSTEN, STEGSTED, FIONA (3, 4, 5, 6 m), trtuvus AMAZONE, BOGBALLE (12 disk), pakabinamus purktuvus HARDI (12 m), grblius, vartytuvus, ritinin pres NEW HOLLAND544.Pristatome. Radvilikis.Skambinti tel.: 8 606 10 481, 8 606 10 487.

  (P.p)

  Kombain CLAAD COMMANDOR114CS (hidraulin pavara, 221 AG, 6 m pjaunamoji, Lietuvoje neeksploatuotos, kaina 98 000 Lt).Skambinti tel.: 8 606 10 481, 8 606 10 487.

  (P.p)

  Parduodame traktorius i Vakar Europos: MTZ1025, 952, 920, 820, 82UK, 80UK, 550, 52, 50, 820 (su krautuvais), frontalinius krautuvus prie MTZ. Galime atveti.Skambinti tel.: 8 608 77 432, 8 699 29 621.

  (Ka. 216)

  Parduoda naujas lenkikas rotacines ienapjoves, purktuvus (kaina 1 450 Lt), vartytuvus (kaina 900 Lt), bulviasodes (kaina 1 500 Lt), barstytuvus (kaina 750 Lt), plgus, kultivatorius (kaina 3 000 Lt), kauptuvus (kaina 650 Lt). Pristato nemokamai.Skambinti tel. 8 688 79 036.

  (K. 65)

  27 korpus plgus KVERNELAND, universalias sjamsias, purktuvus HARDI (6002 500 l), tr barsty-tuvus BOGBALLE, AMAZONE, ieno presus (ritininius ir ryulinius), o-ls smulkintuvus, kultivatorius, vo-lus-tankintuvus, lktes, srutve (6,5 t), ekologines akias, trakto-rius: CASE-5150 (su krautuvu), JOHN DEERE-3040, FIAT-115, -140, jav kombainus: DRONNINGBORG-3000, -4500, -7000, JOHN DEERE- 952, CLAAS DOMINATOR-76, -78, -85, -98, -108, VOLVO-800, -830, -1110, -1130, LAVERDA-3650, -3790, kom-bainus (dalimis): DRONNINGBORG, CLAAS DOMINATOR-76, -86, -106, -108, NEW HOLLAND-1540, JOHN DEERE, VOLVO, SAMPO-600, -690.Kaiiadorys, tel.: 8 687 77 448, 8 612 19 775. www.gudienostechnika.lt

  (P.p)

  Pigiai frezas, krautuvus, lk-tes, kul tivatorius, plgus, barsty-tuvus, purktuvus (3001 000 l), grd ir ieno pstuvus, valom-sias, malnus, traikytuvus, bulvi sodinamsias, kasamsias, srutve-ius, riuotuvus, utintuvus, dal-gines ir rotacines oliapjoves, o-ls smulkintuvus, vairius presus ir j adatas, vartytuvus, plvels vy-niotuvus, mlo kratytuvus, pa-gat, elektrinius piemenis, atsargi-nes dalis, agregatus japonikiems traktoriams, traktori MTZ ir T-25 kabinas. Pristatome. Tvarkome do-kumentus gautai ES paramai. Skambinti tel.: 8 682 38 101, 8 346 60 092, 8 674 87 028.

  (P. p)

  Parduodame naujus ir naudo-tus ols smulkintuvus, ienapjo-ves, grblius-vartytuvus, ieno rinktuvus, traktorius T- 25, m-lo kratytuvus, plgus, kultivato-rius, volus, frezas, lktines ak-ias, bulviasodes, bulviakases, bulvi kombainus ANNA, riuo-tuvus, kauptuvus, elektrinius pie-menis, atsargines dalis ir kit e-ms kio technik. Pristatome. Skambinti tel. 8 682 94 733.

  (Ka. 189)

  Parduodame melimo aparatus (naujus ir naudotus), j detales. Taisome. Skambinti tel.: 8 685 26 204, 8 639 07 345.

  (Tcp.)

  Parduodame naujas ir naudotas rotaci nes ienapjoves, purktuvus (kaina 1 450 Lt), vartytuvus (kaina 900 Lt), bul viasodes (kaina 1 300 Lt), barstytuvus (kai na 750 Lt), plgus, kultivatorius (kaina 1 100 Lt), purktuvus, bulvi kasamsias (kaina 3 000 Lt), kauptuvus (kaina 450 Lt). Pristatome nemokamai. Skambinti tel. 8 631 98 633.

  (K. 53)

  Nekilnojamj turtParduodu 1 kambario but Kdai-niuose, Gegui g. (2 auktas, plas-tikiniai langai, dvigubos durys, baldai, grai vieta, netoli yra par-kas, mokykla, darelis, parduotu-v, vieojo transporto stotel, kai-na 32 000 Lt). Skambinti tel. 8 650 45 470.

  (P.p)

  vairsParduodu 800 vnt. supresuot iaud ritinius (kaina 25 Lt u vnt.).Skambinti tel. 8 655 32 612, Raseiniai.

  (P.p)

  Parduodu iaudus ir ienain ritiniuose.Skambinti tel. 8 686 75 730.

  (K. 72)

  INKUBATORIAI!ieminis automatini inkubatori iparda vimas! Telpa 63 vit arba 42 s, arba 143 put pe li kiau iniai. Buvusi kaina 750 Lt. Akcin kai na 450 Lt. Siuniame po vis Lietuv. Skambinti tel. 8 674 20 669.

  (P. p.)

  PERKATransport, ems kio technik

  Perku KAMAZ savivart priekab (UNIVERSAL, 1012 t), traktori T150 (gali bti nevaiuojantis).Skambinti tel.: 8 698 29 019, 8 656 1 292.

  (Ka. 277)

  Brangiai superkame automobilius (gali bti nevaiuojantys). Atsi-skaitome i karto, sutvarkome do-kumentus. Skambinti tel. 8 673 13 773.

  (Vln. 95)

  Superkame vairios bkls automobilius. Su tvar kome dokumentus. Atsiskaitome i karto. Skambinti tel. 8 611 33 626.

  (Vln. 27)

  SUPERKAME AUTOMOBILIUS (19702011 m.) Gali bti su defektais, atsiskaitome i karto. Skambinti tel. 8 675 71 801.

  (Vln. 32)

  Perku rusik lengvj ir krovinini automobili detales. Skambinti tel.: 8 698 36 995, (8 5) 269 9519.

  (Vln. 41)

  kininkas perka: MTZ marks traktori, pl g KVERNELAND arba OVERUM, savivar t priekab, T40AM. Skambinti tel. 8 612 72 617.

  (Ka. 249)

 • 292012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis Skelbimai

  (Us. 561)

  (Us. 586)

  (Us. 630)

  (Us. 325)

  (Us. 325)

  (Us. 628)

  l azoto,l kompleksines,l fosforo,l kalio.

  Tel.: 8 650 97301 (emaitija), 8 650 19864 (Vidurio Lietuva), 8 685 15598 (iaurs Lietuva), 8 655 055 43 (Suvalkija, Dzkija). El. p. trasos@imlitex.lt

  Parduodame tras :

  (Ka. 117)

  PERKATransport, ems kio technik

  Perku ieno pres KIRGISTAN, ie napjov ir smulkintuv FORTSCHRITT. Skambinti tel. 8 683 52 144.

  (Ka. 203)

  Brangiai superkame automobilius (gali bti su defektu). Tvarkome doku men tus. Atsiskai tome i karto. Skambinti tel. 8 604 71 716.

  (Vln. 25)

  GyvuliusPerka vairaus mitimo arklius (ga-limas keitimas).Skambinti tel. 8 611 16 161.

  (Ka. 33)

  Superkame geromis KB Kreke-navos msa kainomis galvijus (ir mao mitimo) Kauno apskrityje.Skambinti tel. 8 616 43 646.

  (Ka. 255)

  mon nuolat superka vairaus mi-timo arklius, pasiima savo transpor-tu, moka PVM. Skambinti tel.: (8 440) 73 535, 8 686 40 593.

  (P.p)

  Skerdykla bulius, telyias, karves. Sveria, mo ka priedus. Pasiima. Skambinti tel. 8 612 08 756.

  (Pa. 23)

  Brangiai mon karves, bulius, telyias. Sve ria, moka priedus. Skambinti tel. 8 615 28 106.

  (Pa. 24)

  Karves, jauius, telyias. Moka PVM. Sveria. Atsiskaito i karto. Skambinti tel.: 8 699 90 758, 8 656 30 208.

  (Pa. 182)

  Galvijus. Sveria, moka u gyvj svor. Atsiskaito i karto. Skambinti tel.: 8 687 59 906, 8 686 07 974, 8 611 27 965.

  (Vr.)

  AugalusSuperkame grikius, irnius, garstyias. Pasiimame patys, atsiskaitome vietoje.Skambinti tel. 8 653 49 779, Valdas.

  (SM. 717)

  Perka kvieius, mieius, rugius, kvietrugius. Isivea. Silyti ne maiau kaip 20 t.Skambinti tel. 8 699 77 490.

  (Vb)

  Perka grikius, irnius, garstyias, kvieius. Pasiima savo transportu, atsiskaito vietoje. Skambinti tel. 8 696 999 69.

  (Pa. 255)

  S.Krivicko mon FASMA perka mie-ius, kvieius, maistinius irnius. Skambinti tel. 8 656 08 520, Ra-dvilikis.

  (P. p)

  Perka mieius (salyklinius ir paarinius), kvieius (maistinius ir paarinius), grikius, irnius, lubinus, pupas. Skambinti tel.: 8 606 11 508, 8 683 48 679.

  (Pa. 241)

  vairsPerkame lapi, mangut, kiauni, bebr, ek, audini kailius. Pasiimame.Skambinti tel. 8 615 33 186.

  (Ka. 250)

  Perka ien arba vasarinius iaudus paarui (atveti, 4 km nuo Panevio).Skambinti tel.: (8 45) 559 683, 8 648 09 411.

  (R. 1478)

  mon perka mikus, bires isikirsti, atlieka kirtimo ir traukimo darbus, perka rstus, popiermed, kit medien.El. patas e.bunsauskas@gmail.comSkambinti tel. 8 698 06 554.

  (Pl. 25)

  Nekilnojamj turtmon perka ems kio paskirties em. Skambinti tel.: (8 45) 430 952, 8 612 27 207, 8 687 27 185.

  (Pa. 252)

  Visoje Lietuvoje brangiai perkame mik su eme (arba isikirsti), emes, pievas. Atsiskaitome i karto.Skambinti tel. 8 676 41 155.

  (P. p)

  Stambi mon brangiai perka vairaus brandumo mikus Lietu-voje.Skambinti tel.: 8 636 66 666, 8 646 66 666.

  (P. p)

  Stambi kompanija perka vairi kio paskirties em. Skambinti tel.: 8 633 33 333, 8 644 44 444.

  (P. p)

  Brangiai perkame mik visoje Lietuvoje (ne brand, malkin, rstus). Rengiame pro jek tus. Skambinti tel. 8 677 42 222.

  (P.p)

  Perkame ir isinuomojame ems kio paskirties em (ne maiau kaip 10 ha). U 1 ha nuom moka-me 250 Lt. Skambinti tel. 8 612 22 908.

  (P.p)

  Perku stat mik su eme arba isikirsti. Skambinti tel. 8 698 70 918.

  (Ka. 243)

  mon brangiai perka ems kio paskirties em, mik (su eme ir isikirsti) Panevio, Pasvalio, Pakruojo r. Skambinti tel.: 8 698 32 456, 8 612 26 219.

  (Pa. 232)

  Brangiai perkame mik. Pigiai rengiame mikotvarkos projektus. Skambinti tel.: 8 610 08 437, 8 655 29 683.

  (Pa. 247)

  Brangiai perkame mik. Prekyba mediena. El. patas timediss@gmail.comSkambinti tel.: 8 655 21 778, 8 612 53 375.

  (Pa. 248)

  PASLAUGOSGaminame vairias plienines stog, sien dangas, tvor elementus.www.plieniniaistogai.ltSkambinti tel. 8 698 14 485.

  (Pa. 222)

  Viskas i metalo: arvuotos durys, tvoros, grotos, vartai, garao vartai ir kt. Garan tija. Skambinti tel.: 8 686 59 806, 8 659 77 771.

  (Vln. 18)

  I moni ir kinink surenkame, nemokamai iveame didmaiius nuo tr, plastikin tar, vairi plvel. Iraome atliek deklara-cijas. Tel.: 8 612 45 594, 8 686 85 914.

  (P. p)

  Kilnojamuoju gateriu pjauna medien. At vyksta namus. Padeda sigyti medie nos. Parduoda pjaut statybin medien. Pri ima usakymus. Skambinti tel. 8 687 30 551.

  (K. 74)

  VANDENS GRINIAI, GEOTERMINIS ILDy MAS.Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje iti sus metus! Garantija, prieira.Skambinti tel.: 8 616 08 020 Linas, 8 686 83 265, Rolandas. www.melkerlita.lt.

  (Ka.222)

  (Us. 397)

 • 30 2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratisSkelbimai

  (Us. 355)

  (Us. 397)

  (Us. 625)

  (Us. 41)

  Uab Dzkijos mikas Lietuvos miko savinink asociacija

  Perkame mik

  su eme arba ikirtimui

  l Darome mikotvarkos projektusl riame biresl Konsultuojame miko savininkusKreiptis tel. : 8-686 57593. Faksas 8-37 200787,El. patas ausra@dzukijosmiskas.lt

  (Us. 6)

  (Us. 111)

  (Us. 577)

  (Us. 325)

  (Us. 325)

  STATYBOS PASLAUGOS

  Gamina, montuoja dklus, pristatomus apiltintus kaminus. Valo kaminus. Naudoja 0,50,8 mm skard. Skambinti tel.: 8 617 62 969, 8 694 01 529.

  (Pa. 101)

  Sien, grind apiltinimas oro tarpus. EKOvata, termoputa, po listire no granulmis. 1 kv. m nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lie tuvoje.Skambinti tel. 8 689 68 528.

  (Vr. 54)

 • 312012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221)Valstiei laikratis Skelbimai

  Leidjas udaroji akcin bendrov

  GENERALIN DIREKTOR Liudmila Rybnikova

  iNTeRNeTiNiS PORTALASVismantas ukleviius (v.zuklevicius@gmail.com)

  SKeLBiMAi PRiiMAMi:VIL NIUJE: Saltoniki g. 29 / Sli g. 3 (3 auk tas), nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 5) 210 00 70, 8 650 87 818. Faks. (8 5) 242 12 81. (skelbimai@valstietis.lt), Laisvs pr. 60 (Spaudos rmai, 12 auktas), kab. 1211. Tel./faksas (8 5) 242 80 65 (slavija777@gmail.com), darbo laikas I, III, V nuo 9.30 iki 18.00 val.KAUNE: emals g. 16, nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 37) 40 93 71 (janina.miseviciene@krastospauda.lt).

  ReKLAMA, (8 5) 203 10 23 (reklama@valstietis.lt)PReNUMeRATA iR PLATiNiMAS, (8 5) 210 0060 (prenumerata@krastospauda.lt) Laikratis leidiamas nuo 1940 met. Spaus di na UAB Lietuvos ryto spaustuv, Kauno g. 51, LT21372 Vievis. Of se ti n spau da. 8 sp. lan kai. Ti ra as 26 223 egz. In dek sas 0127; ISSN 10214526; Us. Nr. 1253.

  Rankraiai nerecenzuojami ir negrinami. U skelbim ir reklam turin bei kalb redakcija neatsako.

  VYRIAUSIOJI REDAKTORMeil Tarakeviien, 8 652 64 143, meile.taraskeviciene@valstietis.lt

  Nijol Baronien, 8 685 17 139SODyBA, BII AVILyS

  Bernardas aknys, 8 681 40 839TVIKS VIESA

  Meil Tarakeviien, 8 652 64 143 KININK INIOS

  Egl Valionien, 8 612 65 540MOTERS PASAULIS, SVEIKATA

  Rta Kliyt, 8 655 74 588ETADIENIS, KOMENTARAI

  Vismantas ukleviius, 8 655 74 599 USIENyJE

  Marius Eidukonis, 8 640 25 652 SPORTAS, KELyJE

  Arnas Daugla, 8 685 69 523AKTUALIJOS, PRIEBLANDOS

  KRATO KOReSPONDeNTAi:KAUNAS: Albinas aplikas , 8 655 74 524; Gediminas Staniauskas, 8 640 19 043PANEVyS: Vida Tavorien, 8 615 75 183KELM: Nijol Petroit, (8 427) 56 797UKMERG: Jolita urauskien, 8 640 30 767

  Administrator, Fondas Kaimo vaikai (8 5) 210 01 10, 8 650 87 818

  REDAKCIJASaltoniki g. 29 / Sli g. 3,LT08105 Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 210 0110, 8 650 87 818, faksas (8 5) 242 12 81. El. patas redakcija@valstietis.lt

  (Us. 593)

  (Us. 5)

  (Us. 587)

  (Us. 5)

  (Us. 604)

  (Us. 1)

  Visos kainos nurodytos su pristatymu AB Amilina elevatorius Panevyje (Janonio g. 12) ir Pasvalyje (Geleinkeliei g. 9).

  Gruodis sausisKvieiai Ekstra 900 905Kvieiai I kl. 890 895Kvieiai II kl. 880 890Kvieiai paariniai III kl. 855 860Kvieiai paariniai IV kl. (kritimo sk. min. 160 s.)

  810 815

  Kvieiai paariniai IV kl. 720 725

  Papildomos informacijos praome teirautis ms grd supirkimo

  skyriuose telefonais: Panevyje: 8 (45) 463360,

  mob. 8 (687) 75000; 8 (650) 67052,Pasvalyje: 8 (451) 34070,

  mob. 8 (687) 97416.

  Nuolat SUPERKAME GRDUS

  Pagal atskir susitarim, mon atsiskaito per 5 darbo dienas.

  (Us. 104)

  (Us. 397)

  (Ka. 279)

  (Ka. 212)

  (Us. 325)

  (Us. 325)

  Projektuojame vairius statinius, ki nin ko so dybas, rengiame detaliuosius pla nus. Na mas 3 000 Lt (kaina su statybos leidimu). Skambinti tel. 8 677 27 472.

  (Vln. 4)

  VAIRSParduodame traktori K701, T150K hidraulinius vairus, priedus MAZ varikliams dti T150K traktorius, MAZ variklius, naujas ir naudotas atsargines dalis. Remontuojame pobgnius, bgnus, K701, MAZ, SMD, MTZ, T40 variklius, pavar des, vairo kolonles, reduktorius. Bloko galvui lifavimas, degal siurbli reguliavimas, lankst, vairo trauki restauravimas. Perkame MAZ variklius. Skambinti tel.: 8 614 01 994, 8 614 80 026.

  (Pa. 157)

  Isinuomosiu ems kio paskirties em Dzkijoje, kaina nuo 150 iki 300 Lt u ha. Skambinti tel. 8 615 72 008.

  (P.p)

  Brangiai perkame mik su eme arba isikirsti. Mokame iki 30 000 Lt u ha. Atsiskaitome i karto. Teikia-me miko ruoos, traukimo ir mi-koveio paslaugas. Veame nestan-dartin, dideli gabarit technik. Darome mikotvarkos projektus. Skambinti tel. 8 687 77 425.

  (P.p)

  SILO MOKYTISVisoje alyje organizuojami masa uotoj kursai turintiems medicinin isilavinim ir neturintiems jo. Skambinti tel.: (8 5) 262 7069, 8 699 99 772.

  (Vln. 17)

  SILO DARBRestoranui Kaune reikalingi kvalifi kuoti ir patirties turintys virjai.Skambinti tel. 8 614 82 307.

  (Ka. 280)

  Priemiestiniam kiui reikalingas traktorininkas, kuris bt dirbs ems kyje.Skambinti tel. 8 670 05 080.

  (Ka. 276)

  Pieno kyje Kelms r. reikalingi: traktorininkasrikas, pageidautina mo kantis melti karves. Geros slygos, darbas legalus. Skambinti tel. 8 652 47 721.

  (P.p)

  PRANEIMAIInformuojame, kad 2012 m. gruodio 19 d. 10.30 val. Vilniaus r., Lindiniki k., bus atliekami ems sklypo (kad. Nr. 4174/0200:0024), priklausanio Marjanui Belous, Mindaugui Jasiukeviiui, Linai Jasiukeviienei, Jeugeniuui Belous, Karoliui alaeviiui, Gintarei Grigaitei, kadastriniai matavimai. Praome gretim sklyp (kad. Nr.4174/0200:1847; 174/0200:1846; 4174/0200:0075; 4174/0200:0353; 4174/0200:0682; 4174/0200:0699; 4174/0200:8148; 4174/0200:1122; 4174/0200:8208) savininkus atvykti ems sklyp ir dalyvauti paenklinant bendr ems sklyp rib. ems sklypo kadastrinius matavimus vykdys Svetlana Valentinovi, adresas: Fabijoniki g. 75104, Vilnius, tel. 8 616 02 605, el. patas svetlana.suboc@gmail.com.

  (P.p)

  PAINTYS39 m. meilus isituoks nevaiktantis kaunie tis laukia nerkanios lieknos antrosios puss slaugs iki 45 met. Ilaikyt. Neaikiai kalbu. SMS tel. 8 604 21 603.

  (Ka. 34)

 • 32 2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratis2012 m. gruodio 8 d. Nr. 98 (9221) Valstiei laikratisPasaulis per savaitvent karaliaus gimtadien

  Graikai kovoja su nelegalais

  Atsistatydino vyriausyb

  iteisino oro bendrov

  Septyni kandidatai

  Vl irinko A.Merkel

  Baig eksploatuoti

  Mir seniausia gyventoja

  Pranczijos apeliacinis teismas iteisino JAV oro trans-porto bendrov Continental Airlines dl Concorde lk-tuvo katastrofos 2000 m. Sprendimas priimtas prajus 2 me-tams po to, kai kitas Pranczijos teismas nubaud bendrov 200 tkst. eur bauda ir pripaino atsakinga u nelaim. JAV oro bendrov buvo kaltinama netyiniu nuudymu. Vos paki-ls i Charless de Gaulleio oro uosto 2000 m. liep lktuvas usideg. Per nelaim uvo 113 moni.

  Baigtas eksploatuoti pirmas pasaulyje atominis lktuvne-is JAV karinio jr laivyno USS Enterprise. ceremo-nij karinio jr laivyno bazje Norfolke Virdinijos valsti-joje susirinko tkstaniai buvusi jo gulos nari, statyklos darbinink ir j eim nari. Lktuvneis USS Enterprise tarnavo 51 metus. Jis buvo naudojamas kiekviename dides-niame JAV konflikte nuo Kubos krizs 1962-aisiais. Dabar JAV turi 10 lktuvnei.

  Graikijos vieosios tvarkos ministerija prane, kad apie 12,5 km ilgio spygliuotos vielos tvora ties sausumos siena tarp Graikijos ir Turkijos turt ikilti iki gruodio vidurio. Grai-kai tvor pastat prajusi vasar, nordami paaboti nelegali imigracij i Turkijos. Nuo to laiko nelegal antpldis suma-jo net 95 proc., skelbia vietos laikratis Kathimerini. Jau nebematyti prie sienos esani miest traukini stotyse mi-grant ar nelegal, pasiryusi psiomis kirsti Graikijos sien.

  Gruodio 19-j vyksianiuose Piet Korjos prezidento rinkimuose i viso dalyvaus septyni kandidatai. Didiausiais konkurentais laikomi Piet Korjos valdaniosios partijos kandidat Park Geun Hye ir opozicins Jungtins demokra-t partijos atstovas Moonas Jae Inas. Abu kandidatai siekia pelnyti jaun neapsisprendusi rinkj palaikym, kuris, ti-ktina, lems prezidento rinkim rezultatus.

  Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyius prim mi-nistro pirmininko Mykolos Azarovo ir jo vyriausybs atsis-tatydinim. Keli vyriausybs nariai, skaitant M.Azarov, per spalio 28 d. vykusius rinkimus buvo irinkti parlament, to-dl buvo tikimasi, kad jie netrukus atsistatydins i ministr kabineto. Per dvejus su puse met trukusi tarnyb premjeras M.Azarovas stengsi atgaivinti ekonomik, kuri stipriai pa-veik recesija 2009 m.

  Seneli namuose JAV mir seniausia laikyta ems gy-ventoja Bess Cooper. Jai buvo 116 met. Seniausios e-ms gyventojos, kurios amius patvirtintas dokumentais, titul B.Cooper 2012 m. saus suteik Gineso rekord kny-gos sudarytojai.

  Pagal VL, naujien tarnyb Elta, AFP, Reuters, FoxNews, BBC ir RIA Novosti informacij pareng VL urnalistas Marius Eidukonis

  Tailande didiuls moni minios su 85-uoju gimtadieniu sveikino retai vieumoje pasirodant karali Bhumibol Adulyadei. Trumpo karaliaus pamokslo klaussi apie 200 tkst. moni. Dl pastaraisiais metais kilusi neramum imta abejoti monarchi-jos ateitimi. gimtadienio minjimo ceremonij susirinkusi tailandiei minios rodo, kad gyventojai vis dlto palaiko karali.

  Vokietijos federalin kancler Angela Merkel partijos suvaiavime Hanoveryje perrinkta Krikioni demokra-t sjungos pirmininke. U jos kandidatr balsavo dau-giau kaip 97 proc. delegat. Ji partijos pirmininke irink-ta septint kart i eils. U A.Merkel perrinkim balsavo 903 delegatai, 19 buvo prie ir 9 susilaik. Tiesa, jai nepa-vyko pagerinti Helmuto Kohlio rezultato, kai 1975-aisiais j parm 99,3 proc. delegat.