valstiečių laikraštis 2011 01 08

Download Valstiečių laikraštis 2011 01 08

Post on 11-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 01 08

TRANSCRIPT

 • etadienis simintin nakt Lietuvos ra-

  dijuje dirbusi komanda rizikavo gyvybe eterio bangomis sisda-ma pasauliui ini apie kovojan-i u laisv Lietuv.

  Sodyba

  sismarkavusi snieginga ie-ma greitai maina keli prieirai skirtas las.

  Danai su gailesiu pagalvoja-me apie miko gyvnij, taiau ar sugebame jai tinkamai padti?

  Sveikata

  iandien medicina ir kosme-tologija irado vairiausi priemo-ni malonumui pirtyje patirti ir sveikatai pasisemti.

  Kai kuriose Lietuvos vietov-se netrukus gali vykti sezoninio gripo protrkis.

  iandien VL su priedu

  Treiadien VL su priedukinink inios

  2011 m. sausio 8 d., etadienis Nr. 2 (9021) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  Saulius TvirbutasVL urnalistas, saulius.tvirbutas@krastospauda.lt

  Kol kas toli grau ne visi pa-tenkinti kompaktinmis liumi-nescencinmis arba kitaip vadi-

  namomis taupiosiomis lempomis, nes jos kainuoja brangiau, danai yra abejotinos kokybs, turi vai-ri trkum.

  Vartotojams niekas neteikia in-formacijos apie j savybes, poveik sveikatai ir aplinkai. Europos Parla-

  mente kai kurie politikai jau siekia ataukti kaitinamj lemp drau-dim, nes kilo abejoni, ar elektros energija nebus taupoma aukojant sveikat, nes taupiosios lempos turi pavojingo gyvsidabrio.

  Nukelta 3 p. f

  Emigracijos mastas Lietuvoje katastrofi kas

  Grti scen po beveik dvi-deimties met nra lengva. Sprendimas sugrti Lietuv taip pat nebuvo staigus ir lengvas, prisipaino garsus Sjdio laik atlikjas Arvydas Vilinskas, iuo metu gyvenantis JAV.

  Tiesa apnuogino politikus

  Nuo kit met nebebus kaitinamj buitini lemp, taiau nelikus galimybs rinktis beveik nekalbama apie taupij lempui kokyb, pavoj aplinkai ir mogaus sveikatai.

  Prezident pozicijos dl Baltarusijos isiskyr

  Po rinkim A.Lukaenka KGB izoliatorius tebekia opozicij, o kadencij baigs Prezidentas V.Adamkus ir dabartin alies vadov D.Grybauskait vieai su-sikirto dl politikos kaimynins alies atvilgiu.

  Apie tai 10 p. f Apie tai 20 p. f

  Autanti nauj lemp era sja abejones

  Reitingo virnje stabiliai besilaikanti Prezident ir toliau kerta i peties, neieko kiense odi, kuriuos kai kurie politikai ir politologai vadina rinkim retorika.

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Eltos nuotrauka

  Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

 • 2 2011 m. sausio 8 d. Nr. 2 (9021)Valstiei laikratis

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas,gediminas.stanisauskas@krastospauda.lt

  Ministrai dirba blogai, Alek-sandro Lukaenkos pergal pad-t utikrinti stabilum ir panas pastarojo meto Prezidents Da-lios Grybauskaits pasisakymai jau nieko nestebina. kart ji tiesiog pasak, kad tampame oligarch ir nusikaltli valdoma valstybe.

  Pareikimai sukl audring reakcij

  Aukiausius reitingus tarp po-litik turinti Prezident sausio pra-dioje viename interviu atviravo, kad korupcija stabdo Lietuvos valstybs vystymsi.

  Tampame oligarch ir nusikals-tamo pasaulio valdoma valstybe, akcentavo D.Grybauskait. Ji aikino, kad nesitikjo, jog Lietuvoje yra tokio masto korupcija. Prezidents teigimu, prie smulkios korupcijos mons taip prat, kad j tiesiog toleruoja.

  Taiau ne pareikimai apie korup-cij sukl audring politik reakcij, o nuorodos oligarchijos ir nusikal-tli sigaljim alyje. Suskubta prie-kaitauti, es ioje kovoje Prezident turt bti lydere, nes btent ji skiria generalin prokuror, Valstybs sau-gumo departamento (VSD) vadov, teisjus, o jie ir sudaro kovos su nusi-kalstamumu grandin.

  Prietaringa nuomon

  ibalo ugn papyl pareikimai, es Prezidents odiai prasilen-kia su anksiau isakyta jos nuomo-ne. Juolab kad prajusi met liepos 12 d. prezidentavimo metini pro-ga D.Grybauskait sureng spaudos konferencij, kurioje apvelg svar-biausius met darbus.

  Tsyk urnalistai jos klaus apie dvylika slapt VSD paym, kurio-se minimos konkreios verslo inte-res grups, daranios tak inias-klaidai ir politikams. Taiau tuomet D.Grybauskait pasak, es paymo-se nra nieko domaus. Ties sakant

  ten nieko domaus nra, kalbjo Prezident.

  Viena vertus, alies vadov pripa-ino, kad oligarchai daro tak, bet, antra vertus, abejoja, ar monms rei-kia inoti llininkus, valdanius juos it marionetes.

  Tuomet galbt neatsitiktinai D.Grybauskaitei u tokius pareiki-mus interneto dienoraio Th e Eco-nomist apvalgininkas Edvardas Lukasas skyr 2010 met nusine-ktojos (angl. Foot in the Mouth) apdovanojim.

  Opozicija pasigenda veiksm

  Seimo Socialdemokrat frakcijos seninas Algirdas Butkeviius Vals-tiei laikraiui prisipaino, kad j nustebino Prezidents pareikimas. Jeigu panaaus turinio pareikim bt padars eilinis politikas, tai to-kios reakcijos nebt buv, bet jeigu tokius odius pasako Prezident, tai tarptautiniu poiriu Lietuva bus mi-

  nima kaip nusikaltli valdoma vals-tyb, kalbjo A.Butkeviius.

  Jis i Prezidents pasigedo veiks-m, o ne kalb. Jei Prezidentei ne-pavyksta paaboti oligarchijos ir nu-sikalstam struktr, gal derjo kartu su politikais pirmiau apie tai padisku-

  tuoti, sak A.Butkeviius.Konservatori atstovas Jurgis Raz-

  ma tikino, kad jau priprato prie emo-cing D.Grybauskaits pasisakym. Tai paraginimas aktyviau kovoti su ekonominiais nusikaltimais, stabdyti oligarchines tendencijas ir tai papil-domas impulsas mums, politikams, svarst J.Razma.

  odiai pakibo ore

  alies vadovs pareikime polito-logai velg D.Grybauskaits rin-kim retorik. kart Prezident nepasiymjo originalumu ir suk-l audr vandens stiklinje, sitiki-ns sak Algis Krupaviius. Apie oligarchijos pavojus dar prie kele-rius metus kalbjo Valdas Adamkus, o D.Grybauskait ia korta tik pasi-naudojo per rinkim kampanij.

  A.Krupaviiaus nuomone, galbt Prezident mgino upildyti diskusij ir darb vakuum, siekiant pritraukti visuomens dmes. Juk veiksm i jos puss nra, tik odiai, pabr A.Krupaviius. Jei ji neturjo pasi-lym, k reikia daryti, geriau jau bt patyljusi.

  Rizikingu pareikimu, leptelji-mu Prezidents pasisakym pavadi-no politologas Lauras Bielinis. To-kiam auktam pareignui prie kak pasakant visada dert po ranka turti faktus, aikino L.Bielinis.

  Tok alies vadovs pareikim jis pateisint tik tuo atveju, jei prie tai Prezident bt sukvietusi Generali-ns prokuratros, kit institucij va-dovus ir jiems duot konkreias u-duotis apibrtam laikotarpiui, o tik tada garsiai prabilt apie oligarchij, nes dabar jos odiai liko kyboti ore.

  Prezident nevardijo konkrei oligarch, nors j krimasis, pasak A.Krupaviiaus, prasidjo i karto po Lietuvos nepriklausomybs atkri-mo. Ne tik tuomet, kai buvo kuriamas LEO LT, bet ir per duj sektoriaus, alkoholio pramons privatizacij.

  Tai vyko valdant ir kairiesiems, ir deiniesiems, sak A.Krupaviius.

  Taiau atrodo, kad oligarchijos si-galjimo valstybje politikai nemato. Nemanau, kad iuo metu oligarch taka ryki, nors kitose pokomunisti-nse valstybse ji labai jauiama, samprotavo konservatorius J.Razma.

  Jis taip pat nepritaria politolog mintims, es oligarchins strukt-ros susikr per moni privatizavi-m. moni privatizavimas Lietu-voje vyko gana skaidriai, tikino J.Razma, nors kain ar daug kas tuo patikt.

  Socialdemokratas A.Butkeviius apskritai kalbjo, kad nejauia nei oligarch, nei nusikalstamo pasaulio atstov spaudimo. Jeigu taip bt, ms partija neturt skol, bet j tu-rime, patikslino A.Butkeviius.

  Paymos dulka staliuose

  Dvylika VSD paym, kuriose u-simenama apie verslo daryt tak po-litikams ir iniasklaidai, iki iol nra pavieintos. Politikai ir politologai abejoja, ar vertt atskleisti j turin. Vieumas bent jau nepakenkt, nors Prezident kategorikai niekada ne-

  pasisak u visik j slaptinim, pabr J.Razma.

  Panaios nuomons yra ir A.Butkeviius. Ten nieko domaus nra ir man belieka tikti Preziden-te, antrino jis.

  Politologas L.Bielinis aikina, kad paymas mat nedaug moni, o pa-ios paymos yra operatyvinio pob-dio neianalizuoti rinkiniai.

  Jeigu jose i ties bt kas nors vertingo, prokurorai jau bt ikl bylas, sak L.Bielinis.

  Padt vieumas ir skaidrumas

  Politologas L.Bielinis neabejo-ja, kad oligarchijos poymi vis dl-to yra, bet niekas iki iol visuomenei nepateik nuodugnaus tyrimo ivad. Kartais man gali kilti tarimas, bet teissauga turt j arba patvirtinti, arba iblakyti, sak L.Bielinis.

  Jo kolegos A.Krupaviiaus nuo-mone, Lietuvoje apskritai trksta socialinio teisingumo ir lygybs. Valstybje daug problem, skai-tant ir verslo interes grupi da-rom poveik politikai, svarsto A.Krupaviius. velniai tariant, bt tiesiog kvaila teigti, kad alyje nra oligarchijos problemos.

  A.Krupaviiaus nuomone, su oligarchija labiausiai padt kovo-ti vieumas ir politini sprendim skaidrumas. Informacijos priei-namumas pilieiams apie politik sprendimus bt labai naudingas, reziumavo jis.

  A.Krupaviiaus teigimu, gaila, kad pati prezidentra yra labai u-dara institucija, danai nekomen-tuojanti savo veiksm.

  Aktualijos

  Dvylika VSD paym, kuriose usimenama apie verslo daryt tak politikams ir iniasklaidai, iki iol nra vieai paskelbtos. Politikai ir politologai abejoja, ar verta visuomenei atskleisti j turin.

  Tiesa apnuogino politikus

  Jaunatis.Saul teka 8.39, leidiasi 16.12.

  Rytoj Poryt

  Savaitgal ciklonai i pietini platum Lietuvos link atvers kelia iltesniam orui, tad ms krate prasids atodrkis, o snieg keis lietus. iandien ryto valandomis daugelyje rajon dar dribs lapdriba, vliau j keis nedidelis lietus. Vietomis tvyros rkas, o kelius ir aligatvius slidins lijundra, plikledis. Temperatra kis tarp 1 laipsnio alio alies rytiniame pakratyje ir 3 laipsni ilumos pajryje. Sekmadien didesnje alies dalyje taip pat numatomi nedi-deli krituliai, daugiausia lietus. Temperatra nakt svyruos apie 0 laipsni, dien oras turt suilti iki 04 laipsni ilumos. Pirmadien per Lietuv keliaus altasis atmosferos frontas. Naktis bus labai ilta 04 laipsniai ilumos, o dien praslinkus frontui temperatra gana staigiai kris. Krituli progn