valstiečių laikraštis 2011 05 25

Download Valstiečių laikraštis 2011 05 25

Post on 24-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 05 25

TRANSCRIPT

 • 2011 m. gegus 25 d., treiadienis Nr. 41 (9060) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt

  etadien VL su prieduetadienis

  iandien VL su priedais:

  kinink inios Specialistai tikina, kad gyvuli-

  ninkysts sektori ateityje gelbs ne tiek vidaus rinka, kiek produk-cijos eksportas treisias alis.

  Po ems reformos be pri-vaiavimo keli likusi vald sa-vininkams dabar negali padti nei emtvarkininkai, nei savivaldy-bs. Tikimasi, kad keli infrastruk-tra bus sutvarkyta konsolidavus valdas.

  pavasar naujuoju ems kio rm direktoriumi paskirtas Vaidas Pocius neada radikali permain ir sieks, kad emdirbi savivalda labiau prisidt prie ems kio modernizavimo.

  Tviks viesa Ar neskaudu stebti jaun

  mog: jis gyja brandos atesta-t, profesijos ar auktojo mokslo diplom ir... ieina gatv, nes valstybje dl begalini strate-gij krimo ir pasimetimo tarp j nra suderinta dirbanij pasila ir paklausa.

  Kai kurie Lietuvos parlamentarai, ministerij darbuotojai, numoj ranka visas krizes, lyg olimpiadoje varosi, kas daugiau dien praleis vairiose komandiruotse ir kelionse.

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Saulius TvirbutasVL urnalistas, saulius.tvirbutas@valstietis.lt

  Vyriausyb tikisi gauti iki 100 mln. Lt papildom mokesi pri-

  valomai diegus kasos aparatus dengtose maisto prekyvietse. Taiau valdia nieko nekalba apie daug daugiau nuslpt mokesi automobili turguose.

  Nukelta 3 p. f

  Milijonai pro al

  Kol Lietuva nebuvo ES nar ir nepriklaus engeno erdvei, automobilius ve-anius verslininkus pasienyje fi ksavo muitin. Raimundo uikos nuotrauka

  Turguose prekiaujantieji naudotomis mainomis randa vairi bd, kaip nuslpti mokesius.

  Populiarja politinis turizmas u mokesi moktoj pinigus

  Didiausiu keliauninku tarp Seimo nari drsiai galima laikyti Emanuel Zinger. 2009 m. parlamentaras kelionse praleido 90 par, taiau 2010 m. ant lagamin jam teko sdti beveik tredal met 115 par. Martyno Vidzbelio nuotrauka

 • 2 2011 m. gegus 25 d. Nr. 41 (9060)Valstiei laikratis

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Atrodo, kad premjeras Andrius Kubilius teisus. Ekonomikos kriz valstybs institucijoms i tikrj baigsi, nes iais metais ministeri-jos ir Seimas vidutinikai 5 proc. di-dina ilaidas komandiruotms, ku-rioms bus ileista per 14 mln. lit. Populiariausi valstybs tarnauto-j ir parlamentar kelioni kratai yra Pranczija ir Belgija.

  URM nepateisina lkesi

  U praskolint valstyb plakamas premjeras Andrius Kubilius ir Mi-nistro Pirmininko tarnyba palyginti nedaug l ileido komandiruotms. 2010 m. Ministro Pirmininko tarnyba komandiruotms panaudojo 409 tkst. Lt, i kuri premjero A.Kubiliaus ke-lionms atseikta 61 tkst. Lt.

  Ministro Pirmininko vizitai u-sienio valstybes planuojami atsivel-giant tai, su kokiomis alimis nori-ma pltoti artimus santykius, sak tarnybos Spaudos ir komunikacijos skyriaus vedjas Antanas Martuse-viius. iuo metu yra patvirtintas premjero vizitas Latvij, taip pat pla-nuojamas vizitas Estij, o rugpj-t premjeras dalyvaus Pirmadienio miting 20-meio minjimo rengi-niuose Stokholme (vedija).

  2011 m. Ministras Pirminin-kas A.Kubilius jau lanksi Estijoje, Ukrainoje, Briuselyje, Vatikane. iais metais komandiruotms Ministro Pirmininko tarnyba planuoja ileisti 332,1 tkst. Lt.

  Nors pats A.Kubilius komandi-ruotms i tikrj taupo, katastrofi -kai blogi santykiai su Lenkija ir Ru-sija visikai nepateisina 4,1 mln. lit, kuriuos Usienio reikal ministerija (URM) skiria komandiruotms.

  Pakeliaus u milijon

  Vienos didiausi ilaidautoj ko-mandiruotms yra kio, ems kio ir Finans ministerijos, kurios iemet komandiruotms numat daugiau nei 1 mln. lit.

  Per metus vyksta apie 437 Eu-ropos Sjungos Tarybos darbo gru-pi posdiai (apie 50 darbo grupi), kuriuose dalyvauja Finans rink po-litikos, Mokesi, Fiskalins politi-kos, ES ir tarptautini santyki ir kit ministerijos departament atstovai pagal kompetencij. Absoliuiai di-dioji dalis posdi vyksta Briusely-je, sak Finans ministerijos Vie-j ryi skyriaus vedjas Vytautas Lenkutis.

  Ilaidumu pasiymi ir nieko ne-kainavusi Energetikos ministerija. Prajusiais metais ios staigos dar-buotojai kelionms paklojo 463,4 tkst. lit, o iemet numatyta pa-naudoti 46 proc. daugiau l (679,9 tkst. lit). Per dvejus metus i stai-ga komandiruotms ir kelionms i-leis tiek pinig, kiek visi Seimo nariai kartu sudjus.

  Dl l trkumo nuolat verkle-nantis vidaus reikal ministras Rai-mundas Palaitis galt pasidomti, kad jo pavaldiniai 2010 m. koman-diruotms ileido 453,4 tkst. Lt, o iemet planuoja bema 0,5 mln. ilai-d. Daugiausia keliaujama Briusel ir Strasbr.

  Planuojamas asignavim ko-mandiruotms padidjimas 2011 m., palyginti su 2010 m., susijs su pasi-rengimu pirmininkauti Europos S-

  jungai, teig vidaus reikal minis-tro patarja Ramun Hazir.

  Pirmininkavimo Europos Sjun-gai burtaod akcentuoja beveik vi-sos ministerijos.

  Daugiausia komandiruoi Briusel

  Maiausiai komandiruotms yra numaiusios Teisingumo ir Sveika-tos apsaugos ministerijos (SAM). Jos 2011 m. panaudos atitinkamai 259 tkst. Lt ir 250 tkst. Lt. Ministro Raimundo ukio vadovaujami medi-kai komandiruoi biudet per me-tus sumaino net 33 proc.

  Daugiausia komandiruoi buvo Briusel, kur darbuotojai dalyvavo Europos Sjungos Tarybos ir Komi-sijos darbo grupi ir komisij pos-diuose, sak SAM atstov spaudai Giedr Maksimaityt.

  Savo ruotu Teisingumo ministe-rija planuoja ileisti daugiau nei per-nai ir mgina manipuliuoti statistika. Lyginant i met ilaidas koman-diruotms su 2008 m., kai jos sudar 388,7 tkst. Lt, jos sumajo beveik 45 proc., teig ios ministerijos Vi-suomens informavimo skyriaus ve-djas Tomas epelevskis.

  Palyginti su kitomis ministerijo-mis, aplinkosaugininkai komandi-ruotms ileidia santykinai daug. 2011 m. j kelionms numatyta 750 tkst. Lt.

  Seimo pirmininks pavaduotojas Algis Kata Valstiei laikraiui sak, kad nuo 2008 m., kai pradjo dirbti naujos kadencijos parlamen-tas, los komandiruotms ir kelio-

  nms yra sumaintos 3 kartus. Taiau Valstiei laikraio duomenimis, i ties komandiruoi sumajo ne taip smarkiai.

  Nuo 2010 m. kasmet Seimo na-ri kelionms skiriama 1,25 mln. Lt, o 2008 m. ioms reikmms buvo pa-naudota 2,13 mln. Lt.

  Taupyti privert alies ekonomi-n situacija, todl Seimo valdyba ke-lia vis didesnius reikalavimus, kal-bjo A.Kata. Pavyzdiui, visikai atsisakyta kelioni egzotikas alis, kuriose vyksta renginiai nieko bendra neturintys su strateginiais Lietuvos usienio politikos klausimais.

  Papraytas vardyti, kokias egzo-tines valstybes Seimo nariai nebuvo ileisti, A.Kata tai atsak klausi-mu: O kokias alis js laikote egzo-tinmis?

  Jis prisimin, kad iemet yra gautas kvietimas i Parlamentins Asambl-jos, vienijanios viso pasaulio parla-mentus. i organizacija kasmet vien rengin organizuoja enevoje (vei-carija), o kit egzotinje valstybje. kart mes atsisakme vykti Pana-m, todl parlamentarus leisime tik enev, patikslino A.Kata.

  Pasak jo, Seimo valdyba nuo pen-ki iki trij asmen sumaino ir u-sien vykstani delegacij dyd.

  Valstiei laikratis suskaiiavo, kad per vis io parlamento kaden-cij 26 Seimo nariai nebuvo n kar-to ivyk jokias keliones ar koman-diruotes.

  Seime sdi beveik pranczaits

  Nuo kadencijos pradios Seimo valdyba pritar madaug 480 koman-diruoi, nors dl pateisinam prie-asi (liga, balsavimas Seime) nevy-ko apie 30 komandiruoi.

  domu pastebti, kad populiariau-sios kryptys yra Briuselis (Belgija) ir Strasbras (Pranczija).

  Socialdemokrat Birut Vsait u mokesi moktoj pinigus Pranc-zijoje lanksi jau 11 kart, nors suge-bjo dar pabuvoti ir Senegale, Kana-doje, JAV. Atrodo, kad Pranczijos pilietybs netrukus prays ir Arn Stirblyt, kurios visos septynios ko-mandiruots buvo btent i al.

  O parlamentaras Mantas Varaka yra itin pamgs Azerbaidan, ku-riame lanksi jau 4 kartus.

  E.Vareikis: Mano darbas kelions

  Didiausiu keliauninku tarp Sei-mo nari drsiai galima laikyti Ema-nuel Zinger. 2009 m. parlamenta-ras kelionse praleido 90 par, taiau 2010 m. ant lagamin jam teko s-dti beveik tredal met 115 par. Jei vykt tokie rinkimai, tai Varls keliauninks 2010 titulas neabe-jotinai papuot E.Zingerio kabinet. Pernai E.Zingeris 7 kartus apsilank Pranczijoje, 5 kartus JAV, po 2 kar-tus Azerbaidane ir Izraelyje, kart Kanadoje ir kitose valstybse.

  Nepusjus iems metams E.Zin-geris kelionse praleido jau 40 par, nors iemet jis nra lyderis. iemet Varls keliauninks 2011 titul nugvelbt Petras Autreviius, kuris net du mnesius praleido usieny-je (62 paras). Tiesa, nuo kadencijos pradios pagal bendr ivyk skaii P.Autreviius tarp Seimo nari ui-ma kukli trei viet (128 paros).

  J lenkia Seimo Usienio reikal komiteto pirmininkas Egidijus Va-reikis, kuris 2009 m. kelionse ibuvo 90 par. Btent jis su E.Zingeriu tu-rt pasidalyti Varls keliauninks 2009 priz.

  Seimo Audito komiteto pirmi-nink Loreta Grauinien nesmerkia didiausio keliauninko E.Zingerio,

  es jis tikrai daug dirba valstybs la-bui. Taiau komiteto vadov pabr, kad didiausios problemos susijusios ne su Seimo nariais, o su ministeri-j tarnautoj kelionmis usien. Neretai komandiruots Briusel, pavyzdiui, kio ministerijoje, skel-biamos kaip paskatinimas ia dirb-ti, pasakojo L.Grauinien. Bet tos komandiruots danai bna vi-sikai nereikmingus Lietuvai pos-dius, kuriuose galt dalyvauti Lie-tuvos ata atstovas.

  Be Seimo nari, komandiruo-tes vyksta ir Seimo kanceliarijos dar-buotojai, kuriems iemet numatyta 27 proc. daugiau l nei pernai.

  Aktualijos

  Rimanto Dovydno pieinys

  Ilaidumu pasiymi Energetikos ministerija. Pra-jusiais metais ios staigos darbuotoj kelionms ileista 463,4 tkst. lit, iemet tam numatyta 46 proc. daugiau l (679,9 tkst. lit).

  Populiarja politinis turizmas u mokesi moktoj pinigus

  staiga 2010 m. (tkst. Lt)

  2011 m. (tkst. Lt)

  Po