valstiečių laikraštis 2011 03 26

Download Valstiečių laikraštis 2011 03 26

Post on 02-Feb-2016

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 03 26

TRANSCRIPT

 • etadienis Vienas Keistuoli teatro

  krj Aidas Giniotis sako, kad n nepastebjo, kaip prasidjo jau treiasis io teatro gyvenimo deimtmetis.

  Prie pat Vokietijos sienos si-krs Strasbras sveius diugina daugyb istorini epoch menan-ia architektra, vaizdingais kana-l peizaais ir jauki senamiesio gatveli labirintu.

  Sveikata

  Sergantieji ltiniu gastritu pa-vasar ir ruden skausmus jauia daniau nei vasar ar iem. Ko-dl gastrito pamjimas priklauso nuo met laik? Kaip elgtis iems ligoniams?

  Ilgai lauktas pavasaris, be abejo, diugina sauls viesa, ta-iau yra moni, kuriems is met laikas kelia ir nerim.

  Bausm u pilietikum

  iandien VL su priedu

  Treiadien VL su priedukinink inios

  2011 m. kovo 26 d., etadienis Nr. 24 (9043) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  (Us. 36)

  Kodl gaisrininkai patikimesni u valdi?

  Ar niekam nekilo mintis, kodl ugniagesiai, kurie, kaip ir valdia, fi nansuojami i t pai mokesi moktoj pinig, visuomens yra laikomi patikimiausiais, o valsty-bs laivel vairuojantys Seimas ir Vyriausyb su juos globojaniomis partijomis nepatikimiausiais?

  Apie tai 4 p. f

  Metadonas paskutin stotel mirt

  Per Lietuv nusirito metadono kritikos banga. Priklausomybei nuo narkotik gydyti skirtas vais-tas atriai kritikuotas jo prieinink Seimo posdiuose. Grup visuo-mens veikj ir politik pasira rezoliucij, kurioje abejojama me-tadono naudojimo tikslingumu.

  Vismantas ukleviiusVL urnalistas, v.zuklevicius@gmail.com

  Imigrantai Lietuvoje sudaro vos 1 proc. alies gyventoj, ta-iau ateityje j neivengiamai dau-gs. Kaip jie jauiasi ms alyje? Ar Lietuva ir jos pilieiai pasireng priimti atvykusiuosius?

  Senstanti Europa

  Demografi ns duobs, senstanti visuomen aktualios problemos vi-

  soms Vakar pasaulio alims, taip pat ir Lietuvai. Tai problema vis ali, perjusi i industrins ini visuo-men. Atsiranda visikai kitokie dar-bo poreikiai. Tokioms alims btina kurti strategij ir sprsti tam tikras problemas, susijusias su imigracijos klausimais.

  Nuo 2004 met Lietuvai tapo aktuali treij ali svoka. Lietu-va mums yra pirmoji alis. ES ir Eu-ropos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybs antrosios alys.

  Nukelta 3 p. f

  Akcin bendrov Teo LT i vilnieio, pasiprieinusio daugiaaukio pastato statybai po savo langais ir atskleidusio projektavimo dokument klastot, reikalauja milijon alai atlyginti.

  Apie tai 20 p. f

  Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Imigrantai Lietuvos visuomens dalis

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 2 p.

  savaitgal, nakt i kovo 26-osios kovo 27-j, Lietuvos gyventojai privals pasukti laikrodi rodyk-les valand pirmyn ir pereiti prie vasaros laiko, kurio ritmu alis gy-vens iki i met spalio pabaigos.

 • 2 Aktualijos 2011 m. kovo 26 d. Nr. 24 (9043)Valstiei laikratis

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Prezident Dalia Grybauskait i met Kovo 11-osios ivakar-se Trak gimnazijos deimtokams ved pilietinio ugdymo pamok, bet pilietikumas, pasirodo, kartais kainuoja per brangiai. Vokeli is-torij atskleidusi Dalia Budreviie-n neteko darbo ir sveikatos, apie korupcij policijoje vieai prabil Kalvarij kriminalistai vis dar by-linjasi teismuose, o vilnieiui u savo teisi gynyb gali tekti susi-mokti per 12 milijon lit.

  Bendrov pateik sskait

  Seimui paiu laiku pateiktas Fizi-nio asmens bankroto statymo pro-jektas, kurio galimybmis pasinaudos ir nuo stambaus verslo atstov nu-kentj Lietuvos pilieiai, mginantys ginti savo prigimtines teises.

  12,3 mln. lit toki sum i vil-nieio Vytauto Petrausko mgina prisiteisti telekomunikacines paslau-gas teikianti garsi akcin bendrov Teo LT.

  Ji pareik, es dl V.Petrausko kalts patyr milinik nuostoli, nes dar 2007 m. buvo sustabdyta 15

  aukt administracinio pastato staty-ba sostins Lvovo gatvje.

  V.Petrauskas vienintelis i alia statybviets sikrusio 8 but namo bendraturi nepasira detaliojo pla-no, nes daugiaauktis Teo LT stati-nys ustot saul, pablogint eimos gyvenimo kokyb.

  Man paskambino bendrovs Se-nojo miesto architektai atstovas ir pasak, kad jei nepasiraysiu projek-to, tai jie apsieis ir be mano parao, pasakojo V.Petrauskas.

  Apgaule padidino auktingum

  Gindamas savo teises, V.Petrauskas dar 2006 m. kreipsi Vilniaus apy-gardos administracin teism dl sta-tyb teistumo. Teismas kuriam laikui sustabd statybas.

  iuo metu Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (LVAT) bylos nagrinjimas sustabdytas, kol nebus inagrinta Vilniaus 1-aja-me apylinks teisme nagrinjama baudiamoji byla. ia prie teism stojo trys bendrovs Senojo mies-to architektai projektuotojai Diana Sabaliauskien, Irena Kliobaviit ir Darius Bagdonaviius, kaltinami dokument klastote.

  Tik prajus kuriam laikui pasteb-jau, kad projekto dokumentai suklas-toti, statinio auktingumas neteistai padidintas nuo 12 iki 15 aukt, teisme pasakojo V.Petrauskas.

  ioje byloje V.Petrauskas pripain-tas nukentjusiuoju, o valstybs kal-tinim palaiko prokuroras Giedrius Taraseviius.

  Kaltinamiesiems leista meluoti

  Treiadien teisme atsakindamas kaltinamj gynj klausim, koki konkrei al jis patyr dl pradt statyb, V.Petrauskas tikino, kad jo eimos gyvenimas jau i esms pasi-keit. Dl Teo LT veiksm antsto-liai aretavo vis jam priklausant tur-t du butus ir ems sklyp, kuriuos vyrikiui teks parduoti, jei Teo LT iiekos i vilnieio milijonin sum.

  Baudiamosios bylos posdio metu teisjas trims kaltinamiems ar-chitektams pareik, es jie turi teis ne tik duoti parodymus, bet ir j at-sisakyti bet kuriuo bylos nagrinji-mo metu.

  Savo ruotu paaikindamas V.Petrausko teises, teisjas spjo, kad jis parodym atsisakyti negali, todl prie duodamas juos nukentjusysis privaljo prisiekti.

  Vilkina bylos nagrinjim

  Architektai savo gynjais nusamd vienus brangiausi Lietuvoje advoka-t. Keturi teisininkai visais manomais bdais mgina vilkinti proces.

  Prieastis labai paprasta 2011 met spal sueis baudiamosios bylos senaties terminas ir ji bus nutrauk-ta, Valstiei laikraiui paaikino V.Petrauskui atstovaujantis teisinin-kas Andrius Chudenkovas.

  Kai tik byla bus nutraukta, Teo LT teisininkai nekliudomi gals iiekoti i V.Petrausko 12,3 mln. lit.

  Vilkinimu A.Chudenkovas vadino architekt gynj praymus, pateiktus

  teismui dl naujos ekspertizs atliki-mo ir vairi liudinink ikvietimo.

  iame srae apie deimt Vil-niaus miesto savivaldybje dirbani ar dirbusi asmen, tarp j net mi-rs mogus.

  Architekt gynjai teism sieks ikviesti net buvus Vilniaus miesto mer Artr Zuok. Mat jis 2006 m. rugsjo 12 d. vadovavo posdiui, kuriame tada buvo svarstomi mies-to pltros klausimai. Jame es ir buvo gautas pritarimas padidinti statinio auktingum nuo 12 iki 15 aukt.

  Pavadino skundiku

  Teismo procese apklausti Vilniaus miesto savivaldybs valdininkai pri-paino, kad statinio auktingumo pa-didinimas prasilenk su statymais. Dokument suderinimo ymos ant nuskenuot brini buvo perkeltos tiesiog kompiuteriu.

  Ta nuskenuot dokument teiki-mo tvarka kur laik galiojo, bet v-liau apsiirta, kad ji ydinga, todl jos buvo atsisakyta, teismui aiki-no buvusi Vilniaus miesto savivaldy-bs Miestovaizdio skyriaus vedja Gied r eponyt.

  UAB Senojo miesto architek-tai direktor Diana Sabaliauskien, kaip ir kiti du architektai, savo kal-ts nepripasta ir V.Petrausk vadi-no skundiku.

  Galiu pasakyti, kad skundi-ku vadinami tie, kurie kakam u-mina ant nuospaudos, piktinosi V.Petrauskas.

  Jis teig jau susitaiks, kad byla bus uvilkinta ir greiiausiai jam teks su-mokti tuos 12,3 mln. Lt.

  I esms jau save laikau bankru-tavusiu ir galiu tvirtai pasakyti, kad neturdamas unugario ioje valsty-bje mogelis nieko ir niekada nelai-ms, reziumavo V.Petrauskas.

  Vietoje epilogo

  Vilniaus 1-ojo apylinks teismo foj nuolat prie rbins blakosi lan-kytojai. Valstiei laikraio urna-listams ia laukiant baudiamosios bylos posdio pavyko nugirsti r-bininks ir advokato Jono Ivokos pokalb. Mintas advokatas bau-diamojoje byloje gina architekts I.Kliobaviits teises.

  Kur prasideda teismas, ten pasi-baigia teisingumas, rbininkei pa-sak J.Ivoka.

  Jau po teismo posdio paklaus-tas, k turjs galvoje tai sakydamas, J.Ivoka tikino, es taip visuomenje dabar yra kalbama apie teismus.

  Tarp daugelio moni dabar vy-rauja tokia nuomon, nes teism sis-tema igyvena tam tikr kriz ir iai sistemai btina pertvarka, teig J.Ivoka.

  Jei kvies, btinai atvyksiuArtras Zuokas, buvs Vilniaus miesto meras

  Man bnant miesto meru per vis t laik vyko apie 5 tkst. posdi miesto pltros, ekonominiais, sociali-niais ir kitais klausimais, bet atvej seku spaudoje. Detali neprisimenu, bet galiu pasakyti, kad tame projek-te nieko nusikalstamo, o juo labiau klastoi nebuvo. Galbt tarnauto-jai galjo suklysti atlikdami kokias nors procedras, bet tvirtai galiu pa-sakyti, kad padidinti Teo LT stati-nio auktingum buvo leista. mo-n, kuri statyb adjo investuoti apie 140 mln. lit, sukurti apie 400 darbo viet, sipareigojo investuoti pastato architektrin gro mainais auktingumo padidinim, todl ne-sivaizduoju, kok visuomens inte-res ioje istorijoje gina prokurorai. Vien mokesi, Teo Lt gyvendinus projekt, miesto biudet bt sumokta apie 20 mln. lit. Supran-tama, jei kvies liudyti, btinai atvyk-siu, nes tai kiekvieno pilieio pareiga. Taiau manau, kad tai iuo atveju yra tiesiog laiko vaistymas.

  mons nesulaukia teisingumo ir pagarbosDalia Teierskyt, Seimo nar

  Kiekvienas Seimo narys pirmadie-niais priima mones, atjusius su savo problemomis ir n vienas ne-ateina pasakyti, kad gyvena gerai ir diaugiasi valdia. Kiekvienas atsine-a ir didel skaudul. Kai t skauduli labai daug, valstyb tampa nesaugi. mons i Lietuvos emigruoja ne to-dl, kad neturi duonos ksnio, o dl to, kad savo alyje nesulaukia teisin-gumo ir pagarbos. Labai gaila, kad net teissauga labiau siklauso ne eilin mogel, o asmen, kuris