valstiečių laikraštis 2011 01 22

Download Valstiečių laikraštis 2011 01 22

Post on 08-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 01 22

TRANSCRIPT

 • Verslo imperijai vadovauja kio ministro motina?

  etadienis Reisieri Sauli Vosyli iuo

  metu nesunku rasti. Jis kiekvien dien po kelias valandas pralei-dia LRT montainje.

  Paprastai gyvenime mes patiriame ne tik teigiamus jaus-mus ir emocin pakilim, bet ir neskmes, nusivylim. Noras mokytis labai glaudiai susijs su ms jausmais, kurie lydi vis gyvenim.

  Sodyba

  Legendomis apipintos smeg-duobs birieiams tapo neatski-riama gyvenimo dalimi, o atvyk-liams egzotika.

  Sveikata

  alies visuomens psichikos sveikata smarkiai lubuoja Lietu-voje vl registruojama daugiausia Europoje saviudybi.

  altuoju met laiku keliams ir aligatviams pasidengus storu ledo sluoksniu, traum ivengti beveik nemanoma.

  iandien VL su priedu

  2011 m. sausio 22 d., etadienis Nr. 6 (9025) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  Treiadien VL su priedais:kinink iniosTviks viesa

  Italijos premjeras klimpo sekso skandal

  Vatikanas pareik ess susi-rpins dl pastarj sekso kalti-nim Italijos ministrui pirmininkui Silvijui Berluskoniui. iuo metu S.Berluskonio vardas linksniuo-jamas net keliuose sekso ir ko-rupcijos skandaluose.

  Apie tai 6 p. f Apie tai 22 p. f

  Dainiui Kreiviui keli Vyriausyb atvr ir mslingos machinacijos bankrutuojani moni akcijomis, ir gausi parama konservatoriams.

  Pedofi lai puikiai imano vaik psichologij ir ino, kaip su jais reikia ben-drauti elektroninje erdvje. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 23 p.

  Istorin Lietuvos tenisininko pergal

  Lietuvis Riardas Berankis pir-m kart per savo karjer ikop Grand Slam turnyro trei rat. 20-metis lietuvis Melburne vyks-tanio atvirojo Australijos teniso empionato antrame rate sutriu-kino 21- pasaulio raket.

  Bti turtingam nra nuodm, bet Seimo opozicija atkreip dmes, kad Vyriausiajai tarnybins etikos komisijai D.Kreivys deklaravo toli grau ne vis turt.Raimundo uikos ir Martyno Vidzbelio nuotraukos

  Internete vaik tyko pavojaiLietuv vienas po kito drebina praneimai apie kraupius nusikaltimus prie vaikus ir paauglius, kuri uuomazgos slepiasi aibikai populiarjanioje virtualioje erdvje.Virginija ManaitVL urnalist, virga.macenaite@krastospauda.lt

  Iki iol dar neuversta karininko Sauliaus Vitkaus, socialiniuose tin-kluose apsimetinjusio mergaite, pedofi lijos byla. Prie savait 13-met alytik tapo bendraamio interneto draugo mogudysts auka. Vienos daugiau nei savait

  pradingusios merginos intensyviai ieko Kauno tyrjai ir artimieji. ta-riama, kad j taip pat galjo pra-udyti paintys internete. Specia-listai sutinka, kad dabar internete ne maiau pavojinga nei gatvje. O savo atal saugumu ir realia-me, ir virtualiame gyvenime pir-miausia turi pasirpinti juos my-lintys tvai.

  Nukelta 21 p. f

 • 2 2011 m. sausio 22 d. Nr. 6 (9025)Valstiei laikratis

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@krastospauda.lt

  kio ministras Dainius Kreivys iki iol neisklaid abejoni, kaip bankrutavo anksiau jo valdytos bendrovs, i kuri viena atgijo tarsi Feniksas. Kreditoriai, tarp ku-ri yra ir Sodra, iki iol neatgavo bankrutavusiose monse pradan-gint l.

  Per kriz ministras praturtjo

  kio ministras D.Kreivys privers-tas teisintis, kodl pastaraisiais metais jis netiktai praturtjo, kai tuo metu Lietuvos kis vis smigo emyn. Sa-vaitratis Ekonomika.lt neseniai paskelb turtingiausi alies versli-nink imtuk, kuriame D.Kreivys su 170 mln. lit turtu raytas 29-oje vietoje. Anksiau jo turtas tesiek 5,4 mln. lit.

  Ministras pradjo teisintis, es kakas susapnavo 170 mln. Lt sum. iomis dienomis man tenka atsaki-nti pikantik klausim turiu ar neturiu 170 milijon lit. Bet kokios kalbos apie tariamus mano turtus yra lautos i pirto, teig D. Kreivys.

  iniasklaida jo nekaltino buvu-si moni protegavimu joms gau-nant Europos Sjungos param, ta-iau ministras m teisintis net ir dl to. Nesu nieko pavogs ar protegavs. Mano vadovaujama kio ministerija

  nra niekada suteikusi paramos mo-nms, kuri veikloje kakada dalyva-vau, teisinosi D.Kreivys.

  Atrodo, kad tik ministras ir jo aplinka tiki paistalais apie eilinio po-litiko dali. Dabar aikja, kad portfe-l ir ramyb eimos verslui D.Kreivys veikiau nusipirko nei usitarnavo.

  Gina eim nuo vieumos

  Bti turtingam nra nuodm, bet Seimo opozicija atkreip dmes, kad Vyriausiajai tarnybins etikos komisi-jai (VTEK) D.Kreivys deklaravo toli grau ne vis turt.

  VTEK pateiktoje 2009 met dek-laracijoje kio ministras nurod, es 20082009 m. jis fi ziniams asme-nims u bendr 36,6 tkst. Lt sum pardav udarj akcini bendrovi BFH, Stamija, Saldo partneriai ir Baldenis akcij paketus. Nebt nieko domaus, jei ne mint ben-drovi verslai ir j ssajos su minis-tro gimine.

  Tiesindamasis dl savo turt kil-ms D.Kreivys i pradi atsisak nu-rodyti, kam pardav vertybinius po-pierius: es tai bt neetika, jei to nenori akcijas sigij asmenys. Vliau jis pripaino, kad 2009 m. saus u ku-klius 4 000 Lt Stamijos akcijas par-dav savo motinai Florentinai Krei-vienei.

  Mano motina yra ir buvo verslo moni akcij valdytoja dar prie man tampant ministru, tai yra nuo 2002 met, sak D.Kreivys.

  Ministras neinformavo, kiek Sta-mijos akcij pardav, taiau pripai-no, kad jo eima valdo 65 proc. UAB Makvea bendrovs kontrolin ak-cij paket.

  2010 m. rugsj Konkurencijos ta-ryba leido Stamijai sigyti 65 proc. bendrovs Makvea akcij, kuri val-do 25 apdailos ir statybini mediag prekybos centrus Mokivei. Sta-mijoje plua tik du darbuotojai.

  Dvi mamos, du sns

  Kaip ir, svarbiausia, u kokius pi-nigus pensinio amiaus moteris tapo verslo magnate, yra viena didiausi msli ioje D.Kreivio turt istori-joje.

  F.Kreivienei ir D.Kreivio vers-lo partnerio Mindaugo Sinkevi-iaus motinai Grasilei Sinkeviie-nei priklauso ne tik prekybos tinklas Mokivei, bet ir akcin bendro-v Specializuota komplektavimo valdyba (SKV), kuriai iuo metu vadovauja M.Sinkeviius. Iki iol i mon pldo didiausias pini-g srautas i Mokivei. Dabar gali bti, kad srautai pakryps Sta-mij.

  Valstiei laikraio duomeni-mis, F.Kreivien 2002 m. rugsjo 5 d. sigijo 20,42 proc. SVK akcij pake-t, bet kiek ir kam sumokjo u 23,4 tkst. akcij, duomen nra.

  Apie tai nekalba ir pats D.Kreivys, kuris prie tapdamas ministru 19962003 m. dirbo SVK direktoriumi, buvo ios bendrovs valdybos nariu. Tiktina, kad savo turimas akcijas jis jau tada u juoking kain pardav savo motinai, nes btent nuo 2002 m. D.Kreivio kelias pakrypo politik.

  Tvyns sjungos nariu D.Kreivys tapo 2002 m., tai yra tais paiais me-tais, kai motina F.Kreivien perm dal verslo.

  (Ne)turtingasis ministras

  Ar i ties kio ministras D.Kreivys nra toks turtingas, kaip skelbia iniasklaida? Skaiiai rodo k kita. Vien bendrovs SVK apyvar-ta, kurios akcijas D.Kreivys prie a-tuonerius metus galjo parduoti savo motinai, 2007 m. siek 81 mln. Lt, 2008 m. 72 mln. Lt, o 2009 m. 29,5 mln. Lt.

  Makveos, kurios 65 proc. akci-j leidus Konkurencijos tarybai sigijo Stamija, pajamos vien 2009 m. su-dar 133 mln. Lt.

  i mon tkstanius kart vertes-n nei apgailtini 4 000 Lt, kuriuos F.Kreivien snui sumokjo u Sta-mijos akcijas. Bent jau taip teigia fi -nans ekspertai.

  Kitaip tariant, iandien ministras nori tikinti, kad jis nra ir nebuvo turtuolis, o pensinio amiaus jo mo-tina gali efektyviai valdyti imt mi-lijon apyvartos bendroves.

  Bendra mano eimos turto vert iuo metu yra apie 800 tkst. lit, di-dij verts dal sudaro butas daugia-butyje, aikina D.Kreivys.

  Tai teigdamas D.Kreivys nutyli es-minius dalykus ir konfi dencialumo skraiste dangsto artimuosius. Juolab kad buvusios D.Kreivio mons, kaip reikalauja statymai, Registr centrui neteik duomen apie akcinink val-domus paketus.

  Seimo socialdemokrat frakcija kreipsi Generalin prokuratr

  ir VTEK dl kio ministro vykdy-t sandori bei prietaring duo-men apie jo ir jo eimos valdo-mus turtus.

  Prie bankrot atsikrat akcij

  VTEK deklaracijoje D.Kreivys nurodo, kad 2008 m. gruodio 3 d., tai yra vien dien iki paskyrimo kio ministerijos vadovu, jis u 25 tkst. Lt pardav UAB Baldenis akcijas.

  Jis neatskleidia, ar bald gamybos mons akcijas taip pat pardav savo motinai, ar kam nors kitam. Juolab kad 2009 m. pabaigoje minta mo-n bankrutavo, po savs palikdama didiules skolas.

  Didiausia Baldenio kreditor medien tiekusios bendrovs Tra-diseta vadov Audron emaitie-n net vieai mgino prisibelsti iki D.Kreivio sins, tikdamasi pagal-bos sugrinti 262 tkst. Lt skol, ta-iau veltui. Skolos iki iol nepavyko susigrinti, Valstiei laikraiui sak A.emaitien.

  Baldenis paliko beveik 5,89 mln. Lt skol, tarp j ir valstybinms insti-tucijoms.

  D.Kreiviui priklaus 51 proc. Bal-denio akcij. Beje, i mon buvo steigusi skandalingai igarsjusi UAB eimi baldai ( Jonava), kuri, 20052006 m. pasinaudojusi 1,2 mln. Lt ES parama pagal projekt Bald gamybos organizavimas kaimo gy-venamojoje vietovje, netrukus ban-krutavo. eimi baldai privaljo vei-kl pltoti iki 2011 m. gegus, todl prarastus 1,2 mln. Lt Briuseliui pri-vals grinti valstyb.

  steig nauj mon

  VTEK deklaracijoje D.Kreivys taip pat nurodo, es 2008 m. gegu- kakam u 4,6 tkst. Lt pardav ir UAB Baltic Furniture Holding (BFH) akcijas.

  Pats ministras neskelbia, kam ias akcijas pardav, taiau minta mon, kaip ir UAB Baldenis, bankrutavo 2009-aisiais.

  Jos vietoje 2009 m. baland buvo steigta UAB Balt Furn, kurios va-

  dovu tapo D.Kreivio pusbrolis Ar-nas Kreivys.

  Kas yra ios mons akcininkai, veikiausiai isiaikins prokurorai. So-cialdemokrat partijos lyderis Algir-das Butkeviius taria, kad btent i mon atgim kaip feniksas, tai yra kai savininkai tyia sulugdo ben-drov, prie tai nauj mon per-kl turt, o senajai palik tik skolas ir bankrot.

  Generalin prokuratra Valstiei laikraiui patvirtino, kad treiadien jau gavo kreipimsi dl galimo kio ministro piktnaudiavimo tarnybine padtimi siekiant turtins naudos.

  Susipainus su p