Valstiei laikratis 2011 08 24

Download Valstiei laikratis 2011 08 24

Post on 09-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

3 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2011 08 24

TRANSCRIPT

 • kinink inios Sodinant uoliukus nepalan-

  kiose giri galinams augti vieto-se, vaistomos Europos Sjungos paramos los.

  Kai saulel rudeniop, taip ir pasipila skundai dl piktoltos kaimynysts.

  Moters pasaulis Laim Kikn ne tik pati do-

  misi kvapais, bet ia aistra ukreia ir kitus. Jos kurtose kvepal dirbtu-vse student spariai daugja.

  Norite pakeisti savo bsto interjer, neileidiant viso mne-sio atlyginimo? Ieitis dekoruoti vien ar kelias kambario sienas.

  2011 m. rugpjio 24 d., treiadienis Nr. 67 (9086) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt

  iandien VL su priedais:

  Sveikatos apsaugos ministerijos planuojama nauja greitosios medicinos pagalbos tvarka rajon medikams kelia nerim skubi pagalba gali dar labiau nutolti nuo provincijos gyventoj.

  Vida Tavorien. Isamiau skaitykite 2 p.

  i met rugpjtis nelepina gerais orais. Ne tik kininkams tenka gaudyti derliui nuimti pa-lankias valandas ir statybininkai

  darbus planuoja atsivelgdami sinoptik ir meteorolog prog-nozes. Taiau beveik visi ms panekovai sako, kad neverta dejuoti dl patiriam nuostoli reikia tiesiog prisitaikyti prie kap-rizingo lietuviko klimato.

  Nukelta 3 p. f

  Valdininkus btina premijuoti?

  Apie tolesn taupymo reim vis kalbanio Lietuvos premje-ro Andriaus Kubiliaus tarnyboje kuriama nauja valdinink pried prie atlyginim tvarka, kuri leist mokti dvigubai didesnes vien-kartines imokas.

  Kanojininkams pasaulio auksas!

  Vengrijoje besibaigianio pa-saulio baidari ir kanoj irklavi-mo empionato dviviei kanoj varyb 200 m distancijoje fi nale Lietuvos atstovai Raimundas La-buckas ir Tomas Gadeikis ikovojo aukso medalius.

  Rugpjio liets permerk Lietuv

  Apie tai 4 p. f Apie tai 5 p. f

  Dl lii kai kuri region emdirbiai patirs didiuli nuostoli.Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Neapibrtumas slegia alies apskrii centruose esanius greitosios medicinos pagalbos medikus. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Ms valstybs teritorija nedidel, taiau meteorolog fi ksuojami duomenys labai skiriasi vienur lietaus norma vos pasiekta, o kitur dvigubai viryta.

  Greitosios medicinos pagalbos pertvarka skendi migloje

  etadien VL su priedais:etadienisSodybaBii avilys

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

 • 2 2011 m. rugpjio 24 d. Nr. 67 (9086)Valstiei laikratisAktualijos

  Vida TavorienVL urnalist, vida.tavoriene@valstietis.lt

  Priekait dl operatyvumo ir neracionalaus l panaudoji-mo sulaukusi Lietuvos greitosios medicinos pagalbos (GMP) siste-ma nuo kit met pradios cen-tralizuojama 10 apskrii centr steigiamos dispeerins tarnybos. Pokyiai numatyti jau po keturi mnesi, o rajon GMP medikai tvirtina, kad pertvarkai visikai ne-pasiruota. Neinia, kas j fi nan-suos ir kaip j veiks.

  Slegia neapibrtumas

  Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) tikina, kad turima techni-n ir programin ranga nepakanka-ma GMP pltrai, greitosios pagal-bos automobiliuose esaniomis ryio priemonmis negalima utikrinti centralizuoto duomen perdavimo dispeeriams ir optimalaus pagalbos teikimo valdymo, o dabartinmis te-lekomunikacij priemonmis ne-manomas nepertraukiamas ryys su Bendruoju pagalbos centru (BPC). Sunku patikti, kad iki met pabai-gos ie trkumai bus veikti.

  Norint efektyviai pritaikyti vaka-rietik GMP teikimo model, reikia daug investicij. Dabar tokiai per-tvarkai nepasiruota nei technikai, nei technologikai. Greitosios pagal-bos automobiliuose nra atitinkamos rangos. Visikai nesuprantama, kaip centralizuota sistema veiks jau nuo kit met pradios? Kam tokia sku-ba? nuostabos neslp V Molt rajono greitosios medicinos pagalbos centro direktor Auks Mackonie-n.

  Kol kas daug neaikum, todl ir komentuoti negaliu, sak Zaras rajono pirmins sveikatos prieiros centro vadov Dalia Murakien.

  Neapibrtumas slegia ir alies ap-skrii centruose esanius greitosios medicinos pagalbos medikus.

  Dar daug dalyk neisprsta. Kol kas niekas neatsako, i koki l bus sigyta kompiuteri, kitos reikalingos rangos? Juk tam reikia dideli pinig, tvirtino Utenos pirmins sveikatos prieiros centro Greitosios pagalbos skyriaus vyriau-sioji slaugos administrator Jrat Rinkeviien.

  Nukenia operatyvumas

  Greitosios pagalbos medikai tvirti-na, kad dar neino, ar centrins GMP dispeerins sikurs prie sveikatos prieiros staig, ar bus jungtos Bendrosios pagalbos centro sistem.

  GMP medikai jau dabar nra pa-tenkinti BPC darbu. Jie skundia-si, kad bendrosios pagalbos sistem patek skambuiai apsunkina greitj keliones pacient link.

  Kai i telefono 112 perduoda-mi kvietimai, neretai nukenia ms operatyvumas, nukenia ir pacientai. Anksiau i rajono policijos komisa-riato galjome paprayti palydovo psi-chiniam ligoniui veti, dabar tiesiogi-nis ryys su pareignais nutrko. BPC praym perduoda Utenos pareig-nams, ie perduoda moltikiams

  taip gaitamas laikas. Be to, praran-damas telefono numeris, i kurio skambinta, todl negalime pasitikslin-ti kelio, aikino A.Mackonien.

  Viskas sklandu tik teorikai

  Medikai nuogstauja, kad greito-sios pagalbos pertvarkai neparengta ir ms visuomen. diegus kompiu-terinius algoritmus, dispeeriai uda-vint kryptingus klausimus ir taip diferencijuot ikvietimus. Kompiu-teris nurodyt, ar pacientui reikalinga greitoji pagalba ar tik eimos gydytojo konsultacija.

  Technologijos leist dispeeriui nustatyti greitosios pagalbos auto-mobili buvimo viet ir nelaims viet pasisti ariausiai esantj. Vadi-nasi, greitj kelias iki pagalbos kvie-ianij turt sutrumpti.

  Taiau GMP medikai mano, kad viskas sklandu tik teorikai. Kad per-tvarka sklandiai veikt, reikia inves-tuoti ir paruoti gyventojus.

  Pagal tok model dirba skandi-navai. Dispeeriai turs vadovautis bendru GMP ikvietim algoritmu ir uduoti atitinkamus klausimus. Pir-miausia bus klausiama adreso, pas-kui skambinaniojo telefono nu-merio. Po toki pirm klausim ms mons gali pradti plstis, sam-protavo J.Rinkeviien.

  Provincij stumia urib

  SAM numatomoje GMP pertvar-koje medikai mato ir daugiau sprag.

  Kas i to, kad steigs centrines dispe-erines? Daug svarbiau turti gerus automobilius, rang ir specialistus. Mes jau kelerius metus nesulaukia-me nauj automobili. Esant dabar-tiniam krviui, kai tenka nuvaiuoti dvigubai ar trigubai daugiau kilome-tr, main parkas labai greitai dvi-si, teig Pakruojo rajono pirmins sveikatos prieiros centro vyriausia-sis gydytojas Valentinas Misinas.

  Anot GMP teikj, rajon ligoni-nse udarius akuerijos, chirurgijos, reanimacijos skyrius, greitosios ligo-nius vea didesnes ligonines, todl skubios pagalbos monms tenka il-giau laukti.

  Rajonuose dirbantys medikai ne-slepia nusivylimo nesibaigianiomis pertvarkomis ir lidnomis j pasek-mmis. Jie puse lp kalba, kad val-dinink kabinetuose pagal vakarieti-kus modelius rengiamos reformos ne visada tinka ms socialins atskirties paeistiems regionams.

  Gal didesni miest gyventojams ir geriau, taiau rajonuose medicinos paslaugos tolsta nuo moni. Los taupomos paprast gyventoj sveika-tos ir gyvybi sskaita. Niekas nenori ir inoti, kokios socialins problemos kamuoja nustekent provincij. Vis-kas nuleidiama i viraus, mes nega-lime pasiprieinti. Taip visose srity-se, kartlio pilni ne vieno atokesni rajon mediko odiai.

  Ministerija fi nansavimo nekomentuoja

  Apie GMP pertvark rajonuose ir jos fi nansavim SAM atstovai ne-apibrtai komentavo ir Valstiei laikraiui.

  Kaip tvirtino SAM Asmens svei-katos departamento Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus vyriau-sioji specialist Asta Einikien, vado-vaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtinta tvarka, GMP dispeeri-ni tarnyb funkcijas nuo 2012 m.

  sausio 1 d. vykdys Alytaus, Kauno, Klaipdos, Marijampols, Panevio, iauli, Taurags, Teli, Utenos ir Vilniaus apskrii centr GMP pas-laugas teikianios staigos.

  Jei ios staigos kit met pra-dioje neturs technini galimybi centralizuotai vykdyti dispeerins tarnybos funkcij visoje apskrityje, savo aptarnaujamoje teritorijoje jas at-liks GMP paslaugas teikianios stai-gos, ratu informavo A.Einikien. Kas fi nansuos technines galimybes, SAM atstov nekomentavo.

  Ligoni kasos dl GMP dispee-rini paslaug apmokjimo sutartis sudarys su 10 apskrii centr tar-nyb. Su pastarosiomis tokias sutartis turs sudaryti rajon greitosios pagal-bos teikjai.

  Pasak A.Einikiens, ateityje GMP dispeerini funkcijas turs perim-ti BPC. iemet vasar sveikatos ap-saugos ir vidaus reikal ministrai pa-tvirtino bendradarbiavimo veiksm plan, pagal kur lapkriio pabaigoje turi bti utikrinama BPC ir GMP sveikos pltra ir jos gyvendinimas Klaipdos apskrityje.

  Tikinama, kad tam papildom l nereiks. Kaip informuoja SAM, Klaipdos apskrities vieosioms svei-katos prieiros staigoms, teikian-ioms GMP paslaugas, bus perduo-ti europins paramos lomis sigyti GMP automobiliai, aprpinti medi-cinine ir kompiuterine GPS ranga.

  Tokius automobilius turi GMP paslaugas teikianios Vilniaus aps-krities vieosios sveikatos prieiros staigos. Iki met pabaigos minta ranga numatoma aprpinti Kau-no miesto GMP paslaug teikjus ir kaip bandomj diegti dispee-rio veiksm plan ,,Priority dispatch system.

  iuo metu Lietuvoje GMP pas-laugas teikia 56 viej staig stotys ir skyriai, kuri steigjai yra savivaldy-bs ir 4 privaios GMP tarnybos.

  Greitosios pagalbos medikai tvirtina, kad dar neino, ar centrins dispeerins sikurs prie sveikatos prieiros staig, ar bus jungtos Bendrosios pagalbos centro sistem.

  Integracijai pasirengtaArtras Kedaviius, Priegaisrins apsaugos ir gelbjimo departamentui pavaldaus Bendrojo pagalbos centro virininkas

  Mes technikai ir technologikai GMP paslaug teikimo integracijai esame pasiruo, o organizacinius ir kitus klausimus sprendia SAM ir sveikatos prieiros gydymo staig steigjai. Klaipdoje jau rengtos ir darbo vie-tos, kur gali dirbti GMP dispeeriai. iandien BPC skambuius priima i 85 proc. Lietuvos gyventoj.Klaipdos centre skambuiai priimami i trij ap-skrii Klaipdos, Taurags, Teli.

  Prieinamasi i inercijosNedas Jasinskas, Lietuvos sveikatos moksl universiteto Medicinos akademijos Ekstremaliosios medicinos katedros asistentas

  Kit ali patirtis rodo, kad efektyvu sujungti maas greitsias, kurios ne-pajgios utikrinti kokybik paslau-g. Centralizavus sistem, ivengia-ma toki atvej, kai skubios pagal-bos mones nesulaukia dl teritori-nio pasiskirstymo. Jei, tarkim, visos greitosios pagalbos brigados uimtos ir prireikia vaiuoti dar vien ikvieti-m, skubios pagalbos i kito rajono ar miesto nesulaukiama. Pertvarkos mi-nusai velgiami dl inercijos. Bet ko-kiai naujovei lengviausia prieintis.

  Greitosios medicinos pagalbos pertvarka skendi migloje

  Delia.Saul teka 6.10, leidiasi 20.31.

  Rytojiandien

  iandien Vilniuje bus giedra, dien termometrai rodys 26 laipsnius. Kaune irgi vies saul. Dienos metu suils iki 22 laipsni, debesys trumpam pridengs saul. Pajryje temperatra svyruos apie 14 laipsni. Ketvirtadien paps piet vjas. Vilniuje dien temperatra pakils iki 25 laipsni. Kaune nakt be lietaus, suils iki 14 laipsni. Ryte giedra, oro temperatra sieks 17 laipsni. Dienos metu tempe-ratra pakils iki 25 laipsni, lietaus nenumatoma. Pajryje nakt ir ryte bus giedra, suils iki 1516 laipsni, dienos metu iki 19 laipsni. Penktadien ir vl drsiai danguje ypsosis saul. Paskutinius iedus glostys ramus pietryi vjas. Vilniuje nakt giedra, suils iki 16 laipsni. Rytas iau saultas, temperatra svyruos apie 19 laipsni. Dienos metu bus karta 27 laipsniai ilumos. Kaune nakt galimas negausus lietus, ryte bus jau giedra, suils iki 1518 laipsni. Dienos metu tempe-ratra sieks 26 laipsnius, iliks giedra.

  PorytDien: +22 +26

  Nakt: +11 +15

  Dien: +22 +25 Dien: +24 +27

  Nakt: +12 +16Nakt: +10 +14

  iuo metu Lietuvoje greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikia 56 viej staig stotys ir skyriai, kuri stei-gjai yra savivaldybs ir 4 privaios GMP tarnybos. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

 • 32011 m. rugpjio 24 d. Nr. 67 (9086)Valstiei laikratis Aktualijos

  Klimato atilimo taka

  mnes po stipri lii plauk ne vieno miesto gatvs, taiau atriau-siai akis bad keli potvyniai Vilniuje ir Klaipdoje. Kas atsitiko?

  Meteorologai atsargiai primena apie globalin atilim. Pastebima, kad temperatra kyla. Tiesa, nedaug tik imtosiomis dalimis, taiau tokie pasi-keitimai fi ksuojami. Daugja krituli, j daugiau ikrinta altuoju metu, o pavasariais j net stinga. met em-dirbiai jau buvo isigand, nes pasjus labai trko lietaus.

  Daugja smarkesni lii, per-knij, kval ir jie vis stipresni. Pa-stebime, kad mus pasiekia tokie rei-kiniai, kokie anksiau buvo bdingi Lenkijai. Vis daniau mus pasiekia subtropinio klimato protrkiai, sak Bir meteorologijos stoties vir-ininkas Bronius Medinis.

  Pasak iauli meteorologijos sto-ties virininko Gyio erniausko, mnes iauli krate labai stipri li-i nebuvo, taiau nelieting dien buvo labai nedaug, todl kininkams tai buvo sudtingas mnuo. tai Vi-

  durio Lietuvoje rugpjio 1118 d. lijo kasdien, todl javapjts darbai praktikai nevyko. Drgms kiekis 020 cm dirvoemio sluoksnyje sie-k net 1517 proc.

  Suvalkijoje dal derliaus nuk-l krua. Kai kuriuose laukuose ie-mini raps nuostoliai siek net iki 60 proc.

  Statybininkai darbus planuoja su meteorologais

  Vjuoti bei lietingi orai trukd ir statybininkams, ypa Klaipdos re-gione.

  Patikkite kiekvienos dienos darb planus rengiu vertindamas or prognozes, kalbjo bendro-vs Ranga darb vykdytojas Vin-cas Rekeius.

  Prajus penktadien Klaipdoje dirbantiems bendrovs statybinin-kams teko kelis kartus jungti vandens siurblius, taiau apskritai statybinin-kai nesiskundia, nes tokiems netik-tumams ruosi.

  Duomenys apie kritulius patei-kiami milimetrais. sivaizduokime, jeigu vanduo nenutekt, nesusiger-t em, tai tiek milimetr pasiek-t em.

  Kartais mums skambina statybi-ninkai projektuotojai, kuriems svarbu, kokias pralaidas vandens nutekjimui rengti, ir klausia kiek vidutinikai lyja. Kai pasakome milimetrais, jiems neaiku, tada juokaujame jeigu rei-kia, galite apskaiiuoti ir kibirais arba kubais. Nesudtinga plot padau-ginkite i milimetr ir inosite ku-bais, juoksi B.Medinis.

  Mnuo dvigubai lietingesnis

  Lietuva nedidel, taiau meteoro-log fi ksuojami duomenys labai ski-riasi. tai Bir rajone dideli svy-ravim nebta, o emaitijoje jie itin ryks meteorologai juokauja, kad emaitijoje jau ios savaits pradioje buvo prilyta pusantro rugpjio, tai-gi manoma, kad mnesio norma bus dvigubai viryta.

  Pasak Klaipdos hidrometeoro-logijos tarnybos meteorologs Ju-ditos Navainskiens, uostamies-tyje rugpjt paprastai prilyja 83 mm (liepos mnes vidutinikai 73 mm).

  Populiariai galime sakyti, kad kvadratin metr iki rugpjio 23 d. jau prilijo 130 kibir, taigi iki mne-sio pabaigos galimai ikris dviguba norma. Toks pat lietingas rugpjtis buvo 2010 m., 2008 m., 2007 m. (tri-guba norma) ir 2005 m., o 2003 m. ir 1999 m. pusantro karto daugiau lyta nei vidutinikai. Taiau 2004 m.

  ir 2006 m. rugpjt krituli beveik nebuvo, sako J.Navainskien.

  Per 30 met meteorologijos srityje dirbantis Bir meteorologijos stoties virininkas B.Medinis sak, kad la-biau turtume stebtis, jeigu rugpjt nelyt. Mes klaidingai manome, kad lietingiausias mnuo yra liepa. Netie-sa. Rugpjtis yra gerokai lietingesnis. Kolegai pritaria ir J.Navainskien: Remdamasi daugiamei stebjim rezultatais, galiu patvirtinti, kad liepos mnuo emaitijoje paprastai yra sau-sesnis nei rugpjtis. Beje, rugpjtis yra net lapesnis nei spalis.

  Kaupiasi rasa

  Kitas iam rugpjiui bdingas reikinys em labai mirkusi, todl kaupiasi labai didel rasa.

  Saulut leidiasi, o rasa jau kau-piasi ant ols. Ryte ji labai sodri, to-dl neretai iki piet dar nespja i-diti, o po piet, tarp 1518 val., i susikaupusi debes jau palyja. Taip bandoma kinink kantryb, sak B. Medinis.

  Kaip susidaro rasa? Santykin oro drgm gana aukta, o kai saul nusi-leidia, paprastai temperatra nukrin-ta. Gar pertekliui nra kur dtis, jis kondensuojasi ir nugula ant ems. Kuo giedriau tuo rasa didesn, nes dirvos paviriuje temperatra labai nukrinta.

  domus reikinys. Pasak B.Me-dinio, ore neretai dar bna 5 laips-niai ilumos, ems temperatra gali bti 0,5 laipsnio ilumos, o tai 2 cm auktyje nuo dirvos gali bti net apie 2 laipsniai alio.

  Ruden tokie atvejai dani. Tada mes ir sakome, kad gali bti alna dir-vos paviriuje, t.y. 2 cm auktyje, priduria B.Medinis.

  Kokios prognozs?

  Meteorologai VL tikino, kad ian-dien Lietuv pasieks auktas slgis. Jis jau antradien formavosi Lenkijoje bei ekijoje ir uiuopiama tenden-cija, kad pajuds Lietuvos link.

  Taiau nesitikkime, kad visur Lie-tuvoje bus giedra. Paprastai anticiklono centre vyrauja giedras oras, taiau ry-tiniu pakraiu eina vsuma, o vakari-niu iluma. Tikims, kad anticiklono vakarinis pakratys uslinks ant Lietu-vos ir tursime kelias vasarikai iltas dienas, teikia vilties B.Medinis.

  Taigi nuo treiadienio iki eta-dienio bus saulta, iluma sieks iki 25 laipsni. Tai ir bus trumpa proga emdirbiams ivaiuoti laukus.

  Nesiskskime be reikaloAdakras etakauskas, Lietuvos statybinink asociacijos prezidentas

  mons prato skstis, taiau a manau, kad i met liepa ir rugpjtis tiesiog yra lietuviki. Lietingas oras statybininkams, inoma, nepadeda, taiau nieko nepakei-si, su tuo reikia susitaikyti. tai prisimenu 1978- uosius, kai mane itrm Maei-kius statyti naftos perdirbimo gamyklos. T met rugpjtis ir ruduo buvo baiss lijo be perstojo, o kratas pelktas, tai klampojome iki keli, o paskui staiga u-alo. Tok darb buvo galima vadinti tur-mu. Dar prisimenu, kai jaunystje dirbau darb vykdytoju statant Garliavos remon-to mechanin gamykl. O juk ten molin-gas gruntas. Kranus iki statybos aiktels tempdavome su vikriniais traktoriais. Ta-iau tokia yra statybinink duona. inoma, dabar dirbti jau lengviau, pasikeit techni-ka. Po lii potvyniai gatvse? Prieastys vairios. Gal usikema, o gal nenumatyti reikiami kanalizacijos vamzdyn skers-menys. Toki vamzdyn staigiai nepa-keisi, taiau tai daroma. tai klaipdieiai skundsi, kai prajusi savait plauk j gatvs. Taip yra ir statybos objektuose. Ta-iau kol kas pasaulio pabaiga dar neatjo, nesiskskime be reikalo.

  Reikia pasimokytiZigmantas Aleksandraviius, Kupikio r. kininkas

  Jeigu Dievas iklausyt vis ms aima-navimus, jis iprott. Jav augintojai skundiasi, kad jiems lietaus per daug, o agurk augintojams drgms per ma-ai, ir kiekvienam reikia vis kitoki slyg. Manau, kad mums reikia prisitaikyti prie bding gamtini slyg. Kitaip tikrai ne-bus ir dejavimai nepagelbs. A bandau tai daryti, gal todl man iemet pasise-k baigiu nuimti paskutin derli, jis la-bai geras. Jau ruoiams sti iemkenius. Ne visur taip yra, todl a ujauiu savo kolegas kininkus, kurie negali vaiuoti savo laukus. Taiau i neskmi galime pasimokyti. iemet daugelis supratome arba suprasime, kad labai apsimoka turti daug galingos ems kio technikos. tai i savait sinoptikai ada 34 palankias derliui nuimti dienas, per jas reikia atlikti 10 dien darbus. Ar visi susps? Nesusps, nes neturi tiek daug technikos. Pagailjo l. Derli numus tiems kininkams pa-tarsiu paimti rankas pietukus ir apskai-iuoti kiek derliaus prarado ir kiek bt kainavs papildomas kombainas.

  Meteorologai atsargiai stebi globalinio atilimo reikinius daugja subtropiniam klimatui bding stipri lii ir perknij, kval ir viesul.

  Pasiimame savo transportu visoje Lietuvoje *

  PERKAME MAISTINES AVIASPERKAME MAISTINES AVIAS

  Supirkimo kainas galite rasti www.malsena.lt Dl kit kultr informacija tel.: 8 686 30 664, 8 614 07 543

  UAB Malsena plius Stoties g. 65, Vievis* (ne maiau 25 t)

  Us. 571)

  Rugpjio liets permerk Lietuv

  Liaudies pastebjimai: Koks rugpjtis toks vasaris. Perknija, dani kvalai rugpjt

  pranaauja giedr ruden. Rudens orus buria ir v. Baltra-

  miejaus diena. Jei gandrai pirma Baltramiejaus iskrido, o gulbi skrydis emas, bus ankstyvas ruduo, iema.

  Anksti iskrendanios kregds, o mnesio pabaigoje gervs ada bsiant alt iem, po jos alt vasar.

  Jei rugpjt iskrenda gervs bus ankstyva iema.

  Jei pradeda dygti kelmuiai, va-sara baigiasi.

  Jei uoluose daug gili bus alta iema.

  Didiausias paros krituli kiekis

  250 mm 1980 m. liepos 2 d., Dusetos (Sartai)

  Didiausias mnesio krituli kiekis

  291,1 mm 1978 m. rugpjtis, ilut

  Maiausias mnesiokrituli kiekis

  0,0 mm 1994 m. liepa, Klaipda, Palanga, ilut, Teliai2002 m. rugpjtis, Laukuva, Palanga, Raseiniai

  Didiausias metinis krituli kiekis

  1109,2 mm 1981 m., ilut

  Maiausias metinis krituli kiekis

  355,7 mm 1964 m., Ukmerg

  Meteorologiniai rekordai Lietuvoje

  mnes po stipri lii plauk ne vieno miesto gatvs, taiau atriausiai akis bad keli potvyniai Vilniuje ir Klaipdoje. www.klaipedadiena.lt. nuotrauka

  e Atkelta i 1 p.

 • 4 2011 m. rugpjio 24 d. Nr. 67 (9086)Valstiei laikratisAktualijos

  Stasys Jokbaitis

  U savaits prasids didioji krep-inio aukso kartlig. Tiesa sakant, ji prasidjo, kai Kaune po ilg tpiojim buvo pagaliau atidaryta didiausia Bal-tijos valstybse algirio sporto arena ir netgi ta proga krepinio aiktelje nugalti pasaulio ir Europos empionai ispanai. O gal net dar anksiau, kai su-inota, kad Europos empionatas vyks Lietuvoje, o fi nalins batalijos buvu-sioje laikinojoje sostinje.

  Dar neinia, kaip i ties bus su tuo auksu. mons msto vairiai. Viena ms apklausa parod, kad dalis tautiei sitikin, jog auksas vis dlto bus ms, kita, lygiai tokia pati, kad i viso liksime be meda-li. Kaip bus i ties, pamatysim. Su kiekviena diena artjantis Europos krepinio empionatas vis labiau u-valdo Lietuv.

  Liepos 6 dien Kaune prasidjo ygis Varom u Lietuv. Oraninis krepinio kamuolys jau aplank 102 miestus ir miestelius, veik daugiau nei 2100 kilometr. Apkeliavs vis al, prie pat Europos vyr krepinio em-pionat kamuolys bus teiktas Lietuvos rinktins vyrams kaip tautos paadas u Lietuv aidia trys milijonai.

  i akcij sijung ir Preziden-t Dalia Grybauskait. Pirmadien ji sutiko kamuolio varymo estafets Varom u Lietuv dalyvius. alies vadov S.Daukanto aiktje prim kamuol i Vilniaus universiteto stu-dent ir vliau perdav j jauniesiems Vilniaus krepininkams. Krepin Prezident vardijo kaip pasitikji-mo ir vienybs vent.

  I ties, kain ar iuo metu kas nors gali labiau suvienyti taut negu krepinis (inoma, tik ne Lietuvos ryto ir algirio tarpusavio rungty-ns). Labiau suvienyt nebent naujas Baltijos kelias, kurio sukakt iomis dienomis minime. Taiau ir j dabar organizuoti bt sunku, nes tam nra btinumo. Savo keli jau seniai pasi-rinkome, tik reikt utaisyti atsiv-rusias gilias jo duobes.

  Lietuvos krepinio federacijos pre-zidentas, buvs ilgametis Kauno al-

  girio vyriausiasis treneris Vladas Ga-rastas, daug davs alies krepiniui, prajusi savait nedrsiai usimin, kad geriausia dovana jo artjaniam atuoniasdeimtmeiui bt Europos empion medaliai, teikti Lietuvos komandai.

  Suprantama alies krepinio fe-deracijos vadovo svajon matyti savo valstybs nacionalin ekip ant nu-galtoj pakylos. Krepiniui jis atida-v kone vis savo gyvenim. Kas gali labiau igarsinti Lietuv, jei ne aukso medaliai Europos empionate? Juk pusiau juokais, pusiau rimtai krepin

  vadiname antrja religija. Net ir nauji rmai, kaip priekaryje Kauno sporto hal, pastatyti tokiam triumfui. Ar jis pasikartos?

  Gali, bet yra toks mamois reikia parklupdyti visus varovus. Ta-iau btent is darbas ir bus sunkiau-sias. Lietuvos nacionalins rinktins vyriausiasis treneris Kstutis Kem-zra neslepia, kad problem koman-dai netrksta. Didiausias jo galvos skausmas gynyba. Pasiruoimo empionatui planus jaukia ir aidj traumos. Visai neseniai treneris suko galv, kaip i nemao brio preten-

  dent atrinkti geriausi dvyliktuk, o dabar svarstoma, kaip apskritai j su-rinkti, jei ir toliau aidjus taip per-sekios traumos.

  O Lietuva vis vien apssta auk-so kartligs. Sukasi visi, kas tik gali, kaip kas imano ir sugeba. Layb organizatoriai, pasitelk udegani reklam, savotikai ragina ir krepi-ninkus, ir lojus siekti tik pergali ir statyti tik u auks Lietuvai. ino-ma, ne vien i patriotizmo... Kavini ir aludi savininkai masikai perka naujus televizorius tik ateikit, ger-kit, ukandiaukit ir irkit.

  Net seniausios pasaulyje profesijos atstovs sujudo atvaiuos itiek tur-ting moni, kaip tuo nepasinaudo-si. Policija irgi rikiuoja savo pajgas, grasindama grietai bausti ir tokias paslaug teikjas, ir jomis besinaudo-janius vyrus. Krepinio empionato metu dirbs sustiprintos policijos pa-jgos, planuojama stiprinti viebui, stoties prieig prieir.

  odiu, dabar visi turi sav r-pesi. Juk tokia aukso kartlig, kuri kreia beveik visus tris milijonus Lie-tuvos gyventoj, nors ir ne visus vie-nodai, bna ne kasmet.

  Vida TavorienVL urnalist, vida.tavoriene@valstietis.lt

  Seimo opozicija iame projekte velgia dvigubus standartus ir ga-limyb pamaloninti savus. O eks-pertai pastebi, kad valdininkams nepagrstai skiriamos priemokos u kasdienius darbus ir neinia ko-kios svarbos uduotis tik erzina vi-suomen ir didina nepasitikjim valdia.

  Premijos gali padvigubti

  Ministro Pirmininko tarnyba pa-reng nauj Vienkartini pinigini i-mok valstybs tarnautojams skyrimo

  aprao redakcij, pagal kuri keiiama valdinink skatinimo tvarka.

  Joje nenumatyta iki iol buvusi vienkartini vieno atlyginimo dydio siekiani imok veni, gyvenimo ir darbo jubiliej, sukaki progomis. Taiau naujoje aprao redakcijoje at-sirado skatinimas u pagrstus iskir-tinius politinio pasitikjimo ir statu-tinio valstybs tarnautojo metinius rezultatus ir atliktas vienkartines ypa-tingos svarbos uduotis.

  Iskirtinius tarnautojus galima bus

  pamaloninti ne tik 100 proc. darbo umokesio dydio sumomis, bet ir dvigubai didesnmis imokomis.

  Taip pat numatyta skirti imo-kas u tarnautojo kasmetin gebji-m vertinim. Jei gebjimai atlikti pareigas bus vertinti 4 balais, valdi-ninko kien keliaus vieno atlyginimo dydio suma, jei 5 balais 200 proc. atlyginimo dydio imoka.

  Per kalendorinius metus vienkar-tine imoka galima bt skatinti ne daugiau kaip 15 proc. valstybs, savi-valdybs ar staigos tarnautoj. Taiau ie apribojimai nebt taikomi staig ir j administracij vadovams.

  Pokytis ir tas, kad vienkartinms imokoms nebereiks taupyti darbo

  umokesio l, jos valdininkams ga-ls bti skiriamos i darbo umokes-io fondo.

  Kyo dvigubi standartai

  Ministro Pirmininko tarnyba pa-bria, kad nauja vienkartini imok skyrimo tvarka susieta su tarnautoj darbo rezultatais ir siekiu apriboti va-dov galimybes skirti vienkartines i-mokas neribotam skaiiui darbuotoj. Taip pat akcentuojama, kad apie vien-

  kartini imok skyrim privalu bus vieai informuoti visuomen.

  Taiau Seimo opozicijos atstovai naujoje vienkartini imok skyrimo tvarkoje link velgti dvigub stan-dart politik, kuri gali bti palanki saviems.

  Tai dar vienas tokios politikos pa-vyzdys. Premjeras pareik, kad lai-kinos taupymo priemons, iskyrus pensijas, taps nuolatins, taiau su-tinka dvigubinti vienkartines imo-kas. Anksiau valdininkai per metus gaudavo 13 atlyginim, dabar gaus 14. Panau, kad imokos bus skiria-mos saviems ir geriems, pareik frakcijos Tvarka ir teisingumas se-ninas Valentinas Mazuronis. Anot parlamentaro, mokti valdininkams priedus u darbus, kuriuos jie privalo atlikti ir gauna u tai atlyg, ma ma-iausiai nepadoru ir nesininga. Ypa tokiu metu, kai daugyb Lietuvos gy-ventoj nesuduria galo su galu.

  Keisti skatinimo kriterijai

  Tvyns sjungos-Lietuvos krik-ioni demokrat frakcijos senino pavaduotojas Kstutis Masiulis labai

  palankiai vertina pasilyt nauj vien-kartini imok skyrimo tvark.

  K.Masiulis nesutiko, kad dar ne metas dvigubinti valdininkus skati-nanias imokas. Vis skatinam le-gendas, kad esame skurdo valstyb. Dauguma Lietuvos gyventoj gyve-na normaliomis slygomis. Reikt maiau visiems dejuoti ir daugiau pa-galvoti apie tai, k kiekvienas padar, kad gyvent geriau. Kiekvieno mo-gaus pragyvenimo lygis vis pirma priklauso nuo jo pastang, pareik Seimo narys.

  Strateginio valdymo konsultan-tas Gintas Umbrasas sitikins, jog valstybs tarnautoj skatinimo sis-tema efektyviai veikia tik esant ge-ram ir atviram staig ir j darbuoto-j darbo planavimui. Kitaip premijos tik pabrangina vieojo administravi-mo paslaugas, sumaina paskatinimo negavusi kit tarnautoj motyvacij dirbti, maa to, suerzina visuomen ir keli nepasitikjim valdia.

  Pasak konsultanto, kartais susidaro spdis, kad vienus tarnautojus nori-ma premijuoti u tai, kad jie gerai at-lieka savo funkcijas, o kiti tenkinasi tuo, kad ateina darb.

  Krepin Prezident vardijo kaip pasitikjimo ir vienybs vent. I ties, kain ar iuo metu kas nors gali labiau suvienyti taut negu krepinis.

  Ekspertai pastebi, kad valdininkams nepagrstai skiriamos priemokos u kasdienius darbus ir neinia kokios svarbos uduotis.

  Aukso kartlig Tiesiai viesiai

  Valdininkus btina premijuoti?

  Vyriausiasis redaktoriusStasys Jokbaitis

  Administrator (8 5) 210 0110

  Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojaMeil Tarakeviien Atsakingasis sekretoriusRobertas Sabaliauskas (8 5) 210 0113

  SODYBA, BII AVILYS Nijol Baronien (8 5) 210 0035

  TVIKS VIESA Bernardas aknys (8 5) 210 0090

  SVEIKATA Daiva alc (8 5) 210 0042

  KININK INIOS Meil Tarakeviien (8 5) 210 0044

  MOTERS PASAULIS Egl Valionien (8 5) 210 0035

  ETADIENIS Rta Kliyt (8 5) 210 0035

  PRIEBLANDOS, USIENYJEVismantas ukleviius (8 5) 210 0092

  Dizaineriai (8 5) 210 0113

  Fotokorespondentas (8 5) 210 0113

  KRATO KORESPONDENTAI:

  KAUNAS Albinas aplikas 8 655 74 524Gediminas Staniauskas 8 640 19 043Saulius Tvirbutas 8 655 38 128

  PANEVYS Vida Tavorien 8 615 75 183

  KELM Nijol Petroit (8 427) 56 797

  MS AUTORIAI: Algimantas ekuolis (raytojas), Jonas Maiukeviius (raytojas), Kazys Saja (raytojas), Sigitas Tamkeviius (arkivyskupas), Tautos fondo (JAV) tarybos pirmininkas Jurgis Valaitis.

  REDAKCIJASaltoniki g. 29 / Sli g. 3, LT-08105 Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 210 0110, faksas (8 5) 242 1281.El. patas redakcija@krastospauda.lt.

  SKELBIMAI PRIIMAMI:Vil niuje: Saltoniki g. 29 / Sli g. 3 (3 auk tas), nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 5) 210 0110 (skelbimai@krastospauda.lt). Faks. (8 5) 242 1281. Kaune: emals g. 16, nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 37) 40 93 71 (kaunas@krastospauda.lt). Dl prenumeratos skambinkite (8 5) 210 0060 (prenumerata@krastospauda.lt) arba nemokamu tel. 8 800 20 090.

  Laikratis leidiamas nuo 1940 met. Spaus di na UAB Lietuvos ryto spaustuv, Kauno g. 51, LT-21372 Vievis. Of se ti n spau da. 6 sp. lan kai. Ti ra as 15 794 egz. In dek sas 0127; ISSN 10214526; us. Nr. 1042. Rankraiai nerecenzuojami ir negrinami. U skelbim ir reklam turin bei kalb redakcija neatsako.

  Leidjas udaroji akcin bendrov

  Generalin direktor Liudmila Rybnikova

  Administrator (8 5) 210 0110

  Reklamapardavimai@krastospauda.lt

  Prenumerata ir platinimas (8 5) 210 0060

  Buhalterija (8 5) 210 0045Fondas Kaimo vaikai (8 5) 210 0110Knyg prekyba Viktorija Kanaeviit (8 5) 210 0070

  Iskirtinius tarnautojus galima bus pamaloninti ne tik 100 proc. darbo u-mokesio dydio sumomis, bet ir dvigubai didesnmis imokomis.

  Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Apie taupymo reim vis kalbanio premjero tarnyboje kuriama nauja valdinink pried prie atlyginim tvarka, kuri leist mokti dvigubai didesnes vienkartines imokas.

 • 52011 m. rugpjio 24 d. Nr. 67 (9086)Valstiei laikratis Sportas

  Vengrijoje besibaigianio pa-saulio baidari ir kanoj irklavi-mo empionato dviviei kanoj varyb 200 m distancijoje fi nale Lietuvos atstovai Raimundas La-buckas ir Tomas Gadeikis ikovojo aukso medalius.

  Lietuvos irkluotojai fi nale dis-tancij veik per 37,101 sek. ir u antrj viet umusius rusus Vik-tor Melantjev bei Nikolaj Lip-kin buvo pranaesni 0,312 sek.Bronz ikovojo baltarusiai Dmi-trijus Rabenka ir Aleksandras Vov-eckis (+0,498 sek.).

  Penkiskart Europos empionai R.Labuckas ir T.Gadeikis pasaulio empionais tapo treius metus i eils.Vienviei kanoj fi nale Lietuvos

  atstovas Jevgenijus uklinas fi niavo penktas (39,879 sek.).

  Vienviei baidari B fi nale (1018 vietos) Egidijus Balinas um ketvirtj viet (36,583 sek.) ir galu-tinje skaitoje liko 13-as.

  Dviviei baidari C fi nale (1927 vietos) Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas fi niavo treti (33,129 sek.) ir galutinje skaitoje um 21 viet.

  Prezident Dalia Grybauskait pa-sveikino Raimund Labuck ir Tom Gadeik, Vengrijoje treikart i eils tapus pasaulio empionais.

  Pasak sportinink, ikovoti trof-jai svarbs tik jiems patiems. Lie-tuvai ms medali nelabai reikia, ir sporto funkcionieriams jie nereikalin-gi. Sau juos ikovojome. Dmesio i

  valdios nesulaukiame, sak atletai.Seimo pirminink Irena Degutien apgailestauja, kad Vyriausyb ir Kno kultros ir sporto departamentas ne-atsivelg jos silym tinkamai ver-tinti Lietuvos kanojininkus ir prao dar kart apsvarstyti sprendim dl triskart pasaulio ir penkiskart Eu-ropos empion vertinimo, pranea Seimo pirmininks sekretoriatas.

  Praydama tobulinti dabar galio-jani tvark Seimo pirminink krei-psi Vyriausyb dar i met liepos 4 dien po kanojinink pergals Ser-bijoje vykusiame Europos baidari ir kanoj empionate, taiau gavo LR kno kultros ir sporto departamen-to atsakym, kad to padaryti neleidia teiss aktai ir biurokratins klitys.

  VL,Eltos inf.

  alis Auksas Sidab-ras

  Bronza

  1. Kinija 75 39 312. Rusija 42 44 453. Piet

  Korja27 20 30

  4. Japonija 23 26 385. JAV 17 22 106. Italija 12 5 137. Ukraina 11 19 148. Tailan-

  das7 2 9

  9. Taivanas 6 9 1510. Jamaika 6 2 111. Lenkija 5 7 812. Turkija 5 7 713. Lietuva 5 5 3...

  37. Estija 1 1 1

  Autolenktynininkas P.Ples-kovas treias. Vengrijoje vykusia-me atuntajame Europos automobi-li kroso empionato etape Touring Autocross klasje Lietuvos atstovas Paulius Pleskovas (Ford Fiesta) u-m treij viet. 34 met klaipdieiui atiteko 15 skaitini tak. Nugaljo e-kas Vaclavas Feifaras (koda Fabia, 20 tk.). Antras liko lyderis vengras Tama-as Karajus (koda Fabia, 17 tk.). Li-kus dviem etapams, T.Karajus turi 122 takus. Antrj viet uima V.Feifaras, surinks 115 tak. Treiojoje vietoje P.Pleskovas. Jo sskaitoje 97 takai. Devintojo etapo varybos vyks rugsjo 1718 dienomis Pranczijoje. empio-natas baigsis rugsjo 25 dien.

  okjai D.Velis ir L.Chatke-viit treti. tutgarte (Vokietija) vy-kusio atvirojo Vokietijos sportini oki empionato klasikini oki profesio-nal varybose Lietuvos atstovai Dona-tas Velis ir Lina Chatkeviit um treij viet. Nugaljo italai Domeni-kas Soal ir Dola erazoli. Antrj vie-t um Rusijos atstovai Federikas di Toras ir Anastasija Tarlykova.

  Lietuvos orientacininkai pasaulio empionate eti. Pranczijoje vy-kusio pasaulio orientavimosi sporto empionato vyr estafetje Lietuvos komanda Vilius Alelinas, Simonas Krpta ir Jonas Vytautas Gvildys u-m etj viet. Ms alies sporti-ninkai nuo nugaltojais tapusi Pran-czijos atstov (1 val. 53 min. 48 sek.) atsiliko 9 min. 31 sek. Antrj viet um Norvegijos orientacininkai (+4.04), o bronz ikovojo vedijos ekipa (+4.15).

  Lenktynes laimjo estas E.Piut-sepas. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vykusias pirmsias daugiadienes dvi-rai lenktynes Baltic Chain Tour (637,6 km) laimjo 35 met estas Erkis Piutsepas i Latvijos komandos Alpha Baltic. Aukiausi viet i lietuvi u-m Lietuvos rinktins narys Raimon-das Rumas. Treij etap laimjs 39 met dviratininkas liko etas. Jis nuo nugaltojo atsiliko 7 min. 4 sek.

  Pirmauja Vilniaus algiris. Lie-tuvos futbolo A lygos empionato 23-iojo turo rungtynse nugaltojo titul ginantis Panevio Ekranas namuose 2:1 (1:1) veik Klaipdos Atlanto fut-bolininkus. Ekranas, po 21 rungtyni turintis 50 tak, turnyro lentelje en-gia antras. Jis nuo pirmaujanio Vilniaus algirio klubo atsilieka trim takais. Tiesa, algirieiai yra suaid dvejomis rungtynmis daugiau. Vilniaus algi-ris savo aiktje 2:0 (0:0) nugaljo Kau-no FBK Kaun.

  VL, Eltos inf., Eltos nuotraukos

  ini sprintas

  Bronzos apdovanojim pirma-dien 26-ojoje student vasaros universiadoje Kinijoje ikovo-jus krepinio rinktinei, Lietuvos delegacija komand rikiuotje i dvyliktosios vietos smuktel-jo tryliktj. Lietuvos student sskaitoje jau yra 13 medali 5 aukso, 5 sidabro ir 3 bronzos.

  aidyni lydere lieka jau 145 medalius ikovojusi universiados eiminink Kinijos komanda (75 aukso, 39 sidabro, 31 bronzos), len-kianti antroje vietoje sitvirtinusius Rusijos (42, 44, 45) studentus.

  Treij pozicij uima Piet Korjos (27, 20, 30) atletai.

  Per dvylika universiados dien medalius ikovojo jau 64 valstybi sportininkai.

  VL,Eltos inf.

  Kanojininkams pasaulio empionato auksas!

  Vilniuje pristatytas i met Eu-ropos vyr krepinio empionato (Eurobasket 2011) naudingiau-siam aidjui atiteksiantis apdo-vanojimas.

  Unikali naudingiausio Eurobas-ket 2011 aidjo taur sukr meni-ninkas Donaldas Andziulis. I juodo granito pagrindo ikylanioje stiklin-je kompozicijoje tvirtinti trys meda-liai aukso, sidabro ir bronzos. Tau-rs viduje igraviruotas uraas MVP Eurobasket 2011 bei Eurobasket 2011, Lithuania logotipas. Trofjuje komponuoti medaliai yra i unika-lios serijos, skirtos Eu-robasket 2011 amba-sadoriui ir ymiausiam vis laik Lietuvos krepininkui Arvydui Saboniui aminti.

  Man didel garb pri-sidti prie Europos empi-onato ir pristatyti trofj visiems Lietuvos krepinio sirgaliams. Linkiu, kad i taur ir po empionato likt ms alyje, sak naudingiausio

  Eurobasket 2011 aidjo priz pri-stats A.Sabonis. Legendinis Lietu-vos krepininkas savo sskaitoje turi 1985 met Europos pirmenybi nau-dingiausio aidjo apdovanojim.

  Naudingiausio Eurobasket 2011 aidjo prizas bus eksponuojamas Omnitel salone Vilniaus prekybos centre Akropolis.

  Beje, Europos vyr krepinio em-pionatui besirengianti Lietuvos rink-tin etsias kontrolines rungtynes penktadien Panevyje, Cido are-noje, 80:88 pralaimjo Rusijos krep-ininkams.

  Septintosiose kontrolinse rung-tynse lietuviai taip pat Panevio Cido are-noje 95:75 nugaljo Lat vijos krepininkus.

  Primename, kad Lie-tuvos rinktin i septyne-ri draugik rungtyni laimjo trejas. Kitas kont-rolines rungtynes lietuviai ais iandien Liublianoje

  su Slovnijos komanda.

  VL,Eltos inf.,Eltos nuotrauka

  Naudingiausio aidjo laukia unikali taur

  spdingas Lietuvos sportinink medali kraitis

  Raimundas Labuckas ir Tomas Gadeikis trei kart tapo pasaulio empionais. EPAEltos nuotrauka

 • 6 2011 m. rugpjio 24 d. Nr. 67 (9086)Valstiei laikratisUsienyje

  Vismantas ukleviiusVL urnalistas, vismantas.zuklevicius@valstietis.lt

  Po eis mnesius trukusi m-i pirmadien sukilliai Libijoje pasiek Tripolio centr. aliojoje aiktje jie kartu su gyventojais vent sostins umim. vai-rios televizijos stotys rod imtus digaujani moni. Vakarams spaudiant Muamar Kadaf pasi-duoti, antradien i sukilli rank netiktai pabgo du diktatoriaus sns. O Angola ir Zimbabv dik-tatoriui yra pasirengusios suteikti politin prieglobst.

  Sukilliai neisaugojo M.Kadafi o sn

  ygiuojant sostin suki-lliams teko nirtingai kau-tis su M.Kada o alininkais. Per Libijos Vyriausybs atsto-vo spaudos konferencij, ku-ri tiesiogiai transliavo BBC, buvo praneta, kad vien sekma-dien Tripolyje uvo apie 1 300 mo-ni, apie 5 000 buvo sueisti. Li-goninse net nebra viet, sak Vyriausybs atstovas.

  Jis teig, kad tai, kas dabar vyksta Tripolyje, yra baisus nusikaltimas io miesto monms. Vyriausybs vado-vas sak, kad NATO privalo tuoj pat sustabdyti karinius veiksmus, ir kvie-t pradti taikos derybas, prieingu atveju Libijos sostinje kraujas dar labiau liesis ir vyks tragedija.

  Spaudos konferencijos pabaigoje jis sak, kad Libijos Vyriausybs pa-jgose tkstaniai kari, kurie pasi-ruo kautis toliau, tad jeigu nevyks taikos derybos, greitos karo pabaigos negalima laukti.

  mons bijo to, kas gali atsitikti, jeigu miest paims sukilliai, sak jis. Vyriausybs spaudos atstovas pareik, kad sukilliai Tripolyje udo nekaltus mones, padega namus, plia parduo-tuves. Pasaulis tai turi inoti, dabar js nebegalsite sakyti, kad neinojote, kas ia vyksta, sak jis.

  NATO generalinis sekretorius Andersas Fogas Rasmusenas anks-t pirmadienio ryt Briuselyje sak, kad atjo metas kurti nauj, demo-kratik Libij. Aljansas es stebs M.Kada o pajgas ir bombarduos, jei jos kels grsm civiliams.

  O sukilliai pirmadien paskelb, kad j rankose yra trys diktatoriaus sns. Tarptautinio baudiamojo teismo vyriausiasis prokuroras Luisas

  Mo-r e n a s Okampas pirmadien patvirtino, kad su-imti M.Kada o s-ns. Taiau dviem visgi pavyko pabgti.

  Ankst antradienio ryt Saifas al Islamas atvyko Ri-xos viebut, kuriame apsistoj dauge-lis usienio urnalist, ir atrod labai energingas, kupinas pasitikjimo savimi. M.Kada o snus pridr, kad siver Tripol sukilliai pateko spstus.

  Su urnalistais susitiks S. al Isla-mas tvirtino, kad jam nerpi, jog Tarp-tautinis baudiamasis teismas Hagoje dl nusikaltim monikumui yra i-davs jo areto order. Paklaustas, ar pats M.Kada s vis dar yra Tripolyje, snus atsak: Savaime suprantama.

  Skelbiama, kad sukilli rankose nra ir kito diktatoriaus snaus Mo-hamedo. Jis paspruko nuo j saugoju-si sukilli Bengazyje. Tai patvirtino auktas M.Kada o prieinink atsto-vas. Prieingai nei jo brolis, Moha-medas nevaidino politinio vaidmens, jis buvo verslininkas.

  Diaugsmo kulkos nea mirt

  Vietoje dirbantys urnalistai pra-nea, kad sukilli pajgos Tripolio

  pr iemies-iuose buvo sutiktos digaujani moni, o sukilli kariai or pa-leido sveikinimo salves.

  Sukilliai tikjosi kur kas dides-nio pasiprieinimo, pasakojo Sky News korespondentas. Jie yra tik-ri, kad veik M.Kadaf, ir vienintelis klausimas lieka, kaip jis pasitrauks. Sukilliai siverim Tripol vadi-na paskutine kova u Libij.

  BBC susisiek su Tripolio gyven-toju, kuris pasakojo, kokiomis nuo-taikomis dabar gyvena Libijos sosti-ns gyventojai. Jis sak, kad mons diaugiasi, gatvse vyksta vent. Si-tuacija visikai kontroliuojama, su-killiai beveik nesutiko pasipriei-nimo, pasakojo jis. Vyrui kalbant nuolatos girdjosi viai. Tripolio gy-ventojas sak, kad tai pergals viai mons audo or. Vyrikis ireik vilt, kad M.Kada s bus suiuptas ir stos prie teism.

  Taiau specialistai teigia, kad toks diaugsmo iraikos bdas yra pavo-jingas, o danai kulkos netgi nuudo mones.

  Karta pirmadienio naktis

  Pirmadien 2 val. nakties BBC prane, kad, nepatvirtintais duome-nimis, M.Kada s suimtas. Tai neva turt bti patikslinta artimiausiu metu. Taiau Reuters praneim, nors buvo patys prane, paneig.

  U pusvalandio, 2.30 val., CNN prane, kad viebut, kuriame gy-vena usienio urnalistai, paliko

  M.Kada o kariai. ur-nalistai apsireng neper-

  aunamas liemenes su ura-ais Presa, manydami, kad tokiu bdu pavyks apsisaugoti nuo galim ipuoli.

  Pirmadienio ryt M.Kada o a-lininkai sudjo ginklus. Al Jazeera rod kadrus, kuriuose matyti, kaip jaunimas plo diktatoriaus nuotrau-kas, gatvse nevaldomas diaugsmas, mons aukia: Mes laisvi!

  Naujien agentra Reuters, remdamasi televizijos Al Jazeera duomenimis, prane, kad pirmadie-nio ryt Libijos sukilliai jau perm beveik viso Tripolio kontrol. Vyriau-sybini pajg rankose liko tik nedi-

  delis Bab al Azizijos kvartalas, kuria-me stovi M.Kada o rezidencija.

  Televizijos kanalo Al Arabiya urnalistas i Tripolio prane, kad M.Kada s pirmadienio ryt buvo Taduros kardiologijos ligoninje. Ar jis yra gydomas ioje ligoninje, ar tiesiog nusprend pasislpti joje, nra inoma.

  Tuo pat metu AFP prane, kad Bab al Azizijos kvartale ir jo apy-linkse girdti viai. Manoma, kad vyksta lemiamas mis dl diktato-riaus tvirtovs.

  Al Jazeera prane, kad NATO aviacija pastaruoju metu pakeit taktik ir vir Tripolio barsto ne tik bombas, bet ir propagandinius lape-lius, kuriuose M.Kada ui itikimi ka-riai raginami sudti ginklus ir prisi-jungti prie sukilli.

  Pagalbos rank tiesia Afrikos alys

  Sukilliai Libijoje neino, kur ga-lt bti alies lyderis, ir iuo metu stengiasi tai isiaikinti, prane Pereinamosios nacionalins sukil-

  li tarybos vadovas Musafas Abdu-las Dalilas.

  Niekas neino, kur jis yra. Mes stengiams tai isiaikinti, sak ta-rybos vadovas Al Arabia televizijai. Pasak iniasklaidos, M.Kada s vis dar gali bti Tripolyje.

  Kaip pranea Al Jazeera, politin prieglobst M.Kada ui pasiruousios suteikti dvi alys: Angola ir Zimbab-v. TV kanalas tvirtina, kad tuo pat metu vedamos derybos ir su Piet Afrikos Respublikos (PAR) vado-vybe. O ios alies URM neigia toki galimyb. Vis dlto PAR Vyriausyb tvirtina, kad nepripains sukilli val-dios, jei M.Kada s bus sutriukintas ir nuverstas.

  Beje, pastaruosius kelet mne-si buvo vieai kalbama apie tai, kad kapituliacijos atveju diktato-rius gali bgti Venesuel. ios a-lies prezidentas H.Chavesas yra ar-timas M.Kada o biiulis. Juos sieja karin praeitis ir tempti santykiai su JAV.

  vardijamos ir kitos alys, kurias galt bgti M.Kada s. Tai Alyras ir kaimyninis adas. O Rusija skelbia, kad niekada nesuteiks Libijos lyde-riui saugaus prieglobsio.

  Rusija niekada nesuteiks prie-globsio M.Kadafiui. Jis prarado ms pasitikjim, kai karikiams sak atakuoti taikius demonstran-tus. Mes nepriimsime nei M.Kada o, nei kit, susijusi su nekalto kraujo praliejimu, teig Michailas Mar-gelovas.

  Diplomatiniai altiniai nau-jien agentrai AFP tvirtina, kad M.Kada s tebra savo rezidencijo-je. Pats Libijos lyderis jau kelis m-nesius vieai nesirod visuomenei per radij ir televizij transliuojamos tik jo su sukilliais kautis raginan-ios kalbos.

  Krauju plstanti Libija atsikrato diktatoriaus

  vairi ali televizijos rodo kadrus, kuriuose matyti, kaip Libijos jaunimas plo diktatoriaus nuotraukas, gatvse nevaldomas diaugsmas, mons aukia: Mes laisvi!

  Libijos mons diaugiasi, gatvse vyksta vent, leidiami pergals viai; sukilliai ireik vilt, kad M.Kadafi s bus suiuptas ir stos prie teism.

  Politin prieglobst M.Kadafi ui pasiruousios suteikti dvi alys: Angola ir Zimbabv. EPA-Eltos nuotraukos

 • Laim Kikn ne tik pati domisi kvapais, bet ia aistra ukreia ir kitus. Jos kurtose kvepal dirbtuv-se student spariai dau-gja.

  Egl Valionien

  kinink inios

  Kitus straipsnius skaitykite laikratyje

  9 psl.

  Pater kaime (Veisiej sen., Lazdij r.) gyvenan-tis Jonas Sidaraviius turi ekstensyv avi k. 54 met kininkas pernai laimjo Pasaulio gamtos fondo ir Lietuvos gamtos fondo kasmet organizuo-jamus aplink labiausiai tausojanio Baltijos ki-ninko rinkimus ir peln nacionalinio nugaltojo ti-tul.

  Ieva Rupyt

  9 psl.

  Svarbiausia tikti tuo, k darai

  Moters pasaulis

  15 psl.

  Panirusi kvap pasaul

  16 psl.

  Slyvos pranaauja artjant ruden

  uol sodinimas pakvipo pasipelnymu

  Po eis mnesius trukusi mi pirmadien sukilliai Libijoje pasiek Tripolio centr. aliojoje aiktje jie kartu su gyventojais vent sostins umim. vairios televizijos stotys rod imtus digaujani moni. Vakarams spaudiant Muamar Kadaf pasiduoti, antradien i sukilli rank netiktai pabgo du diktatoriaus sns. O Angola ir Zimbabv diktatoriui yra pasirengusios suteikti politin prieglobst. Vismantas ukleviius

  6 psl.

  Krauju plstanti Libija atsikrato diktatoriaus

  Usienyje

  Pirmadien Vilniaus miesto2-ajame apylinks teisme nagrinta Irmos Jurgeleviits baudiamojibyla. Daininink kaltinama vagystmis i oki projekto ok su manimi dalyvi. Taiau ji neigia vogusi. Vieni Irm vadina auka, kiti nusikaltle.

  Vismantas ukleviius

  18 psl.

  Daininink teisme neig savo kalt

  Sodinant uoliukus nepa-lankiose giri galinams augti vietose, vaistomos ES paramos los.

  Vida Tavorien

  Prieblandos

  Jau daugiau kaip 2 tkst. met mons savo soduo-se augina slyvas. Tai viena populiariausi sodo kultr. Lietuvoje slyvos noksta nuo rugpjio vidurio iki rugsjo pabaigos. vairi spalv vai-siai ne tik skans, bet ir nau-dingi. Slyvose daug lstelie-nos ir B grups vitamin. Jos puikiai valo organizm. Taip pat ie kaulavaisiai ge-rina virkinamojo trakto ir arnyno veikl, stiprina ner-v sistem, gerina protin veikl, didina darbingum bei atsparum stresui.

  VLA2401VLA2402VLA2403VLA2404VLA2405VLA2406VLA2407VLA2408VLA2409VLA2410VLA2411VLA2412VLA2413VLA2414VLA2415VLA2416VLA2417VLA2418VLA2419VLA2420VLA2421VLA2422VLA2423VLA2424

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice