Valstiečių laikraštis 2014 09 24

Download Valstiečių laikraštis 2014 09 24

Post on 04-Apr-2016

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 09 24

TRANSCRIPT

<ul><li><p>4OMASYVAS</p><p>Lietuvos kurortai vystosi skir-TINGAI0ALANGANOTDALIESVERS-LININKLAIDOJASIAKNIJSVIETINIPOLITIKIRVALDININKIJOSGODUMASOTAI$RUSKININKUOSESPARIAIVYKSTAPLTRA</p><p>Garsi popmuzikos grup AS ne veltui apie Palang ironikai daina-vo: Kasmet ia vaiuoju, inau bus tas pats, bet geresnio poilsio niekas neras. Palanga moiui... Bet ku-riais metais atsiverts alies spau-d skaitai daugma t pat: kas nors nori k nors statyti, o kas nors kitas neleidia nukirsti atseit ventos pu-ies. Tuo pat metu Druskininkai i apgriuvusio kaimo-gydyklos per ke-</p><p>liolika met virto kur kas domesniu ir bendruomenikesniu kurortu, nors puys ten irgi auga.</p><p>Supratingumo tradicija</p><p>Kov u paveld ir viej inte-res Palangoje galima matyti kaip komedij met metus, tad lieka tik stebtis, ar atsakingi asmenys tikrai nesupranta, kad vieai atrodo kvailiau u pon Byn? Daugyb paklaust verslinink pasakys, kad, sumanius vietoje sutreusi lent sovietins po-ilsins pastatyti k nors gyvenamo, miesto valdia visada praydavo su-siprasti. Kai miesto taryboje prista-tai projekt, visi susda ir klausosi. Jei pats nesusipranti visiems aikiai leisti suprasti, kad duosi saldaini, klausi-</p><p>mas atidedamas. Neaiku, kodl, kas neleidia svarstyti? Atidedamas, ir baigta. Ir tai gali tstis mnesi m-nesius, o aplink tave liauios ir ropi-ns visokie vietiniai autoritetai, si-lytojai visk sutvarkyti ir t. t. Mano kojos daugiau nebus itoje siurbli </p><p>irtvoje. Buvo ir liks pensinink tro-beli nuomos kaimas, sak Drus-kininkuose projektus skmingai gy-vendinantis verslininkas, i Palangos pasitrauks dar prajus deimtmet.</p><p>*QGAHP=3 p. f</p><p>MRUGSJODTREIADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T%UR</p><p>m0ANEVIO RAJONEVYKUSIO-JE TRADICINJE VEISLINIGYVNPARODOJEBUVOPRISTATYTI,IETUVOSEMDIRBIVEISLININKYSTSLAIMJI-MAIVYKODISKUSIJOSAPIEIOSSRI-TIESPROBLEMASIRPERSPEKTYVAS</p><p>m 6ISDAUGIAUALIESDARININKSAVOKIUOSEDIEGIAPAANGIASISKIRTINSKOKYBSPRODUKCIJOS)+0AUGINIMO TECHNOLOGIJAS IRDOMISI KAIP TINKAMAIPASLIUSTRTI IRAPSAUGOTINUO LIGBEIKENKJ</p><p>m$ARIAMEGYVENIMEPER-JUSIVISUSDEVYNISPRAGARORATUS!URA3TANIKIENPRASMRADOPATARDAMAIRPADDAMAKITIEMS*OS KURTAS LABDAROSIRPARAMOSFONDASa!LGOJIMASknPASKUTINATRAMAPRARADUSIESIEMSVILT</p><p>m 6ILNIAUS RAJONO 0ABERSa6ERDENSkVIDURINMOKYKLAJAUPRAJUSIMOKSLOMETPABAIGOJEBUVOAKREDITUOTAIRJAISUTEIKTASGIMNAZIJOSSTATUSAS</p><p>IANDIENSKAITYKITE</p><p>MOTERS PASAULIS p. f</p><p>46)+36)%3! p. f</p><p>+).).+).)/3 p. f</p><p>+).).+).)/3 p. f</p><p>ETADIEN6,SUPRIEDAISSodybaetadienisEE=REHUO</p><p>1O</p><p>0ALANGAMOIUI</p><p>!LBINASAPLIKAS6,URNALISTAS</p><p>METGRDDERLIUSGERASNETIK,IETUVOJEBETIRKITOSEALYSEPA-SAULINJERINKOJEGRDPASILAKAIPRETADIDEL$ARPRAJUSISAVAITKININKAIDEJAVODLSUMAJUSIJSUPIRKIMOKAINOPIRMADIE-NRINKOSPATYRDARVIENSTAIGNEMASUPIRKIMOKAINKRITIM</p><p>+AIAUKTAIPOPIET</p><p> pirmadien mus pasiekusi grd supirkimo kain kritimo bang eks-pertai prognozavo jau prajusi savait, o paskelbta JAV ems kio administ-racijos (USDA) ataskaita tik dar kart patvirtino, kad pasaulin rink met upldo rekordinis grd derlius. kart USDA prognozs buvo pateik-tos gerokai agresyviau nei ankstesnse ataskaitose: pateikti duomenys virijo rinkos prognoz, o tai ir buvo kain kritimo enklas. Lietuviams itin svar-bu, kad rekordin derliaus prognozi augim labiausiai lm padidintos ES (3,1 mln. ton) bei Ukrainos (2 mln. ton) kviei derliaus prognozs. Ru-sija irgi teigia pasiekusi derliaus rekor-d, nors jos pateikiama informacija ne visada galima pasitikti. i met gr-d derliaus analiz ir rinkos prognoz Lietuvos grd augintoj asociacijos nariams pristats UAB Agrorodeo generalinis direktorius Robertas La-pinskas pasakojo, kad dar prie savait vienas kininkas pagrieb j u ran-kos ir pasil sandr: jei is grint prie savait buvusias kainas, kinin-kas jam parduot vis savo stambaus kio derli.</p><p>kininkas norjo, kad jo grdus supirktume po 540 Lt u ton, bet kaina rinkoje jau buvo nukritusi iki 500 Lt u ton. K a jam galjau pasakyti? Negaliu supirkti, nes tokia kaina rinkose grd jau neparduosiu. domu tai, kad kaip tik prie kelias savaites jam sakiau, jog labai tikti-nas kain majimas. Nepatikjo, pasakojo R.Lapinskas.</p><p>*QGAHP=2 p. f</p><p>'RDKAINOSIUOIAEMYN.UOKAINSVYRAVIMNIEKASNEAPSAUGOTASTAIAUKININ-KAMSVERTANAUDOTISTAISYKLMISKURILAIKYDAMIESIJIEGALTIVENGTIKIUSLUG-DANINUOSTOLI</p><p>scanpix.ee nuotrauka</p></li><li><p>2 MRUGSJODmNr. 77 (9405) 6ALSTIEILAIKRATIS</p><p>e Atkelta i 1 p. </p><p>+URDTIPERTEKLI</p><p>Kokios prognozs dabar? ki-ninkai vilt suteikiani ini lau-kia kaip itrok vandens. Apie ger derli pranea ne tik JAV, bet ir Australija, Kanada. Ameri-koje sandliai pilnutliai, o lietu-viai perteklinius grdus planuoja saugoti jau ibandytose plastiko rankovse. Gali bti, kad dal ku-kurz derliaus amerikieiai pa-liks laukuose, nes artjama prie ribos, kai net technikai nebus manoma iveti grd, sak R.Lapinskas. </p><p>O kokia padtis ES rinkoje? Eu-ropoje planuojama gauti 151 mln. ton grd, taigi 8 mln. ton dau-giau nei pernai. Pernai ES ekspor-tavo 32 mln. ton, o met eksportas sumaintas iki 26 mln. ton. Taigi rinkoje papildomai atsiras 14 mln. ton grd. Kur juos dti? svarst R.Lapinskas.</p><p>O kiek derliaus gauta Lietuvoje? Kol kas oficiali duomen nepa-teikta, bet, pasak Agrorodeo vado-vo, vidutinis derlingumas gali bti ne 4,3, o net 4,8 tonos i ha.</p><p>R.Lapinskas usimin apie tiki-myb dal derliaus palikti kitiems metams: Jei grd kaina nukrist iki 450 Lt, tai gal apsimokt laiky-ti, laukti kit met, tikintis, kad rin-koje vyks kas nors netikto ir grd kaina iaugs. Taip elgtsi spekulian-tai. Dar prajusi savait toks vari-antas atrod netiktinas. Taiau pirmadien kviei kainos jau krito iki 480 Lt u ton. O kokios jos bus kit savait?</p><p>0RASIDJONERVKARAS</p><p>Dl t pai eksporto rink ES kovoja su Rusijos, Ukrainos ir Ka-zachstano grd augintojais. Kokie i valstybi planai? Nuo 20102011 m. sezono, kai ES, Rusijos, Ukrainos ir Kazachstano bendras grd eksportas buvo 36 mln. ton, pernai jis iaugo iki 68 mln. ton, o met, manoma, bus 65 mln. ton. Poreikis ioje rinkoje 56 mln. ton. O juk met iose keturio-se rinkose bus gauta 16 mln. ton grd daugiau nei pernai, lygino duomenis R.Lapinskas.</p><p>vairi ali grd supirk-jai domisi situacija rinkose. Pasak R.Lapinsko, supirkjai jau dabar yra grdais apsirpin iki met pa-baigos ir tikisi, kad grd kainos dar sumas. Taigi rinkose prasi-djo nerv karas. Ekspertas suteik vilties raps augintojams, vildama-sis, kad j kainos gali nedaug ma-ti, o gal net iek tiek pakils. Lie-</p><p>ka tiktis, kad kain kritimas i savait buvo atsitiktinis ir kainos gr. Nieko gero neadama miei augintojams.</p><p>Mieius gali bti sunku par-duoti dl kiauli maro, nors, mano iniomis, maro zonoje lie-tuviai miei neaugina. Kita ver-tus, Rusijoje, kurioje siauia ma-ras, mieiais prekiaujama. Taigi reikia aikintis, kokie yra rei-kalavimai, reikia, kad pagelb-t ems kio ministerija, svarst R.Lapinskas.</p><p>0ARDUODANEPLANINGAI</p><p>Taigi apskritai padtis eksporto rinkose sudtinga. Regis, sezo-n nesudar iankstini pardavimo sutari, kininkai vl nepataik. Bet ar verta gaudyti kain vj lau-kuose? Kol kas daugelis kinink neprarado vili, kad kainos ims didti. Daug grd kininkai ele-vatoriuose paliko nefiksav kainos. Bna atvej, kai kininkas atvea 1 000 ton grd ir sako, kad balan-d nusprs, k su jais daryti. Mums, supirkjams, dl tokio pasirinkimo irgi skauda galv, atvirai sak R.Lapinskas.</p><p>Supirkjas sak negalintis atsi-stebti, kad kai kurie kininkai net neturi grd pardavimo plano. Ar toks planas pagelbt, kai rinkoje kainos svyruoja arba krinta, kaip yra dabar? Tas planas skirtas tik jums patiems. Js patys turite pasirink-ti veiklos strategij: kodl taip el-giats, ko tikits, kaip to siekiate ir kuo remiats. tai pirmiausia ki-</p><p>ninkas turi nusistatyti vadinamuo-sius saugiklius, t. y. minimali grd pardavimo kain, kuriai priartjus, jis turi atsisakyti svajoni ir pasi-ryti btinai parduoti, pavyzdiui, 40 proc. derliaus. Tai tokia dalis ir kaina, kuri dar gali padengti ki-ninko met gamybos ilaidas. Li-kusi grd jis dar gali neparduoti, o laukti didesni kain, patar R.Lapinskas.</p><p>+ELIASTRES</p><p>Lengva pasakyti, taiau sunku pasiryti grdus parduoti, pavyz-diui, po 480 Lt u ton, kai pavasa-r kaina buvo 600 Lt u ton. Tada prarandama labai daug pajam, pa-vyzdiui, jei 800 ha kis uaugino 4 000 ton grd, dl minto kai-n kritimo prarado 480 tkst. Lt. Kaip tokiais atvejais elgiasi kio sa-vininkas?</p><p>Jis msto paprastai: jeigu jau praradau, pavyzdiui, 60 Lt u ton, grd neparduosiu, tegul jie laukia sandlyje didesni kain. Ir nekreipia dmesio pesimisti-nes rinkos prognozes. Po kiek lai-ko kaina nukrenta tiek, kad jis dl </p><p>milinik nuostoli jau negali ra-miai miegoti. O dl to pirmiausia kaltas jis pats, nes nesudar gr-d pardavimo plano, pasakojo R.Lapinskas.</p><p>Kita vertus, kininkams reik-t ne tik atkreipti dmes grd supirkimo kain, bet ir vertinti vi-sas aplinkybes, pavyzdiui, kad kit pavasar grd kaina gali iaugti iki 670 Lt u ton. Taiau jei kinin-kas grdus gegu bt pardavs po 600 Lt u ton, bt turjs pa-kankamai apyvartini l, be to, su nuolaida nusipirks tr, che-mikal.</p><p>0RAVERSTKOOPERACIJA</p><p>Kad ir kaip baigtsi is sezonas, grd augintoj patirtis gali bti naudinga ir praversti ateityje, nes ji nekainojama. inoma, ir su-pirkj patarimus reikt vertin-ti atsargiai. Kita vertus, ne visada kininkai gali pasielgti taip, kaip nort. tai patirties nestokojan-tis Lietuvos grd augintoj aso-ciacijos pirmininko pavaduotojas Zigmantas Aleksandraviius pri-simena atvej, kai kininkai daug derliaus pardav, sudar ianksti-nius sandorius, o dl prast or neuaugino tiek, kiek tikjosi.</p><p>Tada supirkjai ms proble-m nevertino, santykius teko ai-kintis teismuose. Todl ir met nedrsome rizikuoti ir pavasa-r sudaryti grd pardavimo su-tari. iemins kultros ialo, o koks bus vasarini kultr derlius, prog nozuoti buvo sunku, aikino Z.Aleksandraviius. </p><p>Pasak Lietuvos grd auginto-j asociacijos pirmininko Aurio Macijausko, kininkams reikia su-sitaikyti su mintimi, kad niekada niekas nesuinos ir negals numa-tyti grd supirkimo kain svyra-vim, todl derli parduoti reikia 23 etapais. Kiekvienas turime pasirinkti sprendim, taiau pa-tirtis rodo, kad vienas i bd ap-sisaugoti nuo dideli nuostoli yra grd augintoj kooperacija. Pasamdyti profesionalai vadybi-ninkai tikrai geriau u mus stebi padt rinkose ir laiku informuo-ja apie artjanius pokyius. Kie-kvienas turime dirbti tuos darbus, kuriuos gerai imanome, sak A.Macijauskas.</p><p>Aktualijos</p><p>E=J@EAJC=HEI=OQH=QGPEO=QHOENjH=ELOJEEHQIKO(EAPQOI==EPEGPEJ=O*A&gt;AJPR=G=NEJE=IA=HEAOL=GN=PUFAR=G=NAPNQLQPL=HEO.UPKFLNE=NPOJ=QF=OPH=JPK?EGHKJ=O*=GPPNQLQPL=HEOREAPKIEOK@EAJHUJKO@=QCAHUFAN=FKJ A-&gt;AO&gt;QO@=QCE=QPK@HJ=GPPAILAN=PN=&gt;QOj=NE=Q=HPEFKOj=LEAH=ELO-JEEHQIKO=HJKOEGEjH=ELOJE=HEKJQI=PKIKOPEGG=EGQN@=QCE=QOE=QG-P=EPEFKFAEN VGEFKFA EAJPAILAN=PN=ICEJOL=OEAGPEjH=ELOJEEHQIKO,AJGP=@EAJR=G=NEJEGNULERF=O=PJA@NCJQO&gt;APEHPAOJEQOKNQO.APG=NE=EOL=HEO*=GPLNKCJKVQKF=I=j@EAJj</p><p>jH=ELOJEEHQI=</p><p> orai.lt, VL inf.</p><p>Jaunatis.3AULTEKALEIDIASI19.16.</p><p>Rytojiandien Poryt</p><p>.AKT+2 +7o .AKT+3 +8o </p><p>$IEN+10 +15o$IEN+9 +14o</p><p>.AKT+5 +10o</p><p>$IEN+11 +16o</p><p>'RDKAINOSIUOIAEMYN</p><p>'RDSUPIRKIMOKAINOS,IETUVOJE RUGSJ,TUTON</p><p>+VIEIAI -IEIAI 2UGIAI 2APSAI</p><p>1 d. </p><p>10 d. </p><p>22 d. </p><p>ALTINISnGRDSUPIRKIMOMONIDUOMENYS</p><p>SCANPIXEEJQKPN=QG=</p><p>5!"a!GRORODEOkGENERALINISDIREKTORIUS2,APINSKASSTEBISIKADNERETAINETMILIJONINESAPYVARTASDARANIKISAVININKAINETURIGRDPARDAVIMOPLANO</p><p>H&gt;EJK=LHEGKJQKPN=QG=</p><p>ems kio ministerija informa-vo Europos Komisijos jr reikal ir uvininkysts generalin direktora-t apie Rusijos teritorijoje sulaikyt laiv Jr vilkas. Po to, kai Usie-nio reikal ministerija isiunt not Rusijos ambasadai Lietuvoje, mes savo ruotu informavome Europos Komisijos jr reikal ir uvinin-kysts direktorat. Jr vilkas ve-jodamas nekirto Rusijos sienos, t patvirtino palydovins nuotraukos. iuo metu aikinams situacij, keti-</p><p>name nuodugniai itirti visas aplin-kybes ir suinoti, kodl Rusijos tar-nybos per prievart nuplukd laiv Murmansko uost, sak ems kio ministr Virginija Baltraitien.</p><p>Usienio reikal ministerija rug-sjo 22 d. Rusijos ambasadai Lietu-voje isiunt not, kurioje reikia-mas protestas dl neteist Rusijos pareign veiksm rugsjo 18 d. sulaikant vejybin laiv Jros vil-kas, plaukus su Lietuvos valsty-bs vliava tarptautiniuose vande-</p><p>nyse Barenco jroje, priverstin jo nuplukdym Murmansko uost ir neteist laivo gulos sulaikym.</p><p>Rugsjo 18 d. precedento netu-rintis vykis atsitiko reguliuojamoje teritorijoje, tarptautiniuose vandeny-se. Kapitonui atsisakius paklusti, lai-vo valdymas buvo perimtas ir laivas jga nuplukdytas Rusijos Murmans-ko uost. Lietuvos laivo guloje 28 mons, 3 i j Lietuvos pilieiai.</p><p>M inf.</p><p>+REIPSI%UROPOS+OMISIJ</p></li><li><p>3MRUGSJODmNr. 77 (9405) 6ALSTIEILAIKRATIS</p><p>e Atkelta i 1 p. </p><p>Kalbindamas bet kok investuoti norint mog, igirsti tuos paius skirtumus: Druskininkuose deta-lj plan galima suderinti per por mnesi, statybos leidimus tau atve kone namus, savivaldybje pads. Gal tai ir yra paaikinimas, kodl daug didesn potencial turinti Pa-langa yra klimpusi vairi tyrim ir bylinjimsi lin, o viskas, kuo ji gali pasigirti, jra ir bukagalviams patinkania muzika (daugiausia ru-sika) trinksintis geltonj ibint bulvaras bei girti NVS ali cha-mai papldimiuose. vaiuodamas Druskininkus, nepamatysi tunto moiui su dar prajusiame am-iuje nusipietais kartoniniais pla-katais Kambari nuoma, imtas metr iki vandens pramog ar pan.</p><p>0LTRAIRKNIBINJIMASIS</p><p>Vandens pramog parkas, ie-mos pramog arena ir dar krva projekt tai Druskininkai, kur, i-noma, yra nemgstanij miesto mero Riardo Malinausko, laikan-ij j piktu feodalu. K darysi galbt tiesioginiai mer rinkimai parodys k kita nei faktai, kad mies-tas spariai pleiasi.</p><p>Pats R.Malinauskas, paklaustas dl palyginimo su Palanga, tikino, kad tikslo ir intencij konkuruo-ti su pajrio kolegomis nra. Mes apie tai nei galvojame, nei tai pla-nuojame. Jeigu matome, kad mogus nori pas mus investuoti, pltoti versl, ities stengiams pa-dti. Antai detaliuosius planus sta-tyboms stengiams suderinti per por mnesi arba dar greiiau, sak meras. Druskinink valdiai eriama kritika daniausiai yra R.Malinausko personos ir niekaip negalinios laimti politins opo-zicijos tarpusavio rapsodijos. </p><p>Prie jros viskas kitaip. Palangos politik pavardes apskritai sunku prisiminti kontekste, kuris nebt susijs su kokia nors neva viej in-teres ginania nesmone.</p><p>K jau ten Palangai pramog parkai, kai bylinjamasi dl to, ar teistai pastatytas namas yra dau-giabutis ar vienbutis, nors dl usta-tyto ploto, pastato trio pretenzij nereikiama. Istorija su namu, pa-statytu Ukanavs g. 28A, yra puiki toki bylinjimsi iliustracija. Mi-ntu adresu statytoja UAB Kau-no bstai pastat pastat, ir, anot verslinink, darbo jau turi ir Spe-</p><p>cialij tyrim tarnyba (STT), ir Statyb inspekcija, ir Aplinkos mi-nisterija, ir dar neinia kiek institu-cij. UAB Kauno bstai vadovas Povilas Loda STT kreipsi pats ir teig, kad pradeda gailtis, jog pro-jektus gyvendino Palangoje. </p><p>6IEOJOINTERESOMULIAAS</p><p>Bendrov, anot P.Lodos, sulau-kia iskirtinio dmesio, yra pjudo-ma tikrintoj, skundiama vairioms institucijoms ir antauojama, nes atsisak pateikt pasilym par-duoti mintu adresu esant sklyp keleriopai pigiau nei rinkos kaina kitiems kaimynystje sikrusiems verslininkams, u kuriuos mru sto-vjo viej interes ginantys Pa-langos politikai.</p><p>Kaip savo skunde STT rao P.Loda, i karto po statybos darb pagal statyb leidiant dokument pradios j, kaip UAB Kauno bs-tai vadov, kreips...</p></li></ul>