valstiečių laikraštis 2011 03 05

Download Valstiečių laikraštis 2011 03 05

Post on 26-Mar-2016

226 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 03 05

TRANSCRIPT

 • Suki gaujos milijonais gundo patikliuosius lietuvius

  etadienis Nuo pirmadienio bus rodo-

  mas serialas Jausm miestas. Pagrindinio Sauls vaidmens at-likja Neringa Nekrait tikina, kad serialo fi lmavimo metu gyta patirtis pravers kuriant vaidme-nis Kauno valstybiniame dramos teatre.

  Negalintis atsispirti kelioni magijai Pasaulio lietuvi kaln slidinjimo mgj asociacijos prezidentas A.Kepenas kart patrauk tolimj Antarktid.

  Sodyba

  Kurnuose griuvo dvaro pastatas vienintelis Lietuvoje liks medinio paveldo objektas.

  ilum mgstantys vertingi augalai ms iltnamiuose jau-iasi ne prasiau nei pomidorai.

  iandien VL su priedu

  (Ka. 54)

  2011 m. kovo 5 d., etadienis Nr. 18 (9037) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  Tradicin Kaziuko mug kvieia sostin

  Nesvarbu, kiek laipsni rodo termometras, kiekvienais metais pavasar skelbia tradicin Kaziuko mug. iais metais ji urmuliuos kovo 46 dienomis. Kaziuko mug sugua ne tik Lietuvos, bet ir kaimynini ali amatininkai.

  Apie tai 20 p. f

  Tikslas maiau kraupi avarij

  Lietuva labai nort patekti saugiausi valstybi pagal uvu-sij skaii keliuose deimtuk. Gerinant eismo saug didiausias dmesys bus skiriamas saugiam eismo dalyvi elgesiui, saugiems keliams, transporto priemonms.

  Gediminas Staniauskas VL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Prezidents Dalios Grybauskai-ts akyse susikompromitavs kio ministras D.Kreivys kartu su prem-jeru msi desperatik veiksm siekdami isaugoti ministro post.

  Premjero nurodymu D.Kreivys pa-ra paym, kuri sukritikavo ir Prezident, ir Specialij tyrim tar-nyba. D.Kreiv i payma skan-dal klampino dar giliau. Premjeras sidrsino ir m raginti Prezident, kad ji paaikint tautai, kodl reikia atstatydinti D.Kreiv.

  Ministras jau tampa pajuokos objektu

  Nukelta 3 p. f

  Albinas aplikas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Ne vienas ms alies pilietis savo elektroninio pato dutse randa viliojani pasilym lengvai gauti didiules pinig sumas. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Ant suki i Afrikos ali milijonini paad kabliuk neretai ukimba ir ms tautieiai, taiau apgautieji apie savo patiklum kalba nenoriai ir daniausiai net nesikreipia policij.

  Apie tai 24 p. f

  Premjer okiravusi kio ministro Dainiaus Kreivio pateikta payma apie valstybs pareignams daryt spaudim Prezidents nuomons nepakeit ministras privalo atsistatydinti.

  STT pareignai D.Kreiv apklaus ketvirtadien ir po apklausos ministras jau pats pripaino, kad teissauga jo paym vertino kritikai.

  Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

 • 2 Aktualijos 2011 m. kovo 5 d. Nr. 18 (9037)Valstiei laikratis

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  Daugelis ms alies piliei savo elektroninio pato dutse randa laik i Nigerijos, Togo, Ga-nos ar Dramblio Kauno Kranto su pasilymais paveldti milijonus do-leri. Kituose laikuose tariami tur-tuoliai silosi investuoti milijonus ms versl, dar kituose laikuose tiesiog siloma pagalba. Daugelis tokius laikus negailestingai itri-na, kiti susigundo pasilymais ir patiria nuostolius, o mes paband-me pavedioti sukius u nosies.

  Ira 500 000 doleri ek

  Giliausius jausmus sukl tris sa-vaites truks susirainjimas su taria-mu Togo Respublikos turtuoliu Dug-be Hansonu. Jis net atsiunt savo paso kopij su besiypsaniu afrikieiu susiraindami net susidraugavome.

  Dugb i karto mane grieb u jautrumo styg. Prisipaino, kad jam patinka pagelbti monms. Jis ino, kad Lietuvoje iuo metu sudtinga gyventi, todl internete surado mane, nusprend paremti ir papra, kad pa-rayiau, kokios sumos pageidauiau. Paraiau, kad apsidiaugiau tokiais gerais jo ketinimais ir papraiau at-sisti 50 doleri.

  Kit dien sulaukiu atsakymo. D.Hansonas prisipaino, kad mano laikelis j pravirkd. Para, kad a ir mano eima jau galime nesibaiminti dl krizs pasekmi, nes jis man nori praneti labai ger naujien mano vardu iraytas 500 tkst. doleri ekis. Atsakiau, kad esu labai sujaudintas jo dmesio, todl gavs laik irgi apsi-verkiau, ir papraiau, kad jis neverkt, nes man jau pagerjo. Dar priminiau,

  kad man utekt ir 100 doleri nu-sipirkiau iltas kojines, vodkos ir t uksti. Taiau dar kart paragintas padariau, kaip liep mano naujasis bi-iulis Dugb nurodytu banko adresu paraiau trumpai ir aikiai: Kur mano pinigai, kuriuos man perdav ponas Dugb Hansonas?

  Prarado kantryb

  Netrukus ant Londone veikianio Egg Banking plc fi rminio blanko ta-riamas bankininkas Bernas Okerieka man prane, kad 500 tkst. doleri jau yra banke mano vardu ir jis yra pasiruos juos visus man atsisti nu-rodytu adresu, kai tik sumoksiu 150 doleri mokest. Po savait trukusio susirainjimo bankininkas sumai-no mokest iki 50 doleri. Tada a jam praneiau, kad gavau pinig ir galiu atsisti net 200 doleri, jeigu jis man pervest jau ne 500 tkst., bet vis milijon doleri. Bankininkas netru-kus prane, kad gavo pono Hanso-no sutikim padidinti sum iki mili-jono. Paskui a praneiau, kad pinigai jau isisti (i tikrj n nemaniau to daryti). Po keli dien bankininkas jau prarado kantryb ir paklaus, ar a i tikrj isiuniau pinigus. Pa-tvirtinau ir jam nusiuniau mano su-kurt Western Union sskaitos kopij, kurioje buvo parayta, kad 200 dole-

  ri isisti ponui Benui Kukariekai. Po keli valand mane pasiek piktas laikas, kuriame bankininkas jau buvo beprarands kantryb. Jis priekaitavo, kad esu isiblaks, nes pinigus reikjo sisti ne Benui Kukariekai, bet Ber-nui Okeriekai. Susirainjome dar dvi savaites. Jis galiausiai padar ivad,

  kad esu negeras, nesiningas mo-gus, nes neatsiuniu nors 100 doleri, kad gauiau tkstant kart daugiau. Taip ms susirainjimas nutrko.

  Neseniai 13,5 mln. doleri paliki-mas Benine lauk Kauno mero An-driaus Kupinsko. domu, kad pasi-lymas mero elektronin pato dut pateko neatsitiktinai. J atsiunts auk-so prekiautoju ir teisininku prisista-ts Mathuria Nago inojo, kad lai-k siunia miesto merui. domu, kad toks teisininkas i tikrj dirba Beni-ne nuo 1988-j.

  Taiau A.Kupinskas nesusigund uvusio tariamo giminaiio palikimu. M.Nago vliau A.Kupinsk sp-jo jeigu meras tuoj pat neatsakys jo klausimus ir neatsis savo duome-n, bankas Banque Atlantique Be-nin konfi skuos sskaitoje esanius A.Kupinsko pinigus.

  Su VL trumpai ir nenoriai pri-siminimais dalijosi kaunietis vers-lininkas A.L. (pavard redakcijai inoma). Jis 2006-aisiais susigun-

  d investuotoju i Dramblio Kau-lo Kranto. Verslininkas prarado tik nedidel sum viebuiui usakyti ir patyr ilaid pasiskraidymui iki ios alies neofi cialios sostins Abi-dano. Kaip ir reikjo tiktis, kau-nieio ioje alyje niekas nepasiti-ko, o kai jis paband surasti mones,

  kuriems perved nedidel sum ir su kuriais susirainjo, kalbjosi te-lefonu, ios alies policininkai leipo i juoko. Verslininkas net turi nuo-trauk, kurioje spaudia rank Abi-dano policijos komisarui.

  Taiau bta ir didesni praradi-m.

  Sukiai imel tolimj reis vairuotoj

  Bandymas gauti palikim lid-nai baigsi kanadieiui tolimj rei-s vairuotojui Donui Rimpeliui i Ontarijo. Jam laik atsiunts nige-rietis pasireng atidiau. Jis laik atsiunt ne bet kok, o su paveld-jimo jo pavarde dokumentais. Sui-nojs, kad paveldjo beveik 12 mln. doleri, 28-eri Donas met darb ir pradjo planuoti nauj gyvenim. Jo negsdino ilaidos. U paveldtos sumos pervedim sukiai papra sumokti 2 500 doleri. Kai tik suk-iai gavo i sum, atjo laikas, kad dar reikia 4 000 doleri galutiniams dokumentams sutvarkyti, o po ke-li dien dar 5 000 doleri prireik atidaryti sskait viename i bank Londone. Kai vargas mogus su-mokjo ir i sum, sulauk laiko, kad milijonai sskait bus perves-ti tik tada, kai bankui bus sumok-tas 250 tkst. doleri muitas. Taiau tame pat laike sukiai prane, kad j pasamdytam advokatui pasise-k muit sumainti net deimt kar-t iki 25 tkstani doleri su-mos. Pus ios sumos reikia atsisti tuoj pat, o likusi dal atiduoti jau atvykus London.

  D.Rimpelis perskrido Atlant, Londone sukiai jam net nuotraukas parod su jo paveldimais doleriais ir dar imel beveik 100 000 doleri, taiau, kaip jau supratote, amerikietis nesulauk tariamai paveldt mili-jon. Liko tik skolos, nusivylimas ir karti gyvenimo patirtis.

  Gerai organizuoti

  Remiantis Internet Fraud Watch (IFW), 2009-aisiais elektroninje er-dvje sukiai apgavo maiausiai 2 800 moni i JAV, Anglijos, Kanados ir kit ali. Manoma, kad Ameriko-je tokie sukiai iviliojo per 100 mln. USD. Dienratis Sydney Morning Herald paskelb, kad sukiai i Ni-gerijos per metus i austral iviliojo apie 35 mln. doleri.

  Didiosios Britanijos saugumo specialistai atkreipia dmes tai, kad nors laik su kvietimais in-vestuoti, sumokti naus u priz ar tiesiog silani param isiun-iama milijonai, j altini yra vos kiek daugiau nei 400. Taigi galime daryti prielaid, kad veikia gerai or-ganizuotos suki gaujos.

  Lietuvoje tokio pobdio nusikal-timus tirianti Policijos departamento Kriminalins policijos biuro Nusikal-tim elektroninje erdvje tyrim val-dyba iki iol ufi ksavo kelis atvejus, kai lietuviai prarijo suki jauk.

  Sukiai suaktyvino veiklTomas Ulpis, Lietuvos policijos depar-tamento prie VRM Kriminalins polici-jos biuro virininko pavaduotojas

  iuo metu sukiai elektroninje erdv-je ypa suaktyvino veikl. Sunku pasa-kyti, nuo ko toks aktyvumas priklauso. Gal nuo skms, kai pavyksta apgauti. Ir Lietuvoje yra ufi ksuoti keli tokie atve-jai. tai vienas lietuvis susigund auksu i Nigerijos ir kakiek l perved suk-iams. Neabejoju, kad toki atvej bta daugiau, bet apgauti mons apie tai nepranea. Mes bandome juos spti. Jeigu atliekant operacijas banke kyla ta-rim, rekomenduojame, kad bankinin-kai mones spt dl galim nuostoli, taiau ne visada spjimai padeda.Be to, tokio pobdio tyrim perspek-tyvos yra sudtingos sunku ne tik su-rasti sukius, bet net ir tikrj j buvimo viet bna sudtinga ar net nemano-ma nustatyti.

  Pavyko vien mog atkalbtiJulita Varanauskien, SEB banko eimos fi nans ekspert

  Tokio pobdio laik i Afrikos ir kit a-li po pas