Valstiečių laikraštis 2011 08 27

Download Valstiečių laikraštis 2011 08 27

Post on 23-Mar-2016

259 views

Category:

Documents

16 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2011 08 27

TRANSCRIPT

2011 m. rugpjio 27 d., etadienis Nr. 68 (9087) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt iandien VL su priedais:etadienis Jei is jaunatvikas vyras, dailiai skustais ilais smilkiniais, bt pardavjas, pirkiau i jo kasdien, jei taksistas kviesiau tik jo taksi. Bet Steponas Januka, ms vis diaugsmui, dainuoja, daugiau nei 30 met, visus avi savo entuziazmu.Sodyba Jei pasivalgius po pasaul apima noras retais augalais pa-vairinti savo nam aplink, bet kyla vairiausi abejoni, apsi-sprsti pads ivyka Skinderikio dendrologin park. Kam i vasar siaubo var aibai, jai baigiantis turt susi-mstyti, kok aibolaid sirengti, kad kitais metais griaudiant per-knui miegot ramiai. Juolab kad ir iem aibai jau ne retenyb.Bii avilys Bii produktais stengiams pasirpinti, jei esame neabejingi savo sveikatai. Taiau ar inome, kokio medaus mums labiausiai reikia?Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.ltAnksiau Lietuvoje veik pen-kios kunig seminarijos, iuo metu j belik tik trys. Katalik banyios dvasininkai pripasta susidr su nemalonia tendenci-ja: kai kuriose parapijose kunigai suteikia tik btiniausias sielova-dos paslaugas. Majant kunig skaii jie sieja su vertybi krize visuomenje.Nukelta 3 p. fApie tai 4 p. f Apie tai 6 p. f Rugsjo skambutis pakvieia vis maiau mokini ir mokytojiemet Lietuvos mokyklas turt ateiti madaug 30 tkst. maiau moksleivi nei pernai, tkstaniams kvalifi kuot pedagog iemetinis rugsjis prasids darbo biroje.Vida Tavorien. Isamiau skaitykite 2 p. Klaudijaus Driskiaus nuotraukaKunig gretas retino vertybi krizSvarbiausiomis prieastimis, kodl kunigys-t per pastarj deimtmet tapo nepatraukli, dvasininkai vardija visuomenje sigaljus malonum kult ir paaukimo stok.Tariamas ar tikras valdios bejgikumasKain ar gali bti kas nors blo-giau valstybje, kai joje nepaiso-ma statym, kai valdia vieai demonstruoja savo bejgikum, o paeidjai elgiasi taip, tarsi gy-vent negyvenamoje saloje.Rus urnalists nuudymo usakovai neatskleistiRusijos tyrjai prane, kad jie mano inantys, kas 2006-aisiais usak urnalists tyrjos Anos Politkovskajos nuudym. Taiau tai gali bti tik gudrus Kremliaus manevras. etadien VL su priedais:kinink iniosTviks viesa(Us. 170)2 2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratisVida TavorienVL urnalist, vida.tavoriene@valstietis.ltPrie deimtmet alies mokyk-lose moksi madaug 600 tkst. mokini, iemet j teliko apie 390 tkst. Pirm kart mokyklos slenkst perengs 28 tkst. pir-mok. Pernai pai maiausij mokinuk buvo vienu tkstan-iu daugiau. Ofi cialiai deklaruo-ta, kad apie 10 tkst. vaik tvai isive usien.Pedagogai mina darbo bir slenksiusKol kas tai tik preliminars duo-menys. Gali bti, kad vasar dar ne viena deimtis moksleivi kartu su tvais susikrov lagaminus ir skal-sesns duonos dairytis ivyko u-sien. Tad emigravusi vaik gali bti dar daugiau.Lietuvos mokyklos tutja ir u-sidarinja dl mao vaik gimsta-mumo ir emigracijos.vietimo ir mokslo ministras Gin-taras Steponaviius guodiasi, kad moksleivi majimas stabilizuojasi. Rajon pedagogai pastebi, kad skel-biamas ekonominis gerjimas provin-cijos toli grau nepasiek, todl emi-gruojanij srautas nemaja. Taigi ir apie stabilizacij kalbti neverta.Moksleivi skaiiaus majimas ke-lia tamp mokyklose. Kasmet darbo netenka tkstaniai pedagog. Lietuvos darbo biros duomenimis, rugpjio 1 d. 2031 mokytojas iekojo pedagogo darbo. Taiau bendrojo ugdymo mo-kytojams buvo tik 13 pasilym. Liep kai kurios mokyklos iekojo papildo-mojo ugdymo dalyk, dails, chemijos, angl ir lietuvi kalb mokytoj.Kova dl mokiniTutjanios mokyklos atrina konkurencij dl mokini. Ne vie-name mieste pradini klasi mo-kytojai neriasi i kailio, viliodami darelinukus savo klas.tai kai kurie Panevio pradinio ugdymo pedagogai, iekodami bsi-mj pirmok, tvams namus ne-iojo pai parengtus kvietimus. Pe-dagogai vis daniau tampa paslaug teikjais, todl nenuostabu, kad jiems tenka ir savotikas prekybos agent vaidmuo iekant mokini.Konkuruodamos dl vaik Pane-vio miesto vietimo staigos ie-met pritrauk daugiau nei 230 pir-mokli ne i savo mikrorajono. I viso miesto mokyklos tikisi sulaukti apie 770 pirmok.Dl mokini rungtyniauja ir iauli miesto mokyklos. Nors miesto taryba nustato mokykloms aptarnaujam teritorij ir numa-to komplektuojam klasi skaii, mokymo staig pirmokliams ren-kantys tvai danai to nepaiso.Pasak iauli miesto savivaldybs vietimo skyriaus vedjo pavaduo-tojo ugdymui Rimo Marcinkaus, iemet politikai koregavo sprendi-m ir trims mokykloms leido padi-dinti pirmj klasi skaii.Pernai turjome 62 ketvirtsias kla-ses, o iemet pirmok bus tik 51 klas. I viso rugsj laukiama apie 1030 pirmokli, teig R.Marcinkus.Keliais pirmokais daugiau iemet tikisi mokyti Panevio rajono pe-dagogai. I viso laukiame 3822 mo-kini, i j 311 pirmokai. Taiau ie skaiiai keisis ne vienas moki-nys vasar gal kartu su tvais emi-gravo. tai Krekenavos miestelyje darel neatjo 8 pavasar planuoti ikimokyklinukai. Deja, bet emigra-cija nenuslopsta, pastebjo Pane-vio rajono savivaldybs vietimo, kultros ir sporto skyriaus vyriau-sioji specialist Skaidra Kriukien.Tutina tv piniginesRugsjis atnea nemaai rpesi ir mokini tvams. Ileisti vaik mokyk-l kainuoja vis brangiau. Prekybininkai neslepia, kad iemet ratins priemo-ns pabrango vidutinikai 7 proc.Kiek kainuoja tvams parengti vai-k mokykl, priklauso ir nuo j paja-m, ir nuo moksleivio amiaus. Tvai skaiiuoja ileisiantys nuo 200 iki pu-ss tkstanio lit vienam mokiniui.Minimalias pajamas gaunan-ioms eimoms numatyta 156 lit socialin parama vieno mokinio reik menims sigyti. Mokyklins ir kitos preks brangsta, o i suma jau kelet met nesikeiia. Tad ir galimybs deramai parengti vaik mokslui menksta, o socialin atskir-tis mokyklose tik rykja.Socialins apsaugos ir darbo minis-terija prognozuoja, kad iemet mokini reikmenims numatytos socialins para-mos gavj skaiius padids 7 proc.Paramos gavj tikrai nebus ma-iau. Matome, kad ekonomin situ-acija negerja ilieka didelis ne-darbas, gyventoj pajamos menkos, mons ir toliau traukia usien, tvirtino Panevio rajono savivaldy-bs Socialins paramos skyriaus ve-dja Aldona Pakeviien.Apie rajono moni pragyvenimo lyg byloja ikalbingi skaiiai. Pernai i madaug 3700 rajono vaik apie 3000 buvo nemokamai maitinami, o apie 2700 mokini gavo socialin pa-ram mokyklinms prekms sigyti.Vienkartin socialin imoka pervedama tvams, taiau sociali-ns rizikos eimos i pinig ran-kas negauna. Toki eim vaikams reikalingas prekes sigyti padeda se-ninij socialiniai darbuotojai, pabr A.Pakeviien.Pratyboms per 100 litPasak tv, vienos didiausi i-laid mokykliniame krepelyje pratyb ssiuviniams. Vien u juos tenka pakloti gerokai per 100 lit.Kaip informavo vietimo ir moks-lo ministerija (MM), pratyb ssiu-viniai yra neprivalomi. Jei mokytojai ir tvai sutaria, kad pratyb ssiuviniai pamokose bus naudojami, tuomet juos perka mokini tvai. Nereikt sku-bti pirkti neisiaikinus, koki konk-reiai pratyb reikia, teig MM atstov Elona Bagdanaviien.Pedagogai pripasta, kad praty-b ssiuviniai nata tv kienei, taiau tikina, kad pratybos paleng-vina darb.Mokytojams patinka pratyb ssiuviniai, bet jie pirmiausia tur-t vertinti tv galimybes j sigyti. Anksiau dl to turdavome tv nu-siskundim, dabar j nesulaukiame. Mokyklos lanksiau sprendia klau-sim, tikino iauli miesto savival-dybs vietimo skyriaus vedjo pava-duotojas ugdymui R.Marcinkus.Mokyklos turi kopijavimo apara-tus, tad gali pratyb uduotis padau-ginti ir taip pagelbti mokiniams. pagalbines priemones reikia lanksiai irti, sitikinusi Panevio rajo-no savivaldybs vietimo, kultros ir sporto skyriaus vyriausioji specialist.S.Kriukien tikino, jog rajono mo-kyklos neturi problem dl vadovli. Jei vienai mokyklai j stinga, pasisko-linama i kitos mokymo staigos.Prasta tradicija tampa vluojan-ios mokykl renovacijos, kurios ap-kartina rugsjo pirmosios vent.tai iauli mieste vasar atnauji-nimo darbai vyko 6 ugdymo staigo-se. Dl vairi prieasi dviejuose i j statybininkai plus ir ruden.Gaila, bet 2 mokyklose iki mokslo met pradios remontas nebus baig-tas. Taigi viena mokykla nepersikels atnaujint pastat, o kitos moki-niai turs glaustis kitose patalpose. Mokyk loms teks dirbti dviem pamai-nomis. To seniai jau nebuvo mieste, apgailestavo R.Marcinkus.Kasmet alies mokyklos sulaukia visuomens sveikatos specialist vi-zit. Jie vertina, ar mokiniai mokysis saugioje aplinkoje, taip pat ar mo-kyklos paalino prajusiais mokslo metais nustatytus paeidimus.Visuomens sveikatos specialistai 20102011 mokslo metais patikrino 1077 mokyklas ir j skyrius. Paeidi-mai nustatyti 842 mokymo staigose.Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, beveik tredalio alies mokykl grind danga neatitinka nu-statyt reikalavim, deimtadalyje mo-kykl sporto sals ir aiktynai rengti nesaugiai, beveik tredalyje nra atski-r tualet mergaitms ir berniukams, bema ketvirtadalyje mokykl apvie-timas neatitinka reikalavim ir kt.AktualijosDaugja mokytoj bedarbiAleksas Bruas, Lietuvos vietimo dar-buotoj profsjungos pirmininkasNuo 2002 m. pradjus spariai ma-ti moksleivi, nemaai mokytoj lieka be darbo. Moksleivi sumadavo po 2024 tkstanius. 56 metus pavyko pristabdyti mokytoj nedarb ir ilaikyti kasmet apie 1250 darbo viet. Pedago-gams bdavo sudaromas darbo krvis skiriant papildomo ugdymo valand ir pan. Taiau per ekonomin kriz taip pagelbti mokytojams jau nepavyko ir tkstaniai j tapo bedarbiais. I 51 tkst. mokytoj dabar nelik ir 37 tkst. Ir dl geresns ugdymo kokybs, ir dl solidarumo silyta mainti mokytojams savaitin darbo krv ir daugiau peda-gog palikti mokyklose, taiau MM is silymas pritarimo nesulauk.Paramos prao vis daugiau vaikLina Burbait, Socialins apsaugos ir darbo ministerijos Ryi su visuomene skyriaus vedjo pavaduotojaMokiniai turi teis param mokslo reik menims sigyti ir nemokam mai-tinim, jeigu vidutins pajamos vienam eimos nariui per mnes yra maesns kaip 525 Lt. Paramos reikmenims sigy-ti galima kreiptis iki spalio 20 d. 2010 m. i param gavo 147,5 tkst. asme-n, tam skirta 23 mln. lit. iemet tam numatyti 25 mln. Lt, o paramos gavj tikimasi sulaukti apie 160 tkst.Delia.Saul teka 6.13, leidiasi 20.28.Rytojiandien PorytDien: +24 +29Nakt: +13 +18Dien: +18 +23 Dien: +17 +21Nakt: +12 +14Nakt: +14 +19 Rugpjtis skaiiuoja paskutines kalendorins vasaros dienas. Pasidairius po gamt, jau daug kur galima pamatyti ltai artjanio rudens poymius. Trumpjant dienoms, saul kasdien 5 minutmis trumpiau mus diugina.iandien dien bus maai debesuota, lietaus nenumatoma. Tempera-tra nakt 1318, dien 2429 laipsniai ilumos.Sekmadien daug kur Lietuvoje prognozuojamas trumpas lietus, nakt kai kur perknija. Temperatra nakt 1419, dien 1823 laipsniai ilumos.Pirmadien bus dar vsiau, ms alies dang gaubs rudeniki debe-sys. Nakt bus 1214, dien 1721 laipsnis ilumos.Panas orai isilaikys ir antradien: nakt bus 10-12, dien 19-21 laipsnis ilumos.Rugsjo skambutis pakvieia vis maiau mokini ir mokytojPastaruoju metu vis daniau kalbama apie dar vien galim ekonomikos nuosmuk. Ar tikite tuo?Tok klausim buvome pateik interneto puslapyje valstietis.lt.Netikiu, taip kalba tik turintys tam tikr tiksl. Manau, kad taip ir bus. Man tas pats, jau neturiu k prarasti.Neinau. 19 proc.49 proc.27 proc.5 proc.Rugsjis atnea nemaai rpesi ir mokini tvams. Ileisti vaik mokykl kainuoja vis brangiau. Prekybininkai neslepia, kad iemet ratins priemons pabrango vidutinikai 7 proc.Moksleivi skaiiaus majimas kelia tamp mokyklose. Kasmet darbo netenka tkstaniai pedagog. Klaudijaus Driskiaus nuotraukosvietimo ir mokslo ministras Gin-taras Steponaviius guodiasi, kad moksleivi majimas stabilizuojasi. 32011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratise Atkelta i 1 p. Kunigyst pasirinko tik dvylika jaunuoliPastaruoju deimtmeiu Katali-k banyia pastebi nemaloni ten-dencij kunig seminarijas stoja vis maiau jaunuoli.Iki 2006 met dar veik Mari-jampols kunig seminarija, o jai usidarius Vilkavikio vyskupijos klierikai studijuoja Kaune.Taiau studijuojanij seminari-joje maja. 20062007 m. kunigysts studijas Kaune pasirinko 8 jaunuoliai. Vliau dvejus metus i eils dvasinin-ko keli pasirinkdavo tik po eis jau-nuolius. Ir nors 20092010 m. dvasi-ninkais panoro tapti po 7 jaunuolius, iemet nor studijuoti Kauno kunig seminarijoje pareik tik keturi.Panai tendencija ir Vilniaus bei Teli seminarijose.iais metais Vilniaus kunig se-minarija prim 7 jaunuolius, o Tel-i seminarija tik vien.Tikims, kad i kit dviej jau-nuoli, kurie anksiau pareik nor tapti kunigais, bent vienas galutinai apsisprs, vylsi Teli vyskupo Vincento Boriseviiaus kunig se-minarijos rektorius Jonas Aas.Jo teigimu, dviem i trij jau-nuoli pasilyta gerai pagalvoti apie savo pasirinkim.Nubyra pus klierikTeli vyskupo V.Boriseviiaus kunig seminarijos vadovas J.Aas teigia, kad seminarija nesuintere-suota priimti galutinai neapsispren-dusi jaunuoli.Kunigysts kelias pakeliamas ne visiems. Madaug pus stojusij seminarijas vliau meta studijas, to-dl, velgdami bent nedidel neap-sisprendim, jaunuoliams pasilome gerai pagalvoti, aikino J.Aas.Studijos kunig seminarijoje trunka apie septynerius metus ir vis t laik klierikai tik retkariais gali pasimatyti su tvais.Seminarijos nra visikai uda-ros institucijos, kaip bdavo anksiau. Jaunuoliai su tvais gali pasimatyti atostog metu, kelis kartus per me-tus, sak J.Aas.Jis, kaip ir kiti dvasininkai, ak-centuoja beveik tas paias prieas-tis, kodl seminarij student gre-tos vis retja.Kai stojau seminarij 1993 me-tais, ms kurse buvo 15 student, o kitame kurse net 25, prisimi-n J.Aas. Aiku, tuomet visa tauta jaut tam tikr dvasin pakilim, to-dl manau, kad tai vertybi klau-simas.Dvejus metus i eils Teli se-minarijos baigiamj kurs nebaig n vienas studentas, nors joje vairiais krviais dirba apie 30 dstytoj.Vilniaus arkivyskupijoje yra 95 parapijos ir 75 neparapins bany-ios ir koplyios. Vilniaus arkivys-kupijoje i viso yra 161 kunigas.Kauno arkivyskupija yra pana-aus dydio. Jai priklauso 91 parapi-ja, taip pat 23 neparapins banyios bei koplyios. Kauno arkivyskupijo-je sielovada usiima 128 kunigai.Dalis j yra garbaus amiaus ir nepajgs atlikti vis pareig, bet jeigu kalbtume tik apie btinus patarnavimus, tai dabartinio kuni-g skaiiaus utenka, Valstiei laik raiui teig Kauno arkivysku-pas Sigitas Tamkeviius.Pasak jo, btiniausioms reikmms kunig utekt, net jei j bt ir ma-iau. Vis dlto S.Tamkeviius pripa-ino, kad, norint visaveriai skelbti Evangelij, reikt daugiau kunig.J gretas kasmet papildo tik du trys Kauno seminarij baig klieri-kai, prim Kunigysts sakrament, suteikiant teis aukoti miias.Uvald malonum kultasSvarbiausiomis prieastimis, kodl kunigyst tampa nepatraukli, dvasi-ninkai vardija visuomenje sigaljus malonum kult ir byranias eimas.Paprastai dvasinis paaukimas kyla iaugusiems sveikose ir gausiose eimose. Lietuvoje iandien usidaro daugyb mokykl, bt stebuklas, jei paaukim nemat, teigia Kau-no arkivyskupas S.Tamkeviius.Paaukim majim es nule-mia vartotojika ir hedonistin kul-tra, kuri veikia ir tvus, ir vaikus.Vilniaus kunig seminarijos va-dovas .Vabuolas teigia, kad jau-nuoliai tiesiog bijo prisiimti tokius sipareigojimus.Dabar mons bijo sipareigoti visam gyvenimui, sak Vilniaus v. Juozapo kunig seminarijos rektorius .Vabuolas. O kunigyst btent ir yra sipareigojimas visam gyvenimui.Dvasininkai teigia, kad panai kri-z kunig seminarijas buvo apmusi iki 1920 met. Tuomet jaunuoliai irgi nenoriai rinkdavosi kunigo keli. Ta-iau tarpukariu vyko dvasinis pakili-mas. Jis pasikartojo ir atkrus Lietu-vos nepriklausomyb 1990 metais.Vyskupus kaltina neveiklumuVisame pasaulyje Romos katali-k banyia igyvena savotik kri-z. Apie j kalbjo dar Jonas Pau-lius II.Pavyzdiui, apie 300 Austri-jos kunig (arba tiek, kiek yra vi-soje Lietuvoje) iemet prisijung prie Kvietimo nepaklusti (Auf-ruf Zum Ungehorsam) iniciatyvos, reikalaudami, kad Romos katalik banyia imtsi reform.Jie kaltina vyskupus neveiklumu, o dl pernelyg gausi mii ir liturgini patarnavim kunigai es nebeturi lai-ko ganyti aveli, tai yra usiimti tie-siogiai Dievo odio skleidimu.Nepilnamei seksualinio inau-dojimo skandalai JAV ir Europoje tik dar labiau pakirto Banyios ins-titucijos vaizd.Daug kunig gali patvirtinti, kad j pasiryim rinktis kunigys-ts keli paskatino jaunystje sutikti geri kunigai, kalbjo arkivyskupas S.Tamkeviius. Dvasinink daro-mos klaidos, ypa nusikaltimai, apie kuriuos kartkartmis igirstame, irgi prisideda prie paaukim majimo. Tie apraymai iniasklaidoje tik pa-deda Banyiai apsivalyti.Vyrauja palanki visuomens nuomonValstiei laikratis mgino tei-rautis eilini kunig nuomons, bet ie kategorikai atsisakydavo vieai reikti savo mintis.Turiu savo nuomon, bet geriau jos klauskite vyskup, sak kuni-gas Riardas Doveika.Deja, su Lietuvos vyskup kon-ferencijos vyskupais susisiekti ne-pavyko, o kai kuriems j nusiuntus laik, atsakymo nesulaukme. Susi-siekti telefonu su vyskupais irgi pa-sirod neveikiamas darbas. Per dvi dienas kurij telefonai arba bdavo nekeliami, arba referent informuo-davo, kad vyskupai yra ivyk.iniasklaidai mobiliojo ryio te-lefon numeri nedalijame, nu-kirto iauli kurijos referent, kai mginome susisiekti su vyskupu Eugenijumi Bartuliu.Nepaisant Katalik banyi u-griuvusios krizs, visuomenje dva-sininkija pasitikjimo neprarado. Naujien agentros ELTA usaky-mu kompanijos Baltijos tyrimai lie-pos mnes atlikta gyventoj apklausa rodo, kad net 67 proc. alies gyvento-j pasitiki Katalik banyia.Dvasininkai pasitikjimu nusi-leidia tik ugniagesiams gelbto-jams (85 proc.) ir Prezidento tar-nybai (70 proc.).Palyginti su bireliu, Banyios autoritetas gyventoj akyse liep pakilo 2 proc. (65 proc.). Gegus mnes Banyia pasitikjo irgi 65 proc. visuomens.AktualijosDabar mons bijo sipareigoti visam gyveni-mui, sak Vilniaus v. Juozapo kunig semi-narijos rektorius .Vabuolas. O kunigyst b-tent ir yra sipareigojimas visam gyvenimui.Jauni monsdabar kitokieAurin Armonait, Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininkMajant kunigysts patrauklum gali nulemti tiek Katalik banyios nenoras keistis, tiek jaunimas. Verta paymti, kad patys jauni mons dabar yra ki-tokie. Mes pastebime labai rykius po-kyius tarp kart. Jauni mons nori daugiau laisvs savo gyvenime. iuo-laikinis jaunimas nenori gyventi pagal tarpukario kanonus. Daug k gsdina celibatas, taip pat laisvs apribojimai kunig seminarijoje. Aiku, ir mokslo laimjimai keiia poir tikjim. Pati Katalik banyia po truput kinta, bet labai neymiai. Jei Banyia nors ilikti, ji turs iek tiek laisvti. Tikjimas nra pavaldus laikuiMindaugas Kubilius, Vilniaus universi-teto Filosofi jos katedros lektoriusDidel paios Banyios problema: ka-talikams trksta savo tikjimo painimo ir tikjimo valios. Paikos paaliei ne-kos apie modernizavimo btinum, ce-libato atsisakym ir panaiai. Tikjimas nra pavaldus laikui, nes tikima Die-v, kuris yra anapus laiko, anapus io sukurto ir mirtimi serganio pasaulio. Banyia turi bti patraukli ne tiek, kiek ji vaikosi iuolaikini mad, o tiek, kiek joje atsiskleidia Dievas. Kraiuose vyks-tanti Banyios tradicijos akademija Ad Fontes tai akivaizdiai rodo. Jaunimui reikia tikr ir jokiais patraukliais pa-kaitalais neatmiet dalyk. Pasiimame savo transportu visoje Lietuvoje * PERKAME MAISTINES AVIASPERKAME MAISTINES AVIASSupirkimo kainas galite rasti www.malsena.lt Dl kit kultr informacija tel.: 8 686 30 664, 8 614 07 543 UAB Malsena plius Stoties g. 65, Vievis* (ne maiau 25 t)Us. 571)Kunig gretas retino vertybi krizVilniaus kunig seminarijoje studijuojanij kasmet vis maja. Klaudijaus Driskiaus nuotraukaVisame pasaulyje Romos katalik banyia igyvena savotik kriz. Apie j kalbjo dar Jonas Paulius II.4 2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratisVyriausiasis redaktoriusStasys Jokbaitis Administrator (8 5) 210 0110Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojaMeil Tarakeviien Atsakingasis sekretoriusRobertas Sabaliauskas (8 5) 210 0113SODYBA, BII AVILYS Nijol Baronien (8 5) 210 0035TVIKS VIESA Bernardas aknys (8 5) 210 0090SVEIKATA Daiva alc (8 5) 210 0042KININK INIOS Meil Tarakeviien (8 5) 210 0044MOTERS PASAULIS Egl Valionien (8 5) 210 0035ETADIENIS Rta Kliyt (8 5) 210 0082PRIEBLANDOS, USIENYJEVismantas ukleviius (8 5) 210 0092Dizaineriai (8 5) 210 0113Fotokorespondentas (8 5) 210 0113KRATO KORESPONDENTAI:KAUNAS Albinas aplikas 8 655 74 524Gediminas Staniauskas 8 640 19 043Saulius Tvirbutas 8 655 38 128PANEVYS Vida Tavorien 8 615 75 183KELM Nijol Petroit (8 427) 56 797MS AUTORIAI: Algimantas ekuolis (raytojas), Jonas Maiukeviius (raytojas), Kazys Saja (raytojas), Sigitas Tamkeviius (arkivyskupas), Tautos fondo (JAV) tarybos pirmininkas Jurgis Valaitis.REDAKCIJASaltoniki g. 29 / Sli g. 3, LT-08105 Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 210 0110, faksas (8 5) 242 1281.El. patas redakcija@krastospauda.lt.SKELBIMAI PRIIMAMI:Vil niuje: Saltoniki g. 29 / Sli g. 3 (3 auk tas), nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 5) 210 0110 (skelbimai@krastospauda.lt). Faks. (8 5) 242 1281. Kaune: emals g. 16, nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 37) 40 93 71 (kaunas@krastospauda.lt). Dl prenumeratos skambinkite (8 5) 210 0060 (prenumerata@krastospauda.lt) arba nemokamu tel. 8 800 20 090.Laikratis leidiamas nuo 1940 met. Spaus di na UAB Lietuvos ryto spaustuv, Kauno g. 51, LT-21372 Vievis. Of se ti n spau da. 8 sp. lan kai. Ti ra as 29 143 egz. In dek sas 0127; ISSN 10214526; us. Nr. 1043. Rankraiai nerecenzuojami ir negrinami. U skelbim ir reklam turin bei kalb redakcija neatsako.Leidjas udaroji akcin bendrovGeneralin direktor Liudmila RybnikovaAdministrator (8 5) 210 0110Reklamapardavimai@krastospauda.lt Prenumerata ir platinimas (8 5) 210 0060Buhalterija (8 5) 210 0045Fondas Kaimo vaikai (8 5) 210 0110Knyg prekyba Viktorija Kanaeviit (8 5) 210 0070Stasys JokbaitisKain ar gali bti kas nors blogiau valstybje, kai joje nepaisoma staty-m, kai valdia vieai demonstruoja savo bejgikum, o vairs paeidjai elgiasi taip, tarsi gyvent kokioje nors niekam nepriklausanioje negyvena-moje saloje.Ar ne taip galima pamanyti ma-tant, kaip Palangos valdia niekaip negali atsikratyti vis sezon nelega-liai veikiani olandik atrakcion. Veltui vasaros sostins meras siun-tinjo ratus vairioms alies insti-tucijoms, praydamas pagalbos su-drausminant suljusi Lietuvoje registruot olandiko kapitalo ben-drov Leander LTU. Visi tie kuror-to vadovo ratai lyg irniai sien.Pasirodo, nra Lietuvoje tokios jgos, kuri sustabdyt paiame kurorto cen-tre, prie J.Basanaviiaus gatvs ir Meils aljos sankryos, sumontuot karuseli ir spyni savininko Nyderland pilie-io Petruso J.M.Leanderio versl.Net tokios, atrodyt, takingos institucijos kaip Valstybin darbo ir Valstybin mokesi inspekcijos, ku-ri paprastai daug kas privengia (k jau kalbti apie paveldo ir aplinkos sargus), ioje lioje savavaliavimo istorijoje atrod bejgs kaip vaikai.Vieniems, pasirodo, trksta sta-tym, kad galt sudrausminti sava-valiautojus, kiti lyg kart bulv i problem mt kitoms institucijoms. Gal i ties teisus neseniai Seimo na-riu irinktas klaipdietis Naglis Pu-teikis: kai atrakcion savininkai pini-gus u savo paslaugas renka be jokios apskaitos, turint didel sum gryn-j, galima atidaryti bet kokias duris ir susitvarkyti netgi komplikuoiausius reikalus. Anot vieno garsaus politiko, kas galt paneigti...Sunku pasakyti, kiek laiko bt tvyrojs tas bejgikumas, jei ne vie-n dien vyks incidentas. Dl gedi-mo vidiniame atrakcion parko tinkle viename i atrakcion dingus elektrai, madaug valandai liko emyn galvo-mis kyboti devyni vaikai. Po ios pra-mogos jie atsidr ligoninje.Dabar jau sujudo daug kas, netgi premjeras, paadjs, kad netrukus ems tarnyba nutrauks vieno e-ms sklypo, ant kurio stovi Palangos savivaldybs leidimo neturintys tie nelemti oland atrakcionai, nuom. Ir statym sprag, dl kuri bandy-ta teisinti bejgikum, staiga tarsi su-majo... Net Valstybin darbo ins-pekcija prie por dien pagaliau rado pagrind sustabdyti atrakcionus. O juk Palangos meras pagalbos auksi nuo gegus mnesio. Gal tai vienetinis netyinis atve-jis, kaip dabar neretai po garsi skan-dal teisinasi kai kurie ms ministrai ir kiti aukti pareignai? Deja, ne. To-ki valdios bejgikumo pavyzdi galima pateikti tikrai ne vien. tai kad ir naktin prekyba alkoholiu. Ji, kaip inome, o cialiai udrausta. Da-bar didiuosiuose prekybos centruose po dvideimt antros valandos nenusi-pirksi net silpniausio alaus butelio.Taiau vadinamosiose kavinse nors krepiais nek. Ir ne tik al, bet ir kur kas svaigesnius grimus. Kai kur net itis par. Gal niekas neino ir nemato, kad tos danai varganuose kioskuose sikrusios kavins, kurio-se visa ranga apmsojusi mikroban-g krosnel, ukalkjs arbatinukas ar kavinukas ir pora neivaizdi sta-liuk tik priedanga gauti licencij naktinei alkoholio prekybai. Kava tose kavinse paprastai negeriama. Ne tas kontingentas.Formaliai prikibti prie toki girdyk l i ties ne taip lengva. Jos paprastai turi visus reikiamus leidi-mus, apsimeta, kad yra kavins. Tik kakodl niekam nekyla noro pasi-domti, kas ir kodl idav tuos lei-dimus steigti tokias apgailtinas ka-vines. Taip jas vadinti net lieuvis neapsiveria, nes dan normaliam mogui baisu net koj kelti.Dabar visa bda veriama politi-kams spragos statymuose neleidia likviduoti t girdykl. Kas be ko, t sprag, seimn tyia ar netyia pa-likt, tikrai apstu. Taiau ar kas nors i t valdinink, lengva ranka dalijani leidimus steigti tas girdyklas, matyda-mi tas landas, kreipsi, pavyzdiui, kur nors parlamentar, kad jis inici-juot atitinkamas statym pataisas?Vargu. O kodl? Gal kakam yra naudingesn dabartin garsiuosius nepo laikus Rusijoje primenanti situ-acija? Atsipeikkime jau dvideimt pirmasis amius, o ir mes daugiau kaip du deimtmeius gyvename laisvi ir ne-priklausomi, deklaruojame, kad esame demokratika teisin valstyb. Todl laikas pradti paisyti ir statym, ir tvar-kos, nedemonstruoti tariamo, mones nevilt neretai varanio bejgikumo, kuris kelia nepasitikjim valdia, jos gebjimais apginti moni interesus.Kristus paadjo pastatyti savo Banyi toki tvirt, kokios net pra-garas nestengs nugalti. is paa-das mums gali skambti netikrovi-kai, ypa kai girdime tvirtinant, kad Banyi yra itikusi kriz maja dvasini paaukim, kunigai nesilai-ko sipareigojim, o banyiose lik tik vyresnio amiaus mons.Taip, ms dienomis apie Bany-i galima igirsti ir pai viesiau-si, ir pai juodiausi pasisakym. Internetas lta nuo Banyios nie-kinimo. Daniausiai i niekintoj gretose mons, kurie, perskait ro-man Da Vinio kodas arba pai-rj ateistin vaizdo lm Laiko dva-sia, mano visk in apie Banyi ir, svarbiausia, kad ji esanti bloga.Taiau Banyia yra ne moni krinys. Jos Krjas yra Viepats. Jzus Kristus, lankydamasis Pilypo Cezarjos apylinkse, paadjo kurti Banyi ir savo paad itesjo per Sekmines, kai ventoji Dvasia nu-eng ant apatal ir Krist tikjo bei pasikriktijo keli tkstaniai vyr. Banyios krikto metrikai buvo pa-sirayti Dievo Snaus krauju. Todl mes visuomet, net siauiant didiau-sioms audroms, liekame rams: ne mogus Banyi sukr ir ne jam rungtis su Dievo darbu.Banyia tai bendruomen mo-ni, kurie prim Naujj Sandor, patvirtint Jzaus Kristaus mirtimi ir prisiklimu. Apie ios bendruomens gyvavimo pradi skaitome Apatal darb knygoje. Apatalas Paulius ke-liavo i miesto miest, skelb Evan-gelij ir kr Krist tikjusi mo-ni bendruomenes. Panaiai elgsi ir kiti apatalai. iandien ios krikio-nikos bendruomens, susikrusios ant vyriausiojo apatalo Petro pama-to, sudaro milinik bendruomen, kurioje rasime vairi tautybi, rasi ir vairaus amiaus Krist tikju-si nari.Banyia tai Dievo karalysts ingsniai jau ia, emje. Banyia tai Dievo tauta, kurios nariai esame mes visi. Per krikt mes sijungia-me Banyi ir tampame vento-sios Dvasios ventove. Ms sielose apsigyvenusi ventoji Dvasia kuria ir ugdo malons gyvenim. Visas e-mikasis gyvenimas turi bti skirtas ms dvasinei brandai, kad jo pa-baigoje galtume su apatalu Pau-liumi pasakyti: A gyvenu, taiau nebe a, o gyvena manyje Kristus (Gal 2, 20).Banyios oponentai priekaitauja, kad mes, Banyios nariai, daug kur klystame ir nesame ventieji. I dalies jie teiss. Tikrai veidmainiautume, jeigu mes, tikintieji Krist, laikytume save ventaisiais, be joki priekait. Kam tada Jzus Kristus paliko Sutai-kinimo sakrament? Mes ateiname Banyi silpni ir netobuli, taiau nesusitaik su savo nuodmingumu; ateiname su neblstaniu noru kas-dien kilti ir tobulti. Bdami silpni, mes kartkartmis suklystame, bet vl susitaikome su Dievu ir iekome J-zaus veido, kuris vienkart turi nu-visti ms sielose visu rykumu, kad galtume be svyravimo su apatalu Petru pasakyti: Tu esi Mesijas, gyvo-jo Dievo Snus! (Mt 16, 16).Gyventi Banyios bendruome-nje yra didel Dievo dovana, nes tai leng viausias ir saugiausias kelias Dievo link. Pas Diev galima keliauti ir brz-gynais deja, ne vienas panaiai ke-liauja, taiau visikai kitoks kelias, kai alia savs jauiame bendraminius ir esame stiprinami Dievo malons.Daugelis gerai prisimena palai-mintojo Jono Pauliaus II lankymsi Lietuvoje. Anomis dienomis mes visi igyvenome didel diaugsm ne vien dl to, kad i arti pamatme popiei, bet kad pasijautme Visuotins Ba-nyios nariais.Visai neseniai Madrid i viso pasaulio buvo suvaiavs katalikikas jaunimas. Vien i Lietuvos ten nuvy-ko apie pusantro tkstanio jaunuo-li. Nakt per milijon jaun mo-ni milinikoje aiktje drauge su popieiumi Benediktu XVI adoravo v. Sakrament, meldsi ir klaus-si Dievo odio. Jaunimas i penki pasaulio emyn dalyvavo popie-iaus aukojamose Miiose. Reikjo tik pamatyti t jaun moni veiduo-se tryktant diaugsm, kad supras-tum, kokia didel privilegija priklau-syti Katalik banyiai ir kaip lengva drauge iekoti Kristaus bei leisti jam augti savo irdyje.io sekmadienio Mii Evan-gelija kvieia kiekvien ms atsa-kyti Kristaus klausim: Kuo js mane laikote? Kuo tu mane laikai? K Kristus reikia tavo gyvenime? Ar padeda bti tiesiam, siningam, skaisiam, myliniam? iuos klausi-mus siningai atsakyti gali bti ne-lengva. Galbt ne vienas pajusime, kad mums dar reikia daug dirbti su savimi, kad dar reikia toli nuygiuoti, kol Kristus rykiai nuvis ms gyve-nime. Tik nebijokime itos kelions. Nebijokime ir nepaisykime t, ku-rie, paskend pasaulio dvasioje, ban-dys ir mus kalbti atsisakyti kelio su Kristumi.KomentaraiSavaits komentarasDiaugsmas gyventi BanyiojeTariamas ar tikras valdios bejgikumasTurint didel sum grynj, galima atidaryti bet kokias duris ir susitvarkyti netgi komplikuoiausius reikalus. Anot vieno garsaus politiko, kas galt paneigti...Mes ateiname Banyi silpni ir netobuli, taiau nesusitaik su savo nuodmingumu; ateiname su neblstaniu noru kasdien kilti ir tobulti.52011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratis AktualijosPensininkai gali tiktis, kad Seimas rudens sesijos metu svarstys sumaint pensij at-krim, o tai teisj sumaint alg galiojim planuojama pra-tsti, rodo Vyriausybs silomi statym projektai.Vyriausyb Seimui teikia 276 statym projektus (83 pagrindi-nius statym projektus ir 193 ly-dimuosius teiss akt projektus). Pagrindiniai Vyriausybs teikiami projektai skirstomi eias sritis 2012 m. biudeto tvirtinimas, su-maint pensij atkrimas, suma-int valstybs politik, pareign, teisj alg galiojimo pratsimas, valstybinio socialinio draudimo ir pensij sistemos pertvarka, energe-tika ir teritorij planavimas.Tarp svarbiausi Seimui teikia-m Vyriausybs silym sumain-t valstybini socialinio draudimo senatvs, netekto darbingumo pen-sij ir sumaint valstybini pensij atkrimas bei su tuo susijusi teiss akt primimas, paymima Vyriau-sybs spaudos tarnybos praneime.Taip pat Vyriausyb Seimui silys pratsti laikinai sumaint valstybs politik ir valstybs pareign, Kons-titucinio Teismo teisj atlyginim ir bendrosios kompetencijos bei specia-lizuot teism teisj pareigins al-gos dydi galiojimo laik.Rudens sesijoje vienas svarbiau-si klausim bus 2012 m. valsty-bs biudeto, savivaldybi, Sodros, Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2012 m. biudet svarstymas ir tvirtinimas. Seim taip pat pa-sieks valstybinio socialinio draudi-mo ir pensij sistemos pertvarka bei su ja susij teiss akt projektai.VL, Eltos inf.Seimui bus siloma atkurti pensijasL pristig ugniagesiai krei-psi Prezident Dalia Grybaus-kait. Jie pasiry sustoti prie sporto aren ir Europos krepi-nio empionato metu rinkti pini-gus. Tokias akcijas, jei nebus kitos ieities, planuoja Ugniagesi gel-btoj profesin sjunga.Mes jau treti ketvirti metai rita-ms emyn, ir kol ko nors nenutiks, niekas neatkreips dmesio. it d-mes mes ir norime atkreipti, paro-dyti, kokia yra situacija, Eltai sak Ugniagesi gelbtoj profesins s-jungos pirmininkas Saulius Diau-tas.Pasak profsjungos vadovo, jau dabar savivaldybi ugniagesiai la-bai danai priversti po vien vaiuo-ti gesinti gaisr, o dar pasigirdo kal-b apie tai, kad pritrkus pinig gali bti naikinama apie 40 komand ir taip darb prarast apie 300 nestatu-tini ugniagesi. Es Priegaisrins apsaugos ir gelbjimo departamentas para rekomendacijas merams, kad suderint su apskrii priegaisrin-mis valdybomis ir naikint koman-das, jeigu trksta pinig.Manau, net departamentas ne-norom para it rekomendacij, nes mes kreipms Finans ministeri-j praydami skirti pakankamai l, kad ugniagesiai po vien nevaiuot gaisrus. O visiems metams reikjo 11 mln. lit, iuo metu reikalingi bt 4 mln. lit, dst S.Diautas.Jau dabar, pasak profsjungos va-dovo, savivaldybi ugniagesiai da-nai gaisr vaiuoja po vien. Vie-nas usiveda siurbl, isitraukia arn ir vienas gesina, padt nupasakojo S.Diautas.Ugniagesi profsjungos vadovas svarst, kad net gesinant gaisr Ga-rinuose galbt trko ne technikos, o moni.Ugniagesi profsjunga kreipsi alies Prezident, praydama sureng-ti susitikim, kuriame alies vadovei idstyt apie priegaisrin apsaugos sistem ir jos pareignus kamuojan-ias problemas.Mes norime pasakyti Preziden-tei: susitikime ir sprskime. Jei imsi-ts sprsti, tai mes nerengsime pro-testo akcij. Nors jei reiks, joms mons yra pasiruo, planuojame rinkti las, bent jau vien dvi ko-mandas itrauktume i 40, sak S.Diautas.VL, Eltos inf.Gelbtojai priversti patys gelbtisSavivaldybi ugniagesiai danai gaisr vaiuoja po vien. Vienas usive-da siurbl, isitraukia arn ir vienas gesina. Klaudijaus Driskiaus nuotraukaPensininkai gali tiktis, kad Seimas rudens sesijos metu svarstys suma-int pensij atkrim.Klaudijaus Driskiaus nuotrauka(Us. 599)6 2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratisVismantas ukleviiusVL urnalistas, vismantas.zuklevicius@valstietis.ltRusijos tyrjai treiadien pra-ne, kad jie mano inantys, kas 2006aisiais usak urnalists ty-rjos Anos Politkovskajos nuudy-m, skelbia RIA Novosti. Taiau tai gali bti tik gudrus Kremliaus manevras. Tikrieji nusikaltimo u-sakovai niekada neatsiss teisia-mj suolus, teigiama prancz iniasklaidoje.Nuud veniant prezidento gimtadienTyrjai turi informacijos apie ta-riam nusikaltimo organizatori, bet dar anksti j vieai skelbti, sak Ty-rim komiteto, nepriklausomos nuo policijos institucijos, atstovas.i informacija paskelbta prajus dienai po buvusio aukto Rusijos po-licijos pareigno areto. tariama, kad antradien suimtas pulkininkas leite-nantas Dmitrijus Pavliuenkovas or-ganizavo A. Politkovskajos nuudy-m ir parpino udikui ginkl.Pagrindinis bylos tariamasis Rus-tamas Machmudovas buvo suimtas enijoje 2011-j gegu.R.Machmudovo broliai kaltinami nusikaltimo metu vairav automobil, o buvs policijos pareignas Sergejus Chadikurbanovas padjs sureng-ti mogudyst. Visi trys tariamie-ji buvo teisiami 2009-aisiais, taiau iteisinti dl rodym stokos. Rusi-jos aukiausiasis teismas sprendim panaikino ir tariamieji bus teisiami dar kart.1999 m. tuometinis Rusijos mi-nistras pirmininkas Vladimiras Puti-nas ved kariuomen nepriklauso-mybs siekiani enij. Tuomet prasidjo precedento neturintys iau-rumai prie en taut, sakoma 2007 m. sukurtame ano Mielio Kar dokumentiniame lme Putino sistema. Tuo metu A.Politkovskaja peln tarptautin pripainim u mogaus teisi paeidim eni-joje tyrimus.Turbt neatsitiktinai su garsia urnaliste ir publiciste susidorota per tuometinio prezidento Vladi-miro Putino gimtadien. 2006-j spalio 7 d. ji buvo nuauta Maskvos daugiabuio lifte name, kuriame pati gyveno. Kai kuri usienio po-litolog manymu, su urnaliste susi-dorota Ramzano Kadyrovo (vliau V. Putino paskirto enijos pre-zidentu) arba paties V.Putino u-sakymu.A.Politkovskaja, raiusi apie mo-gaus teisi paeidimus enijoje, galjo netikti daug kam enijos promaskvietikai valdiai, Kremliaus politikams, Rusijos specialiosioms tarnyboms, kariuomenei ir, inoma, paiam V.Putinui.Tikrasis valdovas Rusijoje ne prezidentas Dmitrijus Medvedevas, o o cialiai premjero pareigas einantis V.Putinas. Buvs KGB usienio val-gybos karininkas yra etninis naciona-listas, regintis Rusijos, vl didingos ir takingos supervalstybs, svarbi viet pasaulio arenoje, raoma demokra-tini Vakar ali spaudoje.Btent V.Putinas yra kaltina-mas susidorojimu su verslininkais (M.Chodorkovskiu, B.Berezovskiu), prietaraujaniais jo politikai, nede-mokratikais veiksmais prie kritikas iniasklaidos priemones.V. Putinui valdant Rusij buvo nuudyti 22, o per pastarj deimt-met jau net per 100 kritikuojani Kremli (ir konkreiai dabartinio ministro pirmininko veiksmus) ur-nalist. Tarp nuudytj mintoji A.Politkovskaja, taip pat kiti yms urnalistai: J.ekoichinas, P. Chleb-nikovas, N.Estemirova, A.Baburova ir kiti.A.Politkovskaja valstybs prie sraeNuo vi prajus net 55 min. 17 val. 10 min. vietos laiku A.Politkovskajos kn daugiabu-iame name Maskvos centre, neto-li nuomojamo buto aptiko kaimyn. urnalist buvo nuudyta tiesiog lif-te. Greta mtsi pistoletas MakarovI 71 ir keturios gilzi ttels.Lemtingj 2006-j spalio 7-osios popiet urnalist parvaia-vo i parduotuvs, su produkt pil-nais krepiais ulipo savo but. Pas-kui gro pasiimti i mainos likusi daikt. Kai jo lift, neinomas as-muo perov jai krtin. altakraujis udikas nedelsdamas paleido dar vie-n kontrolin v galv.Po mirties (kit dien po laidotu-vi) urnalist buvo apdovanota i-nomo ital urnalisto Ticiano Ter-cani vardo tarptautine literatrine premija. Rusijos iniasklaida tuomet skelb, kad pareignai turi vaizdo ra- su tariamu udiku beisbolininko kepuraite, neva kuriamas jo fotoro-botas. Opozicin Rusijos visuomen ikl versij, kad Kremliaus kritiks nuudymas buvo makabrika dova-na tuometinio prezidento gimtadie-nio proga.Ji ruosi ispausdinti savo tyrim apie ministro pirmininko Ramzano Kadyrovo ginkluot gauj enijo-je vykdomus kankinimus. Ana buvo nuauta netoli savo nam, greiiausiai paiam Kadyrovui paliepus, sako-ma prancz dokumentiniame lme Putino sistema. Prajus 5 mne-siams, 2007-j kov, V.Putinas pa-skyr j enijos Respublikos pre-zidentu.V.Putino sistemos prieininkai abejoja, kad nusikaltimas gali bti iaikintas. Abejons ne iaip sau i pirto lautos. Pasirodo, nuudyto-sios urnalists pavard gravo rus tautos ir Rusijos valstybs prie s-rae.Slapt nuo visuomens sra nuo nuudymo prajus beveik tre-jiems metams, 2009 met pavasar, paskelb Liberaldemokrat partijos atstovas Valstybs Dmoje Nikola-jus Kurjanoviius.Advokat bandyta nunuodytiRusijos prezidentas pasmerk urnalists nuudym, taiau j pa-i vardijo tik kaip maai takos tu-rjus asmen. Dabartinei valdiai A.Politkovskajos nuudymas paken-k daug labiau nei jos kritikuojan-tys straipsniai, interviu Vokietijos laik raiui teig V.Putinas.urnalists byla susilauk dar dau-giau dmesio, kai 2008 m. teismo proces nusprend neatvykti viena i A.Politkovskajos eimai atstovaujan-i advokai Karina Moskalenko.Kaip tuomet prane France News, moter ir jos eim mginta nunuodyti Pranczijoje. Savo ma-inoje radusi mediagos, panaios gyvsidabr, advokat nusprend ne-bevykti teismo posd Maskvo-je, tokia prancz inut tuomet apskriejo vis pasaul.Politologai spja, kad antradie-n suimtas pulkininkas leitenantas D.Pavliuenkovas ir jau anksiau i-teisinti, bet vl laukiantys teismo e-nai broliai I. ir D.Machmudovai ir buvs policijos pareignas S.Chadikurbanovas yra tik atpirki-mo oiai.Surado aukas. Galbt tos aukos ir vykd urnalists mogudyst, ta-iau tikrieji usakovai ir kaltininkai ir toliau sds iltuose Kremliaus pos-tuose ir niekas prie j neprikibs, raoma viename Pranczijos disku-sij tinklalapyje.Prancz iniasklaida dar prie ke-lerius metus ra, kad greiiausiai bus surasti tikrieji urnalists udikai, ta-iau auktus postus uimantys nusi-kaltimo usakovai vargu ar kada stos prie teism.UsienyjeGyvybs draudimo bendrovs Bo-num Publicum draudimo direktors Liudmilos Damuliens teigimu, viena i patikim priemoni usitikrinti savo ir savo eimos fi nansin saugum, taip pat ir nelaims atveju, yra gyvybs draudimas. is draudimas aktualus visiems, taiau ems kyje besidar-buojantiems monms ir j eimos nariams ypa.Statistika rodo, kad ems kis i-lieka viena pavojingiausi ekonomi-ns veiklos ri visame pasaulyje, taip pat ir Europos Sjungoje (ES) bei Lietuvoje. ES ali ems kyje ne-laiming atsitikim darbe lygis yra 1,31,4 karto didesnis u bendr ne-laiming atsitikim darbe ES vidur-k. Tai bdinga ir Lietuvai: sunki ne-laiming atsitikim darbe apimties lygis ms alies ems kyje 2010 m. buvo beveik dvigubai didesnis u bendr nelaiming atsitikim darbe vidurk, o 18 proc. vis mirtin atvej darbe vyko btent ems kio sek-toriuje.Taigi matome, kad kininkai savo kasdieniame darbe susiduria su vidu-tinikai didesne rizika nei kit veiklos srii darbuotojai. Vadinasi, kininkams ir emdirbiams tikrai verta pasvarstyti, kaip apsidrausti nuo ios padidintos ri-zikos ir kaip atsitikus nelaimei, kurios n vienas nelaukia ir nesitiki, bent i dalies kompensuoti prarast sveikat ir dar-bingum, pabr L.Damulien.Mokslininkai nustat, kad ems kyje mirtinas bna vienas sueidi-mas i dviej imt. Kai kurie ems kio darbai yra dar pavojingesni. Dau-giausia traum ems kyje vyksta dirbant su ems kio technika. Pa-vyzdiui, jei nelaim vyksta vairuojant traktori, sta 1 i 50 nelaiming atsi-tikim patyrusi traktorinink.Deja, ne visk galime progno-zuoti ir numatyti, kas ms laukia. Taiau savo ir savo eimos saugumu ir gerove galima ir reikia pasirpinti patiems, tuomet ir gyvenimas taps ramesnis, labiau utikrintas, sak L.Damulien.Gyvybs draudimo bendrov Bo-num Publicum jau daug met akty-viai bendradarbiauja su alies kinin-kais, kurie rpinasi savo ir savo ar-timj ateitimi bei sudaro gyvybs draudimo sutartis. Patyr bendrovs konsultantai puikiai imano specifi -nius kinink poreikius ir kiekvienam i j gali pasilyti geriausi draudimo variant pagal konkretaus mogaus situacij bei aplinkybes. Specialistai patars, koki individuali draudimo sutart reikia sudaryti, kad ir kininkas, ir jo eima bt fi nansikai apsaugoti nelaims atveju bei susikaupt pinig eimos ateities poreikiams.K daryti, kad pinig nepritrkt, kai j reikia labiausiaiLiaudies imintis sako: Pinig trksta tada, kada j reikia arba Dk cent prie cento tursi lit. kikai gyvenantys mons Lietu-voje daniausiai yra praktiki, moka skaiiuoti savo pinigus, tad ir pra-usias ekonomines krizes daugelis igyveno iek tiek lengviau nei kiti. Vis dlto, sisuk kasdienius darbus, rpindamiesi kio reikalais, ne visi pagalvoja apie gerokai tolimesn ateit ar netiktus, nenumatytus vykius, kurie gali visai nelauktai pakeisti gyvenimo krypt ir eimos materialin padt. O juk nemaa dalis kinink yra pasim paskolas savo kiui plsti, technikai sigyti. Visa tai kelia pagrst klausim k daryti, kad gyvenimas tapt saugesnis ir ramesnis?Garsiosios rus urnalists nuudymo usakovai neatskleistiV.Putino sistemos prieininkai abejoja, kad nusikaltimas gali bti i-aikintas. Abejons ne iaip sau i pirto lautos. Pasirodo, urnalis-ts pavard fi gravo rus tautos ir Rusijos valstybs prie srae.Kai kuri usienio politolog manymu, su urnaliste susidorota Ramza-no Kadyrovo (vliau V. Putino paskirto enijos prezidentu) arba paties V.Putino usakymu. EPA-Eltos nuotraukosAna Politkovskaja gim Amerikoje, Niujorke, SSRS diplomato eimoje. (Us. 601)Saulius PalaukysParko krjas, puoseltojas ir priirtojas mikininkas Kstu-tis Kaltenis. Bdamas jau garbaus amiaus jis toliau sodina medius, atmintinai ino, kas, kuriame di-diulio parko kampelyje auga.Tolimj krat augalaiSkinderikio dendrologinis par-kas vienintelis Lietuvoje pagal savo dyd ir sukaupt augal ri vairov. Dendrologine verte jis prilygsta bota-nikos sodams. Parkas pasiymi itin di-dele sumedjusi augal ri, veisli, takson vairove. Jame auga daugiau nei 1300 ri, veisli, form ir atmai-n medi bei krm, taiau pai au-gal yra kelis kartus daugiau.Prireiks visos dienosAtvaiavus park reikia pa-siruoti keli valand, o gal visos dienos paintinei kelionei, nes is mogaus rank ir imons krinys uima 100 ha plot, kur eina ir 30 ha uvs utvankos vanden. Tvenkinio vandenys su sausuma pusiasaliais, salomis, lankomis glaudiai susij ir sudaro visum, kuri papildo ir natrals uvs ups eldiniai.alia vairios ir turtingos dendro-logins kolekcijos parke galima ivys-ti ir daugyb rieduli tai ledynme-io pdsakai ms krate. Centrin parko dalis skirta didesniems lan-kytoj susibrimams. ia pastaty-ta estrada, mediniai stalai ir suolai, rengta lauaviet. Tiesa, K.Kaltenis nepakenia iuklintoj, o nesilai-kantiems kultringo elgesio norm bna itin grietas. Kart nuo agresy-vi lankytoj yra net nukentjs.Archyvas ssiuviniuosevairiomis formomis ir spalvomis tviskantys mediai bei krmai tai V.Adamkaus premij pelniusio miki-ninko kryba. Park jis veis bene sun-kiausiu bdu: augindamas augalus i skl. Ir tai daryti m dar 1960-aisiais gerokai anksiau nei i gimtosios Ber-yts vienkiemio persikl Pajiesl. Mokykliniuose ssiuviniuose uni-kalus archyvas. Surayta, kurio augalo skla i kur, kada atkeliavo ir kurioje parko vietoje pasodintas i jos uau-gintas medelis ar krmas.Reti, brangs ir grasSkinderikio geogra niuose augal emynuose auga daugyb egzotik krm ir medi i viso pasaulio. ia galima pamatyti retus sumedjusius Lietuvos augalus: geben lipik, beko-t uol, keru ber ir daugel kit. ia puikuojasi ir kukmedis, natralioje gamtoje seniai inaikintas dl itin ver-tingos medienos. Tad sumaniusieji si-gyti vien ar kit retesn augal apsilan-k Skinderikyje savo akimis sitikina, kaip isvajotas augalas atrodys po 20 met, pamato, kokie augalai tinka jam kompanij, suino, kaip sodinti ir prii-rti, kad augalas gerai jaustsi ir vet.Parkas ankstyv pavasar ypatingas magnolij ydjimu. Lietuvos vardo pa-minjimo tkstantmeio proga Skinde-rikio parko krjas pasodino tkstan-t magnolij. Nepaprasto groio iedai augal mgjus avi jau balandio vi-duryje. Vien dl j verta aplankyti par-k. O ruden vairiausi pasaulio krat lapuoiai nusidao visomis vaivoryk-ts spalvomis. iem ypa irykja puoni vairiausi atspalvi spygliuoi aluma. Danas stebisi, kad tolim-j krat augalai itveria alius ir kuo puikiausiai auga Lietuvos viduryje.Nukelta 8 p. fVALSTIEI LAIKRATISSodyba Redaktor Nijol Baroniennijole.baroniene@valstietis.lt2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)(Us. 268)(Us. 590)Skinderikio parkas avus visais met laikaisJei pasivalgius po pasaul apima noras retais augalais pavairinti savo nam aplink, bet kyla vairiausi abejoni, apsisprsti pads ivyka Kdaini rajone sikrus Skinderikio dendrologin park.Parko krjas Kstutis Kaltenis ir dendrologas Mindaugas Navasaitis turi bendr reikal. Jono Danausko nuotraukaNijol BaronienVL urnalist, nijole.baroniene@valstietis.ltKam i vasar siaubo var aibai, jai baigiantis turt susi-mstyti, kok aibolaid sirengti, kad kitais metais griaudiant per-knui miegot ramiai. Juolab kad ir iem aibai jau ne retenyb.Svarbu funkcionalumasKas yra aibas ir kaip is nat-ralus gamtos reikinys formuoja-si, ino visi. O tai, kad aibo vidu-je temperatra apie penkis kartus auktesn nei Sauls paviriuje, pa-sakyt ne kiekvienas.Nukelta 8 p. fNuo aibo gelbsti ne maldosDaugiau nei 100 ha plote sik-rs parkas vilioja lankytojus ne tik i Lietuvos, nes ia galima pamatyti skirting geografi ni zon augalus. Romualdo Barausko nuotraukaTik penki procentai aib pasiekia em. VL archyvo nuotrauka8 2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratise Atkelta i 7 p. Kadaise tikta, kad nuo aibo gali apsaugoti namuose laikomas ventin-tas Velyk kiauinis ar gaballis Ago-tos duonos. Tada mons n nenu-tuok, kad aibuojant girdim gars sukelia aibo kelyje greitai besiple-iantis kaits oras. iandien visi ino, kad apsisaugoti patiems bei apsaugo-ti savo turt nuo io gamtos reikinio galima ne meldiantis, o kontroliuo-jant aibo keli. Tai padaryti padeda aibolaidiai, taiau renkantis rang reikt atkreipti dmes svarbiausi dalyk funkcionalum. Tradiciniai vadinamieji Franklino bei Farad-jaus sistem aibolaidiai nebelaiko-mi efektyviais. Kita vertus, iuolai-kiniai moderns pastatai turt bti aprpinti tinkama, iuolaikinius stan-dartus atitinkania aibosaugos ran-ga, sak UAB SLO LITHUANIA specialistas Tadas Vercinkeviius.Pagavus nukreipti emApskaiiuota, kad per vienus me-tus aibas vidutinikai trenkia kele-t kart vien kvadratin kilometr. Daniausiai aibas pasirenka objektus, ikilusius vir ems paviriaus: pasta-tus, medius, stulpus arba mones. Vi-same pasaulyje per metus aibas u-mua kelis imtus moni. Sekundin energijos ikrova akimirksniu tampa pastat, bokt, medi, elektronikos prietais, kompiuterins rangos ge-dim bei suniokojimo prieastimi ir pridaro daug materialins alos. Taigi tiek apiuopiami, tiek neapiuopia-mi nuostoliai miliniki. Ne iimtis ir Lietuva, kurioje stichijos lsmas gauna vis didesn pagreit.Pasak T.Vercinkeviiaus, saugant pastatus nuo tiesiogini aibo ily-di, btina aib efektyviai pagauti sumontuot aibo apsaugos sistemos rengin ir vliau, kiek manoma ma-iau sulaikant jo energij, nukreipti em. aibo apsaugos sistema mon-tuojama ant vairiausi statini: sta-dion, komercins paskirties pastat, gamykl, amunicijos bei sprogstam-j mediag saugykl. Ji rengiama taip, kad pastatas likt sveikas ir bt ivengta skaudi materialini nuos-toli ir moni auk.Geresnis efektyvumasGeresn aibolaidio efektyvum galima utikrinti sukuriant galimy-b aptikti audros fenomeno sukuria-m elektros lauk prie spjant jam sikrauti ir i anksto nustatant stipri jonizacij, aptinkam aplink debes. Tokiu bdu sistema Ingesco ESE i jonizacij sukuria keliomis akimirko-mis anksiau ir suveikia labai efekty-viai, tikino T.Vercinkeviius. Joni-zuotas kanalas kelias galimai ikrovai i debesies tiesiai aktyviojo aibolai-dio virn. Kai vyksta ikrova, ai-bo ilydis iuo jonizuotu keliu keliau-ja tiesiai pai aktyviojo aibolaidio virn. Vliau i energija eminimo laidais saugiai nukreipiama em.Galima kooperuotisPasak bendrovs specialisto, toki apsaugos nuo aib sistem gali su-simontuoti kiekvienas vyras. Iekoti metalini stryp, patiems konstruo-ti aibolaidius D.Vercinkeviius ne-pataria. Netinkamai rengti aibolai-diai gali tik priaukti nelaim. Jei prie namo auga aukti mediai, tai dar ne-reikia, kad galite bti rams. Beras ar kitas medis vietoj aibolaidio tik teorin galimyb, kad aibas trenks med, o ne pastat. Jei namas ant kal-niuko, o sodyboje yra daugiau kins paskirties pastat, galima rengti ak-tyvij aibosaugos sistem, kuri dirba 102 kv. m spinduliu, aikino specia-listas. Anot jo, tokiems aibolaidiams rengti danai kooperuojasi keli kai-mynai. Jei per brangus aktyvusis ai-bolaidis, specialistas pataria rinktis pa-syvij aibosaug, kuri ms alyje vis dar populiari, nes pigesn ir nesunkiai sumontuojama. Apie 70 procent vi-suomenini ir privai statini nuo aib saugo pasyvieji aibolaidiai.e Atkelta i 7 p. Ne sau, o monmsRacionaliai mstantis mogus paklaust, kokios naudos siek K.Kaltenis veisdamas sod. Jokios, pasakyt pastantys maakalb, bet be galo darbt mog. Kiekvie-nas jo udirbtas litas keliavo sodme-nims ir parko prieirai. Utat ir nepamatysi pasistatytos nuosavos pilaits ar prabangaus automobilio. Apie tokius vartotojikos mstyse-nos pilieiai sako: Keistuolis.Parkai kuriami ne sau, o mo-nms, fraz, kuri mikininkas nuolat kartoja kaip moto.odius lyg riedulius vien prie kito su ilgais pamstymais dliojan-tis K.Kaltenis nekus pasidaro tada, kai pamato, kad mogus nusimano apie augalus, nuoirdiai domisi ir uduoda domius klausimus. Tada jis atsiveria ir nustebina jausmin-gumu.Kiekvienam po medPaklaustas, koks medis jam mie-liausias, Kstutis atsako: Klevas. Ir papasakoja tai toki istorij.Kai buvome dar vaikai, kart mes, trys broliai, jome keliu ir pama-tme tris medius. Aloyzas, vyriau-siasis brolis, pa-sak: Mano is uolas. A spjau itarti klevas, o jau-nesniam broliui Izidoriui liko ieva. Tik vliau suvokme, kad i medi pavadi-nim pirmoji raid atitinka ms vard pirmsias raides. Tad kitiems broliams Petrui ir Dionyzui atiteko atitinka-mai puis ir drebul, toli-m vaikyst prisimin pane-kovas. Likimas lm taip, kad trys broliai Kalteniai tapo mi-kininkais. Kiekviena Kstuio diena, jei tik leidia sveikata, prasideda nesibaigianiais dar-bais parke.Sodyba(Ka. 235)Skinderikio parkas avus visais met laikaisMaumedio ak puoia kankoris.Pavasar spdingais iedais pasidabina raudonlapis klevas.Pavogta skleliandien Kstuio Kaltenio parke apie 60 ri bei atmain vairiomis formomis ir spalvomis mar-guojani klev: platanalapis, trakinis, triskiautis, putinalapis, totorinis, plaukuotagyslis, skroblalapis, vytenialapis, ginalinis, pilkasis, viesusis, gruzini-nis, japoninis, mandirinis, platakikasis, pensil-vaninis, korjinis, raudonasis, geltonasis, sidabri-nis, aksominis, cukrinis, varpotasis, aliaievis. Ir tai dar ne visi.Palmialapis klevas turi sav istorij. Suchumio bota-nikos sode, kai Kstutis pakl nuo ems io medio sklel, prisistat milicininkas. Tik kai pareignas nu-sisuko, vyras vis dlto pastvr skl ir sidjo kienn. Ir iki iol jis nemano, kad tai vagyst.Nuo aibo gelbsti ne maldosApie 70 proc. privai ir visuomenini statini nuo aibo saugo pasyvieji aibolaidiai. VL archyvo nuotraukaAktyviojo aibolaidio apsaugos nuo aibo ypatumai: Laboratorijoje bei praktikoje patikrintas veikimo principas bei didelis ren-ginio efektyvumas pripastamas bei taikomas daugelyje pasaulio ali. Aktyviojo aibolaidio sistema dl jos konstrukcijos paprastumo yra leng-vai ir greitai montuojama. Tai leidia ivengti prast tokioms tradicinms sistemoms rengti skiriam nema ilaid. renginiai atrodo estetikai ir nedarko bendro pastato fasado vaizdo. ran-ga bandoma srovs impulsais, siekianiais 100 kA; bangos formos keliauja 10/350 ms greiiu. Tai atitinka NFC nustatytus reikalavimus. Montavimas ir nuvedikli skaiius yra parenkamas pagal standart STR 2.01.06:2003 reikalavimus.Montuojant papildomai reikia: 5,8 m stiebo; stiebo adapterio; stiebo tvirtinimo komplekto; aib skaitiklio CDR1 (mechaninio).Niedzveckio obels ydjimo magija.Parke lanky-tojus stebina gausiai y-dinios Sulan-do magnoli-jos. Romualdo Barausko nuotraukos92011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratis SodybaErika Mizuraitiemet Lietuvos buitini aldytu-v gamintoja Snaig pristat net tris naujienas. Viena j aldytuvas stiklinmis durimis tapo virtuvs interjero sensacija, jau pavergusia dizaino specialist irdis. Stilingi ir elegantiki SNAIG Glassy aldytuvai juodo arba balto stiklo durimis taip pat gerai vertinti dl iuolaikik technini savybi jie ypa taups, tyls, aldymui naudojama pati pa-angiausia technologija.Taiau eimininkms, per vasar paruoianioms ypa daug aldom grybi iemai, ne maiau domus ir kitas, itin erdvus naujas Snaigs modelis SNAIG Ice Logic RF35. Tuo labiau kad , kaip ir bet kur kit, Snaigs model nuo iol galima usisakyti tokios spalvos, kuri mie-liausia nam eimininkams.Nudays aldytuv paia netikiausia spalvaBet kuriame prekybos salone, tu-riniame Snaigs aldytuv, jau ga-lima isirinkti patinkant Snaigs al-dytuvo model ir usakyti, kad jis bt nudaytas ta spalva, kuri labiausiai dert kliento virtuvje.Pernai sigijusi speciali rang ir pradjusi tiekti vairiausi spalv al-dytuvus vokieiams, italams, ispanams ir pranczams, iemet Snaig pradjo teikti nauj paslaug ir Lietuvoje.Interjero dizainers ivils Selevs nuomone, galimyb pasirinkti aldy-tuvo spalv, j visikai priderinti prie interjero spalv palets leidia bui-ties pagalbinink paslpti, kad kiti interjero elementai grot pirmuoju smuiku.Taiau ir idja aldytuv nuday-ti iskirtine rykia spalva bei pavers-ti j interjero akcentu skamba origi-naliai. inoma, tokiu atveju reikt keleto element, kurie papildyt in-terjer ir bt panai atspalvi, kad erdv neprarast ibaigtumo, pa-taria .Selev.Turint galvoje, kad mon silo galimyb rinktis bet kok atspalv, manau, kiekvienas pirkjas gali pa-sinaudoti tuo, jog naujas aldytuvas idealiai siliet interjer, sako di-zainer .Selev.Nusidayti galima ir vien aldy-tuv, o toks netradicinis usakymas vykdomas gana greitai, per dvi ke-turias savaites.kikoms eimininkms erdvesni aldikliaiSnaigs aldytuv asortimen-tas didelis. kikos eimininks ras aldytuv, kuriuose daug vietos ne tik aldyti gaus vasaros bei rudens grybi derli, bet ir ilg laik isau-goti sualdytus mais-to produktus.Vitaminai ir mais-tingos mediagos geriausiai ilieka, kai uogos bei kitos sodo ir daro grybs ko-kybikai ualdo-mos. Ta iau tam reikia turti vietos. iemet Snaig pri-stat nauj aldytu-v su dar erdvesniu keturi vaigdu-i aldikliu apaio-je tai dviej kame-r aldytuvas Snaig Ice Logic RF35 su didesniu, net keturi skyri aldikliu. Norint neleisti ieiti altam orui ir siekiant taupyti ener-gij aldiklio kameroje naudojami staliai. Itraukiamuose staliuose, kur temperatra ne auktesn nei -18 0C, galima ilg laik laikyti sual-dytus maisto produktus.Dviej kamer aldytuve Snaig Ice Logic RF35 su ypa talpia aldik-lio kamera savo uogas, alumynus ir kitus gardiems iemos pietums pa-ruotus skanumynus sutalpins ir pa-ios darbiausios eimininks.Stiklinis aldytuvas madingas virtuvs akcentasiuolaikiniuose namuose virtuv yra ypa svarbi erdv, danai susi-liejanti su valgomuoju ir atvira ne-tiktiems sveiams. aldytuvas vir-tuvs interjere danai rdavo ak savo altumu, bet jo nebuvo gali-ma niekuo pakeisti. Naujas Lietu-vos aldytuv gamintojos modelis SNAIG Glassy su juodo arba balto stiklo durimis pradjo nauj er vir-tuvs interjere.Stiklo gaiva jau paverg Europos aldytuv pirkjus ne vienas usienio aldytuv gamintojas suskubo prista-tyti kariausia naujiena ti-tuluojamus blizgius aldytu-vus su stiklo durimis. Ms alies parduotuvse taip pat galima rasti keli skirting preks enkl aldytuv su stiklo durimis. Tiesa, usie-nio gamintoj aldytuvai i ties yra brangs, o lietu-vik SNAIG Glassy mode-l galima sigyti u gerokai maesn kain.Virtuv danai yra ne tik maisto gaminimo patalpa joje nuolatos vyksta gyve-nimas. Be to, virtuv bna sujungta bendr erdv su kitomis patalpomis, tad sti-linga buitin technika, pride-rinta prie virtuvs bald, yra svar-bi interjero dalis, sako dizainer .Selev.Pasak jos, stiklo paviriai ypa dera modernaus interjero namuose. Stikliniai paviriai nra aprminti, o jais padengtos ploktumos sutei-kia interjerui prabangaus vytjimo, leng vumo ir moderniam interjerui la-bai bdingo linij grietumo. Tad to-kio dizaino aldytuvas tikrai papuo-t iuolaikik stiling virtuv, si-tikinusi dizainer..Selev pataria visas mediagas, naudojamas kurti virtuvs interje-r, derinti tarpusavyje. Kaip pavyz-d ji pateikia aldytuvo, puoto balto stik lo durimis, taip pat baltos spalvos stik lo virtuvinio stalo ir stikliniu pa-viriumi dekoruot virtuvs spinteli dureli derin.Pageidaujantiesiems didesns spindini aldytuv spalv vairo-vs, teks iek tiek palkti netoli-moje ateityje Snaig ketina prista-tyti ir sidabrins, pilkos, violetins bei kit spalv SNAIG Glassy mo-delius su stiklo durimis.Naujasis Snaigs modelis sp-dingas ir techninmis savybmis: paangiausia aldymo technologija, daugiau verting mediag maisto produktuose leidianti isaugoti grei-to sualdymo funkcija, sterilum u-tikrinanti antibakterin danga, LED apvietimas, o kai kuriuose mode-liuose ir stikle montuotas ekstra-vagantikas sensorinis elektroninis valdymas.Naujieji aldytuvai yra tyls ir tau-ps, nes tai A++ energetins klass aldytuvai, suvartojantys 36 proc. maiau elektros energijos nei ana-logiki A klass modeliai.Renkantiesiems aldytuv nuo erdvesni iki stilingiausi modeli(Us. 597)Kiekvienas pirkjas gali pasinau-doti tuo, jog naujas aldytuvas idea liai siliet interjer, sako dizainer .Selev.Net ir sodo bei daro grybs gali nustebinti. Ir ne tik geru der-liumi. Juk pasitaiko ir nestandartini, taiau labai domios formos bei dydio vaisi. Btent toki grybi nuotrauk laukiame iki spa-lio 1-os dienos. Jas siskite el. patu nijole.baroniene@krastospauda.lt arba adresu Valstiei laikratis, Sodyba, Saltoniki g. 29/Sli g. 3, 08105 Vilnius.Nugaltojui dovanosime Valstiei laikraio ketvirio prenu-merat. Bus ir paguodos priz Valstiei laikraio knygynlio leidiniai.Konkursas Tokio dar nemaiau ir neragavauRimanto Dovydno pieinysAsta MaeikaitAgronomBraks ypatingos uogos. Po valgomj sausmedi jos pirmo-sios sunoksta ms soduose. Vasa-rai baigiantis btina pasirpinti, kad kitais metais galtume skinti gaus i vis mgstam uog derli.Brakes, bent jau po nedidel lys-vel dare, augina danas kaimo gy-ventojas ar trisiantis sodinink ben-drijose miestietis. Taiau nesvarbu, kokio dydio brakynas, ini rei-kia visiems, auginantiems i ems kio kultr. siveisti nauj brakyn galima daigus sodinant nuo rugpj-io antros puss iki rugsjo vidurio. Jei ruduo ilgas ir iltas, braks sps siak nyti ir puikiai periemos, va-sar jau bus galima rinkti ir pirmj derli. Jei nra galimybs gauti daig baigiantis sezonui, brakes galima so-dinti ir pavasar. Taiau tokiu atveju derliaus teks palkti visus metus.Nusprendusiesiems siveisti bra-kyn ar pasisodinti vien kit lysv braki labai svarbu sidmti, kad gero uog derliaus galima tiktis tik tuo atveju, jei bus parinktas tinkamas sodinimo laikas ir vieta, o vliau lai-ku atlikti visi prieiros darbai.Nuo piktoli ir lig brakyn gali apsaugoti tinkama sjomaina. Braks geriausiai auga atviroje, saultoje vie-toje. Brakynui tinkamiausia derlinga, puri, drgmei laidi, velniai rgti ar neutralios reakcijos (pH 5,26,5), hu-musinga priesmli ir priemoli dirva, kur gruntinis vanduo ne ariau kaip 0,7 m nuo ems paviriaus. Labai rgti dirva kalkinama ne vliau kaip prie metus iki braki sodinimo.Brakes geriausia auginti po bu-rokli, mork, ridikli ir salot. Netinka sodinti po gli, skloj, pupeli, pomidor, agurk, bulvi ir kit augal, po kuri lieka stambi atliek (vlyvj kopst, kukurz, kardeli). Braks gali bti sodina-mos ir po juodojo pdymo, aparus ar apkasus aliejini ridik ir raps, skirt aliajai trai, dirvos plotus. t pai viet braki daigus re-komenduojama sodinti tik po 34 met, nes dirvoje, kurioje braks augo kelet met, prisiveisia vai-riausi piktoli, ypa daugiamei, atsiranda speci nes ligas sukelian-i parazit. Laikantis sjomainos, brakynas bus sveikas ir apsaugotas nuo piktoli. Brakms sodinti nu-matytame lauke pirmiausia sunaiki-namos daugiamets piktols, patr-iama bechlormis kompleksinmis tromis su mikroelementais (mau azoto, didesniu fosforo ir kalio kie-kiais). Vliau, prasidjus vegetacijai, papildomai trti reikia labai nedaug. Braki negalima pertrti, nes tada kerai augina per daug veli lapij, labai sutankja, praranda atsparum ligoms, labiau pva uogos.Braks dar sps siaknytiBraks gausiai ders, jei bus pasodintos nepiktoltoje ir derlingoje emje. Nijols Baroniens nuotrauka10 2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratisPrieblandosLietuvos usienio reikal mi-nisterija pareik Baltarusijai griet protest dl to, kad kai-mynin alis Lietuvos radijo ir televizijos urnalist Rt Lan-kininkait-Ribaiauskien paskel-b nepageidaujama. Baltarusijos ambasadorius neigia, kad jo alis itaip atsako Lietuvos atsisaky-m sileisti ES nepageidaujam teisingumo viceministr.Tapo persona non grataBaltarusijos pasienieiai treia-dien al neleido Lietuvos radi-jo ir televizijos (LRT) urnalists R.Lankininkaits-Ribaiauskiens. Jie pareik, kad urnalist Baltaru-sijoje yra paskelbta nepageidaujamu asmeniu ir jai panaikinta viza.Reaguodama vyk Lietuvos u-sienio reikal ministerija (URM) tre-iadienio popiet ikviet pasiaikinti Baltarusijos ambasadori Vilniuje.Kaip pasakojo R.Lankininkait-Ribaiauskien, ji su operatoriumi vyko Gardin daryti reportao apie tai, kokia ten padtis, kaip gyvena mons. inome, kad Baltarusijo-je socialin ir ekonomin padtis tik blogja. Vaiavome daryti paprasto, gyvenimiko reportao, pasakojo urnalist, turinti veikiani metin akreditacij dirbti Baltarusijoje.Atvaiavus prie pasienio opera-toriui Jonui Grikoniui dokumen-tai buvo sutvarkyti be problem, ta-iau j ikilo, kai imta tvarkyti paios R.Lankininkaits-Ribaiauskiens dokumentus.Klausim ikilo dl mans, kai jie kompiuteryje pamat, kad esu traukta nepageidaujam asmen sra. Buvo ikviestas pats auk-iausias pasienio vadas, kuris pasak, kad man anuliuojama viza, taiau nepaaikino motyv, kodl taip yra daroma, pasakojo urnalist.Ambasadoriui teko pasiaikintiDl Baltarusij neleistos LRT urnalists R.Lankininkaits-Riba-iauskiens URM Baltarusijos pa-siuntinys treiadien buvo ikviestas usienio reikal ministro Audro-niaus Aubalio, kuris tuomet viejo Vokietijoje, nurodymu.Su Baltarusijos ambasadoriumi Lietuvoje Vladimiru Drainu susi-tiks usienio reikal viceministras Evaldas Ignataviius pareik grie-t protest dl anuliuotos urnalis-ts vizos ir jos paskelbimo nepagei-daujamu asmeniu Baltarusijoje.Ambasadoriui buvo pabrta, kad per 20102011 m. Lietuvos usienio reikal ministerija Baltarusijos ur-nalistams yra idavusi 42 akredita-cijas. Dar devyni kaimynins alies iniasklaidos atstov praymai akre-dituoti iuo metu yra nagrinjami.Daug neakredituot Baltarusijos visuomens informavimo priemo-ni atstov nevaromai Lietuvoje rengia reportaus. Lietuvos usie-nio reikal ministerijoje akredituo-ti urnalistai gali gauti daugkartin metin engeno viz.Dabartin televizijos urnalists akreditacija Baltarusijoje turjo baigtis 2012 m. vasario 28 d., taiau nuo tre-iadienio urnalist netiktai paskelb-ta nepageidaujamu asmeniu kaimyni-nje alyje ir jai panaikinta viza.Premjeras tokiais veiksmais nesistebiR.Lankininkaits-Ribaiauskiens nuomone, ji tapo nepageidaujamu as-meniu, nes per daug aktyviai pranei-njo, kas vyksta Baltarusijoje, bendra-vo su opozicija, dalyvavo mitinguose, palaik demokratijos procesus.Prajusi savait suinojau, kad ekijos TV urnalistui, kuris dir-ba Varuvoje, bet turjo akreditaci-j dirbti ir Minske, Baltarusija nei-dav naujos akreditacijos. Sakyiau, A.Lukaenkos reimas rengiasi spa-lio 8 d., kada vyks didysis opozicijos organizuojamas baltarusi susirin-kimas, kur ketinama pareikti ne-pasitikjim A.Lukaenka, nes pa-dtis ir socialin, ir ekonomin, ir visokia kitokia tik blogja, sak LTV urnalist.R.Lankininkait-Ribaiauskien pastebjo, kad baltarusiai apie tai pra-djo kalbti labai atvirai, neliko dide-ls baims, kuri buvo prie metus ar pusantr. Kai mogui per kien ker-ta kriz, jis tada pradeda galvoti apie save, o ne apie reim, sak repor-taus diktatoriaus valdomoje kaimy-ninje alyje rengusi urnalist.Premjeras A.Kubilius nesistebi ir taria, kad tai gali bti atsakas Lietuva nesileido Baltarusijos tei-singumo viceministrs Alos Bodak. A nesu nustebs, galbt tai gali-ma vertinti kaip kakok atsakomj veiksm, sak A.Kubilius.odio ir spaudos laisv yra ne-kvestionuojama vertyb. Tai esminis ms urnalist veiklos principas. Be jo sunku sivaizduoti iuolaikin urnalistik. Tai, kas vyko, vyksta (ir bijau, kad tebevyks) Baltarusijoje, yra iurktus ios laisvs suvarymas, sak raytojas, poetas ir urnalistas Viktoras Denisenko. Pasak vilnieio, neturtume tylti dl to, kas vyksta kaimyninje alyje.VL, Eltos, lrt.lt, balsas.lt inf.Lietuvos televizijos ir radijo urnalist Baltarusijoje nepageidaujamainome, kad Baltarusijoje socialin ir ekonomin padtis tik blogja. Va-iavome daryti paprasto, gyvenimiko reportao, pasakojo urnalist.Ketvirtadien Lietuvos genera-lin prokuratra kreipsi Rusijos Federacijos generalin prokuratr su teisins pagalbos praymu atlikti baudiamojo proceso veiksmus An-drejui Laktionovui, eslavui Mly-nikui ir Aleksandrui Ryovui, kurie tariami Medinink muitins posto pareign nuudymu bei vieno pa-reigno sunkiu kno sualojimu. Rusijos Federacijos generalin prokuratr kreiptasi su praymais, kad nurodytiems asmenims bt teiktos teismo nutartys dl j pripa-inimo tariamaisiais, iaikintos j, kaip tariamj, teiss bei pasilyta duoti parodymus apie tarimo esm dalyvaujant gynjui, sak Genera-lins prokuratros baudiamojo per-sekiojimo vyriausiojo prokuroro pa-vaduotojas Tomas Kruna.Medinink byloje yra priimtos ikiteisminio tyrimo teisjo nutartys dl usienio valstybs piliei pripa-inimo tariamaisiais pagal Baudia-mojo kodekso 100-j straipsn (tarp-tautins teiss draudiamas elgesys su monmis). U i nusikalstam vei-k numatyta laisvs atmimo bausm nuo penkeri iki dvideimties met arba laisvs atmimas iki gyvos gal-vos. LR baudiamasis kodeksas nu-mato, kad tokiam nusikaltimui nra senaties. i veika priskiriama nusikal-timams monikumui.1991 m. liepos 30 d. eslavas Mly-nikas, dirbdamas SSRS vidaus reika-l ministerijos Vidaus kariuomens Rygos ypatingos paskirties milicijos brio vadu, subr organizuot gru-p. Veikdamas kartu su SSRS vidaus reikal ministerijos Vidaus kariuome-ns Rygos ypatingos paskirties mili-cijos brio milicininkais Andrejumi Laktionovu, Aleksandru Ryovu ir Konstantinu Michailovu, vadovavo organizuotos grups nariams, kurie nuud septynis LR Medinink mui-tins posto policijos ir muitins parei-gnus bei padar sunk kno sualo-jim vienam muitins pareignui.VL inf.Prokurorai kreipsi Rusij dl Medinink bylosMedinink memorialas primena skaudias Lietuvai pasieniei udynes.Raimundo uikos nuotrauka diktatoriaus valdom kaimynin al bet kada gali bti neleisti ir kiti Lietuvos urnalistai.Per 20102011 metus Lietuvos URM Baltarusijos urnalistams yra idavusi 42 akreditacijas. Raimundo uikos nuotraukosLaisvas odis ribojamas ir Rusijoje.EPA-Eltos nuotraukaTaurags centre rasta aviaci-n bomba. Ketvirtadienio pava-kar mieste buvo pradti evakuo-ti mons. Sprogmen madaug 1 metro gylyje rado em kass eks-kavatoriaus mainistas. Po pirmi-ns apiros kariuomens iminuo-tojai nustat, kad tai nuo Antrojo pasaulinio karo likusi nesprogusi apie 100 kg sverianti 70 cm ilgio rus aviacijos bomba FAB-100 su sprogdik liais. io tipo aviacinse bombose buvo naudojama dviej sprogdikli sistema. Kariuomens sprogmen neutralizavimo speci-alistai galjo nustatyti tik vieno i sprogdikli tip ir veikimo princip, antrasis dl prastos bkls neiden-tifi kuotas, todl sprogmeniui buvo priskirta aukiausio pavojingumo kategorija. Operacijai vadovau-jantis Sprogmen neutralizavimo kuopos vadas kapitonas Mindau-gas Navickas nusprend i dalies evakuoti vietos gyventojus. Spro-gmens nukenksminimui buvo pa-naudota speciali abrazyvin pjovi-mo ranga MAIS.Nepilnametis mirtinai sualo-jo tv. Kaiiadori rajono Tauc-kn kaime septyniolikmetis mir-tinai sualojo tv. Incidentas vyko namuose, Mokyklos gatvje, tre-iadien apie 23 val. Jaunuolis koja spyr tvui kakl ir sualojo kv-pavimo takus. Vyrikis ketvirtadie-nio nakt ligoninje mir. tariama-sis udarytas aretin.Sostinje susidr keturi au-tomobiliai. Ketvirtadien apie 10 val. ties Ateities ir Visori gatvs sankrya susidr keturi lengvieji automobiliai. Tiriant vykio aplinky-bes paaikjo, kad automobilio va-riklio agregato skystis isiliejo ant kaitusio kolektoriaus, todl pasiro-d gauss dmai, taiau jis neusi-liepsnojo. Avarijoje nukentjo vie-nas asmuo jam dl kaklo skaus-mo prireik medik pagalbos.Garliavoje partrenkti trys vai-kai. Ketvirtadien apie 17.40 val. Kauno priemiestyje Garliavoje, Vy-tauto ir S.Lozoraiio gatvi sankry-oje, 20-meio Kauno rajono gy-ventojo G.B. vairuojamas Renault Laguna, vaiavs antrja eismo juosta, nesustojo prie perjos, nors pirmojoje juostoje jau buvo susto-js automobilis. Renault partren-k 8 met Garliavoje gyvenani mergait ir i aki rajono atvy-kusius ses su broliuku 11-met ir 8-met. Visi trys vaikai iveti Kauno klinikas.Tikrins vairuotoj blaivum. Paskutin vasaros savaitgal policija grieiau kontroliuos, ar vieosio-se vietose nra piktnaudiaujama alkoholiniais grimais bei svaigina-masi. Pareignai pastebi, kad prie mokslo met pradi moksleiviai ir studentai danai organizuoja vai-rias sueigas ir pasilinksminimus, kurie neapsieina be alkoholio var-tojimo. Ypatingas dmesys bus su-telktas masini susibrim ir pa-silinksminimo vietas.VL, Eltos, KAM inf.vykiai trumpaiVL archyvo nuotraukaRta KliytVL urnalist, ruta.klisyte@valstietis.ltJei is jaunatvikas vyras dai-liai skustais ilais smilkiniais bt pardavjas, pirkiau i jo kasdien, jei taksistas kviesiau tik jo tak-si. Bet Steponas Januka, ms vis diaugsmui, dainuoja, dau-giau nei 30 met visus avi savo entuziazmu.Jaunysts eliksyrasAr inote, gerbiamas Steponai, k viena garbaus amiaus moiut pasak apie jus? itas vyras man jaunysts eliksyras!Susitikimai su monmis turi bti ne nyks, o smags. Kodl turiau kitiems ukrauti savo prob lemas? Puikiai galiu ir vienas bti, praleis-ti vienatvje nors imt met, taiau pas mones grtu teigiamai nusitei-ks. Gal ta moiut neino, kad i ti-krj esu diazo dainininkas. Plaioji publika pasta mane vienok, diazo mgjai kitok. iaip ar taip muzika yra mano profesija. Tiesa, tie, kurie i darbo gr iri televizori, mans nesupras. Paryiais parvyks i kon-certo netrukus jau lekiu paskaitas. O dar neatlyginamas visuomeninis darbas... Turi bti tikrai patraks, kad tok krv atlaikytum.Bet baterijos juk senka. Kas gi Jums jas krauna?mons, bendravimas. Prasmin-gi dalykai. Nerkau, negeriu, spor-tuoju, nors turiau sportuoti dar daugiau. Kryba. Noriau krybi-ni atostog, bet mano uimtumas nenormalus.Taiau net ir mgstama profesi-ja ilgainiui tampa rutina. Js am-iuje dauguma svajoja apie ram gyvenim sodyboje.Paauglys bdamas stebdavau-si, kai suaugusieji keikdavo savo darbus. Galvodavau: kam tok pa-sirinkot? Kokia tokio darbo, gy-venimo prasm? Jei biau vairuo-tojas, vainiau pasivilpaudamas, jei pardavjas pardaviniau su palimu. Savo studentams kartoju: Pasirinkote i specialyb, tai pra-om mokytis su diaugsmu, eiti iki galo, o jei ne, vadinasi, esate klai-dingam kely.Kada Js pasukote teisinga kryptimi?Mane pasuko mama, kuri pati buvo labai muzikali, taiau soviet-meiu tremties elis neleido jai mokytis muzikos. Mane deimtme-t, o vliau seseris ir brol nuved muzikos mokykl. Ir gerai padar, nes labai pals buvau.Krybins atostogos nepasiekiama prabangaToks ir likote: muzika js nesutramd.Taiau sukultrino. Gimiau tvams jau sugrus i tremties, apie j vargus tada maai te-inojau. Jie nesiskund, nors augino keturis vaikus. A, kaip vyriausias, pabdavau u aukl, nors akmen metikas buvau ge-resnis. Tytuvnuose, kur gimiau ir praleidau vaikyst, tuomet buvo po-puliars akmen karai: ibarkinda-vom ir mokyklos langus. Drausms paymiais pasigirti negaliu. Nesu-prantu, ko-dl dabar taip dejuojama dl t vadi-namj hiperaktyvi vaik, kodl jie tramdo-mi. Tiesa, mokyto-jus anuomet gerbme, pamok metu aprim-davome. Elementari ta mano vaikyst, taiau drsiai galiu j idealizuoti: saulta, padauika, pasaki-kaSovietmetis jos netemd?Atmetus ideologij ir pro-pagand, kuri vaiku bda-mas nesigilini, prastas eiles parduotuvse ar materialin stygi, sovietmeiu, reikia pri-painti, buvo ir puiki dalyk. Pristatyta kultros nam, kino teatr, kiek vienas kaimas turjo po chor. Ir studentu taps jau-iausi laisvas: susibr grojom k norjom. Ataskaitas pildy-dami raydavom diazo kri-n kaip kirgiz liaudies dainos aranuot. Didiuodavoms ap-mov valdi. Tiesa, kart esa-me nukentj: grojome televi-zijoje vis koncert dain angl kalba, taiau eter jo nepra-leido: atseit tarybiniams stu-dentams nedera vograuti u-sienietikai.I Tytuvn persiklme Jurbark, kur tvas, ekskava-torininkas, gavo darb nau-jajame vyro karjere ir but. Jurbarke baigiau muzikos mokykl. Penkiolikos met ivykau Klaipd, stojau S. imkaus auktesniosios muzikos mokyklos klarneto klas. J bai-gs penketu miau dlioti atei-ties pasjans: patiko istorija, ar-cheologija, tad nuvykau Vilniaus universitet. Taiau u- -js apytams, bylomis uverst kabinet paduoti dokument pajutau svetim dulki, popieri kvap. Apsisuks sprukau lauk. Kabinetinis sdimas darbas ne man.Ger intuicij turite?Matyt, suveik fantazija: mano ateitis neturt taip kvepti. Gr-au Klaipd ir sutikau ia dsty-toj Pran Naru, kuris paskatino mane stoti Diazo katedr, atida-ryt Klaipdos fakultetuose. Va ia tai mano! Tiesa, i pradi diazas nepatiko, labiau trauk rokas, juo-lab kad uostamiest suplauk ge-riausi roko muzikantai i Lietuvos. Tarp j pasijutau alias su savo kla-sikine mokykla ir klarnetu. Susib-rus studentikam ansambliui mans paklaus, ar galiau dainuoti. Ga-liu! atsakiau, nors lig tol dainuo-davau tik tarp kitko.Bet neapgavot. Tebesate pa-grindinis nemariosios Studijos bei diazo vokalistas. Beje, ios grups pavaidinimas man visada atrod mslingas. Studijako?Combo studija. Taip pavadino-me t Klaipdos fakultet orkestro pagrindu suburt vokalin instru-mentin ansambl, taiau Kultros ministerija ibrauk Combo, taigi paliko Studija....ir muzikuoja jau 33 metus. Atleiskit, bet nei vokaliniai inst-rumentiniai ansambliai, nei gru-ps tiek negyvena. Net solistai sce-noje tiek sunkiai tveria.Matyt, labai pavykusi grups na-ri charakteri kombinacija.Taiau Js porininks vis kei-iasi. avi jauna blondin Kristina Jatautait jau pasiymjo ir kaip puiki chorved. Kuo gundote jau-nas gabias solistes?Kokybe. Studija yra muzi-kos kokybs enklas. Tai ko-manda skrydiui kosmos, beveik eima: juk su grups nariais tenka praleisti dau-giau laiko nei su nuosava ei-ma.VALSTIEI LAIKRATIS 2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 34 (186)Redaktor Rta Kliytruta.klisyte@valstietis.ltGyvenimo bdo ir laisvalaikio priedasIeina etadieniais EterisNukelta 12 p. fLNK projektas Auksin irdis iemet truks keturis mnesius ir pasibaigs spdingu padkos renginiu v.Ki vakar. iemet ketinama parodyti net 18 laid, kuriose irovai matys, kaip ban-doma padti beviltikas situaci-jas patekusioms eimoms.Auksins irdies prodiuser Ni-jol Giedraitien neseniai parskrido i Ufos: moteris lydjo Bakirijos sos-tin deimtmet mergait, apakusi prie pusantr met. Lietuvos gy-dytojai jai prisipaino niekuo negal padti, nra vili, taiau suinojome, kad Muldaevo klinikoje Ufoje taiko-mas naujas regjimo grinimo me-todas, kalbjo Nijol Giedraitien. Pasiskambinome pusantr met eil! Pavyko j veikti per pusant ros dienos, ir drauge su mergaite ir jos mama i-skridome Bakirij. Tai, kas ten vyko, pavadiniau stebuklu: nuskridome tik konsultacijos, o grome... po opera-cijos. Laukia dar ne viena, bet jau yra vilties. O svarbiausia, mus supa nea-bejingi mons, kuri paramos dka vyksta stebuklai.Auksin irdis pamau auga ir tampa dideliu labdaros ir paramos projektu. iemet Auksin irdis sprs keliolikos eim problemas, taip pat ir t, kurios neteko bsto namai sudeg, sprogo dl duj nuotkio ar buvo sugriauti stichijos. iuo projek-tu norime skatinti savanoryst, taip pat parodyti Lietuvai, kad tiktai kar-tu galime daryti stebuklus, tvirtino Nijol Giedraitien. Anot jos, silyti pagalbos besiaukianias eimas se-ninijos, savivaldybs ar mokyklos bendruomens gali elektroniniu pa-tu auksinesirdis@lnk.ltPrekybos centre Ozas atida-ryta Auksins irdies krautuvl, kur pardavjais dirba savanoriai, o mons prie projekto prisidti gali aukodami pardavimui kokybikus daiktus arba toki sigydami.Auksins irdies laid ciklas nuo rugsjo 3 dienos etadieniais per LNK.LNK inf.Auksins irdies misija padti monmsOptimizmas smoninga mano nuostataetadienisVidutinio amiaus kriz dainininkas peroko be joki energijos nuotoli.Klaudijaus Driskiaus nuotraukaProjekt prajusiais metais ved R.Vilkonius. Martyno Vidzbelio nuotrauka12 2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratisetadienisetadienio mogusVasaros pabaigoje bus irink-tos aviausios devyni Lietuvos miest moterys. Didiausio inter-neto vartotoj palaikymo bei ge-riausiai komisijos vertintos mo-terys gaus ne tik verting priz bei Miesto ledi titul, bet ir ga-limyb pristatyti savo miest. Or-ganizatori teigimu, is konkur-sas isiskiria tuo, kad iekomos ne tiesiog graios, bet visapusi-kai avios moterys, galinios gar-siai itarti: A didiuojuosi savo miestu!Konkurso Miesto ledi tikslas atkreipti dmes Lietuvos miestus bei ten gyvenanias moteris, pa-skatinti jas aktyviau dalyvauti vi-suomeniniame gyvenime, reikti savo nuomon ir priimti sprendi-mus. Kas svarbiausia parodyti, kad j miestai yra gras ir kupini veiklos, todl pasibaigus konkursui laimtojos bus kvieiamos prista-tyti savo miest ir kituose Lietuvos regionuose.Dalyvauti aviausi moter rin-kimuose galima upildius anket internete www.miestoledi.lt ir k-lus tris savo nuotraukas. Regist-ruotis galima iki rugsjo 27 die-nos. iame etape u konkurso da-lyves balsuos interneto vartotojai. Kiek vliau prie j prisijungs ko-misija, kuri vertins po deimt ge-riausiai vertint kiekvieno miesto moter bei mergin, o susumavus tiek komisijos, tiek interneto var-totoj balsus spalio pirmosiomis dienomis bus paskelbtos devynios nugaltojos.Joms bus suteiktas Miesto ledi titulas, teikti 1000 Lt verts prizai ir surengta profesionali fotosesija. iemet aviausios moterys ieko-mos devyniuose Lietuvos miestuo-se Kaune, Klaipdoje, iauliuo-se, Panevyje, Utenoje, Alytuje, Ukmergje, Teliuose ir Marijampo-lje taiau neatmetama, kad kit-met konkursas gali plstis.Pagrindinis konkurso rmjas ir iniciatorius groio, sveikatos bei nam prieiros priemoni preky-bos tinklas Drogas.aviausios Lietuvos moterys atstovaus savo miestamsDaugiau informacijos:Laura TyrylytEl.patas: info@miestoledi.ltMob.tel. +370 676 78229Projekto Miesto ledi pagrindinis rmjasKaip tai pakenia Js mona?Ji taip pat muzik, abu studijavo-me Klaipdoje, drauge esame nuo studij laik. eima yra nepabaig-tas dviej moni krinys, prie jo prisidedame abudu vienodai. Ms snus jau savarankikas mogus: u-sienyje studijavo versl, iuo metu ieko kur save padti.Esate nusipelns uostamies-iui mogus, daug savs ia d-jot. Kasmet organizuojate tarptau-tinius diazo vokalist konkursus, tapote atsikrusio Klaipdos dia-zo klubo prezidentu...Laikau save tikru klaipdieiu. Jros, vjo, buri daug mano dai-nose, nors prie jros, prisipainsiu, retai teitrkstu. Taiau tas pasiuts kiaurai koiantis pajrio vjas man patinka. Stichijos lsmas, dargana adina kurti. Deja, tam laiko ran-du vis maiau, krybins atostogos man nepasiekiama prabanga.Be kultros darbas veltuiKaipgi vertinate, maestro, ms muzikin kultr?ia prasme Lietuva yra diungli kratas. Talentas prasikals ir tokio-je aplinkoje, taiau praeities geni-jai dygo ne miko vidury: gab vai-k pastebdavo koks vargonininkas, paimdavo mokinius. Perduodama tradicija yra kultros pagrindas o be kultros lunga viskas. Bet ko-kio darbo imkis nekultringai, ir is tau nepavyks. Muzika dabar danai yra tiktai fonas valgantiems ir ge-riantiems, egzistavimo terp, keiia-ma pagal mad. O juk muzika turi jaudinti, uvesti, pakrauti geriems dalykams. Deja, klausytojus keiia vartotojai. Gudrs prodiuseriai i mini pumpuoja kok nors muzikin produkt, bruka atkakliai, juk rei-kia, kad is atsipirkt. Ir k gi? Ga-liausiai publika ima judinti rankas kojas: o gal ita dainel visai nieko, juk visi jos klausosi... Dauguma it krini yra tragiki, bukina, sarg-dina mones.Minia gali suvirkinti bet k, taiau tau pakia reitingus, neva atspindinius produkto kokyb.Minia yra baisus dalykas, kaip, beje, ir demokratija: i turi ir juodj pus. tai anglai udraudia rody-ti vieai nevank klip, o Lietuvo-je nevankybi drausti nevalia, mat bus paeista demokratija Lietu-vos muzikin kultra usimezg dar tarpukario laikais, taiau dabar ji griaunama, pakertamos tradicijos. Dabartine marksistine kultros po-litika netikiu n truputlio. Kakur tai jau girdta: Pasaul sen iar-dysim, kas buvo nieks, tas taps... Seimo nariu.tai ir nuslydome politik..Palikime i tem profesiona-lams. Jeigu manoma, kad kiekvie-nas muzikantas ar virja gali valdyti valstyb, i jau ritasi bedugnn. Tai valstybs saviudyb.Vadinasi, politik neisite? O a surizikuoiau u Jus balsuo-ti: retas optimizmo ir atsakingu-mo derinys. Kas gi paliko tamstos gyvenime reikmingiausi pd-sak?Laikas. Gyvename revoliuci-jos, aigali keitimosi eroje. Ms aplinka labai ryki, kaiti, netgi su-kreianti. Blogai tik, kad nnai vi-sai tautai diktuoja jaunimas. Kodl kiaur dien grojate tik techno? klausiu vieno jauno radijo stoties virininko. Ms publika to trokta! atsako inovo tonu. O juk Senovs Romoje ne iaip sau buvo sakoma: neprileiskite prie val-dios jaun, jie neturi patirties, pa-jgs tiktai griauti. Tai ir yra Lie-tuvos bda, todl masin kultra ia isigimusi. Televizijos projek-tai rodo, kad kuo labiau esi klou-nas, tuo geriau. Kodl publikai ne-bedomu irti puikiai grojant ar dainuojant mog? Duokit en dar puspliki okj grup akims paganyti! Kita vertus, vargana Lo-tyn Amerikos alel randa l valstybiniam puiamj orkestrui ilaikyti, Venesuela toki turi 250 tkstani! Jie neturtingi, bet puia ddas ir yra laimingi.Panau, kad Lotyn Amerikoje ypa gerai jauiats.Gerai, tik esu ten sveias. Pa-saul imaiiau skersai iilgai, bet man svarbi Lietuva. Kodl lietuviai, uuot ij , kaip graikai ar pranc-zai, gatves, bga i tvyns? Kur dingo ms patriotizmas? Ms tautin savimon prigeso, kaip pri-geso tas Bilino laims iburys. Ta-iau joks inteligentas, politikas tuo nesistebi, neaikina jaunimui, nea-dina jo tautins savimons.Atsipraau, ar vis dar kalbuosi su optimistu?Taip. Optimizmas smonin-ga mano nuostata, kuri man yra prasminga. Nepasiduodu. Gyve-nimas turi teikti diaugsm, ki-taip jis beprasmikas. Tiktai pras-mingas gyvenimas yra vertas visko, net aukos.Js ukrtte ir mane diaugs-mingu poiriu gyvenim. Dkui u pokalb.Optimizmas smoninga mano nuostataMuzika dabar danai yra tiktai fonas valgantiems ir geriantiems, egzistavimo terp, keiiama pagal mad. O juk muzika turi jaudinti, uvesti, pakrauti geriems dalykams.Steponas Januka daininin-kas, kompozitorius, prodiuseris, grups Studija vokalistas, Klaip-dos ir Vytauto Didiojo universitet Diazo katedros dstytojas, Klaip-dos diazo klubo vadovas, tarptau-tinio vokalist konkurso Jazz voi-ces organizatorius, kit tarptauti-ni konkurs iuri narys. Muzikuoja su kvintetu Jazzway , Klaipdos bei Kauno bigbendais. Daugelio festivali ir konkurs laureatas, nekart pelns geriausio diazo vo-kalisto titul. Sukr apie 100 dai-n ir instrumentini pjesi, ileido 6 solines kompaktines plokteles ir 7 su grupe Studija.(Us. 600)e Atkelta i 11 p. S.Januka ne vieno konkurso laureatas, nekart pelns geriausio diazo vokalisto titul.Jaunoms atlikjoms garb dainuoti su grupe Studija, gyvuojania 33 metus. Eltos nuotraukosPrajusiais metais atventu-si 20-j gimtadien, grup Siela pristatys savo krinius gyvo garso koncertu rugsjo 16 dien Vilniu-je, v.Kotrynos banyioje. kart prie grups prisijungs smuikininkas Simas Butaviius ir violonelinin-kas Patris ydeliaviius. Nuskam-bs ne tik ymiausios grups dainos, klausytojai igirs ir nauj krini. Pasak Sielos lyderio ir vokalisto Aurelijaus Sirgedo, iame koncerte dainos skambs kitaip, nei raytos albumuose ar ankstesniuose grups koncertuose: visoms joms sukurtos naujos aranuots. Akustinis kon-certas v.Kotrynos banyioje bus raytas ir dar iais metais bus ileis-ta Sielos dain vinilo ploktel pirmoji grups diskogra joje.balsas.lt inf. Siela ileis vinilo ploktel132011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratisRugsjo laukiu su siaubu. Tuoj prasids vaik veiojimas mo-kykl ir atgal, vakarais bre-lius... Kada gi tvams dirbti?Juk vaiko lavinimas nemaai kainuo-ja. Privati mokykla gera (valdi-ka prie nam neturi gero vardo), bet toli nuo nam, breliai kita-me miesto gale, tad aukojams pasikeisdami su vyru. Patarkit, kaip tvams, turintiems imoks-linti tris vaikus, neiprotti vals-tybje, kuri j ateitimi nepajgia pasirpinti.Salvinija, VilniusPataria psicholog Rta Bube-lienGerbiama Salvinija, gerai, kad rpinats vaik ateitimi, taiau ge-rus darbus reikt daryti su protu. Taip, mokslo ant kupros neneio-si, taiau tvai dl t vaik moksl neretai usiveria ant pei kupr, kuri vos pajgia paneti. Mokslo dienos ivakars tinkamas metas pasvarstyti, kodl gi velkate i na-t ir ar verta vl j usimesti, kiek prasminga i jdviej su vyru auka.Ar ne per daug tikits i savo at-al? Kita vertus, ar ne per daug rei-kalaujate i savs? Neretai laviname savo vaikus be saiko ir be laiko, pa-mirdami, kas yra svarbiausia sie-kiant uauginti j kultringu, doru mogumi. Mergait dar neimo-ko mandagiai pasisveikinti su kai-mynais lietuvikai, taiau jau lan-ko pranczik darel: neva nuo ma dien auginame Briuselio diplomat! Berniukas nesugeba i-siplauti lkts, pasikloti lovos, ta-iau jau lanko aikido ar taikvando usimimus: neva eina dvasiniu dao keliu, nesupaindintas tv net su elementariomis pareigomis. Nnai tai vadinama investicijomis vai-ko ateit. Tikima, kad ie investici-j fondai yra saugiausi bei ateityje duos didiausi peln, taigi visos t-veli pastangos bei aukos atsipirks. tampa dl investicij ukreiama: tvams, kurie vaikus investuoja tik pagal kien, neramu, kad kiti juos lenkia, ir siekia trks ply neatsilikti. Daug investuojantieji vaiko lavi-nim, inoma, tikisi nemaos gr-os, taiau kakodl ios ne visada sulaukiama. Suaugusi dukt priki-a tvams, kad per tuos mokslus ir brelius neturjo vaikysts ir neite-kjo. Puikiai mokykl baigs snus staiga pareikia nestosis prestii-n universitet, o vaiuosis Afrik mokyti vaikui abcls...Psichologai pastebi, kad tv investicijos vaik lavinim vis auga, taiau nerimauja, kad ios daugiausia tik materialins. Kdikiui priirti pageidaujama isilavinusi, taigi brangesn, auk-l, paaugs jis leidiamas priva-t darel ar prestiin mokykl, moksleiviui patempti samdomi repetitoriai. Tvai tikina, kad vaik lavinimui pinig negaila, ir lenkia nugar darbuose nuo ryto iki va-karo, kad visa tai apmokt. Bet ar tai nra kompensacija u pai tv dmesio vaikui stok? Mo-kdami pinigus u brelius ar pri-vaias pamokas mginame nura-minti sin, kad maai bname su vaikais. Toks dosnumas neretai slepia pai tv nepasitikjim savimi kaip lavintojais, aukltojais, mokytojais. O juk svarbiausi da-lyk vaik gali imokyti tik tvai: vejoti, grybauti, kepti blynus, si-ti. Stebti gamt, suprasti mones, pagaliau mstyti... prestiin mokykl vaik da-nokai stumia ne mokslo alkis, o jo gimdytoj svajons, sivaizdavimas, kad ios mokyklos baigimo diplo-mas papuo ne tik vaiko CV, bet ir j gyvenim, prids iam verts. Tvai, kurie atal laiko ne atskira asmenybe, o savo paties gyvenimo tsiniu, danai painioja savo pai ir vaik svajones. Tie, kurie nepa-tenkinti savo gyvenimu, neriasi i kailio, kad vaik gyvenimas bt geresnis.Taigi prie rugsjo maraton, silyiau atsigrti save. Idrskite nuoirdiai savs paklausti: ar man patinka mano darbas? K gi i ti-krj norjau nuveikti gyvenime, taiau nenuveikiau? Gal dar ne vlu to imtis, uuot dirbus vaik vairuo-toja? Jei siningai prisipainsite sau savo svajones ir lkesius, ilaisvin-site nuo j savo vaikus.inoma, krepinio ar meno mo-kykla geriau nei gatv ar kompiu-teris, taiau piet virimas su mama, meistravimas su tiu duos vaikui imtkart daugiau nei brangi spe-cialisto pamoka. Btent tokia in-vesticija gr su kaupu.etadienis GyvenimasPadk sau(Us. 576)Kodl vaik moksl kupr nea tvai?Neretai laviname savo vaik be saiko ir be laiko, pamirdami, kas yra svarbiausia sie-kiant uauginti j kultringu, doru mogumi.Danai per daug tikims i savo vaik ir persistengiame juos lavindami.Klaudijaus Driskiaus nuotraukaiandien prasidsiantis ir bema mnes truksiantis tarptautinis My-kolo Oginskio festivalis jau et kart i eils suburs rimtosios mu-zikos myltojus. Plungiki drau-gijos renginyje dalyvaus pasaulin pripainim peln Lietuvos ir usie-nio simfoniniai orkestrai bei meno kolektyvai.Festivalio organizatoriai iskir-tin dmes skirs Mikalojaus Kons-tantino iurlionio krybai JU-NESKO 2011-uosius paskelb M.K.iurlionio metais. Atidarymo ventje skambs Lietuvos nacionali-ns lharmonijos simfoninio orkestro atliekamos M.K.iurlionio simfoni-ns poemos Jra ir Mike. Ikil-mingo vents atidarymo metu Plun-gs miestui leidyklos Terra Publica bus padovanotas ir specialus skaity-mo suolelis kaip pagarbos enklas plungikiams, neabejingiems knygai, krato istorijai, kultros paveldo sau-gojimui. Skaitymo suoleliai kaip do-vanos miestams u kalbos, knygos ir skaitymo puoseljim jau ikeliavo Birton, Trakus, Jurbark,Kauno ir Kretingos rajonus.balsas.lt inf.Mykolo Oginskio festivalis pakvies PlungVL archyvo nuotrauka14 2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratis152011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratis Eteris 6.30 Animac. f. Didysis fi lmuk ou. 6.55 Animac. f. Ozis ir Driksas. 7.20 Maieji Tomas ir Deris III. 7.45 iupininis. 8.10 Kas naujo, Skbi D? 8.35 Detektyvas Drupis. 9.00 Sveikatos ABC. 10.00 Kino pusryiai. Nuotyki f. Ilaisvinti Vil (1995 m., Pranczija, JAV). 12.00 Komedija Prielipa (1996 m., JAV). 13.55 F. T. Budrioji akis. 14.55 Eva Luna. 17.00 Farai. 17.45 vykiai, sukrt Lietuv (k.). (N-7) 18.45 inios. 19.00 Teleloto. 20.00 Super KK2. (N-7) 21.00 Veiksmo fi lmas Sauls aaros (2003 m., JAV). (N-14) 23.35 Veiksmo f. Amenys 2 (1995 m., Vokietija, JAV). (N-14) 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Sandokanas, Malaizijos tigras. 9.25 Kurmis ir... 9.35 Pal Tornberiai. 10.00 Ragai ir kanopos sugrta. 10.30 Gustavo enciklopedija. 11.00 Talent ringas. 12.30 Dok. f. Kinijos mikai. 13.30 Dok. fi lm ciklas iaurietikas bdas. 14.00 Auksin Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl. mogudysts vizija. 16.00 inios (su vertimu gest k.). 16.15 Gamtos kodas. 16.45 Pradk nuo savs. 17.15 Dok. serialas Ekologikiausi pasaulio namai. 17.45 Popiet su A.ekuoliu. 18.15 ingsnis po ingsnio. 18.30 Stilius. 19.30 Bd turgus. 20.30 Panorama. 20.45 Savait. 21.15 Detektyvin melo-drama Prisimini-m kartis (2007 m., JAV). 23.00 Elito kinas. Drama Venecijos pirklys (2004 m., JAV). (N-7) 6.30 Televitrina. 7.00 Smagiausios akimirkos. 8.00 Ekstrasens mis (k.). 9.00 Tauro ragas. 9.30 Apie kl ir mediokl. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Melodrama Meils vardu (2006 m., Indija). 13.45 Smagiausios akimirkos. 14.15 Sveikinim koncertas (tel. (8 5) 278 0803, mob. 8 618 77 654). 16.15 Tarp miesto ir kaimo (k.). 16.50 Atvirai su vaigde (k.). 17.50 Srautas II. (N-7) 18.50 Nacionalinio saugumo agentas VI. (N-7) 20.00 inios. 20.20 Ekstrasens mis. 21.20 Meils istorijos. Melodrama Meil ruden (2009 m., Vokietija). (N-7) 23.15 Siaubo komedija unikos dienos (2009 m., JAV). (S) 1.00 Bamba. (S) 6.50 Teleparduotuv. 7.05 Animac. serialas Perla. 7.30 Ilgoji pertrauka. 8.00 Gormitai. 8.30 Beibleidai. Metalin kova. 9.00 Ltanti banga. 10.00 Komedija Garfi ldas 2. 11.40 Romantin komedija Meil ir kitos nelaims (2006 m., D. Britanija, Pranczija). 13.15 Romantin komedija Vaiduokli miestas (2008 m., JAV). 15.20 Veiksmo f. Greitis 2: laivo ugrobimas (1997 m., JAV). (N-7) 17.40 Kobra 11. 18.45 TV3 inios. 19.00 Oranin manija. Krepinio apvalga. 19.30 Lietuvos talentai 2010. 22.20 Trileris Naktinis reisas (2005 m., JAV). (N-14) 24.00 Trileris Projektas Monstras (2008 m., JAV). (N-7) 1.30 Komedija Idiokratija (2006 m., JAV). (N-7)Rugpjio 28, sekmadienisLTV2 8.00 Gimtoji em. 8.30 Gyvenimo ratu. Mamos Grainos sriai (k.). 9.05 alia ms. Dailininkas Vytautas Kusas (k.). 9.30 Mokyklos langas. 10.00 Miesto kodas. 10.50 Ms miesteliai. Raguva (k.). 11.40 Muzika gyvai. Festivalis Sugrimai 2011 (k.). 13.25 Sietynas (k.). 13.55 Btovs slpiniai. 14.45 Kine kaip kine. 15.10 Diiaus karjera. Muzik. vaid. f. 16.15 Nerimo akimirkos. Muzik. f. 16.50 Dalia Kutrait kalbina... Vinc Trump (k.). 17.15 Krato garb. 18.05 Valstybs kino metratis. Mikas oia, verkia, gaudia... Lietuvos energetika (k.). 19.00 Koncertas Jra ir krantas. 20.20 I atminties eer (k.). 21.00 Trileris inau, kas mane nuud. (N-14) 22.45 Panorama. 23.00 Klaipdos muzik. teatro spektaklis. Opera-fantasmagorija FrankEinstainas XXI amius.TV1 8.05 Teleparduotuv. 8.40 Retrospektyva Fotogra-fas Audrius Zavadskis. 9.10 Ekomitas. 10.05 Pavojingi kaimynai. Dok. serialas. 11.05 unys darbininkai. Dok. serialas. 12.10 Mano puikioji aukl. 12.34 Kitokie? 12.40 Gyvenimo prieskoniai. Serialas. 13.40 Makaliaus kelions. 14.05 Policijos akademija. Humoro serialas. 15.00 Teleparduotuv. 15.30 Didiojo sprogimo teorija. (N-7) 16.00 Graiosios melags. Serialas. (N-7) 17.00 Turtuoli privilegijos (1). Humoro serialas. 18.00 Ratuotas riteris. Veiksmo serialas. (N-7) 19.00 Majamio ligonin. Serialas. 20.00 Trauma. Veiksmo serialas. (N-14) 21.00 Sekmadienio romantika. I Utos Danielos kolek-cijos avi vienuol. Romantinis f. (N-7) 22.55 Daktaras Ozas. eimos gydytojo patarimai. 23.55 Turtuoli privilegijos (1) (k.).TV6 9.15 Teleparduotuv. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 Vienam gale kablys. 10.30 Dar pairsim... 11.10 Kulinarijos meistras. Realybs ou. 12.10 Kol mirtis iskirs. Komedija. (N-7) 12.40 Topmodeliai. 13.35 Pakvais sportas. 14.05 Joki klii! 15.00 Aikiaregys. Kriminali-n komedija. (N-7) 16.00 X mutantai. Fantasti-nis nuotyki serialas. 17.00 Joki klii! 18.00 Pretendentas. 19.00 Formuls-1 pasaulio empionato Didiojo Belgijos prizo lenktyns. Vaizdo raas. 21.30 eimos bias. Animac. serialas. 22.00 Kaljimo bgliai. (N-7) 23.00 Ivaduotojas. (N-14) 23.55 vaigdi kelias. Erdvlaivis. 0.50 Tokia skirtinga Tara. Komedija. (N-7) 1.25 Nerealus seksas. Erotinis f. (S)Lietuvos ryto TV 6.54 TV parduotuv. 7.10 Nam daktaras. 7.40 Teletabiai. 8.30 Grik negyvas! (N-7) 10.00 Dok. serialas Laukin gamta. Agresija. 11.00 iandien kimba. 11.30 Dok. serialas Grobuonys. Gim medioti. (N-7) 12.00 Dok. serialas Plrno instinktas. Didiosios kats. (N-7) 13.00 etadienio detektyvas. Inspektorius Luisas (k.). 15.00 Serialas Pora kaip tvora (k.). 16.00 inios. Orai. 16.05 Super L.T. 17.00 inios. Orai. 17.10 Ekovizija (k.). 18.00 inios. Orai. 18.20 Grik negyvas! 19.00 Lietuvos futbolo A lygos empionato rungtyns: Alytaus DainavaPanevio Ekranas. Tiesiogin transliacija i Alytaus. Per pertrauk inios. 21.00 inios. Orai. 21.15 24/7. 22.15 MAD MEN. Reklamos vilkai. TV serialas. (N-7) 23.20 Naa Raa.Pirmasis Baltijos kanalas 7.00 Naujienos. 7.10 Top-shop. 7.25 Amerikos urnalas. 7.55 Animacinis f. 8.20 Sveikata. 9.00 Naujienos. 9.20 Padriki uraai. 9.35 Kol visi namie. 10.30 Fazenda. 11.00 Naujienos. 11.20 Animacinis f. 11.35 Vaidybinis f. Moteris su grifu slaptai. 13.55 Vaidybinis f. Mimino. 15.55 Vaidybinis f. Gyvai gaudytojas. 17.50 Igorio Matvijenko krybinis vakaras. 20.00 Laikas. 20.25 Didelis skirtumas. 21.30 Yesterday live. 22.30 Kokie ms metai! 0.00 Vaidybinis f. Nuotyki iekotojai. 1.40 Naktinis eteris.etadienis 5.05 Su aura. 5.45 Maoji studija. Dievo odis. 6.03 Rytas su muzika. 8.03 Ryto gars savait. 9.03 Vasaros met vasaros dainos. 10.03 Tetos Betos viktorina. 11.03 Muzika Tau. 12.10 Lietuvos diena. 13.03 Radijo teatras. 13.42 Retro. 14.03 Septynios sporto dienos. 14.28 Gera girdti. 16.30 Laida rus kalba. 17.03 Literatros akiraiai. 17.30 Atsiliepk dainoj. 18.10 Laisvai! 19.03 Vudstoko vaikai. 20.03 Vaik radijo teatras. 20.24 Autorin daina. 20.45 Maoji studija. Dievo odis (k.). 21.03 vaigds iri em. 23.48 Vidurnakio lyrika. V.Baltukeviius. 23.58 LR himnas.(Us. 420) 6.30 Animac. f. Didysis fi lmuk ou. 6.55 Animac. f. Ozis ir Driksas. 7.20 Maieji Tomas ir Deris III. 7.45 Animac f. iupininis. 8.10 egis ir Skbis D. 8.35 Animac. f. Antinas Dafi s. 9.00 Kakas atsitiko (k.). 9.30 Giri horizontai. 10.00 Kino pusryiai. Nuotyki f. Mokykla ant rat (1996 m., JAV). 11.55 Veiksmo komedija Persirengimo meistras (2002 m., JAV). 13.30 Priiupom! (k.). 13.55 F. T. Budrioji akis. 14.55 Eva Luna. 17.00 Neigalvoti gyvenimai. 17.30 Valanda su Rta. 18.45 inios. 19.00 Geriausi LNK koncertai. Kvieiu okti 2010. Kelion aplink pasaul. 23.20 Veiksmo f. Pratinga audra (2000 m., JAV, Vokietija). (N-7) 8.30 Gimtoji em. 9.00 Pal Tornberiai. 9.25 Aviukas onas. 9.35 Ragai ir kanopos sugrta. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 12.00 Pulsas. 12.30 ia ms namai (2). TV fi lmas. 13.45 Juokis. 15.30 Sveikinim koncertas. 16.00 inios (su vertimu gest k.). 16.10 Sveikinim koncertas. 18.00 Vasaros ritmu. Geriausios LRT melodijos. 18.40 Kine kaip kine. 19.10 Muzikinis vaid. f. Diiaus karjera (1980 m.). 20.25 Loterija Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Ansamblio Nerija 35-ojo jubiliejaus ventinis koncertas. 23.25 Trileris inau, kas mane nuud (2007 m., JAV). (N-14)inau, kas mane nuud. Pratinga audra. 6.30 Televitrina. 7.00 Smagiausios akimirkos. 7.40 Ekstrasens mis (k.). 8.40 Nuomininkai. Humoro serialas (k.). 10.00 etadienio rytas. 11.00 Amerikos talentai V (k.). 13.30 Meil lieka ta pati. Koncertas. 15.15 To dar nebuvo (k.). 15.45 Nessi nepjausi. 16.15 Tarp miesto ir kaimo. 16.50 Atvirai su vaigde (k.). 17.50 Srautas II. 18.50 Nacionalinio saugumo agentas VI. (N-7) 20.00 inios. 20.20 Ekstrasens mis. 21.20 Veiksmo f. Pavojingasis Bankokas (2008 m., JAV). (N-14) 23.20 Galin empion lygos varybos 2011. II etapas, Suomija. 0.25 II Europos sporto aidyns jakut imtyns 2011. 1.25 Bamba. (S) 6.50 Teleparduotuv. 7.05 Animac. serialas. Perla. 7.30 Ilgoji pertrauka. 8.00 Gormitai. Animac. serialas. 8.30 Beibleidai. Metalin kova. 9.00 Ltanti banga. 10.00 Komedija Garfi ldas. 11.30 Komedija Nuleist periskop! (1996 m., JAV). 13.25 Juokingiausi Amerikos nam vaizdeliai. 14.30 ok su manimi. 18.45 TV3 inios. 19.00 Draugikos vyr krepinio rungtyns. LietuvaGruzija. Tiesiogin transliacija i Vilniaus. 21.00 Veiksmo fi lmas Pavojai gelmse (2005 m., JAV). (N-14) 23.10 Veiksmo f. Dangaus karalyst (2005 m., JAV, Ispanija, D. Britanija, Vokietija). (N-14) 2.00 Trileris vaigdi kelias. Atpildas (2002 m., JAV). (N-7)Pavojai gelmse. Pavojingasis Bankokas.Rugpjio 27, etadienis LTV2 8.00 Kultr krykel. Vilniaus ssiuvinis. 8.15 Kultr krykel. Trembita. 8.30 Kultr krykel. Vilniaus albumas. 8.45 Kultr krykel. Rus gatv. 9.00 Kultr krykel. Menora. 9.15 Krikionio odis. 9.30 ventadienio mintys. 10.00 Maj vaigdi valanda. 10.55 Gyvenimas yra graus (k.). 11.45 Etnokultros ratas. Laum, ragana legenda ar realyb? 12.15 Kulinarins kelions. 12.40 Keliaukim! 13.05 iurlionio kodas (k.). 14.00 Teatro popiet. Augustino Griciaus Palanga. 15.40 Vis monij meile apglbsiu... Maironio poezija. 16.25 Savs link. Jurga Ivanauskait ir Tibetas (k.). 16.55 Kuluarai (k.). 17.35 Ir ateis ta diena. Balti-jos kelias. Dok. f. (k.). 18.00 Pro laiko rk. LTV videofi lmas. 18.30 Pasaulio dokumentika. Su hidabu ir auktakulniais. 19.00 Muzika gyvai. Festivalis Sugrimai 2011. 20.45 Prisiminkime. oka Maja Pliseckaja (k.). 21.00 Gyvats. Siaubo trileris. (N-14) 22.30 Panorama. 23.00 Lietuvos balsai. Nacionalinis chor konkursas. 2009 m. (k.). TV1 8.05 Teleparduotuv. 8.40 Retrospektyva. Inykstantis vrynas. 9.10 Sveikatos ABC (k.). 10.05 Pavojingi kaimynai. Dok. serialas. 11.05 unys darbininkai. Dok. serialas. 12.10 Mano puikioji aukl. Humoro serialas. 12.40 Gyvenimo prieskoniai. Serialas. 13.40 Sins balsas. 14.05 Policijos akademija. Humoro serialas. 15.00 Teleparduotuv. 15.30 Didiojo sprogimo teorija. Humoro serialas. (N-7) 16.00 Graiosios melags. Serialas. (N-7) 17.00 Pasitikk manim. 18.00 Ratuotas riteris. 19.00 Majamio ligonin. (N-7) 20.00 Trauma. Veiksmo serialas. (N-7) 21.00 Siuvjas i Panamos. Veiksmo trileris. (N-7) 23.15 Daktaras Ozas. eimos gydytojo patarimai. 0.15 Pasitikk manim. Serialas. (N-7)TV6 9.45 Teleparduotuv. 10.00 Vienam gale kablys. 10.30 Dar pairsim... 11.10 Gordono Ramzio virtuvs komarai. 12.10 Kol mirtis iskirs. Komedija. (N-7) 12.40 Kulinarijos meistras (1). Realybs ou. 13.35 Pakvais sportas. 14.05 Joki klii! 15.00 Aukiausia pavara. 16.00 X mutantai. 17.00 Joki klii! 18.00 Kaulai. 19.00 Pol. Nuotyki f. 21.00 Pretendentas. (N-7) 22.00 Kaljimo bgliai. (N-14) 23.00 Ivaduotojas. Drama. (N-14) 23.55 vaigdi kelias. Erdvlaivis. 0.50 Tokia skirtinga Tara. Komedija. (N-7) 1.25 Nerealus seksas. Erotinis f. (S)Lietuvos ryto TV 6.54 TV parduotuv. 7.10 Reporteris (k.). 7.40 Teletabiai. 8.30 Grik negyvas! 10.00 Dok. serialas Mit griovjai. 11.00 Nam daktaras. 11.30 Reporteris (k.). 12.00 Skonio reikalas. 13.00 Dok. serialas Naikinanti jga. Potvyniai. Ugnikalniai. 15.00 Pora kaip tvora (k.). 16.00 inios. Orai. 16.05 Super L.T. 17.00 inios. Orai. 17.10 Gongo Gangas. 18.00 inios. Orai. 18.20 Grik negyvas! 19.00 etadienio detektyvas. Inspektorius Luisas. (N-7) 21.00 inios. Orai. 21.15 Misterio Riplio sugri-mas. Trileris. (N-14) 23.05 Zona. (N-14)Pirmasis Baltijos kanalas 7.00 Naujienos. 7.10 Top-shop. 7.25 Noriu inoti. 8.00 Animacinis f. 8.05 Grok, armonika! 8.45 Ganytojo odis. 9.00 Naujienos. 9.20 Skanstas. 10.00 Bogdanas Stupka. Tai bent pipiras. 11.00 Naujienos. 11.20 Jrmala. Humoro koncertas. 11.55 etadienio Jeralaas. 12.25 Gyvenamoji aplinka. 13.30 Nuosprendis. 14.35 Vaidybinis f. Igelbti per stebukl. 15.40 Liudytojai. 16.50 Vaidybinis f. Kur yra nofeletas? 18.20 ventinis koncertas. 20.00 Laikas. 20.20 Vaidybinis f. Meil viena. 22.10 Vaidybinis f. Pien. 0.10 Vaidybinis f. Paskyrimas. 1.35 Naktinis eteris. inios etadien ir sekmadien 24.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 07.31, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00. 5.05 Su aura. 5.45 Maoji studija. Dievo odis. 6.03 Rytas su muzika. 6.30 Gamta vis namai. 7.05 Spaudos apvalga. 7.30 Ryto garsai. 9.03 Kultros savait. 11.03 Sveikata. 12.10 Sudie, XX amiau. 13.00 Lietuvos diena. 15.03 Balads. 16.03 Kaip mons gyvena. 16.30 Laida rus kalba. 17.03 Maoji studija: Popieius ir pasaulis, Septintoji diena. 18.10 Sveikinim ratas. 19.03 Auksins kolekcijos. 20.03 Vaik radijo teatras. 20.33 Autorin daina. 20.45 Maoji studija. Dievo odis (k.). 21.03 vaigds iri em. 23.48 Vidurnakio lyrika. E.Matuzeviius. 23.58 LR himnas.16 2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratisEteris 6.00 Labas rytas. 9.00 Makleodo dukterys (k.). 10.00 Savaits atgarsiai (k.). 11.00 Tarp Ryt ir Vakar. 12.00 Sveikinim koncertas (k.). 14.15 ingsnis po ingsnio (k.). 14.30 Dok. f. Rusns ukalbjimai. 15.00 Volkeris, Teksaso reinderis. (N-7) 16.00 Makleodo dukterys. 17.00 Senis. (N-7) 18.15 iandien. Aktualij laida (su vertimu gest kalb). 18.45 Neskubk gyventi. 19.45 Klausimlis.lt. 20.00 Myliu krepin. 20.25 Loterija Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Bd turgus. 22.04 Loterija Perlas. 22.05 Vasaros ritmu. Geriausios LRT melodijos. 23.15 Vakaro inios. 23.30 Snaiperio taikinyje.Rugpjio 29, pirmadienis 6.45 Televitrina. 7.15 Smagiausios akimirkos (k.). 8.15 Miesionys II (k.). 9.00 Valio! Atostogos. Mobis Dikas ir Mu paslaptis. 10.00 Dapkai ir Butkai III (k.). 10.45 To dar nebuvo(k.). 11.15 Tarp miesto ir kaimo. 12.15 Televitrina. 12.45 Sveikinim koncertas (k.). 14.45 Smagiausios akimirkos. 15.15 Baims faktorius. 16.20 Nerealios nam eimininks. 16.55 Dapkai ir Butkai III. 17.35 Miesionys II. 18.20 Julija. 19.20 To dar nebuvo... 20.00 inios. 20.20 Liejyklos gatv. 21.30 Geras fi lmas. Fantastinis nuotyki f. Udrausta karalyst(2008 m., JAV, Kinija). (N-7) 23.40 Baims faktorius (k.). 0.50 Nacionalinio saugumo agentas VI (k.). 1.50 Bamba. (S) 6.40 Teleparduotuv. 6.55 Slaptasis agentas Konoras. 7.25 Simpsonai. 7.55 Vl laisvi. 8.55 Meils skuryje. (N-7) 10.00 Moterys meluoja geriau. (N-7) 11.00 Komedija Garfi ldas 2 (2006 m., JAV). 12.40 Norite tikkite, norite ne! 13.40 Kataunis. 14.10 Slaptasis agentas Konoras. 14.40 Heraklis. 15.10 Simpsonai. 15.40 Aurora. (N-7) 16.40 Marinela. (N-7) 17.40 K manai? Pokalbi laida. 18.45 TV3 inios. 19.10 EuroBasket 2011 empionato ir TV3 naujojo sezono Mano TV3. ia viesu! atidarymas. Tiesiogin transliacija. 23.00 CSI Majamis. (N-7) 24.00 Liudininkai. (N-14) 1.40 Herojai. (N-14) 2.30 Pinkls. (N-14) 3.15 Eureka. (N-7) 6.20 Dekio ano nuotykiai (k.). 6.50 Geniuko Vudio ou (k.). 7.20 Tomas ir Deris (k.). 7.50 Meils sparnai. 8.50 24 valandos. (N-7) 9.50 KK2. 10.20 Dviraio ou vasara (k.). 12.40 Priiupom! (k.). 13.10 Dekio ano nuotykiai. 13.40 Geniuko Vudio ou. 14.10 Tomas ir Deris. 14.40 Drakon kova Z. 15.40 Elenos paslaptis. 17.40 Bk mano meile. Pasimatym ou. (N-7) 18.45 inios. 19.10 KK2 Met vaigd. (N-7) 21.30 Priiupom! (N-7) 22.00 inios. 22.30 Nuotyki drama Planketas ir Makleinas (1997 m., D. Britanija). (N-14) 0.40 Groio peilis. (N-14) 1.40 Ozas. 6.00 Labas rytas. 9.00 Makleodo dukterys (k.). 10.00 Neskubk gyventi (k.). 11.00 Ant svarstykli. 12.00 LRT 50-meio koncertas (k.). 14.00 Dok. f. Tetervins subilda. 14.30 Dok. f. Smaragdo alis. 15.00 Volkeris, Teksaso reinderis. (N-7) 16.00 Makleodo dukterys. 17.00 Senis. (N-7) 18.15 iandien. Aktualij laida (su vertimu gest kalb). 18.45 Neskubk gyventi. 19.45 Myliu krepin. 20.25 Loterija Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Stilius. 22.04 Loterija Perlas. 22.05 Vasaros ritmu. Geriausios LRT melodijos. 23.15 Vakaro inios. 23.30 Snaiperio taikinyje. 6.45 Televitrina. 7.15 Smagiausios akimirkos (k.). 8.15 Miesionys II (k.). 9.00 Valio! Atostogos. Mobis Dikas ir Mu paslaptis. 10.00 Dapkai ir Butkai III (k.). 10.45 To dar nebuvo... (k.). 11.15 Julija. 12.15 Televitrina. 12.45 Melodrama Meils vardu (k.). (N-7) 15.15 Baims faktorius. 16.20 Nerealios nam eimininks. 16.55 Dapkai ir Butkai III. 17.35 Miesionys II. 18.20 Julija. 19.20 To dar nebuvo... 20.00 inios. 20.20 Liejyklos gatv. 21.30 Geras fi lmas. Komedija eimai Kriktaunis (2010 m., Kanada). (N-7) 23.20 Baims faktorius (k.). 0.30 Nacionalinio saugumo agentas VI (k.). (N-7) 1.30 Bamba. (S) 6.40 Teleparduotuv. 6.55 Slaptasis agentas Konoras. 7.25 Simpsonai. 7.55 Kol mirtis iskirs. 8.55 Meils skuryje. (N-7) 10.00 Svetimi. (N-7) 10.30 Drsos kaina. 11.00 EuroBasket 2011 empionato ir TV3 naujojo sezono Mano TV3. ia viesu! atidarymas. 13.05 Norite tikkite, norite ne! 14.10 Slaptasis agentas Konoras. 14.40 Heraklis. 15.10 Simpsonai. 15.40 Aurora. (N-7) 16.40 Marinela. (N-7) 17.40 K manai? 18.45 TV3 inios. 19.10 Naisi vasara. 19.40 Prie srov. 20.30 Dar pairsim... Atodangos. 21.00 Moterys meluoja geriau. 21.35 TV3 vakaro inios. 21.55 Varom u Lietuv. 22.00 Vilko bilietas. 23.00 CSI kriminalistai. (N-7) 24.00 Liudininkai. 1.00 Herojai. 1.50 Pinkls. (N-14) 2.40 Eureka. (N-7)Rugpjio 30, antradienis LTV2 8.00 Gustavo enciklopedija. 8.25 Kurmis ir... 8.35 Pal Tornberiai. 9.00 Labas rytas. 11.30 Muzikos pasaulio vaigds. Dainuoja Vitalijus Pauliukas. 12.00 Miesto kodas (k.). 12.55 Sietynas. 13.30 Makleodo dukterys. 14.20 iurlionio kodas (k.). 15.15 Grafai Tikeviiai ir Lietuva. 1 d. (kart.). 16.00 Gustavo enciklopedija. 16.25 Kurmis ir... 16.35 Pal Tornberiai. 17.00 Gyvenimas yra graus. 17.50 Likimo valsas. 18.35 Kaimo akademija. 19.05 LTV aukso fondas. Pramutgalviai, pirmyn. TV fi lmas. 20.15 Meils laiptai. Koncertas. 20.40 Veidai. Lietuvi dokumentikos meistrai. Robertas Verba. Lituanikos sparnai. 21.15 Auksinio balso konkursas Triumfo arka. 2010 m. 23.00 Pasaulio dokumentika. Gamtos formos. 23.30 Muzikos pasaulio vaigds. Simfonins muzikos vakaras. 24.00 Panorama. 0.30 Snaiperio taikinyje.TV1 8.05 Teleparduotuv. 8.40 Benas Tenas. Animac. serialas. 9.10 Betmenas ir narsuoli komanda. Animac. serialas. 9.40 Blogiukai ir Pabaisa. Animac. serialas. 10.05 Supermergaits. 10.30 Deksterio laboratorija. Animac. serialas. 11.00 Superdidvyri komanda (2). Animac. serialas. 11.30 Jos vardas Nikita. 12.30 Bk mano meile. Pasimatym ou. 13.30 Indikos aistros (2). Telenovel. 14.30 Meil ir kania. 15.30 Teleparduotuv. 16.00 Naujieji Robino Hudo nuotykiai. 17.00 Kerto buiniai. 18.00 Daktaras Ozas. eimos gydytojo patarimai. 19.00 Alisa. irdiai nesakysi. (N-7) 20.00 statymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai. (N-7) 21.00 Prezidento patiktinis. Veiksmo f. (N-7) 22.50 Draugai V. 23.50 Naujieji Robino Hudo nuotykiai (k.). (N-7)TV6 9.25 Teleparduotuv. 9.40 Tavo augintinis. 10.10 Angelas. 11.10 Fleas Gordonas. 12.05 Kastlas. 13.00 Veds ir turi vaik. 14.00 Viena u visus. Komedija. 14.30 Teleparduotuv. 15.00 Gordono Ramzio virtuvs komarai. 16.00 Angelas. 17.00 Fleas Gordonas. Drama. 18.00 Kastlas. 19.00 CSI kriminalistai. 20.00 Veds ir turi vaik. 21.00 Viena u visus. Komedija. 21.30 Namas Turk gatvje. Trileris. (N-14) 23.30 Pakvais sportas. 23.55 CSI kriminalistai. 0.50 Gordono Ramzio virtuvs komarai.Lietuvos ryto TV 6.54 TV parduotuv. 7.10 Teletabiai. 7.40 Reporteris (k.). 8.10 Lietuva tiesiogiai. 8.50 Super L.T. 9.20 Pora kaip tvora (k.). 9.45 Kas tu toks? 10.40 Grik negyvas! 11.10 eim dvikova Akro-polio turnyras (k.). 12.05 Skonio reikalas (k.). 13.00 Reporteris (k.). 13.30 TV parduotuv. 14.00 Naa Raa. (N-7) 15.00 Super L.T. (k.). (N-7) 15.30 Serialas Pora kaip tvora (k.). 16.00 inios. Orai. 16.05 Kas tu toks? 17.00 inios. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 inios. Orai. 18.18 Konkursas Futbolo virusas. 18.20 Naa Raa. 19.25 Super L.T. 20.00 20 minui. Orai. 20.25 Grik negyvas! 21.00 Reporteris. 21.35 Lietuva tiesiogiai. 22.15 Zona. (N-14) 23.15 Naa Raa. 0.15 Pora kaip tvora (k.). 0.45 Reporteris.Pirmasis Baltijos kanalas 7.00 Labas rytas. 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Naujienos. 9.00 Naujienos. 9.20 Uraza Bairamas. 9.50 Moter urnalas. 10.00 Gyventi sveikai! 11.00 Naujienos. 11.15 Top-shop. 11.30 Kontrolinis pirkimas. 12.00 Mados nuosprendis. 13.00 Kitos naujienos. 13.20 Noriu inoti. 14.00 Naujienos. 14.20 Susituokime. 15.30 Suprasti. Atleisti. 16.10 Detektyvai. 16.55 TV serialas Sutuoktuvi iedas. 17.45 Laisv ir teisingumas. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos Laikas. 21.00 Sporto naujienos. 21.05 TV serialas iek tiek sutrikusi. 22.15 TV serialas Draugai policininkai. 23.30 Lietuvos Laikas. 23.40 Aminasis urikas. 0.45 Detektyvai. 1.15 Naktinis eteris.LTV2 8.00 Tele bim-bam. 8.30 Gustavo enciklopedija. 9.00 Labas rytas. 11.30 Muzikos pasaulio vaigds. Muzik. f. Basso cantante (k.). 12.00 Maj vaigdi valanda (k.). 13.00 Etnokultros ratas. Laum, ragana legenda ar realyb? (k.). 13.30 Makleodo dukterys. 14.20 Tkstantmeio akimirkos. Teatro instinktas. 14.35 Dalia Kutrait kalbina... Vinc Trump. 1999 m. (k.). 15.00 Miesto kodas (k.). 15.50 Prisiminkime. oka Maja Pliseckaja (k.). 16.00 Tele bim-bam. 16.30 Gustavo enciklopedija. 17.00 Kinijos mikai (2). Dok. f. 17.50 Likimo valsas. 18.35 Sietynas. 19.05 Auksin Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl. mogudysts vizija. 20.40 Grafai Tikeviiai ir Lietuva (2). 21.20 Dok. fi lm ciklas iaurietikas bdas. 21.50 Elito kinas. Venecijos pirklys. Drama. (N-14) 24.00 Panorama. 0.30 Snaiperio taikinyje. TV1 8.05 Teleparduotuv. 8.40 Ekomitas. 9.40 Blogiukai ir Pabaisa. 10.05 Supermergaits. 10.30 Deksterio laboratorija. 11.00 Superdidvyri komanda (1). Animac. serialas. 11.30 Jos vardas Nikita. Nuotyki serialas. 12.30 Gyvenimo prieskoniai. 14.30 Meil ir kania. 15.30 Teleparduotuv. 16.00 Naujieji Robino Hudo nuotykiai. 17.00 Kerto buiniai. 18.00 Daktaras Ozas. eimos gydytojo patarimai. 19.00 Alisa. irdiai nesakysi. 20.00 statymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai. 21.00 Knyg valdovas. Nuotyki f. 22.25 Draugai V. 23.25 Naujieji Robino Hudo nuotykiai. (N-14)TV6 9.55 Teleparduotuv. 10.10 Angelas. 11.10 Fleas Gordonas. Drama. (N-7) 12.05 Kastlas. Kriminalin drama. 13.00 Veds ir turi vaik. 14.00 Pakvais sportas. 14.30 Teleparduotuv. 15.00 Gordono Ramzio virtuvs komarai. 16.00 Angelas. 17.00 Fleas Gordonas. 18.00 Kastlas. 19.00 CSI kriminalistai. 20.00 Veds ir turi vaik. 21.00 Viena u visus. Komedija. (N-7) 21.30 Juodoji skyl. Siaubo trileris. (N-14) 23.25 Pakvais sportas. 23.55 CSI kriminalistai. 0.50 Gordono Ramzio virtuvs komarai.Lietuvos ryto TV 7.54 TV parduotuv. 7.10 Teletabiai. 7.40 24/7. 8.40 Grik negyvas! 8.50 Super L.T. 9.20 Pora kaip tvora (k.). 9.45 Kas tu toks? 10.40 Grik negyvas! 11.10 eim dvikova Akropolio turnyras. 12.05 iandien kimba. 12.30 24/7. 13.30 TV parduotuv. 14.00 Humoro laida Naa Raa. (N-7) 15.00 Super L.T. 15.30 Pora kaip tvora. 16.00 inios. Orai. 16.05 Kas tu toks? 17.00 inios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 inios. Orai. 18.20 Naa Raa. 19.25 Super L.T. 20.00 20 minui. Orai. 20.25 Grik negyvas! 21.00 Reporteris. Orai. 21.35 Lietuva tiesiogiai. 22.15 TV serialas Zona. (N-14) 23.15 Humoro laida Naa Raa. (N-7) 0.15 Pora kaip tvora (k.). 0.45 Reporteris. Orai.Pirmasis Baltijos kanalas 7.00 Labas rytas. 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Naujienos. 10.00 Gyventi sveikai! 11.00 Naujienos. 11.15 Top-shop. 11.30 Kontrolinis pirkimas. 12.00 Mados nuosprendis. 13.00 Kitos naujienos. 13.20 Noriu inoti. 14.00 Naujienos. 14.20 Susituokime. 15.20 Suprasti. Atleisti. 16.00 Detektyvai. 16.40 TV serialas Sutuoktuvi iedas. 17.45 Laisv ir teisingumas. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos Laikas. 21.05 Sporto naujienos. 21.10 TV serialas iek tiek sutrikusi. 22.15 TV serialas Draugai policininkai. 23.35 Lietuvos Laikas. 23.45 Ivanas Ochlobystinas. 0.50 Detektyvai. 1.20 Naktinis eteris. 5.05 Spaudos apvalga. 5.15 Su aura. 5.45 Maoji studija. Dievo odis. 6.03 Gimtoji em. 6.30 Ryto garsai. 10.03 Spaudos puslapiai. 10.31 Laida 112. 11.03 Ant svarstykli. 12.10 Muzikinis vidudienis. 13.00 Lietuvos diena. 15.05 Litas prie lito. 16.03 Duetai. 16.30 Laida rus kalba. 17.03 Antra pavara. 18.10 Europos vyr krepinio empionatas 2011. 18.30 Maoji studija. Kultra ir religija. 19.03 Sveikinim ratas. 20.03 Vakaro pasaka. 20.20 Gamta vis namai (k.). 20.45 Maoji studija. Dievo odis (k.). 21.03 Ant svarstykli (k.). 22.10 vaigds iri em. 23.48 Vidurnakio lyrika. V.Brencius. 23.58 LR himnas. Neskubk gyventi. Specialioji Los Andelo policija. Garfi ldas 2. Daasvydis.Snaiperio taikinyje. Planketas ir Makleinas. Simpsonai. Kriktaunis.etadienis inios iokiadieniais 24.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 5.30, 6.00, 6.31, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00, 8.30, 8.45, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00. 5.05 Spaudos apvalga. 5.15 Su aura 5.45 Maoji studija. Dievo odis. 6.03 Gimtoji em. 6.30 Ryto garsai. 10.03 Spaudos puslapiai. 10.31 Laida 112. 11.03 Tarp Ryt ir Vakar. 12.10 Muzikinis vidudienis. 13.00 Lietuvos diena. 15.05 Namai namuiai. 16.03 Atsiliepk dainoj. 16.30 Laida rus kalba. 17.03 Antra pavara. 18.10 Europos vyr krepinio empionatas 2011. 18.30 Gera girdti. 19.03 Sveikinim ratas. 20.03 Vakaro pasaka. 20.20 Autorin daina. 20.45 Maoji studija. Dievo odis (k.) 21.03 Tarp Ryt ir Vakar (k.). 22.10 vaigds iri em. 23.48 Vidurnakio lyrika. G.Patackas. 23.58 Lietuvos Respublikos himnas. 6.20 Dekio ano nuotykiai (k.). 6.50 Geniuko Vudio ou (k.). 7.20 Tomas ir Deris (k.). 7.50 Meils sparnai. 8.50 vykiai, sukrt Lietuv (k.). (N-7) 9.50 Super KK2 (k.). 10.50 Nuotyki fi lmas Ilaisvinti Vil. 12.40 Farai (k.). 13.10 Dekio ano nuotykiai. 13.40 Geniuko Vudio ou. 14.10 Tomas ir Deris. 14.40 Drakon kova Z. 15.40 Elenos paslaptis. 17.40 PREMJERA. Bk mano meile. Pasimatym ou. (N-7) 18.45 inios. 19.10 Dviraio ou vasara. 21.30 Priiupom! (N-7) 22.00 inios. 22.30 Specialioji Los Andelo policija.(N-7) 23.30 Brstantis blogis.(N-14) 0.30 Groio peilis. (N-14) 1.30 Ozas. (N-14)172011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratis Eteris 5.05 Spaudos apvalga. 5.15 Su aura. 5.45 Maoji studija. Dievo odis. 6.03 Gimtoji em. 6.30 Ryto garsai. 10.03 Spaudos puslapiai. 10.31 Laida 112. 11.03 Toks gyvenimas su Zita Kelmickaite. 12.10 Muzikinis vidudienis. 13.00 Lietuvos diena. 15.05 Skambanti vasara. 16.03 ini amius. 16.30 Laida rus kalba. 17.03 Antra pavara. 18.10 Europos vyr krepinio empionatas 2011. 19.03 Sveikinim ratas. 20.03 Vakaro pasaka. 20.20 ini amius (k.). 20.45 Maoji studija. Dievo odis (k.). 21.00 Europos vyr krepinio empionatas: LietuvaDidioji Britanija. 23.05 vaigds iri em. 23.48 Vidurnakio lyrika B.Auginas. 23.58 LR himnas. etadienisLTV2 8.00 Tele bim-bam. 8.25 Aviukas onas. 8.35 Pal Tornberiai. 9.00 Labas rytas. 11.30 Istorin atmintis. Protestantai Vilniuje (1). 11.45 Auksinio balso konkursas Triumfo arka. 2010 m. (k.). 13.30 Makleodo dukterys. 14.20 Btovs slpiniai (k.). 15.10 Veidai (k.). 15.40 Algis Latnas skaito Antano Strazdo eiles. 16.00 Tele bim-bam. 16.25 Aviukas onas. 16.35 Pal Tornberiai. 17.00 Be pykio. 17.50 Likimo valsas. 18.35 Bryd. Susitikimas su raytojais Nino Ricci ir Monika Fagerholm. 19.00 ekika animacija. Animacijos klasika. 20.35 Gyvenimo ratu. Angels skrynios ir j paslaptis. 21.10 Valstybs kino metratis. Sielovada. Istorijos dvelksmas. 22.00 Dalia Kutrait kalbina... Roland Pavilion. 1997 m. 22.30 Toli, palei il. Muzik. f. 23.00 Pasaulio dokumentika. Vienuolio paaukimas. 23.30 Muzikos pasaulio vaigds. Diazo vakaras. 24.00 Panorama. 0.30 Gyvenimas yra graus (k.).TV1 8.05 Teleparduotuv. 8.40 Benas Tenas. Animac. serialas. 9.10 Betmenas ir narsuoli komanda. 9.40 Blogiukai ir Pabaisa. Animac. serialas. 10.05 Supermergaits. Animac. serialas. 10.30 Deksterio laboratorija. 11.00 Superdidvyri komanda. 11.30 Jos vardas Nikita. 12.30 Bk mano meile. Pasimatym ou. 13.30 Indikos aistros. 14.30 Meil ir kania. 15.30 Teleparduotuv. 16.00 Naujieji Robino Hudo nuotykiai. Nuotyki serialas. 17.00 Kerto buiniai. 18.00 Daktaras Ozas. eimos gydytojo patarimai. 19.00 Alisa. irdiai nesakysi. Serialas. 20.00 statymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai. (N-7) 21.00 Robotas policininkas. Aklas teisingumas. Veiksmo f. (N-7) 22.50 Draugai V. 23.50 Naujieji Robino Hudo nuotykiai.TV6 9.55 Teleparduotuv. 10.10 Angelas. 11.10 Fleas Gordonas. (N-7) 12.05 Kastlas. 13.00 Veds ir turi vaik. 14.00 Viena u visus. Komedija. 14.30 Teleparduotuv. 15.00 Gordono Ramzio virtuvs komarai. 16.00 Angelas. 17.00 Fleas Gordonas. (N-7) 18.00 Kastlas. 19.00 CSI kriminalistai. 20.00 Veds ir turi vaik. 21.00 Viena u visus. Komedija. 21.30 Pasiadjs kitai. Komedija. (N-14) 23.30 Pakvais sportas. 23.50 CSI kriminalistai. 0.40 Gordono Ramzio virtuvs komarai.Lietuvos ryto TV 6.54 TV parduotuv. 7.10 Teletabiai. 7.40 Reporteris (k.). 8.10 Lietuva tiesiogiai. 8.50 Super L.T. 9.20 Pora kaip tvora (k.). 9.45 Kas tu toks? 10.40 Grik negyvas! 11.10 eim dvikova Akropolio turnyras. 12.05 Gongo Gangas (k.). 13.00 Reporteris. 13.30 TV parduotuv. 14.00 Naa Raa. 15.00 Super L.T. (N-7) 15.30 Pora kaip tvora. 16.00 inios. Orai. 16.05 Kas tu toks? 17.00 inios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 inios. Orai. 18.18 Konkursas Futbolo virusas. 18.20 Naa Raa. (N-7) 19.25 Super L.T. 20.00 20 minui. Orai. 20.10 Krepinio kartlig. 21.00 Reporteris. Orai. 21.35 Lietuva tiesiogiai. 22.15 Ekovizija. alioji idja. 23.05 Naa Raa. 0.05 Pora kaip tvora. 0.35 Reporteris. Orai.Pirmasis Baltijos kanalas 7.00 Labas rytas. 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Naujienos. 10.00 Gyventi sveikai! 11.00 Naujienos. 11.15 Top-shop. 11.30 Kontrolinis pirkimas. 12.00 Mados nuosprendis. 13.00 Kitos naujienos. 13.20 Noriu inoti. 14.00 Naujienos. 14.20 Susituokime. 15.30 Suprasti. Atleisti. 16.05 Detektyvai. 16.50 TV serialas Sutuoktuvi iedas. 17.50 Laisv ir teisingumas. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos Laikas. 21.05 Sporto naujienos. 21.10 TV serialas iek tiek sutrikusi. 22.15 TV serialas Draugai policininkai. 23.25 Lietuvos Laikas. 23.40 Gyvenamoji aplinka. 0.45 Detektyvai. 1.15 Naktinis eteris. 6.20 Dekio ano nuotykiai (k.). 6.50 Geniuko Vudio ou (k.). 7.20 Tomas ir Deris (k.). 7.50 Meils sparnai. 8.50 24 valandos. (N-7) 9.50 KK2. 10.20 KK2 Met vaigd (k.). (N-7) 12.40 Priiupom! (k.). 13.10 Dekio ano nuotykiai. 13.40 Geniuko Vudio ou. 14.10 Tomas ir Deris. 14.40 Drakon kova Z. 15.40 Elenos paslaptis. 17.40 Bk mano meile. Pasimatym ou. (N-7) 18.45 inios. 19.10 Valanda su Rta. 20.10 24 valandos. 21.00 KK2 vasara. (N-7) 21.30 Priiupom! (N-7) 22.00 inios. 22.30 Krepinio misterijos. 22.34 Veiksmo f. Demaskavimas (1994 m., JAV). (N-14) 1.15 Ozas. (N-14) 6.00 Labas rytas. 9.00 Makleodo dukterys (k.). 10.00 Neskubk gyventi (k.). 11.00 Toks gyvenimas... 12.00 Lietuvos tkstantmeio vaikai (k.). 13.30 Pradk nuo savs (k.). 14.00 Dok. f. Apie k staugia vilkai. 15.00 Volkeris, Teksaso reinderis. (N-7) 16.00 Makleodo dukterys. 17.00 Senis. (N-7) 18.15 iandien. Aktualij laida (su vertimu gest kalb). 18.45 Neskubk gyventi. 19.15 Nacionalin paiek tarnyba. 20.15 Myliu krepin. 20.25 Loterija Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Savaits atgarsiai. 22.04 Loterija Perlas. 22.05 Vilniaus festivalis 2011. Tango ir fado magija su Kristina Branko. 23.15 Vakaro inios. 23.30 Dok. serialas Gamtos formos.Rugpjio 31, treiadienis 6.45 Televitrina. 7.15 Smagiausios akimirkos (k.). 8.15 Miesionys II (k.). 9.00 Valio! Atostogos. Mobis Dikas ir Mu paslaptis. 10.00 Dapkai ir Butkai III (k.). 10.45 To dar nebuvo... (k.). 11.15 Julija. 12.15 Televitrina. 12.45 Fantastinis nuotyki f. Udrausta karalyst (k.). 14.45 Smagiausios akimirkos. 15.15 Baims faktorius. 16.20 Nerealios nam eimininks. 16.55 Dapkai ir Butkai III. 17.35 Miesionys II. 18.20 Julija. 19.20 To dar nebuvo... 20.00 inios. 20.20 Liejyklos gatv. 21.30 Geras fi lmas. Komedija Korporacija Puma (2011 m., JAV). (N-14) 23.10 Baims faktorius. 0.20 Srautas II. 1.20 Bamba. (S) 6.40 Teleparduotuv. 6.55 Slaptasis agentas Konoras. 7.25 Simpsonai. 7.55 Kol mirtis iskirs. 8.55 Meils skuryje. (N-7) 10.00 Svetimi. (N-7) 10.30 Drsos kaina. 11.00 EuroBasket 2011 empionato ir TV3 naujojo sezono Mano TV3. ia viesu! atidarymas. 13.05 Norite tikkite, norite ne! 14.10 Slaptasis agentas Konoras. 14.40 Heraklis. 15.10 Simpsonai. 15.40 Aurora. (N-7) 16.40 Marinela. (N-7) 17.40 K manai? 18.45 TV3 inios. 19.10 Naisi vasara. (N-7) 19.40 Akistata. (N-7) 20.30 EuroBasket 2011 apvalga. 21.00 EuroBasket 2011. LietuvaDidioji Britanija. 23.00 CSI Niujorkas. (N-7). 24.00 EuroBasket 2011. IspanijaLenkija. Vaizdo raas. 1.40 EuroBasket 2011. PranczijaLatvija. Vaizdo raas. 3.20 Eureka. (N-7) 6.20 Dekio ano nuotykiai (k.). 6.50 Geniuko Vudio ou (k.). 7.20 Tomas ir Deris (k.). 7.50 Meils sparnai. 8.50 24 valandos. 9.50 KK2. 10.20 Valanda su Rta. 12.40 Priiupom! (k.). 13.10 Dekio ano nuotykiai. 13.40 Geniuko Vudio ou. 14.10 Tomas ir Deris. 14.40 Drakon kova Z. 15.40 Elenos paslaptis. 17.40 Bk mano meile. Pasimatym ou. (N-7) 18.45 inios. 19.10 Didysis LNK TV sezono atidarymas. 22.00 inios. 22.30 PREMJERA. Veiksmo trileris Sanctum (2011 m., Australija, JAV). (N-7) 0.30 Groio peilis.(N-14) 1.30 Sveikatos ABC (k.). 6.00 Labas rytas. 9.00 Makleodo dukterys (k.). 10.00 Neskubk gyventi (k.). 11.00 Forumas. 12.00 Lietuvos tkstant-meio vaikai. 13.30 Gustavo enciklopedija (k.). 14.05 Dok f. Ribin zona. 14.30 Tarp oli. 15.00 Volkeris, Teksaso reinderis. 16.00 Makleodo dukterys. 17.00 Senis. 18.15 iandien. Aktualij laida (su vertimu gest kalb). 18.45 Koncertas Beau-tanti aurel su iurlioniu, skirtas mokslo met pradiai ir Laisvs dienai. 20.15 Myliu krepin. 20.25 Loterija Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Ms dienos kaip vent. 22.04 Loterija Perlas. 22.05 Ms dienos kaip vent. 22.45 Dok. f. ciklas iaurietikas bdas. 23.15 Vakaro inios. 23.30 Dok. serialas Su hidabu ir auktakulniais. 6.45 Televitrina. 7.15 Smagiausios akimirkos. 8.15 Mobis Dikas ir Mu paslaptis. 9.15 Miesionys II (k.). 10.00 Dapkai ir Butkai III (k.). 10.45 To dar nebuvo (k.). 11.15 Julija. 12.15 Televitrina. 12.45 Komedija eimai Kriktaunis (k.). 14.30 Smagiausios akimirkos. 15.15 Baims faktorius III. 16.20 Nerealios nam eimininks. 16.55 Dapkai ir Butkai III. 17.35 Miesionys II. 18.20 Julija. 19.20 To dar nebuvo... 20.00 inios. 20.20 Liejyklos gatv. 21.30 Geras fi lmas. Kriminalin drama Teis udyti (2008 m., JAV). (N-14) 23.40 Baims faktorius. 0.50 Srautas II (k.). (N-7) 1.50 Bamba. (S) 6.40 Teleparduotuv. 6.55 Slaptasis agentas Konoras. 7.25 Simpsonai. 7.55 Kol mirtis iskirs. 8.55 Meils skuryje. (N-7) 10.00 Svetimi. (N-7) 11.00 Prie srov. (N-7) 11.50 K manai? 12.40 Norite tikkite, norite ne! 13.40 Kataunis. 14.10 Slaptasis agentas Konoras. 14.40 Heraklis. Animac. serialas. 15.10 Simpsonai. (N-7) 15.40 Aurora. (N-7) 16.40 Marinela. (N-7) 17.40 K manai? 18.45 TV3 inios. 19.10 Naisi vasara. 19.40 Paskutin instancija. 20.30 EuroBasket 2011. apvalga. 21.00 EuroBasket 2011. LietuvaLenkija. 23.00 Kaulai. (N-7) 24.00 EuroBasket 2011. GruzijaRusija. Vaizdo raas. 1.40 EuroBasket 2011. ItalijaVokietija. Vaizdo raas. 3.20 Eureka. (N-7)Rugsjo 1, ketvirtadienisLTV2 8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Sandokanas, Malaizijos tigras. Animac. f. 9.00 Labas rytas. 11.30 Muzikos pasaulio vaig-ds. Diazo vakaras (k.). 12.00 Mokslo ir ini diena. Kaip ydinti obelis. Meil Lukien. 1990 m. 13.05 Kaimo akademija. 13.30 Makleodo dukterys. 14.20 Krato garb (k.). 15.10 Mokslo ir ini diena. Vaikysts juodraiai. Dok. f. 16.00 Gustavo enciklopedija. 16.30 Sandokanas, Malaizijos tigras. 17.00 Ms miesteliai. Giedraiiai. 17.50 Likimo valsas. 18.35 Kazio Bradno eilraius skaito V.Kochanskyt. 18.45 Mokslo ir ini diena. Jis Barauskas. Dok. f. 19.05 Mokslo ir ini diena. Matematikos poetas. Dok. f. 19.40 Mokslo ir ini diena. Penki vakarai. Susitiki-mas su VU rektoriumi Benediktu Juodka. 20.40 Mokslo ir ini diena. Gaudeamus 2011. 22.30 Pasaulio dokumenti-ka. Graiausios kin liaudies dainos. 23.30 Muzikos pasaulio vaig-ds. iuolaikin muzika. 24.00 Panorama. 0.30 Be pykio (k.).TV1 8.05 Teleparduotuv. 8.40 Benas Tenas. 9.10 Betmenas ir narsuoli komanda. Animac. serialas. 9.40 Blogiukai ir Pabaisa. 10.05 Supermergaits. 10.30 Deksterio laboratorija. 11.00 Superdidvyri komanda. 11.30 Jos vardas Nikita. 12.30 Bk mano meile. Pasimatym ou. 13.30 Indikos aistros. 14.30 Meil ir kania. 15.30 Teleparduotuv. 16.00 Naujieji Robino Hudo nuotykiai. Nuotyki serialas. 17.00 Kerto buiniai. Telenovel. (N-7) 18.00 Daktaras Ozas. eimos gydytojo patarimai. 19.00 Alisa. irdiai nesakysi. 20.00 statymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai. (N-7) 21.00 Ketvirtadienio detektyvas Pavojingasis Deivisas. (N-14) 22.30 Trauma. 23.30 Naujieji Robino Hudo nuotykiai (k.).TV6 9.55 Teleparduotuv. 10.10 Angelas. 11.10 Fleas Gordonas. 12.05 Kastlas. 13.00 Veds ir turi vaik. 14.00 Viena u visus. 14.30 Teleparduotuv. 15.00 Gordono Ramzio virtuvs komarai. 16.00 Angelas. 17.00 Fleas Gordonas. 18.00 Kaulai (1). Kriminalinis serialas. 19.00 CSI kriminalistai. 20.00 Veds ir turi vaik. 20.30 Kaip a susipainau su js mama (1). Komedija. (N-7) 21.00 Viena u visus. Komedija. (N-7) 21.30 ilumos smgis. Veiksmo f. (N-14) 23.20 Gordono Ramzio virtuvs komarai. 0.20 CSI kriminalistai.Lietuvos ryto TV 6.54 TV parduotuv. 7.10 Teletabiai. 7.40 Grik negyvas! 8.05 Reporteris (k.). 8.50 Skonio reikalas. 9.55 Super L.T. 10.30 Pora kaip tvora (k.). 11.05 Grik negyvas! 11.30 Kas tu toks? 12.20 Reporteris (k.). 13.00 TV parduotuv. 13.30 Tai buvo ji. Komedija. 15.25 Pora kaip tvora (k.). 16.00 inios. Orai. 16.05 Kas tu toks? 17.00 inios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 17.50 Naujienaana. Humoro laida. 18.00 inios. Orai. 18.18 Konkursas Futbolo virusas. Finalas. 18.20 Super L.T. 19.20 Gongo Gangas. 20.00 inios. Orai. 20.10 Krepinio kartlig. 20.25 Grik negyvas! 20.50 Naujienaana. 21.00 Reporteris. Orai. 21.40 Lietuva tiesiogiai. 22.10 Super L.T. 22.45 Pora kaip tvora. 23.25 Grik negyvas! 23.50 Naujienaana. 24.00 Reporteris. Orai. 0.40 tonikas domino. Trileris. (N-14) 2.20 Naujienaana. 2.30 Krepinio kartlig.Pirmasis Baltijos kanalas 7.00 Labas rytas. 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Naujienos. 10.00 Gyventi sveikai! 11.00 Naujienos. 11.15 Top-shop. 11.30 Kontrolinis pirkimas. 12.00 Mados nuosprendis. 13.00 Kitos naujienos. 13.20 Noriu inoti. 14.00 Naujienos. 14.20 Susituokime. 15.35 Suprasti. Atleisti. 16.10 Detektyvai. 16.55 TV serialas Sutuoktuvi iedas. 17.50 Laisv ir teisingumas. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos Laikas. 21.00 Sporto naujienos. 21.05 TV serialas iek tiek sutrikusi. 22.15 TV serialas Draugai policininkai. 23.25 Lietuvos Laikas. 23.35 mogus ir statymas. 0.35 Detektyvai. 1.10 vaigdlaivis. 1.25 Naktinis eteris. 5.05 Spaudos apvalga. 5.15 Su aura. 5.45 Maoji studija. Dievo odis. 6.03 Gimtoji em. 6.30 Ryto garsai. 10.03 Spaudos puslapiai. 10.31 Laida 112. 11.03 Forumas. 12.10 Muzikinis vidudienis. 13.00 Lietuvos diena. 15.05 Sveikata (k.). 16.03 Atsiliepk dainoj. 16.30 Laida rus kalba. 17.03 Antra pavara. 18.10 Europos vyr krepinio empionatas 2011. 18.30 Gera girdti. 19.03 ventinis koncertas Beautanti aurel, skirtas Laisvs dienai ir mokslo met pradiai. 20.20 Literatros akiraiai (k.). 20.45 Maoji studija. Dievo odis (k.). 21.00 Europos vyr krepinio em-pionatas: LietuvaLenkija. 23.05 vaigds iri em. 23.48 Vidurnakio lyrika. A.Maldonis. 23.58 LR himnas.(Us. 420)Senis. Demaskavimas. EuroBasket 2011. Korporacija Puma.18 2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratisEteris etadienis 6.00 Labas rytas. 9.00 Makleodo dukterys (k.). 10.00 Senis (k.). 11.00 Akiraiai. 12.00 Lietuvos tkstantmeio vaikai. 13.30 Popiet su Algimantu ekuoliu (k.). 14.00 Gamtos dienos. 15.00 Volkeris, Teksaso reinderis. 16.00 Makleodo dukterys. 17.00 Senis. 18.15 iandien. Aktualij laida (su vertimu gest kalb). 18.45 Lietuvos tkstantmeio vaikai. 20.25 Loterija Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Duokim garo! 22.04 Loterija Perlas. 22.07 Duokim garo! 22.45 Trileris Afera pagal Anton Zimer (2005 m., Pranczija). (N-7)Rugsjo 2, penktadienisOueno tryliktukas. 6.45 Televitrina. 7.15 Smagiausios akimirkos. 8.15 Mobis Dikas ir Mu paslaptis. 9.15 Miesionys II (k.). 10.00 Dapkai ir Butkai III (k.). 10.45 To dar nebuvo... (k.). 11.15 Julija. 12.15 Televitrina. 12.45 Melodrama Meil ruden (k.). 14.30 Smagiausios akimirkos. 15.00 Baims faktorius III. 16.15 Nerealios nam eimininks. 16.45 Dapkai ir Butkai III. 17.25 Miesionys II. 18.00 Nuomininkai. Humoro serialas (Lietuva). 19.20 To dar nebuvo... 20.00 inios. 20.20 Amerikos talentai V. 23.00 Tauras Lietuvos galin empionatas 2011. Finalas, Zarasai. 0.10 Kriminalin drama Teis udyti (k.). (N-14) 2.15 Bamba. (S) 6.40 Teleparduotuv. 6.55 Slaptasis agentas Konoras. 7.25 Simpsonai. 7.55 Kol mirtis iskirs. 8.55 Meils skuryje. (N-7) 10.00 Svetimi. (N-7) 10.30 Drsos kaina. 11.00 Paskutin instancija. 11.50 K manai? 12.40 Norite tikkite, norite ne! 13.40 Kataunis. 14.10 Slaptasis agentas Konoras. 14.40 Heraklis. Animac. serialas. 15.10 Simpsonai. (N-7) 15.40 Aurora. (N-7) 16.40 Marinela. (N-7) 17.40 K manai? 18.45 TV3 inios. 19.10 100 000 grynais. 20.30 EuroBasket 2011 apvalga. 21.00 EuroBasket 2011. LietuvaTurkija. 23.00 Trileris Nemanoma misija (1996 m., JAV). (N-14) 1.10 EuroBasket 2011. IspanijaDidioji Britanija. Vaizdo raas. 2.50 EuroBasket 2011. PranczijaVokietija. Vaizdo raas.Nemanoma misija. Dapkai ir Butkai III.LTV2 8.00 Tele bim-bam (k.). 8.30 Gustavo enciklopedija (k.). 9.00 Labas rytas. 11.30 Muzikos pasaulio vaigds (k.). 12.00 Be pykio (k.). 12.50 Prisiminkime. V.Telksnio dainos (k.). 13.00 Bryd (k.). 13.30 Makleodo dukterys. 14.20 Savs link. Jeigu akme-nys kalbt (1). 15.05 Negali bti. 15.30 Mokyklos langas (k.). 16.00 Tele bim-bam (k.). 16.30 Gustavo enciklopedija (k.). 17.00 Mokslo ir ini diena. Vaikysts juodraiai (k.). 17.50 Likimo valsas. 18.35 Laida S. 19.05 Antanas Rekaius. Baletas Aura. 20.30 I.Pradelis. Paryiaus traukinys. LTV spektaklis. 21.00 Melas ir apgaul. Trileris. (N-14) 22.20 Grafai Tikeviiai ir Lietuva (2) (k.). 23.00 Pasaulio dokumentika. Su hidabu ir aukta-kulniais. 23.30 Muzikos pasaulio vaigds. Orkestrins muzikos vakaras i LRT archyv. 24.00 Panorama. 0.30 LTV aukso fondas. Pra-mutgalviai, pirmyn. TV fi lmas (k.).TV1 8.05 Teleparduotuv. 8.40 Benas Tenas. 9.10 Betmenas ir narsuoli komanda. 9.40 Blogiukai ir Pabaisa. 10.05 Supermergaits. Animac. serialas. 10.30 Deksterio laboratorija. Animac. serialas. 11.00 Superdidvyri komanda. 11.30 Jos vardas Nikita. 12.30 Bk mano meile. Pasimatym ou. 13.30 Indikos aistros. 14.30 Meil ir kania. 15.30 Teleparduotuv. 16.00 Naujieji Robino Hudo nuotykiai. 17.00 Kerto buiniai. Tele-novel. (N-7) 18.00 Daktaras Ozas. eimos gydytojo patarimai. 19.00 Alisa. irdiai nesakysi. 20.00 statymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai. (N-7) 21.00 Penktadienio detektyvas Tagartas XXIII. Dilema. (N-14) 22.30 Teisingumo vykdytojas (1). Veiksmo serialas. 23.30 Naujieji Robino Hudo nuotykiai (k.).TV6 10.00 Teleparduotuv. 10.15 Angelas. 11.10 Fleas Gordonas. Drama. (N-7) 12.05 Kaulai (1). Kriminalinis serialas. 13.00 Veds ir turi vaik. 13.30 Kaip a susipainau su js mama (1). Komedija. 14.00 Viena u visus. 14.30 Teleparduotuv. 15.00 Gordono Ramzio virtu-vs komarai. 16.00 Angelas. 17.00 Fleas Gordonas. 18.00 Kaulai (2). (N-7) 19.00 CSI kriminalistai. 20.00 Kaip a susipainau su js mama (2). Komedija. 21.00 Kalts kaina (1). Krimi-nalin drama. (N-7) 22.00 Kaljimo bgliai. Nuotyki serialas. (N-14) 23.00 Liudininkai. Krimin. drama. (N-14) 23.55 vaigdi kelias. Erdvlaivis. Fantastinis nuotyki serialas. 0.50 Tokia skirtinga Tara. Komedija. (N-7) 1.25 Nerealus seksas. Erotinis f. (S)Lietuvos ryto TV 6.54 TV parduotuv. 7.10 Teletabiai. 7.40 Grik negyvas! 8.05 Reporteris (k.). 8.50 Dok. serialas Grobuo-nys. Gim medioti. 9.20 Nam daktaras (k.). 9.55 Super L.T. (k.). 10.30 Pora kaip tvora. 11.05 Grik negyvas! 11.30 Kas tu toks? 12.20 Reporteris (k.). 13.00 TV parduotuv. 13.30 MAD MEN. Reklamos vilkai. TV serialas (k.). 14.30 Skonio reikalas (k.). 15.25 Pora kaip tvora. (N-7) 16.00 inios. Orai. 16.05 Grik negyvas! 17.00 inios. Orai. 17.05 Gongo Gangas (k.). 18.00 2012 m. Europos futbolo empionato atrankos rung-tyns: LietuvaLichtentei-nas. Tiesiogin translia-cija i Kauno S.Dariaus ir S.Girno stadiono. Per pertrauk inios. 19.55 Prot mis. TV aidimas. 21.00 Reporteris. 21.30 Tas kinas. Vaid. f. Reika-lai Briugje. (N-14) 23.40 Vertas kinas. Trileris Pietietikos istorijos. (N-7) Pirmasis Baltijos kanalas 7.00 Labas rytas. 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Naujienos. 10.00 Gyventi sveikai! 11.00 Naujienos. 11.15 Top-shop. 11.30 Kontrolinis pirkimas. 12.00 Mados nuosprendis. 13.00 Kitos naujienos. 13.20 Noriu inoti. 14.05 Moter urnalas. 14.15 Suprasti. Atleisti. 15.00 Detektyvai. 15.40 TV serialas Sutuoktuvi iedas. 16.40 Lauk mans. 17.50 Stebukl laukas. 19.00 Futbolas. Rusija Ma-kedonija. Pertraukoje Laikas. 21.00 Lietuvos Laikas. 21.20 Sporto naujienos. 21.25 Vaidybinis f. V + M. 23.00 Vaidybinis f. Kelion meil. 1.00 Vaidybinis f. Komedian-t prieglauda. 2.15 Naktinis eteris. 5.05 Spaudos apvalga. 5.15 Su aura. 5.45 Maoji studija. Dievo odis. 6.03 Gimtoji em. 6.30 Ryto garsai. 10.03 Spaudos puslapiai. 10.31 Sankrya. 11.03 Akiraiai. 12.10 Muzikinis vidudienis. 13.00 Lietuvos diena. 15.05 Auksins kolekcijos. 16.03 Gyvoji istorija. 16.30 Laida rus kalba. 17.03 Antra pavara. 18.10 Europos vyr krepinio empionatas 2011. 18.30 Gera girdti. 19.03 Sveikinim ratas. 20.03 Vakaro pasaka. 20.20 Gyvoji istorija (k.). 20.45 Maoji studija. Dievo odis (k.). 21.00 Europos vyr krepinio empio natas: LietuvaTurkija. 23.05 vaigds iri em. 23.48 Vidurnakio lyrika. K.Bradnas. 23.58 LR himnas. 6.30 Animac. f. Didysis fi lmuk ou. 6.55 Animac. f. Ozis ir Driksas. 7.20 Maieji Tomas ir Deris III. 8.10 Kas naujo, Skbi D?. 8.35 Animac. f. Detek-tyvas Drupis. 9.00 Drakon kova Z (k.). 9.30 Giri horizontai. 10.00 Kino pusryiai. PREMJERA. Animac. f. Garo vaikis (2005 m., Japonija). 12.40 Nuotyki komedija Kaimynai (1989 m., JAV). 14.55 Eva Luna. 17.00 PREMJERA. Auksin irdis. Socialinis realybs ou. 17.45 Bk mano meile (k.). Pasimatym ou. (N-7) 18.45 inios. 19.00 PREMJERA. Kvieiu okti 2. oki konkursas. 22.30 PREMJERA. Drama Kai apkabinsiu tave (2010 m., Lietuva). (N-7) 0.30 PREMJERA. Drama Penktadienio vakaro iburiai. (N-7) 8.30 Gimtoji em. 9.00 Pal Tornberiai. 9.25 Aviukas onas. 9.35 Ragai ir kanopos sugrta. 10.00 Gustavo enciklopedija. 10.30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 12.00 Pulsas. 12.30 ia ms namai (4). TV fi lmas. 13.45 Juokis. 15.30 Sveikinim koncertas. 16.00 inios (su vertimu gest k.). 16.10 Sveikinim koncertas. 18.00 Vasaros ritmu. Geriausios LRT melodijos. 18.45 Kine kaip kine. 19.15 Vaid. f. Balkonas (2008 m.). 20.15 Myliu krepin. 20.25 Loterija Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Algimanto Raudonikio jubiliejinis koncertas Skinsiu raudon ro. 23.15 Premjera. Trileris Naktis priklauso mums (2007 m., JAV). (N-14)Naktis priklauso mums.Afera pagal Anton Zimer.Kai apkabinsiu tave. 6.30 Televitrina. 7.00 Smagiausios akimirkos. 7.40 Ekstrasens mis (k.). 8.40 Nuomininkai (k.). 10.00 etadienio rytas. 11.00 Amerikos talentai V (k.). 13.30 16 pavasario akimirk arba namuose pas AMBROZIJ Humoro vent. 15.20 To dar nebuvo (k.). 15.50 Nessi nepjausi. 16.20 Tarp miesto ir kaimo. 16.50 Atvirai su vaigde (k.). 17.50 Srautas II. 18.50 Nacionalinio saugumo agentas VI. (N-7) 20.00 inios. 20.20 Ekstrasens mis. 21.20 Veiksmo f. Pragaras (2003 m., JAV). (N-14) 23.25 Komedija Korporacija Puma (k.). (N-14) 1.00 Bamba. (S) 6.45 Teleparduotuv. 7.00 Animac. serialas. Alergija monstrams. 7.30 Ilgoji pertrauka. 8.00 Gormitai. Animac. serialas. 8.30 Beibleidai. Metalin kova. 9.00 Mados reidas. 9.30 Mamyi klubas. 10.00 Beatos virtuv. 11.00 Animac. komedija Kempiniukas Plaiakelnis (2004 m., JAV). 12.40 Drama Terminalas (2004 m., JAV). 15.05 Animac. f. Alioa Popoviius ir Slibinas Tugorius (2004 m., Rusija). 16.40 Kastlas. 17.40 Didieji pokyiai. 18.45 TV3 inios. 19.00 ok su manimi. 2011. 22.30 Romantin komedija Pamerg pagal usakym (2008 m., JAV). (N-7) 0.40 EuroBasket 2011. GraikijaMakedonija. Vaizdo raas. 2.15 EuroBasket 2011. KroatijaJuodkalnija. Vaizdo raas.Pamerg pagal usakym. Pragaras.Rugsjo 3, etadienis LTV2 8.00 Kultr krykel. Vilniaus ssiuvinis. 8.15 Kultr krykel. Trembita. 8.30 Kultr krykel. Vilniaus albumas. 8.45 Kultr krykel. Rus gatv. 9.00 Kultr krykel. Menora. 9.15 Kelias. 9.30 ventadienio mintys. 10.00 Maj vaigdi valanda. 10.55 Gyvenimas yra graus (k.). 11.45 Etnokultros ratas. Ra-tai i neinios (runos). 12.15 Kulinarins kelions. 12.40 Keliaukim! 13.05 Mokslo ir ini diena. Vaikysts juodraiai (k.). 14.00 Teatro popiet. Klaipdos dramos teatro spektaklis. Justino Marcinkeviiaus Mavydas. 16.20 Savs link. Jeigu akmenys kalbt (1) (k.). 17.05 Kuluarai (k.). 17.45 Meils laiptai. Koncertas (k.). 18.10 Jis Barauskas. Dok. f. (k.). 18.30 Pasaulio dokumentika. Su hidabu ir auktakulniais. 19.00 Muzika gyvai. Arfos mu-zikos perlai. Baigiamasis Baltijos arfos festivalio koncertas. 21.05 Afera pagal Anton Zimer. Trileris. (N-7) 22.30 Panorama. 23.00 Gaudeamus 2011 (k.). TV1 8.05 Teleparduotuv. 8.40 Meninink portetai. Poetas V.Kukulas. 9.10 Sveikatos ABC (k.). 10.05 Pavojingi kaimynai. Dok. serialas. 11.00 Igelbti unys. Dok. serialas. 12.00 Garfi ldas (1, 2). Animac. serialas. 12.30 Kidas Padlis. Animac. serialas. 13.00 Degrasis. Naujoji karta (1). Serialas jaunimui. (N-7) 13.30 Sins balsas. 14.05 Policijos akademija. 15.00 Teleparduotuv. 15.30 Didiojo sprogimo teorija. Humoro serialas. (N-7) 16.00 Graiosios melags. Serialas. (N-7) 17.00 Sumaink mane. Realybs ou. 18.00 Turtuoli privilegijos (2). Humoro serialas. 19.00 Ratuotas riteris. 20.00 Majamio ligonin. (N-7) 21.00 Laikinai nia. Romantin komedija. (N-7) 22.45 Daktaras Ozas. eimos gydytojo patarimai. 23.45 Turtuoli privilegijos (k.).TV6 9.45 Teleparduotuv. 10.00 Vienam gale kablys. 10.30 Dar pairsim... 11.10 Gordono Ramzio virtuvs komarai. 12.10 Kol mirtis iskirs. Komedija. (N-7) 12.40 Kulinarijos meistras. Realybs ou. 13.35 Juokingiausi Amerikos nam vaizdeliai. 14.05 Joki klii! 15.00 Aukiausia pavara. 16.00 X mutantai. 17.00 Joki klii! 18.00 Aikiaregys. Kriminalin komedija. 19.00 Kriminalin komedija. Veiksmo f. 21.00 Kalts kaina. (N-7) 22.00 Kaljimo bgliai. (N-14) 23.00 Liudininkai. Kriminali-n drama. (N-14) 23.55 vaigdi kelias. Erdvlaivis. 0.50 Tokia skirtinga Tara. Komedija. (N-7) 1.25 Nerealus seksas. Erotinis f. (S)Lietuvos ryto TV 6.54 TV parduotuv. 7.10 Reporteris (k.). 7.40 Teletabiai. 9.00 Grik negyvas! 10.00 eim dvikova Akropolio turnyras. 10.45 Ekovizija (k.). 11.30 Reporteris (k.). 12.00 Skonio reikalas. 13.00 Dok. serialas Didiausios pasaulio katastrofos. Uraganai. Viesulai ir tornadai. (N-7) 15.00 Super L.T. 16.00 inios. Orai. 16.05 Kas tu toks? 17.00 inios. Orai, 17.10 Ilgai ir laimingai. 18.00 inios. Orai. 18.05 Grik negyvas! 19.00 Merdoko paslaptys. TV serialas. (N-7) 21.00 inios. Orai. 21.30 etadienio detektyvas. Inspektorius Luisas. TV serialas. (N-7) 23.30 Piktas kinas. Siaubo f. Mirties kubas. (S) Pirmasis Baltijos kanalas 7.00 Naujienos. 7.10 Top-shop. 7.25 Noriu inoti. 7.55 Animacinis f. 8.05 Grok, armonika! 8.45 Ganytojo odis. 9.00 Naujienos. 9.15 Skanstas. 10.00 Ala Pugaiova. 11.00 Naujienos. 11.15 Gyvenamoji aplinka. 12.25 Jevgenijus Leonovas. 13.30 Vaidybinis f. Rudens maratonas. 15.25 Ivanas Ochlobystinas. 16.30 Vaidybinis f. V + M. 18.00 Didiosios olimpins lentyns. 20.00 Laikas. 20.20 Operos vaiduoklis. 21.30 Vaidybinis f. Laims metas 2. 23.25 Vaidybinis f. Netikl. 1.05 Naktinis eteris. 5.05 Su aura. 5.45 Maoji studija. Dievo odis. 6.03 Rytas su muzika. 6.30 Gamta vis namai. 7.05 Spaudos apvalga. 7.30 Ryto garsai. 9.03 Kultros savait. 11.03 Sveikata. 12.10 Sudie, XX amiau. 13.00 Lietuvos diena. 15.03 Balads. 16.03 Kaip mons gyvena. 16.30 Laida rus kalba. 17.03 Maoji studija: Popieius ir pasaulis, Septintoji diena. 18.10 Sveikinim ratas. 19.03 Auksins kolekcijos. 20.03 Vaik radijo teatras. 20.31 Autorin daina. 20.45 Maoji studija. Dievo odis (k.). 21.03 vaigds iri em. 23.48 Vidurnakio lyrika. N.Miliauskait. 23.58 LR himnas. 6.20 Dekio ano nuotykiai (k.). 6.50 Geniuko Vudio ou (k.). 7.20 Tomas ir Deris (k.). 7.50 Meils sparnai. 8.50 24 valandos. (N-7) 9.50 KK2. (N-7) 10.20 Didysis LNK TV sezono atidarymas (k.). 13.10 Dekio ano nuotykiai. 13.40 Geniuko Vudio ou. 14.10 Tomas ir Deris. 14.40 Drakon kova Z. 15.40 Elenos paslaptis. 17.40 Bk mano meile. Pasimatym ou. (N-7) 18.45 inios. 19.10 PREMJERA. Slavianski bazar 2011. Koncertas. I d. 21.00 PREMJERA. Kriminalinis trileris Oueno tryliktukas(2007 m., JAV). (N-7) 23.50 PREMJERA. Veiksmo f. Karo paukiai (2008 m., JAV). (N-14) 1.40 Siaubo trileris Smurto epidemija (2005 m., JAV). (N-14)U galimus televizijos ir radijo program pasikeitimus redakcija neatsako.192011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratis KelionsetadienisRta KliytVL urnalist, ruta.klisyt@valstietis.ltMeksikieiai labai draugiki, malons, paslaugs. Tikr indn nedaug, 7080 proc. gyventoj yra metisai, vietini taut ir ispan pa-likuonys. Lietuvio akimis, tai gra-s mons, o j kasdien apran-ga tikras meno krinys. Ms merginos vos spjo griotis labai spalvingai besirengianius vyrus. Apskritai meksikieiai gyveni-mo estetai, jie mgsta rykius ra-tus ir atr maist, jiems bdingas stiprus protvi maj bei actek puoseltas bendruomenikumo jausmas.Vertybi klausimas ien IcojeMaj gentys dabartins Meksikos teritorijoje XIIV amiuje pr.m.e. su-kr vien paangiausi civilizacij Vakar pusrutulyje. inoma, aplan-kme ien Ic, kurt prie vento-jo ulinio. Tai karstinis eerlis, pana-i yra Lietuvoje, Bir rajone. Majai garbino spdingus gamtos objektus ir savo miestus stat alia j, pasa-kojo po Meksik keliavs urnalistas Vismantas ukleviius. Pasaulyje gausu apgriuvusi piramidi, taiau laiptuotos ien Icos piramids ypa-tingos tuo, kad bdavo reguliariai su-griaunamos pai maj ir atstatomos i naujo. Devyniasdeimt vienas laiptas atitinka maj kalendoriaus metus. 91 met ciklui pasibaigus, piramid b-davo sulyginama su eme ir jos vietoje pastatoma nauja, tarsi naujos eros sim-bolis. Taigi, deja, iliko tik vlyviausi hieroglifais imarginti laiptai, pastatai. Tai galima pamatyti savo akimis: ar-cheologai specialiai paliko gili duob su kultriniais sluoksniais.Lietuv paiurpino iduobtas moni aukojimo akmuo su latak-liu kraujui nubgti, ant jo nelaiml patiesdavo auktielnink, paskui pei-liu ipldavo dar plakani jo ird. Tai bdavo visuotin vent: tauta svaigindavosi haliucinogenini gry-b nuoviru ir nuoirdiai diaug-davosi u t, kuriam nusiypsodavo tokia skm. Bti paaukotas trok-davo kiekvienas majas, taiau to u-sitarnaudavo tik geriausieji, pasiy-mj, pavyzdiui, sporte, pasakojo keliautojas. Majai jau varindavo kauiukin kamuol, apie tai liudija ilikusi futbolo aikt su pakyla vy-riausiajam yniui. Po rungtyni jis paskelbdavo nugaltoj t, kuriam bus iplta irdis Visa tai papori-ns vietinis gidas, regdamas itsu-sius ms veidus, maj vertybes su-gretino su vakarietikomis: tai js vis gyvenim siekiate posto, namo su baseinu, brangaus automobilio ir dl to stengiats bti geriausi versle ar sporte. O majai neturjo nuosavybs, tv ir vaik ryys nebuvo glaudus. Taigi tik dievams paaukotas mirtin-gasis tapdavo nemarus ir galingas. Kaipmat visk supratome.Klestintis JukatanasTaiau iandien Meksik, ypa i JAV puss, skverbiasi vakarietikos vertybs. Jukatano pusiasalio gyven-tojai perm jas neprarasdami orios laikysenos: anot V.ukleviiaus, jie gyvena kur kas soiau ir ramiau nei j tvynainiai iaurs Meksikoje ar paioje alies sostinje Meksike, kur skurdas bado akis, dangoraiius supa priemiesi lnynai.Dar visai neseniai visa Meksika buvo itin vargingas, vietini diev ap-leistas kratas. Jo atgimimas prasid-jo valdiai pasiryus atkovoti maj bei actek paminklus i juos praryti baigiani diungli. is titanikas darbas atsipirko su kaupu. Kanku-ne kas minut nusileidia lktuvas i JAV ir kas 15 minui i Euro-pos, pastebi lietuvis. alies iau-rje plyti pliki kalnai ir dykumos, kur sausr pakenia tik kaktusai, o Juka-tanas diugina alumu, prabangiais kurortais, ipuoseltais papldimiais. Taiau man smagesns tos vietos, kur gali nardyti po apleist pasakik ko-ral miest. Bet koral rifuose gyvy-bs esama, tik reikia saugotis jros ei ar medz, dalijosi spdiais panekovas.Esi sptas, o saugokis pats!Vismantas prisipaino, kad j grup atsisak masinanios kelions sostin Meksik, nes tik per plauk nenukentjo Gvatemaloje, kur juos vijosi plikai: Suinojome, kad ten situacija dar pavojingesn, saugumo niekas garantuoti negali, ir atsargs vokieiai nebenorjo rizikuoti. Beje, savarankikai keliaujant po al, atri poji per akis.Anot panekovo, turist saugu-m Meksikoje irima pro pirtus: apsiribojama ratiku spjimu, o visa kita tavo paties budrumo reikalas. Keliaujant po al automobiliu stebi-no neprasti kelio enklai su vairiau-siais gyvnais. Gyvats enklas po odiu Stop! rodo, kad priekyje gyvai perja: tyia ikastas latakas skersai kelio joms praliauti. Nacio-naliniame parke sustojus baisu ilipti, nes enklas Atsargiai, bedions! ne iaip sau kabo: jau patyrme, kad ios su tolimais giminaiiais elgiasi be ceremonij, sak V. ukleviius. Ir spjo: ivyd gra ir, regis, var eerl iuktu nepulkite vsintis, pir-ma apsidairykite enkl. Nupietas krokodilas reik, kad esate krokodil fermos teritorijoje, kurioje gyvul-liai ganosi neaptverti.Atriausia pasaulyjeMeksikietikos virtuvs patieka-lai jautresniam skrandiui irgi gali bti pavojingi. Ir ne todl, kad pa-aiks, jog valgte krokodilien. Ka-dangi spjani ura prie patiekal nebuvo, tad kart, prisikrovs lkt spalvotos neva saldiosios paprikos, buvau rimtai nudegs. Vietini kre-do atresnis ant atraus. Maistas ia toks spalvingas, taip estetikai patiek-tas, kad apetitas auga beirint. Man patiko vlienos sriuba bei netiktas kepsni garnyras: pupeli ko, kepti bananai, prisimena panekovas.Skurdus europieio maisto racio-nas, atradus Naujj pasaul, pasipild grybmis, be kuri dabar n nesi-vaizduojame savo virtuvs: bulvmis, pomidorais, kukurzais, vanile, avo-kadais, vairi ri pupomis, taip pat ir kakavmedio: vis j tvyn Centrin Amerika.Bti paaukotas dievams trokdavo kiekvienas majas, taiau to usitarnaudavo tik geriausieji, pasiymj, pavyzdiui, sporte.Atrus kartosios Meksikos skonisPo Meksik su vokiei geograf grupe keliavs urnalistas Vismantas ukleviius (nuotraukoje) diaugiasi, kad jam pavyko ia patirti netikti-nai daug spdi ir kartu ivengti rimt pavoj, kurie atbaido turistus nuo ios egzotikos alies. Ilga ke-lion buvo vokikai precizikai orga-nizuota: ms adintuvai suskamb-davo pusvalandiu anksiau, o pa-vojingas zonas palyddavo policijos automobilis. Meksikieiai, iaip at-sainiai velgiantys pavojus, ramiai vykd vokiei nurodymus, nors ne-inia k apie tai galvojo, juokavo lietuvis. J suavjo atrus Meksikos gyvenimo skonis bei neskubri, spal-vinga jo tkm.Maj ventojo miesto ien Icos piramids (apie X a.) buvo atkovotos nuo jas baigiani praryti diungli.Karstinis ien Icos eerlis buvo maj kulto objektas.Klestintis kurortinis Jukatano pusiasalis prieingyb skurdiems Meksikos iaurs dykum rajonams.Vismanto ukleviiaus nuotraukos20 2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratisKaunas, algirio arena 15 442 irovams,darb kaina 168,8 mln. lit.Vilnius, Siemens arena 11 000 irov,darb kaina 50 mln. lit.Klaipda, vyturio arena 7 000 irov,darb kaina 71,5 mln. lit.iauliai, iauli arena 5 700 irov,darb kaina 75,5 mln. lit.Panevys, Cido arena 5 656 irovams,darb kaina 108 mln. lit.Alytus, Alytaus arena 5 500 irov,darb kaina 35 mln. lit.SportasLietuvos krepinio arenos, kuriose vyks empionato batalijosUostamiestyje nerimaujama dl Europos krepinio empio-nat atvykti pasirengusi gausi Rusijos ir Gruzijos sirgali paj-g. Ir Klaipdos medikai, ir polici-jos pareignai pripasta, kad la-biausiai baiminamasi dl galim Gruzijos ir Rusijos rinktini sir-gali konfl ikt. Nerimaujama ne be pagrindo, nes i ali krepi-nink palaikymo desantas uosta-miestyje bus gausiausias. Klaipd stebti savo alies rungtyni atvyks beveik du tks-taniai gruzin. Aktyvumu jiems nenusileidia ir rusai ie taip pat pasireng turmuoti Klaip-d. Uostamiesio specialiosios tar-nybos jau ne vien mnes tarsi, reng pratybas, skirtas saugumui per Europos krepinio empiona-t utikrinti, o pastarosiomis die-nomis saugumo klausimus teko sprsti i naujo, nes paaikjo, kad Klaipdoje kit savait gali lanky-tis Gruzijos prezidentas Michailas Saakavilis.is empionatas bus rimtas iban-dymas ms teissaugos ir saugumo tarnyboms. Gal tik B grup iau-liuose iuo poiriu bus ramesn. Klaipdoje laukiama didiul prie-prieos tarp Gruzijos ir Rusijos, Ru-sijos ir Ukrainos gerbj. Alytuje su-sirinks temperamentingi kone vis Balkan ali aistruoliai. Panev atvyksta triukmingi ir mylintys savo komand ispan gerbjai. Be to, lietuviai susitiks su len-kais kain ar pastarj mnesi audringos politins aistros tarp i ali neturs takos krepinio ger-bj elgesiui.VL, Eltos inf., Eltos nuotraukosArtjant Europos krepinio empionatui Vilniuje TV bokto 170 m aukt sostins meras Ar-tras Zuokas, krepininkas Linas Kleiza, pasaulio ir Europos em-pion veteran Jrat Daktarai-t, olimpinis empionas Modes-tas Paulauskas, treneris Rimantas Endrijaitis ir stipriausias pasaulio mogus ydrnas Savickas uk-l milinik krepinio krep.Neabejoju, tai paliks neidildo-m spd tiek vilnieiams, tiek sve-iams. Tokiu netradiciniu projektu parodysime pasauliui, kad esame iuolaikikas, gyvas miestas, ir koks svarbus mums yra krepinis, sak sostins meras A.Zuokas.Pretenduojantis tapti rekordi-niu ne tik Lietuvoje, bet ir pasau-lyje krepys yra 34,7 m skersmens, jo lankas yra 109 m ilgio, ant jo i 2 560 metr viesos kabelio ir 545 lempui pakabintas 40 m auk-io tinklas.is analog neturintis krepys bus iebtas Europos vyr krepinio empionato atidarymo metu rug-pjio 29-j ir vies nuo sutem (20 val.) iki paryi (5 val.) per visas Senojo emyno pirmenybes.Didiausias Europos krepysOraninio kamuolio vents belaukiantymiausi pasau-lio monet kalykl atstov ir ofi ciali ko-lekcini ir jubiliejini monet bei medali platintoja Lietuvoje UAB Monet namai Europos vyr krepi-nio empio nato proga ileidia auksu dengt luitel. io atminimo enklo averse amin-tos aidimo akimirkos, o reverse algirio krepinio arena ir me-tai, kuriais Lietuva laimjo Euro-pos vyr krepinio empionato aukso medalius.Tai pirmas kartas Lietuvoje, kai Europos vyr krepinio empionatas aminamas auksu dengtu luiteliu.Pasak bendrovs atstovs, mone-t ir medali eksperts bei rinko-daros vadovs Ievos Galiauskiens, Lietuvoje vykstantis Europos krep-inio empionatas yra neabejotinai vertas paymti vykis.Naujas auksu dengtas luitelis payms krepinio svarb Lietu-vos monms ir bus il-galaikis simbolinis pri-siminimas. Be to, dl savo iskirtins for-mos tai bus vertingas kolekcij ekspona-tas. Tai visikai nau-ja forma, aminanti vyk, paymjo I.Galiauskien.Varinis luitelis pa-dengtas 999/1000 pra-bos auksu. Jo dizain sukr medali ir mo-net kalybos ekspertas olandas Klasas Dijkhuizenas.Luitelis, kurio svoris 28 g, o mat menys 50,3 mm ir 29,4 mm, yra nukaldintas St. Pauls Mint Ltd. monet kalykloje Didio-joje Britanijoje. Luitelio tiraas ribotas tik 2 000 vienet, jis pa-gamintas pagal aukiausius kal-dinimo kokybs proof like stan-dartus.Auksu dengtas luitelis yra netau-rij metal gaminys, taiau ben-drov pristato ir gryno 999,9/1000 prabos aukso, taip pat platinos lie-jin.Uostamiestis sunerimsIleistas aukso luitas, skirtas empionatui(Us. 598)Lietuvos sporto legendos drauge su sostins meru ukl milinik krep-inio krep. 212011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratis SportasRUGSJO 7 D.E/1 15.30 B/3 A/1 Vilnius, Siemens arenaE/2 18.00 B/2 A/2 Vilnius, Siemens arenaE/3 21.00 A/3 B/1 Vilnius, Siemens arenaRUGSJO 8 D.F/1 15.30 D/3 C/1 Vilnius, Siemens arenaF/2 18.00 D/2 C/2 Vilnius, Siemens arenaF/3 21.00 C/3 D/1 Vilnius, Siemens arenaRUGSJO 9 D.E/4 15.30 A/1 B/2 Vilnius, Siemens arenaE/5 18.00 B/3 A/3 Vilnius, Siemens arenaE/6 21.00 A/2 B/1 Vilnius, Siemens arenaRUGSJO 10 D.F/4 15.30 C/1 D/2 Vilnius, Siemens arenaF/5 18.00 D/3 C/3 Vilnius, Siemens arenaF/6 21.00 C/2 D/1 Vilnius, Siemens arenaRUGSJO 11 D.E/7 15.30 B/1 A/1 Vilnius, Siemens arenaE/8 18.00 A/2 B/3 Vilnius, Siemens arenaE/9 21.00 B/2 A/3 Vilnius, Siemens arenaRUGSJO 12 D.F/7 15.30 D/1 C/1 Vilnius, Siemens arenaF/8 18.00 C/2 D/3 Vilnius, Siemens arenaF/9 21.00 D/2 C/3 Vilnius, Siemens arenaEuropos krepinio empionato tvarkaratisA grupDidioji Britanija Turkija Ispanija Lietuva Lenkija Portugalija B grupItalijaSerbijaIzraelisPranczijaLatvijaVokietijaC grupBosnija ir HercegovinaMakedonijaGraikijaKroatijaJuodkalnijaSuomijaD grupBelgijaSlovnijaBulgarijaRusijaGruzijaUkrainaRUGSJO 14 D.79 18.00 E/1 F/4 Kaunas, algirio arena82 21.00 F/2 E/3 Kaunas, algirio arenaRUGSJO 15 D.80 18.00 E/2 F/3 Kaunas, algirio arena81 21.00 F/1 E/4 Kaunas, algirio arenaRungtyni grupse tvarkaratisAtuntfi nalisKetvirtfi nalisRUGSJO 16 D.85 17.30 Laimtojas (79) Laimtojas (82) Kaunas, algirio arena86 21.00 Laimtojas (80) Laimtojas (81) Kaunas, algirio arenaRUGSJO 15 D.83 15.30 Pralaimtojas (79) Pralaimtojas (82) Kaunas, algirio arenaRUGSJO 15 D.84 15.00 Pralaimtojas (80) Pralaimtojas (81) Kaunas, algirio arenaRUGSJO 17 D.Dl 7 vietos87 18:00 Pralaimtojas (83) Pralaimtojas (84) Kaunas, algirio arenaDl 5 vietos88 21:00 Laimtojas (83) Laimtojas (84) Kaunas, algirio arenaRUGSJO 18 D.90 21:00 Laimtojas (85) Laimtojas (86) Kaunas, algirio arenaFinalas dl bronzosRUGSJO 18 D.89 17:30 Pralaimtojas (85) Pralaimtojas (86) Kaunas, algirio arenaFinalasRungtyns dl 58 vietRUGPJIO 31 D.A Ispanija Lenkija, Panevys, 15.15 val.B Serbija Italija, iauliai, 15.15 val.C Juodkalnija Makedonija, Alytus, 15.30 val.D Belgija Gruzija, Klaipda, 15.30 val.A Turkija Portugalija, Panevys, 17.45 val.B Pranczija Latvija, iauliai, 17.45 val.C Graikija Bosnija ir Hercegovina, Alytus, 18.00 val.D Slovnija Bulgarija, Klaipda, 15.00 val.A Lietuva Didioji Britanija, Panevys, 21.00 val.B Vokietija Izraelis, iauliai, 21.00 val.C Kroatija Suomija, Alytus, 21.00 val.D Rusija Ukraina, Klaipda, 21.00 val.RUGSJO 1 D.A Portugalija Ispanija, Panevys, 15.15 val.B Latvija Serbija, iauliai, 15.15 val.C Bosnija ir Hercegovina Juodkalnija, Alytus, 15.30 val.D Bulgarija Belgija, Klaipda, 15.30 val.A Didioji Britanija Turkija, Panevys, 17.45 val.B Izraelis Pranczija, iauliai, 17.45 val.C Suomija Graikija, Alytus, 18.00 val.D Gruzija Rusija, Klaipda, 18.00 val.A Lenkija Lietuva, Panevys, 21.00 val.B Italija Vokietija, iauliai, 21.00 val.C Makedonija Kroatija, Alytus, 21.00 val.D Ukraina Slovnija, Klaipda, 21.00 val.RUGSJO 2 D.A Ispanija Didioji Britanija, Panevys, 15.15 val.B Serbija Izraelis, iauliai, 15.15 val.A Portugalija Lenkija, Panevys, 17.45 val.B Latvija Italija, iauliai, 17.45 val.A Turkija Lietuva, Panevys, 21.00 val.B Pranczija Vokietija, iauliai, 21.00 val.RUGSJO 3 D.C Suomija Bosnija ir Hercegovina, Alytus, 15.30 val.D Ukraina Bulgarija, Klaipda, 15.30 val.C Graikija Makedonija, Alytus, 18.00 val.D Slovnija Gruzija, Klaipda, 18.00 val.C Kroatija Juodkalnija, Alytus, 21.00 val.D Rusija Belgija, Klaipda, 21.00 val.RUGSJO 4 D.A Didioji Britanija Portugalija, Panevys, 15.15 val.B Izraelis Latvija, iauliai, 15.15 val.C Makedonija Suomija, Alytus, 15.30 val.D Gruzija Ukraina, Klaipda, 15.30 val.A Lenkija Turkija, Panevys, 17.45 val.B Italija Pranczija, iauliai, 17.45 val.C Juodkalnija Graikija, Alytus, 18.00 val.D Bulgarija Rusija, Klaipda, 18.00 val.A Lietuva Ispanija, Panevys, 21.00 val.B Vokietija Serbija, iauliai, 21.00 val.C Bosnija ir Hercegovina Kroatija, Alytus, 21.00 val.D Belgija Slovnija, Klaipda, 21.00 val.RUGSJO 5 D.A Didioji Britanija Lenkija, Panevys, 15.15 val.B Izraelis Italija, iauliai, 15.15 val.C Suomija Juodkalnija, Alytus, 15.30 val.D Gruzija Bulgarija, Klaipda, 15.30 val.A Ispanija Turkija, Panevys, 17.45 val.B Latvija Vokietija, iauliai, 17.45 val.C Graikija Kroatija, Alytus, 18.00 val.D Slovnija Rusija, Klaipda, 18.00 val.A Portugalija Lietuva, Panevys, 21.00 val.B Serbija Pranczija, iauliai, 21.00 val.C Makedonija Bosnija ir Hercegovina, Alytus, 21.00 val.D Ukraina Belgija, Klaipda, 21.00 val.Pusfi nalis22 2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratisKristina MikienNuo seno Lietuvoje paplitusios kini gyvn veisls, tokios kaip emaitukai ar juodgalvs avys, jau buvo atsidrusios prie iny-kimo ribos. Taiau j nykim su-stabdyti padjo Europos Sjungos (ES) parama. Jos lomis kininkai skatinami rinktis vietines veisles ir gausinti j paplitim.Gresia inykimasVietines kini gyvn ir pauk-i veisles jau seniai istm veti-ns. iuolaikines specializuotas veis-les kininkai renkasi siekdami dides-nio produktyvumo. Noras padidinti gyvn produktyvum lm ir tai, kad ilg laik senosios veisls buvo kryminamos su naujesnmis. Tuo metu grynosios tradicins veisls, kurios svarbios istoriniu poiriu, prarasdamos populiarum palaips-niui nyksta.Tarp toki veisli ir garsieji e-maituk veisls arkliai, minimi net svarbiuose istoriniuose altiniuose. Viena seniausi Europoje arkli veis-li inoma nuo VIVII a., o viduram-iais emaitukai garsjo kaip vieni geriausi kovini irg pasaulyje. Nors emaitukai auginami tik Lietu-voje, ir ia jie baigia inykti j alyje nebeliko n puss tkstanio.Panaus likimas itiko ir kitas tra-dicikai Lietuvoje augintas veisles. Prie nykstani priskiriamos Lie-tuvos iurkiavilns ir juodgalvs avys, Lietuvos baltosios ir vietins kiauls, vitins sys ir dar kelios galvij bei arkli veisls.Paramos dyd lemia veislSiekiant, kad ios veisls neinyk-t visikai ir likt tautinio paveldo dalimi, j auginimas skatinamas ES paramos lomis. Imokos pasirinku-siesiems auginti nykstanias veisles skiriamos pagal Lietuvos kaimo plt-ros 20072013 m. programos (KPP) priemons Agrarins aplinkosaugos imokos program Nykstani Lie-tuvos senj veisli gyvuli ir nami-ni pauki isaugojimas.Programoje dalyvauti gali tiek fi -ziniai, tiek juridiniai asmenys, usii-mantys ems kio veikla ir laikantys bent vien nykstani Lietuvos sen-j veisli gyvul arba deimt pauk-i. Paramos dydis priklauso nuo pa-sirinktos veisls. Didiausios imokos skiriamos u emaituk ir stambij emaituk veisls arklius po 683,65 Lt u arkl. Parama teikiama penke-rius metus.ems kio ministerijos (M) Agroaplinkosaugos ir ekologinio ki-ninkavimo skyriaus vedja Rovena Grikien pasakoja, kad, palyginti su kitomis KPP priemonmis, i nra la-bai populiari, taiau pareikj skai-ius vis tiek diugina. Daugel ki-nink priemon atbaido todl, kad gyvnas ne tik turi bti nykstanios veisls, bet ir ivestas grynuoju vei-simu. Atsivelgiant tai, kad is rei-kalavimas nra labai paprastas, pro-gramos dalyvi skaiius pakanka-mas, tikina specialist.Pasak R.Grikiens, neverta tik-tis, kad vien paramos priemonmis bt galima pasiekti, jog senosios veisls atgaus populiarum, taiau j pakanka, kad jos neinykt. Be to, nykstani veisli gyvn skaiius iek tiek didja.ems kio ministerijos specialis-t parengtoje KPP 2010 m. paan-gos ataskaitoje programos Nyks-tani Lietuvos senj veisli gyvu-li ir namini pauki isaugojimas gyvendinimas vertinamas palankiai. Nors palyginti su kitomis priemons Agrarins aplinkosaugos imokos veiklos sritimis l poreikis ia ma-esnis, ekspertus diugina geras pa-teikt ir patvirtint paraik santy-kis. i met rugpjio 18 d. duome-nimis, i viso yra surinkta 661 parai-ka, i j net 568 patvirtintos.Maesn produktyvum atperka atsparumasES parama jau pasinaudojo Bir rajone gyvenantys Jris ir Kristina Miliinai. kininkai jau 20 met au-gina avis. iuo metu tarp avi apie 600 nykstanios juodgalvi veisls. Paramos los stipriai prisideda prie i avi ilaikymo. Tiesa, i veisl auginti eima pasirinko dar tais lai-kais, kai jokias imokas pretenduo-ti negaljo.Tuo metu, kai Miliin eima rin-kosi avi veisles, Lietuvos juodgalvs avys dar buvo vienos labiausiai pap-litusi alyje. Galjome rinktis jas, Romanovo arba prekos veisls avis. Romanovo veisl mums nepatiko, nes tokios avys gana ltai auga ir yra labai smulkios, o tai juodgalvs gana atsparios vairioms aplinkos slygoms. J produktyvumas mus taip pat tenkino, todl nusprend-me auginti tokias avis, pasakoja K.Miliinien.Nors kai kurie kininkai skundia-si, kad vietini veisli gyvnus au-ginti nuostolinga, K.Miliinien ti-kina to nepatyrusi. Manau, kad vie-tins veisls taip pat yra gana pers-pektyvios. Produktyvumu juodgal-vs avys galbt iek tiek ir nusilei-dia usieninms veislms, taiau tai kompensuoja kiti dalykai. Vietins veisls yra kur kas geriau prisitaikiu-sios augti Lietuvoje, todl jas maiau puola ligos ir maiau pinig reikia i-leisti gydymui, nykstanios veisls pranaumus vardija moteris.K.Miliinien sitikinusi, kad ES parama nykstani gyvn augini-mui gana stipri paskata prisiminti umirtas veisles. Jos teigimu, nors po Lietuvos nepriklausomybs atk-rimo kininkai prato rinktis usieni-nes veisles, i tendencija turi nema-ai minus. Juk tokiems gyvnams, atvetiems Lietuv, dar tenka igy-venti aklimatizacijos period. O tai Lietuvos juodgalvs avys ia gyve-no nuo seno, tad tereikia prisimin-ti ir inaudoti j potencial. Juolab kad paramos los panaikina fi nansi-nius trkumus. T pinig kiek, kur galbt btume udirb i msos, jei btume pasirink kit veisl, kom-pensuoja teikiamos imokos, sako avi augintoja.Uaugintas avis Miliin eima daugiausia parduoda kitiems au-gintojams, mat svarbiausia j kio veik la veislininkyst. Taip pat avys parduodamos ir msai, o neseniai eimyna i avienos pradjo daryti deras.Btina uregistruoti gyvuliusNorint gauti param nykstani gyvuli auginimui, gyvulius veisti ga-lima tik grynuoju veisimu, t. y. vei-simui naudoti tik tos paios veisls gyvulius. Gyvuli band leidiama papildyti tik gyvuliais i nykstani senj veisli gyvuli band arba gyvuliais, kuri priklausomumas tai bandai patvirtinamas genetikai.Paramos gavjai taip pat priva-lo laikytis gyvn gerovs, gyvuli registravimo ir identifi kavimo reika-lavim. M specialist R.Grikien atkreipia dmes, kad labai svarbu nepamirti uregistruoti gyvulius specialias duomen bazes. Pagal paramos reikalavimus, galvijai pri-valo bti registruoti Galvij veisli-ninkysts informacins sistemos duomen bazje, arkliai atitinka-moje Arkli veislininkysts informa-cins sistemos bazje. Bna atve-j, kai pareikjai pamirta uregis-truoti savo gyvulius, taiau vis tiek prao paramos. Tokiu atveju para-ma negali bti teikiama, prime-na R.Grikien.Pasak M atstovs, tai bene vienintel problema, su kuria susi-duriama gyvendinant i priemo-n. Kitokie paeidimai nra dani. K.Miliinien patvirtina, kad ypa-ting sunkum laikantis reikalavi-m jai nekyla. Pavyzdiui, gyvn gerovs reikalavimai man atrodo savaime suprantami. J kiekvienas kininkas privalo laikytis ne dl to, kad taip numatyta paramos reika-lavimuose, o dl to, jog prieingu atveju gyvn upult ligos, tiki-na moteris. Pasak jos, sunkiau kar-tais sekasi vykdyti tik dokumenta-cijos reikalavimus.Vienas toki reikalavim apibr-ia, kad kritus gyvuliui paramos gavjas privalo per 20 dien infor-muoti Nacionalin mokjimo agen-tr ir pateikti veterinarijos gydy-tojo paym, kurioje bt nurody-ta gyvulio kritimo prieastis. Jeigu gyvulio netekimo atveju nepatei-kiami jokie dokumentai, paramos gavjui einamaisiais metais moka-ma 50 proc. apskaiiuotos paramos sumos, o likus sipareigojim lai-kotarp parama mokama u likusi gyvuli skaii. K.Miliinien pasa-koja, kad kartais is reikalavimas jai apsunksta dl to, jog jos kis didelis, tad bandoje lig arba kritimo pasi-taiko reguliariai. Taiau tai vienin-telis dalykas, kur moteris iskiria, kaip kartais teikiant sunkum su jokiomis kitomis problemomis daly-vaudama KPP priemonse moteris nesusidr.ES parama(Us. 232)Senosioms veislms inykti neleidia ES paramaJris ir Kristina Miliinai savo kyje augina per 600 senojo genotipo Lietuvos juodgalvi avi. Asmeninio albumo nuotraukaParama teikiama u ias nykstanias Lietuvos sensias veisles: u emaituk veisls arklius 683,65 Lt u arkl; u stambij emaituk veisls arklius 683,65 Lt u arkl; u Lietuvos sunkiuosius arklius 659,48 Lt u arkl; u Lietuvos muosius galvijus (karves, telyias, veislinius bulius) 621,5 Lt u galvij; u Lietuvos baltnugarius galvijus (karves, telyias, veislinius bu-lius) 621,5 Lt u galvij; u senojo genotipo Lietuvos juodmargius ir aluosius galvijus (kar-ves, telyias, veislinius bulius) 621,5 Lt u galvij; u senojo genotipo Lietuvos baltsias kiaules (paravedes, kiaulai-tes, veislinius kuilius) 224,43 Lt u kiaul; u Lietuvos vietines kiaules (paravedes, kiaulaites, veislinius kui-lius) 224,43 Lt u kiaul; u Lietuvos iurkiavilnes avis (riavedes, avytes, veislinius avi-nus) 96,68 Lt u av; u senojo genotipo Lietuvos juodgalves avis (riavedes, avytes, veis-linius avinus) 96,68 Lt u av; u vitines sis 10,36 Lt u s.Norint gauti param nykstani gyvuli auginimui, gyvulius veisti galima tik grynuoju veisimu, t. y. veisimui naudoti tik tos paios veis-ls gyvulius. Gyvuli band leidiama papildyti tik gyvuliais i nyks-tani senj veisli gyvuli band arba gyvuliais, kuri priklauso-mumas tai bandai patvirtinamas genetikai.Teikiant paraikas gauti param gyvnai privalo bti registruoti specialiose duomen bazse: karvs, telyios ir veisliniai bu-liai turi bti rayti ems kio informacijos ir kaimo verslo centro (IKVC) Galvij veisli-ninkysts informacijos sistemos duomen bazje; arkliai turi bti taip pat regis-truoti IKVC duomen bazje. Btina turti arkli tapatybs nustatymo dokument; kiauls turi bti raytos kilms knyg ir registruotos Valstybi-ns kiauli veislininkysts sto-ties informacijos sistemoje; avys turi turti veisl patvirti-nant kilms paymjim.Redaktor Nijol Baroniennijole.baroniene@valstietis.lt2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Bii avilysVALSTIEI LAIKRATISNijol BaronienVL urnalist, nijole.baroniene@valstietis.ltSmagiai nusiteik ir usisak ger or biiuliai rinkosi ne tik nordami pabti kartu, bet ir pasisemti patirties, mugje si-gyti trkstamo ar ypatingo in-ventoriaus, pabendrauti su kit ali bitininkais, radusiais laiko ir noro vent atvykti i Latvi-jos, Lenkijos, vedijos, Anglijos ir kit ali.Apdovanoti paangiausiDanas panekintas biiulis ti-kino, kad kasmet vaiuoja bitinin-k ventes. Tai pati nuostabiausia ms vent. Atvykstame su eimo-mis, puikiai praleidiame laik, dar kart sitikiname, kad Lietuvos bi-tininkai tarsi darni eima, sak netoli Ignalinos bitininkaujanti Maryt Pupkeviien.Pirmoji Lietuvos bitinink ven-t vyko 1963 m. saus Dotnuvoje. 1990-aisiais, atkrus Lietuvos biti-nink sjung, ji tradicikai organi-zuojama vis kitame rajone.Kiekvienos vents metu biiuliai sugalvoja k nors naujo, kad smagu bt jiems patiems ir gausiai susirin-kusiems sveiams. Alantoje apdova-noti konkurso Paangiausias bitynas Lietuvoje 2011 nugaltojai. Auk-iausias vertinimas komisijos spren-dimu skirtas tkstanio bii eim kio savininkui Ukmergs bitininkui Jonui antarui. Gavs apdovanojim bitininkas tikino, kad toks vertini-mas pareigos stengtis ir ateityje. alia buv eimos nariai irgi diaugsi. Juk trisia didiuliame bityne visi kartu.Nukelta 25 p. fBitininkai vent tarsi darni eimaPirmj rugpjio savaitgal bitininkai i visos Lietuvos skubjo Mol-t krat. Alantos technologijos ir verslo mokyklos bei Alantos dvaro teritorijoje vyko jubiliejin, 35-oji, Lietuvos bitinink vent.Jono antaro bitynas pripaintas paangiausiu.Taip nuotaikingai buvo papuotas Alantos dvaras. Klaudijaus Driskiaus nuotraukosNijol BaronienVL urnalist, nijole.baroniene@valstietis.ltAleksandro Stulginskio univer-siteto Bitininkysts katedros ve-djas dr. Algirdas Amiejus tikina, kad med reikia rinktis atsakin-gai, pasidomti, koks tau medus tinkamiausias.R lemia iedadulksJam juok kelia, kai mons tiki-na nusipirk liep medaus. Anek-dotin situacija: bitininkas rodinja, kad medus liep, nors aplink bity-n vieni rapsai! Svarbiausia, kokioje vietoje aviliai stovi. Jei pamikje, bus mirus medus. Tik nustat botanin medaus sudt galime pasakyti, koks tai medus, ypsojosi A.Amiejus. Bitininkas tikino, kad btent tai yra svarbiausia vertinant kokyb ir ap-sisprendiant, kiek ir kokio medaus galima valgyti, nes ne visi mons gali vartoti tams miko ar lipiaus med, kitiems reikia tik lengvo, i pavasarini augal ar piev sune-to medaus.Botanin medaus sudt Lietu-voje dar tik pradedama tirti. Tai da-roma laboratorijoje nustatant, ko-ki augal iedadulks dominuoja meduje.Ir migdo, ir tonizuojaSutrikus miegui, danas stve-riasi migdomj. A.Amiejus jo-kiu bdu nepataria to daryti. Kiek gali sveikatai pridaryti alos tab-lets, inome visi. Aiku, medus veikia liau ir niekam nekenkia. Medumi nemig galima veik-ti per penkias dienas. Pusvaland prie mieg reikia suiulpti arba-tin auktel viesaus liep arba aviei medaus, patar pane-kovas. Padeda 95 procentais. Vienas vyrikis prisipaino, kad penkt vakar umigo su medaus aukteliu burnoje. Taiau einant miegoti bitininkas nepataria var-toti tokio medaus, kuris tonizuo-ja. Toks yra tamsus: miko, viri, griki medus. Taigi prie pirkdami med tiksliai turime inoti, kokio poveikio norime ir koki problem ketiname veikti.Ypatingasis griki medusGriki medus, anot A.Amiejaus, itin rekomenduojamas vyrams ir vi-siems, turintiems irdies problem, nes neleidia kalkti kraujagyslms. iame meduje esantis bio avanoidas rutinas saugo nuo vio, Alzheimerio ligos. Bitininkas ne vienam pasakoja istorij apie mog, kuriam buvo ta-riamas infarktas. Kur laik kasdien 15 minui prie valg jis suvartoda-vo po tris auktelius griki medaus. Po met daktaras jam sako: Matai, kaip tau padjo gydymas. O i tie-s, pagelbjo ne cheminiai vaistai. Rutinas ival kraujagysles, suregu-liavo irdies veikl. Dabar tas mo-gus nevartoja joki vaist tik gri-ki med, ypsojosi A.Amiejus. Bitininkas pastebi, kad grikiai yra vieni sveikiausiai auginam kult-r, daugelis j augintoj nenaudoja chemikal. i augal medus turi kur kas daugiau geleies ir baltym, todl vartojamas nuo maakraujys-ts, ramina nerv sistem, stiprina organizm. Bitininkas perspja, kad renkantis griki med reikia atkreip-ti dmes jo spalv ir kvap. Gri-ki medus yra pilkvokas, karamels spalvos, turi nelabai malon kvap, kai kas net sako, kad jis smirdi. Jei tokio medaus dsite kav, ji bus kaip kapuinas. Beje, griki medaus galima dti marinuojant ernien ar vitien. Skonis bus ypatingas, linksmai kalbjo bitininkas ir pri-dr, kad dl tokio medaus usie-nieiai muasi, nes jo sunku gauti, o ms mons dar ne visi supranta griki medaus vert.Vietoj aspirinoJei norite vals pradti ryt, turite inoti, kad tinka ne bet koks medus. Nepatariama vartoti prakaitavim skatinanio aviei ar liep medaus.Ar matte, kad kas bdamas svei-kas drtas i ryto gert liepiedi arbat? Ne. Juk visi ino, kad ji skati-na prakaitavim. Tikras liep medus skystina krauj, todl nebereikia jokio aspirino, sak bitininkas.Nukelta 24 p. fMedus vietoj kavos ir migdomjBii produktais stengiams pasirpinti, jei esame neabejingi savo sveikatai. Taiau ar inome, kokio medaus mums labiausiai reikia?Dr. Algirdas Amiejus vaikiojanti bitininkysts enciklopedija. Biiuliai pas j skuba pirkti bii motinli, o medaus mgjai i didiuls pasilos isirinkti vertingiausio ir tinkamiausio medaus. Asmeninio archyvo nuotraukaSiningai dirbantys bitininkai med pilsto tik kokybik tar. VL archyvo nuotrauka24 2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratisBii avilys Augalai nektar iskiria, o bits j renka esant +23 0C dien, o nakt +1416 0C temperatrai. Stipriai vjuot dien bits neskrenda i avilio. Nektare yra 5070 proc. vandens, 1345 proc. sacharozs, 2031 proc. monosacharid. Geriausiai bits renka 50 proc. drgnumo nektar ir beveik neima tokio, kurio drgnumas 15 proc. darb skrendani vietini bii 1 kg yra apie 10 000 bii, Kau-kazo kaln pilkj 11 000. Per 1 min. bit aplanko 15 ied. Bits lankuols apie surast maist informuoja kompleksikai: maisto kvapu, specialiais okiais ir garsais. Bits rinkjos per dien iskren-da vidutinikai 10 kart, sugai-damos kiekvienam iskridimui 5070 min. Bit lauko darbus pradeda dirbti apie 20- savo gyvenimo dien, bet nektaro rinkti kartais skrenda ir 5- dien. Bits pagamindamos 0,5 kg me-daus nuskrenda keli, tolyg 3 apskritimams aplink em. Bits medaus pslje telpa iki 60 mg nektaro. Per dien ji gali at-neti iki 300400 mg, per vis gyvenim 68 g nektaro. 1 bit per vien kart atnea 10 mg pikio, visa eima per dien 1 g, o per metus iki 150200 g pikio. Bits 1 kg vako pagaminti su-vartoja 3 kg medaus ir 1 kg ie-dadulki. I 1 kg vako bits pasiuva kor, kuriame gali tilpti 36 l vandens. Skrendanti bit per sekund 300 kart sumojuoja sparnais.Tai domuRimanto Dovydno pieinysMeilut MoikytLKT bitininkysts konsultantBuvo manoma, kad to prieas-tis varozs erki invazija. Ne-seniai rus ir lenk mokslininkai nustat, kad dl varozs erki platinam virusini lig bites daniausiai paeidia ltinis ar minis paralyius.Apra AristotelisLtinis bii paralyius inomas nuo sen laik. Jau Aristotelis ap-ra kai kuriuos paralyi prime-nanius poymius, taiau ilg laik tikrosios ligos prieastys nebuvo i-aikintos. Manyta, kad lig sukelia Acarapis woodi erks (akarapidoz) pirmuonis Nosema apis (nozemato-z) ir kit lig bakterijos. Tik pra-jusio imtmeio etame deimt-metyje buvo nustatyta tikroji ios ligos prieastis ltinis paralyiaus virusas. Lenkijoje jis buvo pasteb-tas 1992 metais, Rusijoje iek tiek anksiau. is virusas aptinkamas ir Lietuvos bitynuose, taiau tai dar nereikia, kad kiekviename bityne, kuriame randama viruso spor, bi-ts serga ia liga.takos turi blogas orasVirusas nedideliais kiekiais gali tnoti bits organizme nesukelda-mas klinikini ligos poymi, nes jam nra slyg daugintis (j blokuo-ja bii imunin sistema ir bii ge-netinis atsparumas ligoms). Pirmieji klinikins ligos poymiai pastebimi tuomet, kai virusas pasiekia kritin dauginimosi rib. Tai, kad virusas su-aktyvjo, galjo takos turti ilg laik vyravs blogas oras, veriantis bites il-giau usibti avilyje, prastas medune-is, per didelis bityn skaiius apylin-kje, blogas avilio vdinimas. Viruso dauginimosi greitis ir ligos pasirei-kimas priklauso nuo virus kiekio. Virusas, pateks lstels plazm, palankiomis slygomis gali pradti daugintis. Patogeninis ligos povei-kis pasireikia per 48 valandas. Ligos simptomai pastebimi per 410 die-n. Virus platina varozs erks per hemolimf, taip pat infekuotos bits maitindamos perus. Po paralyiaus vystosi nozematoz. Nebtinai visos eimos bits suserga paralyiumi.Sutrinka bii judesiaiVirus sunaikinti galima tik jo dauginimosi metu, kai organizmo lstelje suyra j saugantis kevalas. Kol kas nerasta tinkam vaist viru-sui sunaikinti. Rus specialistai nuo virusini lig rekomenduoja bites gydyti endonukleazs fermentais.Ltinio paralyiaus pirmasis po-ymis bitininkams buvo inomas jau prie 100 met sutrik bii judesiai. Serganios bits i pradi briuojasi iltesnje avilio vietoje, vliau sveikos bits jas imeta lauk. ia pirmiausia jos ir pastebimos liauiojanios prie lak ar lipanios ant oli stieb. Bii pilveliai dreba, sparnai netaisyklingai isksti, judesiai sutrik, jos negali pa-kilti or. Danai pasitaiko sergani bii su labai ipstais ir pailgjusiais pilveliais, matyti net pilvelio segmen-tus jungianios plvels. Pilvelis bna perpildytas maisto, kuris upildo vis virkinamj trakt. Tokia serganios bits bkl trunka kelet dien, v-liau bit mirta.Nepriimamos avilAntrasis poymis bits pajuo-duoja, netenka plaukeli. vairiose alyse i liga vadinama vairiai: aust-rai miko meduneio liga, pran-czai juodlige.Tyrimais nustatyta, kad ios ligos prieastis ltinis bii paralyius, taiau iki iol neaiku, ko-dl bits netenka plaukeli ir tampa juodos, blizganios, tartum bt ap-teptos riebalais. Ligos pradioje bi-ts dar gali skraidyti. Jos palieka avi-l, bet negali sugrti atgal, nes bits sargybins j nebeleidia. Nemano-ma paaikinti io reikinio prieas-ties. Galbt serganios bits skleidia kvap, kurio neatpasta sargybins? Susidaro spdis, jog prie lak skrai-do bits vagils. Po keli dien ser-ganios bits pradeda drebti, sutrin-ka j judesiai. Pajuodavusios bits apmirta ir sta.Liga praudo vis eimminio bii paralyiaus virusas buvo nustatytas tiriant ltinio paraly-iaus virus. Tai suaugusi bii liga, kurios pavadinimas kils dl greitai besivystanios ligos ir jos pasekmi (bii ties). Klinikiniai ligos po-ymiai pasireikia per 4 dienas nuo infekcijos pradios. Liga vystosi grei-iau negu ltinis paralyius. Pana-iai kaip ir ltinio paralyiaus atveju pastebimas bits kno ir sparneli drebjimas, sutrik judesiai. Bits negali pakilti or, ijusios i avilio apmirta ir staiga sta. Jeigu virusas paeidia daug bii, bitininkas prie lak jas gali matyti. Tokia bii tis labai susilpnina eim. iemai j gali likti tik saujel. miniu bii paraly-iumi bits serga vasaros pabaigoje ir rudens pradioje.Ligos gali praudyti visas bitesVasaros pabaigoje ir ruden bitininkai kar-tais ivysta liauio-janias, neisivysiu-siais sparneliais bites.Pirmasis ltinio paralyiaus poymis sutrik bii judesiai. Tokias bites sveikosios imeta lauk i avilio. VL archyvo nuotraukosJei bits sveikos, j eimos bna gausios, o koriai pilni medaus. e Atkelta i 23 p. Ryte, anot jo, geriausia valgyti neutral miko augal med. Tai tonizuojantis spygliuoi ir lapuo-i medus. Toks medus energijos suteiks visai dienai, sak pane-kovas. Renkantis med jis patar klausti, kokios ries medus ir kada jis surinktas.Danai sakoma, kad raps medus vienas prasiausi. A.Amiejus tikina, kad raps ir kit krymaiedi auga-l medus tinka gydyti visas ligas, su-sijusias su organais, esan-iais emiau onkauli.Bitininkas nepataria medaus u-gerti altu vandeniu, nes tada gau-siai isiskiria vandenilio peroksidas: gali pasidaryti labai silpna, bna, kad mogus net alpsta.Medaus grietinNe kart teko matyti, kad per-kantiesiems med abejoni kelia susicukravs medus. Tarp pirkj net ginai siplieskia, rodinjant geras jis ar ne. A.Amiejus teigia, kad toks susikris-talizavs medus yra ge-ras. Tinkamai bitinin-k paruotas medus po 23 savaii kris-talizuojasi. Med sutvirtina biolo-gin media-ga gliuko-zs kristalai. Kristalizaci-ja vienas me-daus kokybs ro-dikli. O jei tame meduje dar yra balt takeli ar marmur prime-nani juost, sakoma, kad tai medus su grietinls puta. Jei to-kios grietins labai daug, vadinasi, reikia kuo greiiau pirkti, nes toks medus labai vertingas. Tos baltos dmels gliukoz. Kakada saky-davau, kad medaus putos negalima parduoti u jokius pinigus. Reikia suvalgyti paiam, juoksi pane-kovas.A.Amiejaus namuose medus vi-sada ant stalo. Taip daryti jis pataria ir kitiems, nes laikomas spintelje medus gali ir pavasario sulaukti, o stalo viduryje ilgai neusibus vieni su duona, kiti su sriu, treti arbat ir, irk, nra stiklainio, smagiai kalbjo inomas bitininkas.Medus vietoj kavos ir migdomjGriki medus itin vertingas, nes padeda veikti sisenjusias ligas. VL archyvo nuotraukosMedaus sukimas. Asmeninio archyvo nuotrauka252011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratise Atkelta i 23 p. Ragina naudotis ES paramaAntrja vieta diaugsi Panev-io rajono bitinink draugijos narys Aleksandras Kavaliauskas. Treij viet pasidalijo Klaipdos krato bi-tinink bendruomens pirmininkas Gintautas Grigaitis ir Marijampols rajono bitinink draugijos pirminin-kas Gediminas Povilaitis. Pastarasis jau ne pirmi metai bitininkauja nau-dodamasis Lietuvos kaimo pltros 20072013 m. programos parama iskirtins kokybs produkt gamy-bai. Ir kitus biiulius raginu dalyvau-ti ioje programoje, nes tik taip mes galime pakilti kokybikai auktesn lyg. Deja, daug biiuli dar abejoja, ar verta imtis papildom sipareigo-jim, pastebjo G.Povilaitis.Geros nuotaikos rengin atvyko daugiau kaip 2000 moni, abi vents dienas vi-sus diugino graus, giedras oras, tad nuotaika vis buvo kuo puikiausia. Prekiaujantieji bitininkystei skirta ranga vents dalyviams sil sigy-ti vairiausi reikmen: nuo dmi-ni iki medsuki. Nagingi bitinin-kai buvo atve savo gamybos avili, spaustuv viri medui spausti ar ne-sudting prietais bitms gydyti. I vis vents dalyvi gausumu ir or-ganizuotumu isiskyr Maeiki bi-tinink draugija. Pasak draugijos pir-mininks Biruts Budreckiens, jau ketvirtus metus vadovaujanios drau-gijai, ilgai kalbinti biiuli nereik-jo. Vis nakt praleid kelionje prie vents atidarym jie spjo aplankyti Molt observatorij. Nesvarbu, kad esame nemiegoj, utat daug pama-tme. Juk ne danai pasitaiko tokia proga. Esame gausi draugija. Net 120 biiuli jungia ms gretos. Diau-giams, kad vis daugiau jaunimo at-eina pas mus, nuotaikingai kalbjo B.Budreckien. Smagiai nusiteik e-maiiai kviet sveius ir tikino, kad kitais metais bitinink vent vyks dar gausesnis j brys.Bii avilysBitininkai vent tarsi darni eimavents metu vykusioje mugje galima buvo sigyti ko tik irdis geidia: nuo vako vaks iki medsukio.Klaudijaus Driskiaus nuotraukosMaeiki bitinink draugijos siela Birut Budreckien.Viri medui spausti skirtas spaus-tuvas.Stasys PalaukysVasaros pabaigoje bits pamai-tinamos cukraus sirupu. Tyrim duomenimis, vidutini platum klimato juostoje, kuriai priklau-so ir Lietuva, darb geriausia atlikti rugpjio mnes.Tinkamiausias santykisSu bii maitinimu cukraus si-rupu delsti negalima. Geriau tai pa-daryti isukus pagrindinio medu-neio med, nes vlai pamaitintos bits gali nespti invertuo-ti cukrinio medaus ir udengti jo va-ko dangteliais. Medus gali pradti kris-talizuotis, o prisitrau-ks drg-ms net fermentuo-tis, t.y. pra-dti rgti. Prargs me-dus bitms labai kenksmingas.Papildyti bii mais-to atsargas geriausia kokybi-ku daugiariu medumi, surinktu bei uakiuotu pavasar ar vasaros pirmoje pusje (koriai su juo turi bti saugomi sandlyje). Pilni Dadano rmelio me-daus koriai sveria apie 3,54 kg. Jeigu viduriniuose koriuose trksta maisto (kori viruje yra juostel medaus, o toliau tuti), tuomet bites reikia mai-tinti cukraus sirupu. Kai bitms palie-kama medaus, joms papildomai turt utekti 810 kg cukraus. Buvo tirtas cukraus sirupui gaminti imamas me-daus ir vandens santykis. Tirti 1:1, 2:1 ir 3:2 koncentracijos sirupai. Paaikjo, kad 10- dien 1:1 koncentracijos siru-pas buvo invertuotas 54 proc., 2:1 tik 42,7 proc. ir 3:2 52 proc. Taigi paste-bta, kad sunkiausia bitms invertuoti 2:1 koncentracijos cukraus sirup. Toks sirupas, kuriame yra dvi dalys cukraus ir 1 dalis vandens, labai tirtas. Jame invertavimo procesas vyksta liau, be to, ir bitms sunkiau j apdoroti, nes jis greitai gali susikristalizuoti.Sirupas gali susicukruotiStiprioms bii eimoms iemai reikt palikti apie 2630 kg maisto. Cukriniu medumi jos maitinsis pir-moje iemos pusje. Kadangi cuk-ruje nra kietj mediag, bii tiesiojoje arnoje susikaups maiau ekskrement. O kai bits pavasa-r prads auginti perus, jos pasieks korius su medumi, kuriame yra ne-maai bioaktyvij mediag, rei-kaling perams auginti.Kai bits maitinamos rugpjio mnes, jos suspja cukraus sirup gerai invertuoti, perdirbti cukrin med ir udengti vako dangteliais. J perdirba senos (vasaros) bits. Jei-gu bits maitinamos vliau (pvz., rugsjo viduryje ar net spalio mn.), perdirbant cukraus sirup danai da-lyvauja ir iemos bits, kurios pri-verstos naudoti fermentus, skirtus pavasario per maistui gaminti. Be to, kaip tvirtina literatriniai altiniai, vlai ruden korius supiltas cukrinis medus gali likti iemai neuakiuotas ir pakankamai gerai neinvertuotas, iemos metu jis gali susi-cukruoti.Rgtinti ar ne?Iki iol isakomos skirtingos nuomons apie cuk-raus sirupo pargtinim. Kaip inoma, bits, naudoda-mos fermentus, su-geba paios cukraus si-rup pargtinti iki reikiamos koncentracijos. Bii maist rgtis apsaugo nuo vairi mikroorganizm (rgioje terpje bakterijos nesidau-gina). Norint racionaliai isprsti i dilem (rgtinti ar ne?), siloma ru-den cukraus sirup pargtinti, imant 0,3 g acto esencijos vienam kg arba 3 g 10 kg cukraus sirupo. Pavasar, po bii apsiskraidymo, bites maitinant gydomuoju cukraus sirupu, rekomen-duojama imti 3 g acto esencijos 1 kg cukraus. Toks cukraus sirupas pava-sar apvalo bii organizm nuo per iem susikaupusi mikroorganizm, bits tampa sveikesns, valesns, ener-gingesns.Btina patikrintiRugsjo pabaigoje patikrinamos bii maisto atsargos iemai: ar pa-kankamai jo yra, ar visas udeng-tas vako dangteliais, ar yra centri-niuose koriuose tui akeli bii kamuoliui formuoti. Patartina pa-tikrinti dengiamuosius korius. Jei-gu dengiamieji koriai itutj tai enklas, kad bitms iemai trksta maisto. Gal jos buvo apvogtos kit bii? Kai centriniuose koriuose bitms trksta maisto, jos pernea med i dengiamj kori. Visuo-met reikia turti sandlyje atsargini kori su medumi, kuriais galima pa-keisti itutjusius korius. Pilni koriai su medumi statomi i abiej lizdo pusi kaip dengiamieji.Parengta pagal bitininkas.ltSoios bits iemos geriauTik tinkamai pasirpinus bii eimomis gali-ma tiktis skmingo kit met meduneio.iauli valstybins ir maisto veterinarijos tarnybos laborato-riniam tyrimui atrinktame me-daus mginyje rasta antibiotiko sulfatiozolo.Medaus mginys priklaus Sel-ven k. (iauli r.) bii laikytojui Vytautui Petrokui. Meduje drau-diama mediaga antibiotikas sul-fatiozolas (11,94 g/kg) nustatyta Nacionalinje maisto ir veterinari-jos rizikos vertinimo institute atli-kus laboratorin tyrim. Sulfatiozo-las sulfonamid grups sintetinis antibiotikas, veterinarijos praktikoje plaiai taikomas jau nuo 1932 m.Sulfonamidai gali bti skiriami gyvnams gydyti, taiau bitininkystje ias mediagas naudoti yra draudia-ma. Nesiningi bii laikytojai iuos preparatus bitms gydyti daniausiai naudoja nordami nuslpti pavojing bii per lig puvin ir taip ivengti nuostoli naikinant avilius.Valstybins maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai iuo metu atlieka tyrim, siekdami isiaikinti visas me-daus uterimo draudiama mediaga prieastis ir nustatyti uterto medaus kiek. Bitininkui udrausta tiekti rin-k utert med, jis apie tai pareigo-tas skubiai informuoti savo klientus.Per vis stebsenos laikotarp tai pirmas atvejis, kai lietuvikame meduje nustatomas sulfatiozolas, taiau kitose Europos Sjungos alyse ios media-gos meduje randama gana danai.VMVT inf.Meduje aptiko antibiotikGydant bites vaist likuiais utertas medus ne vaistas, o nuodas. VL archyvo nuotraukaPristatome visoje Pristatome visoje LietuvojeLietuvojeTel. Vilniuje (8 5) 239 2533; mob. 8 699 73 817.Kaune (8 37) 37 5103 mob. 8 699 73 820.PARDUODAMAS specialus sirupas bitms maitinti.Iraomos sskaitos ES paramai gauti.(Us. 527)Jei bits gerai paruotos iemai, pavasar j eimos bus stiprios ir sveikos. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka26 2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratisSkelbimai PARDUODAems kio technik ir padargusParduodu sjamj SZ-3,6, T-25-16 onines pavaras, 10 t priekabos do-kumentus.Skambinti tel. 8 630 38 181. (Ud. 28)Smulkintuv E-281 (dalimis), MTZ-50 (dalimis), T-74 (dalimis), T-150 (da-limis), lenkikos bulvi kasamosios transporter, plgo korpusus, meta-lo tekinimo stakles, cistern (10 m3), runkeli krautuv SPS-4.2, hidrofi -kuot plg (3 korpus), kombaino DON ratus, juostin grd transpor-ter, ventiliatori grdams diovinti, kombaino NIVA atsargines dalis.Skambinti tel. 8 652 59 920. (Pa. 221)DON-1500. Dalimis kombainus: DJ-1085, DON-1500, JENISEJ ,SENATOR, FORTSCHRIT-514, -516. Traktorius dalimis: KARPATEC, DJ-7810, NEW HOLLAND TM-140, FERGUSON-3670, ZETOR-9540, K-701.Skambinti tel. 8 698 05 909. (Pa. 222)Parduodu srutveius, ritininius presus, mlo kratytuvus, plgus, grblius- vartytuvus, ienapjoves, frezas, ku-kurz smulkintuvus, malnus.Skambinti tel.: 8 612 38 579, 8 626 98 285. (Aln. 89)Traktori MTZ-52.1 (1982 m., su frontaliniu krautuvu), bulvi kom-bain ANNA, lktes KVERNELAND ir SEGDIM (2,50 ir 3 m), plgus (3 kor-pusai), mlo kratytuv (4 t).Skambinti tel. 8 612 25 150. (Aln.90)Mlo alinimo rang (grandinin, kaina 3 200 Lt), telferio kransij (9 m, su reduktoriais ir varikliais, kaina 1 300 Lt), KAMAZ dalimis.Skambinti tel. 8 605 67 006. (Uk. 199)Parduodu traktori MTZ-550 (didel kabina, naujos padangos), techni-kai tvarkingas.Skambinti tel. 8 674 19 993. (M)Traktorius T-25, MTZ-92, MASSEY FERGUSON (su krautuvu, 1978 m., 80 AG), kombain FAHR-2,7, smul-kintuv ORKAN, bulvi kombain ANNA, kasamsias, plgus, kultiva-torius, lktes, kratytuvus, krautu-vus ir kit ems kio technik.Skambinti tel.: (8 315) 42 399, 8 685 58 025, Alytus. (Aln. 91)Kombain FORTSCHRIT-512 (dali-mis), grd sjamj SZ-3,6, prieka-b 1 PTS-9, sjamosios SZ-3,6 dis-kus (24 vnt. po 80 Lt).Skambinti tel. 8 630 93 471. (M)Traktorius T-25A, bulvi kasam-sias, ols smulkintuvus ORKAN, ri-tininius ir ryulinius, ieno- iaud presus (tinka aliai masei) ir kit e-ms kio technik.Skambinti tel.: 8 696 31 654, 8 624 90 324. (P.p)Krautuv prie BELARUS T-150 (6 m, 3 t, kabinamas prie trikampio).Skambinti tel. 8 611 22 413. (Pa. 224)Traktorius T-25, MTZ-82UK, ZE-TOR-6011, savaeig krautuv, pri-kabinam krautuv, mlo kraty-tuv (4-7 t), jav kombain DRO-NINNBORG-2250, -3000, plgus (3-3-6 k.), lktines akias, purktu-vus (800 ir 1000 l), grd sjam-j STERTEDES (4 m), srutve ( 7 t), bulvi kasamsias, kombainus ANA ir BOLEK, smulkintuvus ORKAN, kul-tivatorius (3,5 m).Skambinti tel.: 8 (447) 78 163, 8 682 43 036. (P.p)Parduodu malnus grdams malti. Galime atveti.Skambinti tel.: 8 653 45 020, 8 608 27 252. (SM 747)Parduodu mobili 12 t grd dio-vykl.Skambinti tel. 8 612 04 570. (SM 752)Parduodu vienfazius ir trifazius gr-d malnus. Galiu atveti.Skambinti tel.: 8 620 78 048, 8 685 76 177. (SM 755)Naujas puspriekabes (10 ir 15 t, kaina 15 000 ir 25 000 Lt), nauj beicavimo main (7 000 Lt), nauj srutve (10,4 kub. m, kaina 30 000 Lt), naudot kil-nojamj diovykl (70 000 Lt), nau-dotus teleskopinius krautuvus 626 ir 280 (kaina 30 000 ir 40 000 Lt).Skambinti tel. 8 685 37 562. (K. 73)Parduodu vokik technik: mlo kratytuvus (3,4,5,7 t), grd sjam-sias (2,53 m), vartomuosius plgus (23 k), ieno rinktuv, ieno varty-tuv, pieno aldytuvus (100160 l), 4 k. plg, maln 5,5 kW, ieno gre-blvartytuv, padangas R24-9 m, Frontalin mlo krautuv.Skambinti tel. 8 614 53 529. (Aln. 83)UAB Mototecha vairaus galin-gumo melimo agregatus, mobilias nerdijanio plieno 2001 200 l pie-no talpyklas tiesiogiai melti, mobi-lias (tandemo tipo) melimo aikte-les, siurblius (vandens, purvo, che-minius), varomus traktoriaus darbi-niu velenu, 275 kW generatorius, benzininius ir dyzelinius variklius.Dmesio! Jei turite pieno auintuv, taupykite elektros energij, sigy-dami ms naujien vandens ka-til (601 000 l talpos). Vanden il-do pieno aldytuvo kompresoriaus iskiriama iluma.Montuoja melimo linijas. Parduoda ir montuoja sauls kolektorius. Re-montuoja dyzelinius ir benzininius variklius, generatorius, siurblius. Tiekia atsargines dalis.Prekes pristato nemokamai visoje Lietuvoje.Skambinti tel.: 8 699 97 517, (8 45) 553 418. www.agregatai.lt, el. patas agre-gatai@yahoo.com. (Pa. 210)Nauj technik (atinkani ES pro-gramas, taikome lanksias fi nansa-vimo slygas), priekabas, pusprie-kabes (536 t, labai vairi komplek-tacija), mlo kratytuvus PTU (536 t), diskines, pneumatines ir mecha-nines sjamsias (su dirbimu ir be), frezas, muliuotuvus, purktuvus (2003 000 l), tr barstytuvus, ieno ir iaud presus, vyniotuvus, diskinius plgus PD, lktes, plgus, germinatorius, kultivatorius, iena-pjoves, vartytuvus (iki 7,8 m), paa-r dalytuvus, luotas, frontalinius krautuvus, sniego peilius.Vievis, Statybinink g. 9A, tel. 8 699 68 814iauliai, Lingaili g. 5, tel. 8 699 54 941.www.agrotaka.lt. (P. p)MTZ-52 kabin (visikai sukomplek-tuota). Kaina 1 600 Lt.Skambinti tel. 8 605 97 307. (SM 756)Pigiai geros kokybs naujus lkti-nius, noraginius, giluminius skuti-klius, kombinuotus ems idirbimo agregatus su hidrauline pakaba s-jamajai. Garantija. Atitinka ES stan-dartus. Pristatome.Skambinti tel.: 8 606 10 481, 8 606 10 487. (P. p)Vartomus plgus KWERNELAND (5, 6, 7, 8 k.), OVERUM (4, 5, 6, 7 k.), RABEWERK (5 k.).Skambinti tel. 8 650 49 269. (P. p)Nauj ir naudot technik: trakto-rius FARMTRAC (34110 AG), fronta-linius krautuvus, kombainus, frezas AKPIL, plgus, lktinius skutiklius, kultivatorius, volus, sjamsias (26 m), bulviasodes, bulviakases, JAR-MET, AKPIL chemikal purktuvus su TA (2003 000 l), tr barstytuvus (12 disk), ienapjoves (1,352,1 m), grblius-vartytuvus, presus, ri-tini vyniotuvus, srutveius, prieka-bas, traktorius (10270 AG). Pristato-me. Atliekame purktuv TA.Skambinti tel.: 8 685 54 521, 8 699 73 969, Marguiai, Panevio r.www.marguciai.lt. (Pa. 199)Traktorius: FENDT-615 (185 AG), JOHN DEERE-6900 (130 AG), NEW HOLLAND-7840 su krautuvu, MTZ 952,3, tradicinius bei vartomuosius 2, 3, 4, 5 korpus plgus KVERNE-LAND, FRAUGDE, OVERUM, 3 m fre-z, kultivatorius, skutiklius, tankin-tuvus, grumst trupinimo- tanki-nimo volus, 3, 4, 5, 6 m sjamsias AMAZONE, NORDSTEN, STEG-STED, FIONA, 1-2 disk trtuves AMAZO-NE, BOGBALLE, pakabinamus 12 ir 16 m purktuvus HARDI, grblius, vartytuvus, kombainus CLAAS DO-MINATOR-76, savivartes 16 ir 18 t, priekabas, mini krautuv BOBCAT.Taip pat prekiaujame naujais: lk-tiniais, noraginiais, giluminiais sku-tikliais, italikomis tr barstomo-siomis, traktorinmis betono mai-yklmis. Pristatome.Kalnelio Graionys, Radvilikio r.Skambinti tel.: 8 606 10 481, 8 606 10 487. (P. p)Naujas, patikimas vedikas mi-ko priekabas VRETEN (715 t, kranai nuo 5 iki 8,1 m).Skambinti tel. 8 699 68 814. (P. p)Traktori JOHN DEERE-6900 (1996 m.,130 AG, geros padangos, pa-pildomi svoriai, Lietuvoje neeks-ploatuotas, kaina 67 000 Lt).Skambinti tel. 8 606 10 487. (P. p)Traktori NEW HOLLAND-7840 su frontaliniu krautuvu (1993m., 110 AG, Lietuvoje neeksploatuotas, kai-na 48 000 Lt).Skambinti tel. 8 606 10 487. (P. p)Naujas pakabinamas ir prikabina-mas italikas trtuves AGREX (1,5-32 m, trads 5005 000 l).Teikiame pasilymus ES paramai gauti. Garantija. Pristatome.Skambinti tel.: 8 606 10 481, 8 606 10 487. (P. p)Naujus tradicinius 3, 4, 5 korpus plgus STALTECH su lingine apsau-ga. Garantija. Atitinka ES standar-tus. Pristatome.Skambinti tel.: 8 606 10 481, 8 606 10 487. (P. p)Tankinimo volai TVLL-6 (6,3 m) 32 000 Lt = 25 60025 600 LtDiskinis skutikas DSL-4 (4 m) 55 000 Lt = 47 00047 000 Lt Diskinis skutikas DSL-6 (6 m) 79 000 Lt = 67 00067 000 LtPriesjinis dirvos dirbimo agregatas KLG-4 (4 m) 19 000 Lt = 17 00017 000 Lt Priesjinis dirvos dirbimo agregatas KLG-6 (6 m) 32 000 Lt = 27 00027 000 LtDirvos purentuvas DPL-3 (giluminis iki 40 cm, 3 m) 26 000 Lt = 24 00024 000 LtDirvos purentuvas DPL-4 (giluminis iki 40 cm, 4 m) 34 000 Lt = 29 00029 000 LtKultivatorius KLL-4 (4 m) 6 900 Lt = 5 9005 900 LtTraktorin puspriekab PTL-10 (10 t) 24 000 Lt = 19 20019 200 LtTraktorin puspriekab PTL-15 (15 t) 42 000 Lt = 35 00035 000 LtTraktorin puspriekab PTL-18 (18 t) 55 000 Lt = 46 00046 000 LtTraktorin puspriekab PTL-20 (20 t) 62 000 Lt = 52 00052 000 LtTraktorin puspriekab PTL-30 (30 t) 99 000 Lt = 79 90079 900 LtKainos nurodytos be PVM. Preki kiekis ribotas. Yra papildom slyg.UAB LAUMETRISTel. 8 347 42390 arba 8 656 91419RUDENINIS IPARDAVIMAS!!!RUDENINIS IPARDAVIMAS!!!(Ka. 265)(Us. 592)(Us. 405)(Us. 595)272011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratisDiskinius skutiklius VADERSTAD CARRIER (5, 6 m), JOHN DEERE (4, 5 m), KWERNELAND (3, 6 m), kultivatorius VADERSTAD (8 m) ir VIBERG (5, 6 m).Skambinti tel. 8 650 49 269. (P. p)Traktori FENDT-615 (185 AG,1993 m., Lietuvoje neeksploatuotas, kai-na 57 000 Lt).Skambinti tel. 8 606 10 487. (P. p)Traktori MTZ- 952,3 (2006 m., 1500 motovaland, papildomi svo-riai, kaina 42 000 Lt).Skambinti tel. 8 606 10 487. (P. p)Kombain CLAAS DOMINATOR-76 (3,9 m pjaunamoji, MB variklis, Lie tu voje neeksploatuotas, kaina 55 000 Lt).Skambinti tel.: 8 606 10 481, 8 606 10 487. (P. p)Nebrangiai traktorines: bulviakases, bulviasodes, tr barstytuvus, ie-napjoves, ieno vartytuvus. Arklines: bulviakases, akias, pakinktus ar-kliams, svarstykles, arpus, utintuvus.Skambinti tel.: (8 346) 59 144, 8 612 20 892. (P. p)Traktorines betono maiykles (paka-binamos, 1 200 l, sukamos nuo darbi-nio veleno). Teikiame pasilymus ES paramai gauti. Garantija. Pristatome.Skambinti tel.: 8 606 10 481, 8 606 10 487. (P. p)mon parduoda naudotus: 36 m plo-io diskinius ir noraginius skutiklius, tr barstytuvus, jav bei kukur-z sjamsias, tankinimo volus, varto-muosius ir paprastus plgus, vairaus galingumo traktorius, kombainus, pa-kabinamus, prikabinamus ir savaei-gius purktuvus, rotacines ienapjoves su plauintuvais ir be j, plvels vy-niotuvus, ritininius presus ienui, iau-dams ir aliajai masei, prikabinamus ols ir kukurz smulkintuvus, m-lo kratytuvus, ritini veimo priekabas bei kit technik. Pristato bet kuri Lietuvos viet savo transportu.Skambinti tel. 8 620 66 089, Joniklis, Pasvalio r. Internete:www.agrarines.lt. (Ka. 178)Traktorius i Vokietijos: MTZ-920, MTZ-820, MTZ su krautuvu, MTZ-82UK, MTZ-80UK, MTZ-82, MTZ-80, MTZ-550, MTZ-52, MTZ-50, svorius prie MTZ, frontalin krau-tuv prie MTZ, darinius ratus, varikl. Galime atveti.Skambinti tel. 8 608 77 432. (Ka. 238)Ger technik i vedijos: JOHN DEERE-1085, -930, CLAAS DOMI-NATOR-85, -76, -38, NEW HOL-LAND-TF44, -8080, -8070, -8060, -1550, LAVERDA-3700, -3400, DEUCHFAHR-1320, SAMPO-650, -410, MASSEY FERGUSON-307, -206, DRONNINBORG -3000, -7000, VOLVO-830, -900, -800, traktorius: NEW HOLLAND-8770, TM-150, -8700, CASE -7130, -7110, -5130, -785, JOHN DEE-RE-4640, -4450, -4350, -2130, MASSEY FERGUSON-8155, -6170, plgus (paprasti ir vartomieji, 28 korp.), KVERNELAND, OVE-RUM, sjamsias: VADERSTAD, NORDSTEN, STENGSTED, TUME, JUKO (2,56 m su tromis ir be j), lyginimo volus, kultivato-rius, diskinius skutiklius, germi-natorius, tr barstytuvus, ie-no ir iaud presus (ryulinius ir ritininius) CLAAS, NEW HOLLAND, JOHN DEERE, WELGER, plvels vyniotuvus, ienapjoves, varty-tuvus, paar dalytuvus, m-lo kratytuvus, srutveius, purk-tuvus, priekabas, miko prieka-bas, ak smulkintuvus, atsar-gines plg, sjamj, traktori dalis ir kt.Vievis, Statybinink g. 9A, tel.: (8 5) 282 5181 (817 val.), 8 699 68 814 (technika), 8 699 68 813 (atsargins dalys). iauliai, Lingaili g. 5, tel.: (8 41) 51 91 16 (817 val.), 8 699 49 420 (technika), 8 681 33 309 (atsargi-ns dalys).www.agrotaka.lt. (P. p)Naujus ir naudotus: ols smul-kintuvus, ienapjoves, grblius-vartytuvus, ieno rinktuvus, traktorius T-25, mlo kratytu-vus, plgus, kultivatorius, volus, frezas, lktines akias, bulvia-sodes, bulviakases, bulvi kom-bainus ANNA, riuotuvus, kaup-tuvus, elektrinius piemenis, at-sargines dalis ir kit ems kio technik. Pristatome.Skambinti tel. 8 682 94 733. (Ka. 182)27 korpus plgus KVERNELAND, universalias sjamsias, purk-tuvus HARDI (8002 400 l), tr- barstytuvus BOGBALLE, AMA-ZONE, ieno presus (ritininius ir ryulinius), ols smulkintuvus, kultivatorius, volus-tankintuvus, lktes, siloso pjovimo peil, sru-tve (6,5 t), ekologines akias, traktorius CASE -5150, JOHN DE-ERE -3040, MX -209, jav kom-bainus DRONNINGBORG -3000, -7000, -8500, JOHN DEERE-985, CLAAS DOMINATOR-98, -108, SAMPO -500, -600, -690, VOL-VO-800, -830, -1110, -1130, kom-bainus dalimis DRONNINGBORG, CLAAS DOMINATOR-76, -108, NEW HOLLAND-1540, JOHN DEE-RE, VOLVO.Kaiiadorys, tel.: 8 687 77 448, 8 612 19 775.www.gudienostechnika.lt. (P. p)Pigiai frezas, krautuvus, lktes, kultivatorius, plgus, barstytuvus, purktuvus (3001 000 l), grd ir ieno pstuvus, valomsias, ma-lnus, traikytuvus, bulvi so-dinamsias, kasamsias, srutve-ius, riuotuvus, utintuvus, dal-gines ir rotacines oliapjoves, o-ls smulkintuvus, vairius presus ir j adatas, vartytuvus, plve-ls vyniotuvus, mlo kratytuvus, pagat, elektrinius piemenis, at-sargines dalis, agregatus japoni-kiems traktoriams, plg KVERNE-LAND (vartomas, 5 korpus su lin-gmis), traktori MTZ ir T-25 kabi-nas. Pristatome. Tvarkome doku-mentus gautai ES paramai.Skambinti tel.: 8 682 38 101, 8 346 60 092, 8 674 87 028. (P. p)Skelbimai(Us. 594)(Us. 393)zz PGM rat dvigubinimo sistemos.PGM rat dvigubinimo sistemos.zz Siauri ratai tarpueili dirbimui.Siauri ratai tarpueili dirbimui.zz Ratlankiai. Ratlankiai.zz Padangos: ems kio, miko, Padangos: ems kio, miko, golfo lauk, komunalinei golfo lauk, komunalinei ir industrinei technikai. ir industrinei technikai.zz Originalios dalys Perkins Originalios dalys Perkins varikliams. varikliams. www.pgmtechnika.ltUAB PGM technika. Plento g. 6, Uliediai, Kauno r, LT-46333 tel.: +370 656 82777, +370 683 24140, faks.: +370 37 215101 el. patas: info@pgmtechnika.lt(Ka. 250)(Us. 10)(Us. 251)(Us.583 ) (Us. 391)(Us. 215)UAB Maltosa perka SALYKLINIUS MIEIUS ir MIEIUS sutartinmis kainomis. Atsiskaitome realiais ter-minais. Taip pat atliekame diovini-mo valymo paslaugas.Dl smulkesns informacijos skambinti tel.: (8 387) 31 437, (8 387) 31 115, (8 387) 31 035.El. patas maltosa@maltosa.lt.Slnio g. 9 A, venionliai, venioni r.(Ka. 263)PARDUODAems kio technik ir padargus28 2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratisPigiai vairi suvirinimo ran-g KEMP, SVARK, TIG, INVERT ir kt. (superka, keiia, konsultuoja, atvyksta). Skambinti tel.: 8 657 88 851, 8 602 66 666. www.kempai.visiems.lt. (P. p)Parduodami ek gamybos PAN-TER motoblokai su vairiais priedais (oliapjov, kultivatorius, sniego valytuvas ir t. t.), savaeigs diski-ns oliapjovs (tinka auktai o-lei pjauti), moduliaciniai agregatai (naumas 0,10,9 ha/val.)Daugiau informacijos tel.: (8 37) 33 1073, 8 618 79 433 arba www.juolaina.lt. (P. p)Prikabinam purktuv HARDI- COM-MANDIER (2005 m.) 2,8 t talpos, pur-kimo sij plotis 24 m, ir cukrini run-keli trij vag kombain (2001 m.) THYRE GOD T-7. Kaina sutartin.Skambinti tel. 8 682 23 246. (P.p)Traktorius MTZ-920 UK, MTZ-82.1 UK (su krautuvu), MTZ-80 UK, T-25.Skambinti tel. 8 640 24 748. (PR. 32)T-25, rinktuvus, kratytuvus, iena-pjoves, purktuvus, bulviasodes, bulviakases, kauptuvus, plgus, ar-klinius padargus, malnus, arpus. Atveame.Skambinti tel. 8 615 61 766. (Aln. 47)Bulvi kombain, kasamj, T-25, grd ptik, lktes, kultivatori, plgus, MTZ-82, ieno pres, kraty-tuv, frez.Skambinti tel.: (8 315) 75 195, 8 698 43 290. (Aln. 81)Didel ir na arp grdams, s-kloms valyti ir riuoti.Skambinti tel. 8 687 66 870. (Ka. 174)Veikiant kombain NIVA SK-5M su ku-petuotuvu (1987 m., kaina 6 000 Lt).Skambinti tel. 8 687 30 734, irvintos. (P. p)Naujas lenkikas rotacines ie-napjoves, purktuvus (1 450 Lt), vartytuvus (900 Lt), bulviasodes (1 400 Lt), barstytuvus (750 Lt), plgus, kultivatorius (1 100 Lt), purktuvus (su TA), bulvi kasa-msias (3 000 Lt), kauptuvus (650 Lt). Pristatymas nemokamas.Skambinti tel. 8 611 60 531. (Ka. 191)Dmesio! Prekiaujame ems kio technika:ols smulkintuvais, presais, iena-pjovmis, ols vyniotuvais, tanki-nimo volais, trtuvmis, prieka-bomis ir kita ems kio technika.Naudota technika:kombainais CLAAS DOMINA-TOR-96, -98, -108, -116, -118, LE-XION-460, -480, -560, -580, -600 ir j dalimis, DRONNINGBORG, MF-27, -31, -36RS, -38, -40RS, NEW HOLLAND, rapsapjovmis, iena-pjovmis, ols smulkintuvais TA-ARUP, CLAAS JAGUAR-690, -695, vyniotuvais, vartytuvais, rinktu-vais, priekabomis, presais, sja-mosiomis VADERSTAD, NORDSTEN, STEGSTED, tankintuvais, trtu-vais, purktuvais, plgais, tankini-mo volais, skutikliais,traktoriais:FENDT, JOHN DEERE, CASE, JCB, krau-tuvais, ekskavatoriais, teleskopais. Tiekiame naujas ir naudotas atsargi-nes dalis.Skambinti tel.: 8 687 96 308, 8 614 51 015. www.agrolasmuo.lt. (P. p) Augaluskininkas Jonas Pakalnis parduoda iemini kviei skl ADA.Skambinti tel. 8 612 98 071, Kupi-kio r. (P.p)Parduodu ekologik, sertifi kuot iemini kviei ir kvietrugi skl.Skambinti tel. 8 612 35 483. (SM 757)Auktos kokybs iemini kviei OLIVIN veisls kin skl (beicuo-ta arba nebeicuota). Kaina priklau-so nuo kiekio.Skambinti tel. 8 682 45 607, Radvi-likio r. (P.p)Sertifi kuotas C1 rugi sklas BOJKO (vasariniai, galima sti nuo rugs-jo iki gegus mn., nebeicuoti, tin-ka ekologiniams kiams), paprastas sklas: rugi DUONIAI, kviei IR-VINTA, iemini raps.Skambinti tel. 8 683 48 709. (P.p)Gerai iemojanius kvietrugius PI-GMEJ, GRANADA, rugius FEMANDO, EVOLO, GONELA, VISLA, BALISTIK.Skambinti tel.: 8 698 76 649, 8 612 83 977. (Pa. 207)ieminius kvieius TORAS (atspars ialimui).SKambinti tel. 8 614 40 857. (P. p)iemini raps, kviei, miei, ru-gi, kvietrugi sklas.Skambinti tel.: 8 672 81 020, 8 671 64 368. (Pa. 191)iemini kviei skl ZENTA.Skambinti tel. 8 623 69 133. (K. 817) GyvuliusParduodu neapmokyt kumelait (3,5 m). Kaina sutartin.Skambinti tel. 8 641 44 164. (P.p)Parduodu 2 met emaituk veis-ls eriliuk (yra kilms dokumen-tai).Skambinti tel. 8 633 75 554. (SM 750) vairsParduodu metalinius garaus nu-kelti. Kaina 1 500 Lt. Atveame.Skambinti tel. 8 645 79 484. (SM 744)Parduodu med. 1kg kaina 12 Lt.Skambinti tel. 8 619 30 067. (SM 758)Parduodu nauj R24-14,9 CON-TINENTAL (kaina 600 Lt) ir nau-j R28-16,9 (kaina 600 Lt), padan-gas.Skambinti tel. 8 612 04 570. (SM 751)Parduodu T-74 (vikrus, pirtus), va-rikl SMD14, Obodus , T-25 (upa-kalins , priekins padangas), pa-dangas (18 x 78), srutve (1,8 m3), talp vandeniui (1,8 m3) su ratais, trifazius elektros variklius (1,5; 2,2; 3 kW), paleidimo varikl PD10, vo-liukus (3 vnt.).Skambinti tel. 8 699 81 710. (Ka. 282)Briaunotas perdengimo ploktes, 4 m3 ir 5 m3talpyklas, naudot dega-l pilstymo kolonl, naujus stiklo blokelius.Skambinti tel. 8 620 60 682. (P.p)Auktadvaryje (alia kelio TrakaiMarijampol) parduodamos fermos su eme. Patalp dydis 2600 m2. Tinkamos kiui ir gamybai. Kaina 70 000 Lt.Skambinti tel. 8 685 84 748. (P.p)Parduodame vairi matmen ten-tus (8 Lt u kv. m).Skambinti tel. 8 687 23 461. (Ka. 277)Pilk put polistiren (neopor) nuo 148 Lt u m3.Skambinti tel. 8 616 50 351. (Ka. 254)Stog dangas (nuo 14,40 Lt u m2). Didiausias pasirinkimas.Skambinti tel. 8 615 13 921. (Ka. 255)Klinkerines ir apdailos plytas (nuo 0,99 Lt u vienet).Skambinti tel. 8 663 53 820. (Ka. 256)SkelbimaiTvoras BETAFENCE (kaina nuo 5 Lt u m2).Skambinti tel. 8 615 13 925. (Ka. 257)Pirties krosneles (kieto kuro su vandens talpykla ir nerudijan-ias). Galime atveti. Kaina nuo 699 iki 999 Lt. Skambinti tel. 8 647 29 620. (P. p)(Ka. 267)(Us. 587)PERKAME MIEIUS, KVIEIUS, KVIETRUGIUS. Tel. 8 383 44 105.(Us. 589)KB Vaisi sultys (Arim g. 29, Vilnius), dideliais kiekiais SUPERKA obuolius, altalanki ir aronij uogas.Tel.: (8 5) 267 0215, 8 685 11 720.(Us. 588)GRDAI:Superkame grdus ir rapsus. Galime isiveti patys.Tel. : 8 650 19 864 Kdaini r.,8 685 15 598 iauliir Panevio r.,8 655 05 543 Marijampoles r.El. patas: grudai@imlitex.lt(Ka. 252)(Ka. 261)(Ka. 262)UAB Dzkijos mikas Lietuvos miko savinink asociacijaPERKAME MIK SU EME ARBA IKIRTIMUIz Darome mikotvarkos projektusz Riame biresz Konsultuojame miko savininkusKreiptis tel. : 8-686 57593. Faksas 8-37 200787,El. patas ausra@dzukijosmiskas.lt(Us. 20)(Us. 539)PREKYBA LENKIKA EMS KIO TECHNIKA. Plgais, ienapjovmis, bulvi kasamosiomis, sodinamosiomis, purktuvais, kaupikais, grbliais, vartytuvais, ems dirbimo frezomis.Skambinti tel. 8 604 92 019.(P. p.)(Us. 584)(Us. 582)PARDUODAems kio technik ir padargus292011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratis PERKAems kio technik ir padargusPerku frontalin krautuv (6 t), m-lo kratytuv, sjamj SZ-3-6, lauko mlo transporter, melimo aiktel, grbl DOBILAS-3, priekab 2PTS-4.Skambinti tel. 8 610 02 860. (SM 745)Pres KIRGISTAN, ienapjov FORTSCHRITT-E302, -E303, traktori MTZ-80, -82 (didelmis kabinomis, gali bti su frontaliniu krautuvu).Skambinti tel. 8 683 52 144. (Ka. 187)MTZ-82, -952 arba kit MTZ marks traktori, frontalin krautuv, mlo kratytuv, priekab, plg KVERNE-LAND, T-40 AM. Skambinti tel. 8 612 72 617. (Ka. 241) AugalusSuperku krien aknis.Skambinti tel. 8 680 70 927. (Ka. 273)Brangiai perkame 1 kl, ir paarinius kvieius (nuo 100 t, atsiskaitome i karto, pasiimame savo transportu).Skambinti tel.: 8 671 64 368, 8 606 11 508. (Pa. 225)Superkame rapsus, grikius. Atsi-skaitome i karto, pasiimame savo transportu.Skambinti tel. 8 653 49 779. (SM 748)Superkame pramoninius obuolius nuo 20 t, atsiskaitome i karto, pa-siimame savo transportu.Skambinti tel. 8 653 49 779, Valdas. (SM. 749)Superkame ekologikus grdus (avi-as, kvietrugius, rugius). Galime pa-siimti savo transportu.Skambinti tel. 8 684 04 358. (SM. 754)Vis ri ekologikus grdus: avi-as, kvieius, irnius, lubinus, rugius, kvietrugius, pupas ir kitus grdus.Skambinti tel. 8 683 48 709. (P.p)Paarinius kvietrugius, rugius, kvieius (gali bti padyg), mieius, avias, ir-nius, pupas, slenas. Atsiskaitome i karto, galime pasiimti savo transportu.Skambinti tel. 8 687 98 682. (P.p)Kvieius, kvietrugius, rugius, salykli-nius mieius, rapsus ir kitus grdus.Skambinti tel.: 8 683 48 679, 8 656 76 628. (Pa. 192)Kvieius, mieius, kvietrugius, avi-as. Galime isiveti savo transpor-tu. Atsiskaitome i karto.Skambinti tel. 8 675 97 996. (Pa. 206) GyvuliusNuolat superkame arklius. Moka-mas PVM priedas.Skambinti tel.: 8 686 75 170, 8 45 526 187. (Pa. 218)Brangiai bulius, telyias ir kar-ves. Mokame 6-21 proc. Atsi-skaitome i karto.Skambinti tel. 8 614 57 417. (R. 35)vairaus mitimo arklius (galimas keitimas). Skambinti tel. 8 611 16 161. (Ka. 249)Karves, jauius, telyias. Moka PVM, sve ria, atsiskaito vietoje. Skambinti tel.: 8 699 90 758, 8 685 51 635. (Pa. 195)Galvijus. Sveria, moka u gyv svo-r. Atsiskaito i karto.Skambinti tel.: 8 687 59 906, 8 686 07 974, 8 611 27 965. (Vr. 35)Skerdykla bulius, telyias, karves. Sveria, moka priedus. Pasiima.Skambinti tel. 8 612 08 756. (Pa. 196)Brangiai mon karves, bulius, te-lyias. Sveria, moka priedus.Skambinti tel. 8 616 24 730. (Pa. 197)mon nuolat superka vairaus mitimo arklius, pasiima savo transportu, moka PVM. Skambinti tel: (8 440) 73 535 8 686 40 593. (P. p)Nuolat superkame arklius. Moka-mas PVM priedas.Skambinti tel.: 8 686 75 170, 8 45 526 187. (Pa. 218) vairsPerku skyst krosnin kur. Pasii-mu.Skambinti tel. 8 676 92 708. (SM. 753)Perka geros bkls pieno auintuv, (iki 2 000 Lt).Skambinti tel. 8 699 97 517. (Pa. 219)Perkame mik isikirsti arba su eme, rstus, tarmed, popierme-dius.Skambinti tel. 8 655 57 358. (Ka. 272)UAB Dagmedis perka mik su eme arba isikirsti.Skambinti tel. 8 698 24 238. (P. p)Brangiai perkame mik su eme arba isikirsti. Atsiskaitome i karto. Teikiame mikaveio pas-laugas.Skambinti tel. 8 687 77 425. (P. p)Perku senus rusikus motociklus EMKA su priekabomis, j detales, dokumentus.Skambinti tel. 8 698 35 783. (Aln.86)Brangiai perkame mik visoje Lie-tuvoje (nebrand, malkin, rstus). Rengiame projektus.Skambinti tel. 8 677 42 222. (P.p)UAB Agroland perka em kinin-kauti ir mik visoje Lietuvoje.www.agroland.lt.Skambinti tel. 8 683 33 955. (P. p)Pirksiu sodyb ar ems sklyp prie vandens telkinio ar mike su teise statyti. Skambinti tel. 8 698 51 269. (P. p)Perkame mik su eme visoje Lie-tuvoje. Skambinti tel. 8 640 39 920. (P. p) PRANEIMAIRemiantis su Vilniaus rajono savi-valdybs administracija sudarytadetaliojo teritorij planavimo orga-nizatoriaus teisi ir pareigperdavimo 2011-03-17 (AD -397-13.31) sutartimi Nr. 464-11 prad-tas rengti ems sklypo 0.2180 ha Baltarusi g. 34, Nemio kaimas, Nemio seninija, Vilniaus rajonas (kad. Nr. 4162/0100:2022) planas, prilyginamas detaliojo teritorij pla-navimo dokumentui. Plano rengi-mo tikslas: padalyti ems sklyp du sklypus, nustatyti j ribas, plo-tus. Nustatyti statybos reglamen-tus naujai statom/rekonstruoja-m statini iki dviej aukt, vie-no buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, nustatyti planuojamos te-ritorijos naudojimo ir tvarkymo re-im.Su rengiamu ems sklypo planu galima nuo 2011m. liepos 18 d. su-sipainti Nemio seninijos skelbi-m lentoje arba paskambinus tele-fonu 8-659-22546, architektas Ju-lius eibokas. (P.p)Praneame, kad Ukmergs rajono apylinks teisme yra ikelta civili-n byla Nr. 2-1318-759/2011 pa-gal pareikjo Juliaus Stanislovavi-iaus pareikim suinteresuotiems asmenims V Registr centro Vil-niaus fi lialo Ukmergs ir irvint skyriui, Ukmergs rajono savivaldy-bs administracijai dl nuosavybs teiss gijimo pagal gyjamj sena-t fakto nustatymo.Nekilnojamasis turtas, kuriam praoma nustatyti nuosavybs teiss gijimo pagal gyjamj se-nat fakt, yra gyvenamasis na-mas, kurio unikalus Nr. 8199-7060-4028 plane paymtas in-deksu 1A1/m, ir tvartas, uni-kalus Nr. 4400-2140-9870, pla-ne paymtas indeksu U1/m, esantys Maeikiki k., Pabaisko sen., Ukmergs m. Byla paskir-ta nagrinti 2011-09-19 9.30 val. Ukmergs rajono apylinks teis-me (2 auktas, 6 kabinetas) adre-su: Kstuio a. 1, Ukmerg. Suin-teresuoti asmenys ne vliau kaip per keturiolika dien nuo prane-imo paskelbimo dienos turi teis kreiptis teism su pareikimais dl j traukimo dalyvauti teismo procese. (P.p)Skelbimai(Ka. 281)Grd beica vimo mainos, naujos sunkio-sios diskins lkts BDT-3 ir BDT-7, iaud smulkintuvai kombainams DON ir NIVA, dalgini ienapjovi KSF atsargins dalys. Remontuojame, balansuojame iaud smulkintuv velenus. Skambinti tel. 8 687 15 183.(Us. 459)Vienintelis atstovas Lietuvojeinfo@rovaltra.ltwww.rovaltra.lt Traktoriai VALTRA. Nuo 72 iki 354 AG. Teleskopiniai krautuvai MERLO. Nuo 2,7 iki 10 t keliamosios galios, nuo 6 iki 25 m klimo auktis. Kombainai SAMPO ROSENLEW. Pjaunamoji nuo 3,1 iki 6,3 m. Variklio galia nuo 120 iki 276 AG. Plgai diskins akios GREGOIRE-BESSON. ems dirbimo technika MASCHIO. Diskins akios, giluminiai purentuvai, frezos. Sjamosios GASPARDO. Mechanins, pneumatins, tiesioginio sjimo. Purktuvai BERTHOUD. Pakabinami, prikabinami, savaeigiai. ienavimo technika MASCAR. Paar dalytuvai SEKO. Savaeigiai ir prikabinami. Krautuvai MULTIONE.Vienintelis atstovas LietuvojeUAB RovaltraKalvarij g. 125-602, LT-08221, VilniusTel. (8-687) 40042(Ka. 586)Mielas Jaunime,Jeigu Jums nepavyko stoti auktj mokykl ar dar nesate nusprends kur mokytis, KVIEIU stoti mokytis KAUNO MAISTO PRAMONS IR PREKYBOS MOKYMO CENTR ir gyti vien i i specialybi:1. Maisto pramons darbuotojo;2. Padavjo-barmeno;3. Konditerio;4. Sekretoriaus;5. Viebuio darbuotojo;6. Prekybos moni vadybininko padjjo.Telefonai pasiteirauti: 8 37 456 415, 8 37 324 141.Centro buvein: Taikos pr. 133, Kaunas; Vilniaus g. 42, Kaunas.Centre gytos kompetencijos Centre gytos kompetencijos utikrins saugesn Js ateit.utikrins saugesn Js ateit.P.S. baig 10 klasi, galite toliau tsti moksl Centre esaniame Gimnazijos skyriuje ir gyti ne tik diplom, bet ir brandos atestat.(Us. 561)(Us. 562)(Us. 115)S U P E R K A M E vairius grdus. Galime mokti avans, produkcij pasiimti savo transportu (naujas, pri-taikytas grdams veti). Teikiame grd primimo, diovinimo, valymo, saugojimo, pakrovimo paslaugas. Maeikiai, Geleinkelio g. 1.Tel: 8 609 98 865, 8 615 85 873.(Us. 538)(Us. 454)(Us. 596)(Us. 553)Visos kainos nurodytos su pristatymu AB Amilina elevatorius Panevyje ir Pasvalyje.Panevys, Janonio g. 12 Pasvalys, Geleinkeliei g. 9Kvieiai Ekstra 740 730Kvieiai I kl. 710 700Kvieiai II kl. 670 660Kvieiai paariniai III kl. 630 630Kvieiai paariniai IV kl. (kritimo sk. min. 160 s.)600 600Kvieiai paariniai IV kl. 560 550Papildomos informacijos praome teirautis ms grd supirkimo skyriuose telefonais: Panevyje: 8 (45) 463360, mob. 8 (687) 75000;Pasvalyje: 8 (451) 34070, mob. 8 (687) 97416.Nuolat SUPERKAME GRDUSPagal atskir susitarim, mon atsiskaito per 5 darbo dienas. 30 2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratisSkelbimai(Ka. 275)(Us. 577)z Azotines,z Kompleksines,z Fosforo,z Kalio.Mob. tel.: 8 650 19 864, Kdaini r., 8 685 15 598, iauli ir Panevio r., 8 655 05 543 Marijampols r. Parduodame TRAS:Tel. 8 37 45 80 98. El. p. trasos@imlitex.lt(Ka. 251)Kilnojamuoju gateriu pjauna medie-n (atvyksta namus). Padeda sigy-ti medienos. Parduoda pjaut staty-bin medien (priima usakymus).Skambinti tel. 8 687 30 551. (K. 69)Sien, grind apiltinimas oro tarpus EKOvata, termoputa, polistireno gra-nulmis. 1 kv. mnuo 7 Lt. Konsultuo-jame, dirbame visoje Lietuvoje.Skambinti tel. 8 689 68 528. (Vr. 37)Gaminame vairias plienines stog, sien dangas, tvor elementus.www.plieniniaistogai.lt.Skambinti tel. 8 698 14 485. (Pa. 214)Griniai. Geoterminis ildymo nuo-tek, drena sistemos rangos par-davimas, montavimas.Skambinti tel. 8 600 60 409. (P. p) SILO DARBReikalingas vienias vyras padti dirbti kyje.Skambinti tel. 8 608 51 108. (P.p)Nedideliame kyje reikalingas darbi-ninkas (darbui su gyvuliais), mokantis melti rankomis ir melimo aparatais. Apgyvendiname, mokame atlyginim.Skambinti tel. 8 676 27 505. (P.p)Reikalinga moteris neturinti aling proi, atlikti buities darbus ir prii-rti vaikus. Apgyvendiname ir moka-me atlyginim, (Kauno r., Vaivydava).Skambinti tel. 8 600 39 338. (Ka. 271)Norvegijoje reikalingi msins, pauktyno, uvies fabrik, ke-pykl darbuotojai, turintys ati-tinkamos darbo patirties. Pirme-nyb teikiama mokantiesiems angl kalb ir turintiesiems pa-tirties mintose srityse.Skambinti tel. 8 636 01 096. (P.p)Reikalingas vyras padti kio dar-buose sodyboje, pageidautina i-manantis mechanizatoriaus darbus, mokantis skersti kiaul. Priimame gyventi.Skambinti tel. 8 678 50 287. (P. p)Reikalinga moteris padti dirbti kio darbus sodyboje ir mokanti melti karv. Priimame gyventi.Skambinti tel. 8 678 50 287. (P. p)kyje reikalingas darbininkas ir melja.Skambinti tel. 8 616 73 745. (P. p) VAIRSBrangiai perkame mik isikirsti arba su eme. Mikoveio paslau-gos.Skambinti tel.: 8 685 16 221, 8 635 30 367, 8 37 291 255. (Ka. 280)Parduodame iaud briketavimo pres BIOMASSER DUO BS-207 (2 vnt.) , iaud smulkintuv-maln TOMAHAWAK-505 M (bendra kai-na 14,250 EUR + PVM). Superkame iaud briketus.Skambinti tel. 8 690 01 015. (Ka. 278)Perkame grikius, lubinus, kvieius, irnius, rapsus.Parduodame 500 t raps ispaudas.Skambinti tel.: 8 671 64 368, 8 683 48 679. (Pa. 220)E.Bundausko gamybin komercin mon perka mikus, bires isikirs-ti. Atlieka kirtimo ir traukimo pas-laugas.El. p. e.bundauskas@gmail.com. Tel. 8 698 06 554, faks. (8 448) 43 268. (Pl. 91)(Ka. 279) PASLAUGOSKilnojamuoju gateriu kokybikai pjauname medien. Kokyb ir ger kain garantuojame.Skambinti tel. 8 603 97 608 (K. 75)Gamina, montuoja dklus, pristato-mus apiltintus kaminus. Valo kami-nus, naudoja 0,5 ir 0,8 mm skard.Skambinti tel.: 8 617 62 969, 8 694 01 529. (Pa. 223)I moni ir kinink surenka, ne-mokamai ivea didmaiius nuo tr, plastikin tar, vairi pl-vel, irao atliek deklaracijas.Skambinti tel.: 8 612 45 594, 8 686 85 914. (P. p)Traktoriumi ienauja, pjauna, gany-klas ir pievas Auktaitijoje, susmulki-na. Tinka deklaruoti.Skambinti tel. 8 686 32 553. (P.p)Juostiniais gateriais (elektra, ben-zinas, dyzelinas) pjauname medie-n pas klient. Parduodame juosti-n mobil gater. Skambinti tel.: 8 685 69 805, 8 652 42 961. (P. p)VANDENS GRINIAI, GEOTERMINIS ILDYMAS. Darbai nuo A iki Z viso-je Lietuvoje itisus metus! Garantija, prieira.Skambinti tel.: 8 616 08 020 Linas, 8 686 83 265, Rolandas.www.melkerlita.lt. (Ka.100)(Us. 563)Brangiai perkame mik. Pigiai ren-giame mikotvarkos projektus.Skambinti tel.: 8 610 08 437, 8 655 29 683. (Pa. 201)(Us. 567)(Us. 557) PAINTYS38 met 175 cm gio, juodaplaukis, paprastas, nuoirdus, nevartojan-tis alkoholini grim ir nerkantis, gyvenantis nuosavame name, gra-ioje vietoje, prie Nemuno, materi-aliai pakankamai apsirpins vyras, ieko merginos (iki 35 met) rimtai draugystei.Skambinti tel. 8 687 36 216, Neri-jus. (P.p)312011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratisStasys DauglaMiegoti visiems patinka, o jeigu dar susapnuoji k nors gero ir gra-aus dvigubas malonumas. Ge-riausia, anot spec. literatros, sapne regti utles. Jos reikia greit pra-turtjim. Susapnavai t prakeikt parazit ir jau inai, kad ryt poryt gausi pensij, kad atpigs duona ar dar kakokios grybs pabirs tavo kien.Taiau sodietis Bindokas utli jau seniai nesapnuoja. Daug k sap-nuoja, bet tik ne utles. tai per-nai susapnavo, kad Paili mikely su mona Elziute rinko musmires. Dideles, raudonas, su maais baltais takeliais. Pabudo, atsivert sapni-nink ir u galvos susim: musmi-res mike rinkti reikia nesveikat ir silpnyb. Ir i tikrj: po savaits Elziut atgul, ir tik Vilniaus me-dikams pavyko j iaip taip grinti gyvenim.Sodietis Bindokas tsyk pasia-djo musmiri daugiau nesapnuo-ti. Dl savo monels, sak, gals ir visai nemiegoti.Visai nemiegoti, be abejo, negali niekas. Bindokas ir toliau miegojo, sapnavo arklius (sunkus darbas), li-ker (nereikalingos ilaidos), miko vris ir t. t. O tai utli ne.Tik tai an dien, prie pat o-lin, ms sodiet aplank neeilinis regjimas. Eina jis keleliu eero link. ygiuoja, nerpestingai niniuo-damas, ir visai netiktai rioglina toki pelk, kad ikart nuklimps-ta iki keli. Bando isikapanoti, bet akivaras traukia vis giliau ir giliau. Galas, galvoja Bindokas. Ir tikrai bt panirs bedugnn, jei ne plona gluosnio akel. sitvr j vargas ir iaip taip isiropt. Purvinas, pri-duss. O visai netoli, mato Bindo-kas, tyvuliuoja eerlis. aunu, gal-voja, pulsiu vandenin, visus purvus nusiplausiu, namo varus pareisiu. Bet nespjo mogelis engti n po-ros ingsni pliumpt kit akiva-r. Lygiai tok pat, o gal ir gilesn, kibesn. Kapstosi Bindokas, jausda-mas, kad jgos j apleidia, nori pa-skutin kart persiegnoti, bet nega-li deins itraukti. Na, viskas...Ir tuo metu, kaip daniausiai bna, Bindokas pabudo. Kakta altu prakaitu imuta, maudia nugul-ta deinioji. Na ir sapnas, pagalvojo. Tokio seniai neregjo. O k jis gal-t reikti? Pavarto sapninink apie toki situacij n odio.Kit dien Bindokas nusprend pasikalbti su protingu mogumi. O kas Pailiuose gali bti protingesnis u pripaint intelektual, buvus pradins direktori Banait?Iklauss Bindok, pedagogas susimst. Sapnas unikalus, analo-g nra. Tiesa, yra buv rykumu n kiek nenusileidiani. Prisimin jis ir biblinius faraono sapnus apie septynias liesas ir septynias riebias karves, septynias tuias ir septy-nias pilnas varpas, bet kad mogus bt skends dukart i eils, nepri-simin.Banaiiui gda pripainti savo bejgikum, bet jis pasielgia vy-rikai: Vaiuok, Bindokai, Seim. Ten sdi geriausieji i geriausij, mokyiausieji i mokyiausij, s-iningiausieji i siningiausij. Ten visk ino.K darys Bindokas vaiuoja. Paklaidiojs po Seim, patenka opozicijos posd. Iklausinja j opozicionieriai ir konstatuoja: Geras tavo sapnas, valstieti, rea lus. Pirmoji pelk tai pirmoji kriz. Ai Dievui, iaip taip isika-panojome. Antrasis akivaras an-troji kriz, kuri jau ia pat. O eerlis, kuris tolumoje ty-vuliavo? klausia Bindokas. O eerlis, valstieti, ididiai atsako vienas, dar visai jaunas sei-mnas, tai mes, opozicija. Tik mes tave itrauksime i pelks, nu-mazgosime, idiovinsime ir namo parvesime. inoma, jei u mus bal-suosi.SpyglysAistros verda, kunkuliuoja,Sodius minutes skaiiuoja.Aus, baus, bus medaus?Kas t med iragaus?Eni, beni, tiki, baki,Serbi, terbi, i, prasmaki...Ne, skaiiuots nepads,Jei neaisim i irdies.Kemp lyg gaidys pragydo: Su skydu arba ant skydo!Visas sodius puikiai ino:A labai myliu krepin. Jei tik aukso daug laimsim,Jokio vargo neregsim, Ons nuomon venta, Auksas krizi valiuta.Rimanto Dovydno pieiniai, Stasio Varnecko odiaiAnupro Dirvels nuotykiaiPaili naujienosApsidairykVien kart aplink, vyre:Retas kurisSavo laims juvelyras.Sugrta laimingi eim,Dolerius traukia i bat.Liaudies tarnai kyi neima,Jie gauna arbatpinigius.Jau vedei? Ir mon giria?Tai tikrai puiku.Nori bt laimingas vyras?Grk namo laiku.Bk protingas, nedejuoki,Neiekok aplink tiesos...Kol skms tu neprajuokinsi,Tol ji tau nesiypsos.Vasarojau prie Galvs:Graios merginos, iltas oras.Jauiau: dar daug ko negalima,inojau: jau maai ko ir norisi.Mielas mano biiuli, Markai,Blogai ne todl, kad yra oligarch,O todl, kad jie ne tavo giminins.siminei?Ak, vasara! Kada ji vl ateis?Kada vl pastovsiu a prie bero?Linksmai vaiuoji vasarnam rytais,O vakarais grti i to prakeik-to daro.Kur skubi pavediojs un?Kakam laims parneti?Nepamirk: kiekviena virn Bedugns kratas.Retai kas praregi...tai ms kaimeLaimingi negeria,Girti neieko laims.Tampa vis geriau gyventi, Ar visi nusiraminote?tai ir ms gatvje vent,Perkas kaimynin.Keliaukime, broliai, dainuodami dain,Skaiiuokim ingsnius savo uoliai.O tie, kurie neino, kur eina,Labai nustemba ne ten papuol.Jau truput pagyventa,Be slogos ir su sloga.Ankiau darbas buvo ventas,O dabar alga.Jonas MaiukeviiusAnupras Dirvel apie laimBindoko sapnasPetras itRaseini rajono politikai, suma-n Raseini miesto park pavadin-ti tautos dainiaus Maironio vardu, surado rimt prieast: 2012-ieji bus skelbiami Maironio metais. Na ir kas, kad Maironis niekada po t park nevaikiojo, kad dabartinio parko teritorija poeto gyvenimo metais priklaus cerkvei ir kad tuo metu i viso jokio parko nebuvo.Tas parkas iandien atrodo it po karo: iraustas, sumaitotas. Niekas jo tvarkyti neskuba, nes tam nra pi-nig ir greitu laiku j nebus. tai ir nusprend rajono politikai pavadinti j garbingu vardu, gal kok projektl pavyks prastumti, pinig gauti...Tiesa, rajono taryboje atsirado toki, kurie sil park pirma su-tvarkyti, o paskui j kriktyti gar-bingu vardu, bet maumos balsas kart dang nenujo.Milda MediokalnytAsocialioms eimoms skiriamas visokeriopas dmesys jau seniai pykdo dorus mones. Nusivaiavu-siesiems paalpos, labdaros, ma-karonai namus... J vaikai gauna nemokam maitinim mokyklose, pasirpinama j vasaros poilsiu ir t. t. Toki eim paikinimu, t. y. glo-ba, usiima paios vairiausios insti-tucijos ir visuomenins organizaci-jos. O tvarkingos, dirbanios eimos apie tok dmes nedrsta n pasva-joti, j vaikai vasaros atostogas yra priversti leisti ant grindinio.tai ir iauli policijos komi-sariatas i vasar sureng socialiai remtin eim vaikams vasaros sto-vykll. Nemokamas maitinimas, pramogos... irjo tuos laimin-guosius j bendraamis, pavadin-kime j Petriuku, i tvarkingos, u minimali alg dirbanios eimos ir vien dien atjs pas Rkyvos ben-druomens pirminink Nijol Ma-lakauskien pasiteiravo: K a tur-iau padaryti, kad tapiau blogiuku? Langus idauyti? Kieno nors mai-n subraiyti? K nors sudeginti?Paiurpo bendruomens pirmi-nink Nijol nuo toki vaiko min-i ir bemat pasiteiravo: Ir kodl tu, maas virbli, nori bti blogiuku?A irgi noriu vaiuoti ekskur-sijas, suptis karuselse. O ger vai-k ten nevea, su skausmu balse paaikino pyplys.Ir k pridursi?Svarbiausia vardasVaiko logika32 2011 m. rugpjio 27 d. Nr. 68 (9087)Valstiei laikratisPasaulis margasri Lankoje bus surayti visi sa-loje gyvenantys drambliai. Storao-dius gyvnus surains keli tkstan-iai moni. Savanoriai ir kariai ada apeiti visus alies regioninius parkus, kuriuose sikr drambliai. Min-tis, surayti visus dramblius, kilo ri Lankos gamtos apsaugos ministeri-jai. Manoma, kad ri Lankoje gyvena apie keturis tkstanius i gyvn.Amerikiei verslo urnalas Forbes daugiausia udirbania garsenybi pora karnavo model izel Biundchen ir futbolinink Tom Bred. urnalo duomenimis, per prajusius metus pora udirbo 76 mln. doleri.Ilgakoj grauol savo sskait papild 45 mln. doleri. Didi-j dal pajam gavo i reklamos ir verslo sandori mados srityje. Jos vyras per t pat laik udirbo 31 mln. doleri. Garsiajai porai ant kuln lipa muzikos vaigds Be-jons ir Dei Zi. Per 12 mnesi rit-menbliuzo atlikja ir reperis drauge udirbo 72 mln. doleri. sra taip pat pateko An-delina Doli ir Bredas Pitas. ie Holivudo grauoliai u-dirbo 50 mln. doleri. Ketvir-ti liko Deividas ir Viktorija Bekhemai, udirb 45 mln.Daugiausia udirbaniosgarsenybsAustr tapo pirmja moterimi, be deguonies baliono kopusia ketu-riolika auktesni nei 8 tkst. met r Himalaj virukalni.Gerlinda Kaltenbruner sumu rekord pasiekusi pavojing K2 vir-ukaln. 40-met slaugytoja yra tre-ioji moteris, kopusi visas 14 auk-iausi virukalni, taiau ji pirmoji tai atliko be deguonies baliono.G. Kaltenbruner K2 virukal-n, kuri pasaulyje yra antroji pagal aukt po Everesto, pasiek kartu su dar trimis alpinistais. Tai padaryti ji band ir anksiau, taiau ei ban-dymai buvo neskmingi. Himalajus kop be deguonies balionoKino vaigdi Beno A eko ir Denifer Garner eima toliau did-ja pora laukia gimstant treiosios savo atalos.Holivudo garsenybs jau augi-na dvi dukteris penkeri Violet ir dvej metuk Sera n Rouz Eli-zabet.39-eri B.A ekas ir bendraam D.Garner susituok 2005-aisiais.Laukia treiosios atalosToksikolog tyrimo rezultatai pa-rod, kad dainininks Eimi Vainhaus organizme mirties metu nebuvo jo-ki nelegali mediag. Taiau nu-statyta, kad atlikjos organizme buvo alkoholio. Tiesa, ar tai buvo daini-ninks mirt nulms veiksnys, dar neaiku. Galutiniai tyrimo rezultatai paaiks spalio 26-j. 27-eri popu-liarioji daininink E.Vainhaus buvo rasta negyva savo namuose liepos 23 dien. vaigd kovojo su priklauso-mybe nuo alkoholio ir narkotik.Dl mirties kalti ne narkotikaiGeriausios draugs vestuvi die-n u pustreio tkstanio kilomet-r buvusi pamerg Ren Armstrong vestuvse dalyvavo per iPad. Tai padaryti padjo ne tik naujosios technologijos, bet ir supratingas pabrolys, ceremonijos metu kan-triai laiks iPad, prijungt prie pa-mergs vaizdo kameros.R.Armstrong, kaip ir pridera pa-mergei, pasipuo, pasidar venti-n makia, o po vestuvi net ma-ketavo savo atvaizd jaunavedi nuotraukas, kad ir ji, kaip vents dalyv, bt aminta kartu su savo geriausia drauge.Atstumas ir ekrano siena netruk-d jai pajusti jaudinanios ventins atmosferos i diaugsmo moderni pamerg net apsiaarojo.Virtuali pamergMilijardierius seras Riardas Bransonas, bgdamas nuogas nuo ugnies, nusiaubusios jo privai sal, susidr su negailestingais kaktusais. Socialiniame tinklala-pyje jis ra: Tikjausi gauti bent truput uuojautos, atsivelgiant tai, kad paokau i lovos nuo-gas ir bgau saugi viet visi-koje tamsoje. Taiau lkiau tiesiai kaktus.Nuo ugnies, siplieskusios nam smogus aibui, isigelb-jo visi turtuolio draugai. Taiau daugiausia dmesio sulauk lmo Titanikas vaigd Keit Vinslet, igelbjusi devyniasdeimtmet R.Bransono motin. Aktor, jos draugas ir vaikai buvo tarp dvide-imties svei, kurie viejo Bran-sono viloje, kai ujo atogr audra.I turtuolio nam teliko pele-nai, taiau jis adjo atkurti tai, kas buvo. K.Vinslet vaikus jis pavadi-no drsiausiais kada nors sutiktais maameiais.Per olin gimus sn Lietuvos pramog pasaulio atstov Natalija Bunk ir jos vyras verslininkas Da-nielius Bunkus pavadino Kristupu.Kristupas trumpinys i grai-kiko vardo Kristoforas, reikianio Kristaus nejas. v.Kristoforas globoja keliautojus, apsaugodamas juos nuo aibo, maro, potvyni ir audr. Jis gelbsti lankininkus, sen-bernius, valtininkus, jrininkus, vai-ruotojus, prekeivius, darininkus bei vaisi pardavjus, dirbanius kal-nuose ir transporto srityse.Sn pavadino KristupuNuogas atsidr kaktusuoseDrambli suraymasVL, Eltos inf. ir nuotraukosVLA2701VLA2702VLA2703VLA2704VLA2705VLA2706VLA2707VLA2708VLA2709VLA2710VLA2711VLA2712VLA2713VLA2714VLA2715VLA2716VLA2717VLA2718VLA2719VLA2720VLA2721VLA2722VLA2723VLA2724VLA2725VLA2726VLA2727VLA2728VLA2729VLA2730VLA2731VLA2732 /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice