valstiečių laikraštis 2012 06 23

Download Valstiečių laikraštis 2012 06 23

Post on 23-Mar-2016

256 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2012 06 23

TRANSCRIPT

 • 2012 m. birelio 23 d., etadienis Nr. 50 (9173) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  moguje viskas turi bti gra-u, kadaise isprdo Antonui e-chovui, tarsi gyvenimo neuosiu-siam idealistui. Taiau aktor Vaiva Mainelyt be jokio idealizavimo yra echovika asmenyb.

  Pasak visur spjanios Zitos Bar-kauskiens, monms, gyvenantiems kaime, nra laiko nuobodiauti.

  Mediena yra ypatinga statybi-n mediaga, kurios pranaumus ir trkumus lemia kilm, todl visa, kas sodyboje yra i medio, btina tinkamai priirti.

  Dabar pats metas pasirpinti i-sipltusiomis koj venomis. Ir ne tik todl, kad jos geriausiai pastebimos. Per karius pamja ven ligos.

  iandien skaitykite:

  Ietys lauomos ir dl Klaipdos vyturio arenos. Prie 2011 m. Europos vyr krepinio empionat darbai ia vykdyti paskubomis. Todl neatsitiktinai Vtrnos darbininkai paliko nemaai broko. Petro Malko nuotrauka

  Mikininkai perspja, kad valstybinius mikus nusitaik verslininkai siekia per lobistus pakeisti valstybini mik valdymo struktr. Jei taip nutikt, per keliolika met daug toki mik bt privatizuota.

  ETADIENIS, 11 p. f

  Tautieiai tvynje kabinasi gyvenim lyg tremtyje, taiau j krybingumas ir iradin-gumas naudingas tik jiems patiems.

  Apie tai 6 p. f

  Skstantys lietuviai griebiasi iaudo

  Apie tai 19 p. f

  SVEIKATA, 23 p. f

  i nakt vsime ilgiausios met dienos ir trumpiausios nakties vent. Senoji lietuvi vasaros saulgros vent vadinta vairiai, taiau atjus krikionybei ji sutapatinta su vento Jono diena ir pavadinta Joninmis.

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@krastospauda.lt

  U imtus milijon lit Euro-pos vyr krepinio empionatui didmiesiuose pastatytos dau-giafunkcs arenos iuo metu primena statinius vaiduok lius be moni. I j isiskiria tik Kauno algirio ir Vilniaus Siemens arenos, kuriose va-sar vyksta vairs renginiai. Kit miest arenose vyrauja arba visikas tilis, arba siau-ia skandal audros.

  sipliesk skandalas dl pinig

  Dar nespjus pamirti 2011 m. Europos vyr krepinio empiona-to batalij, kai kurios daugiafunk-cs arenos jau pagarsjo skandalais. Didiausias j sipliesk iauliuose, kur arenos vadovas Gintaras Ra-daviius ir kai kurie miesto politi-kai apkaltinti l vaistymu ir net koncesijos sutarties klastojimu.

  Spaudoje skelbta, kad iauli apygardos prokuratra per teism siekia nutraukti iauli arenos kon-cesijos sutart, o arenos perdavimo privaiai monei Pramog sala akt panaikinti.

  Teigta, kad buvs iauli savi-valdybs administracijos direkto-rius Genadijus Mikys suklastojo tarybos patvirtint dokument. Es i jo inyko sutarties punktas, pa-reigojantis Pramog sal su savi-valdybe dalytis 6 proc. virijaniu grynuoju pelnu. Be to, savivaldyb koncesininkui es jau permokjo 2 mln. Lt.

  Nukelta 2 p. f

  Daiva NorkienVL urnalist, daiva.norkiene@valstietis.lt

  Kiekvienas nori gyventi oriai turti bst, vairuoti automobil ir kad jo vaikai nei alkt, nei alt. Kai vidutinis darbo umokestis nuo europinio atsilieka kelis kartus, o

  kainos panaios, aktyviausieji grie-biasi iradim, stato bstus i atlie-k. Taiau skurdo padiktuotas ira-dingumas ir saviveikla neturi nieko bendra su naujausi technologij pltra ir tik padeda sutaupyti vien kit lit ar ivengti paskol.

  Nukelta 3 p. f

  SODYBA, 7 p. f

  SODYBA, 7 p. f

  Prajus beveik metams po Europos vyr krepinio empionato, universali aren valdytojai suka galvas, kaip jas ilaikyti.

  Milijonus kainavusios arenos atostogauja

  Treiadien VL su priedais:kinink iniosMoters pasaulisTviks viesa

  (Us. 65)

 • 2 2012 m. birelio 23 d. Nr. 50 (9173)Valstiei laikratis

  e Atkelta i 1 p. Paiam G.Radaviiui, turiniam in-

  teres kitose srityse, priekaitauta dl ilaidavimo ir protekcij. Tas skanda-las visas sufabrikuotas ir mes ketiname kreiptis teism dl meito, Vals-tiei laikrat tikino G.Radaviius.

  Panekovas aikino, kad savivaldy-b negaljo Pramog salai permokti 2 mln. Lt, nes pagal sutart ji kas-met turi pervesti ne daugiau kaip 740 tkst. Lt. Mes, palyginti su ki-tomis savivaldybmis, mokame pat maiausi koncesijos mokest, sak G.Radaviius.

  iauli arenos statybos kainavo daugiau nei 75 mln. Lt. Ji talpina iki 5 tkst. irov.

  Greita statyba patenkinti ne visi

  Ietys lauomos ir dl Klaip-dos vyturio arenos. Prie 2011 m. Europos vyr krepinio empionat darbai ia vykdyti paskubomis. Todl neatsitiktinai Vtrnos darbininkai paliko nemaai broko, kur uostamies-io savivaldyb, kaip arenos usakov, siekia statytojus priversti itaisyti.

  Defekt yra, bet mes, kaip are-nos operatoriai, negalime kaip nors daryti takos Vtrnai. Tai savival-dybs kompetencija, sak vytu-rio arenos direktor Jolita Krick.

  Vtrnai priekaitaujama dl vdinimo sistemos, garso, informa-cinio kubo rangos ir dideli ildy-mo sskait. Statytojai teigia, kad broko nepaliko, nes arena buvo pri-painta tinkama eksploatuoti.

  J.Krick neatskleid, kiek kiekvien mnes kainuoja ilaikyti aren. Ta-iau esame vieninteliai arenos valdy-tojai Lietuvoje, kuriems savivaldyb

  nemoka jokio koncesijos mokesio, to-dl turime patys suktis, kad igyventu-me, kalbjo J.Krick.

  Be kita ko, arenos valdymo konkur-s pralaimj dalyviai siekia, kad bt nutraukta BLT Group ir Klaipdos miesto savivaldybs sutartis. Klaip-

  dos apygardos prokuratra jau krei-psi teism, nes nustat teiss akt ir vieojo intereso paeidim.

  vyturio arenos smata i pra-di siek 55 mln. Lt, bet vliau pa-didjo 17 mln. Lt. Arenoje telpa iki 7,4 tkst. irov.

  Vasara ramybs laikotarpis

  Panevio Cido arenos ge-neralinis direktorius Dainius Vi-sackas, kuris vadovauja ir Vilniaus Siemens arenai, ragina nesistebti, kad vasar visose arenose numato-ma maiau rengini.

  Pavyzdiui, 108 mln. Lt kainavusio-je Panevio Cido arenoje artimiau-sias renginys tik liepos 1925 d. ia vyks Europos jaunui vaikin (iki 16 met) krepinio empionatas, o kitas renginys numatomas tik spalio vidury-je. Vis likus laik joje niekas nevyks.

  Renginiai prasids altuoju se-zonu, ramina D.Visackas. Be to, Panevio miesto savivaldyb si-pareigojo kasmet surengti 50 ne-mokam rengini.

  Panevio miesto savivaldyb pa-gal koncesijos sutart 7 tkst. iro-

  v arenai skiria metin 2,05 mln. Lt subsidij.

  D.Visackas pripaino, kad pri-traukti pelningus renginius nra len-gva. Svarbesni sportinink ir mu-zikant pasirodymai organizuojami didesnse arenose. Pavyzdiui, kai

  Lietuvos krepinio rinktin aidia draugikas rungtynes, jos paprastai vyksta Kauno algirio arenoje, ku-rioje telpa 15 tkst. irov.

  vyturio arenos vadov J.Kric-k taip pat pripaino, kad vasar pas juos tilis. Rengini organizatoriai tikriausiai irgi netiki, kad vasar ga-lima pritraukti moni udar pa-talp. Bet juk nepabands, nesui-nosi, svarst J.Krick.

  Per pirmus metus vyturio are-noje vyko 75 renginiai, nors i pra-di planuota surengti tik 50. Jei vyksta kokios nors sporto akos em-pionatas, renginiu laikomos ir vienos rungtyns, o ne visas turnyras.

  Aiku, konkurencija tarp vis objekt dabar didel, bet nuo to ge-riau gyventojams, kuriems nereikia kur nors vaiuoti, tikino Panevio Cido arenos vadovas D.Visackas.

  Lkesius gerokai pranoko tik Kaunas

  Kauno miesto savivaldyb u Kau-no algirio arenos koncesij kasmet privalo sumokti statinio operatorei Kauno arenai madaug 3,2 mln. Lt.

  i bendrov steig Vladimiro Ro-manovo valdoma kio banko inves-ticin grup (BIG), pasiraiusi su savivaldybe 25 met arenos koncesijos sutart. Per ketvirt amiaus koncesi-jos mokestis (neskaitant PVM) sieks 62,5 mln. Lt. algirio arenos rin-kodaros vadov Vilija Bulanaviien teig, kad pagal koncesijos sutart are-nos operatorius sipareigojo, jog arenos lankomumas turt siekti ne maiau

  kaip 380 tkst. moni per metus. Mes jau dabar gerokai pranoko-me tuos lkesius, nes per pusme-t vairiuose renginiuose apsilank daugiau nei 500 tkst. moni, pasakojo V.Bulanaviien.

  Didiausiame Baltijos alyse dau-giafunkciame centre jau dabar supla-nuota gerokai daugiau rengini nei kitose didmiesi sporto arenose.

  Pavyzdiui, prajusi savait vy-kusiose draugikose krepinio rungty-nse tarp Lietuvos ir Graikijos rinkti-ni apsilank beveik 10 tkst. irov, o analogikose rungtynse senutlje Sporto halje bdavo net tui vie-t, sak V.Bulanaviien.

  Sporto halje geriausiu atveju sutilpdavo iki 5,5 tkst. moni. V.Bulanaviien tikino, kad al-girio arena jau tapo kauniei trau-kos centru dl geros infrastruktros. ia vyksta nemaai koncert, vai-ri parod, konferencij.

  algirio arenos statybos kaina-vo per 172 mln. Lt. I fond buvo skirta 50 mln. Lt.

  Ypa naudingi masiniai renginiai

  Universaliose arenose rengini ga-lt bti ir daugiau, taiau jas nesi-veria kit sporto ak atstovai. Pel-ningiausi kol kas yra vairs krepinio empionatai, kuriems dmesio negai-li ir iniasklaida.

  Reikia suvokti, kad kitos sporto a-kos sunkiai randa rmj, todl sporto federacijos nra aktyvios, teig iau-li arenai vadovaujantis G.Radaviius,

  uimantis ir Lietuvos ols riedulio fe-deracijos viceprezidento post.

  Pasak G.Radaviiaus, net jei pavyk-t susikooperuoti su kit ali sporto federacijomis organizuojant bendrus empionatus, pirmiausia ikyla klau-simas, kas u visk sumoks.

  Federacijos pinig neturi. J neturi ir savivaldybs. Kno kultros ir spor-to departamentas taip pat vienas visko nefi nansuos, pabr G.Radaviius. Pavyzdiui, nors ir yra galimyb uni-versaliose arenos statyti net surenka-

  mus plaukimo baseinus, u malo-num tekt susimokti federacijai, kurios biudetas daug kart maes-nis nei krepinio ar net futbolo fede-racij. Vien todl vairi sporto ak tarptautini empionat alyje suren-giama vos vienas kitas.

  Niekas neabejoja, kad didesni empionatai atsiperka su kaupu, nes juos atvyksta daug dalyvi, tad naudos turi ir verslininkai, ir visas miestas, ne tik arena, aikino G.Radaviius.

  Jis tikisi, kad daug naudos iau-liai turs liepos 511 d., kai vyks 5-osios TAFISA pasaulio sporto visiems aidyns iau