Valstiei laikratis 2012 06 23

Download Valstiei laikratis 2012 06 23

Post on 23-Mar-2016

224 views

Category:

Documents

6 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2012 06 23

TRANSCRIPT

 • 2012 m. birelio 23 d., etadienis Nr. 50 (9173) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  moguje viskas turi bti gra-u, kadaise isprdo Antonui e-chovui, tarsi gyvenimo neuosiu-siam idealistui. Taiau aktor Vaiva Mainelyt be jokio idealizavimo yra echovika asmenyb.

  Pasak visur spjanios Zitos Bar-kauskiens, monms, gyvenantiems kaime, nra laiko nuobodiauti.

  Mediena yra ypatinga statybi-n mediaga, kurios pranaumus ir trkumus lemia kilm, todl visa, kas sodyboje yra i medio, btina tinkamai priirti.

  Dabar pats metas pasirpinti i-sipltusiomis koj venomis. Ir ne tik todl, kad jos geriausiai pastebimos. Per karius pamja ven ligos.

  iandien skaitykite:

  Ietys lauomos ir dl Klaipdos vyturio arenos. Prie 2011 m. Europos vyr krepinio empionat darbai ia vykdyti paskubomis. Todl neatsitiktinai Vtrnos darbininkai paliko nemaai broko. Petro Malko nuotrauka

  Mikininkai perspja, kad valstybinius mikus nusitaik verslininkai siekia per lobistus pakeisti valstybini mik valdymo struktr. Jei taip nutikt, per keliolika met daug toki mik bt privatizuota.

  ETADIENIS, 11 p. f

  Tautieiai tvynje kabinasi gyvenim lyg tremtyje, taiau j krybingumas ir iradin-gumas naudingas tik jiems patiems.

  Apie tai 6 p. f

  Skstantys lietuviai griebiasi iaudo

  Apie tai 19 p. f

  SVEIKATA, 23 p. f

  i nakt vsime ilgiausios met dienos ir trumpiausios nakties vent. Senoji lietuvi vasaros saulgros vent vadinta vairiai, taiau atjus krikionybei ji sutapatinta su vento Jono diena ir pavadinta Joninmis.

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@krastospauda.lt

  U imtus milijon lit Euro-pos vyr krepinio empionatui didmiesiuose pastatytos dau-giafunkcs arenos iuo metu primena statinius vaiduok lius be moni. I j isiskiria tik Kauno algirio ir Vilniaus Siemens arenos, kuriose va-sar vyksta vairs renginiai. Kit miest arenose vyrauja arba visikas tilis, arba siau-ia skandal audros.

  sipliesk skandalas dl pinig

  Dar nespjus pamirti 2011 m. Europos vyr krepinio empiona-to batalij, kai kurios daugiafunk-cs arenos jau pagarsjo skandalais. Didiausias j sipliesk iauliuose, kur arenos vadovas Gintaras Ra-daviius ir kai kurie miesto politi-kai apkaltinti l vaistymu ir net koncesijos sutarties klastojimu.

  Spaudoje skelbta, kad iauli apygardos prokuratra per teism siekia nutraukti iauli arenos kon-cesijos sutart, o arenos perdavimo privaiai monei Pramog sala akt panaikinti.

  Teigta, kad buvs iauli savi-valdybs administracijos direkto-rius Genadijus Mikys suklastojo tarybos patvirtint dokument. Es i jo inyko sutarties punktas, pa-reigojantis Pramog sal su savi-valdybe dalytis 6 proc. virijaniu grynuoju pelnu. Be to, savivaldyb koncesininkui es jau permokjo 2 mln. Lt.

  Nukelta 2 p. f

  Daiva NorkienVL urnalist, daiva.norkiene@valstietis.lt

  Kiekvienas nori gyventi oriai turti bst, vairuoti automobil ir kad jo vaikai nei alkt, nei alt. Kai vidutinis darbo umokestis nuo europinio atsilieka kelis kartus, o

  kainos panaios, aktyviausieji grie-biasi iradim, stato bstus i atlie-k. Taiau skurdo padiktuotas ira-dingumas ir saviveikla neturi nieko bendra su naujausi technologij pltra ir tik padeda sutaupyti vien kit lit ar ivengti paskol.

  Nukelta 3 p. f

  SODYBA, 7 p. f

  SODYBA, 7 p. f

  Prajus beveik metams po Europos vyr krepinio empionato, universali aren valdytojai suka galvas, kaip jas ilaikyti.

  Milijonus kainavusios arenos atostogauja

  Treiadien VL su priedais:kinink iniosMoters pasaulisTviks viesa

  (Us. 65)

 • 2 2012 m. birelio 23 d. Nr. 50 (9173)Valstiei laikratis

  e Atkelta i 1 p. Paiam G.Radaviiui, turiniam in-

  teres kitose srityse, priekaitauta dl ilaidavimo ir protekcij. Tas skanda-las visas sufabrikuotas ir mes ketiname kreiptis teism dl meito, Vals-tiei laikrat tikino G.Radaviius.

  Panekovas aikino, kad savivaldy-b negaljo Pramog salai permokti 2 mln. Lt, nes pagal sutart ji kas-met turi pervesti ne daugiau kaip 740 tkst. Lt. Mes, palyginti su ki-tomis savivaldybmis, mokame pat maiausi koncesijos mokest, sak G.Radaviius.

  iauli arenos statybos kainavo daugiau nei 75 mln. Lt. Ji talpina iki 5 tkst. irov.

  Greita statyba patenkinti ne visi

  Ietys lauomos ir dl Klaip-dos vyturio arenos. Prie 2011 m. Europos vyr krepinio empionat darbai ia vykdyti paskubomis. Todl neatsitiktinai Vtrnos darbininkai paliko nemaai broko, kur uostamies-io savivaldyb, kaip arenos usakov, siekia statytojus priversti itaisyti.

  Defekt yra, bet mes, kaip are-nos operatoriai, negalime kaip nors daryti takos Vtrnai. Tai savival-dybs kompetencija, sak vytu-rio arenos direktor Jolita Krick.

  Vtrnai priekaitaujama dl vdinimo sistemos, garso, informa-cinio kubo rangos ir dideli ildy-mo sskait. Statytojai teigia, kad broko nepaliko, nes arena buvo pri-painta tinkama eksploatuoti.

  J.Krick neatskleid, kiek kiekvien mnes kainuoja ilaikyti aren. Ta-iau esame vieninteliai arenos valdy-tojai Lietuvoje, kuriems savivaldyb

  nemoka jokio koncesijos mokesio, to-dl turime patys suktis, kad igyventu-me, kalbjo J.Krick.

  Be kita ko, arenos valdymo konkur-s pralaimj dalyviai siekia, kad bt nutraukta BLT Group ir Klaipdos miesto savivaldybs sutartis. Klaip-

  dos apygardos prokuratra jau krei-psi teism, nes nustat teiss akt ir vieojo intereso paeidim.

  vyturio arenos smata i pra-di siek 55 mln. Lt, bet vliau pa-didjo 17 mln. Lt. Arenoje telpa iki 7,4 tkst. irov.

  Vasara ramybs laikotarpis

  Panevio Cido arenos ge-neralinis direktorius Dainius Vi-sackas, kuris vadovauja ir Vilniaus Siemens arenai, ragina nesistebti, kad vasar visose arenose numato-ma maiau rengini.

  Pavyzdiui, 108 mln. Lt kainavusio-je Panevio Cido arenoje artimiau-sias renginys tik liepos 1925 d. ia vyks Europos jaunui vaikin (iki 16 met) krepinio empionatas, o kitas renginys numatomas tik spalio vidury-je. Vis likus laik joje niekas nevyks.

  Renginiai prasids altuoju se-zonu, ramina D.Visackas. Be to, Panevio miesto savivaldyb si-pareigojo kasmet surengti 50 ne-mokam rengini.

  Panevio miesto savivaldyb pa-gal koncesijos sutart 7 tkst. iro-

  v arenai skiria metin 2,05 mln. Lt subsidij.

  D.Visackas pripaino, kad pri-traukti pelningus renginius nra len-gva. Svarbesni sportinink ir mu-zikant pasirodymai organizuojami didesnse arenose. Pavyzdiui, kai

  Lietuvos krepinio rinktin aidia draugikas rungtynes, jos paprastai vyksta Kauno algirio arenoje, ku-rioje telpa 15 tkst. irov.

  vyturio arenos vadov J.Kric-k taip pat pripaino, kad vasar pas juos tilis. Rengini organizatoriai tikriausiai irgi netiki, kad vasar ga-lima pritraukti moni udar pa-talp. Bet juk nepabands, nesui-nosi, svarst J.Krick.

  Per pirmus metus vyturio are-noje vyko 75 renginiai, nors i pra-di planuota surengti tik 50. Jei vyksta kokios nors sporto akos em-pionatas, renginiu laikomos ir vienos rungtyns, o ne visas turnyras.

  Aiku, konkurencija tarp vis objekt dabar didel, bet nuo to ge-riau gyventojams, kuriems nereikia kur nors vaiuoti, tikino Panevio Cido arenos vadovas D.Visackas.

  Lkesius gerokai pranoko tik Kaunas

  Kauno miesto savivaldyb u Kau-no algirio arenos koncesij kasmet privalo sumokti statinio operatorei Kauno arenai madaug 3,2 mln. Lt.

  i bendrov steig Vladimiro Ro-manovo valdoma kio banko inves-ticin grup (BIG), pasiraiusi su savivaldybe 25 met arenos koncesijos sutart. Per ketvirt amiaus koncesi-jos mokestis (neskaitant PVM) sieks 62,5 mln. Lt. algirio arenos rin-kodaros vadov Vilija Bulanaviien teig, kad pagal koncesijos sutart are-nos operatorius sipareigojo, jog arenos lankomumas turt siekti ne maiau

  kaip 380 tkst. moni per metus. Mes jau dabar gerokai pranoko-me tuos lkesius, nes per pusme-t vairiuose renginiuose apsilank daugiau nei 500 tkst. moni, pasakojo V.Bulanaviien.

  Didiausiame Baltijos alyse dau-giafunkciame centre jau dabar supla-nuota gerokai daugiau rengini nei kitose didmiesi sporto arenose.

  Pavyzdiui, prajusi savait vy-kusiose draugikose krepinio rungty-nse tarp Lietuvos ir Graikijos rinkti-ni apsilank beveik 10 tkst. irov, o analogikose rungtynse senutlje Sporto halje bdavo net tui vie-t, sak V.Bulanaviien.

  Sporto halje geriausiu atveju sutilpdavo iki 5,5 tkst. moni. V.Bulanaviien tikino, kad al-girio arena jau tapo kauniei trau-kos centru dl geros infrastruktros. ia vyksta nemaai koncert, vai-ri parod, konferencij.

  algirio arenos statybos kaina-vo per 172 mln. Lt. I fond buvo skirta 50 mln. Lt.

  Ypa naudingi masiniai renginiai

  Universaliose arenose rengini ga-lt bti ir daugiau, taiau jas nesi-veria kit sporto ak atstovai. Pel-ningiausi kol kas yra vairs krepinio empionatai, kuriems dmesio negai-li ir iniasklaida.

  Reikia suvokti, kad kitos sporto a-kos sunkiai randa rmj, todl sporto federacijos nra aktyvios, teig iau-li arenai vadovaujantis G.Radaviius,

  uimantis ir Lietuvos ols riedulio fe-deracijos viceprezidento post.

  Pasak G.Radaviiaus, net jei pavyk-t susikooperuoti su kit ali sporto federacijomis organizuojant bendrus empionatus, pirmiausia ikyla klau-simas, kas u visk sumoks.

  Federacijos pinig neturi. J neturi ir savivaldybs. Kno kultros ir spor-to departamentas taip pat vienas visko nefi nansuos, pabr G.Radaviius. Pavyzdiui, nors ir yra galimyb uni-versaliose arenos statyti net surenka-

  mus plaukimo baseinus, u malo-num tekt susimokti federacijai, kurios biudetas daug kart maes-nis nei krepinio ar net futbolo fede-racij. Vien todl vairi sporto ak tarptautini empionat alyje suren-giama vos vienas kitas.

  Niekas neabejoja, kad didesni empionatai atsiperka su kaupu, nes juos atvyksta daug dalyvi, tad naudos turi ir verslininkai, ir visas miestas, ne tik arena, aikino G.Radaviius.

  Jis tikisi, kad daug naudos iau-liai turs liepos 511 d., kai vyks 5-osios TAFISA pasaulio sporto visiems aidyns iauliai-2012. Tikimasi, kad ia apsilankys iki 5 tkst. aidyni dalyvi.

  K.Rimelis: Pamat vien ply, daro tragedij

  Kno kultros ir sporto departa-mento direktorius Klemensas Rim-elis neabejoja prie Europos vyr krepinio empionat pastatyt uni-versali aren nauda.

  Atvirai kalbant, mane piktino kal-bos, kai dar arenos tik buvo statomos. Tada visi norjo suinoti tiksli die-n ir valand, kada tie statiniai ikils. Vliau vis klausinjo, kodl tiek maai moni susirinkdavo Europos em-pionato rungtynes. O dabar, pamat vien ply, daro tragedij, urnalis-tams priekaitavo K.Rimelis.

  Panekovo teigimu, statyb dar-bams yra suteikiamos garantijos, tad ikilusios problemos bus isprstos, kaip ir numatyta sutartyse.

  Bet ne tai svarbiausia. ie dau-giafunkciai centrai buvo statomi ir i ES Sanglaudos fondo progra-mos Nacionalins svarbos turizmo objektai l, teig K.Rimelis. Tai dabar pasakykite, kada Lietuva be Europos pagalbos sugebs pasi-statyti tokius objektus?

  Parama i valstybs biudeto penki aren statyboms siek 120,7 mln. Lt. Vien todl tuias sporto arenas K.Rimelis pavadino nei-vengiama visuomenine prabanga, u kuri reikia susimokti.

  Kodl rengini maai, moni maai, reikia klausti aren valdymo operatori. Aren savininks yra sa-vivaldybs, todl jos, o ne valstybs institucijos, atsakingos u centr pa-naudojim, reziumavo Kno kult-ros ir sporto departamento direktorius K.Rimelis.

  Aktualijos

  26 proc.

  Tok klausim buvome pateik interneto puslapyje valstietis.lt.

  Paragavau su altibariais. Skonis patiko, bet kaina nuvyl.

  Neragavau, nes jos brangesns u bananus. Mgstu didkukulius ir bulvinius blynus,

  o i viei bulvi vienas vandenlis. Bulvi nevalgau, nes nuo j labai storju.

  Ar jau ragavote viei bulvi?

  8 proc.

  9 proc.

  57 proc.

  Jaunatis.Saul teka 4.42, leidiasi 22.00.

  Rytojiandien

  iandien nakt daugelyje rajon palis, iaurs rajonuose gali smarkiai palyti. Dien lietus pamau liausis ir po piet lyti jau neturt. Vjas pasisuks i vakar, bus gsingas, ypa pajryje. Oro temperatra lieting nakt bus 1116, dien 1722 laipsni ilumos.

  Sekmadien, per Jonines, alyje vietomis perbgs trumpas vasarikas lietus, vietomis gali sudundti ir perknija. Ps nestiprus pietvakari vjas. Oro tempe-ratra nakt bus 712, dien 1924 laipsni ilumos.

  Ateinanios savaits pradioje tsis aktyvi atmosferos cirkuliacija ties Vidurio bei iaurs Europa. Orai Lietuvoje iliks nepastovs. Jau pirmadien kitas ciklonas ada sukelti smarkias litis, vliau orai taps vsesni. Vasarika kaitra nenumato-ma iki pat liepos pradios.

  orai.lt, VL inf.

  Dien: +19 +24

  Nakt: +7 +12

  Dien: +17 +22

  Nakt: +11 +16

  PorytDien: +16 +21

  Nakt: +11 +17

  Universaliose arenose rengini galt bti ir daugiau, taiau jas nesiveria vairi sporto ak atstovai. Pelnin-giausi kol kas yra krepinio empionatai, kuriems dmesio negaili ir iniasklaida. Petro Malko nuotrauka

  Arenos pavadinimas Statyb smata (mln. Lt)

  Atidarymo metai

  Alytaus sporto rmai (rekonstrukcija) 30 2011Kauno algirio arena 172 2011Klaipdos vyturio arena 72 2011Panevio Cido arena 108 2008iauli arena 75,5 2007Vilniaus Siemens arena 68 2004

  Kodl rengini maai, moni maai, reikia klausti aren valdymo operatori. Aren savininks yra savivaldybs, todl jos, o ne valsty-bs institucijos, atsakingos u centr panaudojim, teig K.Rimelis.

  Milijonus kainavusios arenos atostogauja

 • 32012 m. birelio 23 d. Nr. 50 (9173)Valstiei laikratis

  e Atkelta i 1 p. Europos uodegoje

  Vienos visuomenins organizacijos forume neseniai paskelbtas palygini-mas sukl ok dalyviams ir j pasi-piktinim. Anglijoje nekvalifi kuotas darbininkas u minimal valandin atlyg gali nusipirkti 1 l pieno, 1 kg milt, 1 kg cukraus, 6 kiauinius, 1 lit-r aliejaus ir automobilio bak pilti litr dyzelino. Lietuvoje nekvalifi kuo-tas darbininkas, usidirbs minima-l valandin atlyg, neigali nusipirkti 1 l dyzelino ar 1 l aliejaus, o i keturi anksiau ivardyt produkt stengia nusipirkti tik vien kur nors, nes ki-tiems sigyti pinig nepakakt.

  Per kriz Vokietijoje nedarbas padidjo 1 proc., o Lietuvoje nuo 2008 m. jis iaugo kelis kartus ir tai buvo didiausias nedarbas visoje ES, neskai-tant Latvijos. Ms minimalus ir vidu-tinis darbo umokestis vienas maiau-si ES treias nuo galo po bulgar ir rumun ir, kaip teig Darbo ir sociali-ni tyrim instituto vadovas prof. dr. Boguslavas Gruevskis, nuo daugumos ES ali atsilieka 25 kartus. Svarbiau-si vartojimo ir paslaug preki kainos skiriasi vos 20 proc. Taiau lietuviai nori gyventi kaip visi normals mons: pasistatyti nam, automobilio bak si-pilti degal, o ilumos tiekjams neati-duoti paskutini cent.

  Posakis, kad lietuvis ir ant ak-mens prasigyvens, nra lautas i pirto. Ms tautieiai puiks ra-cionalizatoriai ir iradjai, sukurian-tys ar savaip pritaikantys kit jau

  irastas technologijas. Deja, mokslo iniomis pagrsta saviveikla neatve-ria kelio auktosioms technologi-joms, ji tik padeda igyventi.

  Ribojo aliejaus pardavim

  Remiantis ES direktyvomis, 2020 m. sunaudojam biodegal kie-kis turs sudaryti net 10 proc. viso sunaudojamo degal kiekio. Turbt nedaugelis ino, kad gudrs lietuviai plan vykd deimteriopai. Ro-kikio rajono Panemunlio gyven-toja Rasa Bitinien apie degal tau-pym, pilant bak aliej, ino ne i nuogird. Anksiau, kai eima tu-

  rjo nenauj Peugeot marks au-tobusiuk, degalin sukdavo retai. Valgomj, kepti ir salotoms gardinti skirt aliej parduotuvje pirkdavo dmis. Dje dvylika buteliu-k po litr, pasakojo moteris. Jie atstodavo madaug tiek pat dyzelino, o kainuodavo pigiau. Aliej naudoti vietoje degal apsimokjo, kol jo kai-na nesiek trij lit.

  Vietos gyventojai pasakojo, kad Bitinams automobiliu pravaiavus gatve, pasklisdavo kept blyn kva-pas. Apie taupymo metod Rasos vyras suinojo i draug, o ie apie tai nugirdo i paneviei. Moteris sak, kad kai kuriuose Auktaitijos

  miestuose tokia mada buvo smarkiai paplitusi. Aliej maiydavo su iek tiek dyzelino, pasakojo moteris. Variklio trauka nenukentdavo.

  iandien Panemunlyje alieji-niais automobiliais niekas nevain-ja, nes aliejus pabrango. Beje, Pasaulio prekybos organizacija buvo spjusi, kad atsiradus biodegal, maisto pro-duktai gali pabrangti iki 75 proc.

  Taiau Rokikio gatvse, anot R.Bitiniens, ir dabar kartkartmis pakvimpa kepamais sklindiais. Pa-nekov neatmet tikimybs, kad pigesnio aliejaus rokiknai sivea i usienio. Anksiau, negaldami suvaldyti masinio aliejaus pirkimo, prekybos centrai net buvo ved ap-ribojim kiek vienu kartu mogus gali sigyti aliejaus, pasakojo Rasa. R.Bitinien dirba atsaking darb vienoje i Rokikio prekybos moni. Darbti eima uaugino eis vaikus, iandien namie liks tik jaunlis, an-trokas. Kiti, nerad darbo ir pragyve-nimo altinio, ivaiavo usien.

  Iradimai valstybei nerpi

  O du garbingo amiaus kaunieiai, susirpin kylaniomis degal kaino-mis, sukonstravo vandeniu krenam krosn. Prie kelerius metus Augusti-nas Markeviius ir Juozas Voronavi-ius pagarsjo, pradj nam ildy-ti pjuvenomis ir vandeniu. Vanduo gali tapti isigelbjimu Lietuvai, kai bus udaryta Ignalinos AE, kartai

  tikinjo urnalistus A.Markeviius. J.Voronaviiaus namo rsyje vyrai sumeistravo katil, kuriame dega su vandeniu perpus sumaiytos drols. Jei jos per sausos, iradjai upila ki-bir vandens. Degimo metu vanduo krosnyje suskyla deguon ir vande-nil, pastarasis dega mlyna lieps-na. J iradjai mielai pademonstra-vo urnalistams. Jie norjo iradim upatentuoti, net kreipsi Lietuvos moksl akademij, taiau susidomji-mo nesulauk. Dabar patys pigiai il-dosi namus ir ypsosi s: vandens ir pjuven Lietuvoje pakaks ilgam.

  Gamtos mokslus Vilniaus universi-tete baigs daugelio iradim autorius

  Kstutis Useviius energijos taupymo sprendim msi paskatintas buities. eima gyveno sename name, kur ap-iltinti bt kainav 50 tkst. Lt. Todl vyrikis nutar veriau statytis nauj nam, o sutaupyti... ildymui nenaudo-jant nei malk, nei duj, nei kito kuro. prasti sauls kolektoriai K.Useviiui netiko, nes, jo manymu, ms iemos per altos ir per maai sauls. Todl i-radjas sukr ploktumin ir pakopin kolektorius bstui bei vandeniui ildy-ti. Kai lauke bdavo 56 ar 10 laips-ni ilumos, iradjo mainos gaudavo 6070 laipsni ilum, tai yra maesn paversdavo didesne. Panaudojus ilu-min ir elektrin mainas vietoje va-riklio, sukurta energijos kaupimo i aplinkos sistema. Iradjas sukr ir ilumos grinimo sistem, galini grinti, pavyzdiui, 95 proc. ilumos i panaudoto vonioje vandens, i aplinkos prie namo ar sklindanios nuo jung-to kompiuterio. K.Useviius sak, kad nereikia nei atomo, nei duj, nei mal-k, nes jo mainos gali imti ilum i oro tamsoje ir altyje, j koncentruoti ir atiduoti monms.

  Taiau ms alis arba per tur-tinga, arba per skurdi, kad pavie-niai iradjai ar mokslininkai bt remiami, o j iradimai bt gy-vendinti, tai yra pradti gaminti ir naudoti masikai. O tai norint si-kurti savame bste ar pradti sava-rankik gyvenim, atrodo, dideli investicij nereikia.

  Namai i to, k randa aplink

  Lietuvoje ipopuliarjusios sta-tybos i iaud, molio, pjuven nie-ko nestebina. Priekariu lietuviai na-mus statsi i durpi, o po karo i lako betono. To paties akmens an-glies lako, kurio tonos susidarydavo didiosiose miest, mokykl, gy-venviei katilinse. Toki nameli nemaai ilik aplink Vilni. Skurdas imok ir kitoki gudrybi. Prisipir-k geleinkelininkams nereikaling sen medini pabgi, mons ren-t kinius pastatus ir gyvenamuosius namus. Sakydavo, kad nieko nra ge-riau kaip antiseptikuose imirkytas pabgis nei drg m pdo, nei gry-bai simeta, nei kinivarpos grauia. Toki statyb teko matyti ir atkrus nepriklausomyb. Vieni minti staty-bos bdai abejoni dl ekologikumo nekelia, o kit vargo nameli gy-

  ventojus belieka ujausti ir palinkti sveikatos. Bene domiausia pastaro-jo deimtmeio naujov statybos i atliek. Vilnietis menininkas ir diplo-muotas statybininkas ininierius Ro-bertas Bartaius dar prie prasidedant krizei, per pat paskol bum, usibr- tiksl eimai pastatyti bst ne-lindus bank kien. Usienyje na-mai i atliek, nukainot mediag ir visko, kas tinkamo randama gamtoje, seniai ipopuliarjo. Pradjs svajoni nam statyti 2006-aisiais, R.Bartaius gyvena po savo stogu ir kuria savi-t interjer. Namo i molio ir iau-d statybos etapus Robertas apra dienoratyje internete Kitokia sta-

  tyba (rb.blogas.lt), patirtimi jis dali-jasi seminaruose. Juk nedanas ino, kad kuriantis sodyboje gali praversti seno automobilio padangos, jo sti-klai, grind plyteli duenos.

  Nam savo rankomis nusilipdiu-si ir skolas nebridusi inoma kera-mik Dormant Penkinski taip pat neatsigina besidominij skambu-i, todl vasaromis rengia statybos i iaud ir molio seminarus. alia Vilniaus nuosavame molio name, kur stat su mona ir vaikais, gyve-na skulptorius Robertas Strazdas, dar prie kelerius metus po skyryb su buvusia mona turjs tik skol ku-pr ir isinuomot lnel. Laimei, sumanieji saviveiklininkai puikiai iman dabartinius ilumos varos reikalavimus, apeldint stog pri-valumus ir kitus svarbius taupymo niuansus, tad pigs j bstai yra ilti ir neeikvojantys daug energijos.

  Specialistus lietuvi taupumas, i-radingumas ir avi, ir lidina. Anot vieno panekovo, taip atkakliai nagais ir ragais ms mons gyvenim ka-bindavosi tik per karus ar tremtyje. Tais laikais gim ir posakis, kad lietu-vis ir ant akmens prasigyvens. Krizs slygomis sunkiai skinasi keli aplin-k sauganios ir taupyti padedanios, taiau tkstanius kainuojanios nau-jausios technologijos.

  Aktualijos

  Skstantys lietuviai griebiasi iaudo

  Kriz trukdo skintis keli iradimamsAlvydas Zagorskis, Vilniaus Gedi-mino technikos universiteto (VGTU) moksl daktaras

  Kart su vienos mons darbuo-toju kalbjausi apie ma gabarit bioreaktorius, kuriuose i organini atliek gaminamos biodujos. Paai-kjo, kad mogus aktyviai domisi su-skystinto vandenilio technologijomis ir praktiniu jo panaudojimu. Baigs VGTU Elektronikos fakultet, tad i-mano hidrolizs technologij. Savo garae pats sukonstravo duj reak-tori, kuriame vanduo skaidomas deguon ir vandenil. Pastarj i ties galima panaudoti patalpoms ildyti ir net automobiliuose. Mums besi-kalbant ir man kilo idja patobulinti VGTU gaminam bioreaktori, pasi-telkus hidrolizs technologij. mo-ns domisi mokslinink iradimais. Neseniai apsilank paangiai ms-tantis kininkas: Kodl turiau mo-kti u ilumos ir elektros energij kakam, jei pasitelks naujas techno-logijas galiu jos pasigaminti pats? Jis augina kiauli, karvi, ok. Papra patarimo. O ms universitete kaip tik kuriamas mobilus nedideli gaba-rit ir naumo bioreaktorius elektros ir ilumos energijai igauti. 50 kub. metr talpos bioreaktoriaus pakak-t vidutinio kio elektros ir ilumos poreikiams patenkinti, bioreaktoriuje anaerobiniu bdu perdirbtas atliekas galima panaudoti dirvai trti, nes taip perdirbtos atliekos net 20 proc. tinkamesns trti nei prastos. Be to, atliekas perdirbus bioreaktoriuje, aplink pasklinda net 90 proc. ma-iau nepageidaujam kvap. Deja, dl nestabilios ekonomins padties daugelis smulkij ir vidutini versli-nink, kinink pinigus skiria mais-tui, taupo, o aplinkosaugai skirtus renginius laiko prabangos dalykais, nors kai kurios aplink sauganios technologijos gali bti naudingos ir ekonomikai.

  Ms tautieiai puiks racionalizatoriai ir iradjai, sukuriantys ar sa-vaip pritaikantys kit idjas. Taiau mokslo iniomis pagrsta saviveikla neatveria kelio auktosioms technologijoms, o tik padeda igyventi.

  nam savo rankomis nulipd ir skolas nebrido inoma keramik Dormant Penkinski. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Kstutis Useviius energijos taupymo sprendim msi paskatintas buities.Petro Malko nuotrauka

 • 4 2012 m. birelio 23 d. Nr. 50 (9173)Valstiei laikratis

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  Pastarosiomis dienomis korupci-jos pamatus paklibino du vykiai. Ge-neralin prokuratra pradjo ikiteis-min tyrim dl Ignalinos atomins elektrins pareign galimo kyinin-kavimo ir piktnaudiavimo tarnybine padtimi. Kyius davusi amerikiei kompanija savo alyje nesiprieinda-ma sumokjo 8 mln. doleri baud. domu, kokie bus tyrimo Lietuvoje rezultatai ir pasekms?

  Kitas vykis irgi neeilinis Spe-cialij tyrim tarnybos (STT) agentai atliko krat ne bet kur, o itin takingoje kio ministerijo-je. Akivaizdu, kad abu atvejai su-sij su vieaisiais pirkimais. Kol kas STT tyli.

  Neseniai vienas Seimo narys man atvirai pasak, ir tuos odius ispausdinome, kad didioji korup-cija giliausiai leido aknis savivaldy-bse. Savivaldybi administracijose ir j veikl stebiniose tarybose sdi,

  kaip Seimo narys pavadino, nieko neimanantys lapausiai, neturintys jokios atsakomybs, taiau turintys didelius norus pralobti, sutvarkyti savo ir artimj problemas.

  Specialiosios struktros atvirai pranea: dl viej pirkim savi-valdybse net inyksta politinis pa-siskirstymas, tampa visikai nesvar-bu, kokiai partijai priklauso meras, vicemeras ar administracijos di-rektorius. Jie daniausiai ir bna i skirting partij, nes valdi suda-ro koalicijos.

  Kaip tai vyksta? Apie tai papasa-kojo vieno rajono verslininkas, kurio bendrov usiima statybos darbais. Jis pateko STT akirat ir atvirai iklojo: Taip, daviau ky, taiau ofi cialiai to nepatvirtinsiu. Kodl, juk statymai j gina, juk akivaizdu, kad valdininkai ir u j nugar sto-vintys politikai j provokuoja duoti ky. Taip, provokuoja. Taiau ko-kios bt liudijimo pasekms? Jei verslininkas tiesiai viesiai iklot visk, k ino apie korupcijos sis-tem, ir sutikt liudyti, jam likt vienintel ieitis udaryti mon. Kodl? Todl, kad kai kuriose savi-valdybse nustatyta nerayta, taiau neginijama tvarka neduodantis kyi negaus n vieno usakymo. Savivaldybse viej pirkim kon-kurs laimtojai daniausiai inomi

  i anksto. Visi konkurso dalyviai tai ino ir nesiprieina. Jie taip pat ino, kad kit konkurs laims kita ben-drov, trei dar kita, o ketvirt konkurs jau laims tavo vadovau-jama bendrov.

  tai kitas konkretus atvejis. Be-veik po dvejus metus trukusio ope-ratyvinio tyrimo STT pareignai nustat, kad mikininkai nuolat duodavo kyius transporto polici-jos pareignams. Kaip viskas vyko? Transporto policija pastebjo, kad medien veanios mainos i tikr-

  j sveria daugiau, nei nurodyta va-taraiuose. inoma, transporto po-licijos atstovai galjo ir privaljo apie tai informuoti specialisias struk-tras. Taiau jie pasielg kitaip. Jie dmes nukreip kit paeidim mainos su kroviniu sveria daugiau nei apskritai leidiama veti tam ti-krais keliais. Vadinasi, tokius paei-djus galima bausti arba nebausti. Taip buvo sukurta schema, pagal

  kuri konkrei teritorij aptarnau-jantis transporto policijos atstovas kiekvien mnes prie valstybs mo-kamo atlyginimo prisidurdavo po 56 tkst. Lt. Paaikjo, kad tokia schema veik beveik trejus metus, i valstybs pavogti milijonai lit.

  Kas kelia didiausi apmaud? tai artja rinkimai, partijos ada kov su korupcija, taiau po rinki-m daniausiai lieka tik odiai, o anksiau veikusi sistem perima kiti mons. Tiesa, kartais STT ar kitos struktros suljus ir bu-drum praradus pareign pagauna u rankos. Taiau tokios iimtys tik patvirtina taisykl. Sutrkusi gran-din greitai pakeiiama nauja.

  Korupcinius atvejus iais lai-kais sunku rodyti. Sukiai papras-tai bna pasireng gintis teismuose. Ir danai apsiginti jiems pavyksta. Kokios galimybs nustatyti kyio davim? Tik atliekant operatyvi-n tyrim arba naudojant slaptus ikiteisminio tyrimo veiksmus, t. y. pasiklausant telefonini pokalbi, taikant nusikalstamos veikos imita-cijos model. Taiau specialij tar-

  nyb atstovai skundiasi, kad iais laikais teismai kartais atmeta slapta surinktus rodymus, aikindami, kad tai buvo ne nusikalstamos veikos imitacija, bet provokacija.

  Kita vertus, ar manoma korupci-j naikinti tik baudiant? Prie kelis imtmeius u vagystes ir korupcij, kaip ji buvo suprantama tais laikais, bdavo kapojami pirtai, rankos ir galvos. Taiau i liga pasiek ir ms laikus. Ar gali bti naudingos pre-vencijos priemons? Daugelis tik nu-sijuoks vagies tikrai nepaveiks pa-sakaits, jog duoti ky yra negerai.

  Taiau prevencija galima va-dinti ne tik pokalbius ar raginim neduoti kyi. tai kaimynai estai

  sumaino korupcij padidin elek-troniniu bdu teikiam paslaug kiek. Dl daugelio reikal estams net nereikia bendrauti akis ak su savo alies valdininkais daug k galima atlikti elektroniniu bdu, o tokiais atvejais nelieka gundym duoti kyius. Taip sukuriamos s-lygos neatsirasti galimybms duoti kyius, o tai ir yra veiksmingiausia prevencija.

  Komentarai

  Savaits komentaras

  Kiekvienais metais birelio m-nes prisimename tragikus Lie-tuvos vykius, palietusius daugelio ms tautiei gyvenimus. Pir-miausia tai 1940 m. birelis, kai Kremliaus valdia atsiunt me-morandum, reikalaujant pakeis-ti Vyriausyb, suimti vidaus rei-kal ministr generol Kazimier Sku ir Saugumo departamento direktori Augustin Povilait ir sileisti papildomus raudonosios armijos dalinius. Prasidjo okupa-cija, jau pirmomis dienomis paro-diusi savo nagus. Buvo udaryti tautiniai ir katalikiki laikraiai, organizacijos, panaikintas tikybos dstymas mokyklose ir vienas po kito leidiami statymai, varan-tys bet koki religin bei tautin veikl. Taiau tai buvo tik nelai-mi pradia.

  1941 m. birelio 15 d. prekinius vagonus buvo sukita deimtys tks-tani geriausi ms tautos mo-ni, viesuoli, vyrai buvo atskirti nuo eim prasidjo trmimai Sibir. Nemonikomis slygomis nuo bado ir alio mir daugelis ivetj. Kruviniausius pdsakus

  okupantai paliko Rainiuose, Pra-vienikse ir ervenje, todl pra-sidjs karas daugeliui atrod ne ne-laim, bet isigelbjimas i baisaus komaro.

  Pokario partizaninis karas su okupantais buvo natrali Lietuvos moni reakcija vykdyt raudonj teror. Taiau, kaip buvo galima ti-ktis, teroras ne majo, bet augo. Sibir vl buvo tremiami mo-ns, vl vyrai ir moterys suimami ir teisiami ilgiems nelaisvs metams. Ne vienas igirdo 25 met nelaisvs

  nuosprend. Kai kurie politiniai ka-liniai ikaljo net po 37 metus.

  Galingo okupanto nepajg i-gsdinti menkai ginkluoti parti-zanai, ir pasiprieinimas buvo su-naikintas. Taiau okupantas bijojo ne tik ginkluot partizan, bet ir paprasto tiesos odio. Pavergt moni smon turjo pasiekti tik sovietin tiesa, bet kokiai kitai tie-sai buvo pastatytos neperengia-mos ukardos. Taiau tiesos od sovietams buvo sunkiau veikti nei Lietuvos partizanus. Nuo 1972 m. iki pat Nepriklausomybs pogrin-dyje buvo leidiami vairs katali-

  kiki ir tautiniai leidiniai, siekiant budinti moni smon ir nesusi-taikyti su melu, prievarta. Vienas po kito Lietuvos mons kunigai, vienuols ir pasaulieiai buvo tei-siami ir siuniami gulagus. Anuo-met drsusiems prieintis okupaci-jai prastos emikos vilties nebuvo, nes okupantas buvo per daug galin-gas ir jo bijojo net galingos valsty-bs. Vis tremtini ir politini ka-lini viltis buvo tik Dieve. Jei bus tokia Dievo valia, kaip mst ne-kaltai teisiamieji, sugrime i Si-biro, i kaljim, ir vl bus laisva Lietuva.

  Igyventos kanios, netektys ir viltys jau yra praeitis. Tikkims, kad tokie komarai niekuomet ne-pasikartos. Bet ar ne panaiai mst tarpukario lietuviai? Net komari-kame sapne negaljo prisisapnuoti tai, k teko igyventi tikrovje.

  Prie dvideimt dvejus metus iauusi laisv ir atkurta nepri-klausomyb nepatenkino moni lkesi. Visai panaiai, kaip anuo-met laisv i Egipto jusi izra-elit: jie tikjosi, kad Paadtoje emje pamatys tekanias pieno ir medaus upes, bet sutiko prie-ikus mones ir didel varg, kur reikjo veikti.

  Okupacijos metais skauds tremtini ir politini kalini liki-mai buvo ne pati didiausia bda, kur kas didesn tkstaniai, im-tai tkstani tautiei, kurie nu-jo arba buvo priversti nueiti tar-

  nauti okupantams, sksti ir iduoti brolius. i moralin tragedija, i-tikusi daugel, yra baisesn, nei mes galime sivaizduoti, nes atsi-tiesti yra labai sunku. Atjo lais-v, bet daugybs moni sines slg kolaboravimo elis, kuris neleido diaugtis laisve. el buvo galima ipirkti atgaila, bet kas j atliko? Tokiai atgailai reikia nuolankaus pripainimo, kad buvo klysta, bet juk lengviau kaltinti ki-tus. U iuos mones ypa reikia daug melstis, nes pykiu n vieno i j nesugrinsime nei Dievui, nei Lietuvai.

  Net ir geriausi moni gyveni-me nieko nra pratingesnio kaip netikros ar perdtos viltys. Lais-v ir gerov nra visikai tas pats. Ger gyvenim reikia susikurti ne geriant, bet dirbant. Daug dirbant. Reikia pradti naujai mstyti, at-

  metant pagund, kad galima bti valstybs ilaikytiniais ar nesi-ningai sigyti troktam turt.

  Gyvename demokratinje san-tvarkoje, bet lieka galimyb, kad neteisiais keliais milijonus susikro-v mons gali diktuoti tautai savo vali. Prie pinigus sunkiai atsilai-ko politikai, teistvarka ir valdinin-kai. Nusivyl tokia padtimi mo-ns pradeda mstyti, kad padaryti tvark ir Lietuv igelbti gali tik koks nors naujas geras gelbtojas. Taip mons pradeda ilgtis tvir-tos rankos. Ar ne panaiai jos ilg-josi priekario vokieiai, demokra-

  tiniu bdu valdi atved Hitler? Tai didel ir labai pavojinga pagun-da. Diktatoriai gali padaryti kai k gero, bet dar daugiau blogio, ir mums pavyzdi toli iekoti ne-reikia.

  Susitaikykime su mintimi, kad Lietuvos reikalai staiga, kaip mes visi nortume, nesikeis gera. Bet atkakliai dirbant jie keisis. Juk ir per iuos dvideimt Nepriklauso-mybs met mes pasiekme la-bai daug. Lietuva nebankrutavo ir net geriau isilaik nei kitos senos Europos alys. Taiau neisprst klausim aibs. Tai sunkiai kuria-ma energetin nepriklausomyb, tai monms tarnaujanti teissau-ga, tai Seimas, ginantis ne alkoho-lio lobist ar panai grupi inte-resus, bet dirbantis Lietuvai. Ne u kaln rinkimai Seim. Vl bus didel pagunda rinkti graiai kal-banius gelbtojus, adanius gy-venti pagal deimt Dievo sakym. Vl bus pagunda neiti rinkimus manant, kad nuo ma moni niekas nepasikeis. Vl bus pagun-da pasipusius padus laims ie-koti u jr mari. K mes pasi-rinksime?

  Kas gali igelbti Lietuv? Tik dori ir nesavanaudikai tarnaujan-tys mons. Juos reikia isiauginti. Tai ne tik vietimo sistemos, bet ir ms vis udavinys. Be rimto tik-jimo, esu sitikins, to padaryti ne-manoma. Banyia ioje srityje gali nuveikti daug, todl belieka mal-dauti Viepat, kad sist daugiau ger darbinink savo vynuogyn. iandien, kaip niekad, kiekvienas doras lietuvis turi pagalvoti, k jis gero gali padaryti savo kratui.

  Netektys ir viltys

  Jei verslininkas tiesiai viesiai iklot visk, k ino apie korupcijos sis tem, ir sutikt liudyti, jam likt vienintel ieitis udaryti mon. Kodl? Todl, kad kai kuriose savivaldybse nustatyta nerayta, taiau neginijama tvarka neduodantis kyi negaus n vieno usakymo.

  Arkivyskupo Sigito Tamkeviiaus kalba, pasakyta 2012 m. birelio 16 d. XI respublikinje tremtini ir politini kalini ventje Leiskit tvyn Ukmergje

  Kas gali igelbti Lietuv? Tik dori ir nesava naudikai tarnaujantys mons. Juos reikia isiauginti. Tai ne tik vietimo sistemos, bet ir ms vis udavinys. Be rimto tikjimo, esu sitikins, ito padaryti nemanoma.

  Netepsi nevaiuosi?

 • 52012 m. birelio 23 d. Nr. 50 (9173)Valstiei laikratis ems kis

  Nepriirti melioracijos grioviai darko kratovaizd ir nesurenka vandens i laukuose esani sau-sinimo sistem. Grioviai driekiasi per kinink emes, todl jie ska-tinami imtis griovi prieiros.

  Kompensuos 100 proc.

  kininkai, kurie naudojasi melio-ruotomis emmis, pastaruoju metu brsi melioracijos statini naudo-toj asociacijas. Jos reng sausinimo sistem rekonstrukcijos projektus ir, gavusios param pagal Kaimo pltros 20072013 m. program (KPP) ems kio vandentvarkai, atnaujino sausi-nimo sistemas, ival griovius. ems kio ministerija (M) nutar paska-tinti emdirbius melioracijos grio-viams tvarkyti bei priirti pareng nauj kompensavimo priemon.

  Lietuvos kininkai gali pasinaudo-ti KPP priemone Pelno nesiekianios investicijos. Melioracijos grioviams sutvarkyti iais ir kitais metais nu-matyta skirti 20 mln. Lt KPP para-mos ir nacionalinio biudeto l. kininkams i parama turt bti patraukli, nes viskas, k jie padarys

  atsivelgdami paramos reikalavi-mus, bus kompensuojama 100 proc. i KPP priemon priklauso antrajai KPP krypiai, pagal kuri fi nansuo-jamos priemons, padedanios tvar-kyti aplink ir kratovaizd.

  Taigi, kininkams teikiama fi nan-sin parama pagal priemon Pelno nesiekianios investicijos pads ne tik sutvarkyti aplink, bet ir paalin-ti nepriirim melioracijos griovi darom neigiam poveik sausinimo sistemoms ir kaimo vandentvarkos infrastruktrai.

  Reikia suskubti teikti paraikas

  Paraikas melioracijos grioviams tvarkyti Nacionalins mokjimo agentros (NMA) teritoriniams pa-daliniams reikia pateikti iki liepos 10 d. Kol kas agentr pasiek viena kita paraika, bet viliamasi, kad ne-trukus jos plstels.

  2012 m. birelio 17 d. sigaliojo Lietuvos kaimo pltros 20072013 m.programos (KPP) priemons Pelno nesiekianios investicijos gyven-dinimo taisykli pakeitimas. Pagal

  taisykli pakeitim pareikjai, pre-tenduojantys gauti param pagal KPP priemon Pelno nesiekianios investicijos, melioracijos grioviams sutvarkyti turi gauti savivaldybs, kurios teritorijoje yra tie grioviai, ra-ytin sutikim.

  Nuo iol paramos gali kreiptis fi zi-niai ir juridiniai asmenys, atitinkantys pareikjams keliamus reikalavimus ir gav savivaldybi raytinius sutiki-mus sutvarkyti atitinkam melioraci-jos griov (jo dal). Iki minto taisykli pakeitimo paramos galjo kreiptis tik asmenys, valdantys melioracijos griovius (j dalis) nuosavybs teise arba kitais teistais pagrindais.

  Atkreipiame dmes, jog paramos gavjai sipareigoja nekeisti veiklos vykdymo vietos ir slyg. Pakeiti-mai galimi tik gavus raytin NMA ir savivaldybs sutikim.

  Teks sutvarkyti abu laitus

  Reikalavimai dl pareikj prisi-imt sipareigojim, susijusi su me-lioracijos griovi plotu, liko tie patys. Tvarkytin melioracijos griovi plo-tas turi bti ne maesnis kaip 1 hek-taras (apie 1 km). Vientisa dalis ne-gali bti maesn kaip 0,3 hektaro. Pretenduojantys gauti param turi

  sutvarkyti abu lygiagreiai einanius melioracijos griovio laitus.

  Primename, kad paraikos para-mai pagal KPP priemon Pelno ne-siekianios investicijos gauti prii-mamos nuo 2012 m. gegus 7 d. J laukiama NMA Kaimo pltros ir uvininkysts departamento teri-toriniuose paramos administravimo skyriuose pagal numatom projekto gyvendinimo viet. Paraik rinkimo terminas baigsis liepos 10 d.

  M inf.

  Birelio 15 d. Daug technologi-jos ir verslo mokykloje (Alytaus r.)vyko baigiamasis kaimo profesi-ni mokykl mokini profesinio meistrikumo konkursas-vent ems vaikai 2012, kuriame da-lyvavo dvideimt vienas profesi-niuose konkursuose prizines vie-tas ums mokinys. Jie varsi dl garbingo ems snaus ir ems dukros vardo. i vent skirta kaimo jaunimui, kad dau-giau jo ateit siet su kaimu, gy-t emdirbikas profesijas.

  Renginys ems vaikai 2012 vyko jau et kart. Pirm kart konkursas buvo surengtas 1997 m. Dauguose, antr 1999 m. Rietave.

  2006 m., po septyneri met per-traukos, jis vyko Alantoje (Molt r.), 2008 m. Kudirkos Naumiestyje (a-ki r.), 2010 m. eduvoje.

  etojo konkurso dalyvi lauk ipuoselta Daug technologijos ir verslo mokyklos aplinka, ipuota g-li puoktmis ir vainikais. Rpestingi eimininkai kiekvienai mokyklos ben-druomenei leido pasirinkti viet ir si-rengti savo kiemelius. Jiems sik-rus, liepsnojo lauai, kaito krosnels, nes moksleiviai ir mokytojai gamino vairius savo krato patiekalus.

  konkurs-vent buvo pakviesti 19772010 m. vykusi konkurs e-ms dukros ir ems sns, kurie papasakojo, koki tak konkursas padar dabartinei j veiklai, prisimi-

  n vykusios vents spdius. Su jais kalbjosi ems kio ministras Kazys Starkeviius ir ems kio ministeri-jos vyriausioji patarja Virginija o-tautien. ems sns ir ems dukros paleido dang baltus ba-landius, linkdami skms i met konkurso dalyviams.

  Daugiausia dmesio buvo skiria-ma ems dukros ir ems s-naus rinkimams. Konkurso daly-viai turjo atsakyti dvideimt testo klausim i Lietuvos istorijos, geo-grafi jos, pilietinio ugdymo pagrin-d. Jiems buvo pateikta klausim ir apie lietuvi tradicines kalendorines ventes, paproius ir kt.

  Konkurso organizacinio komiteto pirmininkas ems kio ministras Ka-

  zys Starkeviius, vertinimo komisijos pirmininkas ems kio viceminis-tras Mindaugas Kuklierius. Jie stebjo, kaip konkurso dalyviai atliko ir prakti-nes uduotis. Vaikinai dalgiu ienavo, merginos i pasirinkt lauko gli ir olyn pyn proginius vainikus. ven-tje dalyvavo dvideimt ei meno sa-viveiklos kolektyvai. Trisdeimt moky-kl reng kiemelius, kuriuose prista-t savo regiono amatus ir produktus.

  Konkurso ems vaikai 2012 prizininkai G.Kryiokait (Dau-g technologijos ir verslo mokykla), D.Verseckait (Utenos regioninis pro-fesinio mokymo centras), R.Jurgaitien (Ukmergs technologijos ir verslo mo-kykla), Ingrida Michalkeviien (Die-veniki technologijos ir verslo mo-kykla), Aividas Kriogas (Alantos tech-nologijos ir verslo mokykla), E.Kereiis (Kretingos technologijos ir verslo mo-kykla), E.Sobutas (Plungs technologi-jos ir verslo mokykla) ir E.Lukoeviius (Simno ems kio mokykla).

  Ministras pirmiausia paskelb e-ms sn 2012, kuriuo tapo Rolan-das Zolubas i Anyki technologijos mokyklos. Vaikin konkursui pareng vyresnysis mokytojas Bronius Budrei-ka. Rolandas yra kils i Pandlio (Ro-

  kikio r.), jis tikras kaimo vaikas, stu-dijuoja technin prieir ir versl.

  ems dukra 2012 pirm kart tapo alytik Gintar Zubraviit i Alytaus profesinio rengimo centro. Ji mokosi io centro Mykolo Krupa-viiaus ems kio ir verslo skyriu-je, kuris yra Balbierikio mstl., Prie-n rajone. Gintar yra antrakurs, ji pasirinkusi smulkiojo verslo paslaug teikjos specialyb. ems dukros 2012 gimtin yra agariuose, Prien rajone. Visi prizininkai gavo po gravi-ruot laikrod ir kit dovan. ems dukra ir ems snus buvo ikilmin-gai apjuosti tautinmis juostomis.

  Renginio organizatoriai Lietuvos Respublikos ems kio ministerija, V Daug technologijos ir verslo mo-kykla, Kaimo pltros profesinio mo-kymo staig asociacija. Pagrindiniai rmjai Programos LEADER ir em-dirbi mokymo metodikos centras, V Lietuvos ems kio konsultavi-mo tarnyba, ems kio informacijos ir kaimo verslo centras, udarosios akcins bendrovs Bir emtieki-mas bei Arvi ir Ko ir kt.

  Renginys fi nansuotas ir i 20072013 m. kaimo pltros programos l.

  U profesin meistrikum garbingas titulasBaigsi respublikinis kaimo pltros profesinio mokymo staig mokini profesinio meistrikumo konkursas-vent ems vaikai 2012.

  Puiki proga sutvarkytimelioracijos grioviusMelioracijos griovius gals tvarkyti savival-dybs raytin sutikim gav pareikjai.

  Nepriirti melioracijos grioviai darko kratovaizd ir nesurenka vandens i laukuose esani sausinimo sistem.M archyvo nuotraukos

  ems vaikai 2012 skiriama kaimo jaunimui, kad daugiau jo ateit siet su kaimu.

  ventje dalyvavo dvideimt ei meno saviveiklos kolektyvai.

  (Us. 341)

 • 6 2012 m. birelio 23 d. Nr. 50 (9173)Valstiei laikratisvents

  i nakt vsime ilgiausios met dienos ir trumpiausios nakties ven-t. Senoji lietuvi vasaros saulgr-os vent vadinta vairiai Rasos, Kupols, Kres. Atjus krikiony-bei vent sutapatinta su vento Jono diena ir pavadinta Joninmis. Nors dl krikionybs takos pama-u nyko senosios lietuvi vents prasm, vis dlto svarbiausi jos ele-mentai iliko. domu tai, kad ms protviai Rasas vsdavo ne bire-lio, o gegus pabaigoje.

  Nesutariama dl pavadinimo

  Pasak garsios lietuvi etnologs Prans Dunduliens, ios vents susiformavo ankstyvosios giminins santvarkos laikais. Raytiniuose alti-niuose apie jas pirmkart usimena-ma 1372 m. Senieji lietuvi papro-iai pasirod es gajs ir isilaik iki XII a. pab. Dabar, deja, beveik ne-manoma rasti autentiko baltiko saulgros vents pavadinimo.

  altiniuose minima Rasos vent, Kupols, bet nebtinai iais odiais buvo vadinama visa vent galbt tik tam tikra apeiga ar dalis. Bene pirmasis i vent Rasa pavadino lietuvi istorikas Teodoras Narbutas. Vienas svarbiausi nepriklausomybs

  siekj Jonas Basanaviius pastarj pavadinim band susieti su romn dies rosarum (roi dienomis).

  O tai Maosios Lietuvos fi lo-sofo Pilypo Ruigio ir vertjo Gotli-bo Milkaus XVIIIXIX a. pradios odynuose vasaros saulgra vadi-nama Saulmis. Kupoli pavadini-mas siejamas su vienu i seniausi apeigini vents element, su aug-menijos klestjimu, vejimu. Kre-s prsikas pavadinimas, susijs su augmenijos vejimu.

  Prie 9 metus, 2003 m., vasa-ros saulgros vent Lietuvoje paskelbta poilsio diena, bet sta-tyme minimos Jonins. Tai suk-l diskusij tarp siekiani atskir-ti iuolaikines Jonines ir sensias Rasas. Taiau dl mint prieas-i nra visai aiku, kaip turt vadintis sensias tradicijas tsianti vent. Vis dlto Rasa arba Rasos lieka populiaresns u Kupoles, Saules, Krees ar tiesiog Vasaros saulgr.

  vsdavo gegu

  Vasaros saulgra tai ilgiau-sios dienos ir trumpiausios nakties metas, ji prieinga iemos saulgr-ai, Lietuvoje veniamai kaip Kios bei Kaldos. Svar-biausias vents tikslas utikrinti augal au-gim ir klestjim, apsaugoti derli nuo stichini ne-laimi, dvasi, ragan. Nors da-bar Rasos arba Jonins venia-mos nakt i bir-elio 23-iosios 24-j, tradicikai ilgiausios dienos vents bdavo pra-dedamos vsti spariai mus ilgti dienoms s-tinio (taip buvo vadinamas gegus mnuo) pabaigoje.

  Lietuvos istorikas, raytojas ir vietjas, vienas i pirmj tautinio atgimimo ideolog Simonas Dau-kantas ra, kad Rasos vent buvo veniama 14 dien. Kai kur iliko

  paprotys vsti 6 dienas nuo bir-elio 24 d. iki birelio 29 d.

  Ilik ir umirti paproiai

  Vanduo vasaros saulgros ven-tje turjo ypa didel reikm. Lie-tus ir vanduo ne tik apvaisina em, bet ir suteikia jai jg vesti vaisius. Todl apeigose vanduo svarbus ele-mentas. Ras ivakarse arba anksti ryte prie patekant saulei ligoniai ei-davo maudytis, tikdamiesi pasveik-ti, bdavo maudomi ir gyvuliai. Pats pavadinimas Rasa gali bti siejamas su deive Rasa, kuri lietuviai asme-nindavo dainose ji vaizduojama vaikiojanti po laukus. mons ti-kjo, kad isivolioj rasoje trumpiau-sios nakties ryt bus sveiki ir gras. T ryt emdirbiai apibrisdavo arba, apsierg ak, apjodavo paslius, kiti ibraidydavo rugi lauk, kad nukrs-t ras ir taip padidint derli.

  Ypatinga reikm buvo skiriama augmenijai. Anksti ryt prie saul-tek per vasaros saulgr renkamos vaistaols, kiti olynai. olyn rin-kimas veni ivakarse arba ryt prie saultek vadinamas kupoliavi-mu. is paprotys labai senos kilms. Kupol (surinkti olynai) minima jau XIII a. metraiuose. Kupolmis vairiuose ratuose vadinamos jona-ols, ramuns, mlynai ir geltonai ydinios ols.

  Sakoma, kad kupoli yra devynios rys. I j merginos pindavo vainikus ir puodavo namus. Iki iol iliks pa-protys vainik dti po pagalve, plukdyti upe su pritaisyta vakute, mesti ulin

  ar palikti kry-kelje. Ku-

  pole taip pat vadinama kartis, papuo-ta olynais. ymus Vakar Lietuvos ir Prsijos istorikas ir mitologas Matas Pretorijus ra, kad i kart kupol arba kaupol mons pritvirtindavo prie vart, pro kuriuos vliau vedavo javus. olynai ir kartis vaizduodavo pasaulio a bei pasaulio med.

  Iki iol tikima, kad vidurnakt pra-ysta papartis, taiau j saugo dvasios, siekianios nubaidyti iekotojus. Ras apeigos baigdavosi vakare prie lauo is paprotys gajus iki iol. Prie lau mons sddavo iki saultekio. Se-novje apeiginis lauas bdavo kuria-mas varia, nauja venta ugnimi, kuri bdavo igaunama trinant vien me-dio gabal kit arba iskeliama i tit-nago. mons degindavo ne tik lau-us. Senas paprotys yra statyti auktas kartis, ant j udti rat arba stebul ir padegti. Ratas simbolizuoja Saul ir jos veim.

  Pagal laisvosios enciklopedijos ir senovs balt religins bendrijos

  Romuva inf. pareng VL urnalistas Vismantas ukleviius

  Jonini nakt atgims senieji lietuvi paproiai

  I surinkt olyn merginos pindavo vainikus.

  Mums neprastai Jonines venia kitos tautos. Kaimynai latviai Ja-nius ir Janinas sveikina net kelias dienas. Kuldygos mieste trei va-land ryto bgioja nuogaliai. Est Saremos ir Hijumos salose padega-mos senos vej valtys, nes tikima, kad ugnis atbaido piktsias dva-sias. Iki iol Danijoje per Jonines lauuose deginamos i iaud pa-gamintos raganos. Taip prisimena-mi analogiki XVIXVII a. banyios veiksmai. vedijoje iki iol ilikusi tradicija olynais papuoti stulp, vadinam majstang, aplink kur mons vliau oka ir dainuoja. Norvegijoje per Jonsok dien ren-giamos teatralizuotos vestuvs. Nors Jonins veniamos beveik visoje Europoje ir net u Atlanto, tik keturiose alyse Lietuvoje, Lat vijoje, Estijoje ir Kvebeke (Ka-nadoje) vasaros saulgra pa-skelbta valstybine vente.

  Ras apeigos baigdavosi vakare prie lauo is paprotys gajus iki iol. Petro Malko nuotraukosKupol pritvirtindavo prie vart.

  Iki iol tikima, kad vidur-Iki iol tikima, kad vidur-nakt praysta papartis.nakt praysta papartis.

 • Impregnuota mediena tarnaus daug ilgiau

  Kitus straipsnius skaitykite laikratyje

  etadienis

  11 p.

  Sodyba

  Sveikata

  23 p.

  7 p.7 p.

  23 p.

  Nuostabios gamtos apsuptyje sikrs Vepri miestelis garsus ne tik apylinkmis, bet ir monmis, kurianiais gro. Be darbo n dienos nesivaizduojanti Zita Barkauskien lyg vijurkas sukasi Vepri ambulatorijoje, o po darbo nam kyje.

  Jolita urauskien

  Dabar pats metas pasirpinti isipltusiomis koj venomis. Ir ne tik todl, kad jos geriausiai pastebimos avint atvir avalyn ir dvint lengvus drabuius. Tvyrant kartam orui, venos dar labiau pleiasi, jose tvenkiasi daugiau kraujo. Sergant ven liga, parykja jos simptomai: sunkumas kojose, tinimas, nuovargis ir kt.

  Asta Geibnien

  Mediena yra ypatinga statybin mediaga, kurios pranaumus ir trkumus lemia kilm, todl medines namo lauko konstrukcijas ir visa, kas sodyboje yra i medio, btina tinkamai priirti.

  Rapolas Tamoinas

  Auksin Vaivosgyvenimo gerv

  Lenkijoje ir Ukrainoje vykstantis Europos futbolo empionatas kelia ne tik diaugsm. Tik prasidjusiame EURO 2012 empionate moter judjimas Femen sureng protesto akcijas prie rengin teigdamos, kad futbolo empionatas abi alis pavert vienamiais.

  Marius Eidukonis

  Futbolo sirgaliams rpi ne tik futbolas

  Kaimas gyvuos, kol bus darbi rank

  Vasara supdkelnmis

  Vyr sveikata ne tik moter reikalas

  moguje viskas turi bti grau, kadaise isprdo Antonui echovui, tarsi gyvenimo neuosiusiam idealistui. Taiau aktor Vaiva Mainelyt be jokio idealizavimo yra echovika asmenyb.mogus turi bti graus ir senatvje, o tai retai pavyksta net tituluotomsgrauolms.

  Rta Kliyt

  Anksti nustaius sveikatos sutrikim, j daug lengviau ir paprasiau igydyti.

  Karolina Stankaityt

  22 p.

  Sportas

  VLA2301VLA2302VLA2303VLA2304VLA2305VLA2306VLA2307VLA2308VLA2309VLA2310VLA2311VLA2312VLA2313VLA2314VLA2315VLA2316VLA2317VLA2318VLA2319VLA2320VLA2321VLA2322VLA2323VLA2324VLA2325VLA2326VLA2327VLA2328VLA2329VLA2330VLA2331VLA2332

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice