valstiečių laikraštis 2011 09 17

Download Valstiečių laikraštis 2011 09 17

Post on 10-Mar-2016

290 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 09 17

TRANSCRIPT

 • 2011 m. rugsjo 17 d., etadienis Nr. 74 (9093) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  iandien VL su priedais:

  etadienis iuo metu Sergejus Jovaia

  neatsigina dmesio: vos kur pa-sirodo, ikart yra atpastamas, pagarbiai sveikinamas ir ia pat apipilamas klausimais inoma, apie krepin.

  Sodyba Dar neseniai nusprendusie-

  ji apiltinti nam ildytu ems gruntu buvo laikomi keistuoliais, nes tuo metu i technologija ms alyje buvo naujiena.

  Sveikata Medikai pastebi, kad po va-

  saros daugeliui pablogja savi-jauta, vargina peralimo ligos.

  Pakenkti gali ne tik nuodin-gi, bet ir valgomi grybai, todl visada reikia bti atidiems.

  Saulius TvirbutasVL urnalistas, saulius.tvirbutas@valstietis.lt

  Kol kas Lietuva labiausiai vilioja tik treij ali imigrantus. Jiems tai savotikas tramplinas kitas Eu-

  ropos valstybes. Taiau kai kurios mons vis sugeba prisivilioti pi-gesns darbo jgos, kai tkstaniai sav piliei yra be darbo.

  Nukelta 3 p. f

  Lietuvos pieno perdirbj asociacija praranda tak Konkurencijos tarybos akirat patekusi pieninink asociacija iuo metu jungia tik tris pieno perdirbimo bendroves, o kitos bendrovs, pamokytos baudomis, nebenori erzinti kontrolieri.

  Albinas aplikas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Dabar pieno rinkoje liko keturios bendrovi grups, o 1993-iaisiais veik per 40 savarankik pieno perdirbimo moni. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Usieniei darbo jga: leisti ar neleisti

  Nugriauti sunkiau negu pastatyti?

  Net vaikas pasakys: k nors nugriauti daug sunkiau negu pa-statyti. Ko vertos ms valdios vyr kalbos apie naujos atomins elektrins statyb, roiniai planai ir paadai po keleri met turti savo jgain, jei niekaip nesuge-bama imontuoti senosios.

  Krepininkams pavyko gyvendinti plan B

  Dvi maos tautos treiadienio vakare verk: makedonai i diaugsmo, lietuviai dl patirto netikto pralaimjimo. Makedo-nija Europos vyr krepinio em-pionato ketvirtfinalyje pateik akibrokt ir nugaljo lietuvius rezultatu 67:65.

  Treiadien VL su priedais:kinink iniosMoters pasaulis

  Apie tai 2021 p. f Apie tai 4 p. f

  Naujame migracijos statymo variante siloma sugrietinti atsakomyb u nelegal usieniei darbinim, bet gin jau kelia ir legali imigracija.

  Daugiausia iuo metu dirbti atvyksta Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos piliei. Dauguma j darbinami tolimj reis vairuotojais. Martyno Vidzbelio nuotrauka

 • 2 2011 m. rugsjo 17 d. Nr. 74 (9093)Valstiei laikratis

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  Lietuvos pieno perdirbj in-teresus ginanti asociacija Pieno centras per savo gyvavimo dvi-deimtmet kilo dideles auktu-mas, buvo itin takinga, jos va-dovai padar nemenk politin karjer. Taiau met asociacijos reikm sumenko, niekas nenori jai vadovauti, o Konkurencijos ta-ryba akylai stebi jos veikl.

  Pirmi vadovai padar karjer

  Pirmas Pieno centro vadovas (pirmininkas) 1989-aisiais buvo Adolfas leeviius, iki tol dirbs LKP CK agropramoninio kom-plekso skyriaus vedjo pavaduoto-ju. Vliau A.leeviiaus karjera kilo labai spariai. Po met jis ias pa-reigas sugebjo suderinti su ems kio ministro pirmojo pavaduoto-jo pareigomis, o pasitrauk 1993 m. kov, kai i Bronislovo Lubio per-m premjero pareigas.

  Vadovauti Pieno centrui pie-nininkai isirinko Ukmergs pie-nins vyriausij ininieri Alvyd Ramanausk. is pienininkas per-dirbj interesus siningai gyn iki 2000-j, kai buvo irinktas Sei-m, kur vadovavo Naujosios sjun-gos (so cialliberal) frakcijai ir buvo paskelbtas Pieno centro garbs pre-zidentu. 2007-aisiais A.Ramanauskas vl pateko Seim. iuo metu A.Ramanauskas dirba NMA Ben-drj reikal departamento direkto-riaus pavaduotoju. Taigi buvs pieni-ninkas karjera nesiskundia.

  Be jokios abejons, Pieno cen-tro reikm sumajo. Dabar pie-no rinkoje liko keturios grups, o 1993-iaisiais veik per 40 sava-rankik pieno perdirbimo mo-ni. Be to, vidaus rinkoje neliko tiek daug reikal, nes statymai jau priimti, imok i valstybs perdir-bjai nebegauna, o eksporto reika-lus reguliuoja Briuselis, aikina A.Ramanauskas.

  Niekas nenori vadovauti

  i met gegus mnes i aso-ciacijos vadovo pareig pasitrauk Pieno vaigdi vykdomasis di-rektorius Linas Sasnauskas ir Pie-no centro veikla pastebimai su-menko. Jeigu paskambinsite Pieno centro interneto puslapyje nurody-tu telefonu, jums prane, kad tai ne

  Pieno centras, o bendrov Pieno vaigds, ir patars skambinti kitu telefonu es laikinai Pieno centro vadovo pareigas einaniam Roki-kio srio fi nans direktoriui An-tanui Kavaliauskui. Taiau fi nans direktorius VL atvirai prisipaino, kad jis yra ne tikrasis, o tik forma-lus asociacijos vadovas.

  Net ne visi pieno perdirbjai ino, kad pastarosiomis dienomis

  reikalai iek tiek pasikeit. Pieno centrui sutiko vadovauti Rokikio srio valdybos pirmininkas Dalius Trumpa. J galima pavadinti naujos kartos atstovu. Kodl tai pabria-me? Todl, kad senj kart, tik-tina, vis dar slegia praeities nuos-kaudos, kai dvi stambiausios pieno perdirbimo mons alyje dalijosi rink.

  Buvusi konkurent statytiniai sugeba susitarti

  Buvusi Rokikio srio ir Pieno vaigdi vadov Antano Trum-pos ir Juliaus Kvaraciejaus kon-kurencija per deimt met apaugo anekdotais. Ne viename neofi cialia-me pokalbyje J.Kvaraciejus yra pra-sitars apie vargus konkuruojant su A.Trumpa.

  tai dl valstybs paramos pieno perdirbimo monms J.Kvaraciejus vien ryt (prie septynerius metus) iskubjo Vilni susitikti su ems kio ministru. Vilni jis pasiek 8 valand, todl apstulbo pamats i ministro kabineto jau ieinant be-siypsant A.Trump. Gudrusis la-pinas, taip A.Trump geranorikai

  pramin kolegos pieno perdirbjai, ir vl j aplenk. Toki atvej bta ne vieno. Galbt ir dl ios prieasties abu vadovai vienas kito nemgo. ur-nalistai inojo ir bd, kaip i abie-j vadov igauti atr komentar, tereikjo pokalb su J.Kvaraciejumi pradti nuo A.Trumpos citavimo. Ir atvirkiai.

  inomas abiej vadov konfl iktas dl Panevio pieno bendrovs ak-cij. Taip ir nepavyko isiaikinti, kas viename laikratyje usak ispausdin-ti ironik piein, kuriame A.Trumpa pavaizduotas kaip Al Kapon, reika-laujantis, kad Pieno vaigds i jo pirkt Panevio pieno akcijas jo nustatyta kaina. J.Kvaraciejus tiki-no, kad tai ne jo darbas. Dabar abiej vadov statytiniai sugeba susitarti ir savo interesus gina po Pieno cen-tro stogu. Taiau bendrus pieninin-k veiksmus akylai stebi Konkuren-cijos taryba.

  Konkurencijos tarybos taikiklyje

  Konkurencijos tarybos kaltinimai kartelio organizavimu ir panaaus po-bdio nuodmmis pieno perdirb-jus persekioja nuo 2008-j. Kon-kurencijos taryba konstatavo, kad 8 pieno perdirbimo mons per pieni-nink asociacij Pieno centras kei-tsi konfi dencialia informacija apie alio pieno supirkimo kiekius, atitin-kam pieno produkt gamyb ir par-davim. Dl Konkurencijos statymo paeidimo baudos buvo skirtos vi-soms stambiausioms pieno perdirbi-mo monms. io sprendimo negin-ijo ir baud sumokjo AB Pieno vaigds 865 900 Lt, AB Vilky-ki pienin 183 800 Lt, AB Kelms pienin 76 300 Lt, UAB Kelms pieno centras 21 700 Lt ir UAB Modest 7 000 Lt. O Rokikio sris (bauda 824 800 Lt) ir Ma-rijampols pieno konservai (bauda 256 500 Lt) apskund Konkurenci-jos tarybos sprendim. Buvo atlik-tas papildomas tyrimas. Baudos dydis marijampolieiams nepakeistas, o tai Rokikio sriui u pasiprieinim bauda padidinta net 2 kartus.

  Konkurencijos taryba neseniai pateik tyrimo ivadas. Jose raoma, kad patikrinimai buvo atlikti ne tik monse, bet ir Pieno centro patal-pose. i asociacija kiekvien mnes monms elektroniniu patu sisdavo konfi denciali informacij apie vis pieno kio subjekt individua lizuotus duomenis, susijusius su j vykdoma pieno supirkimo ir atskir pieno pro-dukt gamybos bei pardavimo veikla, todl, manoma, siek riboti konku-rencij oligopolinse rinkose ir paei-d Konkurencijos statym.

  Asociacija susitrauk

  Lietuvos pieninink asociacija Pieno centras iuo metu jungia tik 3 alies pieno perdirbimo mones AB Pieno vaigds, AB Vilkyki pienin ir AB Rokikio sris. Kitos pieno perdirbimo bendrovs baimi-nasi Konkurencijos tarybos, todl ne-bedalyvauja asociacijos veikloje.

  AB Vilkyki pienins generalinis direktorius Gintaras Bertaius tikina, kad Pieno centras veikia ir toliau veiks, o konfl iktas su Konkurencijos taryba jau praeitis: Yra klausim, kuri viena mon negali isprsti, reikia visus jungianios ir vis intere-sus ginanios organizacijos. statymai to nedraudia.

  Taiau vieai nei mons, nei Pie-no centras jau nerengia ne tik per-dirbj pasitarim, bet ir susitikim su pieno gamintoj organizacijomis. Pikti lieuviai plaka, kad tokie susiti-kimai vyksta usienyje, kur Konku-rencijos tarybos akys nemato ir ausys negirdi. I esms sustojo ir asociacijos tinklalapio internete veikla. Jis lyg ir veikia, taiau naujausia informacija kelta i met gegus 31 d. Infor-macijos srautas ustrigo pasitraukus L.Sasnauskui.

  Aktualijos

  Pieno centras jau nerengia ne tik perdirbj pasitarim, bet ir susitikim su pieno gamintoj organizacijomis. Pikti lieuviai plaka, kad tokie susitikimai vyksta usienyje, kur Konkurencijos tarybos akys nemato ir ausys negirdi.

  Lietuvos pieno perdirbj asociacija praranda tak

  Pilnatis.Saul teka 6.54, leidiasi 19.32.

  Rytojiandien PorytDien: +14 +18

  Nakt: +5 +10

  Dien: +16 +21 Dien: +18 +20

  Nakt: +5 +10Nakt: +4 +9

  Pirmoji savaits pus nepagailjo lietaus. Per ms al slenkant altajam atmosferos frontui, lijo beveik visoje alyje. Rytiniuose rajonuose lietus buvo itin gausus.

  iandien vl trumpai palis. Temperatra nakt 510, pajryje iki 12, die-n 1418 laipsni ilumos. Sekmadienio nakt be lietaus, dien vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus. Temperatra nakt 49, pajryje iki 11, dien 1621 laipsnis ilumos. Kitos savaits pradioje saulta nebus, taiau temperatra daug kur pakils iki 1820, vietomis gali palynoti.

  VL inf.

  31 proc.

  29 proc.

  34 proc.

  Kaip reikt sudrausminti tuos ms