valstiečių laikraštis 2014 10 22

Download Valstiečių laikraštis 2014 10 22

Post on 05-Apr-2016

239 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2014 10 22

TRANSCRIPT

 • MSPALIODTREIADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T%UR

  m2UDENVILKAI IEKOGROBIOTODLVISDANIAUUSUKAGANYKLAS IR KIEMUS.ORSNUO SPALIO DJAUPRASIDJOVILKMEDIOKLSSEZONASKININKAITURISAUGOTIGYVULIUSNUOJ

  m .ETRUKUSPRASIDSVLYVJKOPSTDERLIAUSNUMIMODARBAIKININKAIMANOKADUAUGINTDAROVINEPAVYKSIKARTOREALIZUOTI

  ma$ABARESULABAILAIMINGAknSAKOBUVUSIURNALISTTELEVIZIJOSLAIDVEDJA IR3EIMOPIRMININKOPATARJA*UVENTA-UDNIEN0ERSEPTYNERIUSMETUSKURIUOSITELEVIZORIAUSEKRANOIMOTERISMUMSNEBETARIAa,ABASkJIPASINRKRYBOSIRPASAKPASAULKURIAMEPATIRIADAUGDAUGIAUGRIOIRMEILSNEIPATYRLIPDAMAKARJEROSLAIPTAIS

  m0RIPAINKIME,IETUVOJEKONELAIKOMAPRABANGIUMAISTU"EREIKALO NES KRUOPOS n VIENASMAISTINGIAUSI PRODUKT *OSEGAUSUVITAMIN IRMIKROELEMENTNAUDINGJANGLIAVANDENIMAISTINISKAIDUL

  iandien skaitykite:

  MOTERS PASAULIS, 13 p. f

  MOTERS PASAULIS, 15 p. f

  +).).+).)/3, 7 p. f

  +).).+).)/3, 7 p. f

  ETADIEN6,SUPRIEDAISSodybaetadienisSveikata

  1O

  6IDA4AVORIEN6,URNALIST

  EMSKIOMINISTERIJAPA-TVIRTINO,AIKINOSIOSPAPILDOMOSPARAMOSVAISIIRDAROVIAU-GINTOJAMSTEIKIMOTAISYKLES*O-MISREMIANTIS,IETUVOSDARO-VIAUGINTOJAMSIRSODININKAMSIRINKOSLEISTAPAALINTITKST

  TONDAROVIIRVAISI4OKKIE-KIPRADITKSTTONOV-LIAUnDARTKSTTONPRODUK-CIJOS,IETUVAINUSTAT%UROPOS+OMISIJA

  -ORKASRUOIALABDARAI

  Augintojai kol kas nesigun-do augintas daroves palikti lau-

  kuose. Anot j, ird skaudt, jei tekt uarti. Be to, ir u nenuimt derli skiriama parama toli gra-u nepadengt auginimo snau-d. Realesnis sprendimas, kaip sumainti prekins produkcijos pertek li rinkoje, labdara.

  Pasvalio rajono kininkas Algimantas Morknas jau su-ruo 20 ton mork parti-

  j labdaros ir paramos fondui Maisto bankas ir pateik pa-raik Lietuvos ems kio ir maisto produkt rinkos regu-liavimo agentrai.

  Mork jau prifasavome ir lau-kiame tikrintoj i Agentros. Jei jie dl ko nors neprisikabins, pirm partij veime Mais-to banko sandl sostinje. Ne taip greitai viskas juda, be to, dar daug kas neaiku. Bet bandyti rei-kia. Dabar rinkoje didelis daro-vi perteklius, lenkai mua kainas, todl tenka parduoti u savikai-n, situacij rinkoje apibdino darovi augintojas.

  *QGAHP=2 p. f

  +AIKURIE,IETUVOSDAROVIAUGINTOJAINETEK2USIJOSRINKOSPASIRUOPERTEKLINESDAROVESIDALYTINEMOKAMAIARBAPALIKTILAUKUOSEIRUTAIGAUTIVIENKARTIN%3PARAM4AIAUKININKAIABEJOJAARIRINKOSPAALINSVIS%3LEISTPRODUKCIJOSKIEKNESULABDARGAUTOMISKOMPENSACIJOMISGALITEKTIDALYTISSUVALSTYBE

  )DARININKLABDAROSPASIPELNYSVALSTYB

  2(BKPKIKJP==O

  0AREIGNBYLOJEnBALTIDYGSNIAI6ILNIAUSMIESTOAPYLINKSTEISMASBAIGNAGRINTIBAUDIAMJBYLKURIOJEBUVIRESAMIAUKTIPOLICIJOSPAREIGNAIKALTINAMINEATLIKTARNYBINIPAREIGPIKTNAUDIAVTARNYBINEPADTIMIIRSUKLASTOJDOKUMENT

  *QGAHP= p. f

 • 2 MSPALIODmNr. 85 (9413) 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  +AINOSSUMAJOPERPUS

  Jei A.Morknui pavyks sutarti ir su ES param administruojan-

  ia Lietuvos ems kio ir maisto produkt rinkos reguliavimo agen-tra, ir su Maisto banku, sklan-diai iveti pirmas mork tonas labdarai, jo pavyzdiu gali pasekti ir kiti darovi augintojai.

  Apie tredal savo iaugint mork Rusij eksportuodavs Kdaini rajono darininkas Vid-mantas Kvedaras labdarai galt tiekti apie 1 000 ton mork. Nu-matyta europin parama maa, bet vis geriau negu nieko. Visoje Eu-ropoje mork perteklius, palyginti su prajusiais metais, j kaina krito perpus, sak kininkas.

  U 100 kg labdarai atiduot mork EK nustatyta maksimali parama 44,23 Lt (12,81 euro). Jei toks kiekis bt paliktas lau-ke, augintojas gaut 14,74 Lt (4,27 euro).

  Prekybininkai dabar mork kain numu beveik iki savikai-nos. Tad verta tiekti didesnius kie-kius labdarai. Kad ir kokia kaina dabar bt, augintojai nepaliks derliaus laukuose, ypa tie, kurie turi modernias saugyklas, pa-br iauli rajono darininkas Linas ateika.

  Nemaai savo iaugint daro-vi iaulietis ir anksiau idalydavo labdarai. kininkas sak, kad kol kas nesidomjo galimybe u ne-mokamai idalytas daroves gauti vienkartin europin param.

  Nebuvo laiko pagalvoti: da-bar pats derliaus numimas, be

  to, baigiame pastatyti modernias saugyk las, kuriose tilps 3,5 tkst. ton darovi. Tad anksiau reng-tose ir naujose saugyklose galsi-me saugoti didel dal derliaus apie 8 tkst. ton. iuo metu jas ir pildome, o parduodame kur kas maiau nei ankstesniais metais, pasakojo L.ateika.

  0ERMENKAPARAMA

  Parama u derliaus paalini-m i rinkos numatyta ir kops-t augintojams, taiau ms ki-ninkams ji atrodo per maa. U 100 kg labdarai atiduot kops-t galima gauti 20,06 Lt, arba 5,81 euro, o juos kompostavus 6,69 Lt, arba 1,94 euro.

  Tokia parama net nekompen-suot savikainos. Tad ar verta der-li nuimti, veioti, laikyti saugyk-lose? Ilaidos degalams, elektrai auga, padidjo ir atlyginimai. O

  tiems, kurie gavo europin param, pasiskolino i bank ir investavo rang, technik, visai striuka, neivengiamus sunkumus darinin-kams numat stambiausias Lietu-voje kopst augintojas Vidmantas Girdzijauskas.

  kininkas Rusij ivedavo iki 2 tkst. ton kopst, dabar jie lie-ka vietos rinkoje. Stumdysims ir muime kainas. Gerai, jei atsipirks gamybos ilaidos. O jei ne, bus lid na, aresn konkurencij vi-daus rinkoje prognozavo kininkas.

  6ALSTYBNORISAVODALIES

  Kelis tkstanius ton darovi labdarai idalyti pasiruo j augin-tojai abejoja, ar Maisto bankas bus pajgus priimti vis produk-cijos kiek, u kur gali bti skirta europin parama. Maesnius kie-

  kius gal ir idalys, bet jei suveime tkstanius ton, ikils ir sandlia-vimo, ir kit problem, sitikins A.Morknas.

  kininkai iaugintas grybes ga-lt veti ir vaik, seneli namus ar kitas labdar priimanias stai-gas. Taiau tokiu atveju u labdarai tiekiam produkcij jiems tekt su-mokti pridtins verts mokest. Jo mokti nereikia, jei labdara tiekiama Maisto bankui.

  Tad kokia ia labdara ir para-ma, jei kininkai bus priversti mo-kti mokesius valstybei. Nustatyta parama u produkcij, paalinam i rinkos, nepadengia savikainos. O jei dar nuskaiiuos mokesius, liks juokingai maa kompensacija. Kam tyiotis i darovi augintoj? piktinosi V.Girdzijauskas.

  *AUIASIPOLITIKKAITAIS

  Rinkas prarad prekins produk-cijos gamintojai piktinasi, kad jie, kaip ir kiti alies verslininkai, tapo politini kautyni aukomis. Ga-mybininkai dirba, o politikieriai kalba ir prisikalba. Taiau kenia ne jie, o tie, kurie dirba, moka mo-kesius ir juos ilaiko. Dabar sun-kum patiriame ne tik mes, daro-vi augintojai, bet ir msos, pieno sektoriaus atstovai, vejai. Verslui blogai, o politikai, kaip matome, labiausiai susirpin savo atlygini-mais, tautos irinktuosius kriti-kavo V.Girdzijauskas.

  Pasak L.ateikos, kininkai ne-turt pamirti, kad yra priklausomi ne tik nuo gamtos slyg, prie ku-ri tenka taikytis, bet ir nuo politi-ni sprendim. Situacija, kurioje atsidrme, nuo ms nepriklauso. Esame politikos kaitai, apgailes-tavo kininkas.

  L.ateika ne vienus metus sk-mingai bendradarbiavo su Mask vos, Sankt Peterburgo prekybos centrais. Jiems tiko jo mork, kurios maiau triamos sintetinmis tromis ir maiau apdorojamos augal apsau-gos priemonmis, todl turi iskirti-ns kokybs enkl, kokyb ir pre-kin ivaizda. Anot kinink, rus reikalavimai dl nitrat ir chemi-kal likui darovse dvigubai grietesni nei ES, todl jie noriai

  pirko iskirtins kokybs lietuvi-kas morkas.

  -ASPLOTAI

  Prekini darininkysts ki sa-vininkai daug investavo iuolaiki-k darovi auginimo, prieiros technik ir technologijas, paangi sandliavimo ir prekinio paruoimo rang, tad jiems neparankus prara-dimas rink, kurias buvo pramin-ti takai. O rasti nauj rink, juolab sitvirtinti jose, utrunka nemaai laiko.

  V.Kvedaras pripaino, kad anks-iau nebuvo deramai stengtasi ie-koti alternatyvi rink, todl da-bar augintojai ir gamintojai lieka ant ledo: ems kio ministerijos specialistai planuoja vizit Azer-baidan, galima dairytis Skandi-navijos ali rinkose. Gaila, kad

  pavlavome usiregistruoti ir da-lyvauti kit met vasar Berlyne vyksianioje tarptautinje vaisi ir darovi parodoje Fruit Logisti-ca. Dl nauj rink reikia padir-bti visiems.

  Kol kas apie naujas rinkas nra ko kalbti. Apskritai iki met pa-baigos darovs paprastai nebu-vo eksportuojamos. Ir Rusijos rinka iki Naujj met anksiau buvo nepasiekiama. Tik pastarai-siais metais mes su kolega Vir-gilijumi Kupreviiumi anksiau pramume eksport ir der-liaus dorojimo metu jau krovme morkas veti kaimynin al, sak iauli rajono darovi augin-tojas.

  Dabar modernias saugyklas derli kraunantys darovi auginto-jai nuogstauja, kad netekt j ve-ti atgal laukus. Jei nerasime nauj pirkj ar neatsidarys Rusijos rin-ka, gali bti, kad dal darovi bsi-me priversti pavasar veti lauk. Bet kol kas nereikia panikuoti, slogias mintis al vijo A.Morknas.

  Sunkum patiriantys kininkai neatmeta tikimybs, kad kitmet kai kuri darovi plotai gali sumati, o j viet gali uimti javai. ems kio ministerijos duomenimis, Lie-tuvoje iauginama apie 550 tkst. t bulvi ir 300 tkst. t kit daro-vi. Rusij buvo eksportuojama 26 tkst. t bulvi ir 27 tkst. t kit darovi (daugiausia mork). Bul-vi augintojams ES kompensacijos nenumatytos.

  Aktualijos

  iandien lynos vakariniuose ir pietiniuose alies regionuose. Neigiama tempera-PN=HAIOGNEPQHELKGUEQOC=HEBKNIQKPEOOEHLJ=HEFQJ@N=ENLHEGHA@EO0AILAN=PN=L=GEHOPEGEGEjH=ELOJEEHQIKO

  .UPKF@=JCQOCEA@NO*=GPJA@E@AHEGNEPQHE=EEGNEO=HEAOLEAPQKOAG=EGQNBKN-IQKOEOLHEGHA@EO>QOjH=ELOJE=E=HEKPEGLNEAFNKOEN=HEAOLEAPR=G=NEQKOA>QO

  jH=ELOJE=EEHQIKO EAJPANIKIAPN=ENK@UOjH=ELOJEQOEHQIKO,OR=N>K-G=ORE@QPEJEKOPELNQIKNUPE=QNONUPRF=O

  ,AJGP=@EAJ>QOO=QO=N=IQ>AP=HP=R=EC@PJ=GPPAILAN=PN=JQGNEOEGEjH=ELOJE=HEK'QNEJANEFKFA>QO=LEAH=ELOJEQOEHQIKO EAJPRUNKOjH=ELOJEEHQI=

  orai.lt, VL inf.

  $ELIA3AULTEKALEIDIASI18.08.

  Rytojiandien Poryt

  .AKT+1 +6o .AKT-5 0o

  $IEN0 +5o$IEN+2 +7o

  .AKT-6 -1o

  $IEN0 +5o

  )DARININKLABDAROSPASIPELNYSVALSTYB

  !BSURDIKOSKLITYS:OJA#IRONKIEN(EAPQRKO@=NKRE=QCEJPKF=OK?E=?EFKO@ENAGPK