valstiečių laikraštis 2011 06 11

Download Valstiečių laikraštis 2011 06 11

Post on 22-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 06 11

TRANSCRIPT

 • Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Lietuv kamav kariai kol kas tik prislopo, bet dar neatsi-

  trauk. Lietuvos hidrometeoro-logijos tarnyba prognozuoja, kad ir artimiausiomis savaitmis ne-trks ilumos ir lietaus.

  2011 m. birelio 11 d., etadienis Nr. 46 (9065) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  Investuotojui gali bti paadta, kad ilgus deimtmeius i Visagino AE bus perkama elektros energija ne maiau kaip po 2028 centus u kilovatvaland. Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Rizikuojame prarasti energetin nepriklausomyb

  Lietuv kamuoja upld Afrikos kariai

  I Vyriausybs neisireikalav didesnio aikumo dl Visagino atomins elektrins, Lietuvos gyventojai 30 met u elektr moks toki kain, dl kokios bus suderta su strateginiu investuotoju.

  Nukelta 3 p. fKlaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Dvi pastarsias savaites alies gyventojus varginusi kaitra vert juos iekoti pavsio, pirkti daugiau gai-vij grim ir led, o darbo naumas per t laik nukrito madaug 10 procent.

  etadienis Lietuvoje gerai inom eko-

  nomist ir fi nans analitik Gitan Nausd kart kalbiname apie vyrikum ir fi nansus, aikinams, kas gebt udirbti milijon, kaip kiekvienas galime gelbti Lietuv ir kas laukia ms alies.

  Sodyba Kaimo turizmo sodybos kra-

  tosi stereotipo, kad jos skirtos dideliems pobviams, ne eim poilsiui.

  Sveikata Prasidjus kariams, ligoni-

  ni primimo skyriuose padau-gjo vyresnio amiaus moni. Medik pagalbos daugeliui ne-bt prireik, jeigu jie bt gr daugiau vandens.

  Tyrimai rodo, kad reguliarus arbatos grimas maina irdies lig, insulto ir miokardo infarkto rizik, papildo skysi kiek or-ganizme.

  iandien VL su priedu

  Treiadien VL su priedukinink inios

 • 2 Aktualijos 2011 m. birelio 11 d. Nr. 46 (9065)Valstiei laikratis

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@krastospauda.lt

  Atrodo, kad Lietuvos naftos perdirbimo k Williams kom-panijai kakada pardavs prem-jeras Andrius Kubilius ruoia dar vien dovan aliai. Vietoje skandalingai pagarsjusio LEO LT steigta LESTO kompanija tampa deryb objektu su potencialiais Visagino atomins elektrins (AE) investuotojais.

  Ruoia nemaloni staigmen

  Paskui Andri Kubili daugiau nei deimtmet velkasi leifas: A pardaviau Maeiki naft ameri-kiei Williams kompanijai.

  Btent jis 1999 m. spalio 29 d. pasira sutart, pagal kuri 33 proc.

  Maeiki naftos akcij u 75 mln. JAV doleri perjo Williams Inter-national Company inion.

  i kompanija, o vliau Rusijos Jukos koncernas bei lenkikasis PKN Orlen gijo teis eiminin-kauti Lietuvos naftos sektoriuje. Nepaisant to, kad Maeiki naf-ta yra didiausia naftos perdirbimo

  kompanija Baltijos alyse, vairuo-tojai u degalus moka brangiausiai i vis.

  iais mnesiais visuomenei ruo-iama dar viena A.Kubiliaus staig-mena. Jau net ekspertai atvirai kri-tikuoja Vyriausyb, kuri, atrodo, branduolins jgains investuoto-jui parduos vis Lietuvos elektros energijos sektori, o alis taps dar labiau energetikai suvaryta nei bet kada iki iol.

  Prajusi savait skelbta, kad Energetikos ministerija gavo du pa-silymus investuoti Visagino AE. Juos pateik JAV ir Japonijos moni konsorciumas Hitachi GE Nucle-ar Energy ir JAV bendrov Wes-tinghouse Electric Company.

  Laikosi tyljimo ad

  Lietuv strateginis investuoto-jas ateis tik tiksliai inodamas, kad

  gaus apiuopiamos naudos i j-gains statybos. Investuotojui gali bti paadta, kad ilgus deimtme-ius i Visagino AE bus perkama elektros energija ne maiau kaip po 2028 centus u kilovatvaland. To-kiu atveju Lietuvos vartotojai tapt investuotojo kaitais. Panaiai, kaip kaitais tapo visi alies vairuotojai,

  A. Kubiliui Maeiki naft par-davus Williams.

  Kad kain sipareigojimas turi real pagrind derybose, Valstiei laikraiui i dalies patvirtino Vals-tybins kain ir energetikos kontro-ls komisija.

  klausim, kiek vartotojams bent apytiksliai kainuos elektra, kai bus pastatyta Visagino AE, komisijos atstov spaudai Lore-ta Kimutyt neatsak ir pasil kreiptis Energetikos ministeri-j, kuri atsakinga u strategini tiksl energetikos sektoriuje gy-vendinim.

  Juk tik dabar vyksta derybos (su potencialiais investuotojais red.), tad daug kas priklausys nuo investi-cij lygio, sak L.Kimutyt.

  Energetikos ministro Arvydo Sekmoko atstovas spaudai Kstu-tis Jaunikis klausimus irgi neatsa-k. Dabar nagrinjami investuoto-

  j pasilymai. Daugiau komentar nebus, sak jis.

  Apie k derybose kalbamasi, ne-ino net tie Seimo nariai, kurie tie-siogiai susij su branduolins ener-getikos reikalais.

  Ta informacija slaptinta, neva vieinti nenori ne tik Lietuva, bet ir derybiniai partneriai, teig Sei-

  mo Atomins energetikos komisijos pirmininko pavaduotojas Rimantas Sinkeviius. Taiau ms nan-sinis pajgumas iandien neleidia svajoti apie atomin energetik.

  Jis paminjo ir kitus pavojus strateginis investuotojas, skirdamas statyboms 20 mlrd. Lt, reikalaus ga-rantij ir didesni elektros supirki-mo kain.

  Jau net A.Sekmokas apie tai neka, kad investuotojui gali bti pasilytas LESTO akcij paketas, o per ksuotas elektros energijos supirkimo kainas Lietuva ilgiems deimtmeiams taps strateginio investuotojo verge, neabejoja R.Sinkeviius.

  Negina vartotoj

  Investuotojas dal pinig susigr-ins ir per kitas Lietuvos energeti-kos mones, kurios jam netiesiogiai priklausys per UAB Visagino ato-min elektrin.

  iuo metu valstyb per Visagi-no atomin elektrin valdo 82,63 proc. elektros skirstymo bendrovs LESTO akcij.

  Visagino AE taip pat priklauso ir 97,5 proc. Lietuvos energijos akcij. i met gegus 12 d. pra-neta apie Lietuvos energijos ir Lietuvos elektrins sujungim, to-dl po jungtuvi Visagino AE per Lietuvos energij valdys dar ir jai konkurencij sudarysiani jgain Elektrnuose.

  Kitaip tariant, derybose su stra-teginiu investuotoju ant stalo pa-dta Lietuvos energetika, nors A.Kubilius demagogikai kalba apie energetin nepriklausomyb.

  Kaip ji bus, jei investuotojas, ku-riam priklausys dalis Visagino AE akcij, i dalies valdys elektros ener-gijos paskirstymo tinklus (LESTO), todl buitiniams vartotojams gals diktuoti ne tik elektros gamybos, bet ir paskirstymo kainas.

  Valstybins kain ir energeti-kos kontrols komisijos atsakymai Valstiei laikraiui tik patvirti-no, kad i komisija yra visikai ne-pajgi ginti vartotoj interes.

  Investuotojui atiteks iki 33 proc.

  Vjo energetik asociacijos prezi-dentas S. Paulauskas sako, kad i Vy-riausyb smoningai sukr Visagino AE, kad 30 met Lietuvos mons bt prikalti prie elektros tinklo ne-turdami pasirinkimo teiss.

  Tad vienas domiausi klausim, kiek Visagino AE, kuriai priklauso ir LESTO, akcij Vyriausyb per-leis strateginiam investuotojui.

  Turime penkis dalyvius (Lie-tuva, Latvija, Estija, Lenkija ir in-vestuotojas), todl akcijos bt da-lijamos penkias dalis. O pagal statym Lietuva negalt turti maiau nei 34 proc., pirmadien po Vyriausybs pasitarimo kalbjo A.Sekmokas.

  Tai reikia, kad investuotojas gali pareikalauti iki 33 proc. akcij da-lies. Taiau tokiu atveju beveik nie-ko neliks Latvijai, Estijai ir Lenki-jai. Tiktina, kad po toki deryb kai kurios alys apskritai pasitrauks i projekto, o Lietuvai neliks nieko kito, kaip tik paadti investuoto-jui dar didesn ksn Visagino AE. Kartu per kitas mones stiprt stra-teginio investuotojo taka milijoni-nei Lietuvos vartotoj rinkai.

  Prisiminus Williams istorij, kai irgi buvo deramasi su strateginiu investuotoju, joki teigiam emoci-j nekyla.

  Pasak Seimo nario R. Sinkevi-iaus, Visagino AE statyba kainuos apie 20 mlrd. lit ir jos kaina tik di-ds. A irgi u energetin nepri-klausomyb, bet kakodl Lietuva neinaudoja alternatyv pvz., kuo greiiau pastatyti suskystint duj terminal, aikino R. Sinkeviius.

  Vjo energetik asociacijos prezi-dentas Stasys Paulauskas Valstiei laikraiui sak, kad Lietuvai utekt pastatyti 400 vjo elektrini, kurios per metus pagamint 56 megavatus elektros energijos. Tokiu bdu bt patenkinta 50 proc. alies energetini poreiki, neabejoja S.Paulauskas.

  Rizikuojame prarasti energetin nepriklausomyb

  Priepilnis.Saul teka 4.46, leidiasi 21.50.

  Rytoj Porytiandien

  iandien per Lietuv slinks atmosferos frontas. Dien daug kur numatomi trumpi liets. Vietomis griauds perknija. Vjas besikeiianios krypties, 49 m/s. Temperatra vidurdie-n sieks 2227 laipsnius, pajryje bus vsiau 1821 laipsnis.

  Sekmadienio nakt vietomis, dien vl daug kur prognozuojami trumpi liets, kai kur su perknija. Ps iaurs, iaurs vakar, 49 m/s vjas. Temperatra nakt bus 1217, die-n 2025, prie jros 1719 laipsni.

  Pirmadienio nakt taip pat vietomis, daugiausia rytiniuose rajonuose, trumpai palis, galima perknija. Dien ymesnio lietaus jau nenumatoma. Vjas iaurs vakar, vaka-r, 510 m/s. Orai dar iek tiek atvs, temperatra nakt bus 1116, dien 1924, pa-jryje 1618 laipsni.

  Natalija Nikolajenko

  Dien: +22 +27

  Nakt: +13 +18

  Dien: +20 +25 Dien: +19 +24

  Nakt: +11 +16Nakt: +12 +17

  domiausias klausimas kiek Visagino AE, kuriai priklauso ir LESTO, akcij Vyriausyb perleis pasirinktam strateginiam investuotojui.

  Zita ir Valdas Ivanauskai i Molt r. dkoja visiems gerada-riams rmoms, pavieniams as-menims, Valstiei laikraio labdaros fondui Kaimo vaikai, atsiliepusiems gruodio mnes paskelbt pagalbos auksm ir pa-rmusiems snaus Aduko kochle-arin operacij.

  Diaugiams ir visiems pra-neame, kad balandio mne-s Adukui atlikta vienos ausyts kochlearin implantacija pavyko. Dabar pooperacinis adaptacinis

  laikotarpis. Adukas girdi ir reaguo-ja aplinkos garsus, mokosi tarti raides. Vliau bus odiai, sakiniai ir visa tai, ko mokosi augdami visi vaikai. Su juo dirba specialistai ir mes, tvai. Nuoirdiausias ai vi-siems rmjams u surinktas reika-lingas las , o gydytojams ir visam personalui u atlikt operacij ir visokeriop