valstiečių laikraštis 2014 09 27

Download Valstiečių laikraštis 2014 09 27

Post on 04-Apr-2016

246 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2014 09 27

TRANSCRIPT

 • m $ANAS PUIKIAI SUTVARKSNAMAPLINKPASISODINS DO-MIIRGRAIAUGALANKSIAUARVLIAUSUSIMSTOKUODARGALIMABTPAVAIRINTIKIEM

  m!RCHITEKTODARB-ARIUS0RA-NASALIAMORASLYGINASUPSICHO-TERAPEUTODIRIGENTONETATEITIESSPJIKO IS ARCHITEKTAS STEBINAPRODUKTYVUMU DVASINGUMU IRAPETITUATSAKOMYBEIKURIOS JAMVISNEGANA

  m3UVALKIEIUSATSKIRSINETIKIYPATINGODARBTUMOBETIRIIDEALIOS TVARKOS *IYRA IR6ILKAVIKYJESIKRUSI6IDOSIR!LGIMANTO+IELINAMUOSE IRPUIKIAIVISOSEIMOSTVARKOMAMEBITYNE

  MRUGSJODETADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T%UR

  iandien skaitykite:

  4REIADIEN6,SUPRIEDAISGEJEJGEJEKO)KPANOL=O=QHEO

  SODYBA, 7Lf

  ETADIENIS, 11Lf

  "))!6),93, 21Lf

  1O6ALDAS+VEDARAS6,URNALISTAS

  MSPALIOIOSIOSPAVAKARALAPSKRIEJOLIDNAINIA$RUSKININKUOSERASTASNEGYVASVERSLININKASKONCERNOa!CHEMOSGRUPkKRJASIRPAGRINDINISSAVININKAS,IETUVOSPRAMONININKKONFEDERACIJOSVADOVAS"RONISLOVAS,UBYS.EPRIKLAUSOMYBSAKTO SIGNATARO nMVADOVAVUSIO6YRIAUSYBEIIRDISSTAIGASUSTOJOVAINJANTISDVIRAIU2EDAKCIJATURIRODYMKADVELIONIODARNEPAARVOJUSNAL,YDA,UBIENSUSKUBOPOVIS,IETUVIEKOTIVYROTURT

  "UVOPALIKTASVIENAS

  Prie dviraio sukniubus versli-nink aptikusi mergina ikviet me-dikus ir policij. B.Lubys su savimi neturjo dokument, tad policinin-kas jo tapatyb nustat jo telefonu paskambins Druskinink merui Riardui Malinauskui.

  nelaims viet suvaiavo ne tik aukto rango teissaugos pareig-nai, bet ir koncerno vadovyb tuo-metis viceprezidentas, vliau irink-tas prezidentu Arnas Laurinaitis, padalini vadovai. Atvyko ir stai-ga nale tapusi L.Lubien, kuri t sekmadien leido viename sostins kino teatre. Nebuvo tik velionio dukters i pirmos santuokos Jra-ts adeikiens, kuri su vyru ato-stogavo usienyje. Jie Vilni sugr-o tik pirmadienio popiet. Detal: L.Lubien Druskininkus atve bendrovs Metoil, netrukus skan-dalingai pagarsjusios dl nesumo-kt milijonini mokesi valstybei, vadovas Juozas Miltenis.

  *QGAHP=2Lf

  6IETOJRAUDnPAIEKATURT

  2(BKPKIKJP==O

  !URINMIEN6,URNALIST

  ,IETUVOJEDAUGJAKININKBESIDOMINIBIODINAMINIUKININKAVIMUnAUKIAUSIAEKOLOGINIOKININKAVIMOPAKOPA4AIPPAGAMINTIPRODUKTAI6AKARRINKOJELABAIPAKLAUSSVERTINAMIIRUJUOSMOKAMADIDIAUSIAKAINA6ISDLTOBIODINAMINIUSPRODUKTUSNETIKSUNKUPAGAMINTIBETIRPARDUOTI

  KIDAUGJA

  Vokietijos ir veicarijos kinin-kai, dirbantys pagal biodinamins emdirbysts principus, kuriuos su-

  formulavo filosofas Rudolfas Stei-neris, organizacij Demeter susibr dar 1929 m. Dabar ji ser-tifikuoja biodinaminius kius vi-same pasaulyje, o Demeter tapo visos biodinaminiuose kiuose pa-gamintos produkcijos preks enk-lu. Tarptautinis Demeter tinklas 40 ali vienija daugiau kaip 5 tkst. ki, kuri bendras ems plotas daugiau kaip 156 tkst. ha, 600 perdirbj ir daugiau kaip 200 did menins prekybos moni. Pa-saulyje parduodama daugiau kaip 100 tkst. vairi produkt, pay-mt Demeter enklu. iuo enk-lu pasaulyje labiausiai pasitikima.

  Biodinaminis kininkavimas lai-komas aukiausia ekologinio ki-

  ninkavimo pakopa, tad juo gali usi-imti tik ekologini ki savininkai. Lietuvoje jau keliolika kinink pa-ra praymus j kius sertifikuoti

  pagal Demeter organizacijos rei-kalavimus.

  *QGAHP=3Lf

  "IODINAMINIUSPRODUKTUSSUNKUPAGAMINTINELENGVIAUIRPARDUOTI

  0ASAULYJEPARDUODAMADAUGIAUKAIPTKSTVAIRIPRODUKTPAYMTa$EMETERkENKLU 2(=N?DURKJQKPN=QG=

  1O

  1O

 • 2 MRUGSJODmNr. 78 (9406) 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  Viena i galim verslininko mir-ties versij nuudymas. Mat susi-klost fatalikos aplinkybs. Prie pat B.Lubio pasivainjim skubiai Jonav buvo ikviestas verslininko gydytojas Edvardas Mikalkinas, a-limais nebuvo ir asmens sargybinio-vairuotojo. Vliau i versija buvo at-mesta. B.Lubys nra vieai skundsis irdies ar kraujagysli nepakanka-mumu, bet jam artima aplinka ino-jo, kad jis su savimi neiojasi vaist. kart nebuvo kam j laiku paduoti, o tai greiiausia ir buvo viena i stai-gios verslininko mirties prieasi.

  0ARPOSEIFAI

  Logika gyvenimo patirtis sako, kad kiekvieno artimo mirtis, o ypa jei ji netikta ir staigi, bna it aibo smgis ir paprastai mones paskan-dina gilaus lidesio bei prisimini-m jr. Sunku sprsti, koks okas dl netiktos mirties buvo itiks nal L.Lubien, kiek buvo tikros jos aaros. Taiau uuot i Druski-nink grusi gedti namo, moteris ryosi ygiui po Lietuv.

  I karto po B.Lubio palaik atpa-inimo morge J.Miltenio vairuojamas automobilis su L.Lubiene pasuka ne namo, o Klaipd. Tikslas koncernui priklausanti jros laiv bendrov KLASCO. bstin nakt ikvieiamas bendrovs direktorius Audrius Paua, atvyksta ir koncerno dukterins saugos bendrovs Budrus sakalas Klaipdos skyriaus vadovas Saulius Stripeika (neseniai patarin-js vidaus reikal ministrui Dailiui Alfonsui Barakauskui, bet atsistaty-dins aut. past.). Nals nurodymu i B.Lubio darbo kabineto paimamas seifas, daiktai ir dokumentai.

  I Klaipdos pora pasuko link Vilniaus, taiau pakeliui automo-bilis riedjo Jonavoje stksanios Achemos kiem. ia scenarijus kartojasi L.Lubiens nurodymu main pakraunamas seifas, paima-mi velionio kabinete rasti daiktai ir dokumentai.

  Galima tik splioti, ar t atmin-tin sielvarto nakt L.Lubien buvo sudjusi bluost. Dar nepasirodius pirmiems sauls spinduliams, ke-liolika minui prie septint, J.Miltenio lydima nal praveria vryne sikrusio koncerno biuro

  duris. Iki j nuo Lubi namo sp-resniu ingsniu vos penkios mi-nuts kelio. Koncerno patalpose L.Lubien pasitinka vicepreziden-tas A.Laurinaitis, netrukus pasiro-do ir kiti koncerno darbuotojai. Visi tariasi, k daryti. Pagrindi-nis sprendimas btina atida-ryti koncerno patalpose esanius B.Lubio seifus. Tai bandoma pa-daryti vietoje: vien seif pavyks-ta atidaryti ir jo turinys keliau-ja L.Lubiens rankin. Antro seifo nepavyksta veikti, o gal ir nenorima to padaryti. Nal liepia neatidaryt seif ir mai-

  us, kuriuos buvo sukrau-ti kabinete rasti dokumentai, ne-ti automobil. Jame ppsojo i Klaipdos ir Jonavos atveti seifai bei daiktai. Jau popiet, ma-daug 13.30 val., J.Miltenio vairuojamas automobilis i-suka i koncerno kiemo ir nurieda Biruts gatve. ia Lubi namas.

  +OIEKOTASEIFUOSE

  L.Lubien antra velionio B.Lubio mona, kuri jam pagimd dukr Viktorij. Dukra i pirmos santuokos Jrat Vilniaus oro uost pasiek, kai seifai jau saugiai stovjo privaioje L.Lubiens valdoje.

  Apie naktin ekskursij po Lietuv ir koncernui priklausan-ias bendroves a suinojau tik po keli dien. Tada paaikjo ir sei-f istorija, urnalistui pasako-jo J.adeikien. Moteris prisimi-n, kad pirmkart apie tai suinojo i velionio tvuko aplinkos, taiau L.Lubienei neisidav t inanti. Netrukus ir pati L.Lubien pasisa-k Jratei, kad seifai ir kabinetuose rasti daiktai pas j.

  Lubi namuose, pasak J.adei-kiens, bta dar vieno seifo. Jis buvo atidaromas stebint abiem moterims, pasikvietus antstol. Jame nieko ypatingo nebuvo. O ar kas galjo bti, kai seifas buvo rakinamas ne raktu, bet skaitmenine spyna? re-torikai klaus J.adeikien ir sak mananti, kad seifo turinys galjo bti apirtas dar prie atvykstant antstoliui. Panekovs teigimu, ki-tuose seifuose ir kabinetuose aptikti daiktai bei dokumentai nebuvo do-kumentuojami.

  Tad kodl L.Lubienei skubiai, nakt, dar nepaarvojus vyro, prirei-k domtis seif turiniu?

  Tvukas ne kart buvo prasi-tars, kad yra suras testament. Kai tapau senele, tvukas sak: va, i naujo reiks rayti testament ir perrayti proankiui akcij, pa-sakojo K.adeikien. B.Lubys J-rats snui Adomui buvo dovanojs 0,5 proc. koncerno akcij (j vert madaug 10 mln. Lt aut. past.).

  Velionio dukra urnalistui sak, kad apie testamentus B.Lubys ne kart yra prasitars ir artimai aplin-kai, tai girdjo ir L.Lubien. Gal-bt jinai iekojo testamento. O jis tikrai turjo bti. Kodl tvukas jo nesura pas notar, taip ir liks pa-slaptis, svarst J.adeikien.

  B.Lubys turjo 62 proc. koncerno akcij. Testamen-te jis galjo nurodyti, kiek ak-c i j a t i t ek s p i rmos e i l s paveldtojoms dukroms, kiek monai, kiek ankams. Galbt testamente, jei jis i tikrj j buvo suras, buvo numatytas turtas ir kitiems paveldtojams, gal galjo

  bti tam tikr ilyg. Tes-tamento neaptikta,

  todl tvuko turtas buvo padalytas pagal statym: visos turtos akci-jos po lygiai man, Lydai ir jos du-krai, sak J.adeikien. statyme nustatyta, kad jei, pavyzdiui, testa-torius neskiria turto dalies vienam i pirmos eils paveldtoj, taiau is yra ilaikytinis, tokiam asme-niui priklauso pus to, kas numa-toma pagal statym. Tokiu atveju L.Lubiens dukrai galjo tekti ne tredalis, bet tik etadalis akcij. Testamente galjo bti neusiminta ir apie akcijas paiai L.Lubienei galbt galjo bti surayta kitokie pageidavimai. Tokiu atveju nal taip pat bt gavusi tik pus tiek, kiek jai priklaus pagal statym.

  L.Lubien yra usiminusi, kad atidarius seifus, testamento neras-ta ir tai gali patvirtinti liudytojas. Liudytojas Lubi namus prii-rjs kvedys Vladimiras iupa-kovas. Neilgai trukus po B.Lubio mirties jis buvo paskirtas koncer-nui Achemos grup priklausan-io poilsio centro Druskininkuose Grand SPA Lietuva generaliniu direktoriumi. Kyla logikas klau-simas kodl.

  Dabar L.Lubienei kartu su jos dukra priklauso apie 52 proc. kon-cerno Achemos grup akcij. Visas koncerno turtas vertinamas madaug 1,2 mlrd. Lt.

  0AKEITNUOMON

  J.adeikien prisipaino, kad dl paveldto tvo turto su L.Lu-biene tartasi kitaip: Tvukas ne kart abiem girdint buvo prasita-rs jei kas, akcijas ir turt dalyki-ts po lygiai, perpus. Pus man, kita pus Lydai. Prajus kiek lai-ko po laidotuvi, Lyda sak: reikia eiti pas notar reikalus susitvar-kyti. Kaip? Sak, dalysims lygio-mis dalimis, kaip ir buvo pasakyta. Taiau kai nujome, ji sak: persi-galvojau, dalysims, kaip numaty-ta statyme, velionio verslininko turt dalyb peripetijas pasakojo J.adeikien.

  Paklausta, negi tvo mona ne-pasak motyv, kodl staiga pa-

  keit nuomon ir nevykd savo vyro praymo, vyriau-

  sioji B.Lubio dukra teig neigirdusi joki pasi-

  teisinim. Na, ne-sipykstame mes

  dl to, nesame pries. Juk ir

  taip abi ga-