valstiečių laikraštis 2010 09 03

Download Valstiečių laikraštis 2010 09 03

Post on 22-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2010 09 03

TRANSCRIPT

 • etadienis Eidama susitikim su ak-

  toriumi, bardu Gediminu Stor-piriu msiau, kokie talentingi turi bti tvai, uaugin du s-nus artistus. Bet Gediminas, gar-diuodamasis popietine kava, tik nusijuok: Ms tvai paprasti mokytojai.

  Sodyba

  Kenkjai siaubia vis al, taiau labiausiai dl to igyvena miestas, kuris nesivaizduojamas be katon.

  Ginas tarp ems paveld-tojos ir sodinink bendrijos tsiasi 10 met.

  Sveikata

  Mitais apipinta kaul iulp donoryst lietuvius gsdina vis maiau.

  Galima grsm sveikatai mones skatina atsisakyti gene-tikai modifi kuot produkt.

  Treiadien VL su priedukinink inios

  2010 rugsjo 4, etadienis Nr. 70 (8985) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  iandien VL su priedu

  (Us. 170)

  Petriuk supa karta Norvegijos lesbiei meilPasakos apie simyljusias princeses dvej met Petriukui i Lietuvos sekamos jau antr mnes. Norvegijos visuomen su maiau ekonomikai isivysiusi ali pilieiais elgiasi blogiau nei su banan respublikos gyventojais.

  Vida TavorienVL urnalist, vida.tavoriene@valstietis.lt

  Vyriausyb pareigojo savivaldy-bes iki i met galo paenklinti kai-meli gatves, o gyventojus pasika-binti nam numerius, taiau l tam

  neskyr. Rajon vadovai sako, kad ios prievols gyvendinimo skubi-nimas per sunkmet tampa nata ir savivaldybms, ir gyventojams. Dar daugiau rpesi kelia pastat vai-duokli numeravimas.

  Nukelta 3 psl. f

  Kas tikrieji ilaikytiniai Lietuvoje?

  I premjero suinojome, kad valstybje sivyravo ilaikytini mentalitetas. Kitas jo kabineto narys ir alyje yra daug veltdi, o darbo bir kreipiasi vis daugiau mitusi tautiei.

  Karo nualinti mons pavargo nuo konfl ikt

  Nuolatinis ms laikraio skaitytojas ir biiulis, grs Lietuv atostog, usuko ir redakcij, kur jis mielai sutiko papasakoti apie savo gyvenim ir darb tolimajame Afganistane.

  Apie tai 10 psl. f

  Rajon savivaldybs skubinamos pakriktyti gatves ir sunumeruoti namus, nes V Registr centras ada neregistruoti tikslaus adreso neturini pastat.

  Raimundo uikos nuotrauka

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 23 psl.

  Apie tai 4 psl. f

  Namai-vaiduokliai turs numerius

 • 2 2010 rugsjo 4 Nr. 70 (8985)Valstiei laikratisAktualijos

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Norvegijos vaiko teisi gynjai dvej met kauniet Petriuk prie-varta atm i motinos ir perdav laikinai globoti lesbiei eimai.

  aloja darelinuk psichik

  Prajusi met baland Lietuv supurt skandalas, kai paaikjo, kad vaik dareliuose mginta taikyti ho-moseksualius santykius propaguojan-i Gender Loops metodik.

  Pagal j, ugdymo staig darbuo-tojai turjo pasakoti darelinukams apie princo meil princui ir laikas nuo laiko berniukus perrengti mergait-mis bei atvirkiai.

  Kilus skandalui, projekto vykdyto-jas Socialini inovacij centras pasku-bomis alino i interneto metodikos likuius. Prie vietimo ir mokslo mi-nisterijos (MM) sudaryta ekspert komisija tada nustat, kad Gender Loops mediagoje buvo supainio-tos moter ir vyr lygybs bei diskri-minacijos dl lytins orientacijos s-vokos ir j turinys, o tokio amiaus darelinuk psichika nepasirengusi panaiam vietimui.

  Kas laukia Lietuvos vaik, ku-riems norima kalti galvas pasakas apie gj ir lesbiei meil, liudija kaunieio Petriuko istorija.

  Liepos 1 dien dvej met ber-niuk i mamos atm Batsfj ordo (Norvegija) vaiko teisi gynjai, ku-rie patikjo uovio pasakojimais es Neringa R. (vardas pakeistas) nepri-iri maylio. Uovis kartu su vaiko tvu R.R. irgi laukia tyrimo, kur a-

  dama baigti rugsjo 15 d., pabaigos. Tada ir paaiks, kur ir su kuo turi gyventi Petriukas.

  Uuot berniuk perdavusi tikrie-siems giminaiiams, Batfj ordo vai-ko teisi apsaugos atstov Fay Hege Kristiansen Petriuk apgyvendino lesbiei eimoje.

  Apie i istorij Batfj ordo vaiko teisi gynimo tarnyba neprane Lie-tuvos vaiko teisi gynjams.

  Norvegijoje iekojo skalsesns duonos

  Dar pernai Neringa su R.R. gy-veno Kaune. Abu jie susituok prie dvejus metus bdami labai jauni vos 18 met.

  K tik sukurta eima puoseljo gero gyvenimo ir aminos meils pla-nus, bet neturjo nei nuosavo bsto, nei darbo. Neringos sunkumai negs-dino. Jai dar esant maai, uvo mama, todl motinik meil mergaitei, kiek galdavo, kompensuodavo giminai-iai. Isilavinimo spragos irgi formavo atitinkam pasaulir.

  Kai prajusiais metais Norvegi-j emigravo ir apsigyveno Batsfj ordo mieste R.R. tvai, jaunuoliai vylsi, kad ir jie ten nuvyk turs bent laikin pastog. Tol, kol atsistos ant koj.

  Apsigyveno moter krizi centre

  Neringos uovis nuo pat pradi nepritar R.R. santuokai. Uovis ma-ns niekada nemgo, vis grasindavo, kad mus iskirs, vis apaukdavo vai-riais odiais, pasakojo Neringa.

  Ji madaug pusmet taiksi su to-kia padtimi, nes slapta vylsi, kad uovis pagaliau nurims ir bent sve-

  ioje alyje snaus, marios ir anko nesiry ivyti i nam.

  Taiau jaunoje eimoje vis daniau kildavo gin. Neringa apsistojo Kir-kens moter krizi centre. Po vyro raginim, Batfj ord Neringa gro tik su slyga, kad R.R. inuomos but ir suras iok tok darb.

  Be to, kart vairuodama automo-bil ji pamiro, kaip reikalauja taisyk-ls, prisegti Petriuko kdut dire-

  liu. Lyg tyia j sustabd policija, kuri perdav informacij vaiko teisi gy-njams.

  Uovis sutirtino spalvas

  T dien stipriai su R.R. susipy-kome, o kai kit dien atvaiavo vai-ko teisi gynjai, uovis pasinaudojo proga ir sutirtino spalvas, kad vaikas nuolat murzinas, es jis mgino jam duoti valgyti, o a atseit neleidau. Bet jis niekada to vaiko net ant rank ne-m! pasakojo Neringa.

  Nekreipdami dmesio jokius Ne-ringos pasiteisinimus, vaiko teisi gy-njai patikjo uovio odiais.

  Neringa n nenutuok, kad vaikas atsidurs lesbiei T. ir M. Andreassen eimoje. Jis Vardo miestelyje gyvena nuo liepos 1 dienos.

  Neringos odius i dalies patvirti-na M.Andreassen profi lio socialinia-me tinklalapyje Facebook informa-cija. Ten M.Andreassen nurodo, kad jos vyras yra T.Andreassen. is vyras yra moteris.

  Neringa: Esu labai sutrikusi

  Valstiei laikratis susisiek su Neringa ir detaliau pasidomjo ia istorija.

  Neringa, ar tau teko bendrauti su Lietuvos vaiko teisi apsaugos tar-nybos darbuotojais?

  Neteko. A ivis neinojau, kad to-kia staiga Lietuvoje yra. Norvegams aikinau, kad esu i Lietuvos ir nei-nau j statym. Tik vien kart te-lefonu bendravau su Lietuvos am-basados Norvegijoje darbuotoju. Tai ten vyrikis pasak, kad, jeigu gyve-nu Norvegijoje, privalau laikytis tos alies statym. Atrod, kad jis tik norjo kuo greiiau baigti pokalb. Vaiko teisi darbuotoja sak, jei gy-venu Norvegijoje, turiu gyventi pa-gal j taisykles. Ji sak, kad prad-tas tyrimas ir kol jis vyks, vaiko man neatiduos.

  Galbt tau gynyb turi utikrinti Lietuvos valstyb, o ne Norvegija?

  Esu labai sutrikusi. Verkiu ir aiki-nu norvegams, kaip viskas buvo, o jie man sako, kad ujauia, bet nie-ko padaryti negali, nes tokie staty-mai.

  Ar mginai susisiekti su M.Andreassen?

  Taip. Norjau paklausti, kaip auga vaikas, bet vaiko teisi darbuotoja udraud bet kokius kontaktus su Andreassen eima.

  Ar pasiraei kokius nors doku-mentus?

  Taip. Kad sutinku, jog Petriukas pabus kur laik su ta eima. Advoka-tas sak, kad, jei nepasiraysiu, tada dar ilgiau utruks tyrimas ir prads byl prie mane teisme. Atseit tada dar ilgiau neatiduos man vaiko.

  Kokia kalba buvo paraytas do-kumentas?

  Norveg.Ar kas nors dokument tau i-

  vert?Telefonu j ivert lietuv vertja.

  Bet jai pasakiau, kad ji man ne vis-k ivert, nes norvegikai iek tiek suprantu. Taiau ji pradjo ginytis,

  kad ivert visk. T mano pasiray-t dokument pasim advokatas. Jis taip pat yra norvegas.

  Kas dar tave nustebino?Dabar mane nori padaryti nar-

  komane. Vaiko teisi apsaugos dar-buotojai mane isikviet tam, kad padaryt test, ar nevartoju nar-kotik. lapimo testas buvo neigia-mas, bet paadjo, kad mane dar atidiau tirs.

  Kiek laiko tau ir vyrui leidiama pasimatyti su vaiku?

  Po dvi valandas kart per mnes. Kai paskutin kart buvau, pasteb-jau, kad snus beveik nemoka kal-bti lietuvikai. Jis sikabino mane

  ir tik kartojo: Mama. Man ieinant jis verk.

  Kas apmoka kelion iki Vardo miestelio?

  Su vyru keliaujame iki Vardo u savo pinigus. Mums adjo, kad pa-tirtas ilaidas padengs vliau.

  Neeng pro duris, braunasi pro lang

  K reikia Petriuko istorija Lietu-vai? Joje galima velgti bsim ms alies ateit. vietimo ir mokslo minis-terija pagal ES fond paramos prie-mon Kalb mokymo, verslumo ug-dymo ir inovatyvi vietimo metod krimas ir diegimas gavo 125 parai-kas, kuri autoriai prao jiems i viso skirti 104,7 mln. lit.

  Tarp i paraik net 7 mln. lit siekia organizacijos, kurios vienaip ar kitaip rengiasi viesti visuomen, kad be vyro ir moters pasaulyje yra dar kelios lytys.

  Homoseksuali asmen teisi gy-njai sugeba prisidengti net pabg-liais projekte Pabgli integravimas visuomen taikant aktyvios sociali-zacijos metodus.

  Mokyklose Tolerantikojo jauni-mo asociacija ir Lygi galimybi kon-trolieriaus tarnyba net atliko tyrim, po kurio konstatuota, kad mokykli-niai vadovliai meluoja vaikams, o tradicin lytikumo ir eimos sam-prata yra ypa lugdanti asmen ir ho-mofobika.

  Teisinga ir neteisinga eima

  Minto tyrimo autoriai Jolan-ta Reingard, Nida Vasiliauskait ir Rasa Erentait. Tarp recenzent yra ir radikali seksualini maum gy-nja Seimo nar Marija Aurin Pa-vilionien.

  Beje, rekomendacijose ie mons teigia, kad norint gerai integruoti pa-bglius, btina atmesti tradicinius autoritetus ir moralines nuostatas (ypa lytikumo klausimais), tik taip utikrinsime multikultrikumo ug-dym.

  Suprantama, kad kaunietis Petriu-kas iuo metu multikultrikai aukl-jamas, norveg poiriu, teisingoje eimoje, nes neteisinga yra Nerin-gos eima.

  Tik niekam nedomu, kad Petriu-kui diegiamos vertybs aloja jo psi-chik ir prasilenkia su LR nepilnam