Valstiečių laikraštis 2011 03 09

Download Valstiečių laikraštis 2011 03 09

Post on 31-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2011 03 09

TRANSCRIPT

<ul><li><p>2011 m. kovo 9 d., treiadienis Nr. 19 (9038) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt</p><p>etadien VL su prieduetadienis</p><p> iandien VL su priedu</p><p>Konstitucija nustato, kad pasikeitus daugiau nei pusei ministr Vyriausyb turi i naujo gauti Seimo galiojimus. Martyno Vidzbelio nuotrauka</p><p>Vyriausyb nenaudoja svert, kad bent kiek sumaint degal kain uolius. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka</p><p> kinink inios Norintieji sigyti laisvos vals-</p><p>tybins ems turi ne tik u savo las parengti projekt, ilgai utrukti tvarkydami kitus doku-mentus, bet ir tiktis, kad pirkinys nepabrangs kelis kartus.</p><p> Jei bt panaikinta apsisuk-ti automagistralje skirta vieta, daugeliui tekt atsisakyti kinin-kavimo.</p><p> Dar vienai pasli deklara-vimo paslaug panorusiai teikti tarnybai, atrodo, nebus lengva sitvirtinti rinkoje dl emdirbi pasiprieinimo.</p><p>Sodiet</p><p> Atokiau didmiesi gyvenan-tiesiems priimtiniausia ekologika mada persiti drabuiai.</p><p> Galvoskis tvams: kas le-mia akivaizdius moni ivaizdos pokyius?</p><p>Saulius TvirbutasVL urnalistas, saulius.tvirbutas@valstietis.lt</p><p>Prasidjus neramumams arab pasaulyje spariai m brangti naf-tos produktai. Nors aliavos kaina birose dar nepasiek 2008 m. bu-vusi auktum, taiau Lietuvos de-galinse vieiantys skaiiai jau geri-na vis laik rekordus. Tai akivaizdus rodymas, kad degal kainas lemia </p><p>ne ti k pasaulins rinkos tendencijos, bet ir valdios sprendimai, vieti ns rinkos specifi ka.</p><p>Blogiausia, kad brangstantys de-galai gniudo dar glenus alies kio atsigavimo daigelius. moni paja-mos nedidja, o degal brangimas daro tak ir kit preki kainoms, todl iemet dar vargu ar galime ti -kti s didesnio vidaus vartojimo.</p><p>Nukelta 3 p. f</p><p>Vyriausyb drebina interpeliacijos</p><p>Nepriklausomi, bet ar laisvi?</p><p>Kovo 11-oji Lietuvos neprik-lausomybs atkrimo diena. Per dvideimt met pasikeit keliolika premjer. K i to gavome? Kaip atrodome prie Europ, kuri taip veriams?</p><p>Apie tai 4 p. f Apie tai 4 p. f</p><p>iandien Seimo opozicija ada sudaryti interpeliacij sra, o rytoj, prasidjus pavasario sesijai, bandyti pirmj i posto versti energetikos ministr Arvyd Sekmok.</p><p>Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 2 p. </p><p>Kylanios degal kainos trikdo kio atsigavim</p><p>Didmiesiuose braiomi nauji politiniai emlapiai</p><p> koalicijas be konservatori besivienijanios politins partijos siekia atsiriboti nuo valdaniosios Tvyns sjungos ir tylomis ren-giasi kitais metais vyksiantiems Seimo rinkimams.</p></li><li><p>2 2011 m. kovo 9 d. Nr. 19 (9038)Valstiei laikratis</p><p>Gediminas StaniauskasVL urnalistas,gediminas.stanisauskas@vastietis.lt</p><p>Seimo opozicija nra tikra, ar jai pavyks rytoj i posto ivers-ti Energetikos ministerijos vado-v A.Sekmok, bet lygiai taip pat ir valdanioji dauguma neino, ar ministras parlamente turi pa-kankamai rmj, kad isilaikyt dabartiniame poste. Nepavykus iai interpeliacijai, opozicija ada rengti interpeliacij Vyriausybs vadovui Andriui Kubiliui.</p><p>Opozicijos netikino</p><p>iemetin Seimo pavasario sesi-ja prasids interpeliacija energetikos ministrui A.Sekmokui, kurio atsa-komybs klausim kelia parlamen-tin Tvarkos ir teisingumo frak-cija. Ji dar pernai gruodio 10 d. Seimo pirmininkei teik interpe-liacijos tekst, kur pasira 70 Sei-mo nari.</p><p>I ministro A.Sekmoko gavo-me atsakymus, bet tie atsakymai tik sustip rino nuostat, kad ministras pri-valo trauktis, tikino Tvarkos ir tei-singumo frakcijos seninas Valenti-nas Mazuronis.</p><p>Pasak jo, ministras visikai nepaj-gus eiti pareig, nes pirmiausia lugo derybos dl Visagino AE statybos, o visuomen buvo nuolat klaidinama.</p><p>Kart ministras pasak, kad jis pats abejoja, ar aliai pavyks iki 2020 m. pastatyti branduolin jgain, o mums atsistuose atsakymuo-se teigiama, jog iki to laiko Visa-gino AE bus pastatyta, kalbjo V.Mazuronis. Suomiai jau 15 met stato atomin jgain, o pas mus dar visikai nieko nra.</p><p>V.Mazuronio teigimu, Lietuva 15 proc. brangiau nei latviai ir estai moka u dujas, i energetikos mo-ni fi nansuojamos politins partijos. O kur ta energetin nepriklauso-myb, kai, nepaisant ireklamuotos biros, 80 proc. elektros alis perka i Rusijos, dujas ir naft taip pat, akcentavo V.Mazuronis.</p><p>Artjanti interpeliacija nei-mu i vi energetikos ministro A.Sekmoko. Ministras dirba pras-</p><p>tus darbus, sak jo atstovas spaudai Kstutis Jaunikis. Seime ministras atsakys klausimus, ir tuo viskas pa-sibaigs.</p><p>Seimo statutas numato, kad per interpeliacij ministras atsako klau-simus. Parlamentarai atviru balsavimu balsuoja, ar atsakymai juos patenkino. Tik tuo atveju, jeigu atsakymai ne-patenkina Seimo nari, vyksta slap-tas balsavimas dl nepasitikjimo mi-nistru. Atrodo, kad ministro i posto opozicija versti nra linkusi. Juolab </p><p>kad A.Sekmok palaiko ir Preziden-t Dalia Grybauskait. Tai po pokal-bio su alies vadove isiaikino btent Seimo pirminink.</p><p>Taiau A.Sekmoko interpeliacija turi ir kit svarb aspekt, ne tik mi-nistro atsakomybs klausim.</p><p>Nauja Vyriausyb?</p><p>Tvarkos ir teisingumo frakci-jos lyderis V.Mazuronis ir socialde-mokrat vedlys Algirdas Butkevi-ius Valstiei laikraiui sak, kad A.Sekmoko interpeliacija parodys rea l politini jg santyk Seime.</p><p>Opozicija Seime kol kas turi 70 bals, o valdantieji vienu balsu dau-giau, bet gali bti, kad interpeliaci-ja parodys kitok jg santyk, ak-centavo V.Mazuronis. Juolab kad interpeliacijos tekst pasira ir dalis valdanij.</p><p>Prie opozicijos prisids vasario 27 d. Marijampolje Seimo nariu irinktas socialdemokratas Albinas Mitrulevi-ius. Jis tikriausiai taip pat papildys interpeliacijos alinink gretas.</p><p>i Seimo pavasario sesija gali tapti interpeliacij ministrams ir Vyriau-sybei mnesiu. Taip, mes surinkome apie 30 para ir dl aplinkos ministro Gedimino Kazlausko interpeliacijos, bet jos Seime dar neuregistravome, sak Krikioni partijos frakcijos se-ninas Vidmantas iemelis. Dl aplinkos ministro kalts guli renova-cijai nepanaudotas 1 mlrd. lit.</p><p>Nepasitikjim G.Kazlausku yra pareikusi ir Prezident D.Gry-bauskait.</p><p>iandien Seimo opozicins frak-cijos tarsis, kiek vis dlto jos rengs </p><p>interpeliacij ministrams, nes j vis daugja. Prajusi savait Lietuvos nepriklausomybs akto signatarai pasil opozicijai paalinti i posto ir vietimo bei mokslo ministr Gintar Steponavii.</p><p>Mes ir patys suprantame, kad nra prasms rengti interpeliaci-jas dl interpeliacij, todl tarsims, ar interpeliuoti vis Vyriausyb, ar atskirus ministrus, ar tik premje-r, tikino socialdemokrat lyderis A.Butkeviius.</p><p>Konstitucija numato, kad pasikei-tus daugiau nei pusei ministr Vy-riausyb turi i naujo gauti Seimo galiojimus. Sudarant A.Kubiliaus Vyriausyb buvo ne 14, o 13 minis-tr, nes Energetikos ministerija buvo steigta vliau. Tai reikia, kad, pasi-traukus dar dviem ministrams, Vy-riausybei tekt i naujo gauti Seimo mandat.</p><p>Reikalaus atsakomybs</p><p>Krikioni partijos frakcija jau pareng ir interpeliacijos tekst prem-jerui A.Kubiliui, bet para rinkimas sustabdytas. Po pasitarimo su partne-riais bus galutinai apsisprsta, ar in-terpeliuosime tik premjer, ar ir vis Vyriausyb, teig V.iemelis.</p><p>Paklaustas, kokia yra interpeliacij prasm, jei vis tiek nepavyksta nuvers-ti vieno ar kito ministro, V.iemelis tikino, es tik per interpeliacijas vi-suomen suino, ko nepadar minis-trai.</p><p>Premjeras padar per daug klai-d: naktin mokesi reforma, tris kartus iaugs nedarbas, vardijo V.iemelis. Iki iol nesuprantama, kodl valstyb 18 mlrd. Lt skolinosi vidaus rinkoje, kai kelis kartus pigiau buvo galima pasiskolinti usienio rin-kose. Vien dl to kasmet buvo galima sutaupyti apie 600 mln. Lt ir neatimti j i pensinink.</p><p>I.Degutien: premjero post nesiveriu</p><p>Opozicijai atstovaujantys politi-kai tikino, kad pakeisti premjer bt naudinga ir valdantiesiems. J gre-</p><p>tose yra bent keli asmenys, galintys perimti Vyriausybs vair, pabr V.iemelis. Pavyzdiui, iuo metu labai populiari yra I.Degutien, kuri geba ne tik iklausyti kit nuomon, bet ir surinkti deram komand, pa-keisti esam ekonomin situacij.</p><p>I.Degutien Valstiei laikraiui sak, kad ji nesiveria vadovauti Vy-riausybei.</p><p>Nematau nieko blogo, jei laikas nuo laiko kritikuoju Vyriausybs veik-l. Tai dariau ir anksiau, tai darysiu ir ateityje, jei bus reikalas, tikino I.Degutien.</p><p>Visas kalbas apie jos siekim tap-ti premjere I.Degutien vadina isi-galvojimu. </p><p>Seimo pirmininks nuomone, jei opozicija nesirengia savo rankas per-imti valdios, tuomet neverta ir inter-peliacij rengti.</p><p>Aktualijos</p><p>Reikia vien syk padti takJurgis Razma, Seimo narys</p><p>Kai Seime yra apylygis opozicijos ir po-zicijos bals santykis, opozicijai vis kyla pagund rengti interpeliacijas tikintis, kad balsuojant slaptai kas nors i val-danij susvyruos. Neretai opozicija interpeliacijas sijauia lyg kok sport, kad tik pasiekt sau teigiam rezultat. Neabejoju, kad anksiau rinkti paraai dl ministr A.Sekmoko ir G.Kazlausko interpeliacij tebuvo opozicijos ou prie rinkimus, o kai rinkimai savival-dybes pasibaig, opozicijai tiesiog neb-ra, kur dtis pavyzdiui, interpeliacija A.Sekmokui neivengiama. Supranta-ma, kai vyksta balsavimas, pamatai, ar pozicija yra monolitika, ar niekas ne-susvyruoja, bet i tikrj n vienoje i rengiam interpeliacij nevelgiu jo-kios prasms. </p><p>Kaltinimai ne visai teisingiTomas Berinskas, aplinkos ministro atstovas spaudai</p><p>Aplinkos ministras G.Kazlauskas jau ne kart yra saks, kad interpeliacijos ne-sibaimina. J ministras ketina inaudoti pokalbiui ir diskusijoms su Seimo na-riais. Ministras mielai atsakys visus j klausimus, juolab kad visus atsakymus jis turi. Galiau pasakyti, kad ministrui mesti kaltinimai, kurie skambjo vieo-joje erdvje, velniai tariant, yra ne visai teisingi ir tiksls. Atskira tema daugia-bui renovacija. ia situacija nra to-kia, kokios nortsi, bet j lemia objek-tyvios prieastys. Galiau tik priminti, kad ne Aplinkos ministerija sukr da-bartin model ministerijai tiesiog buvo pavesta j gyvendinti. Darome, k gali-me, procesas juda. inoma, jei imtums prievartini veiksm, rezultatai bt ge-resni, taiau ministras G.Kazlauskas tvir-tai laikosi ir laikysis nuostatos, kad reno-vacija negali bti prievartin, tai mo-ni apsisprendimo reikalas, todl ir to-liau eisime aikinimo, tikinjimo, ger pavyzdi rodymo keliu.</p><p>Jaunatis.Saul teka 6.50, leidiasi 18.10.</p><p>Rytoj PorytiandienOrai</p><p>Keletas prabgusi par diugino maloniais orais. Kaip vakar, taip ir iandien ms alyje orai iliks panas. Krituli neadama, debes taip pat telksis gana nedaug, tad termometr stulpeliai rodys iki 26 laipsni ilumos. Tik vjas bus labiau juntamas. Di-desni or pasikeitimai laukiami ketvirtadien. Jau nakt i debes ims kristi mirs kri-tuliai. Pilk debes ydas neleis orui taip staigiai atalti, temperatra svyruos tarp 1 laipsnio ilumos ir 4 alio. Dien krituli bus maiau ir tik vietomis, taiau vyraujant teigiamai temperatrai (nuo 1 laipsnio alio iki 4 ilumos) greiiausiai palynos. Lietu-vos nepriklausomybs atkrimo dien su stipresniu piet, pietvakari vju al atke-liaus kita krituli porcija. Bet temperatra maai skirsis nuo ketvirtadienio. Savaitgal ciklono taka orams turt pamau silpti. etadienio naktis pajryje dar iliks vjuota, trump krituli neivengsime dar daug kur. Bet, bgant valandoms, krituli mas, bus vos iliau. Ieva Narinait</p><p>Dien: +2 +6 Dien: -1 +4 Dien: -1 +4</p><p>Nakt: -4 +1Nakt: -9 -14 Nakt: -4 +1 </p><p>Vyriausyb drebina interpeliacijos</p><p>Sudarant A.Kubiliaus Vyriausyb buvo ne 14, o 13 ministr, nes Energetikos ministerija buvo steigta vliau. Tai reikia, kad, pasitraukus dar dviem mi-nistrams, Vyriausybei tekt i naujo gauti Seimo mandat. Raimundo uikos nuotrauka</p><p>Nematau nieko blogo, jei laikas nuo laiko kritikuoju Vyriausybs veikl. Tai dariau ir anksiau, tai darysiu ir ateityje, jei bus reikalas, tikino Seimo pirminink I.Degutien.</p><p>(Us. 141)</p></li><li><p>32011 m. kovo 9 d. Nr. 19 (9038)Valstiei laikratis Aktualijos</p><p>(Us. 58)</p><p>Ryja eimos biudetKauno rajono gyventojas Rimas </p><p>Sviderskis kasdien vykdamas darb Kaune ir atgal nuvaiuoja 65 km. Kai A-95 benzino kaina perkop 4,5 Lt, nuvaiuoti atstum man kainuoja apie 25 Lt, skaiiuoja vyras. Gruo-d ileisdavau 23 Lt, tad vainjant vien darbo dienomis ilaidos kelionei per mnes iemet padidjo 40 Lt.</p><p>R.Sviderskis kol kas nesivaiz-duoja, kaip galt kompensuoti praradim. Gyvenant umiestyje at-sisakyti automobilio ir perssti vie-j transport negaliu, nes prarasiau daug laiko, todl teks taupyti kitose srityse, aikino gyventojas.</p><p>Pasak banko Swedbank As-menini fi nans instituto Lietuvoje vadovs Odetos Blaiens, moni proius degal kain kitimas veikia maai. 20092010 m. brangstant degalams tyrimai parod, kad tik 2 proc. gyventoj atsisak automo-bilio, o dauguma nenorjo atsisa-kyti patogumo vairuoti savo ma-inas, teig ji. Taiau didja t, kurie renkasi kontrabandinius de-galus.</p><p>Kenia silpniausieji</p><p>O.Blaien aikino, kad maisto ir degal kain didjimas labiausiai paveiks maas pajamas gaunanius mones. Gaunantieji 1 tkst. Lt alg apie 40 proc. jos skiria maistui, o is irgi brangsta dl aliav ir degal kain didjimo, kalbjo ji. Taigi toki mon galimybs pirkti drabu-ius, avalyn, skirti l pramogoms, atostogoms dar labiau sumas. Nors ekonomistai iais metais prog-nozuoja vidaus vartojimo atsigavim, taiau O.Blaien mano, kad tai sau leisti gals nedidel stabilias pajamas gaunani moni dalis. </p><p>Tai, kad esame labai paeidiami kylant degal kainoms, rodo ir sta-tistikos agentros Eurostat duo-menys: pagal tenkani transportui vartojimo ilaid dyd Lietuva yra antra Europoje mums degalams vidutinikai tenka skirti net 20 proc. pajam, o kitoms alims kelis kar-tus maiau. </p><p>Majant algoms ir brangstant degalams i pajam dalis degalams tik auga. Pridjus dar brangstan-</p><p>t maist, kitoms ilaidoms l be-veik nelieka.</p><p>Lietuvos nacionalins vej automobiliais asociacijos Linava prezidentas Algimantas Kondru-seviius sitiks, kad degal bran-gimas neivengiamai paveiks ir kit produkt kainas. Degal kaina su-daro daugiau kaip pus transpor-tavimo paslaugos ilaid, aikino jis. Vejai neivengiamai perkels i ilaid didjim usakovams, o ie preks kain.</p><p>A.Kondruseviiaus teigimu, ve-jai smarkiai nukraujavo per pra-jusius dvejus metus. Todl ili-kusios logistikos mons jau neturi rezerv kompensuoti degal bran-gimo ir negals nekeisti paslaug kaini, kalbjo jis. Tarptautini perveim mons dar gali mainti ilaidas degalams pildamos juos kai-myninse valstybse, bet veikianios vietinje rinkoje to daryti negali.</p><p>Valdia reaguoja vangiai</p><p>A.Kondruseviius pastebi, jog kol kas Vyriausyb nenaudoja jo-ki svert, kad bent kiek sumaint degal kain uolius. </p><p>Viskas daroma atvirkiai: ne-siderj su ES, panaikinome len-gvatas degal biopriedams, di-dmeninje degal rinkoje didesnei konkurencijai trukdo privalomo-jo degal rezervo kaupimo staty-mas, nesvarstoma galimyb bent laikinai sumainti akciz, vardijo A.Kondruseviius. Kas i to, kad akcizais labai lengva papildyti alies biudet, bet kiek daug prarandame kritus vidaus vartojimui ir augant kit preki kainoms.</p><p>Asociacijos Linava vadovas taip pat mato grsmi eksportuojani moni atsigavimui. Su jomis sieja-mos sunkmeio pabaigos viltys, bet didjanios degal kainos ir jas daro </p><p>ne tokias konkurencingas usieny-je, sitikins A.Kondruseviius.</p><p>Kaltinink ne vienas</p><p>Naftos produkt prekybos moni asociacijos prezidentas Lukas Vosy-lius aikino, kad Lietuvoje didiausi tak, be pasaulins naftos verts po-kyi, benzino kainai daro mokes-iai valstybei (55 proc. visos kainos) ir didmenininko naft...</p></li></ul>