valstiečių laikraštis 2011 03 09

Download Valstiečių laikraštis 2011 03 09

Post on 31-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2011 03 09

TRANSCRIPT

 • 2011 m. kovo 9 d., treiadienis Nr. 19 (9038) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt

  etadien VL su prieduetadienis

  iandien VL su priedu

  Konstitucija nustato, kad pasikeitus daugiau nei pusei ministr Vyriausyb turi i naujo gauti Seimo galiojimus. Martyno Vidzbelio nuotrauka

  Vyriausyb nenaudoja svert, kad bent kiek sumaint degal kain uolius. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  kinink inios Norintieji sigyti laisvos vals-

  tybins ems turi ne tik u savo las parengti projekt, ilgai utrukti tvarkydami kitus doku-mentus, bet ir tiktis, kad pirkinys nepabrangs kelis kartus.

  Jei bt panaikinta apsisuk-ti automagistralje skirta vieta, daugeliui tekt atsisakyti kinin-kavimo.

  Dar vienai pasli deklara-vimo paslaug panorusiai teikti tarnybai, atrodo, nebus lengva sitvirtinti rinkoje dl emdirbi pasiprieinimo.

  Sodiet

  Atokiau didmiesi gyvenan-tiesiems priimtiniausia ekologika mada persiti drabuiai.

  Galvoskis tvams: kas le-mia akivaizdius moni ivaizdos pokyius?

  Saulius TvirbutasVL urnalistas, saulius.tvirbutas@valstietis.lt

  Prasidjus neramumams arab pasaulyje spariai m brangti naf-tos produktai. Nors aliavos kaina birose dar nepasiek 2008 m. bu-vusi auktum, taiau Lietuvos de-galinse vieiantys skaiiai jau geri-na vis laik rekordus. Tai akivaizdus rodymas, kad degal kainas lemia

  ne ti k pasaulins rinkos tendencijos, bet ir valdios sprendimai, vieti ns rinkos specifi ka.

  Blogiausia, kad brangstantys de-galai gniudo dar glenus alies kio atsigavimo daigelius. moni paja-mos nedidja, o degal brangimas daro tak ir kit preki kainoms, todl iemet dar vargu ar galime ti -kti s didesnio vidaus vartojimo.

  Nukelta 3 p. f

  Vyriausyb drebina interpeliacijos

  Nepriklausomi, bet ar laisvi?

  Kovo 11-oji Lietuvos neprik-lausomybs atkrimo diena. Per dvideimt met pasikeit keliolika premjer. K i to gavome? Kaip atrodome prie Europ, kuri taip veriams?

  Apie tai 4 p. f Apie tai 4 p. f

  iandien Seimo opozicija ada sudaryti interpeliacij sra, o rytoj, prasidjus pavasario sesijai, bandyti pirmj i posto versti energetikos ministr Arvyd Sekmok.

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Kylanios degal kainos trikdo kio atsigavim

  Didmiesiuose braiomi nauji politiniai emlapiai

  koalicijas be konservatori besivienijanios politins partijos siekia atsiriboti nuo valdaniosios Tvyns sjungos ir tylomis ren-giasi kitais metais vyksiantiems Seimo rinkimams.

 • 2 2011 m. kovo 9 d. Nr. 19 (9038)Valstiei laikratis

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas,gediminas.stanisauskas@vastietis.lt

  Seimo opozicija nra tikra, ar jai pavyks rytoj i posto ivers-ti Energetikos ministerijos vado-v A.Sekmok, bet lygiai taip pat ir valdanioji dauguma neino, ar ministras parlamente turi pa-kankamai rmj, kad isilaikyt dabartiniame poste. Nepavykus iai interpeliacijai, opozicija ada rengti interpeliacij Vyriausybs vadovui Andriui Kubiliui.

  Opozicijos netikino

  iemetin Seimo pavasario sesi-ja prasids interpeliacija energetikos ministrui A.Sekmokui, kurio atsa-komybs klausim kelia parlamen-tin Tvarkos ir teisingumo frak-cija. Ji dar pernai gruodio 10 d. Seimo pirmininkei teik interpe-liacijos tekst, kur pasira 70 Sei-mo nari.

  I ministro A.Sekmoko gavo-me atsakymus, bet tie atsakymai tik sustip rino nuostat, kad ministras pri-valo trauktis, tikino Tvarkos ir tei-singumo frakcijos seninas Valenti-nas Mazuronis.

  Pasak jo, ministras visikai nepaj-gus eiti pareig, nes pirmiausia lugo derybos dl Visagino AE statybos, o visuomen buvo nuolat klaidinama.

  Kart ministras pasak, kad jis pats abejoja, ar aliai pavyks iki 2020 m. pastatyti branduolin jgain, o mums atsistuose atsakymuo-se teigiama, jog iki to laiko Visa-gino AE bus pastatyta, kalbjo V.Mazuronis. Suomiai jau 15 met stato atomin jgain, o pas mus dar visikai nieko nra.

  V.Mazuronio teigimu, Lietuva 15 proc. brangiau nei latviai ir estai moka u dujas, i energetikos mo-ni fi nansuojamos politins partijos. O kur ta energetin nepriklauso-myb, kai, nepaisant ireklamuotos biros, 80 proc. elektros alis perka i Rusijos, dujas ir naft taip pat, akcentavo V.Mazuronis.

  Artjanti interpeliacija nei-mu i vi energetikos ministro A.Sekmoko. Ministras dirba pras-

  tus darbus, sak jo atstovas spaudai Kstutis Jaunikis. Seime ministras atsakys klausimus, ir tuo viskas pa-sibaigs.

  Seimo statutas numato, kad per interpeliacij ministras atsako klau-simus. Parlamentarai atviru balsavimu balsuoja, ar atsakymai juos patenkino. Tik tuo atveju, jeigu atsakymai ne-patenkina Seimo nari, vyksta slap-tas balsavimas dl nepasitikjimo mi-nistru. Atrodo, kad ministro i posto opozicija versti nra linkusi. Juolab

  kad A.Sekmok palaiko ir Preziden-t Dalia Grybauskait. Tai po pokal-bio su alies vadove isiaikino btent Seimo pirminink.

  Taiau A.Sekmoko interpeliacija turi ir kit svarb aspekt, ne tik mi-nistro atsakomybs klausim.

  Nauja Vyriausyb?

  Tvarkos ir teisingumo frakci-jos lyderis V.Mazuronis ir socialde-mokrat vedlys Algirdas Butkevi-ius Valstiei laikraiui sak, kad A.Sekmoko interpeliacija parodys rea l politini jg santyk Seime.

  Opozicija Seime kol kas turi 70 bals, o valdantieji vienu balsu dau-giau, bet gali bti, kad interpeliaci-ja parodys kitok jg santyk, ak-centavo V.Mazuronis. Juolab kad interpeliacijos tekst pasira ir dalis valdanij.

  Prie opozicijos prisids vasario 27 d. Marijampolje Seimo nariu irinktas socialdemokratas Albinas Mitrulevi-ius. Jis tikriausiai taip pat papildys interpeliacijos alinink gretas.

  i Seimo pavasario sesija gali tapti interpeliacij ministrams ir Vyriau-sybei mnesiu. Taip, mes surinkome apie 30 para ir dl aplinkos ministro Gedimino Kazlausko interpeliacijos, bet jos Seime dar neuregistravome, sak Krikioni partijos frakcijos se-ninas Vidmantas iemelis. Dl aplinkos ministro kalts guli renova-cijai nepanaudotas 1 mlrd. lit.

  Nepasitikjim G.Kazlausku yra pareikusi ir Prezident D.Gry-bauskait.

  iandien Seimo opozicins frak-cijos tarsis, kiek vis dlto jos rengs

  interpeliacij ministrams, nes j vis daugja. Prajusi savait Lietuvos nepriklausomybs akto signatarai pasil opozicijai paalinti i posto ir vietimo bei mokslo ministr Gintar Steponavii.

  Mes ir patys suprantame, kad nra prasms rengti interpeliaci-jas dl interpeliacij, todl tarsims, ar interpeliuoti vis Vyriausyb, ar atskirus ministrus, ar tik premje-r, tikino socialdemokrat lyderis A.Butkeviius.

  Konstitucija numato, kad pasikei-tus daugiau nei pusei ministr Vy-riausyb turi i naujo gauti Seimo galiojimus. Sudarant A.Kubiliaus Vyriausyb buvo ne 14, o 13 minis-tr, nes Energetikos ministerija buvo steigta vliau. Tai reikia, kad, pasi-traukus dar dviem ministrams, Vy-riausybei tekt i naujo gauti Seimo mandat.

  Reikalaus atsakomybs

  Krikioni partijos frakcija jau pareng ir interpeliacijos tekst prem-jerui A.Kubiliui, bet para rinkimas sustabdytas. Po pasitarimo su partne-riais bus galutinai apsisprsta, ar in-terpeliuosime tik premjer, ar ir vis Vyriausyb, teig V.iemelis.

  Paklaustas, kokia yra interpeliacij prasm, jei vis tiek nepavyksta nuvers-ti vieno ar kito ministro, V.iemelis tikino, es tik per interpeliacijas vi-suomen suino, ko nepadar minis-trai.

  Premjeras padar per daug klai-d: naktin mokesi reforma, tris kartus iaugs nedarbas, vardijo V.iemelis. Iki iol nesuprantama, kodl valstyb 18 mlrd. Lt skolinosi vidaus rinkoje, kai kelis kartus pigiau buvo galima pasiskolinti usienio rin-kose. Vien dl to kasmet buvo galima sutaupyti apie 600 mln. Lt ir neatimti j i pensinink.

  I.Degutien: premjero post nesiveriu

  Opozicijai atstovaujantys politi-kai tikino, kad pakeisti premjer bt naudinga ir valdantiesiems. J gre-

  tose yra bent keli asmenys, galintys perimti Vyriausybs vair, pabr V.iemelis. Pavyzdiui, iuo metu labai populiari yra I.Degutien, kuri geba ne tik iklausyti kit nuomon, bet ir surinkti deram komand, pa-keisti esam ekonomin situacij.

  I.Degutien Valstiei laikraiui sak, kad ji nesiveria vadovauti Vy-riausybei.

  Nematau nieko blogo, jei laikas nuo laiko kritikuoju Vyriausybs veik-l. Tai dariau ir anksiau, tai darysiu ir ateityje, jei bus reikalas, tikino I.Degutien.

  Visas kalbas apie jos siekim tap-ti premjere I.Degutien vadina isi-galvojimu.

  Seimo pirmininks nuomone, jei opozicija nesirengia savo rankas per-imti valdios, tuomet neverta ir inter-peliacij rengti.

  Aktualijos

  Reikia vien syk padti takJurgis Razma, Seimo narys

  Kai Seime yra apylygis opozicijos ir po-zicijos bals santykis, opozicijai vis kyla pagund rengti interpeliacijas tikintis, kad balsuojant slaptai kas nors i val-danij susvyruos. Neretai opozicija interpeliacijas sijauia lyg kok sport, kad tik pasiekt sau teigiam rezultat. Neabejoju, kad anksiau rinkti paraai dl ministr A.Sekmoko ir G.Kazlausko interpeliacij tebuvo opozicijos ou prie rinkimus, o kai rinkimai savival-dybes pasibaig, opozicijai tiesiog neb-ra, kur dtis pavyzdiui, interpeliacija A.Sekmokui neivengiama. Supranta-ma, kai vyksta balsavimas, pamatai, ar pozicija yra monolitika, ar niekas ne-susvyruoja, bet i tikrj n vienoje i rengiam interpeliacij nevelgiu jo-kios prasms.

  Kaltinimai ne visai teisingiTomas Berinskas, aplinkos ministro atstovas spaudai

  Aplinkos ministras G.Kazlauskas jau ne kart yra saks, kad interpeliacijos ne-sibaimina. J ministras ketina inaudoti pokalbiui ir diskusijoms su Seimo na-riais. Ministras mielai atsakys visus j klausimus, juolab kad visus atsakymus jis turi. Galiau pasakyti, kad ministrui mesti kaltinimai, kurie skambjo vieo-joje erdvje, velniai tariant, yra ne visai teisingi ir tiksls. Atskira tema daugia-bui renovacija. ia situacija nra to-kia, kokios nortsi, bet j lemia objek-tyvios prieastys. Galiau tik priminti, kad ne Aplinkos ministerija sukr da-bartin model ministerijai tiesiog buv