valstiečių laikraštis 2010 09 11

Download Valstiečių laikraštis 2010 09 11

Post on 08-Apr-2016

231 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2010 09 11

TRANSCRIPT

 • etadienis Su populiaria dainininke Giu-

  lija nekjoms apie j, jos gyveni-m ir kryb, taiau kalba nejuia vis pasisukdavo apie jos dukr Monik, kuri jai yra svarbiausia.

  Singapro specifi ka nepanai jokios kitos alies. i valstyb nesuka galvos dl vairi daro-vi, vaisi auginimo ir t daro ne dl klimatini, o dl ekonomini sumetim.

  Sodyba

  Tradicins aludarysts kra-tas dabar garsja ir puoseljama vyndarysts kultra.

  Sodininkai mgjai suka gal-vas dl lietuvikos ems tvarky-mo abrakadabros.

  Sveikata

  Mokslininkai skambina pa-vojaus varpais: sauls vitamino trkumas prilygsta epidemijai.

  Treiadien VL su priedukinink inios

  2010 rugsjo 11, etadienis Nr. 72 (8987) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  iandien VL su priedu

  (Us. 170)

  Aplinkos ministras usitrauk didel Prezidents nemalonDvejus metus mgs plaiai keliauti po pasaul, dabar alies vadovs pasmerktas u neveiklum aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas pirtais bado Vyriausyb.

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Sunkmeiu dalis ems kio, kaip ir kito verslo, pasitrauk e-l. io pratingo valstybei rei-kinio, kai atskiri kio subjektai ven-gia skaidrumo ir mokti mokesius, beveik nemanoma sunaikinti.

  Vengia mokti mokesius

  alyje egzistuoja dvi emdirbi rys: vieni mokesius moka ir dir-ba skaidriai, o kiti vairiais bdais vengia mokti mokesius ir samdo nelegalius darbuotojus.

  Nukelta 3 psl. f

  atlaidus iluvoje kasmet plsta minios

  Ir vl gaudia didieji ilins atlaidai. Taip buvo pernai, prie imt, tris, keturis imtus met. Rugsjo 7-j iluvoje prasidj atlaidai truks vis savait.

  A.Sireika: Lietuva taps empione

  Treneris A.Sireika, su naciona-line komanda laimjs Europos empionat, dar prie pasaulio pirmenybes prognozavo, kad Lietuva taps pasaulio empione.

  Apie tai 20 psl. f

  Eltos nuotrauka

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 2 psl.

  Apie tai 19 psl. f

  elyje iuo metu dirbti yra pelningiau

 • 2 2010 rugsjo 11 Nr. 72 (8987)Valstiei laikratisAktualijos

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Aplinkos ministro Gedimino Kazlausko darbuose Prezident Dalia Grybauskait velg visik neveiklum. Kadencijos pradioje is ministras pasiymjo kelion-mis egzotikus kratus u valdi-kus pinigus, taiau taip ir neijudi-no premjero garsiai skelbtos bsto renovacijos programos, turjusios padti aliai isikapstyti i ekono-mins klampyns.

  spjo valdanij daugum

  D.Grybauskaits susitikimas su Aplinkos ministerijos vadovu turjo trukti apie 45 minutes, taiau valsty-bs vadov miglot G.Kazlausko i-vediojim klaussi maiau nei pus-valand.

  Ministro veikla per tuos dve-jus metus demonstruoja absoliut neveik lum, po susitikimo su mi-nistru Prezidents pozicij ireik jos atstovas spaudai Linas Balsys.

  Prezident labiausiai pabr ketu-rias sritis, kurios, pasak alies vadovs, visikai apleistos pastat renovavi-mas, atliek tvarkymas, teritorij pla-navimas ir problemos mik kyje.

  Ministras i Prezidents kabineto ijo aikiai sutriks.

  alies vadovs odiais, ministro darbas yra praktikai valdaniosios koalicijos atsakomybs klausimas ir valdanti dauguma turt apsvarstyti vieno i savo ministr darb.

  Buvo sunkiai pagaunamas

  Valstiei laikratis jau ra apie G.Kazlausko, neretai iniasklaidoje vadinamo ministro-turisto, keliones.

  Kadencijos pradioje aplinkos mi-nistr pagauti sunkiai pavykdavo, nes jis nuolat bdavo ivyks vairias ke-liones.

  Per pat ekonomins krizs apog-j G.Kazlausk igarsino jo ir patarj kelion Kenij. Ivykai egzotikj Afrik nepagailta 30 tkst. Lt, nors tuo metu premjeras visus ministrus ragino taupyti. Vliau ministras kl sparnus JAV, Italij, Ispanij, kelis

  kartus lanksi Briuselyje. Kai kuriose kelionse j lydjo ir mona, su kuria jis susitikdavo pasibaigus ofi cialioms vienagms ir jas pratsdavo privaiai. Savo pavaldini G.Kazlauskas pra-, kad jam su mona viebutis bt usakytas Romos senamiestyje ir dar bt suraytos lankytinos Italijos sos-tins vietos.

  G.Kazlauskas neveng vykti ir privai moni keliones, bet jas premjeras nesigilino.

  Nevykdo ES direktyvos

  Moraliniai G.Kazlausko vojaai toli grau nra tokie skausmingi, kaip iki iol neatlikti ministro darbai.

  Lietuva maiausiai trejus metus vluos gyvendinti Europos Sjun-gos svartyn direktyv, kuri numato atliek tvarkym ir skaidij atliek surinkim.

  ES belieka kreiptis Liuk-semburgo teism ir alis bus nu-bausta maiausiai 1,88 mln. Lt (545 tkst. eur) bauda. Antr kart nevykdius reikalavimo, pasekms gali bti katastrofi kos. Briuselis gali apskritai apkarpyti ES param, jei alis nar nevykdys direktyvos. Su-prantama, tai vykt jau tada, kai G.Kazlauskas nevadovaus ministerijai. Baud klausim G.Kazlauskui Vals-tiei laikratis kl dar 2010 m. sau-

  s, bet tuomet ministras atsak, es teiginys, kad biologikai skaidios atliekos Lietuvoje yra netvarkomos, neatitinka tikrovs.

  Gerai, kad bent Prezident nulei-do ministr i padebesi ant ems.

  Sulugd premjero vizijas

  Prezidents kritikos strls G.Kazlausk smigo ir dl fi asko pa-tyrusios pastat renovavimo progra-

  mos, kuri nuo pat sunkmeio pra-dios premjeras Andrius Kubilius laik kone svarbiausiu ekonomikos skatinimo rankiu.

  Dar 2008 m. lapkrit A.Kubilius gyrsi, kad Vyriausyb iki 2010 m. skirs 70 mln. Lt ir fi nansuos apie 360 projekt. Taiau pirmi du namai pradti renovuoti Panevyje tik ie-met.

  To, k pasak A.Kubilius, negali-me komentuoti, o G.Kazlauskas nie-kada nekalbjo skaiiais, kad bus re-novuota 500 ar 1 000 nam, tikino aplinkos ministro atstovas spaudai Tomas Berinskas. Ministras net programos pradioje akcentavo, kad tokie skaiiai yra nereals, juolab kad parama pastatams renovuoti suma-inta nuo 50 proc. iki 15 proc.

  aplinkos ministro post G.Kazlausk delegavo Arno Va-

  linsko vairuojama Tautos prisikli-mo partija.

  Bendraygiai stoja mru

  Pats G.Kazlauskas teig, neketins savo noru trauktis i posto. Dabar viskas suplanuota ir traukinys juda, i vaiuojanio traukinio nesiruoiu i-lipti, aikino G.Kazlauskas. Nors tam tikruose sektoriuose yra vlavi-m, vis dlto jauiu visik partijos ir jos vadovybs palaikym.

  Kad tai tiesa, pademonstravo ir A.Valinskas. Treiadien u udar dur jis susitiko su G.Kazlausku, bet susitikimo detali nekomentavo. Pats G.Kazlauskas atrod patenkintas su-sitikimu.

  Po Prezidents kritikos G.Kaz-lauskui param ireik ir premjeras A.Kubilius. Atskiros sritys, tokios kaip atliek tvarkymas, daugiabui renovavimas ar teritorij planavimas, yra nuolatinio ms bendro dmesio reikalas, tai nra vien atskiro ministro reikalas, tikino A.Kubilius.

  Ketvirtadien aplinkos ministras kalbjosi ir su premjeru A.Kubiliumi, su kuriuo es buvo aptarta Prezidents paerta kritika. Nutarta, kad iki spalio 1 d. bus pateikta visa dokumentacija, susijusi ir su atliek tvarkymu, ir su mik urdij pertvarkymu.

  Valstiei laikraio iniomis, madaug mnuo iki G.Kazlausko ikvietimo Prezidentr, Aplinkos ministerijos veiklomis, kurias sukri-tikavo alies vadov, domjosi jos pa-tarjai Solveiga Cirtautien ir Neri-jus Udrnas. Tada jie joki pastab neisak.

  Prezidents kritikos strls G.Kazlausk smigo ir dl fi asko patyrusios pastat renovavimo programos, kuri nuo pat sunkmeio pradios premjeras laik kone svarbiausiu ekonomikos skatinimo rankiu.

  Aplinkos ministras usitrauk didel Prezidents nemalon

  Premjeras nesiryta daryti staigesni judesiLauras Bielinis, politologas

  Prezident parod kad A.Kubilius ne-sugeba priversti ministr gyvendinti Vyriausybs usibrt tiksl. Taiau turime suvokti, kad Prezident neturi reikiam gali efektyviai gyvendinti vidaus politik. Aiku, Prezident rei-kalauja Vyriausybs atsakomybs, bet ie jos odiai tik tiek ir tereikia. Kur kas svarbiau yra politinis rudens sezonas, per kur pademonstruotas bet koks Vyriausybs silpnumas gali bti pragaitingas valdantiesiems ir neivengiamai atsiliept 2011 m. rin-kimuose savivaldybi tarybas. Vien todl premjeras nesiryta daryti stai-gi pokyi ministr kabinete.

  A.Kubiliui reikalingi A.Valinsko komandos balsaiValentinas Mazuronis, Seimo narys

  Prezident teisi, kad G.Kazlausko va-dovaujama Aplinkos ministerija yra visikai neveikli, o visos ivardytos sri-tys yra apleistos. Liuksemburgo ban-ke gulintis milijardas lit vis dar ne-naudojamas pastat renovavimui, o tie du pradti renovuoti namai de-magogija. monms tas renovavimas apskritai yra visikai nepriimtinas vien dl slyg, kurios silomos. Ly-giai toks pat aplaidumas pastebimas ir planuojant teritorijas bei tvarkant atliekas. A.Valinsko pozicija supran-tama, nes su G.Kazlausku jo santy-kiai, kaip atrodo, yra labai geri. Savo ruotu A.Kubiliui mirk gyvenk Seime reikalingi A.Valinsko komandos balsai, todl jis nesiry kelti G.Kazlausko at-sakomybs klausimo.

  Be komentarArnas Valinskas, Seimo narys

  Ministro G.Kazlausko temos kol kas apskritai nekomentuojame. Mes tu-rime toki teis, todl ja ir naudo-jams.

  Lietuvoje iuo metu viei ino-mos JAV lietuvi visuomens vei-kjos, Tautos fondo (JAV) tarybos nar dr. Ro omkait ir io fondo Lietuvos mokykl dukrinimo ir pa-ramos komisijos pirminink dr. Ni-jol Branait-Paronetto. Jos yra daug nusipelniusios rpindamosi vietimo Lietuvoje reikalais.

  Valstiei laikraio redakcijoje dr. R.omkait ir dr. N.Branait-Paronetto susitiko su vyriausiuoju

  redaktoriumi Stasiu Jokbaiiu, VL labdaros fondo Kaimo vaikai vady-bininke Brone Bartkeviiene. Kalb-tasi apie VL fondo perspektyvas, ar-timiausius planus, priedo Tviks viesa ateit.

  Kitmet sukaks 10 met, kai Tau-tos fondas remia vietimui skirt pried. adama j remti ir toliau. Skaitytoj pamgtoje ir vertinamo-je Tviks viesoje norime perteikti geriausiose mokyklose sukaupt tau-

  tinio, dorovinio, demokratini verty-bi ugdymo patirt visoms mokyk-loms, sak dr. R.omkait.

  Dr. N.Branait-Paronetto ir dr. R.omkait taip pat dalyvavo Valstiei laikraio re