valstiečių laikraštis 2010 09 18

Download Valstiečių laikraštis 2010 09 18

Post on 09-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiečių laikraštis 2010 09 18

TRANSCRIPT

 • Nevykusiai pataisius statymus nuo privalomojo sveikatos draudimo mok individualij moni savinink per kriz negelbsti net laikinas veiklos sustabdymas. Telieka jas likviduoti.

  etadienis Su dainininku Alanu Cho-

  nau galima pasikalbti apie daug k, tik, gink Dieve, ne apie jo asmenin gyvenim.

  Sodyba

  Sparnuotieji augintiniai ir nervus nuramina, ir padeda pa-inti pasaul.

  Rugsj galima diaugtis ne tik rausvjaniais lapais, bet ir jazmin, sedul ydjimu.

  Sveikata

  Mokslininkai tvirtina, kad energingas kasdienis pasivaik-iojimas gerokai sumaina vio rizik.

  Kaip teisingai maitintis, kad, anot liaudies iminties, su auktu sau kapo duobs nei-sikastume?

  2010 rugsjo 18, etadienis Nr. 74 (8989) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  iandien VL su priedu

  (Us. 170)

  Treiadien VL su priedais:kinink iniosTviks viesa

  Mokesi nata verslius mones varo nevilt

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@tvalstietis.lt

  Pasipiktinimo audra dl dvej met Petriuko, kur Norvegijos vaiko teisi

  gynjai perdav globoti lesbiei ei-mai, neslgsta, visuomen reikalauja paaikinim, kodl berniukas atsidr tokioje jam neprastoje aplinkoje.

  Nukelta 3 psl. f

  Raimundo uikos nuotrauka

  Albinas aplikas. Isamiau skaitykite 2 psl.

  Apie tai 6 psl. f

  Ginant Petriuk, Norvegijai teikta notaValstiei laikratyje aprayta norvegi les-biei eimai globoti atiduoto Petriuko istorija sulauk didelio visuomens rezonanso.

  Grybautojams nebaisios net vilpianios kulkos

  Aistringus grybautojus diugi-na spariai dygstantys grybai, o Jonavos rajone, Rukloje, esanio Gaiin poligono kariai stveriasi u galv. Kaip i pavojingos vie-tos ivaikyti grybautojus?

  Kriz mikinink neveik, bet ar jie atlaikys politik spaudim?

  Savo profesin vent mi-kininkai pasitinka su tam tikru nerimu jau daug met jie jauia spaudim, kurio tikslas sumen-kinti valstybini mik reikm.

  Apie tai 19 psl. f

 • 2 2010 rugsjo 18 Nr. 74 (8989)Valstiei laikratisAktualijos

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  Pagal nauj tvark, sigalioju-si i met liepos 1 d., beveik 7 000 veikl sustabdiusi indivi-dualij moni savinink dl sta-tym ir postatymini akt prie-taravim pateko nepavydtin padt. Vieni apmokestinti priva-lomuoju sveikatos draudimu, ki-tiems pavyko ivengti io mokes-io. Verslininkai prie gdos stulpo kala kompetencijos pritrkusius valdininkus, o pastarieji teisinasi, kad mokesius mokti bus reika-laujama vadovaujantis ne tik sta-tymais, bet ir sveiku protu.

  statym painiava

  Pataisius Darbo kodeks, i pra-di pakeitus, o paskui dar ir kelis kartus papildius Valstybinio socia-linio draudimo statym, individua-lij moni savininkams pagra-sinta, kad veiklos sustabdymas j neigelbs nuo privalomojo sveika-tos draudimo. tarim sukl inia, kad Darbo kodekse pasikeit be-darbio apibrimas. Paaikjo, kad veikl sustabdiusios individualio-sios mons savininkas nra bedarbis, todl turi mokti privalomj svei-katos draudim. Maa to, iaikjo, kad valdios apetitas beribis siek-ta privalomojo sveikatos draudimo mok (72 Lt per mn.) reikalauti

  ir tuo atveju, jeigu veikl sustabds individualiosios mons savininkas sidarbino samdomu darbuotoju ir moka visus mokesius. Taigi jis lyg ir apmokestinamas du kartus.

  Kreiv ypsen sulauk Naciona-lins buhalteri asociacijos vadovas Arturas Tankeviius, kuris paaikino, kad sustabdyti laikinai mons veik-l ir nemokti privalomojo sveika-tos draudimo individualiosios mo-ns savininkas gali tik su slyga, jei jis turi didesn nei 30 met darbo sta. Kok sta paprast ar in-dividualiosios mons? Bet prie 30

  met, t. y. dar sovietiniais 1980-ai-siais, individualij moni Lietu-voje nebuvo.

  Socialins apsaugos ir darbo mi-nisterijos (SADM) atstovai i keblios padties band gelbtis aikindami, kad bet kokiu atveju bus vadovauja-masi sveiku protu. Taiau verslinin-kai, ne kart nusvil sparnus, tokiais paadais nelink tikti.

  Paadjo vadovautis sveiku protu

  V Verslinink namai direk-torius, Verslo centr asociacijos pir-

  mininkas Donatas iogas klausia: Ar gali mokesius mokti pajam negaunantis gyventojas?

  UAB Baliomanija direktorius Giedrius Romeika sako, kad tai iuo atveju yra akivaizdus statym leidj brokas: Paprasiausiai nevertintos visos aplinkybs. I i rezultat ga-lime susidaryti spd, kokios kom-petencijos valdininkai ruo statymo projekt. Kita vertus, tai yra pamo-ka. Ateina laikas atsisakyti sovietinio principo: Viskas draudiama, isky-rus... Turt bti atvirkiai: Viskas galima, iskyrus...

  G.Romeikos nediugina SADM valdinink tikinimai, kad jie vado-vausis sveiku protu ir neskaitys kiek-vienos statymo raids. Taiau kodl toks statymas priimtas? Juk tokiu atveju valdininkui tarsi suteikiama galimyb pasirinkti, kam taikyti sta-tymo nuostatas, o ko pasigailti ir gal ne u dyk. Tai landos korupcijai, galimyb naudoti rimbo ir meduo-lio princip.

  Laukia geresni laik

  Per pirm i met pusmet likvi-duotos 2 668 individualiosios mo-

  ns, o registruota tik 250. Pernai lik-viduotos 1 722 mons. iuo metu apie 7 tkst. individualij moni yra sustabdiusios veikl.

  Kodl stabdoma mons veikla? Todl, kad per kriz tokia mon gal negali isilaikyti. Raginama mon likviduoti? Valdininkai tikrai nesi-vaizduoja, kiek laiko ir pinig prirei-kia monei likviduoti. Tai ir santyki aikinimasis su tiekjais, su bankais, su Valstybine mokesi inspekci-ja, Sodra ir kitomis institucijomis, bandymas parduoti turim rang ar kt., be to, dar ir galimas dalyvavi-mas teismuose, jeigu tenka aikintis santykius su verslo partneriais. tai a ir sakau, kad tokiam mogui vals-tyb net turt padti, o ne apmo-kestinti, svarsto Kauno regiono smulkij ir vidutini verslinink asociacijos valdybos pirmininkas ir verslininkas Arturas Mackeviius.

  Taigi moni veikla sustabdyta ne i gero gyvenimo, taiau verslininkai laukia geresni laik.

  Deja, dabar, kai j fi nansin pa-dtis itin sunki, jie dar apkraunami naujais mokesiais. Pagerjus fi nan-sinei padiai, jie galt tsti veik l. mones likviduoti raginantys val-dininkai nesupranta, kad versle yra brangi mons praeitis, jos vardas, kreditavimo istorija. Jeigu mon tekt likviduoti, savininkas vliau turt savo partneriams rodinti, kad mon likvidavo tik dl krizs, o ne dl kit prieasi. Be to, savo mon likviduoti sunku psichologi-kai, sako D.iogas.

  A.Mackeviius pritaria: Ne taip paprasta mon udaryti, o pager-jus padiai steigti nauj. Kainuoja naujos mons registracija, pavadi-nimo patentavimas, ikab pakei-timas, antspaud, blank, vizitini korteli keitimas, reikia sudaryti naujas sutartis su telefono paslau-gas teikianiomis monmis ir kt. Valdininkai toki darb nesivaiz-duoja.

  Valstybs institucij paaikinimai

  Socialins apsaugos ir darbo mi-nisterija:

  Pagal naujj tvark, galiojan-i nuo . m. liepos 1 d., neveikiani ir likviduojam individualij mo-ni savininkai neturi mokti sveikatos draudimo mok Sodrai, jei jie yra valstybs lomis drausti PSD. Pavyz-diui, pensininkai, negals asmenys, darbo biroje registruoti bedarbiai ir kt. Taip pat neveikiani individuli-j ir likviduojam moni savininkai, jei dirba kitur ir yra apdrausti PSD. Pavyzdiui, asmenys, dirbantys pagal darbo sutart, valstybs tarnyboje, tu-rintys verslo liudijim ir kt.

  O neveikiani ir likviduojam individualij moni savininkai, kurie nedirba kitur, vadinasi, ir nra drausti PSD, privalo sumokti PSD mokas patys. Tais atvejais, kai jie io mokesio nesumoka, j yra praoma susimokti.

  Valstybin ligoni kasa: Valstybin ligoni kasa paaikina,

  kad tie individualij moni savi-ninkai, kurie laikinai sustabd indi-vidualiosios mons veikl arba teiss akt nustatyta tvarka jo individu-

  aliajai monei suteiktas likviduoja-mos mons statusas, ir kurie paten-ka valstybs lomis privalomuoju sveikatos draudimu draudiamj kategorij, t. y. pensininkai, btinj valstybinio socialinio pensij draudi-mo sta pensijai gauti turintys as-menys, negals ir kiti, jei jie netu-ri pajam, nuo kuri skaiiuojamos sveikatos draudimo mokos, privalo-mojo sveikatos draudimo mok ne-turi mokti.

  Mintiems asmenims toki mok mokti nereikia ir tuomet, kai jie dirba pagal darbo sutart, valstybs tarny-boje, turi verslo liudijim, tai yra jau moka privalomojo sveikatos draudimo mokas kaip t kategorij asmenys.

  mones likviduoti raginantys valdininkai nesupranta, kad versle yra brangi mons praeitis, jos vardas, kreditavimo istorija.

  Priepilnis. Saul teka 6.57, leidiasi 19.29.

  Dien: +12 +16Rytoj Poryt

  iandien orus Lietuvoje lems Atlanto ciklonas, labai ltai judantis iaurs rytus. Dau-gelyje rajon palis. Ps piet, pietvakari, 813 m/s vjas, vietomis jo gsiai sieks 1517 m/s. Dien temperatra nepakils aukiau 1216 laipsni. Sekmadien ciklonas tebe-lems orus ms alyje. Orai beveik nesikeis. Daugelyje rajon protarpiais lis. Isilaikys gana gsingas pietvakari vjas. Temperatra nakt bus 712, dien 1115 laipsni. Pirmadien ciklono taka iek tiek susilpns. Lis maiau. Vjas pamau aprims. Tempe-ratra nakt maai keisis, dien oras ils iki 1217 laipsni. Antradienio nakt trumpi liets numatomi tik vietomis. Dien per Lietuv praslinks atmosferos frontas, vl daug kur palis, taiau numatomi rams orai. Temperatra nakt bus 510, pajryje 1113, dien 1116 laipsni. Treiadien bus sausiau, taiau orai dar labiau atvs.

  iandienDien: +11 +15 Dien: +12 +17

  Orai

  Nakt: +5 +10Nakt: +7 +12 Nakt: +7 +12

  Mokesi nata verslius mones varo nevilt

  Jeigu gauni pajam, moki ir mokestRimantas Jonas Dagys, Seimo Socialini reikal ir darbo komiteto pirmininkas

  Privalomj sveikatos draudimo mokest moka apie 1 milijonas, o gydosi 3,5 milijono moni. Todl mums reikia apsisprsti, kokias vi-suomens grupes galtume atleis-ti nuo privalomojo sveikatos drau-dimo. Teisingiausia bt reikalavi-m sieti su gaunamomis pajamo-mis. Jeigu toks savininkas negauna kit pajam, tai jis yra bedarbis. Iregistravimo procedra utrun-ka gana ilgai, todl krizs