Valstiei laikratis 2011 07 30

Download Valstiei laikratis 2011 07 30

Post on 08-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

3 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2011 07 30

TRANSCRIPT

 • 2011 m. liepos 30 d., etadienis Nr. 60 (9079) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt

  Treiadien VL su priedukinink inios

  Vyriausyb silo grietai bausti ir vilk, ir avel

  Kada ms alies mons skundiasi, kad darbdaviai jiems moka atlyginim nelegaliai? Pa-prastai tik tada, kai netenka dar-bo. Kaip vertinti tokius vlyvus praregjimus? Ar galima mones dl to smerkti?

  (Us. 170)

  iandien VL su priedu

  etadienis Viktoro Malinausko balso

  niekaip nesupainiosi su kit. Tai io dainininko vizitin kortel, garantavusi ilg, daugiau kaip keturiasdeimties met, scenin karjer nuo Vilniaus aid an-samblio solisto, Vilniaus bokt konkurso laureato iki i dien.

  Sodyba

  Didij gyvenimo dal mes praleidiame darbovietse. Ant-raisiais namais tampa biurai, ce-chai, mokyklos, kavins, ligonins, parduotuvs. Kai kam svarbesni nei namai yra... iltnamiai.

  Bii avilys Rima ir Gediminas ilinskai

  ino, kad be bii j gyvenimas bt nevisavertis. Kiekvien pa-vasar didiausia vent jiems bitui apsiskraidymas.

  Slaptosios KGB agent bylos tebra u devyni urakt

  Bendradarbiav su KGB prisipaino 1 589 asmenys, todl duomenys apie juos saugomi statymo. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Ilgai adtas ir nuo kovo 1 dienos politik pradtas KGB dokument islaptinimas strigo iki iol nesukurta net speciali interneto svetain, iki liepos tam nebuvo skirta pinig.

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 2 p.

  Lilija Valatkien

  Kultros paveldo departamen-to (KPD) vadov Diana VARNAIT sitikinusi, kad i kultros paveldo apsaugos sistemos btina paalin-ti valstybs tarnautojus, kurie j atjo ne tarnauti visuomenei, ginti kultros paveldo ir vieojo intere-so, o turdami savanaudik tiksl. Ji, beje, pasira sakym, kuriuo i pareig atleido ir ilgalaik KPD Vil-niaus teritorinio padalinio vedj Ri-mant Bitin.

  Kaunietis architektas liko be atestato

  KPD paveldo apsaugos specia-list atestavimo komisija nutar i architekto Virginijaus Juozaiio at-imti teis rengti kultros paveldo vertybi tvarkybos projektus.

  is plaiai nuskambjs faktas privert suklusti daugel funkcio-nieri, jaukiai sitaisiusi valdiko-se kdse.

  Nukelta 3 p. f

  Karo ivarginti mons Afganistane ilgisi taikos

  Igirdusi ms praym regist-ruoti baga gabenti iki Kabulo, Vilniaus oro uosto darbuotoja pavelg mus nustebusiomis akimis: to daryti jai dar neteko. Taip prasidjo misija tolim Cent rins Azijos al.

  Lietuva paveldo griovj rojus

  Apie tai 4 p. f Apie tai 2021 p. f

 • 2 2011 m. liepos 30 d. Nr. 60 (9079)Valstiei laikratis

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas, gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Gegu paskelbtas imt tks-tani Lietuvos gyventoj likimus sulauiusio SSRS Valstybs sau-gumo komiteto (KGB) dokumen-t vieinimas ubuksavo. Politikai nesutaria, ar reikt skelbti visk, ar vis dlto daryti kruopi doku-ment atrank.

  pareigojo skelbti, bet neskyr pinig

  Prajusi met birel Seimas pri-m Liustracijos statymo pataisas, kurios atvr keli vieai skelbti vi-sus Lietuvos ypatingajame archyve saugomus SSRS specialij tarnyb dokumentus.

  i met gegu premjeras An-drius Kubilius pareik, es i do-kument paskelbimas atkurt isto-rin teisingum ir neleist Maskvai savaip interpretuoti istorijos. Taiau Valstiei laikraio iniomis, pla-iai ireklamuotas KGB dokument vieas skelbimas visikai sustojo.

  Lietuvos gyventoj genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LG-GRTC) direktor Teres Birut Burauskait pripaino, kad iki lie-pos mnesio centras nebuvo gavs pinig, todl iki iol nesukurta spe-

  ciali visavert svetain KGB ir kit slaptj tarnyb dokumentams pa-skelbti.

  Iki iol veikusi svetain www.kgbveikla.lt buvo demonstraci-nio pobdio, nes visaveriam pusla-piui sukurti i Vyriausybs dar nebu-vome gav pinig, todl negaljome skelbti net ir konkurs, apgailesta-vo T.B.Burauskait.

  Vyriausyb tik liepos viduryje cen-trui i Privatizavimo fondo perved 210,8 tkst. Lt saugykloms rengti ir jau mintai visavertei svetainei sukur-ti. Kol vyksta viej pirkim konkur-sas, neaiku, kiek kainuos sukurti i svetain.

  Fonde apie milijonas dokument

  LGGRTC vadov teig, kad cen-tras iki iol negavo l ir darbo u-mokesiui u KGB dokument vie- skelbim.

  Ms atlyginimai nra dide-li. Neatskaiius mokesi jie siekia 1 3001 500 Lt, todl labai tiki-ms, kad vienuolikai moni Vy-riausyb kitais metais skirs, kaip adjo, apie 250 tkst. Lt, vylsi T.B.Burauskait.

  Eksperimentin svetain cen-tras kr i turim l, bet, pasak T.B.Burauskaits, vieai skelbiant do-kumentus yra daug techninio darbo.

  Vien nesudtingas dokument skenavimas uima daug laiko, todl iam darbui planuojama pasamdyti bent du mones.

  Bylos yra sudtingos, jas rei-kia kruopiai perirti, kad vie-um nepatekt prisipainusij bendradarbiavus su KGB pavards, j eim nari duomenys, sak T.B.Burauskait.

  Bendradarbiav su KGB prisipa-ino 1 589 asmenys, todl duomenys apie juos saugomi statymu.

  LGGRTC vadov aikino, kad centras privalo perirti apie mili-jon dokument lap. Jei lapai bt sudti vienas ant kito, jie pasiekt 40 aukt dangoraiio stog.

  Jauia labai didel spaudim

  Valstiei laikraio paklausta, ar LGGRTC paskelbs vis buvusi KGB bendradarbi vardus ir pavar-des, T.B.Burauskait tikino, kad tai padaryti bus nemanoma.

  Mes neinome vis agent pavar-di, nes i dokumentacijos matyti, kad danai jie turdavo kodinius var-dus, sak T.B.Burauskait. Visgi i dokumentuose esani aplinkybi inantieji atkurs, kas juos sek ir ra ataskaitas KGB.

  Daug dokument i Lietuvos isi-ve okupacin kariuomen, bet, pasak T.B.Burauskaits, lik dokumentai pa-ds labai tiksliai atskleisti, kaip veik i represin struktra, iaiks ir nemaai KGB bendradarbi pavardi.

  Esu sitikinusi, kad vieai skelb-ti reikt visk be iimties, ir mes pasistengsime tai padaryti, kal-bjo T.B.Burauskait. Supranta-ma, ilygos bus taikomos tik lais-

  va valia prisipainusiesiems.Dl tokio poirio T.B.Bu rauskait jau patyr nema spaudim tiek i buvusi KGB bendradarbi, tiek i dabartini politik. Spaudimas la-bai didelis, lakonikai prisipaino T.B.Burauskait.

  Keista tai, kad su centru visikai nebendradarbiauja Valstybs saugu-mo departamentas, nors anksiau a-dta, kad jis prisids prie KGB agent vieo paskelbimo.

  Prilygino Augijo arklidms

  Socialdemokratas Vytenis Povilas Andriukaitis teigia, kad alyje gyven-dinama nevykusi mintis vieai skelbti KGB dokumentus.

  A pats KGB buvau tardomas du kartus, o vien kart suimtas ir tik v-liau suinojau, kas mane skund, pa-sakojo V.P.Andriukaitis. Kalbda-masis su tuo agentu Pranu, padariau ivad, kad jis buvo tiesiog iprievartau-tas ir todl apie mane prira vairiausi niek. Bet taip elgtis KGB iprievarta-vo daugum savo bendradarbi.

  Pasak parlamentaro, KGB korta politik nuolat eskaluojama be pa-grindo, nes dauguma j nebuvo suim-ti ir neino, k reikia bti tardymo izoliatoriuje.

  Su KGB reikia pasielgti kaip su Augijo arklidmis paleisti jas srove giliausius pragarus ir daugiau ne-beprisiminti, palyginimais kalbjo V.P.Andriukaitis.

  Netoleruoja joki ilyg

  Partijos Jaunoji Lietuva lyderis Stanislovas Bukeviius teig, kad vieai skelbiant KGB dokumentus nedert taikyti joki ilyg.

  KGB buvo represin okupaci-n struktra, nukreipta prie Lietu-vos valstyb ir lietuvi taut. Todl KGB tarnav mons u savo klai-das, abejingum ir nusikaltimus pri-valo sumokti vis kain, neabejoja S.Bukeviius. O ta kaina, kad tik vieai bt paskelbtos pavards, yra labai menkut.

  Jaunalietuvi lyderis tikino, kad valdia turt mokytis i Izraelio, ku-ris Holokausto vykdytojus ir j pa-rankinius persekioja iki j gyvenimo pabaigos.

  Nuo KGB nukentjs Kovo 11-osios nepriklausomybs akto sig-nataras Algirdas Patackas irgi mano, kad joki iimi neturt bti.

  T, kurie laisva valia prisipai-no, pavardi vieai skelbti nereikt, o apie V.P.Andriukaiio tardymus mes visi puikiai inome, todl to-kios jo kalbos neimponuoja, sak A.Patackas.

  Usislpusius buvusius KGB ben-dradarbius, kurie iki iol neprisipa-

  ino ir neatgailavo dl savo veiksm, jis prilygino pliniams, kurie gali ir toliau kenkti Lietuvai.

  Pasak LGGRTC vadovs T.B.Burauskaits, iuo metu yra vie-ai paskelbtos 15 neprisipainusij KGB agent pavards. Prie kai kuri j yra ir nuotraukos.

  Bet 19601990 metais ideologi-kai buvo pasivent tik apie 5 proc. KGB uverbuot moni, o kiti vie-naip ar kitaip sutikdavo bendradar-biauti dl karjeros ar kit perspekty-v, aikino T.B.Burauskait.

  Anksiau ji sak, kad KGB agen-triniam fondui vieai paskelbti pri-reiks ne vien met. ios nuostatos nepakeiiau ir dabar. Jei fi nansavimas nestrigs, visus dokumentus paskelb-sime vieai per trejus metus, tikino T.B.Burauskait.

  Jos teigimu, kol kas nra prasms skelbti iki 1960 m. datuojam KGB dokument, nes aktualesnis yra mi-ntas trij deimtmei laikotarpis.

  Neseniai Seime nebuvo patvir-tinta 2010 m. LGGRTC ataskaita. iam centrui nemaai priekait dl autorini sutari sudarymo turjo ir Valstybs kontrol.

  io centro veikloje yra labai daug problem ir beveik niekas nepakito nuo 2010 m., kai iaip ne taip pa-tvirtinome 2009 m. ataskait, sak Seimo mogaus teisi komiteto pir-mininkas Arminas Lydeka.

  Aktualijos

  Centro vadov pralau ledusLauras Bielinis, politologas

  Daug anksiau visuomen reikjo su-paindinti su KGB dokumentais, bet jei jie iki iol nepateikti, reikia labai gerai pagalvoti, kaip KGB agentri-n fond reikt paskelbti, nes iuo ingsniu galime ne tik padti, bet ir pakenkti Lietuvos ateiiai ir dabariai. Pavyzdiui, jei Kazimieros Prunskie-ns bendradarbiavimas bt buvs vieai paskelbtas i karto, iandien nei ji, nei visuomen nebtume tu-rj problem su atrijos Raganos istorija. Kad ir kaip bt, jauiu dide-l pagarb T.B.Burauskaitei, kuri visgi sugebjo pralauti ledus ir pradjo vieai skelbti tuos dokumentus.

  mons laikomi kaitaisAlgis Krupaviius, politologas

  KGB korta Lietuvoje eskaluojama nuo 1990 m. ir vis t laik visuomen yra prieinama. Paskelbti tuos do-kumentus reikjo jau prie 20 met, o ne laikyti su KGB bendradarbiavu-sius mones savotikais kaitais. Vien todl manau, kad informacija turt bti kruopiai atrenkama. Supran-tama, kad daugum dokument rei-kt atskleisti, bet jais nereikt nau-dotis kaip rankiais politinje kovoje, jie turt bti aktualesni istorikams. Ypa ia korta naudojasi konserva-toriai ir krikionys demokratai, ne-sugebantys tvirtinti aikios ir nedvi-prasmikos KGB dokument vieo skelbimo tvarkos.

  KGB korta Lietuvoje eskaluojama nuo 1990 m. ir vis t laik visuomen yra prieinama. Paskelbti tuos dokumentus reikjo jau prie 20 met, o ne laikyti su KGB bendradarbiavusius mones savotikais kaitais.

  Slaptosios KGB agent bylos tebra u devyni urakt

  Jaunatis.Saul teka 5.25, leidiasi 21.25.

  Rytojiandien PorytDien: +20 +25

  Nakt: +12 +17

  Dien: +21 +26 Dien: +22 +25

  Nakt: +14 +16Nakt: +13 +18 iandien dien vietomis trumpas lietus. Vjas piet, 49 m/sek. Temperatra

  nakt numatoma 1217, dien 2025 laipsniai ilumos. Sekmadien daug kur palis, vietomis perknija. Vjas nepastovios krypties, 49 m/sek. Temperatra nakt bus 1318, dien 2126 laipsniai ilumos. Pirmadien ir antradien iliks panas orai, kai kur palis. Pirmadienio nakt bus 1416, dien 2225, antradienio nakt turt bti 1416, dien 2325 laipsniai ilumos.

  Socialdemokratas Vytenis Povilas Andriukaitis mano, kad alyje gyvendinama nevykusi mintis vieai skelb-ti KGB dokumentus. VL archyvo nuotraukos

  Partijos Jaunoji Lietuva lyderis Stanislovas Bukevi-ius teig, kad vieai skelbiant KGB dokumentus ne-dert taikyti joki ilyg.

  Tok klausim buvome pateik interneto puslapyje valstietis.lt.

  Ar pritartumte banyios alia Kryi kalno statybai?

  Taip, atvykusieji aplankyti Kryi kaln ia galt pasimelsti

  Ne, naujas statinys ioje vietoje sudarkyt Kryi kalno unikalum

  Neturiu nuomons

  22 proc.

  10 proc.

  68 proc.

 • 32011 m. liepos 30 d. Nr. 60 (9079)Valstiei laikratis

  Departamento direktors Dianos Varnaits sakymu sudaryta Laikinoji komisija, nagrinjusi ant Kauno Lais-vs al. 90 istorinio pastato atsiradusio stiklinio antstato istorij, be kita ko, pasil vertinti, ar io projekto vado-vai, ekspertizes atlik ekspertai atitin-ka turim kvalifi kacij.

  Susipainusi su Kauno miesto is-torins dalies Naujamiesio teritorijo-je esaniame pastate atliekamais dar-bais, atestavimo komisija nusprend, kad stiklinio antstato projekto auto-rius V.Juozaitis paeid kultros pa-veldo apsaug reglamentuojanius statymus ir kitus teiss aktus, taip pat ir reikalavimus pagal atestate nurody-tas veiklos ris, sritis bei specializaci-j, komentavo D.Varnait.

  Istorinio Laisvs aljos pastato ekspertiz atlikusios Nijol Lukio-nyt-Tolvaiien ir Nijol Steponai-tyt atestatus kol kas isaugojo. Taiau atestavimo komisija atkreip j d-mes, kad reikdamos savo nuomon dl kultros paveldo objekt ar vieto-vi paveldotvarkos darb jos privalo atsivelgti kultros vertybi apskai-tos dokumentus ir kitus j apsaug reglamentuojanius teiss aktus.

  Darbo neteko aukto rango pareignas

  KPD direktor D.Varnait pasira- sakym, kuriuo i pareig atleido ir ilgalaik KPD Vilniaus teritorinio pa-dalinio vedj Rimant Bitin. Toks sprendimas priimtas dl nuolatinio pareig nevykdymo, t. y. dl kultros paveldo nesaugojimo.

  Paskutinis kantrybs taur per-pilds laas buvo R.Bitino bandymas nuslpti asmenis, kurie sualojo uni-kali barokins v. Jurgio banyios ir karmelit vienuolyno XVIII a. sie-n tapyb. iame valstybs saugoma-me kultros paveldo objekte 2008 m. savavalikai sumontuota priegaisri-ns signalizacijos sistema. Tada buvo nukaltas dekoruotas tinkas, igrtos skyls, ant verting fresk rengti sig-nalizacijos davikliai, ivedioti laidai. ie darbai nebuvo suderinti su KPD, jiems negautas btinas kultros pa-

  veldo specialist leidimas, paeidi-m mast nupasakojo departamento vadov D.Varnait.

  Tai ne pirmas atvejis, kai is vals-tybs tarnautojas nesim priemoni paeidjams nustatyti ir itaisyti dl j veiksm kultros paveldui pada-ryt al. Pavyzdiui, vietoje projekte numatytos laiptins Auros Vart koplyi restauravimo buvo atlieka-mi statybos darbai, kuri metu sua-lotos senovins grind plytels. Ta-iau R.Bitinas ir tada dangst paveldo alotojus. Nuo rugpjio iai tarnybai sostinje vadovaus Vitas Kariauskas, buvs Vilniaus vicemeras, ilgametis dabartinio mero Artro Zuoko ben-draygis.

  Aprayto paeidimo metu Ri-mantas Bitinas jau turjo du galio-janius grietus papeikimus u parei-g neatlikim, todl ir buvo pasirinkta grieiausia statyme numatyta nuo-bauda atleidimas i darbo, ko-mentavo D.Varnait.

  Pastaruoju metu daug kalba-ma, kad paveldosaugininkai dirba aplaidiai, aloja paveldo vertybes, dangsto alotojus. Ar j praangos lyg yla i maio ilindo tik iemet?

  Vieasis interesas kultros paveldo atvilgiu yra gana didelis. Visuomen stebi tuos procesus ir laukia atsakymo, kodl dangstomi netinkami sprendi-mai. Jau kur laik labai dmiai ste-bjome Vilniaus ir Kauno teritorini padalini veikl. Mes privalome isi-valyti, paalinti mones, kurie netar-nauja valstybs ir visuomens intere-sams, o svarbiausia aplaidiai iri ms valstybs kultros paveld. Pri-imame nepopuliarius sprendimus ir departamento viduje, pertvarkome derinimo procedras ir siekiame, kad KPD dirbt mons, kurie myli pa-veld ir yra pasiry atiduoti visas j-gas bei intelekt. Atvirai kalbdami ir sprsdami savo bdas, visuomenei labai aikiai pasakome, kad su tokiais monmis, kurie niekina kultros pa-veld, mums ne pakeliui. Juk jiems atlyginimai mokami i mokesi mo-ktoj pinig. Akivaizdu, jog jie turi dirbti taip, kad rezultatai diugint ir mums nereikt aikintis dl j niekybi.

  Taiau prietaringos reputacijos darbuotojai departamente dirbo ne vienus metus, j poiris paveld buvo aikus ir anksiau.

  Taip, i moni veiksmai buvo vertinami prietaringai. J priima-mi sprendimai danai bdavo ydingi paveldo atvilgiu, u tai jiems buvo pareiktos nuobaudos. Taiau reik-jo laiko priimant kratutin sprendi-m atleisti i darbo. Valstybs tarnyba reglamentuota statymais. Sprendi-mas atleisti i darbo Vilniaus terito-rinio padalinio vedj R.Bitin buvo priimtas tyrimo metu, paaikjus v. Jurgio banyios ir karmelit vie-nuolyno XVIII a. sienins tapybos vandalizmo aktui.

  Kauno teritorinio padalinio ve-djos Irenos Vakeliens, kuri pavel-do saugomoje teritorijoje leido dygti stik liniams antstatams, veikla tiriama departamente ir teissaugos institu-cijose. Aikumo dlei noriu pasaky-ti, kad sprendimai, turintys rezonan-s visuomenje, buvo priiminjami ir anksiau, 2008-aisiais. Mat per eko-nomin pakilim buvo derinami vai-rs detalieji planai. Tik apie juos ne visi inojo todl, kad ne visi planai anuomet buvo gyvendinami, versli-ninkai lauk europini pinig. ian-dien visos statybos pradjo rykti ir badyti akis. Bda ta, kad anuomet, ypa apie 20072008-uosius, vis-k buvo irima atsainiai. Pasekmes tenka taisyti dabar.

  Isival piktoles ir susirad mo-ni, kurie tikrai nori dirbti su paveldu, isaugosime praeit ateiiai.

  Mane nuvyl ir Kultros minis-terijos atstovs Rugils Balkaits, velniai tariant, pozicija dl stiklinio antstato, idarkiusio istorin Kauno nam. Paskelbus ms grietas po-

  zicijas ji kelet kart iekojo bd, kaip netaikyti griet sankcij, ne-pritar, kad bt kreiptasi proku-ratr ir bt peratestuoti specialis-tai-ekspertai, dirb su iuo projektu. Keistas ir nesuprantamas poiris.

  Kaip priveriate tvarkytis savi-ninkus, kuri privaiose valdose yra kultros paveldo vertybs?

  Ms tikslas ne bausti, o aukl-ti. Bendraujant su paveldo objekt savininkais ms priederm yra in-dividualiai iaikinti vertybs savi-ninkui teiss akt labirintus ir pa-dti surasti teisingiausi sprendimo bd. I ilgamets darbo praktikos

  galiu pasakyti, kad nra neispren-diam dalyk. Reikia tik laiko, kantrybs ir ini. Ne vien atvej prisimenu, kai tiesiog pakako sigi-linti, skirti daugiau laiko ir dmesio. Departamentas ne koks baudj brys. Mes norime padti, konsul-tuoti mones.

  Daniausiai konsultacij reikia dl dokument tvarkymo, struktrini fond paramos, padedame apsisprsti ir dl veiklos prioritet. Mes turime tarnauti paveldo valdytojui ir padti jam eiti teisingu keliu.

  Taiau tarp paveldo savinink gaji nuomon, kad departamentas vis tiek nieko neleis daryti.

  it mus nuolat persekiojant mit noriu paneigti. Mes pasiry daug k leisti, jeigu tai nekenkia paveldo objekto interesams, jo nealoja, ati-tinka jo isaugojimo vizij ir reika-lavimus.

  Apmaudu, bet yra valdytoj ir sa-vinink, kurie nekreipia dmesio ms pastabas, leidia nykti pavel-dui. Taiau yra labai darbi, isilavi-nusi ir suprating dvarinink.

  Aktualijos

  Su tokiais monmis, kurie niekina kultros paveld, mums ne pakeliui. Juk jiems atlyginimai mokami i mokesi moktoj pinig.

  (Us. 506)

  Lietuva paveldo griovj rojusLietuva paveldo griovj rojus

  Mes privalome atsikratyti nuo moni, kurie aplaidiai iri ms valsty-bs kultros paveld, sak KPD vadov D.Varnait. VL archyvo nuotrauka

  e Atkelta i 1 p.

  Taip atrodo iniekinta v. Jurgio banyios ir karmelit vienuolyno XVIII a. sien tapyb. iame valstybs saugomame kultros paveldo objekte 2008 m. savavalikai sumontuota priegaisrins signalizacijos sistema,nukaltas deko-ruotas tinkas, igrtos skyls, ant verting fresk rengti signalizacijos davi-kliai, ivedioti laidai. Lilijos Valatkiens nuotrauka

 • 4 2011 m. liepos 30 d. Nr. 60 (9079)Valstiei laikratisKomentarai

  Kart Jzus papasakojo palyginim apie pirkl, perkant brang perl: Su dangaus karalyste yra kaip su pirk liu, iekaniu grai perl. Atrads vie-n brang perl, jis eina, parduoda visa, k turi, ir nusiperka j (Mt 13, 4546). Galiljos Mokytojo mintis labai aiki: dangaus karalyst yra tas

  brangusis perlas, kur reikia sigyti bet kokia kaina, net visk parduodant. ios dangaus karalysts siekiame, si-traukdami tikini ir Diev mylin-i moni bendruomen. i Dievo tauta yra tas brangusis perlas, kurio reikia iekoti, o suradus branginti.

  Ms laikais ne visiems Diev ti-kini moni bendruomen panai brang perl, kur bet kokia kai-na reikt sigyti. Dabartinis mo-

  gus turi daugyb pasirinkim. Yra daug partij, draugij, klub, kurie deklaruoja savo vertybes bei siekius ir kvieia mones prisijungti prie j. Yra daug neformali susivienijim, kurie patraukia ypa jaunus mones, nusivylusius vyresnij klaidomis ir veidmainystmis. iniasklaidoje nu-skambjo inia apie bandym ka-kur Europoje sukurti pedofi l par-tij. Savo sekj Lietuvoje suranda net satanistai, niekinantys Diev ir garbinantys ton.

  Niekuomet mogus nebandys pri-sijungti prie tokios bendruomens, kuri jam atrodys nepatraukli ir ne-naudinga. Taiau ms laikais da-

  nai yra reklamuojami visikai bever-iai daiktai, kuriuos siekiama parduoti kaip ger prek.

  Nepriklausomybs pradioje buvo beveik madinga tikti Diev ir save laikyti Banyios nariu, o po dvide-imties met pastebime kai kuri permain. Banyia yra niekinama ir siekiama j nutildyti. Daug kas nor-t, kad visuomenje nebt girdimas Banyios balsas, raginantis laikytis

  Dievo sakym ir neiti susinaikini-mo keliu.

  ios antikristins pastangos jau nea ms visuomenei paius kariau-sius vaisius. Vis daniau vietoj meils sutinkame neapykant, vietoj teisin-gumo matome sunkiai paabojam nusikalstamum, o nuo suki nepa-deda net moderniausios apsisaugoji-mo priemons, vietoj viesios vilties girdime paias niriausias progno-zes. Daugelis, nepakeldami dabarti-ns padties, renkasi lengviausi ke-li bgti i Lietuvos. Bet visa tai dar nra blogiausia.

  Pastarosiomis dienomis per Lietu-v nuvilnijo protu sunkiai suvokiamas

  nusikaltimas, kai dvi gimnazists nu-ud ir gabalus supjaust savo bend-raam draug. Lietuva eilin kart aikteljo: kas vyksta ms visuome-nje? Koks turi bti iaugs plinys, jeigu vyksta toki nusikaltim? Psi-chologai, sociologai, pedagogai d-lioja savo teorijas ir hipotezes, kodl paaugliai danai tokie iaurs.

  Po vienu straipsniu ia tema in-ternete buvo parayta daugiau kaip

  tkstantis komentar. Vieni ra, kad tokius nusikaltlius reikia audyti, kiti kaltino tvus, nepriirjusius savo vaik. Ir tarp to tkstanio komenta-r tik keli para ties, kad didiausia ms visuomens nelaim prarastas Dievo tikjimas. J prarads mogus pamau grta barbaryb. Jeigu nra Dievo, tuomet viskas galima, iuos F.Dostojevskio Karamazovo odius tyliai savo irdyje kartoja imtai tks-tani ms dien moni. Kokiu pagrindu galima remti jauno mo-gaus ugdym, kad jaunuolis subrst teisingas, mylintis ir gailestingas kiek-vienam sutiktam mogui? Atmetus Diev, tokio pagrindo nebelieka. Ant mogikojo egoizmo pamato galima usiauginti pagonis, satanistus, mog-udius, pinigus garbinanius valdi-ninkus, tik niekuomet nebus mano-ma usiauginti vieni kitus mylini ir gera linkini tautiei.

  Tuo brangiuoju perlu negali bti vien kultrinis tikjimas, kai prii-mamos krikionikos tradicijos, bet Dievas netampa viso ko alfa ir ome-ga. Tikjimas yra brangusis perlas, kai su Dievu keliamasi ir gulama, kai su juo planuojama dabartis ir atei-tis, kai Dievo balsas nuolat girdimas sinje.

  Ar turime brangj perl? Ar kartais ko nors nebranginame labiau u Jz Krist ir jo Evangelij? Tai klausimai, kuriuos kiekvienas turi-me surasti labai asmenikus savo at-sakymus.

  Albinas aplikasVL urnalistas, albinas.caplikas@valstietis.lt

  Kada mons skundiasi, kad darbdaviai jiems moka atlyginim nelegaliai? Paprastai tada, kai neten-ka darbo. Kaip vertinti tokius vlyvus praregjimus?

  Neseniai redakcij kreipsi iau-lietis Antanas. Darbdavys ilgus me-tus jam atlyginim mokjo i dviej dali. Vienas atlyginimas buvo ofi -cialus, o kitas, iek tiek didesnis, ne-legalus. Pastarj darbdavys Antanui mokdavo rankas. Ir tai vien die-n darbdavys suman keisti veiklos krypt ir Antanui darbo neliko. Jam paskyr statymuose numatyt kom-pensacij, taiau j skaiiavo tik nuo ofi cialaus atlyginimo. Dabar Antanas pasipiktins reikalauja, kad laikra-tis aprayt it istorij arba priverst darbdav sumokti kompensacij ne tik nuo legalaus, bet ir nuo nelega-laus atlyginimo.

  Kaip tik tuo metu rengiau straips-n apie Socialins apsaugos ir darbo ministerijos silom nelegalaus dar-bo draudimo statymo projekt. Be kita ko, projekte numatytos sankci-jos ne tik nelegaliai mog darbi-

  nusiam darbdaviui, bet ir nelegaliai dirbusiam darbuotojui. Tiesa, pasta-rajam skirtinos baudos yra gerokai maesns. Yra numatytas atvejis, kai apie nelegal darb pranes darbuo-tojas atleidiamas nuo atsakomybs. Taiau akivaizdu, kad Antano atve-ju tokios ilygos negalima pritaikyti. Juk mogus skundiasi ne todl, kad jam buvo mokamas nelegalus atlygi-nimas. Jeigu darbdavys bt jam sky-rs kompensacij nelegaliais pinigais, Antanas niekam nebt skundsis. Todl taikant kol kas dar tik silom priimti statym Antanas ne tik ne-isikovot didesns kompensacijos, bet dar ir bt nubaustas nuo 500 iki 1000 lit bauda.

  Taiau neskubkime Antano smerkti. Jis dirbo sunk darb ir buvo tikrai nusipelns gauti dides-n nei ofi cial atlyginim. Akivaizdu, kad mogus nelabai susigaudo sta-tym labirintuose tuo darbdavys ir pasinaudojo. O dabar Vyriausyb si-lo bausti ne tik darbdav, bet ir An-tan. Taiau pasvarstykime, ar galime darbdav ir darbuotoj vadinti lygia-veriais partneriais ir dl nelegalaus darbo bausti abu? Jau nuo Romos im-

  perijos laik darbo teisje fi ksuojama, kad darbuotojas yra silpnoji, o darb-davys stiprioji darbo pasidalijimo grandins dalis. Romnai buvo ir yra teiss, juk darbdavys, o ne Antanas pasil pasirayti jau parengt darbo sutart ir laikytis vis slaptj proto-kol, darbdavys moka mokesius ir atlyginim, darbdavys sudaro darbo slygas, kurios gali bti ir geros, ir ne-pakeniamos.

  Akivaizdu, kad daugeliu atvej darbuotojas Lietuvoje yra varytas kamp, todl ir sutinka dirbti nelega-liai. mogus neturi realaus pasirinki-mo. Neteko girdti, kad darbuotojas savo darbdaviui pats pasilyt mokti jam atlyginim nelegaliai, nemokant

  mokesi. Sakysite, kad mogus turi bti smoningas ir siningas? Taip, tokiais turtume bti visi. Taiau ne-umirkime ir aplinkybi Antanas turi ilaikyti ne tik save, bet ir bedar-b mon bei tris mokykl lankan-ias dukreles. Kita vertus, ar galime i darbuotojo reikalauti, kad jis bt siningas, kai Vyriausyb jo neap-saugo nuo nesining darbdavi kerto, juk pranedamas apie nele-gal darb mogus rizikuot prarasti

  bet kok darb. Labai danai darbuo-tojas paprasiausiai neturi kito pasi-rinkimo arba dirbsi pagal darbdavio numatytas slygas, arba tavo vietoje dirbs kiti.

  Pabandykime igirsti ir darbda-vi argumentus ir atsakyti klausim, kiek nelegalus darbas susijs su noru apgauti valstyb, ir kiek norint isi-laikyti rinkoje. Gal tai atsitiktinumas, taiau danas kalbintas verslininkas neofi cialiame pokalbyje prisipasta neretai paeidiantis statymus le-galiai dirbdamas jis neisilaikyt rin-koje, bankrutuot. Sunku patikti, kad darbdavys savo noru rizikuot. Kaip yra i tikrj?

  Deja, statymo rengjai ir realiai rinkoje dirbantys mons tuos paius dalykus mato skirtingai. Valdininkai skaiiuoja, kiek praranda valstyb, tuo tarpu rinkoje dirbantys ir susidurian-tys su realiomis problemomis mo-ns svarsto labai konkreiai ar taip dirbdamas isilaikysiu, ar bankrutuo-siu. Jeigu kyla grsm, tada mogus

  imasi nelegali veiksm ir juos vadi-na btinybe.

  Nelegalaus darbo draudimo sta-tymo projektui Vyriausyb jau pri-tar. Darbo inspekcija ruoiasi m-iui bus formuojamos nelegalaus darbo kontrols grups, kurios bend-radarbiaus su VMI, policija, FNTT ir kitomis institucijomis. Tokios kont-rolieri grups ukuos sektori po sektoriaus ir imsis pai grieiausi priemoni.

  Daugeliu atvej darbuotojas Lietuvoje yra varytas kamp, todl ir sutinka dirbti nelegaliai. mogus neturi pasirinkimo. Neteko girdti, kad darbuotojas savo darbdaviui pats pasilyt mokti jam atlyginim nelegaliai, nemokant mokesi.

  Vis daniau vietoj meils sutinkame neapykant, vietoj teisingumo matome sunkiai paabojam nusikalstamum, o nuo suki nepadeda net moderniausios apsisaugojimo priemons.

  Savaits komentaras

  Brangiausias perlas

  Vyriausyb silo grietai bausti ir vilk, ir avel

  Vyriausiasis redaktoriusStasys Jokbaitis

  Administrator (8 5) 210 0110

  Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojaMeil Tarakeviien Atsakingasis sekretoriusRobertas Sabaliauskas (8 5) 210 0113

  SODYBA, BII AVILYS Nijol Baronien (8 5) 210 0035

  TVIKS VIESA Bernardas aknys (8 5) 210 0090

  SVEIKATA Aurelija Mekait (8 5) 210 0044

  KININK INIOS Meil Tarakeviien (8 5) 210 0044

  MOTERS PASAULIS Egl Valionien (8 5) 210 0035

  ETADIENIS Rta Kliyt (8 5) 210 0035

  PRIEBLANDOS Vismantas ukleviius (8 5) 210 0042

  Dizaineriai (8 5) 210 0113

  Fotokorespondentas (8 5) 210 0113

  KRATO KORESPONDENTAI:

  KAUNAS Albinas aplikas 8 655 74 524Gediminas Staniauskas 8 640 19 043Saulius Tvirbutas 8 655 38 128

  PANEVYS Vida Tavorien 8 615 75 183

  KELM Nijol Petroit (8 427) 56 797

  MS AUTORIAI: Algimantas ekuolis (raytojas), Jonas Maiukeviius (raytojas), Kazys Saja (raytojas), Sigitas Tamkeviius (arkivyskupas), Tautos fondo (JAV) tarybos pirmininkas Jurgis Valaitis.

  REDAKCIJASaltoniki g. 29 / Sli g. 3, LT-08105 Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 210 0110, faksas (8 5) 242 1281.El. patas redakcija@krastospauda.lt.

  SKELBIMAI PRIIMAMI:Vil niuje: Saltoniki g. 29 / Sli g. 3 (3 auk tas), nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 5) 210 0110 (skelbimai@krastospauda.lt). Faks. (8 5) 242 1281. Kaune: emals g. 16, nuo 8 iki 17 val. Te l. (8 37) 40 93 71 (kaunas@krastospauda.lt). Dl prenumeratos skambinkite (8 5) 210 0060 (prenumerata@krastospauda.lt) arba nemokamu tel. 8 800 20 090.

  Laikratis leidiamas nuo 1940 met. Spaus di na UAB Lietuvos ryto spaustuv, Kauno g. 51, LT-21372 Vievis. Of se ti n spau da. 8 sp. lan kai. Ti ra as 29 149 egz. In dek sas 0127; ISSN 10214526; us. Nr. 926. Rankraiai nerecenzuojami ir negrinami. U skelbim ir reklam turin bei kalb redakcija neatsako.

  Leidjas udaroji akcin bendrov

  Generalin direktor Liudmila Rybnikova

  Administrator (8 5) 210 0110

  Reklamapardavimai@krastospauda.lt

  Prenumerata ir platinimas (8 5) 210 0060

  Buhalterija (8 5) 210 0045Fondas Kaimo vaikai (8 5) 210 0110Knyg prekyba Viktorija Kanaeviit (8 5) 210 0070

 • 52011 m. liepos 30 d. Nr. 60 (9079)Valstiei laikratis Aktualijos

  altinis i Rusijos politinio elito atskleid, kad premjeras Vladimiras Putinas beveik ap-sisprend dalyvauti kit met prezidento rinkimuose, nes abe-joja dl savo statytinio Dmitri-jaus Medvedevo.

  V.Putinas buvo Rusijos preziden-tas nuo 2000 iki 2008 met. Pas-

  kui valdi perdav D.Medvedevui, nes alies Konstitucija draudia tam paiam mogui eiti alies vadovo pareigas tris kadencijas i eils. V.Putinas jau gals dalyvauti kit-met kov vyksianiuose prezidento rinkimuose.

  58-eri V.Putinas ir 45-eri D.Medvedevas ne kart atsisak atskleisti, kuris i j dalyvaus rin-kimuose, taiau, pasak pareign ir diplomat, tai sprs V.Putinas.

  Manau, kad V.Putinas dalyvaus rinkimuose, sak auktas parei-gas einantis pareignas, norjs likti anonimu. Anot altinio, V.Putinui jau seniai nerim kelia tai, kad jo statytinis gali neturti pakankamai paramos i politikos ir verslo elito ar rinkj ir, jam musis politini reform, nepavyks utikrinti sta-bilumo.

  V.Putin remia daugiau moni nei D. Medvedev. D. Medvede-vas pervertino savo svarb politin-je sistemoje, sak altinis. Kitas auktas pareigas einantis pareig-nas teig: V.Putinas nori grti, jis tikrai nori grti.

  Pasak jo, D.Medvedevo ban-dymas rodyti savo valdi suk-l V.Putinui nerim, taiau abu alies lyderiai noriai bendrauja. D.Medvedevo atstov paneig kal-bas apie kokius nors nesutarimus tarp lyderi.

  Eltos inf.

  Ginkluoti Kosovo serbai u-puol ir sudegino pasienio pos-t, apaud NATO taikos palai-kymo pajgas iaurinje Kosovo dalyje. Konfl iktas kilo dl Koso-vo sprendimo udrausti serbi-kas prekes.

  Liudininkas serbas vykio vieto-je mat deimtis kaukt vyr, ap-siginklavusi lautuvais, lazdomis, kirviais, turini Molotovo kok-teilius ir signalines raketas. Jie su-degino pasienio post. Po padegi-mo muitins ir policijos pareignai

  atsitrauk netoliese esant NATO taikdari post. Europos Sjunga (ES) grietai pasmerk besitsian-t smurt pasienyje tarp Kosovo ir Serbijos. Pastarieji vykiai yra nepri-imtini, pareik Bendrijos usienio reikal ministr Ketrin Eton.

  Serb televizijos stoties RTS duomenimis, apie 100 greiiausiai serb jaunuoli Molotovo koktei-liais apmt Jarinjs pasienio post ir j padeg. Televizija rod vaizdus, kaip usimaskav jaunuoliai niokoja post. Liudininkai pasakojo, kad 25 muitininkams ir policininkams teko sprukti Serbijos pasienio pus. U-puolikai mgino atakuoti ir neto-liese esant NATO pajg Kosove (KFOR) post. Kariai juos ivaik audydami or. KFOR paskelb, kad j personal buvo audoma, todl bus padidintos pajgos, kad bt ivengta tolesnio smurto.

  K.Eton pabr, kad Kosovas ir Serbija privalo nedelsdami nutraukti smurt. Ji savo susirpinim telefonu pareik Serbijos prezidentui Borisui Tadiiui ir Kosovo vyriausybs vado-vui Haimui Taiui. Pasak pareigns, abi alys privalo atnaujinti dialog ir isiaikinti neisprstus klausimus.

  Nutraukti smurt treiadienio vakar pareikalavo ir B.Tadiius. Smurtas pasienyje sipliesk, kai prie savait Kosovas paskelb ser-bik preki importo draudim. Prie tok draudim pirmiausia pro-testuoja Kosovo iaurje gyvenan-tys serbai.

  VL, Eltos inf.

  Medinink byloje tariamai-siais pripainti Aleksandras Ry-kovas (g. 1968 m.), Andrejus Lak-tionovas (g. 1966 m.) ir eslavas Mlinykas (g. 1960 m.) dl nusi-kaltimo, u kur numatyta at-sakomyb pagal Baudiamojo kodekso 100 straipsn tarptau-tins teiss draudiamas elgesys su monmis, kuris priskiriamas nusikaltimams monikumui ir karo nusikaltimams.

  tariamieji yra usienio alies pilieiai, tad turi bti tam tikros procedros, todl Generalin pro-kuratra kreipsi teism dl j pri-painimo tariamaisiais pagal nauj Baudiamojo kodekso straipsn. Iki tol minti asmenys buvo kaltinami tyiniu Lietuvos pareign nuudy-mu vykdant tarnybines pareigas,

  sak Generalins prokuratros Or-ganizuot nusikaltim ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Raimon-das Petrauskas.

  Ketvirtadien Vilniaus miesto pirmos apylinks teismo ikiteismi-nio tyrimo teisjas patenkino Ge-neralins prokuratros Organizuo-t nusikaltim ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro praym baudiamojoje byloje dl Medinin-k muitins posto darbuotoj nu-udymo ir pripaino tariamaisiais mintus Rusijos pilieius dl tarp-tautins teiss draudiamo elgesio su monmis.

  Vl bus kreiptasi dl kardomo-jo sumimo ir bus praoma iduoti nauj Europos areto order. Nusi-kaltimams monikumui netaiko-mas senaties terminas.

  1991 m. liepos 31-osios ryt sep-tyni OMON smogikai nuud sep-tynis neseniai atsikrusios Lietuvos sien saugojusius policijos ir muiti-ns darbuotojus.

  I soviet gniaut isilaisvi-nusios Lietuvos tarnybos neteko Mindaugo Balavako, Algimanto Juozako, Juozo Janonio, Algirdo Kazlausko, Stanislovo Orlaviiaus, Antano Musteikio ir Riardo Ra-baviiaus.

  Sunkiai sueistas ir vienintelis li-ks gyvas Tomas ernas prisimena nuo miko puss vagonl bgant mog, ksnius ir vi serij tie-siai pasienieiams galvas.

  Omonininkas Konstantinas Ni-kulinas-Michailovas i met gegu- nuteistas kalti iki gyvos galvos.

  VL, Eltos inf.

  Klaipdos rajono apylinks teisme inagrinta administraci-n byla, kurioje patraukta admi-nistracinn atsakomybn moteris kaltinama tuo, kad pavog vairi gli nuo kap, esani Slengi kaime, Klaipdos r.

  Vogtas gles kapini plik vliau susodino savame dare. Teismo pos-dio metu apklausti liudytojai nurod, kad t dien lijo lietus, taiau kaimy-n O.D. jo kapini link. monms kilo tarimas, k galima veikti tokiu oru kapinse.

  Liudytojai pamat, kaip O.D. pra-djo rauti gles nuo kap. Jiems buvo smalsu, kur ji ds gles i kapini, to-dl nieko nesak toliau j pasek ir pamat, kad moteris parsive gles namo. Netrukus moterik vogtas g-les pasodino savo sodo lysvje alia darovi.

  Pasak liudytoj O.D. rov ir sky-n gles ne tik nuo kap, bet ir sve-timuose soduose bei daruose, taiau

  tai pirmas kartas, kai nuo kap bt pavogta tiek daug gli.

  Taip pat buvo apklausta kap pri-irtojo sutuoktin, kuri nurod, kad mons tiek jai, tiek jos sutuoktiniui nuolat skundiasi, kad dingsta gls nuo kap. Paeidja, nors ir buvo ga-vusi aukim, teismo posd neatvy-ko. Ignoravo ji ir pakartotin kvietim. Teismas nusprend, kad administraci-nn atsakomybn traukiamas asmuo smoningai siekia ivengti atsakomy-bs, todl byl inagrinjo nedalyvau-jant kap plikei.

  Klaipdos rajono apylinks teismo nutarimu u administracin teiss pa-eidim jai paskyr vos 300 Lt baud ir nurod j sumokti per 6 mnesi laikotarp.

  Kitame kaime gyvenanti garbaus amiaus senol pasil geresn bau-d: Toki reikia kikai pamokyti krsti gerai viso kaimo akivaizdoj. Praeit bet koks noras vogti.

  VL, Klaipdos rajono apylinks teismo inf.

  Vl nori prezidentautiNeramumai Serbijos ir Kosovo pasienyje

  Medinink udyni kaltinink senatis jau neigelbs

  Kaimo kapini plik atsipirko menka bauda

  Usienyje

  ES grietai pasmerk besitsiant smurt pasienyje tarp Kosovo ir Serbijos. EPA-Eltos nuotrauka

  V.Putinas buvo Rusijos prezidentas nuo 2000 iki 2008 met. Paskui val-di perdav D.Medvedevui.

  EPA-Eltos nuotrauka

  1991 m. liepos 31-osios ryt septyni OMON smogikai nuud septynis neseniai atsikrusios Lietuvos sien saugo-jusius policijos ir muitins darbuotojus. Eltos nuotrauka

  Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

  Prieblandos

 • 6 2011 m. liepos 30 d. Nr. 60 (9079)Valstiei laikratis

  Trabzone (Turkija) vykstania-me XI Europos jaunimo (1417 met) vasaros olimpiniame fes-tivalyje Lietuvos sportininkai jau laimjo vien aukso, vien bron-zos ir du sidabro medalius

  R.Meilutytei sidabras

  Mergin 50 m plaukimo lais-vuoju stiliumi varybose Lietuvos atov Rta Meilutyt ikovojo si-dabro medal.

  14-met lietuv finale nuotol veik per 25,67 sek. ir 0,3 sek. pa-gerino Lietuvos rekord, kur pasiek atrankos varybose. Rta nuo nuga-ltoja tapusios vokiets Anos Stefani Dyterls atsiliko vos 0,02 sek. Bron-zos apdovanojim peln ital Dor-da Bjondani (25,94 sek.). Atrankos

  varybose R. Meilutyt tarp 29 daly-vi buvo pirma (25,97 sek.).

  Mergin 100 m plaukimo nuga-ra nale 14-met Ugn Mautaity-t um septint viet (1.06,66), o mergin 200 m plaukimo laisvuoju stiliumi nale 14-met Eva Glioe-ryt niavo atunta (2.10,05).

  Vaikin 100 m plaukimo krtine B nale 16-metis Mantas Aurukeviius niavo etas (1.07,27) ir galutin-je skaitoje um 14- viet. Vaikin 1 500 m plaukimo laisvuoju stiliumi varybose 15metis Povilas Strazdas liko priepaskutinis, 19-as (16.31,61).

  Liko be apdovanojimo

  Vaikin rutulio stmimo vary-bose Lietuvos atstovas Paulius a-binskas um penkt viet.

  17-metis lietuvis skmingiausiu ban-dymu rutul nustm 18 m 90 cm.

  Nugaljo ukrainietis Vladislavas ernikovas (20 m 13 cm), sidabro medal peln suomis Matis Sivonenas (19 m 43 cm), o bronza atiteko Bosni-jos ir Hercegovinos atstovui Mesudui Pezerui (19 m 13 cm). P.abinskas at-rankos varybose tarp 17 dalyvi buvo septintas (18 m 13 cm).

  M.Morauskaits triumfas

  Mergin 400 m bgimo vary-bose Lietuvos atstov Modesta Mo-rauskait ikovojo aukso medal.

  15-met vilniet nale nuotol veik per 54,07 sek. ir pagerino Lie-tuvos jauni (iki 15 met) rekord.

  M.Morauskait tapo penkta Lie-tuvos lengvaatlete, olimpiniame fes-tivalyje ikovojusia nugaltojos titu-

  l. 1995 m. aukso medalius ikovojo Mindaugas Puktas (2 000 m kli-tinis bgimas) ir Agn Visockait (200 m), 1999 m. Vytautas Seliu-kas (uoliai aukt), o 2003 m. Lina Grinikait (100 m).

  Bsimoji Vilniaus Gerosios Vilties gimnazijos deimtok antr viet u-musi belg Kimberl Efoni aplenk 0,23 sek. Bronzos medal peln ispan Barbara Kamblor (+0,96 sek.).

  Jauiuosi puikiai. Tai labai sun-kus, bet maloniausias nias mano gyvenime, sak M.Morauskait. Mano tikslas buvo prizin vieta. Pri-sipainsiu, kad prie festival aukso medalio nelabai tikjausi.

  Treners Irenos Je movos aukl-tin teig, kad ikovoti pergal jai labai padjo didiulis artimj, ko-

  mandos draug ir visos olimpins delegacijos palaikymas. Sportinink paymjo, kad prie nal ji nejaut didelio psichologinio spaudimo.

  Modesta neslp, kad per apdova-nojimo ceremonij labai jaudinosi.

  Lietuvos himnas mano garbei skambjo pirm kart. Tai ypatingas jausmas. Mano pulsas turbt buvo 300, ypsojosi bgik.

  Nelidi, kad nebuvo pirma

  100 m plaukimo laisvuoju stiliu-mi varybose Rta Meilutyt iko-vojo bronzos medal.

  Plymute (Anglija) nuo prajusi met vasaros gyvenanti ir besitreni-ruojanti R.Meilutyt nale distancij veik per 56,41 sek. ir 0,16 sek. pa-gerino Lietuvos rekord, kur pasiek atrankos varybose. 14-met lietuv pirmavo didij dal distancijos.

  Nugaljo vokiet Ana Stefani Dyterl (55,85 sek.), o sidabro me-dal peln rus Marija Baklanova (56,09 sek.).

  14-met lietuv atrankos var-ybose tarp 27 dalyvi buvo antra (56,57 sek.).

  Esu labai patenkinta savo re-zultatais ir pasiektais rekordais. Ne-sitikjau, kad plauksiu taip greitai. Turbt tai lm sunkios treniruots. Padariau visk, k galjau, sak R.Meilutyt. Ji paymjo, kad tikrai nelidi, jog nepavyko bti pirmai.

  R.Meilutyt galjo dalyvauti ir i met pasaulio suaugusij em-pionate, taiau nusprend vykti festival ir kovoti dl medali.

  D.Rapys nesitikjo medalio

  Vaikin 200 m plaukimo nugara varybose Lietuvos atstovas Danas Rapys ikovojo sidabro medal.

  16-metis panevietis nuotol veik per 2 min. 4,01 sek. Lietuvos vaikin iki 17 met rekord page-rins D.Rapys 1,47 sek. nusileido britui Neitanui Teodorisui. Didij dal distancijos Lietuvos plaukikas buvo pirmas, taiau paskutinje 50 metr atkarpoje jis turjo pripainti brito pranaum. Bronz peln da-nas Mortenas Hansenas (2.04,86).

  Medalis man tikrai netiktas. Tai didiausia pergal per vis karjer. Labai stengiausi. Pagrindinis tikslas ioje rungtyje buvo Lietuvos rekor-das, po apdovanojimo ceremoni-jos sak savo mgstamiausioje rung-tyje medal ikovojs D.Rapys.

  Atrankos varybose jis tarp 29 dalyvi buvo ketvirtas.

  Jaunieji krepininkai ais fi nale

  Vasaros olimpinio festivalio vai-kin krepinio turnyro pus nalyje Lietuvos penkiolikmei rinktin 75:50 (20:12, 22:15, 12:14, 21:9) nugaljo Turkijos krepininkus ir ikop nal.

  Gintaro Razuio ir Remigijaus Bardausko treniruojamai ms a-lies komandai Antanas Krimelis pel-n 21 tak, Tautvydas Paliuknas 13, Mantas Montvila 12, Deividas emgulis (11 atk. kam.) 10.

  Finale lietuviai ais su metais vy-resniais Serbijos krepininkais.

  Pagal Eltos inf. pareng Robertas Sabaliauskas

  Sportas

  (Us. 525)

  Js dirbate ems kyje, staty-bose, siuvykloje ar kavinje, kertate mik, remontuojate automobilius ar usiimate kita veikla?

  Taiau jei dirbate be darbo sutar-ties ar kitaip o cialiai pagal staty-mus nedeklaravs (neregistravs) savo darbo (veiklos), tai dirbate nele-galiai! Dirbaniojo nelegaliai sveika-tos, gyvybs, teiss darbo umokes-t negina jokie darbo statymai.

  Dirbant be darbo sutarties darb-davys Jums gali neatlyginti u dar-b. Susirgus nebus mokama paalpa, susialojus darbe nebus atlyginama ala. uvus darbo vietoje, artimieji ne tik netekt brangaus mogaus, bet ir negaut pinigini imok.

  Dl nelegalaus darbo valstybs, socialinio draudimo, savivaldybi biudetai, kuriais taip pat kiekvienas i ms naudojams, negauna paja-m; nelegalus darbas kenkia ir vers-

  lininkui, nes o cialiai neregistruotu darbu sukuriama nusikalstama kon-kurencija.

  inote, kur dirbama nelegaliai? Pranekite Valstybins darbo ins-pekcijos pasitikjimo telefonu Vil-niuje 213 9750, el. patu nelega-lus@vdi.lt arba elektroniniu laiku i Valstybins darbo inspekcijos in-terneto svetains www.vdi.lt tituli-nio puslapio.

  Valstybin darbo inspekcija primena

  Nelegalus darbas apvagi save, savo vaikus ir savo ateit!

  Uvakar Klaipdos gyvento-jams ir miesto sveiams duris at-vr pirmas daugiafunkcis sporto ir pramog kompleksas vyturio arena. Universalios arenos ati-darymo ikilmse, kurias stebjo sausakima irov minia, koncer-tavo legendin brit roko grup Smokie ir simfoninis orkestras.

  vyturio aren valdanios UAB Klaipdos arena direktors Jolitos Kricks teigimu, naujoje arenoje vyk-sianiais renginiais tikrai liks paten-kinti tiek sporto mgjai, kurie, be Europos krepinio empionato kov, ia gals stebti ir kitas sporto vary-bas, tiek vairios muzikos gerbjai.

  Siekdami patenkinti paios vai-riausios publikos poreikius ir skon, pirmo sezono metu klaipdieiams ir miesto sveiams planuojame pasilyti ne maiau nei 60 kokybik sporto ir pramogini rengini, kuriems anks-iau rengti Klaipdoje tiesiog nebu-vo tinkamos vietos. Esame tikri, jog nuo iol kokybik rengini pasila uostamiesio gyventojams turiningu laisvalaikiu leis mgautis neivaiuo-jant i savo miesto, sako J.Krick.

  Keturi aukt, apie 23 tkst. kv. m vyturio arenoje priklausomai nuo renginio tipo tilps nuo 1 800 iki be-veik 7 000 irov. Arenos valdytojai prognozuoja, kad nuo atidarymo per ateinanius metus nauja uostamiesio arena sulauks apie 200 tkst. lanky-toj. Investicijos i uostamiesio aren siekia apie 60 mln. Lt.

  vyturio arena viena i e-i aren, kuriose vyks Eurobasket 2011 rungtyns. Rugpjio 31rug-sjo 6 dienomis Europos empio-nato D grups varybas ais Rusi-jos, Slovnijos, Gruzijos, Bulgarijos, Ukrainos ir Belgijos rinktins.

  Lietuvos nacionalin komand ia bus galima pamatyti rugpj-io 4 ir 6 dienomis msikiai ais draugikas rungtynes su Slovnijos ir ekijos komandomis.

  VL, Eltos inf.

  Uostamiestyje atidaryta vyturio arena

  Medali lietus olimpiniame festivalyje

  R.Meilutyt (nuotraukoje deinje) olimpiniame festivalyje suibjo asmeniniais rekordais ir dviem laimtais medaliais.

  D.Rapiui ikovota vieta jam paiam buvo staigmena. EPA-Eltos nuotraukos

  Modesta Morauskait peln festi-valio aukso medal.

  Atidarymo ikilmse sal buvo per-pildyta. Eltos nuotraukos

  Europos empionato talismanas u-vakar lanksi Klaipdoje.

 • aliasis vejos kilimas

  Kitus straipsnius skaitykite laikratyje

  etadienis

  11 p.

  Karo ivarginti mons Afganistane ilgisi taikos ir darbo

  20 p.

  Sodyba

  Bii avilys

  Visas tas ViktoroMalinausko diazasJo balso niekaip nesupai-niosi su kit. Tai io dai-nininko vizitin kortel, garantavusi ilg, daugiau kaip keturiasdeimties met, scenin karjer nuo Vilniaus aid ansamblio solisto, Vilniaus bokt konkurso laureato iki i dien.

  Rta Kliyt

  Igirdusi ms praym registruoti baga gabenti iki Kabulo, Vilniaus oro uosto darbuotoja pavelg mus nustebusiomis akimis: to daryti jai dar neteko. Suvelnjusiu balsu paaikino kelions subtilybes, lyg ketindama kelion mums dti krislel gerumo.

  Rta Kliyt

  Buvusio iuklyno vietoje reiausi augalai

  7 p.7 p.

  Didij gyvenimo dal mes praleidiame darbo-vietse. Antraisiais na-mais tampa biurai, ce-chai, mokyklos, kavins, ligonins, parduotuvs. Kai kam svarbesni nei na-mai yra... iltnamiai.

  Nijol Baronien

  Mgstantieji vairiaspal-vius dekoratyvinius auga-lus ino, kad geriausiai j grois irykja alios ve-jos fone. Taiau rengti, priirti ir puoselti vej moka ne kiekvienas.

  Viktoras Mockus

  Skm lydi nuoirdiai priirinius bites

  23 p.

  Rima ir Gediminas ilins-kai ino, kad be bii j gyvenimas bt nevisa-vertis. Kiekvien pavasar didiausia vent jiems bitui apsiskraidymas.

  Nijol Baronien

  Bitininkai padovanojo prasming skulptr

  23 p.

  Ukmergs bitinink draugi-ja skaiiuoja penkiasdeim-tuosius gyvavimo metus. Minint i sukakt, venti-n susitikim prie Ukmergs ligonins buvo pakviesti ukmergikiai. ios staigos skvere ikilo skulptoriaus Rimanto Zinkeviiaus su-kurta bitininko skulptra.

  Vaidot Grikeviit

  VLA3001VLA3002VLA3003VLA3004VLA3005VLA3006VLA3007VLA3008VLA3009VLA3010VLA3011VLA3012VLA3013VLA3014VLA3015VLA3016VLA3017VLA3018VLA3019VLA3020VLA3021VLA3022VLA3023VLA3024VLA3025VLA3026VLA3027VLA3028VLA3029VLA3030VLA3031VLA3032

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice