Valstiečių laikraštis 2014 07 05

Download Valstiečių laikraštis 2014 07 05

Post on 01-Apr-2016

223 views

Category:

Documents

10 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 07 05

TRANSCRIPT

 • 4OMASYVAS

  +IEKVIENASUTAIKADTURITELEFONONUMERMOKA-OKABENDROVEIa-ANONUMERISkKURISAVOVERSLUSSUKIOJAPOVISOKIASOFORINESZONASIRKETINATOLIAUDALYVAUTITOKIAMEVERSLE+ODLNEJEITAIRAMIAIIRI224KURIIRPATINESKURSTA

  0ASIPIKTINO3EIMONARYS

  iniasklaidai apraius nenor-mali situacij, kai vien u por kompiuterini operacij kiekvie-nas telekomunikacinio ryio ope-ratorius vartotoj sskaita pratur-tino privai bendrov milijonais, pasipiktino Seimo narys, Teiss ir

  teistvarkos komiteto vadovas Ju-lius Sabatauskas, kuris Parlamente pateik Elektronini ryi staty-mo 34 straipsnio pakeitimo staty-mo projekt.

  Lietuvos mobiliojo ryio ope-ratori klientai jau daugel met naudojasi numerio perklimo pa-slauga. U ios paslaugos stovi ne-matomas mokestis, verslininkams sukrovs solidias apyvartas, taiau realiai j sumoka vartotojai. Todl btina sukurti tok model, kuris bt paremtas vis ryio operato-ri bendradarbiavimo principu, kai visi operatoriai kartu kuria viej

  staig, kuri administruoja numerio perklimo paslaug ir taip apsaugo vartotoj interesus.

  Tai bt ne pelno siekianti s-taiga, nes numerio perklimo katai bt grindiami realiomis paslau-gos snaudomis, kaip yra dauge-lyje Europos valstybi, o ne ios paslaugos administratoriaus sie-kiu gauti kuo daugiau pelno, kaip dabar yra Lietuvoje, prajus be-veik 8 metams nuo tokio pasirink-to abonent numerio perklimo modelio gyvendinimo pradios.

  MLIEPOSDETADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T

  *QGAHP= p. f

  IANDIENSKAITYKITE

  4REIADIEN6,SUPRIEDAISGEJEJGEJEKO)KPANOL=O=QHEO

  m$ENDROLOGAS2IMVYDAS+AREIVA RAGAN LUOTOMISPRADJODOMTISBDAMASGIRININKUVLIAUPABANDJASDAUGINTI

  m$LNEPRASTAIVSAUSBIRELIOVAIZDASDARUOSEIRSODUOSELIDNOKAS2ETASMGAUJASISAVAISAGURKAIS RAGAUJAPIRMJPOMIDOR"RAKIBUVONEDAUGOIRTOSPAIOSPRASIDJUSLIETUMSSUPUVO

  m+AI6YTAUTAS-IKINISVALDINGAIIKELIARANKDUODAMASENKLDAUGIATKSTANTINEIJUNGTINEICHORARMIJAISUVOKIAMEKADODIAIchorve-dys IRkarvedys LIETUVIKALBOJEYRAARTIMINETIKDARYBAIRSKAMBESIU

  m 3UBJURUSI NUOTAIKA ITVERMS STOKANUSILPS IMUNITETASSUMENKUSIPOTENCIJA+AIPUSAMIUSVYRUS ITINKAIOSBDOS JIEDANIAUSIAI TIKISI KAD IENEGALAVIMAIPRAEISSAVAIME$EJA TAInSIGNALASKADMETASPASITIKRINTITESTOSTERONOLYGORGANIZME

  SODYBA p. f

  SODYBA p. f

  ETADIENIS p. f

  36%)+!4! p. f

  .ERANDAVAISTpieno rinkai GYDYTI

  .EIALIESVALDIANEI"RIUSELISKURKREIPSIPIENOGAMINTOJAINETURIAIKIRECEPTKAIPPADTIIGYDYTINEGALUOJANI,IETUVOSPIENORINK

  *QGAHP=2 p. f

  alloverpress.eeJQKPN=QG=

  2(BKPKIKJP==O

  1O

  6IDA4AVORIEN6,URNALIST

  0ARAZITINIAIVERSLIUKAIIRTOLIAUKLESTS,IETUVOJE

  2YIREGULIAVIMOTARNYBA224n3EIMONARIKRITIKOSUGNYJE6ERSLINIEKOSUSIKRAUNANTMILIJONUSLICENCIJUOJANTIKONTORAIRPATINESKURSTA3EIMASTRYPIOJA

 • 2 MLIEPOSDmNr. 54 (9382) 6ALSTIEILAIKRATIS

  Praktikai mano silom model bt galima gyvendinti net nesi-laikant statymo, tik pakeitus RRT atitinkam apra, nustatant abo-nento teiss ilaikyti abonentin nu-mer, keiiant viej telefono ryio paslaug teikj, paslaug teikimo viet arba bd, utikrinimo slygas ir tvark, kalbjo J.Sabatauskas.

  Birelio 10 d. Seimas prita-r Elektronini ryi statymo 34 straipsnio pakeitimo statymo projektui, kuriuo siekiama kuo ge-riau utikrinti abonent teises i-saugoti savo abonentin numer ir kuriuo bus panaikinta galimyb piktnaudiauti ir bent tredaliu, kaip jis tikisi, sumainti numerio perklimo katai.

  Iniciatyva nugesinta

  Norai buvo geri, bet... Seimo In-formacins visuomens pltros ko-mitetas (IVPK), kuris iam klausi-mui svarstyti paskirtas pagrindiniu, iniciatyvai nepritar. J.Sabatausko partijos bendraygis Mindaugas Bastys sak, kad statymo keis-ti nereikia. Ms komiteto nuo-mone, pagal dabar esam situacij RRT ir taip galt visk sutvarkyti taip, kaip to nori telekomunikacini tinkl operatoriai. Ms, kaip komiteto, nuomone, keisti staty-m nebtina. Dabar RRT sto-vi tam tikroje krykelje: ar daryti visk taip, kaip nori operatoriai, ar taip, kaip dabar paskelbta, bet ope-ratoriams nepatinka, postringa-vo IVPK pirmininkas. Kiek kitaip mano operatoriai. Bendrovs Bit atstov ryiams su visuomene Rta Latinyt buvo kategorika: Mes palaikome idj, kad operatoriai patys galt sprsti ir rinktis, kas teiks numerio perklimo paslaug.

  Skaitiklis tiksi

  Taip pat kalba ir kiti operato-riai. Komitetas rekomendavo RRT daryti visk gerai ir teisingai, sil neskelbti konkurso, leisti operato-

  riams susikurti atitinkam sistem, bet RRT, nepaisydama rekomen-dacijos, j paskelb ir dl to nemato problem.

  RRT pakeit konkurso sly-gas ir panaikino draudim daly-vauti jame su operatoriais susiju-siems kio subjektams. Operatoriai i esms pritar iam pakeitimui ir pateik oficiali nuomon, kad tai neabejotinai paskatins konkuren-cij irenkant centrins duomen bazs (CDB) administratori bei darys tak jo taikomoms kainoms visiems rinkos dalyviams, besinau-dojantiems CDB administratoriaus paslaugomis. RRT teiss aktuose tvirtintos nuostatos ir konkur-so slygos suteikia teis ir galimy-b patiems operatoriams (atskirai ar grupje) dalyvauti konkurse ir administruoti CDB.

  2014 m. birelio 6 d. RRT pa-skelb viej konkurs irinkti CDB, skirtos telefono numeri perklimui utikrinti, administ-

  ratori, kuris utikrint telefono numeri perklim. Pagrindinis kriterijus, kuriuo vadovavosi RRT, rengdama io konkurso slygas, maiausia kaina, aikino RRT

  atstov ryiams su visuomene Rasa Karalien.

  Visa tai labai gerai, taiau var-totoj sskaita, nes operatoriai visk jiems ir perkelia, o Mano numeris pelnosi: 2006 m. 8 547 214 lit, 2007 m. 10 764 504 litai, 2008 m. 10 936 684 litai, 2009 m. 8 955 828 litai, 2010 m. 7 473 976 litai, 2011 m. 9 193 636 litai, 2012 m. 7 389 720 lit.

  Dauguma ekspert sutinka, kad numerio perklimo paslauga ir su tuo susijusios duomen bazs val-dymas toli grau nekainuoja tiek, kiek mokama UAB Mano nume-

  ris. Daug kas i karto sutikt teikti toki pai paslaug perpus pigiau. Gaunant pajam, gerokai dides-ni u patiriamas ilaidas, didjo ir UAB Mano numeris turimas turtas: 2006 m. 3 429 154 litai, 2007 m. 7 256 642 litai, 2008 m. 9 111 739 litai, 2009 m. 14 743 831 litas, 2010 m. 20 149 344 litai, 2011 m. 13 866 571 litas, 2012 m. 16 987 333 litai.

  "RANGSMONS

  Dabar algoms, kaip rodo prieina-ma informacija, RRT ileidia apie 10 milijon lit (RRT yra apie 150 dar- buotoj), t. y. apie pus viso biudeto. Vidutin alga virija 5 000 lit (gero-kai daugiau nei panai staig vidur-kis). Prajusi met pabaigoje algos buvo pakeltos vadovaujantiems asme-nims, ir dabar apie 20 moni gauna didesnes algas nei RRT direktorius.

  IVPK vadovas M.Bastys pabr-, kad RRT vykdo su strateginiais ir saugumo klausimais susijusias funkcijas, ir adjo pasidomti, kur reikia itin auktos kvalifikacijos spe-cialist. Taip, tai brangios profe-sijos tikrai, sak jis.

  Brangiais, ir pagrstai brangiais, save laiko ir RRT vadovai. Nuo 2014 m. liepos 1 d. RRT sprendimu radijo dani (kanal) naudojimo prieiros, skaitant radijo stebse-n, tarifams (u kiekvien mnes) taikomas naujas koeficien tas (0,6). Taigi, 2014 m. tarifas u radijo da-ni naudojimo prieir rinkos da-lyviams sumaintas 40 proc., t. y. beveik perpus. RRT laikosi vis Valstybs tarnybos statymo ir kit viej administravim reglamen-tuojani teiss akt nuostat ir grietai vadovaujasi jomis nustaty-dama darbo umokesio dydius, teig RRT atstov ryiams su visuo-mene Rasa Karalien.

  Nieko neprasto brangiai ap-mokami mons tarnyboje, supra-tingi dds Seime... Parlamentarai silo gyventi draugikai, o varto-tojai u kiekvien turim numer, kol geranorikumui pribrs RRT ir jos biznio partneriai, turi mokti po

  1 lit per metus. Jei vartotojas turi du numerius, jis moka 2 litus per metus, o jei 3 3 ir t. t. Net fiksuo-tame TEO.LT tinkle...

  Kai kas i to pralobsta ir kikena kumt. Lieka tiktis, kad naujas konkursas dl paslaugos, kuri pa-galiau pastebjo ir Seimas, vyks be trikdi ir viskas atpigs, bet gali taip ir nebti. Stebsime toliau, kaip tik-si skaitiklis.

  Aktualijos

  $ELIA.3AULTEKALEIDIASI21.57.

  Rytojiandien

  E=J@EAJHEAP=QOJA=@=I=>QOEAGPEAG@A>AOQKP=PAILAN=PN=@EAJL=GEHOEGEjH=ELOJE*=GPH=EGUOEOjH=ELOJEEHQI=OAGI=@EAJG=EOEGEjH=ELOJEEHQIKO'H=EL@KFAJQI=PKI=OPNQIL=OHEAPQOOQLANGJEF=

  *=GPLENI=@EAJ>QOjH=ELOJEEHQIKO>QOPNQIL=H=EGEHEAPHU-@EILANGJEF EAJPRUNKOjH=ELOJEKG=NPEOE=QHEQKOAEN'H=EL@KFAPEGPEJ=OJAOPELNQOHEAPQO,=FNUFAJQI=PKI=LANGJEF=

  orai.lt, VL inf.

  $IEN +28 +30

  .AKT +16 +18

  $IEN +26 +27

  .AKT +13 +15

  Poryt$IEN +30 +31

  .AKT +17 +18

  4OKKLAUSIMBUVOMEPATEIKINTERNETOPUSLAPYJEVALSTIETISLT15 proc.

  47 proc.

  15 proc.

  !RIRITE0ASAULIOFUTBOLOEMPIONATORUNGTYNES

  22 proc.

  .EPRALEIDIUNVIEN

  6IENASPERDIEN

  &UTBOLUNESIDOMIU

  +ARTAIS

  e PGAHP=E1L

  Parazitiniai versliukai ir TOLIAUKLESTS,IETUVOJE

  "IRELIOD3EIMASPRITAR%LEKTRONINIRYISTATYMO STRAIPSNIOPAKEITIMOSTATYMOPROJEKTUIKURIUOSIEKIAMA KUOGERIAUUTIKRINTIABONENTTEISESISAUGOTISAVOABONENTINNUMERIRKURIUOBUSPANAIKINTAGALIMYBPIKTNAUDIAUTI

  $AUGUMAEKSPERTSUTINKAKADNUMERIOPERKLIMOPASLAUGAIRSUTUOSUSIJUSIOSDUOMENBAZSVALDYMASTOLIGRAUNEKAINUOJATIEKKIEKMOKAMA5!"a-ANONUMERISk ALLOVERPRESSEEJQKPN=QG=

  .UOKITMETNUMATOMAnLITDIDINTIMINIMALIMNESIOALGIRLIGOSIMOKAS6ALDANTIEJIIMETPABAIGOJEARKITPRA-DIOJEADADIDINTIIRMAIAUSIASPENSIJAS4IESAVOSLIT

  Tariamasi ir dl galimybs di-dinti bazin atlyginimo dyd biu-detininkams. Jau aiku, kad nuo 2015 m. dids imokos ligos atveju.

  Vyksta diskusija, grinti 60 ar 80 proc. imokos, pareik Sei-

  mo pirminink Loreta Grauinien, pasak kurios, ios imokos tikrai bus didinamos nuo 2015 m.

  Valdantieji tarsi ir dl galimybs didinti bazin atlyginimo dyd tiems biudetininkams, kurie dirba pagal sutartis ir nra valstybs tarnautojai. Pagal darbo sutartis dirbantiems dar-buotojams n karto nesikeit darbo u-mokestis, pareik L.Grauinien.

  Pasak jos, kol kas valdantieji nesu-sitar dl ligos imok ir minimalaus atlyginim dydio. Socialins ap-saugos ir darbo ministrei Algimantai Pabedinskienei pateikti skaiiavimai, taiau jai teks dar kart sussti su fi-nans ministru ir rasti bendr sutari-m, teig Seimo pirminink.

  VL inf.

  0ENSININKAIGAUSDEIMTINEDAUGIAU

  2(=N?DURKJQKPN=QG=

 • MLIEPOSDmNr. 54 (9382) 6ALSTIEILAIKRATIS 3

  TAKINGIAUSIA%UROPOS3JUN-GOSKININKIREMSKIOKO-OPERATYVINTERESUSGINANTIOR-GANIZACIJAa#OPAn#OGECAkSTEBISILIETUVIKAISPIENORINKOSYPATU-MAISIOSORGANIZACIJOSATSTOVAIRAGINA%UROPOS+OMISIJATKREIP-TIDMESTEMPTPADT,IETU-VOSPIENORINKOJE/MSEM-DIRBIAMSSILOREMTISKITALIPATIRTIMIKADBTPAABOTIPIE-NOGAMINTOJUSLUGDANTYSKAINSVYRAVIMAI

  Lietuvikos kainos okiravo

  Vienuolika Lietuvos ems kio kooperatyv vienijanti asoci-acija Kooperacijos kelias dar ge-gus mnes kreipsi stipriausi ES kininkams ir ems kio koo-peratyvams atstovaujani organi-zacij CopaCogeca, praydama palyginti Lietuvos pieno gaminto-j kooperatyv, kuriuos perdirbjai jau ne pirm kart baudia itin e-momis pieno supirkimo kainomis, padt kit ES ali kontekste.

  Tai, kad ms alies pieno ga-mintoj kooperatyv nariams per-dirbjai moka beveik perpus ma-iau nei pavieniams kininkams, okiravo CopaCogeca vadovus. Tokio didiulio pieno supirki-mo kain kritimo kitose ES aly-se nra. Ms kooperatyvai pagal emas kainas lyderiauja Europoje. Kolegos Briuselyje buvo okiruoti, kai igirdo, kiek Lietuvoje nuo pa-vasario nukrito pieno aliavos kai-na, sak i Briuselyje vykusio CopaCogeca prezidiumo po-sdio sugrusi asociacijos Koo-

  peracijos kelias pirminink Jrat Dovydnien.

  Anot jos, nuo kovo mnesio pie-no gamintoj kooperatyvams supir-kimo kaina smuko net iki 45 proc., o pavieniams kininkams iki 2025 proc., kai kuriose kitose ES aly-se pieno kainos tekrito 3 proc.

  Apie iskirtin padt Lietuvos pieno rinkoje kalbjo ir Vilniuje viejs CopaCogeca direkto-rius kooperacijai Paulo Gouveia. Jis pabr, kad tokios tendencijos pieno rinkoje byloja apie netinka-m maisto grandins funkcionavi-m. Anot CopaCogeca direkto-riaus kooperacijai, Europos pieno rinkos observatorijos (tai nauja Europos Komisijos steigta insti-tucija, kuri turt padti prisitaiky-ti pieno sektoriui prie naujos aplin-kos, kai nuo kit met balandio 1 dienos ES bus panaikintos pie-no kvotos) duomenys rodo, kad ES jauiamas ioks toks aliavinio pie-no kain kritimas, bet bendra pa-saulin tendencija yra palanki pie-no gamintojams.

  Tramdys sankcijomis?

  CopaCogeca atstovai para-gino ir Europos Komisij atkreip-ti dmes ES kontekste neprast kain majimo tendencij Lietu-voje ir dl to susidariusi tempt padt. Taigi, lietuviki pieno rin-kos ypatumai bado akis ir Briusely-je. Taiau kas pasilys recept iam sopuliui igydyti?

  Nereikia tiktis, kad Briuselis pagrmos pirtu ir lieps pakelti kai-nas. Tursime patys pasistengti rasti priemoni susitarti ir suformuluoti abiem pusms palanki pieno su-pirkimo kain apskaiiavimo me-todik. Ms kolegos i Europos yra pasireng mums suteikti infor-macij ir pasidalyti savo patirtimi. tai Ispanijoje yra institucija, kuri analizuoja ir kontroliuoja pieno su-pirkimo sutartis ir kainas. i ir kit patirt analizuosime ir iekosime instrument, kad kainos taip ne-svyruot ir nelugdyt ms pieno gamintoj, sak J.Dovydnien.

  Dl iki savikainos kritusi pieno supirkimo kain buvo susirpins ir alies premjeras Algirdas Butkevi-ius. Jis prie deryb stalo buvo su-sodins pieno gamintoj interesus ginani organizacij ir pieno per-dirbj atstovus. Taiau tai nepavei-k pieno kain krypties.

  Tramdyti perdirbjus adjo ir ems kio ministras Vigilijus Juk-na. Gegus pabaigoje vykusiame Lietuvos pieno gamintoj asocia-cijos tarybos posdyje jis pareik, kad pieno perdirbimo monms, la-biausiai skriaudianioms pieno ga-mintojus, gali bti pritaikytos tam tikros sankcijos skirstant ES pa-ram.

  EMDIRBINUOMONnereikalinga

  Lyg amerikietikais kalneliais okinjanios pieno aliavos supir-kimo kainos lugdo Lietuvos ki-ninkus, ypa tuos, kurie priklauso kooperatyvams. Tokia pati situaci-ja buvo ir 2012-j pavasar. Tkart kooperatyvams pieno aliava buvo nupiginta apie 25 proc.

  Pieno gamintojai sutinka, kad pernai pieno supirkimo kaina buvo viena didiausi per pastaruosius metus. Taiau jie nemato prieas-ties, kodl iemet aliav kooperaty-vams bt reikj piginti taip dras-tikai kone perpus.

  Mes, kininkai, iuo atveju esa-me bejgiai. Sumaino kain nuo 1,14 Lt iki 80 cent u kilogram ir daryk, k nori, atsiduso Anyki rajono kinink Graina Banien.

  Bani fermose (tv ir snaus kiuose) apie 600 galvij, i j 250 meliamos karvs. kinin-kai daug investavo fermas, rang. Dabar padtis tokia: kuo daugiau

  dirbi ir investuoji, tuo blogiau. Ma-esnieji gamintojai numoja ranka ir pasitraukia i gamybos, o mes pri-valome atidirbti u investicijas. Dar imokas numoduliuoja ir dirbk, kaip imanai, sak ems kio politika nusivyl pieno gamintojai.

  G.Banien viliasi, kad padtis pieno rinkoje pagers, kai bus pa-statyta kooperatin pieno perdir-bimo gamykla.

  LUGDOKOOPERACIJ

  Pieno gamintojai sitikin, kad perdirbjai, maiau mokdami ko-operatyvams u parduodam pien, nori sulugyti kooperacij.

  Perdirbjai atsikerta, kad koope-ratyv parduodamas pienas yra ne-kontraktinis, todl ir kainos smar-kiai svyruoja. J.Dovydnien su iuo argumentu nenort sutikti: Su ko-operatyvais sudaromos analogikos sutartis, kaip ir su pavieniais ki-ninkais, taiau jiems taip drastikai kainos nemainamos. Juolab kad yra pienini, su kuriomis sudarome metines sutartis dl tiekiamo pieno kieki, o dl kain persiderame. i sutari mes laikoms. Taigi, mums susidaro spdis, kad kooperatyvus norima sulugdyti.

  Pasirayti ilgalaiki pieno par-davimo ir pirkimo sutari, kurio-se bt nurodyta kaina, nenori ir perdirbjai, ir kininkai. Pieno ga-mintojai nort ufiksuoti kainas, kai jos yra auktos, o perdirbjai kai emos. Taip ir nerandama kom-promiso. Galima bt pieno kain sieti su produkt kaina. Taiau to-kiu atveju sudtinga rasti atskaitos tak, nes perdirbjai gamina skir-tingus produktus, aikino Koo-peracijos kelio vadov.

  $IDINSPOCENT

  J.Dovydnien pastebjo, kad ko-operatyv lugdymas emomis pieno supirkimo kainomis neturjo dides-ns takos kinink apsisprendimui. Moralikai sunku, vienas kitas pasi-traukia i kooperatyv, bet dauguma kinink suvokia, kad be kooperacijos bus blogiau. Tai rodo ES ali patir-tis. Ten, kur seniai gyvuoja kinink kooperatyvai, toki prast tendenci-j pieno rinkoje nra, pabr ji.

  Anot kooperatyvus vienijanios asociacijos vadovs, liepos mnes vieiasi iokie tokie pragiedruliai: pieno supirkimo kainas adama po cent kit didinti. Aiku, kininkai dl to nedigauja. Ir tai supranta-ma: kainos krito deimtimis, o augs vos keliais centais.

  Akivaizdu, kad, susidarius tokiai padiai pieno rinkoje, dar labiau sumas ir pieno gamintoj, ir gal-vij. Toks kain kritimas atsilieps ir pieno kokybei bei primiliams.

  -OKAKAIPVAKARIEIAI

  Pieno aliava gerokai atpigo, taiau prekybos centr lentynose produkt kainos liko stabilios. Suprantami per-dirbj argumentai, kad pernai pieno produkt kainos vidutinikai brango apie 10 proc., nors aliava buvo bran-gesn kur kas daugiau. Taiau verta pastebti, kad u pieno gaminius Lie-tuvos gyventojai moka jau panaiai kaip vokieiai ir olandai, o pagal ki-ninkams mokamas kainas u pieno aliav velkams ES uodegoje.

  Pasak Lietuvos agrarins ekono-mikos instituto Produkt rinkotyros skyriaus vedjo Alberto Gabio, nuo 2012 met vasaros, kai visoje ES pie-no supirkimo kainos buvo pasiekusios dugn, pieno aliava pradjo brangti,

  ir per pusantr met kaina ms aly-je iaugo net apie 60 proc. madaug dvigubai nei ES ali vidurkis. Ms perdirbjai gerokai padidino kainas, matyt, ir dl to, kad kooperatyvai pie-no neivet Lenkij.

  Kalbant apie vakarietikoms pri-lygstanias pieno produkt kainas, btina vertinti prekybinink gali. Prie pieno gamintoj ir perdirbj deryb stalo liejasi aistros, o preky-bininkai be kompromis pasiima savo dal. T savo kailiu patyr ko-operatyvas Pieno puta, prie kur laik sigijs Bagaslavikio pienin. Joje perdirbama dalis kooperatyvo pieno. Nuo pernykio rudens Ba-gaslavikio pienins gamini nebe-liko viename didiausi mameni-ns prekybos tinkl.

  Mes buvome priversti trauktis, nes dideli antkainiai, visokios akci-jos, kain nuolaidos mums per di-del nata. Manau, kad sprendimas pasitraukti i io tinklo buvo vienas teisingiausi ms ingsni, tei-g kooperatyvo Pieno puta direk-tor J.Dovydnien.

  Aktualijos

  .ERANDAVAISTPIENORINKAIGYDYTIe Atkelta i 1 p.

  2ECEPTASnKININKrankose?

  Rimantas KrasuckisAIOGEKIEJEOPANEFKOAIOGEKC=IU>KOENI=EOPKLN=IKJO@AL=NP=IAJ-PK@ENAGPKNEQO

  )=J=QG=@NA?ALP=OLEAJKOQLENGE-IKG=EJKIOOP=>EHEVQKPEUN=P=E=QFQKJAL=OEJ=Q@KF=I=,EAJKC=-IEJPKFGKKLAN=PUR=E(EAPQRKFAOQ-LANG=I=@=QCPNA@=HREOKOLEAJK=HE=RKO&AEAI@EN>E=EREOGEAGOQPAHGPPQNPOPELNAOJAO@ANU>E-JAOC=HE=OGEJEJG=E@HI=LEA-JKOQLENGEIKG=EJOGQJ@E=OEA-IOGEKIEJEOPNQELNAIFANQE>APOQOEREAJUPEJAC=HE,=REAJE=EC=IEJ-PKF=EPQNPGKKLANQKPEOKGKKLA-N=PUR=EjREAJUPEOCNQLAO/QLN=J-P=I=KNC=JEVQKPEOJN=HAJCR=P=-E=QGEPKOEAEPEAOJAI=P=Q0OE-HE=QEN,EAJKP=NU>KFA)EJEOPN=OUN=OEHOP=EGUPEP=IPEGN=OO=JG?EF=OLEAJKLAN@EN>F=IOOGENOP=JP!/L=N=I0=E=QG=GKGEGKJGNA-EOLNAJ@EI@HPKJN=LNEEIP=GEJEJG=IOJANAEGPH=QGPEI=JKOE@=JC=QO@ANPL=PEAIONUPEJ-CE=QEAGKPEABAGPUREOLNAJ@EI

  0IENOGAMINTOJAINORTUKSUOTIKAINASKAIJOSYRAAUKTOSOPERDIRBJAInKAIEMOS 'H=Q@EF=QO NEOGE=QOJQKPN=QG=

  ,YGAMERIKIETIKAISKALNELIAISOKINJANIOSPIENOALIAVOSSUPIRKIMOKAINOSLUGDO,IETUVOSKININKUSYPATUOSKURIEPRIKLAUSOKOOPERATYVAMS4OKIAPATISITUACIJABUVOIRJPAVASAR 4KARTKOOPERATYVAMSPIENOALIAVABUVONUPIGINTAAPIEPROC

 • SveikataInkst vio prevencija lyg rusika rulet

  Atsikvpti neleis

  Kitus straipsnius skaitykite laikratyje

  etadienis

  Sodyba

  21 p.

  7 p.7 p.

  21 p.

  Dendrologas Rimvydas Kareiva ragan luoto-mis pradjo domtis b-damas girininku, vliau band jas dauginti.

  Vijol Aguonait

  Dl neprastai vsaus birelio vaizdas daruose ir soduose lidnokas. Retas mgaujasi sa-vais agurkais, ragauja pirmuo-sius pomidorus. Braki buvo nedaug, o ir tos paios prasid-jus lietums supuvo.

  Nijol Baronien

  Paslaptingos ragan luotos

  Vyriko parako stygiumi verta susirpinti laiku

  I vis urologini vio atmain piktybikiausia inkst navikai. Net treda-liui pacient inkst vys diagnozuojamas per vlai. Dr. A.Barakauskiens paste-bjimu, anksti diagnozavus inksto surenkamj latak karcinom, tinkamai gydo-mam pacientui paprastai dar padovanojama pora gy-venimo met.

  Vytautas Tavoras

  Logika, kad miestas, tu-rintis muzikin teatr, tampa visikai neatspa-rus operets festivaliui. Ir iemet Kaune ta pati istorija, tiesa, diuginan-ti naujais veidais, gaus-janiu dalyvi briu, sp-dingais kriniais ir kitomis staigmenomis.

  Rta Kliyt

  13 p.

  Subjurusi nuotaika, nesu-gebjimas valdyti stresini situacij, itverms stoka, nusilps imunitetas, su-menkusi potencija... Kai pusamiai vyrai susiduria su iomis bdomis, da-niausiai ima kaltinti nuo-varg, pernelyg greit gy-venimo ritm. Jie tikisi, kad ie negalavimai praeis sa-vaime. Deja, tai signalas, kad metas pasitikrinti tes-tosterono lyg organizme.

  Kauno pil turmuos operet

  Kai Vytautas Mikinis valdingai ikelia rank duodamas enkl daugiatkstantinei jungti-nei chor armijai, tampa visikai aiku, kad odiai chorvedys ir karvedys lietuvi kal-boje yra artimi ne tiktai daryba ir skambe-siu.

  Rta Kliyt

  11 p.

  Vytauto Mikinio misija ir diversijos

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages false /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages false /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MarksOffset 6 /MarksWeight 0.250000 /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PageMarksFile /RomanDefault /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> > ]>> setdistillerparams> setpagedevice