valstiečių laikraštis 2014 07 05

Download Valstiečių laikraštis 2014 07 05

Post on 01-Apr-2016

223 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 07 05

TRANSCRIPT

 • 4OMASYVAS

  +IEKVIENASUTAIKADTURITELEFONONUMERMOKA-OKABENDROVEIa-ANONUMERISkKURISAVOVERSLUSSUKIOJAPOVISOKIASOFORINESZONASIRKETINATOLIAUDALYVAUTITOKIAMEVERSLE+ODLNEJEITAIRAMIAIIRI224KURIIRPATINESKURSTA

  0ASIPIKTINO3EIMONARYS

  iniasklaidai apraius nenor-mali situacij, kai vien u por kompiuterini operacij kiekvie-nas telekomunikacinio ryio ope-ratorius vartotoj sskaita pratur-tino privai bendrov milijonais, pasipiktino Seimo narys, Teiss ir

  teistvarkos komiteto vadovas Ju-lius Sabatauskas, kuris Parlamente pateik Elektronini ryi staty-mo 34 straipsnio pakeitimo staty-mo projekt.

  Lietuvos mobiliojo ryio ope-ratori klientai jau daugel met naudojasi numerio perklimo pa-slauga. U ios paslaugos stovi ne-matomas mokestis, verslininkams sukrovs solidias apyvartas, taiau realiai j sumoka vartotojai. Todl btina sukurti tok model, kuris bt paremtas vis ryio operato-ri bendradarbiavimo principu, kai visi operatoriai kartu kuria viej

  staig, kuri administruoja numerio perklimo paslaug ir taip apsaugo vartotoj interesus.

  Tai bt ne pelno siekianti s-taiga, nes numerio perklimo katai bt grindiami realiomis paslau-gos snaudomis, kaip yra dauge-lyje Europos valstybi, o ne ios paslaugos administratoriaus sie-kiu gauti kuo daugiau pelno, kaip dabar yra Lietuvoje, prajus be-veik 8 metams nuo tokio pasirink-to abonent numerio perklimo modelio gyvendinimo pradios.

  MLIEPOSDETADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T

  *QGAHP= p. f

  IANDIENSKAITYKITE

  4REIADIEN6,SUPRIEDAISGEJEJGEJEKO)KPANOL=O=QHEO

  m$ENDROLOGAS2IMVYDAS+AREIVA RAGAN LUOTOMISPRADJODOMTISBDAMASGIRININKUVLIAUPABANDJASDAUGINTI

  m$LNEPRASTAIVSAUSBIRELIOVAIZDASDARUOSEIRSODUOSELIDNOKAS2ETASMGAUJASISAVAISAGURKAIS RAGAUJAPIRMJPOMIDOR"RAKIBUVONEDAUGOIRTOSPAIOSPRASIDJUSLIETUMSSUPUVO

  m+AI6YTAUTAS-IKINISVALDINGAIIKELIARANKDUODAMASENKLDAUGIATKSTANTINEIJUNGTINEICHORARMIJAISUVOKIAMEKADODIAIchorve-dys IRkarvedys LIETUVIKALBOJEYRAARTIMINETIKDARYBAIRSKAMBESIU

  m 3UBJURUSI NUOTAIKA ITVERMS STOKANUSILPS IMUNITETASSUMENKUSIPOTENCIJA+AIPUSAMIUSVYRUS ITINKAIOSBDOS JIEDANIAUSIAI TIKISI KAD IENEGALAVIMAIPRAEISSAVAIME$EJA TAInSIGNALASKADMETASPASITIKRINTITESTOSTERONOLYGORGANIZME

  SODYBA p. f

  SODYBA p. f

  ETADIENIS p. f

  36%)+!4! p. f

  .ERANDAVAISTpieno rinkai GYDYTI

  .EIALIESVALDIANEI"RIUSELISKURKREIPSIPIENOGAMINTOJAINETURIAIKIRECEPTKAIPPADTIIGYDYTINEGALUOJANI,IETUVOSPIENORINK

  *QGAHP=2 p. f

  alloverpress.eeJQKPN=QG=

  2(BKPKIKJP==O

  1O

  6IDA4AVORIEN6,URNALIST

  0ARAZITINIAIVERSLIUKAIIRTOLIAUKLESTS,IETUVOJE

  2YIREGULIAVIMOTARNYBA224n3EIMONARIKRITIKOSUGNYJE6ERSLINIEKOSUSIKRAUNANTMILIJONUSLICENCIJUOJANTIKONTORAIRPATINESKURSTA3EIMASTRYPIOJA

 • 2 MLIEPOSDmNr. 54 (9382) 6ALSTIEILAIKRATIS

  Praktikai mano silom model bt galima gyvendinti net nesi-laikant statymo, tik pakeitus RRT atitinkam apra, nustatant abo-nento teiss ilaikyti abonentin nu-mer, keiiant viej telefono ryio paslaug teikj, paslaug teikimo viet arba bd, utikrinimo slygas ir tvark, kalbjo J.Sabatauskas.

  Birelio 10 d. Seimas prita-r Elektronini ryi statymo 34 straipsnio pakeitimo statymo projektui, kuriuo siekiama kuo ge-riau utikrinti abonent teises i-saugoti savo abonentin numer ir kuriuo bus panaikinta galimyb piktnaudiauti ir bent tredaliu, kaip jis tikisi, sumainti numerio perklimo katai.

  Iniciatyva nugesinta

  Norai buvo geri, bet... Seimo In-formacins visuomens pltros ko-mitetas (IVPK), kuris iam klausi-mui svarstyti paskirtas pagrindiniu, iniciatyvai nepritar. J.Sabatausko partijos bendraygis Mindaugas Bastys sak, kad statymo keis-ti nereikia. Ms komiteto nuo-mone, pagal dabar esam situacij RRT ir taip galt visk sutvarkyti taip, kaip to nori telekomunikacini tinkl operatoriai. Ms, kaip komiteto, nuomone, keisti staty-m nebtina. Dabar RRT sto-vi tam tikroje krykelje: ar daryti visk taip, kaip nori operatoriai, ar taip, kaip dabar paskelbta, bet ope-ratoriams nepatinka, postringa-vo IVPK pirmininkas. Kiek kitaip mano operatoriai. Bendrovs Bit atstov ryiams su visuomene Rta Latinyt buvo kategorika: Mes palaikome idj, kad operatoriai patys galt sprsti ir rinktis, kas teiks numerio perklimo paslaug.

  Skaitiklis tiksi

  Taip pat kalba ir kiti operato-riai. Komitetas rekomendavo RRT daryti visk gerai ir teisingai, sil neskelbti konkurso, leisti operato-

  riams susikurti atitinkam sistem, bet RRT, nepaisydama rekomen-dacijos, j paskelb ir dl to nemato problem.

  RRT pakeit konkurso sly-gas ir panaikino draudim daly-vauti jame su operatoriais susiju-siems kio subjektams. Operatoriai i esms pritar iam pakeitimui ir pateik oficiali nuomon, kad tai neabejotinai paskatins konkuren-cij irenkant centrins duomen bazs (CDB) administratori bei darys tak jo taikomoms kainoms visiems rinkos dalyviams, besinau-dojantiems CDB administratoriaus paslaugomis. RRT teiss aktuose tvirtintos nuostatos ir konkur-so slygos suteikia teis ir galimy-b patiems operatoriams (atskirai ar grupje) dalyvauti konkurse ir administruoti CDB.

  2014 m. birelio 6 d. RRT pa-skelb viej konkurs irinkti CDB, skirtos telefono numeri perklimui utikrinti, administ-

  ratori, kuris utikrint telefono numeri perklim. Pagrindinis kriterijus, kuriuo vadovavosi RRT, rengdama io konkurso slygas, maiausia kaina, aikino RRT

  atstov ryiams su visuomene Rasa Karalien.

  Visa tai labai gerai, taiau var-totoj sskaita, nes operatoriai visk jiems ir perkelia, o Mano numeris pelnosi: 2006 m. 8 547 214 lit, 2007 m. 10 764 504 litai, 2008 m. 10 936 684 litai, 2009 m. 8 955 828 litai, 2010 m. 7 473 976 litai, 2011 m. 9 193 636 litai, 2012 m. 7 389 720 lit.

  Dauguma ekspert sutinka, kad numerio perklimo paslauga ir su tuo susijusios duomen bazs val-dymas toli grau nekainuoja tiek, kiek mokama UAB Mano nume-

  ris. Daug kas i karto sutikt teikti toki pai paslaug perpus pigiau. Gaunant pajam, gerokai dides-ni u patiriamas ilaidas, didjo ir UAB Mano numeris turimas turtas: 2006 m. 3 429 154 litai, 2007 m. 7 256 642 litai, 2008 m. 9 111 739 litai, 2009 m. 14 743 831 litas, 2010 m. 20 149 344 litai, 2011 m. 13 866 571 litas, 2012 m. 16 987 333 litai.

  "RANGSMONS

  Dabar algoms, kaip rodo prieina-ma informacija, RRT ileidia apie 10 milijon lit (RRT yra apie 150 dar- buotoj), t. y. apie pus viso biudeto. Vidutin alga virija 5 000 lit (gero-kai daugiau nei panai staig vidur-kis). Prajusi met pabaigoje algos buvo pakeltos vadovaujantiems asme-nims, ir dabar apie 20 moni gauna didesnes algas nei RRT direktorius.

  IVPK vadovas M.Bastys pabr-, kad RRT vykdo su strateginiais ir saugumo klausimais susijusias funkcijas, ir adjo pasidomti, kur reikia itin auktos kvalifikacijos spe-cialist. Taip, tai brangios profe-sijos tikrai, sak jis.

  Brangiais, ir pagrstai brangiais, save laiko ir RRT vadovai. Nuo 2014 m. liepos 1 d. RRT sprendimu radijo dani (kanal) naudojimo prieiros, skaitant radijo stebse-n, tarifams (u kiekvien mnes) taikomas naujas koeficien tas (0,6). Taigi, 2014 m. tarifas u radijo da-ni naudojimo prieir rinkos da-lyviams sumaintas 40 proc., t. y. beveik perpus. RRT laikosi vis Valstybs tarnybos statymo ir kit viej administravim reglamen-tuojani teiss akt nuostat ir grietai vadovaujasi jomis nustaty-dama darbo umokesio dydius, teig RRT atstov ryiams su visuo-mene Rasa Karalien.

  Nieko neprasto brangiai ap-mokami mons tarnyboje, supra-tingi dds Seime... Parlamentarai silo gyventi draugikai, o varto-tojai u kiekvien turim numer, kol geranorikumui pribrs RRT ir jos biznio partneriai, turi mokti po

  1 lit per metus. Jei vartotojas turi du numerius, jis moka 2 litus per metus, o jei 3 3 ir t. t. Net fiksuo-tame TEO.LT tinkle...

  Kai kas i to pralobsta ir kikena kumt. Lieka tiktis, kad naujas konkursas dl paslaugos, kuri pa-galiau pastebjo ir Seimas, vyks be trikdi ir viskas atpigs, bet gali taip ir nebti. Stebsime toliau, kaip tik-si skaitiklis.

  Aktualijos

  $ELIA.3AULTEKALEIDIASI21.57.

  Rytojiandien

  E=J@EAJHEAP=QOJA=@=I=>QOEAGPEAG@A>AOQKP=PAILAN=PN=@EAJL=GEHOEGEjH=ELOJE*=GPH=EGUOEOjH=ELOJEEHQI=OAGI=@EAJG=EOEGEjH=ELOJEEHQIKO'H=EL@KFAJQI=PKI=OPNQIL=OHEAPQOOQLANGJEF=

  *=GPLENI=@EAJ>QOjH=ELOJEEHQIKO>QOPNQIL=H=EGEHEAPHU-@EILANGJEF EAJPRUNKOjH=ELOJEKG=NPEOE=QHEQKOAEN'H=EL@KFAPEGPEJ=OJAOPELNQOHEAPQO,=FNUFAJQI=PKI=LANGJEF=

  orai.lt, VL inf.

  $IEN +28 +30

  .AKT +16 +18

  $IEN +26 +27

  .AKT +13 +15

  Poryt$IEN +30 +31

  .AKT +17 +18

  4OKKLAUSIMBUVOMEPATEIKINTERNETOPUSLAPYJEVALSTIETISLT15 proc.

  47 proc.

  15 proc.

  !RIRITE0ASAULIOFUTBOLOEMPIONATORUNGTYNES

  22 proc.

  .EPRALEIDIUNVIEN

  6IENASPERDIEN

  &UTBOLUNESIDOMIU

  +ARTAIS

  e PGAHP=E1L

  Parazitiniai versliukai ir TOLIAUKLESTS,IETUVOJE

  "IRELIOD3EIMASPRITAR%LEKTRONINIRYISTATYMO STRAIPSNIOPAKEITIMOSTATYMOPROJEKTUIKURIUOSIEKIAMA KUOGERIAUUTIKRINTIABONENTTEISESISAUGOTISAVOABONENTINNUMERIRKURIUOBUSPANAIKINTAGALIMYBPIKTNAUDIAUTI

  $AUGUMAEKSPERTSUTINKAKADNUMERIOPERKLIMOPASLAUGAIRSUTUOSUSIJUSIOSDUOMENBAZSVALDYMASTOLIGRAUNEKAINUOJATIEKKIEKMOKAMA5!"a-ANONUMERISk ALLOVERPRESSEEJQKPN=QG=

  .UOKITMETNUMATOMAnLITDIDINTIMINIMALIMNESIOALGIRLIGOSIMOKAS6ALDANTIEJIIMETPABAIGOJEARKITPRA-DIOJEADADIDINTIIRMAIAUSIASPENSIJAS4IESAVOSLIT

  Tariamasi ir dl galimybs di-dinti bazin atlyginimo dyd biu-detininkams. Jau aiku, kad nuo 2015 m. dids imokos ligos atveju.

  Vyksta diskusija, grinti 60 ar 80 proc. imokos, pareik Sei-

  mo pirminink Loreta Grauinien, pasak kurios, ios imokos tikrai bus didinamos nuo 2015 m.

  Valdantieji tarsi ir dl galimybs didinti bazin atlyginimo dyd tiems biudetininkams, kurie dirba pagal sutartis ir nra valstybs tarnautojai. Pagal darbo sutartis dirbantiems dar-buotojams n karto nesikeit darbo u-mokestis, pareik L.Grauinien.

  Pasak jos, kol kas valdantieji nesu-sitar dl ligos imok ir minimalaus