Valstiečių laikraštis 2014 07 12

Download Valstiečių laikraštis 2014 07 12

Post on 01-Apr-2016

224 views

Category:

Documents

9 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 07 12

TRANSCRIPT

 • MLIEPOSDETADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T

  iandien skaitykite:

  4REIADIEN6,SUPRIEDAISGEJEJGEJEKO)KPANOL=O=QHEO

  mVENIONIKRATASnVIENASIREIAUSIAIGYVENAMALIESRAJON4IKARILGAITOKSBUSNESVISDAUGIAUNORINIJSIKURTIJOAPYLINKSE

  m.ORS$"UTKUTSGYVENIMEBUVOGAUSUTIEKLABAIAUKTPA-KILIM TIEK LABAI EMKRITIMATLIKJASITIKINUSIKADBETOSVAI-RIAPUSSGYVENIMOPATIRTIESJINE-BTTAPUSITOKIAKOKIAYRADABAR

  m+VAPNS IEDAI IR MANTRSKARPYTILAPAIVILIOJANORISIJUOSPA-LIESTIPAUOSTYTITAIAUTAIDARYTINEVISADASAUGUNESAPLINKOJEGAUSUAUGALKURISKLOS LAPAIIEDAIARSYVAIYRANUODINGI

  SODYBA, 5Lf

  ETADIENIS, 9Lf

  36%)+!4!, 17Lf

  1O

  6IDA4AVORIEN6,URNALIST

  ) +AUKAZO KIL 3OSNOVSKIOBARIAI,IETUVOJEPASIRODDAU-GIAUKAIPPRIEPUSAMIAUS4UOMETMANYTAKADIEVELSAUGALAIBUSPUIKUSPAARASGYVU-LIAMSPAPUOSODYBAS"ETPAAI-KJOKADJIENEPAPRASTAIKENKS-MINGIMONMSIRPAVOJINGIGAMTAI4ENKURSIVEI-SIAIEBAISNAIKITAIAUGMENIJAI VIETOSNEBELIEKAOBITSITOLOAPLENKIALABAINEKTARINGUSBETJOMSNUODINGUSIEDUS

  3PARIAIPLINTA

  Kai kam Sosnovskio bariai primena trifidus mokslins fan-tastikos autoriaus Dono Vinde-mo romane Trifid dienos ap-raytus augalus siaubnus, kurie tapo pagrindiniu monijos prie-u. Aiku, trifidai raytojo i-mons vaisius. Taiau ms aly-

  je vis naujas teritorijas ukariaujantys bar-

  iai kelia nemaai rpesi. ie ga-

  js ir gyvybingi augalai,

  istumiantys vietini ri augalus, iplit beveik visoje Lietuvoje, kai kur aptinkama jau deimtys hektar j salyn. Gamtininkams itin ge-lia ird, kai invaziniai augalai oku-puoja biologins vairovs turtingas teritorijas.

  iemet Aplinkos ministerija pa-kviet gyventojus ir organizacijas teikti duomenis apie Sosnovskio bari augimo vietas. Ketinama su-daryti i augal augimo emlap ir numatyti kovos su jais priemones.

  Gyventojai, savivaldybs ir kitos institucijos atsiunt daug informa-

  cijos. Kai j vertinsime ir susisteminsime,

  matysime, kokio

  masto problema. Tada ir nusprsime, kokias institucijas reiks pasitelkti ir koki priemoni imtis, Valstiei laikraiui sak atsistatydins (kaip ir kiti aplinkos viceministrai) aplin-kos viceministras Linas Jonauskas.

  Milijonai nesuviliojo

  Iniciatyvos geros, tik ar nepav-luotos? L.Jonauskas primin, kad 20072013 met europins para-mos krepelyje iems invaziniams augalams naikinti buvo numatyta 4,8 mln. Lt, taiau juos teko ileis-ti kitoms aplinkosaugos reikmms. Net tris kartus buvo skelbtas vie-j pirkim konkursas iems dar-bams atlikti, taiau n viena mon nepanoro usiimti i augal naiki-nimu, apie nepavykusius Aplin-kos ministerijos bandymus kovoti su invaziniais augalais pasakojo jis.

  *QGAHP=2Lf

  .ESISEKAIVYTIOKUPANTUS

  #EJP=NK2AJOG=QOJQKPN=QG=

  !PLINKOSAUGININKAIKURIAPLANUSKAIPRIMIAUSUSIGRUMTISU,IETUVO-JEKASMETNAUJUSPLOTUSOKUPUOJANIAIS3OSNOVSKIOBARIAIS.AIKINTIIUOSATEIVIUSGYVENTOJAIGALIBTIPARAGINTIIRSKIRIANTBAUDAS

 • 2 MLIEPOSDmNr. 56 (9384) 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  Galima suprasti, kodl europi-ns los nieko nesuviliojo. Inai-kini didel reprodukcin potencial turinius Sosnovskio barius ne-lengvas darbas, o tam nepasiruous ir pavojingas. ie augalai gali stipriai nudeginti od atsiradusios aiz-dos prilygsta 13 laipsnio nudegi-m aizdoms.

  Vis dlto iemet atsirado profesio-nali komanda, kuri msi gyvendinti eksperimentin invazini augal nai-kinimo projekt. Aplinkos ministeri-jos skelbt konkurs laimjo gamto-saugos organizacija Lietuvos gamtos fondas ir vieoji staiga Gamtos pa-veldo fondas. ios staigos apsim naikinti Sosnovskio barius 3 ha Vil-niaus teritorijoje, kurios dalis priklau-so Verki regioniniam parkui.

  Lengvai nepasiduoda

  Ankstyv pavasar pradj nai-kinti barius tikjoms geresni rezultat ir buvome nudiug, kad mums pasisek. Bet jie greitai at-l, tad vl teko imtis darbo, Vals-tiei laikraiui pasakojo Gam-tos paveldo fondo projekt vadovas Gintaras Venckus.

  Pagal mokslinink parengtas re-komendacijas Sosnovskio bariai naikinami keliais bdais: kasami, chemikai paveikiami, o vliau j augimo vietoje pasjama pieva. Nai-kintojai privalo dvti speciali ap-rang, apsaugoti veid ir rankas, kad kenksmingi augalai nesualot odos.

  Dabar styrani bari ski ten nebematyti, pievelse jau sudygs pie-v miinys, kur greitai reiks pradti

  ienauti. Taiau bariai taip lengvai nepasiduoda madaug kas 10 dien teritorija patikrinama ir randama nau-jai sudygusi augal, kurie vl naikina-mi. Tai tsime iki kit met gegus mnesio, aikino G.Venckus.

  Anot jo, anksiau tokie darbai beveik nebuvo vykdomi, todl nebuvo ir prak-tikai (didesne nei bandym apimtimi) patikrint darbo metodik. Tikims, kad io projekto gyvendinimas suteiks daugiau praktini ini, kaip skmin-gai ir kuo maiau pakenkiant gamtai stabdyti ios ries augal plitim, sak Gamtos paveldo fondo projek-t vadovas.

  Pasak L.Jonausko, eksperimen-tiniam bari naikinimo projek-tui, kur reikia gyvendinti iki kit met liepos, vykdyti skirta 119 tkst. Lt. ES nustatytiems terminams turi paklusti invazini augal naikinto-jai, o Sosnovskio bariams tai ne klitis. Taip, i augal sklos la-bai daigios, jos gali sudygti ir po 7 met. Todl las leidome naudoti tik sutar, kad Verki regioninis parkas ts pradtus darbus, aikino panekovas.

  +OVASUVJOMALNU

  Kaip nesaldu kovoti su labai ga-jais Sosnovskio bariais, ino Sart regioninio parko vyriausioji ekolog

  Daiva Norknien. Jau treius metus ji naikina iuos ir monms, ir vietos augmenijai pavojingus augalus vos 0,2 ha teritorijoje, kur vei vertingos pievos. Tankumas maja, taiau darb galo dar nesimato, atsiduso

  ji. ie augalai tikrai baiss. J stiebai u tvirt vyro rank dukart storesni, storos ir gilios ak nys, jie uauga iki 34 metr. Prayd jie ibarsto kelias-deimt tkstani skl.

  Moteris gerai ino, kad ie augalai kaupia fotochemikai aktyvius alergi-nius furanokumarinus, taiau ivengti nudegim ne visada pavyksta. Kad ir kiek saugoiausi, vis nusideginu. Die-nos metu j suli patekus ant odos, pirmiausia t viet reikia kruopiai nuplauti vandeniu ir pridengti drabu-iais, kad nepasiekt viesa, pasiry-usiesiems naikinti barius patar ji.

  D.Norknien pastebjo, kad iuos invazinius augalus svarbu pradti nai-kinti, kol jie nepraydo ir neibarst tkstani skl. Mat jos ilieka gy-vybingos kelet met. Jei visi augalai iki ydjimo bus ikapojami, per kok deimtmet j itekliai baigsis, ir jie inyks. Bet ar tai manoma padaryti didelse teritorijose, kur auga bari salynai? svarst ekolog.

  Ten, kur nra vertingos augmeni-jos, Sosnovskio barius galima nai-kinti herbicidais. Taiau tie, kurie

  jais band naikinti invazin auga-l, sako, kad jie nra panacja prie klastn.

  Su gyvybingais ir spariai plin-taniais augalais nedideliame plote kovojanti gamtosauginink mano, kad Sosnovskio bari dinas gali bti jau paleistas i butelio. i au-gal plitimui suvaldyti ir j inaikinti reikia dideli ir ministerij, ir savi-valdybi, ir gyventoj pastang paviens iniciatyvos tebus kova su vjo malnu, stikinusi Sart re-gioninio parko darbuotoja.

  2AGINSSKIRDAMIBAUDAS

  Anot D.Norkniens, parko te-ritorijoje, Rokikio rajone, Sosnovs-kio bariai maiau ar daugiau i-plit apie 20 ha plote, o 3 ha plote suls tankus j salynas. Pavojin-gi augalai keroja ir sklas barsto tiek valstybs, tiek privaiose valdose, ta-iau neatrodo, kad kas nors labiau stengtsi juos naikinti.

  Jei priemoni imsis savivaldyb, seninijos, o gyventojai neprisids, darbai nueis uniui ant uodegos. Pa-vieni moni pastangos taip pat bus bevaiss, sitikinusi ekolog.

  L.Jonauskas primin, kad savi-valdybs turi l aplinkosaugos reikmms. Jos gali ir turt bti naudojamos ir invaziniams auga-lams naikinti. Taiau ar savivaldybs imasi toki darb, i aplinkos vice-ministro pareig pasitrauks vyras patvirtinti negaljo. Nesu girdjs apie didesnius darbus. Taiau buvo atvej, kad kai kurios savivaldybs kreipsi ministerij, praydamos papildom l bariams naikinti. tai ir Vilniuje, Neries pakrantse,

  kur bariai iplit, matyti, kad jie ienaujami, sak jis.

  L.Jonauskas sak, kad bt tikslin-ga nustatyti baudas tiems, kurie leidia plisti pavojingiems augalams: Ne-svarbu, kieno emje privaioje, vals-tybs ar kokios nors organizacijos auga bariai, jos savinink reikt pareigoti tvarkytis ir nustatyti atsako-myb u pareigojim nesilaikym.

  Tik ar aplinkosauginink nustaty-tos baudos u sklypuose auganius ir sklas barstanius barius neprida-ryt daugiau bd nei duot naudos? Bijodami baud, mons imt juos naikinti ir rizikuot susialoti.

  'RSMVISOJE%UROPOJE

  Sosnovskio bariai plinta visoje Europoje, o kovai su jais reikia vis daugiau pastang ir l. tai lat viai tam skyr spdingas sumas. Ir Lie-tuvoje gali tekti ileisti nemaai mi-lijon lit. Mokslininkai pastebi, kad biologin invazija viena opiausi ndienos aplinkosaugos problem ir viena didiausi pasaulinio masto grsmi biologinei vairovei.

  Ms alyje jau seniai pastebta, kad i sveios alies atkeliav Sosnovskio bariai istumia vietini ri augalus ir yra pavojingi mogui. Nuo 2001 m. jie traukti kenksming ir naikintin laukini augal ir gryb ri sra, o vliau priskirti prie invazini Lietuvoje organizm ri. Sosnovskio bariai vieni i labiausiai kit augmenij stel-biani augal, po jais inyksta net ol.

  Pasak ekologs D.Norkniens, savo tvynje Kaukaze Sosnovs-kio bariai toki dideli problem nekelia. Natraliame areale jie turi konkurent, todl taip neiplinta.

  Aktualijos

  Pilnatis.3AULTEKALEIDIASI21.50.

  Rytojiandien

  AP=@EAJHEOG=EGQNOI=NGE=E#NE=Q@OLANGJEF=2F=ONUPEJEGNULE jIOAG0AILAN=PN=>QOjH=ELOJE=EG=EGQNEKOA.UP(EAPQRKOREAPK-ROAC=HEL=GEHPEEGEjH=ELOJE

  /AGI=@EAJLEAPEJEO?EGHKJ=OREO@=NHAIOKNQOIO=HUFA =QCGQNL=HEOREAPKIEOOI=NGE=E#=HEI=LANGJEF=2F=O>QOOEHLJ=O>AOEGAEE=JEKOGNULPEAO*=GPEO>QO@A>AOQKP=ENPR=JGEPAILAN=PN=ORUNQKOJQKEGEH=ELOJE@EA-JKN=OEHOEGEjH=ELOJE

  orai.lt, VL inf.

  $IEN +21 +26

  .AKT +13 +18

  $IEN +19 +24

  .AKT +11 +16

  Poryt$IEN +18 +23

  .AKT +12 +17

  4OKKLAUSIMBUVOMEPATEIKINTERNETOPUSLAPYJEVALSTIETISLT62 proc.

  35 proc.3 proc.

  +AIPVERTINATESILYMSUMAINTI3EIMONARISKAII

  0 proc.

  4EIGIAMAINESMAJAGYVENTOJSKAIIUS.EIGIAMAIJSKAIIUSTURIILIKTIPASTOVUS

  4EIGIAMAITAIPBTTAUPOMIMOKESIMOKTOJPINIGAI.ETURIUNUOMONS

  #EJP=NK2AJOG=QOJQKPN=QG=

  -OKSLININKAIPASTEBIKADBIOLOGININVAZI-JAnVIENAOPIAUSINDIENOSAPLINKOSAU-GOSPROBLEMIRVIENADIDIAUSIPASAULINIOMASTOGRSMIBIOLOGINEIVAIROVEI

  Nesiseka ivyti okupantus

  Rusija pripasta, kad Lietuva su afrikiniu kiauli maru kovoja geriau-siai ES, taiau apie galimyb atnau-jinti lietuvikos kiaulienos import

  Rusij kol kas nekalba. Pasak ve-terinarijos tarnybos (Rosselchoz-nadzor) atstovo Aleksejaus Alek-sejenkos, pasiektas susitarimas, kad eksport bus leista atnaujinti aukto saugos lygio monms. Darbai vyks-ta pakankamai aktyviai ir intensyviai. Svarbiausia kad Lietuva su afrikiniu kiauli maru kovoja ir kitus klausimus sprendia kur kas aktyviau nei, pavyz-diui, Lenkija. Lietuvos veiksmai yra aukiausio lygio i vis ES ali, sak A.Aleksejenka. Anot jo, kol kas neaiku, kada bus atnaujintas lietu-vikos kiaulienos eksportas Rusij.

  Ne, apie konkreias datas kalbti nra prasms, bet mes stengiams ras-ti bendr kalb. tai prie por dien buvo tempta situacija: nustatyti pa-

  eidimai Biovelos gaminiuose, mes ruoms iai monei taikyti laikinuo-sius draudimus, taiau Lietuvos vals-tybin maisto ir veterinarijos tarnyba veik labai greitai. Jau kit dien mes gavome io incidento tyrimo ataskai-t, buvo nurodytos priimtos konkre-ios priemons, todl joki ribojim mums taikyti nebereikjo, aikino Rusijos veterinar atstovas.

  Anot A.Aleksejenkos, jau pa-siektas susitarimas, kad eksport bus leista atnaujinti i aukt sau-gos lyg turini alies moni. Jis aikino, kad afrikinio kiauli maro idiniai nesudarys papildom kli-i Lietuvai eksportuoti produkcij.

  BNS inf.

  ,IETUVASUKIAULIMARUKOVOJAGERIAUSIAI%3

  .=EIQJ@KQEGKOJQKPN=QG=

 • 3MLIEPOSDmNr. 56 (9384) 6ALSTIEILAIKRATIS

  Darius Bendoraitis

  2ASEINIRAJONO.EMAKIBENDRUOMENSSUSIBRIMINICI-JUOTRAJONOTARYBOSOPOZICIJOSATVYKO3AVIVALDYBSADMINISTRA-CIJOSDIREKTORIAUSPAVADUOTOJAS!LFREDAS"RAUKLYS3AVIVALDYBSGYDYTOJA6IKTORIJAKUDZINSKAI-T0IRMINSSVEIKATOSPRIEIROSCENTRO030#DIREKTOR6IOLETA5RINGIEN4ARYBOSNARYS'EDI-MINAS+AZYS'ALUBAUSKAS0ASI-RODO4ARYBOS3VEIKATOSKOMITETOPIRMININKASESLOVAS+ENSTAVIIUSGAVOANONIMINLAIKKURIOAUTO-RIUSNEVASIELOJASIDL.EMAKIAMBULATORIJPALIKUSIOSGYDYTOJOS6IRGINIJOSIUIULKIENS!NOTANO-NIMOGYDYTOJABUVOMYLIMAIRPROFESIONALITAIAUJINETIKO030#DIREKTOREI6IOLETAI5RINGIENEIIRNEVARDYTAIPOLITIKEIKURIOSIRI-GUJONUOSTABIGYDYTOJOVIETOJEJOSATSIUNTPENSININK

  Organizuoja skundus

  Gausiai susirink mons, velgdami vienas kit, klaus-si .Kenstaviiaus cituojam ano-nimo teigini ir i j reakcijos buvo matyti, kad ne visi norjo sutikti su tuo, kas parayta. Jei parayta tiesa, kodl nepasirayta? Kai mes skun-d apie t gydytoj rame, tai ir pa-sirame, pasigirdo komentaras. Kai .Kenstaviius pasak, kad per tris mnesius dl V.Uringiens dar-bo gavo keturis skundus dl pirmi-ns sveikatos prieiros, pasigirdo komentaras: Kiek susiorganizavote, tiek ir gavote... .Kenstaviiaus su-sirpinim tuo klausimu parm Ta-rybos nariai Sigitas Vaiius ir broliai imaiiai, Vaclovas ir Vladislovas, po to vl igirdome keist komentar: Ir ko dl meils vyrai nepadaro... Juri-diniu poiriu net susirinkimas buvo neteistas: .Kenstaviius, kaip ko-miteto pirmininkas, negaljo tokio posdio organizuoti be paties komi-teto inios. .Kenstaviius pirmiausia privaljo apie problem informuoti komiteto narius, prie dien interneto svetainje paskelbti darbotvark ir kt. Bet to nepadar.

  Neteko dalies atlyginimo

  PSPC direktorei V.Uringienei pristaius situacij aptarinjamu klau-simu, nuaidjo pritariantys plojimai.

  V.Uringien dar kart visiems pri-min, kad gydytoja V.iuiulkien ijo i darbo Nemaki ambulato-rijoje savo noru. Ir visai ne tiesa, kad jai buvo daromas spaudimas, kad at-lyginimas sumaintas iki slaugytojos atlyginimo dydio ar pan. Jos atlygi-nimas tapo toks, kaip ir kit gydyto-j, o vardyti konkrei sum PSPC vadov sak neturinti teiss. Tiesiog taip susiklost, kad gydytoja prarado dal pacient, todl galjo sumati ir atlyginimas. Kol V.imaitis dirbo Blinstrubiki seneli globos namuo-se, o senuk sveikata rpinosi gydytoja V.iuiulkien, ji turjo gan didel pa-cient skaii, lmus ir didel atlygini-m. Kai V.iuiulkien neteko darbo, ji prarado ir apie 200 seneli globos namuose turt pacient, nes ie ati-teko naujai seneli namus priiriniai gydytojai. Todl pagal numatyt darbo apmokjimo tvark, pagal normaty-vus, kurie numatyti sveikatos minis-tro sakymuose, buvo perskaiiuotas atlyginimas. Yra staigoje galiojanti darbo apmokjimo tvarka, parengta pagal galiojanius teiss aktus, ir kon-kreiai nurodyta, koks turi bti pri-siraiusi pacient skaiius vienokio ar kitokio dydio atlyginimui gau-ti. Saviveiklai ia vietos nepalikta, sak PSPC direktor V.Uringien. Ar tai reikia, kad V.iuiulkien u tuos paius pacientus gavo atlyg ir Blinstrubiki seneli namuose, ir Nemaki ambulatorijoje kaip u prisiraiusius pacientus? Blinstrubi-kiuose ji dirbo pagal atskir sutart su tais paiais pacientais.

  Gali atbaidyti jaunus specialistus

  Taip, kaip to reikalauja statymas, V.iuiulkienei buvo teiktas prane-

  imas apie sutarties slyg pakeiti-mus. Ji su tuo nesutiko ir papra, kad j atleist i darbo. Taiau Nemak-i mons be gydytojo neliko. iuo metu ten dirba gydytoja J.Vgelien, kuria mons diaugiasi ir nori, kad ji ia visam laikui likt. Kyla klausimas,

  kodl, jei mons patenkinti, nepa-tenkinti politikai. Kaip didel nuod-m .Kenstaviiaus cituotame laike nurodyta tai, kad gydytoja J.Vgelien yra ne vietin, atvaiuoja i Vidukls (gal 5 km), o V.iuiulkien gyve-no Kaune, kuris nuo Nemaki yra apie 90 km ir... iralo kljams tai

  nekliuvo. V.Uringien sak, kad nuo rudens Nemakius turt atvykti jauna gydytoja. Nuo rugsjo ia turt grti ir odontolog, kuri Nemakius buvo palikusi dl nesutarim su dabar jau buvusia gydytoja V.iuiulkiene. Netgi raydama praym dl atleidi-mo i darbo ji nurod prieast: Ne-randu bendradarbiavimo su eimos gydytoja. Taiau iandien jaun gy-dytoj sutiktuvms jau kyla naujas pavojus: ar keisti politiniai skersv-jai Nemakiuose neatbaidys jaun specialist? Jauno mediko iandien daug kur laukia iskstomis rankomis, o brautis Nemakius, kur iandien tiek nesuprantam aistr, tui am-bicij ir politikieri noro pasireikti, jaunam mogui nepatrauklu. Jau ian-dien jie klausia, kas tuose Nemak-iuose darosi? Raytas odis juk toli sklinda. ioje vietoje nereikt pa-mirti ir garsiai per vis Lietuv nu-skambjusi su mogaus mirtimi susijusi skandal, kur dar nra net galutinis takas padtas, dar situacij

  aikinsis teismas. Nenuneigiama ir tai, kad visai neseniai tos paios bendruo-mens mons prie V.iuiulkien ra prieingo turinio ratus ir nea-noniminius, kaip kart.

  -IRTIESVALANDNEIGIRDO

  Praeit lapkrit per Lietuv nusi-rito skandalas, kai Nemakiuose u-springs mir 61 met vyras. mo-gus ugeso savo namuose, nes jam nepavyko prisiaukti medik pagal-bos, nors nuo nelaims vietos iki am-bulatorijos tik kilometras. Nelai-ms itiktos eimos moterys sumojo, kad reikia skambinti ne Greitosios pagalbos tarnyb, o alia sikrusi

  gyvenviets ambulatorij, kuri nuo nelaims vietos buvo madaug u kilometro ir medikas prie mirtan-iojo galjo atsidurti po minuts ki-tos. Deja, gydytoja V.iuiulkien tik pasak, kad reikia skambinti greitj medicinos pagalb, nes am-bulatorijos automobilis ivyks Ra-seinius ir gr tik 14 valand. Bet tuo metu atsirado mogus, kuris pasi-ov medik pavti iki nelaims vietos. Taiau pas mirtantj atsku-bjo tik medikai i Raseini, kuriems beliko konstatuoti mirt. Mirusiojo artimieji nekaltina V.iuiulkiens dl mirties, jie kaltina j dl poi-rio mog. ioje istorijoje takas dar nepadtas.

  0RANEBEAISTIPOLITIKOS

  Politikai eslovas Kenstavi-ius, Sigitas Vaiius, Vladislovas ir Vac lovas imaiiai neva reik su-sirpinim dl V.iuiulkiens ir akivaizdiai politikavo, o susirin-kusieji tik norjo, kad j ambulato-rija ilikt, kad joje dirbt gydyto-jas, ir visai nesvarbu kuris. Pasirodo, kakas jau leidia kalbas, kad, gir-di, ambulatorijos gali nelikti, jei V.iuiulkien negr... mons akcentavo, kad jiems gera ir dabar dirbanti J.Vgelien, ir jaun gydy-toj, jei toks ateis, mielai pasitiks. O bendruomens pirminink Lina papra baigti politikuoti. Jei po-litikai nesikit, toki problem ir nebt, sak ji. iuos jos odius susirinkusieji palydjo plojimais.

  Aktualijos

  1O

  0RAEITLAPKRITPER,IETUVNUSIRITOSKANDALASKAI.EMAKIUOSEUSPRINGSMIRMETVYRASMOGUSUGESOSAVONAMUOSENESJAMNEPAVY-KOPRISIAUKTIMEDIKPAGALBOSNORSNUONELAI-MSVIETOSIKIAMBULATORIJOSnTIKKILOMETRAS

  ESLOVAS+ENSTAVIIUSGVILDENOANONIMOGODASKURIGYVENTOJAINEPALAIK

  .EVISI.EMAKIMONSSUPRATOKOBUVOSUKVIESTI QPKNE=QOJQKPN=QGKO

  "ENDRUOMENSPIRMININK,INATEIGKADPRAGAR.EMAKIUOSEKURIAPOLITIKAI

  .EMAKIUOSEGYDYMUUSIIMAPOLITIKAI

 • Sveikataaltinio, stalo ir mineralinis vanduo ne tas pats

  Taisykls, kuri reikia laikytis

  Kitus straipsnius skaitykite laikratyje

  etadienis

  Sodyba

  5 p.5 p.

  17 p.

  venioni kratas vie-nas i reiausiai gyve-nam alies rajon. Tik ar ilgai toks bus, nes vis daugiau norinij sikur-ti vaizdingose jo apylin-kse.

  Nijol Baronien

  Danas nuo maens svajo-ja apie savo namus, svars-to, kokie jie turt bti, kaip juos sirengti, kad ia bt patogu ir jauku gyventi.

  Rapolas Tamoinas

  Eero platybes imain kdr ir krmyn diungles

  Gamtos spstai smalsuoliams

  Ne vienas mogus, par-duotuvje rinkdamasis vanden buteliuose, susi-msto, kok altinio, sta-lo ar natral mineralin pirkti. Kuo jie skiriasi?

  Kvapns iedai ir mantrskarpyti lapai vilioja, nori-si juos paliesti, pauostyti, taiau tai daryti ne visada saugu, nes aplinkoje gausu augal, kuri sklos, lapai,iedai ar syvai yra nuo-dingi.

  Aurin mien

  Lietuv tapo pasaulinsokio mugs veidu

  venioni kratas vienas i reiausiai gyvenam a-lies rajon. Tik ar ilgai toks bus, nes vis daugiau norin-ij sikurti jo apylinkse...

  9 p.

  Turi ans, kol esi gyvas

  18 p.

  15 p.

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages false /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 60 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages false /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MarksOffset 6 /MarksWeight 0.250000 /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PageMarksFile /RomanDefault /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> > ]>> setdistillerparams> setpagedevice