valstiečių laikraštis 2014 11 22

Download Valstiečių laikraštis 2014 11 22

Post on 06-Apr-2016

249 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 11 22

TRANSCRIPT

 • Kiekviena kaimo turizmo so-dyba domi savaip. Svdas se-ninijoje, Btn kaime, sikr Rta ir Petras Baronai savo darbu prasmino seneli atminim.

  Daugelis kambarini gli igyvena ramybs laikotarp. Tuo metu fiziologiniai procesai augaluo-se sustoja arba visikai nutrksta.

  Ak, komplimentai ir romis klotas jaunos grauols karjeros teatre kelias! Gal kuri kit tokios liaupss bt jau ipaikinusios, taiau ne Tom Vakeviit.

  Vieniems ta paia liga sergan-tiems monms vaistai kompen-suojami, kitiems ne. Ir visikai ne-sirpinama, kad susirg darbingo amiaus mons netapt negals.

  2014 m. lapkriio 22 d., etadienis Nr. 94 (9422) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 2,49 Lt (0,72 Eur)

  iandien skaitykite:

  Treiadien VL su priedais:kinink iniosMoters pasaulisTviks viesa

  SODYBA, 7 p.

  SODYBA, 10 p.

  ETADIENIS, 11 p.

  SVEIKATA, 21 p.

  (Us. 624)

  Albinas aplikasVL urnalistas

  Pagal diplomat ir apskritai darbuotoj skaii Rusijos am-basada smarkiai lenkia vis kit Lietuvoje veikiani ali amba-sadas. Viea paslaptis, kad io-je ambasadoje rado prieglobst ir kaimynins valstybs valgy-b tarnybos, taiau ir pro j rt vieum prasiskverbia pikantiki diplomat nuotykiai bei intrigos.

  Nemalonumai dl alkoholio

  Politologai pastebjo, kad btent Rusijos prezidento Vladimiro Pu-tino skirti ambasadoriai Lietuvoje nepasiymjo bendravimo kultra. Daugelis politik ir urnalist ne-abejodami pasakys, kad i vis Ru-sijos ambasadori Lietuvoje itin

  Paslaptingoji ambasada Latvi gatvje (II)isiskyr 20032008 m. dirbs Ru-sijos ambasadorius Borisas Cepovas. Simbolika, kad jo kadencijos metu Lietuva stojo ir ES, ir NATO. Su iuo diplomatu asmenikai teko bendrauti tuomeiam Lietuvos premjerui, o dabar Seimo Europos reikal komiteto pirmininkui Gedi-minui Kirkilui. Susidariau spd, kad tas mogus dirbo alyje, kurios nelabai suprato ir net nesisteng su-prasti. Man atrodo, kad jis neturjo diplomatams btin savybi. Paly-ginti su Rusijos ambasadoriais, Lie-tuvoje dirbusiais iki jo, B.Cepovas prasiau bendravo su politikais, ypa su iniasklaida. Apskritai jo veikloje buvo nesusipratim, atviravo jis.

  Viea paslaptis, kad B.Cepovas mgo ilenkti taurel. Dl io po-mgio jis pirma laiko buvo atauktas ir i ambasadoriaus Kenijoje posto.

  Nukelta 3 p.

  Eilini diplomat Lietuv Rusija nesiunia. Politik nuomone, ios taisykls laikomasi nuo diplomatini santyki tarp Rusijos ir Lietuvos umezgimo ir, matyt, nesirengiama j lauyti.

  Vida TavorienVL urnalist

  emdirbiai vylsi, kad sudo-rojus derli dar teks atsiraitoti rankoves ir rengti bei teikti pa-raikas gauti naujo finansinio lai-kotarpio param. Taiau europi-ni l dar teks palaukti. Isekus prajusio laikotarpio europins paramos aruodams, o naujiems dar neatsivrus, sstingis apm ir technikos, rangos bei ems kio paslaug rinkas.

  Vlavimas atsilieps ekonomikai

  ems kio ministerija skel-bia, kad iemet vasar Europos Komisijai (EK) pateikta Lietuvos kaimo pltros 20142020 met programa (KPP) gali bti patvir-tinta tik pavasar.

  I tikrj emdirbi lkesiai buvo kitokie: tikjoms, kad pirm silym teikti paraikas bus bent i met pabaigoje. Akivaizdu, kad pa-ramos traukinys iemet ms nepa-sieks. Dabar sako, kad bus pavasar. O jei nusits iki rudens? Tokie intervalai tarp nansavimo didelis stabdys ir kiams, ir ems kio main par-davjams, sak ems kio rm pirmininkas Andriejus Stanikas.

  iauli krato kinink sjungos lyderis Raimundas Jukneviius siti-kins, kad kiams pratinga gyventi ia diena, taiau kurti ateities plan daugelis negali, nes tai susij su investicijomis ir ES parama. O kova dl jos tarp ES ali stiprja.

  Daug ali, daug interes, todl sunku suderinti visiems palankias nuostatas. Kad ir kaip bt, naujos KPP paramos vlavimas atsilieps vi-sai ekonomikai, nes i parama mai-tina toli grau ne tik ems k, bet ir ems kiui paslaugas teikian-t sektori, dst R.Jukneviius.

  Nukelta 3 p.

  Investicin parama vis dar miraasInvesticijas kius planuojantys ir europins paramos laukiantys ki-ninkai ir bendrovs priversti mindikuoti vietoje naujoji Lietuvos kaimo pltros programa vis juda tarp Vilniaus ir Briuselio, o vili, kad dar iemet Europos Komisija j palaimins, nra.

  fotodiena.lt nuotrauka

  Vluojanti naujo finansinio laikotarpio ES parama nenaudinga n vienam ems kio veikla ar perdirbimu usii-maniam kiui bei monei. VL fotomontaas

 • 2 2014 m. lapkriio 22 d. Nr. 94 (9422) Valstiei laikratisAktualijos

  Delia.Saul teka 7.47, leidiasi 16.19.

  Rytojiandien

  Savaitgal al aplankys rams, velniai iemiki orai, kai kur pasnigs, kai kur pasnyguriuos, kai kur palynos, tvyros rkas. Naktimis ir rytais gali bti slidu.

  etadien temperatra svyruos apie 03 laipsnius, ps vakaris, dangus bus apniuks, tik pajryje diugins iluma iki 6 laipsni. Sekmadien paps iaurys, krituliai maai tiktini.

  Kitos savaits pradia bus dar altesn spustels 56 laipsni altukas, o v-liau numatomi krituliai ir velnesni orai.

  orai.lt, VL inf.

  Dien: 1 +2

  Nakt: 1 +2

  Dien: 0 +3

  Nakt: 1 2

  PorytDien: 5 6

  Nakt: 6 8

  Lietuvos dirbis neprastas

  Saulius Cironka, ems kio vi-ceministras.

  Lietuva nevluoja, nes EK dar ne-patvirtino n vienos alies KPP. Nese-niai buvau susitiks su EK atstovais, kurie sak, kad geriausiu atveju ie-met bus patvirtintos 45 programos. Kai kurios valstybs j nra net pa-teikusios svarstyti. Mes kur kas dau-giau nuveikme ir viliams, kad b-sime tarp t ali, kuri KPP bus pa-tvirtintos kit met pradioje. Savo KPP pateikme birelio pradioje ir gavome apie 240 pastab. Kai ku-rios i j tra techninio pobdio. Bet nemaai toki, kurias reikia labai

  argumentuotai pagrsti. Iki lapkriio pabaigos norime spti pateikti vis mediag dl pastab, todl prao-me emdirbi, kad netrikdyt M specialist ir kol kas nekviest ren-ginius, nes jie labai apkrauti darbais.

  Kai EK patvirtins KPP, rengsime priemoni gyvendinimo taisykles. dirbis yra, socialiniai partneriai pa-sireng padti, tad ilgai neturtume utrukti. Nortsi gauti EK palaimini-m ir po to pradti rinkti paraikas. Kitu atveju bus didel rizika, kaip at-sitiko su jaunj kinink sikrimo priemone. Dar rugsj buvo paskelb-ta, kad renkamos paraikos, taiau tai teko ataukti, nes sulaukme EK pas-tab. Viena i j silymas sumainti jauniesiems kininkams sikurti skirt sum. Lietuva tam numat daugiau nei praeit laikotarp 70 tkst. eur. O tai estai sutiko i sum sumainti iki 40 tkst. eur. Norime rodyti, kad ms pasilyta parama nra jau tokia didel. Tam reikia pastang ir laiko.

  Lietuvos KPP yra 16 priemoni, kurioms gyvendinti 20142020 m. skirta 6,799 mlrd. Lt. I j 15 proc., arba 1,229 mlrd. Lt, ms alies biudeto dalis.

  i 28 ali teikiam beveik 120 KPP (ne viena valstyb rengia atskiras re-gion pltros programas). Tad lai-dyti daug kritikos strli ms KPP rengjams nevertt.

  Bet ms kininkai rodo pirtu kaimynin Latvij, kurioje kai ku-ri naujos KPP priemoni paraikos jau priimamos. EK neprietarauja, kad alys nars pradt gyvendinti dar nepalaimintos KPP priemones. Taiau tokiu atveju jos prisiima -nansin rizik, jei bt pripainta, kad emdirbi ilaidos nebus kom-

  pensuojamos europinmis lomis. Latvija rizikuoja, o Lietuvos val-danioji dauguma, matyt, bijo toki ingsni, tarsteljo R.Jukneviius.

  Pasak S.Daniulio, esant tokiai kri-zinei situacijai, valstyb galt rizi-kuoti ir remti bent prioritetines sritis. Galt leisti pieno gamintojams, gal-vij augintojams investuoti gamyb ir perdirbim savo kyje, kad maisto tiekimo grandinje bt galima i-vengti tarpinink. Ir ekologiniai kiai turi toki plan, galvoja apie perdir-bim. Juk yra pagrindins gairs, k ir u kiek galime pirkti. Per vienus me-tus dideli sum neileisime. Reikt greiiau ir rytingiau veikti arba atvi-rai pasakyti, kad emdirbiams pini-g nra, ir neatsikalbinti, pareik ekologinio kio savininkas.

  Kaim itiks katastrofa?

  Pasak Grikabdio ems kio bendrovs vadovo Petro Puskunigio,

  dl paramos tarpusavyje grumiasi ne tik ES alys. Lietuvoje ne ma-iau aktyviai paramos paklod vi-sas puses tampo emdirbi organi-zacijos, tad vis interesus suderinti nelengva. tai Airijos ar kit ali KPP glausta ir aiki, o ms iti-sos paklods. Yra nereikaling prie-moni, kurios naudingos tik maai grupei, sak aki rajone sik-rusio kio direktorius.

  P.Puskunigis sitikins, kad ms alies ems kis rieda ame-rikietikais kalneliais dl naciona-

  lins agrarins politikos stygiaus: Kiekviena nauja valdia nusta-to vis naujas madas. O ministrai vis daniau keiiasi! Seniai tur-jome sutarti, kokia kryptimi eisi-me, kokie ms prioritetai ir kad j bus laikomasi, nesvarbu, kas ateis valdi. Dl savo prioritet turi-me tvirtai kovoti ir Briuselyje. Kas kovoja, tas ir turi. Kam mums rei-kalinga valdia, jei neapgina ms interes?

  Anot jo, dabar emdirbiai tryp-ioja vietoje ne tik dl vluojanios KPP paramos. Ne vien kinink ar bendrov kamuoja neinia dl ateities. Kiek po i met krizs iliks pieno gamintoj, galvij augintoj? O kas bus, kai nuo balandio neliks pieno gamybos kvot? Ne viena ES valstyb pasiruousi gaminti daugiau pieno, o Baltijos ali pieno kiams gali bti pasiraytas paskutinis nuos-prendis. Tokiu atveju kaim itiks katastrofa. Juk nemaai darbo vie-

  t sukuriama gyvulininkysts, pieno gamybos srityse. Tarp kitko, ms pieno kiais stebisi usienieiai. Lie-tuviams gal ir nedomu, bet ms emdirbiai moka dirbti: pigiausiai parduodami aliav ir gaudami ma-iausias tiesiogines imokas, jie su-geba ilikti rinkoje, ilaikyti darbo vietas ir mokti mokesius, nuo-gstavimus iklojo vieno novatori-kiausi alies ki vadovas.

  Sandliai pilni technikos

  Ne maiau nei emdirbiai nau-jos KPP paramos laukia ems kio technikos ir rangos pardavjai. J sandliai pilni nauj padarg, trak-tori, kombain ir kitoki main.

  Per pastaruosius penkerius metus technikos pardavjams taip prastai, kaip dabar, nebuvo. Ir per-nai, ir iemet mons emdirbiams sil technik isimoktinai. Kas galjo, tas pirko. Bet dabar tech-nikos pardavjai