Valstiečių laikraštis 2014 09 10

Download Valstiečių laikraštis 2014 09 10

Post on 03-Apr-2016

220 views

Category:

Documents

3 download

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 09 10

TRANSCRIPT

 • Valdas Kvedaras6,URNALISTAS

  6ILNIAUSAPYGARDOSPROKURATROSVADOVYBSTEIGIMU!"a+AUNOGR-DAIkVALDYBOSPIRMININKUI4AUTVYDUI"ARIUIGALIBTIPAREIKTITARIMAI DLTYINIO6IEVIOPAUKTYNOBAN-KROTO6ERSLININKASTVIRTINOKAD TAInTIKVIENASIEPIZODNEPA-SKELBTOKAROVYKSTANIOTARPJOIRVERSLININKO6ISVALDO-ATIJOAIIO

  TARIMAINESININGUMU

  Nuo prajusi met Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltim tyrimo valdybos Ekonomini nusikal-tim tyrimo skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas dl galimo turto ivaistymo Vievio pauk-tyne.

  *QGAHP=3 p. f

  MRUGSJODTREIADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T%UR

  m I SAVAITBAIGSISPARAI-KGAUTIPARAMPAGAL,IETUVOSKAIMO PLTROS nMPROGRAMOSPRIEMONa0ARAMAVERSLOKRIMUI IRPLTRAIk TEIKI-MAS-ANOMAKAD%3SKIRTAISPI-NIGAISPASINAUDOSTIKNEDAUGELIS

  m 3AVAITGAL ILVINO!UGUSTI-NAVIIAUS KYJE SIKRUSIAME6ARNELIKAIME!NYKIRAJONEVYKO JAU TRADICINE TAPUSI SPE-CIALIZUOTAAVININKYSTSPARODA!TEITYJE TOKIOSPARODOSBUSOR-GANIZUOJAMOSIRKITUOSEKIUOSE

  m+ LIETUVIUIREIKIAEMIRJOSDOVANOS!PIETAInDAUGIAUKAIPPUSLAPIKNYGOJEaE-MYNA IR JOSMITINIS PASAULISkKURIOSAUTORnETNOLOG TAU-TOSAKININKHABILITUOTAHUMA-NITARINIMOKSLDAKTAR.IJOL,AURINKIEN

  m.UODERLIAUSOBELYS LTASKYLA PUSIAU AR NEILAIKIUSIOSSVORIO IVIRSTA.UODMBTTOKIUMETUNEVALGYTI OBUOLINESJIELABAINAUDINGI

  IANDIENSKAITYKITE

  -/4%230!3!5,)3 p. f

  -/4%230!3!5,)3 p. f

  +).).+).)/3 p. f

  +).).+).)/3 p. f

  ETADIEN6,SUPRIEDAISSodybaetadienisSveikata

  1O

  4"ARIUIPROKURORAIKETINAPRISPAUSTIUODEG

  6IDA4AVORIEN6,URNALIST

  5PIENOPRODUKTUS,IETUVOSVARTOTOJAIMOKAPANAIAIKAIPVOKIEIAIOIEMDIRBIALIAVASUPERKAMAJAUPUSDYKIAI4IESAKAIKURIEPREKYBININKAISKELBIAKADPOILGDERYBSUPIENOPER-DIRBJAISGERIAMASISPIENASATPI-GOAPIEPROC

  )PIRKOPERKELIASDIENAS

  alyje pasipyl raginimai bti patriotais: daugiau pirkti lietuviko maisto ir taip padti vietos gaminto-jams. Raginimai tikrai geri. Verta pri-durti, kad kai kam ir labai pelningi.

  Rusijai paskelbus maisto produk-t embarg, pieno perdirbjai, auk-dami apie milijardinius nuostolius, aibikai smog emdirbiams antr kart iemet. Pirm i met pusme-t, palyginti su tuo paiu laikotarpiu pernai, Lietuvoje pieno supirkimo kainos krito iki 28 proc. O kai ku-riose kitose ES alyse jos net paaugo iki 6 proc. Ms pieno gamintojai sako, kad aliavos supirkimo kaina jau nepadengia gamybos savikainos, tad teks dirbti i patriotizmo.

  Galima buvo tiktis, kad parduo-tuvse gerokai atpigs ir lietuvikos maisto preks. Taiau taip nevyko. Tiesa, prekybos tinkl atstovai tvir-tino, kad buvo atpiginti Rusijos rin-kai skirti pieno produktai. Jie buvo ipirkti vos per kelias dienas.

  Prognozavome, kad turimus kiekius mums pavyks parduoti ma-daug per savait, taiau didiosios dalies j jau neliko gerokai anksiau. Gali bti, kad tokio susidomjimo ie produktai sulauk ir dl gerokai aktyviau visuomens reikiamo vie-tini gamintoj palaikymo ir neabe-jotinai dl patrauklios i produkt kainos: j ms parduotuvse buvo galima sigyti 20 proc. pigiau nei prastai, sak Maxima LT ko-munikacijos vadov Renata Saulyt.

  *QGAHP=2 p. f

  6INGIUOTASPIGESNILIETUVIKPRODUKTKELIASIKIVARTOTOJ$L2USIJOSEMBARGOPERDIRBJAISTIPRIAIATPIGINOEMSKIOPRODUKCIJ TAIAUMAISTOPRODUKTKAINOSPARDUOTUVILENTYNOSEILIEKAAUKTOS

  Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

 • 2 MRUGSJODmNr. 73 (9401) 6ALSTIEILAIKRATISAktualijos

  E=J@EAJKNQOHAIOJA@E@AHEO?EGHKJ=OPK@HPNQILEHEAPOH=JGUOEO@=QCAHUFAN=-FKJ%E=QNOR=G=N=PGAHE=RQOEAGPEAGROAOJAEKNKI=OAEPANIKIAPN=ENK@UO

  jH=ELOJEHQIKO.UPKFOEHLOP=JP?EGHKJQERENIOGN=POPELNO=QGPAOJEKOHCEKH=QG=O0NQIL=EENJAC=QOE=EL=HEORAEGE=QOE=EPEGNUPEJEQKOAN=FKJQKOA2F=ONEIO%LEAPEJELH=PQIRHLHOPAHOEHPAOJEOKN=OJ=GPOQH=QGOEIAjH=ELOJEEHQIKO@EAJEHOEGEjH=ELOJE

  ,AJGP=@EAJEKJ=GPG=EGQNJQI=PKI=OJA@E@AHEOHEAPQO RAHGOOEHLJ=ORF=OP=@>QOL=H=JGEKOOHUCKOBKNIQKPEONGQE0AILAN=PN=JQGNEOEGE

  jH=ELOJEEHQ-IKO EAJ@=QCJQI=PKI=OPNQIL=H=EGEOHEAPQO>APG=EGQNL=HEOEHCE=QENGUNE=QQOjH=ELOJE=EEHQIKO

  orai.lt, VL inf.

  Pilnatis.3AULTEKALEIDIASI19.52.

  Rytojiandien Poryt

  .AKT+8 +13o .AKT+10 +15o

  $IEN+17 +22o$IEN+16 +21o

  .AKT+11 +16o

  $IEN+18 +23o

  e PGAHP=E1L

  Anot jos, padti iparduoti Ru-sijos rinkai skirtus produktus pra trys didieji Lietuvos pieno perdir-bjai: Pieno vaigds, Vilky-ki pienin ir Rokikio pienas. R.Saulyt pabr, kad uklau-s dl pagalbos parduodant pie-no produktus buvo sulaukta ir i usienio gamintoj. Ji utikrino, kad Maxima es pirmenyb tei-kia lietuvikai produkcijai ir pa-galbai alies gamintojams bei au-gintojams.

  !TPIGOTIKPROC

  Siekdami pasilyti savo klien-tams geras kainas, pastaruoju metu derams su didiaisiais alies pieno perdirbjais dl galimo pieno pro-dukt piginimo. Jei mums pavyks rasti bendr sprendim, gali bti, kad ms klientai jau netrukus pie-no produkt gals sigyti pigiau, teig prekybos tinklo Maxima atstov.

  Prekybininkai ada pigiau parda-vinti pieno produktus. O AB Pie-no vaigds atstov spaudai Vir-ginija ygien sak, kad madaug jau nuo rugpjio vidurio bendrov nusprend sumainti kai kuri pie-no produkt kainas. Kiek pigino ir kuriuos, nesukonkretino.

  Kol ms prekybininkai ir per-dirbjai derasi, vartotojai u pieno produktus moka panaiai, kaip va-karieiai. O pagal kininkams u pieno aliav mokamas kainas, kaip prastai, velkams ES uodegoje.

  Maxima LT komunikacijos va-dov vliau patikslino, kad skmin-gai pasibaigus deryboms, prajusi savait dviej didij alies pieno perdirbj tiekiamas geriamasis pie-nas Maxima parduotuvi lentyno-se atpigo madaug 3 proc. Kit pie-no produkt kaina kol kas nepakito.

  -SOSKAINOSNEKITO

  vietos prekybos centrus pateko ir Rusijos rinkai pagamint msos gamini. sigaliojus draudimui eks-portuoti Rusij ms ir jos gami-nius, sulaukme uklausos i vienos didiausi alies msos perdirbj Biovelos dl galimybs parduoti kaimynins alies vartotojams skirtus msos gaminius. Taiau galime teigti, kad eksporto draudimas didels ta-

  kos msos ir msos gamini kainoms pastaruoju metu neturjo, kalbjo prekybos tinklo Maxima komuni-kacijos vadov.

  ems kio informacijos ir kai-mo verslo centro duomenimis, Ru-sijai paskelbus maisto produkt em-barg, galvijienos supirkimo kainos Lietuvoje smuko beveik penktada-liu. Taiau jautiena parduotuvse neatpigo.

  Pasak Lietuvos msos perdirb-j asociacijos direktoriaus Egidi-jaus Mackeviiaus, Lietuvoje dau-giausia suvartojama kiaulienos (per metus gyventojai suvartoja vidu-tinikai po 44 kg kiaulienos ir po 4 kg jautienos), kuri piginti nra pagrindo. Perdirbjai tvirtina, kad madaug pus kiaulienos impor-tuojama.

  aliava Europoje nepinga, tad ir kiaulienos gamini nra dl ko piginti. O jautienos ms gyvento-jai suvartoja nedaug. Jei j atpigi-nus padidt paklausa, gal ir gerai bt sumainti jos kain. Apskri-tai dl produkt piginimo ar bran-ginimo sprendiama ne asociacijos lygiu. Kiekviena mon elgiasi pa-

  gal poreikius ir situacij, aikino E.Mackeviius.

  5PLDOPIGIPRODUKCIJA

  Lietuvos prekybos centrus plsteljo pigi lenkik vaisi ir darovi. R.Saulyt patvirtino, kad sigaliojus embargui Lenkijos au-

  gintojai prive perteklini vaisi ir darovi.

  Savo prekybos tinkle pasil-me klientams pigiau sigyti pomi-dor, agurk, paprik, kurie turjo bti parduoti Rusijoje. mus krei-psi ir Italijos augintojai, pray-dami padti parduoti didesn nei prastai vynuogi kiek. Vis dlto pirmenyb mes teikiame lietuvi-kai produkcijai. Taiau pastaruoju metu toki vietos augintoj ir ga-mintoj uklaus nebuvo, tvir-

  tino Maxima LT komunikacijos vadov.

  Ji pabr, kad dauguma ime-i darovi yra pigesns nei pra-jusiais metais. Lietuviki kopstai iemet perpus pigesni nei pernai, morkos daugiau nei tredaliu, bul-vs, burokliai ir paprikos ma-daug deimtadaliu.

  Taiau tai, anot R.Saulyts, es ne dl Rusijos embargo, bet dl il-tesns vasaros ir ankstyvesnio bei gerokai didesnio ir gausesnio dau-gumos sezonini vaisi ir darovi derliaus Lietuvoje.

  KININKAIPATIRIASPAUDIM

  Pasak Lietuvos darovi auginto-j asociacijos direktors Zofijos Ci-ronkiens, vietos augintojai patiria prekybos tinkl ir perdirbj spau-

  dim pigiau parduoti daroves. Ta-iau prekins produkcijos augintojai, turintys iuolaikikus sandlius, kol kas neskuba ipardavinti iaugint derli. Prekini ki savininkai tiki-na, kad daug investavus moderni darovi auginimo technik ir preki-ns produkcijos paruoimo bei sau-gojimo technologijas, beveik u savi-kain atiduoti daroves neapsimoka.

  Jie kol kas nesigundo ir ES pasi-lytomis kompensacijomis, kurios bt skiriamos u perteklins produkcijos idalijim labdarai, sunaikinim ir u nenuimt derli. Nuo Rusijos embar-go nukentjusiems ES vaisi ir dar-ovi augintojams paremti skirta 125 mln. eur. I j 82 mln. eur numa-tyta u obuolius ir kriaues, 43 mln. eur u kitus vaisius ir daroves.

  ems kio ministerija skel-bia, kad u kilogramo mork pa-alinim i rinkos bus mokama 8,5 euro cento (0,29 Lt), agurk 16 euro cent (0,55 Lt), kopst 4 euro centai (0,14 Lt), pomidor 7,25 euro cento (0,25 Lt).

  Dabar kol kas nesuku sau galvos ir negadinu nerv. Dorosime der-li ir lauksime iemos, kada atsiras prekins produkcijos poreikis visose rinkose. O ruden visur derliaus pa-kanka, sak pardavinti daroves neskubantis vienas didiausi alyje mork ir kopst augintoj Virgilijus Kupreviius. Apie 100 hektar mor-k auginantis kininkas net 70 proc. i darovi parduodavo Rusijoje.

  5ARTIDAROVINENORI

  Vartotojus piktina, kad ES si-lo kompensacijas u derliaus su-naikinim ar jo uarim. Dauge-liui atrodo, kad naikinti iaugintas grybes ir neleisti j pigiau sigyti maas pajamas turintiems gyven-tojams neetika.

  Darovi augintojams uar-ti savo puoselt derli tikrai nra malonu. Taiau jie yra rinkos kai-

  tai. Anot j, jei rinka bt upildy-ta pigiais ir nemokamai idalytais produktais, kininkams, ki mo-dernizavim merkusiems milijonus lit, grst dideli praradimai. Todl, j manymu, toks ES rinkos regu-liavimo mechanizmas yra logikas.

  Mes visk nuimsime ir veime sandlius. Jei auginome, reikia bent kiek nors udirbti. ES kompensaci-jos vos padengt savikain, tad grei-iausiai jas gauti neapsimoks, samprotavo V.Kupreviius.

  6INGIUOTASPIGESNILIETUVIKPRODUKTKELIASIKIVARTOTOJ

  6ARTOTOJUSPIKTINAKAD%3SILOKOMPENSACIJASUDERLIAUSSUNAIKINIMARJOUARIM$AUGELIUIATRODOKADNAIKINTIIAUGINTASGRYBESIRNE-LEISTIJPIGIAUSIGYTIMAASPAJAMASTURINTIEMSGYVENTOJAMSNEETIKA

  +OLMSPREKYBININKAIIRPERDIRBJAIDERASIVARTOTOJAIUPIENOPRODUKTUSMOKAPANAIAIKAIPVAKARIEIAI2(BKPKIKJP==O

  Vokietijos kapitalo draudimo bendrov Ergo atlygino keli milijon lit al Danijos kapita-lo monei Idavang, kuri dl afri-kinio kiauli maro viename savo komplekse sunaikino apie 19 tkst. kiauli. Tikslios alos sumos mo-ns neskelbia, taiau draudikai ada, kad artimiausiu metu atlygins ir kiauli utilizavimo ilaidas.

  Ergo Insurance pirmadien prane, kad i ala yra didiau-sia, kuri Lietuvoje yra tek imo-kti gyvnus apdraudusiam kiui.

  Ergo Insurance Lietuvoje Drau-dimo departamento vadovas To-mas Nenartaviius sak, kad iki iol daugiausia al u gyvn draudi-m mon atlygino 2010-j va-sar, kai dl kari nugaio daug namini pauki, o bendras keli pauktininkysts ki nuostolis t-kart buvo kiek daugiau nei 1 mln. Lt. Afrikinio kiauli maro ukratas Idavang Rupinsk komplekse nu-statytas liepos 24 d.

  BNS inf.

  !TLYGINOALDLPASKERSTKIAULI

  FOTODIENALT nuotrauka

 • 3MRUGSJODmNr. 73 (9401) 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  i met kovo pradioje tarimai dl skolininko galimo nesiningu-mo pareikti T.Bariui. Baudia-majame kodekse nurodyta, kad tas, kas dl savo sunkios ekonomins padties ar nemokumo, kai akivaiz-diai grs bankrotas, neturdamas galimybs patenkinti vis kredito-ri reikalavim, patenkino tik vie-no ar keleto i j reikalavimus arba utikrino vieno ar keli kreditori reikalavimus ir dl to padar turti-n al likusiems kreditoriams, bau-diamas bauda arba laisvs atmimu iki dvej met.

  iame ikiteisminiame tyrime ta-rimai dl galimo turto ivaistymo, skolininko nesiningumo ir pikt-naudiavimo pareikti dar dviem as-menims. Baudiamajame kodekse numatyta, kad u didels verts tur-to ivaistym gresia laisvs atmi-mas iki septyneri met, u skoli-ninko nesiningum bauda arba laisvs atmimas iki dvej met, u piktnaudiavim bauda arba are-tas, arba laisvs atmimas iki pen-keri met. Generalins prokurat-ros atstovs Elenos Martinoniens teigimu, iame tyrimo etape jokia informacija apie proceso dalyvius, atliktus procesinius veiksmus bei ki-tos tyrimo detals nra skelbtina.

  is ikiteisminis tyrimas atlie-kamas tiriant Vievio pauktyno bankroto metu taikyt finansin operacij, kai Kauno grdai es pasisavino 2 mln. lit. iuo metu aikja, kad bankrutuojanios mo-ns status gijusiam Vievio pauk-tynui Kauno grdai galjo pada-ryti ir kur kas didesn al, kuri skaiiuojama deimtimis milijon lit: pauktynui paarai buvo par-duodami kelis kartus didesne nei rinkos kaina.

  Tyrimu nesidomi

  Nei a inau, k prokurorai kur-pia, nei a inau, kokie man tarimai pareikti. Apskritai visa tai nes-mon. Klauskite mano advokato jis visk ino, sak T.Bartys. Pa-klaustas, ar tai ne tarpusavio karo su krab lazdeli karaliumi tituluojamu kaunieiu verslininku V.Matijoaiiu, ketinaniu engti pauktienos ga-mybos rink, rezultatas, T.Bartys ne-svyravo: O kaip kitaip?

  T.Bartys teig taip pat neinan-tis, kuo remiantis Vilniaus apygar-

  dos prokuratroje pradtas ikiteis-minis tyrimas: ar pagal bankroto administratoriaus, ar pagal kredi-tori pareikim, ar pati prokurat-ra susidomjo pauktyno finansine veikla: Koks skirtumas? Vis vien matosi, kas labiausiai suinteresuo-tas pauktynu.

  3URMIETIS

  1967 m. pradjs veikti Vie-vio pauktynas iki iol didiau-sias alyje. Skmingiausiu verslui laikotarpiu per metus ia bdavo surenkama per 300 mln. kiauini. 2009 m. Lietuv upldus lenki-kiems pi giems kiauiniams, Vievio pauktynui atjo lidnos dienos jis klimpo skolas. T.Bariui priklau-santi KG Group, kuriai priklauso ir keli alyje veikiantys pauktynai, 2011 m. baland u simbolin 1 Lt kain sigijo 24 proc. pauktyno ak-cij, sudariusi sutartis su kitais akci-ninkais perm mons kontrol. T pai met birelio 30-j Vilniaus apygardos teismas Latvijos grd perdirbj Dobeles dzirnavnieks praymu Vievio pauktynui ikl bankroto byl.

  Pauktynas buvo skolingas ne tik latviams, bet ir bankui Swedbank. 23 mln. lit skol KG Group ban-kui perved, taiau bankas netrukus grino. Motyvas bankas vykd apklaus, kas galt skol nupirkti. J nupirko V.Matijoaiio valdomos Viin grups mon Vichiunai Nordic. Tada V.Matijoaitis ne-slp ketinim perimti bankrutuo-janio pauktyno valdym ir imtis perspektyvaus kiauini verslo. Nors

  T.Bartys sandor apskund teis-mui, tenkinosi pralaimtojo dalia.

  Kauno grdai per du fizinius asmenis, susijusius su grupe, i Vo-kietijos bendrovs Te So Ten El-sen u simbolin kain sigijo dar 23 proc. Vievio pauktyno akcij ir vienu metu turjo net 50 proc. ios mons akcij. Vokieiams buvo pri-siekinjama, kad Kauno grdai u-tikrins, jog iki 2015 m. birelio 30 d. bus gyvendintas Vievio pauktyno akcij pirminis vieas pasilymas ir jo akcijos bus trauktos prekyb reguliuojamoje rinkoje Lietuvoje. Taiau paadas nebuvo tesimas, tad Te So Ten Elsen kreipsi teis-m teigdama, kad Kauno grdai j apgavo ir i esms neatlyginti-nai uvald Vievio pauktyn. Vil-niaus apygardos teismui pateiktais duomenimis, pauktyno patvirtinta skola vokieiams buvo per 7,8 mln. lit, o pauktyno kontrol permu-si Kauno grd skola per pauk-tyno valdymo laikotarp suma-jo nuo madaug 500 tkst. lit iki 81,7 tkst. lit. i met pradioje teismas patenkino vokiei iekin ir grino turtus 23 proc. akcij. Beje, tkart iekin teismui buvo pa-teikusi...