Valstiečių laikraštis 2014 09 10

Download Valstiečių laikraštis 2014 09 10

Post on 03-Apr-2016

220 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2014 09 10

TRANSCRIPT

 • Valdas Kvedaras6,URNALISTAS

  6ILNIAUSAPYGARDOSPROKURATROSVADOVYBSTEIGIMU!"a+AUNOGR-DAIkVALDYBOSPIRMININKUI4AUTVYDUI"ARIUIGALIBTIPAREIKTITARIMAI DLTYINIO6IEVIOPAUKTYNOBAN-KROTO6ERSLININKASTVIRTINOKAD TAInTIKVIENASIEPIZODNEPA-SKELBTOKAROVYKSTANIOTARPJOIRVERSLININKO6ISVALDO-ATIJOAIIO

  TARIMAINESININGUMU

  Nuo prajusi met Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltim tyrimo valdybos Ekonomini nusikal-tim tyrimo skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas dl galimo turto ivaistymo Vievio pauk-tyne.

  *QGAHP=3 p. f

  MRUGSJODTREIADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T%UR

  m I SAVAITBAIGSISPARAI-KGAUTIPARAMPAGAL,IETUVOSKAIMO PLTROS nMPROGRAMOSPRIEMONa0ARAMAVERSLOKRIMUI IRPLTRAIk TEIKI-MAS-ANOMAKAD%3SKIRTAISPI-NIGAISPASINAUDOSTIKNEDAUGELIS

  m 3AVAITGAL ILVINO!UGUSTI-NAVIIAUS KYJE SIKRUSIAME6ARNELIKAIME!NYKIRAJONEVYKO JAU TRADICINE TAPUSI SPE-CIALIZUOTAAVININKYSTSPARODA!TEITYJE TOKIOSPARODOSBUSOR-GANIZUOJAMOSIRKITUOSEKIUOSE

  m+ LIETUVIUIREIKIAEMIRJOSDOVANOS!PIETAInDAUGIAUKAIPPUSLAPIKNYGOJEaE-MYNA IR JOSMITINIS PASAULISkKURIOSAUTORnETNOLOG TAU-TOSAKININKHABILITUOTAHUMA-NITARINIMOKSLDAKTAR.IJOL,AURINKIEN

  m.UODERLIAUSOBELYS LTASKYLA PUSIAU AR NEILAIKIUSIOSSVORIO IVIRSTA.UODMBTTOKIUMETUNEVALGYTI OBUOLINESJIELABAINAUDINGI

  IANDIENSKAITYKITE

  -/4%230!3!5,)3 p. f

  -/4%230!3!5,)3 p. f

  +).).+).)/3 p. f

  +).).+).)/3 p. f

  ETADIEN6,SUPRIEDAISSodybaetadienisSveikata

  1O

  4"ARIUIPROKURORAIKETINAPRISPAUSTIUODEG

  6IDA4AVORIEN6,URNALIST

  5PIENOPRODUKTUS,IETUVOSVARTOTOJAIMOKAPANAIAIKAIPVOKIEIAIOIEMDIRBIALIAVASUPERKAMAJAUPUSDYKIAI4IESAKAIKURIEPREKYBININKAISKELBIAKADPOILGDERYBSUPIENOPER-DIRBJAISGERIAMASISPIENASATPI-GOAPIEPROC

  )PIRKOPERKELIASDIENAS

  alyje pasipyl raginimai bti patriotais: daugiau pirkti lietuviko maisto ir taip padti vietos gaminto-jams. Raginimai tikrai geri. Verta pri-durti, kad kai kam ir labai pelningi.

  Rusijai paskelbus maisto produk-t embarg, pieno perdirbjai, auk-dami apie milijardinius nuostolius, aibikai smog emdirbiams antr kart iemet. Pirm i met pusme-t, palyginti su tuo paiu laikotarpiu pernai, Lietuvoje pieno supirkimo kainos krito iki 28 proc. O kai ku-riose kitose ES alyse jos net paaugo iki 6 proc. Ms pieno gamintojai sako, kad aliavos supirkimo kaina jau nepadengia gamybos savikainos, tad teks dirbti i patriotizmo.

  Galima buvo tiktis, kad parduo-tuvse gerokai atpigs ir lietuvikos maisto preks. Taiau taip nevyko. Tiesa, prekybos tinkl atstovai tvir-tino, kad buvo atpiginti Rusijos rin-kai skirti pieno produktai. Jie buvo ipirkti vos per kelias dienas.

  Prognozavome, kad turimus kiekius mums pavyks parduoti ma-daug per savait, taiau didiosios dalies j jau neliko gerokai anksiau. Gali bti, kad tokio susidomjimo ie produktai sulauk ir dl gerokai aktyviau visuomens reikiamo vie-tini gamintoj palaikymo ir neabe-jotinai dl patrauklios i produkt kainos: j ms parduotuvse buvo galima sigyti 20 proc. pigiau nei prastai, sak Maxima LT ko-munikacijos vadov Renata Saulyt.

  *QGAHP=2 p. f

  6INGIUOTASPIGESNILIETUVIKPRODUKTKELIASIKIVARTOTOJ$L2USIJOSEMBARGOPERDIRBJAISTIPRIAIATPIGINOEMSKIOPRODUKCIJ TAIAUMAISTOPRODUKTKAINOSPARDUOTUVILENTYNOSEILIEKAAUKTOS

  Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

 • 2 MRUGSJODmNr. 73 (9401) 6ALSTIEILAIKRATISAktualijos

  E=J@EAJKNQOHAIOJA@E@AHEO?EGHKJ=OPK@HPNQILEHEAPOH=JGUOEO@=QCAHUFAN=-FKJ%E=QNOR=G=N=PGAHE=RQOEAGPEAGROAOJAEKNKI=OAEPANIKIAPN=ENK@UO

  jH=ELOJEHQIKO.UPKFOEHLOP=JP?EGHKJQERENIOGN=POPELNO=QGPAOJEKOHCEKH=QG=O0NQIL=EENJAC=QOE=EL=HEORAEGE=QOE=EPEGNUPEJEQKOAN=FKJQKOA2F=ONEIO%LEAPEJELH=PQIRHLHOPAHOEHPAOJEOKN=OJ=GPOQH=QGOEIAjH=ELOJEEHQIKO@EAJEHOEGEjH=ELOJE

  ,AJGP=@EAJEKJ=GPG=EGQNJQI=PKI=OJA@E@AHEOHEAPQO RAHGOOEHLJ=ORF=OP=@>QOL=H=JGEKOOHUCKOBKNIQKPEONGQE0AILAN=PN=JQGNEOEGE

  jH=ELOJEEHQ-IKO EAJ@=QCJQI=PKI=OPNQIL=H=EGEOHEAPQO>APG=EGQNL=HEOEHCE=QENGUNE=QQOjH=ELOJE=EEHQIKO

  orai.lt, VL inf.

  Pilnatis.3AULTEKALEIDIASI19.52.

  Rytojiandien Poryt

  .AKT+8 +13o .AKT+10 +15o

  $IEN+17 +22o$IEN+16 +21o

  .AKT+11 +16o

  $IEN+18 +23o

  e PGAHP=E1L

  Anot jos, padti iparduoti Ru-sijos rinkai skirtus produktus pra trys didieji Lietuvos pieno perdir-bjai: Pieno vaigds, Vilky-ki pienin ir Rokikio pienas. R.Saulyt pabr, kad uklau-s dl pagalbos parduodant pie-no produktus buvo sulaukta ir i usienio gamintoj. Ji utikrino, kad Maxima es pirmenyb tei-kia lietuvikai produkcijai ir pa-galbai alies gamintojams bei au-gintojams.

  !TPIGOTIKPROC

  Siekdami pasilyti savo klien-tams geras kainas, pastaruoju metu derams su didiaisiais alies pieno perdirbjais dl galimo pieno pro-dukt piginimo. Jei mums pavyks rasti bendr sprendim, gali bti, kad ms klientai jau netrukus pie-no produkt gals sigyti pigiau, teig prekybos tinklo Maxima atstov.

  Prekybininkai ada pigiau parda-vinti pieno produktus. O AB Pie-no vaigds atstov spaudai Vir-ginija ygien sak, kad madaug jau nuo rugpjio vidurio bendrov nusprend sumainti kai kuri pie-no produkt kainas. Kiek pigino ir kuriuos, nesukonkretino.

  Kol ms prekybininkai ir per-dirbjai derasi, vartotojai u pieno produktus moka panaiai, kaip va-karieiai. O pagal kininkams u pieno aliav mokamas kainas, kaip prastai, velkams ES uodegoje.

  Maxima LT komunikacijos va-dov vliau patikslino, kad skmin-gai pasibaigus deryboms, prajusi savait dviej didij alies pieno perdirbj tiekiamas geriamasis pie-nas Maxima parduotuvi lentyno-se atpigo madaug 3 proc. Kit pie-no produkt kaina kol kas nepakito.

  -SOSKAINOSNEKITO

  vietos prekybos centrus pateko ir Rusijos rinkai pagamint msos gamini. sigaliojus draudimui eks-portuoti Rusij ms ir jos gami-nius, sulaukme uklausos i vienos didiausi alies msos perdirbj Biovelos dl galimybs parduoti kaimynins alies vartotojams skirtus msos gaminius. Taiau galime teigti, kad eksporto draudimas didels ta-

  kos msos ir msos gamini kainoms pastaruoju metu neturjo, kalbjo prekybos tinklo Maxima komuni-kacijos vadov.

  ems kio informacijos ir kai-mo verslo centro duomenimis, Ru-sijai paskelbus maisto produkt em-barg, galvijienos supirkimo kainos Lietuvoje smuko beveik penktada-liu. Taiau jautiena parduotuvse neatpigo.

  Pasak Lietuvos msos perdirb-j asociacijos direktoriaus Egidi-jaus Mackeviiaus, Lietuvoje dau-giausia suvartojama kiaulienos (per metus gyventojai suvartoja vidu-tinikai po 44 kg kiaulienos ir po 4 kg jautienos), kuri piginti nra pagrindo. Perdirbjai tvirtina, kad madaug pus kiaulienos impor-tuojama.

  aliava Europoje nepinga, tad ir kiaulienos gamini nra dl ko piginti. O jautienos ms gyvento-jai suvartoja nedaug. Jei j atpigi-nus padidt paklausa, gal ir gerai bt sumainti jos kain. Apskri-tai dl produkt piginimo ar bran-ginimo sprendiama ne asociacijos lygiu. Kiekviena mon elgiasi pa-

  gal poreikius ir situacij, aikino E.Mackeviius.

  5PLDOPIGIPRODUKCIJA

  Lietuvos prekybos centrus plsteljo pigi lenkik vaisi ir darovi. R.Saulyt patvirtino, kad sigaliojus embargui Lenkijos au-

  gintojai prive perteklini vaisi ir darovi.

  Savo prekybos tinkle pasil-me klientams pigiau sigyti pomi-dor, agurk, paprik, kurie turjo bti parduoti Rusijoje. mus krei-psi ir Italijos augintojai, pray-dami padti parduoti didesn nei prastai vynuogi kiek. Vis dlto pirmenyb mes teikiame lietuvi-kai produkcijai. Taiau pastaruoju metu toki vietos augintoj ir ga-mintoj uklaus nebuvo, tvir-

  tino Maxima LT komunikacijos vadov.

  Ji pabr, kad dauguma ime-i darovi yra pigesns nei pra-jusiais metais. Lietuviki kopstai iemet perpus pigesni nei pernai, morkos daugiau nei tredaliu, bul-vs, burokliai ir paprikos ma-daug deimtadaliu.

  Taiau tai, anot R.Saulyts, es ne dl Rusijos embargo, bet dl il-tesns vasaros ir ankstyvesnio bei gerokai didesnio ir gausesnio dau-gumos sezonini vaisi ir darovi derliaus Lietuvoje.

  KININKAIPATIRIASPAUDIM

  Pasak Lietuvos darovi auginto-j asociacijos direktors Zofijos Ci-ronkiens, vietos augintojai patiria prekybos tinkl ir perdirbj spau-

  dim pigiau parduoti daroves. Ta-iau prekins produkcijos augintojai, turintys iuolaikikus sandlius, kol kas neskuba ipardavinti iaugint derli. Prekini ki savininkai tiki-na, kad daug investavus moderni darovi auginimo technik ir preki-ns produkcijos paruoimo bei sau-gojimo technologijas, beveik u savi-kain atiduoti daroves neapsimoka.

  Jie kol kas nesigundo ir ES pasi-lytomis kompensacijomis, kurios bt skiriamos u perteklins produkcijos idalijim labdarai, sunaikinim ir u nenuimt derli. Nuo Rusijos embar-go nukentjusiems ES vaisi ir dar-ovi augintojams paremti skirta 125 mln. eur. I j 82 mln. eur numa-tyta u obuolius ir kriaues, 43 mln. eur u kitus vaisius ir daroves.

  ems kio ministerija skel-bia, kad u kilogramo mork pa-alinim i rinkos bus mokama 8,5 euro cento (0,29 Lt), agurk 16 euro cent (0,55 Lt), kopst 4 euro centai (0,14 Lt), pomidor 7,25 euro cento (0,25 Lt).

  Dabar kol kas nesuku sau galvos ir negadinu nerv. Dorosime der-li ir lauksime iemos, kada atsiras prekins produkcijos poreikis visose rinkose. O ruden visur derliaus pa-kanka, sak pardavinti daroves neskubantis vienas didiausi alyje mork ir kopst augintoj Virgilijus Kupreviius. Apie 100 hektar mor-k auginantis kininkas net 70 proc. i darovi parduodavo Rusijoje.

  5ARTIDAROVINENORI

  Vartotojus piktina, kad ES si-lo kompensacijas u derliaus su-naikinim ar jo uarim. Dauge-liui atrodo, kad naikinti iaugintas grybes ir neleisti j pigiau sigyti maas pajamas turintiems gyven-tojams neetika.

  Darovi augintojams uar-ti savo puoselt derli tikrai nra malonu. Taiau jie yra rinkos kai-

  tai. Anot j, jei rinka bt upildy-ta pigiais ir nemokamai idalytais produktais, kininkams, ki mo-dernizavim merkusiems milijonus lit, grst dideli praradimai. Todl, j manymu, toks ES rinkos regu-liavimo mechanizmas yra logikas.

  Mes visk nuimsime ir veime sandlius. Jei auginome, reikia