Valstiečių laikraštis 2013 03 13

Download Valstiečių laikraštis 2013 03 13

Post on 10-Mar-2016

233 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2013 03 13

TRANSCRIPT

 • 6IDA4AVORIEN6,URNALIST

  IEMET PAAIKJO KAD APIE ASMENNETURDAMIVALS-TYBINS EMS NUOMOS SUTAR-IJDEKLARAVOIRSIEKIMOK4OKSVALSTYBINSEMSNAUDOJI-MASPRILYGINAMASSAVAVALIKAMJOSUMIMUIIRYRABAUDIAMASADMINISTRACINEBAUDA4AIAUTO-KIABAUSMBUSPRITAIKYTATIKI-IMTINIAISATVEJAIS

  Susiviliojo imokomis

  Lietuvos kininkai nuolat raginami dirbti apleist, kieiais apaugusi em, taip pat ir nenaudojam valstybin. Ta-iau kai kurie i j, pernai nusitaik valstybin em, gali nukentti.

  Pasak Nacionalins ems tarnybos (NT) atstov, daug asmen, deklara-vusi ems kio naudmenas valstybi-nje emje be jos nuomos teisinimo, paeidj statuso nusipeln greiiau-siai dl neinojimo ar klaidingai brai-yt deklaruojam lauk. Bet tarp j yra ir toki, kuriuos laisva valstybin em suviliojo imokomis u ems kio naudmenas gauti. NT svetain-je galima rasti norim kadastro vieto-vi emlapi, kur mlynai paymti laisvos valstybins ems plotai.

  *QGAHP=3 p. f

  m 0AVASARIO SESIJOJE 3EIMONARIAI IR VL SVARSTYS AR TEISINTIPLUOTINIKANAPIAUGINIM RE-GLAMENTUOJANIOSTATYMOPROJEK-T/KININKAINESNAUDIAPRA-JUSIAISMETAIS JIE JAUDEKLARAVOHAIAUGALPASLI

  m+AIPSUSTABDYTIKININKUSATSISAKANIUSGYVULIPRODUK-TYVUMOKONTROLS *UKBE JOSNEVERTA SVAJOTI APIEGYVULININ-KYSTSGAIVINIM

  m)VALSTYBSSKIRIAMIMOKGYVENANTIDAUGIAVAIKEIMAPERS-PEKTYV,IETUVOJENEMATO

  IANDIENSKAITYKITE

  ETADIEN6,SUPRIEDAISetadienisSodybaSveikata

  !PIEEMIGRACIJPRASTAKALBTINUTAISIUSSIELVARTINGVEIDAPIEEMIGRANTGRIMn KAIPAPIEVARGIAIMANOMDALYK4AIAUIEIVIJOSLIETUVIS!LGIS-ICKNASVIENASIKILIAUSIPASAULIOLOSOFAPIEEMIGRACIJOSBAUBKALBARAMIAIIRAISMINGAI

  Apie tai 4 p. f Apie tai 17 p. f

  +).).+).)/3 p. f

  MKOVODTREIADIENISm.Rm)EINATREIADIENIAISIRETADIENIAISm+AINA,T

  -/4%230!3!5,)3 p. f

  +).).+).)/3 p. f

  VALSTYBINEMNUSITAIKBENUOMOSIRMOKESI

  VRYSNIOKOJAPASLIUSIRTUTINAMEDIOTOJPINIGINES

  1O

  -EDIOTOJAIRAGINAVALDINEKALTINTIJDLNUOSTOLIKURIKININ-KAMSPADAROVILKAINESPASTARJMEDIOKLSTIPRIAIAPRIBOTA

  Gediminas Staniauskas6,URNALISTAS

  4IKSLIAINEINOMAKIEKALOSLAUKINIAIVRYSIRPAUKIAIKAS-METPRIDAROKININKPASLIAMS"ETPASAKSPECIALISTNRATOKIORAJONOKURIAMENEDIRBTNUOS-TOLIATLYGINIMOKOMISIJA!PLIN-KOSMINISTERIJAKASMETGAUNAAPIEDEIMTKININKSKUNDDLNETEI-SINGAIAPSKAIIUOTKOMPENSACIJ

  ernai ikniso TREDALDERLIAUS

  Ekologin k Ukmergs rajone val-danti ydr Bariauskien viena i daugelio Lietuvos kinink, kuri lau-kus nuniokoja laukiniai vrys. Valstie-i laikraiui ji pasakojo, kad prajusi met pavasar ir ruden bei iais metais jos kmyn paslius ikniso ernai.

  Pernai jie ikniso 6 ha plot. Pa-naiai ir iemet. Bet keista, kad pra-jusiais metais patirtus nuostolius prie savivaldybs sukurta komisija tever-tino 600 lit, apmaudavo moteris.

  kininkei 600 Lt kompensacija atrodo juokinga, nes ji sitikinusi, kad patyr keli tkstani lit al. Es vien sertifikuotos kmyn sklos kilo-gramas kainuoja 18 Lt, o vienam ha jos reikia apie 10 kg. Be to, laukus rei-kia suarti (200 Lt u ha), ikultivuoti (100 Lt u ha) ir apsti.

  *QGAHP=2 p. f

  ,APNK)=HGKJQKPN=QG=

  6ALDANIAJAIKOALICIJAIPRIKLAUSANTI,IETUVOSLENKRINKIMAKCIJAUSIMOJOUDRAUSTIABORTUSIRPASIEKTIKADTIKYBOSPAMOKOS,IETUVOSMOKYKLOSEBTPRIVALOMOS3VARBIAUSIASARGUMENTASnNORIGEROLIETUVIAMS

  ERNAIKNISANETIKBULVILAUKUSBETIRKMYNPASLIUS mother-natures-son.com nuotrauka

 • 2 MKOVODmNr. 20 (9245) 6ALSTIEILAIKRATIS

  e Atkelta i 1 p.

  20 hektar kmyn pasli turinti .Bariauskien sak, jog neketina nuleisti rank ir toliau kovos, kad nuostoliai bt teisingai atlyginti.

  Kalbdamiesi su ja akis ak, Girels brelio (euoli seni-nija) mediotojai bdavo arogan-tiki, bet tapdavo sukalbamesni, kai gin sikidavo savivaldybs tar-nautojai. Jie klausdavo, kodl ie-kau teisybs, girdi, galt po 10 lit susimesti ir atlyginti nuostolius, nemalonius pokalbius prisimin kinink.

  Ji tikino, kad negali apsaugoti kmyn lauk nuo ern net iem. Neturjau jokios galimybs nuimti derli i iem, nes kmynai dvi-meiai augalai, o dabartiniams pas-liams kaip tik dveji metai, sak .Bariauskien.

  Tvarka nepalanki MEDIOTOJAMS

  alyje yra apie 900 mediotoj breli, kuriuose yra apie 30 tkst. mediotoj. Kasmet jie sumedio-ja per 100 tkst. vri ir pauki. Per 20112012 m. mediokls se-zon buvo sumediota daugiau kaip 94 tkst. laukini vri, i kuri daugiausia ern (33 tkst.), bebr (20 tkst.), stirn ir lapi (po ma-daug 14 tkst.).

  Deja, Lietuvoje nustatyta labai nepalanki mediotojams tvarka, pa-gal kuri jie privalo atlyginti nuos-tolius kininkams, jei laukiniai v-rys nuniokojo j derli, sitikins Lietuvos mediotoj ir vej drau-gijos pirmininko pavaduotojas me-

  dioklei Eugenijus Tijuas.Jei ala nustatyta ir vertinta, me-

  diokls plot naudotojas, tai yra mediotoj brelis, privalo atlygin-

  ti al. Galima, aiku, bylintis dl alos dydio, bet jei ji priteista, jos nesumokjus, breliui gresia sank-cijos, sak E.Tijuas.

  Pagal Mediokls statym pri-vaios ems savininkas, kurio em buvo priskirta mediokls plotams,

  turi teis udrausti medioti jam pri-klausanioje emje panaikinti me-diokls breliui mediokls leidim.

  Tai kratutin priemon, kuri itin nepalanki mediotojams, nes vienam breliui priskiriamas vidu-tinikai apie 5 tkst. ha dydio me-diokls plotas. Jame privatiems sa-vininkams (skaitant ir kininkus) gali priklausyti didel dalis sklyp.

  Iki iol tik du kartus i medio-toj breli laikinai buvo atimti lei-dimai medioti mediokls plotuo-se, nes mediotojai nesutiko atlyginti alos.

  0ASITAIKOIRNESININGKININK

  Pagal Mediokls statym, ku-ris galioja nuo 2002 m., kiekvienoje savivaldybje yra patvirtinta speciali komisija, vertinanti laukini vri ir pauki padaryt al kininkams.

  Nuostoliai apskaiiuojami pa-gal aplinkos ir ems kio minis-

  tr patvirtint metodik. kinin-kui, kurio laukams pakenk vrys, pakanka per 3 dienas kreiptis se-nin. Pastarasis per 7 dienas kar-tu su mediotojais privalo vertinti padarytos alos dyd.

  Pasak Lietuvos mediotoj ir vej draugijos pirmininko pava-duotojo E.Tijuo, neretai ir em-dirbiai gudrauja. Nesakau, kad taip elgiasi dauguma, bet pasitai-ko kinink, kurie tyia nenukasa bulvi, o vliau reikia pretenzijas, kad j lauk ikniso ernai, pri-simin jis.

  Mintoje metodikoje nustatyta, kad jei sklypas yra ne toliau kaip 200 metr nuo nam valdos, em-dirbys negali reikti pretenzij dl alos, nes pats turi pasirpinti der-liaus apsauga.

  Vienas 6 ar savininkas ai-kindavo, kad mediotojai priva-lo aptverti jo sklyp, prisimin E.Tijuas. Pretenzijas paprastai reikia smulks kininkai. Neteko girdti, kad stambesni emdirbiai bt nepatenkinti.

  Mediotoj lyderis mano, kad nuostoli atlyginimo tvarka yra ne-sudtinga. Ji sukurta remiantis Vo-kietijos, turinios senas mediokls tradicijas, patirtimi.

  0ROGNOZUOJAMINUOSTOLIAI

  Mediotojai nesutinka tik dl to, kad u vilk padarom al bt at-sakingi mediotojai, nes vilk me-diokl Lietuvoje yra stipriai ap-ribota. Pavyzdiui, pernai buvo nuauti tik 5 vilkai i madaug 200250 vilk. O, pavyzdiui, La-tvijoje vilk yra 800, Baltarusijoje per 1 000. iose valstybse kasmet sumediojama atitinkamai 200 ir 600 vilk.

  Valstyb ir savivaldybs nuostolius kininkams atlygina u vis laukini vri, kuriuos draudiama medioti itisus metus, padarom al.

  Pavyzdiui, Panevio ir Kdai-ni rajone besigananti madaug 70 80 stumbr kaimen, pasak Aplin-kos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktoriaus Laimuio Budrio, pridaro bd kininkams u 150180 tkst. Lt. iemet progno-zuojami apie 200 tkst. Lt nuostoliai.

  Upernai pasitaik atvejis, kai Lietuvos raudonj knyg ray-tos gervs sunaikino 1 ha kopst derliaus ir kininkui buvo imokta 20 tkst. Lt kompensacija.

  Taiau nuostoli atlyginimo klausimas yra pernelyg ipstas, nes kol kas tik vien vienintel kart kilo rimtas ginas dl apiuopiamos a-los atlyginimo, sak L.Budrys.

  Panevio r. vienas medioto-j brelis teisme rodinja, kad dl madaug 40 tkst. Lt nuostoli buvo kaltas pats kininkas, kuris

  laiku nenum kukurz derliaus. Kaip gali ernas ikentti, kai ie-m alia jo pastatytas puotos sta-las, vaizdingai kalbjo L.Budrys.

  Jau pavasar bus patobulinta nuostoli apskaiiavimo metodika, kurioje bus tiksliau reglamentuota, iki kada mediotojai privals atly-ginti nuostolius u nuniokotas bul-ves, kukurzus, kitas kultras.

  .UOTVORIKI GARSINIPATRANK

  Kaip apsaugoti paslius nuo lau-kini vri, vieno bdo nra. Vieni silo aptverti laukus, bet tai ir kai-nuot brangiai, ir sumaint ap-dirbam pasli plot. Kiti ragina pirkti garsines patrankas, bet ir jos ne visada bna efektyvios.

  Pati pirkau garsines patrankas, prisimin kinink .Bariauskien. Bet jos veiksmingos buvo tik vien mnes, nes vliau vrys prie j pri-prato.

  Pasak kininks, geriausia bt, jei nuostolius atlygint valdia, o ne mediotoj breliai, nes ernai juk priklauso Lietuvos Respublikai, o ne mediotojams.

  Pavyzdiui, mano praymas tei-singai atlyginti nuostolius Ukmer-gs r. savivaldybje guli nuo pra-jusi met, bet j iki iol negavau jokio atsakymo. Jei statymu bt tvirtinta prievol valstybei, o ne b-reliams atlyginti al, gal tuos pra-ymus savivaldybs reaguot grei-iau, svarst .Bariauskien.

  N viena Lietuvos draudimo kompanija nedraudia pasli ne tik nuo ern, bet apskritai nuo laukini gyvn, vri ar pauk-i padaromos alos. Draudimas galimas tik tokiais atvejais, kai ki-ninkui priklausantis gyvnas pada-ro nuostoli (pvz., itrks i ap-tvaro) kit emdirbi pasliams. Tiesa, toki atvej kol kas nebuvo ufiksuota.

  Aktualijos

  VRYSNIOKOJAPASLIUSIRTUTINAMEDIOTOJPINIGINES

  .ETINKAMASPOIRISa-IKASnMS LAUKAInJSk+AZYS3TARKEVIIUS>QROAIOGEKIEJEOPN=O

  ,NK>HAI@HRNEL=@=NKIKO=HKOGUH=PEGPAJGQNIA@EKPKF>NAHE=EJAJKNELNEL=EJPEPKO=HKO0KGEAIA@EKPKF=EL=LN=OP=ER=@K-R=QF=OEGEQ])EG=OjIOH=Q-G=EjFOgJKNOEJKIAG=@H=QGE-JECURJJEAG=OJAL=FCQOOQR=N-UPE,=RUV@EQEOP=I>EG=JKLEJEOPQI>NJAI=JKI=JAPJQ>=E@UPEPK@HFL=@=NUP==H=GEJEJG=IORE-OQKIAPUN==PHUCEJ=I=ER=HOPU>O>EQ@APK+PEAIA@EKPKF>NAHE=EGQNEA>AJ@N=QF=OQGEJEJG=EOREO=@=OQP=NE=AI@EN>EQOP=ELL=PL=N=CEJ-E=Q>