Valstiečių laikraštis 2011 03 02

Download Valstiečių laikraštis 2011 03 02

Post on 07-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Valstiei laikratis 2011 03 02

TRANSCRIPT

 • 2011 m. kovo 2 d., treiadienis Nr. 17 (9036) Ieina treiadieniais ir etadieniais Kaina 1,89 Lt

  etadien VL su prieduetadienis

  iandien VL su priedu

  i met savivaldos rinkimuose Lietuvos gyventojai savo aktyvumu nustebino net Vyriausij rinkim komisij. Prie balsadi atjo 44,04 proc. rink-j, arba bema 4 proc. daugiau nei 2007 m., kai balsavo 39,71 proc. balso teis turini alies piliei. Eltos nuotrauka

  Martyno Vidzbelio nuotrauka

  kinink inios Po ilg diskusij Europos

  Komisija nusprend iemet iki va-saros vidurio panaikinti paarini grd importo muitus.

  ems kio rm pirminin-ko rinkimus lm ne kandidat veiklos programos, bet vieno i kandidat rmj garbingos ko-vos ribas perengs agresyvus puolimas.

  Sodiet

  Tarp socialiai remiam as-men yra toki, kurie valstybs sskaita mgina sigyti praban-gos preki.

  Gyventojai iemet pirm kar-t gali dalyvauti elektroniniame gyventoj surayme, kuris prasi-djo vakar ir truks dvi savaites.

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas,gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Apiplindama gal su galu vos sudurianius gyventojus, kuriems geri mons bdoje paaukojo pi-nig, valdia ukerta keli bet ku-riai paramai ir alies piliei altru-izmui.

  Treiais ekonomikos krizs me-tais daugiau kaip 500 tkst. Lietu-vos moni i labdaros organizacij gauna vairi param, taiau val-dia sugeba ksinti s net j. Kata-lik Banyios atstovai teigia, kad mons neprasilenks su sine, jei apeis buk statym ir nuslps nuo socialins rpybos skyri labdaros faktus.

  Apipl daugiavaik motin

  Prajusi savait Lietuv sukrt inia, kad Pakruojo rajono savivaldy-bs valdininkai i eis nepilnameius vaikus auginanios Linkuvos mieste-lio gyventojos Rasos Biliniens at-m socialin paalp dl prie Kaldas gautos labdaros.

  Nukelta 3 p. f

  Vieni vietos valdios olimp, kiti politin urib

  Kriz nepayktjo verting pamok

  inomi Lietuvos ekspertai sako, kad pasaulin ekonomi-kos kriz tinkamiausias laikas verslininkams pertvarkyti savo versl, o vartotojams pakeisti vartojimo proius.

  Apie tai 4 p. f Apie tai 4 p. f

  Rinkimai savivaldybi tarybas sustiprino tradicines politines partijas, uvr duris vietos valdi populistams ir ada domi kov bsimosiose batalijose dl Seimo nari mandat.

  Gediminas Staniauskas. Isamiau skaitykite 23 p.

  mons aukoja, valstyb atima

  Pergals ampanas ir skaudios pagirios

  Savivaldybi taryb rinkim maratonas baigsi. Vienos par-tijos digauja, kitos lidi. Taip bna po kiekvien rinkim, nes visi negali bti nugaltojais, ka-kam tenka pralaimti.

 • 2 2011 m. kovo 2 d. Nr. 17 (9036)Valstiei laikratis

  Gediminas StaniauskasVL urnalistas,gediminas.stanisauskas@valstietis.lt

  Daugiausia savivaldybi taryb nari mandat ikovojo socialde-mokratai. Antri liko Tvyns sjun-gos-Lietuvos krikioni demok-rat atstovai. Ekspertus labiausiai nustebino Darbo partijos ir Lietu-vos valstiei liaudinink sjungos skm bei Kazimieros Prunskiens ir Artro Paulausko nustmimas politin urib.

  mons balsavo aktyviau

  i met savivaldos rinkimuose Lietuvos gyventojai savo aktyvumu nustebino net Vyriausij rinkim ko-misij. Prie balsadi atjo 44,04 proc. rinkj, arba bema 4 proc. daugiau nei 2007 m., kai balsavo 39,71 proc. balso teis turini alies piliei.

  kart, kaip ir prie penkerius metus, daugiausia mandat (328) gavo Lietuvos socialdemokrat par-tija (LSDP; 2007 m. 302).

  Tiek daug mandat nesame gav n per vienus iki iol vykusius rinki-mus, todl bendrus rezultatus vertinu kaip partijos pergal, sak LSDP lyderis Algirdas Butkeviius.

  Socialdemokratai daugiausia man-dat gavo net 18 miest ir rajon. Ypa stiprios j pozicijos yra Birto-ne (52,5 proc. rinkj bals) ir Drus-kininkuose (60,5 proc.), kur LSDP nebtina net tartis su kitomis politi-nmis jgomis dl koalicij.

  Tikina nepatyr pralaimjimo

  Didiausi nuostol iuose rinki-muose patyr Andriaus Kubiliaus va-dovaujama Tvyns sjunga-Lietuvos krikionys demokratai (TS-LKD).

  Nors jau pirmadien A.Kubilius mgino teigti visuomenei, es parti-ja, o kartu ir Vyriausyb, gavo jo po-litikos tstinumo mandat, vis dlto skaiiai rodo k kita.

  TS-LKD savivaldybse turs tik 249 vietas. Palyginti su 2007 m. rin-kimais, i partija neteko 102 mandat, arba tredalio rinkj pasitikjimo.

  Rinkim rezultatai labai optimis-tiniai, nes neisipild paios iauriau-sios ir katastrofi kiausios prognozs, apie kurias kalbjo opozicija, tiki-no TS-LKD rinkim tabo vadovas Valentinas Stundys.

  Pasak jo, nereikia lyginti i rin-kim su 2007 m., kai konservatoriai ir krikionys demokratai tuo metu nebuvo susijung. Gal tada reikt vertinti ir su 1920 m. rinkimais, ironizavo V.Stundys.

  Net 55 mandatais maiau savival-dybse turs ir Liberal ir centro s-junga, kurios mandatus, atrodo, per-m Liberal sjdis, kart tursiantis 98 atstovus (2007 m. 51).

  Skmingai pasirod valstieiai ir darbieiai

  Gerokai savo krait per iuos rin-kimus padidino Darbo partija, kuri gavo 165 mandatus, o 2007 m. j lai-mjo tik 111.

  Gavome daugiau mandat. Tas tiesa. Bet kai kuriuose rajonuose tik-joms didesnio palaikymo, neslp Darbo partijos rinkim tabo vadov Virginija Baltraitien.

  Kdaini rajone u Darbo par-tij pasisak 54,2 proc. rinkj, to-dl taryboje i partija turs absoliui daugum. Labai gerai pasirodme ir Vilniaus mieste, kur gavome net 8 mandatus, pridr V.Baltraitien.

  kart skmingi rinkimai buvo ir Lietuvos valstiei liaudinink sjun-gai (LVLS), kuri savivaldybi tarybo-se turs 147 atstovus (2007 m. 141). Laimjome ten, kur ms mons turjo dirb, kur rinkjui galjome parodyti savo nuveiktus konkreius darbus, sak LVLS vadovas Ra-mnas Karbauskis.

  Absoliui daugum valstieiai tu-rs Ignalinoje (53,5 proc.) ir beveik absoliui akiuose (47,5 proc.).

  Vilnius atiteko rusams ir lenkams

  Atrodo, kad sostinje mero pos-t pretenduoja grti Artras Zuokas, kuris su Vilniaus koalicija susir net 12 mandat. Per rinkimus A.Zuokas adjo, kad vilnieiai 2020 m. udirbs 6 400 Lt per mnes, o ilu-

  mos kainos artimiausiu metu suma-s 20 procent.

  Ar A.Zuokas taps Vilniaus meru, priklausys nuo deryb su Darbo par-tija ir Lenk rinkim akcijos bei Rus aljanso koalicija Valdemaro Toma-evskio blokas. Pastarasis Vilniuje ikovojo net 11 viet taryboje.

  Beje, i koalicija vent triukinan-i pergal Vilniaus ir alinink ra-jonuose, kur u j balsavo atitinkamai 64,7 proc. ir 70,2 proc. rinkj.

  Vyriausiosios rinkim komisijos duomenimis, save isikl kandida-tai atskirose savivaldybse laimjo i viso 76 mandatus, bet tik 18 i j tarybas kandidatavo ne koaliciniuo-se srauose.

  Klounams rinkjai parod duris

  Visik fi asko rinkimuose patyr Arno Valinsko vadovaujama Tautos prisiklimo partija, negavusi n vie-no mandato. Atrodo, kad ir Vytautui ustauskui toliau teks dirbti taksistu, nes jo vadovaujama Lietuvos laisvs sjunga irgi nieko nelaimjo.

  Tik 7 mandatus peln Kazimieros Prunskiens Lietuvos liaudies partija, o Artro Paulausko socialliberalams atiteko 52 mandatai vietoje 2007 m. turt 97.

  Nedidel ingsnel atgal eng ir opozicin Tvarkos ir teisingumo partija. Nors savivaldybse ji turs 155 atstovus (4 vieta), vis dlto prie penkerius metus ji turjo 26 manda-tais daugiau (181).

  Sakyiau taip: rinkimuose nepra-laimjome, bet mums nepavyko lai-mti tiek, kiek planavome, kalbjo vienas ios partijos lyderi Valentinas Mazuronis.

  Pritart ir interpeliacijai premjerui

  Ar gali savivaldybi taryb rin-kim rezultatai turs koki nors ta-k permainoms centrinje valdio-je, LVLS pirmininkas R.Karbauskis abejoja.

  Opozicija tikrai nenors perim-ti valdios, kai Seime politini jg santykis neatrodo utikrintas, kal-bjo R.Karbauskis. Bus laukiama 2012 m. rinkim Seim, kai kon-servatoriams bus suduotas galutinis smgis.

  Jo teigimu, Seime ir dabar valstie-iai liaudininkai palaikyt interpelia-cijas tiek ministrams, tiek premjerui, bet nra atsakyta klausim, kas su-gebt pakeisti A.Kubiliaus minis-tr kabinet.

  Aktualijos

  Vieni vietos valdios olimp, kiti politin urib

  Nr. Partija Mandatai 2011 m.

  Mandatai 2007 m.

  1 Lietuvos socialdemokrat partija 328 302

  2 TS-LKD* 249 351

  3 Darbo partija 165 111

  4 Partija Tvarka ir teisingumas 155 181

  5 Lietuvos valstiei liaudinink sjunga 147 141

  6 Liberal ir centro sjunga 126 182

  7 Liberal sjdis 98 51

  8 Nepriklausomi kandidatai 76

  9 Lenk rinkim akcija ir Rus aljanso koalicija** 61 56

  10 Naujoji sjunga 52 97

  Laimtoj deimtukas

  *2007 m. savivaldos rinkimuose konservatoriai ir krikionys demokratai kl atski-rus kandidat sraus.**2007 m. Lenk rinkim akcija ir Rus aljansas kl atskirus kandidat sraus.

  Algirdo Butkeviiaus vadovaujami socialdemokratai iuose savivaldos rin-kimuose sulauk didiausio moni palaikymo. Eltos nuotrauka

  21,721,7

  22,222,2

  22,822,8

  33,133,1

  45,345,3

  32,532,523,423,4

  23,023,0

  26,126,122,722,7

  52,552,5

  70,270,2

  17,717,7

  64,764,7

  39,239,2

  29,929,922,922,9

  60,560,534,134,1

  15,515,5

  18,818,8

  53,553,531,731,7

  17,417,424,324,3

  17,817,8

  48,148,1

  27,427,4

  21,321,3

  22,422,4

  25,425,4

  30,230,225,625,6

  25,225,2

  41,941,9

  24,124,1

  40,040,023,323,322,222,2

  29,829,8

  24,924,9

  24,824,8

  37,037,014,014,0

  18,218,2

  47,547,5

  56,556,5

  24,424,4

  22,222,2

  41,341,318,318,3

  29,229,2

  21,821,8

  34,234,2

  17,917,9

  24,324,3

  20,520,5

  21,721,7

  60,260,2

  54,254,2

  Lietuvos socialdemokrat partija

  Tvyns sjunga-Lietuvos krikionys demokratai

  Lietuvos valstiei liaudinink sjunga

  Partija Tvarka ir teisingumas

  Liberal ir centro sjunga

  Liberal sjdis

  Darbo partija

  Naujoji sjunga (socialliberalai)

  Artro Zuoko ir Vilniaus koalicija

  Lietuvos centro partija

  Koalicija Rasai

  Lenk rinkim akcijos ir Rus aljanso koalicija Valdemaro Tomaevskio blokas

 • 32011 m. kovo 2 d. Nr. 17 (9036)Valstiei laikratis Aktualijos

  (Us. 58)

  Anksiau nuo vyro smurto kentu-siai moteriai televizijos laidoje Bd turgus geradariai paaukojo 8 tkst. lit apgriuvusiam nameliui susitvar-kyti, bet ie pinigai atsigr prie labdaros gavj. R.Bilinien negaus net kompensacijos u malkas (apie 80 Lt), kurias teks pirkti u suauko-tus pinigus.

  Valdininkai neskyr kompensaci-jos, nes es pagal Pinigins socialins paramos nepasiturinioms eimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims statym R.Bilinien gavo pinig.

  Apie tai mums prane R.Bili-nien pastantys mons, todl ap-svarst nusprendme, kad kom-pensacija jai nepriklauso, aikino Pakruojo r. savivaldybs Socialins rpybos skyriaus vedja Daiva Rut-keviien.

  Tik po kilusio skandalo Pakruojo r. savivaldyb i savo biudeto kompen-savo R.Bilinienei padaryt skriaud.

  mones pavert baudiauninkais

  Daugiavaiks motinos apipli-mas ne vienintelis atvejis, kai pri-sidengiant netobulu pinigins para-mos statymu i neturtli atimama socialin parama.

  Apie tai, kad imokos atimamos paiais vairiausiais bdais, mums pra-ne mons, sak laidos Bd turgus vedja Edita Mildayt.Po skandalo E.Mildaytei guodsi keletas gyventoj, kad paalpos ati-mamos, kai, pavyzdiui, po keleri bylinjimosi met gaunama prisiteis-ta ala u avarijoje sutrikdyt sveikat, sudauyt automobil. Pagal mint statym, ios los irgi skaiiuojamos kaip pajamos, todl asmuo praranda teis gauti imokas.

  Yra atvej, kai mogus priverstas parduoti karv ir supirkjas jam su-moka pinigus u gyvul, bet ios pa-jamos neturi nieko bendra su teise gauti socialin param, sitikinusi E.Mildayt. Jos nuomone, tokiais statymais valstyb gyventojus paver-ia tiesiog baudiauninkais.

  Vadovaujasi statymu

  Daugiavaik eima gautos para-mos nenurod paraikoje savivaldy-bei. Moter skund kiti mons. So-cialins apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Ryi su visuomene sky-riaus specialistas Marius Petrauskas teigia, es jei labdara R.Bilinienei

  bt buvusi pervedama dalimis kas mnes arba jei labdara bt buvusi ne pinigin, o suteikta daiktais ar paslau-gomis, socialin paalpa eimai bt buvusi mokama ir toliau.

  SADM ministras Donatas Jan-kauskas aikino, es galbt monms savivaldybse trksta kompetencijos ir jie pernelyg aklai laiksi statymo rai-ds. Taiau savivaldybi darbuotojai tikina, kad vadovaujasi statymais.

  Mes privalome laikytis statym, o juose nra apibrta, kas yra sininga, o kas nesininga, tikino Kdaini r. savivaldybs Socialins rpybos sky-riaus vedja Jrat Blinstrubait.

  Kdaini r. paalpas ir kompen-sacijas gauna apie 5 230 asmen. Tai dvigubai daugiau nei 2009 m. Savival-dyb atmet apie 50 praym. Drus-kininkuose paalpas ir kompensacijas gauna apie 11 tkst. moni. Ma-daug 200 praym valdia atmet.

  Maksimalus siningumas?

  Pildydami praym gauti socialin param, gyventojai privalo nurodyti, kokias pajamas gavo per pastaruosius 3 mnesius. Tai ne tik labdara gau-tos sumos, prisiteistas alos atlygi-nimas, laimjimai loterijose, bet ir kitos pajamos.

  Paklaustas, ar panaiu atveju, su ko-kiu susidr R.Bilinien, gyventojai turi moralin teis apgauti juos apipl-iani valstyb, ministras D.Jankauskas teig, kad valstybs ir mogaus san-tykiai turi bti maksimaliai siningi.K turi galvoje ministras, matyt, su-

  pranta tik jis pats, nes per dvejus krizs metus Vyriausyb tiek apipl mo-nes, kad jos veiksmus kovojant su eko-nomikos krize smerkia net 83 proc. Lietuvos piliei. Tai atskleid Euro-barometro tyrimas.

  Elgdamasi kaip R.Biliniens atveju, valdia ukerta keli ir bet ko-kiai paramai, altruizmo skatinimui. Dl toki pat prieasi kompensa-cijos nepriklausyt abiej rank nete-kusiam Ramygalos gyventojui Valen-tinui Audzeviiui. Protezams sigyti mons 22 met jaunuoliui paaukojo apie 140 tkst. lit.

  Apeiti buk statym ne nuodm

  Lietuvos Carito vadovas kunigas Robertas Grigas mano, kad labda-r gaunantys mons neturt jausti sins grauaties, jei savivaldybse

  deklaruodami pajamas smoningai nuo valstybs nuslpt labdaros ga-vimo faktus.

  Pati krikionyb prasidjo nuo statym nesilaikym, nes toje vi-suomenje, kurioje kilo krikio-nyb, viskas buvo iki smulkme-n reglamentuota statym, sak R.Grigas. Neretai perdtas statym moralumas atsigria prie pai mo-ral, todl mones raginiau pirmiau-sia vadovautis savo irdimi. Pasak jo, Caritas irgi velgia ne statymus, o pirmiausia tai, kaip padti mogui.

  Pagal ES program nemokamai labdar maistu alyje gavo 538 tkst. Lietuvos piliei, arba 20 proc. dau-giau nei 2009 m.

  Atm nor bti padoriems

  Kai kurie valdininkai teig, es sunkmeiu mons imasi pai vai-riausi gudrybi. Viena kauniei ei-ma net ofi cialiai nutrauk santuok, kad tik isaugot kompensacijas, kai beveik vienus metus darbo Lietuvo-je nerads vyras sidarbino Anglijoje. mona su vaikais liko Kaune, o vyras kas ketvirt siunia pinigus i Londo-no. i eima gauna ir kompensacijas bei socialines imokas. Valdininkai tok elges vadina piktnaudiavimu valstybs gerumu. Taiau taip ne-mano Seimo nar Dalia Teierskyt. Mokjimai vokeliuose, pajam slpi-mas yra prast valdinink ir Vyriau-sybs veiklos darbo pasekm, sak D.Teierskyt. Jei valdia sugeba atimti labdar, tai k pilieiui galvoti apie savo valstyb. Daugelis moni, net duodami labdar, paprastai pri-duria gavusiajam: Tik niekam nesa-kyk. Valstyb tiesiog skatina turtin-gus mones bti bailiais ir melagiais, o mones slpti pajamas.

  Pasak seimns, pati valdia at-m i moni orum ir nor bti pa-doriems.

  mons aukoja, valstyb atima

  Delia.Saul teka 7.07, leidiasi 17.56.

  Rytoj PorytiandienOrai

  Pirmosiomis kalendorinio pavasario dienomis Lietuvos orus lemia anticiklonas. Ir iandien, kaip ir pastarosiomis dienomis, krituli nenumatoma. Galsime mgautis pa-vasarine saule. Termometrai elyje rodys silpnai neigiam temperatr, bet atokai-toje diena bus visai maloni. Didesni pokyi nenumatoma ir ketvirtadien isilaikys rams ir be krituli orai, tik debes bus truput daugiau. N...